Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling"

Transkript

1 Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel Skovbovænget Ballerup

2 Indhold 1 Indledning Baggrund Værdiskabelsen i samfundet Værdiskabelsen i virksomheden Indkøb som et led i virksomhedens værdiskabelse Det intelligente indkøb Den moderne indkøbsfunktion Funktionsudbud versus løsningsudbud

3 1 Indledning Dette dokument er et oplæg til IKA tænketank mødet om funktionsudbud den 23. april 2015 i Aarhus. Formålet er at skabe grundlag for en effektiv og involverende workshop om tildeling i forbindelse med funktionsudbud. 2 Baggrund Offentlige indkøb har længe haft et snævert fokus på økonomi og besparelser. Med vedtagelsen af Regeringen strategi for intelligente offentlige indkøb, skal offentlige indkøb nu udvikles til at blive mere balancerede med fokus på både værdi og økonomi. Med andre ord gå fra at bidrage med mere af det samme bare billigere til mere for mindre. Offentlige indkøb udføres i dag hovedsageligt som løsningsindkøb og kun i lille udstrækning som funktionsindkøb. Begrundelse for dette er bl.a. tradition, at man med løsningsindkøb ved hvad man får samt det faktum at indkøb i dag primært skal bidrage til besparelser og ikke til udvikling af virksomheden. I Regeringens strategi for intelligente offentlige indkøb ses Offentlig-privat samarbejde og effektivt offentligt indkøb som centrale elementer i moderniseringen af den offentlige sektor frem mod Målsætningen er at strategien skal bidrage med tre overordnede målsætninger 1. Effektivitet; med lave priser, lave totalomkostninger, lave transaktionsomkostninger og brugbare løsninger 2. Innovation og kvalitetsudvikling; baseret på nytænkning og markedsmodning, herunder gennem udvikling af nye løsninger, der kan understøtte vækst og jobskabelse 3. Bæredygtighed; gennem miljø- og energikrav og udvikling af grønne løsninger samt ved at tage samfundsansvar (CSR) og sociale hensyn, herunder i form af sociale klausuler Med strategien præsenteres følgende syv strategiske principper for intelligent offentligt indkøb: Princip 1 Princip 2 Princip 3 Princip 4 Princip 5 Princip 6 Optimer indkøbsfunktionen med de rette kompetencer og et strategisk fokus og udnyt koordinationsmuligheder, faglige synergier og stordriftsfordele Foretag altid en grundig behovs- og markedsafdækning samt markedsdialog for at sikre konkurrencen og indfri markedets potentiale. Vælg altid den udbudsform, der bedst understøtter indkøbets formål og begrænser de samlede transaktionsomkostninger. Overvej altid at bruge funktionskrav, så der bliver rum til nytænkning og effektivisering af den offentlige opgaveløsning. Overvej altid at inddrage totalomkostninger ved indkøb for at sikre lave totaløkonomiske omkostninger i brugsperioden. Understøt den grønne omstilling ved at stille miljø- og energikrav. 3

4 Princip 7 Prioriter implementering og kontraktstyring efter aftaleindgåelse, så indkøbsaftalerne efterleves og gevinsterne realiseres. Strategien lægger op til et paradigmeskift for offentlige indkøb med langt større fokus på konkurrenceudsættelse af behov og løsninger frem for konkurrenceudsættelse af specificerede løsninger. Startegien lægger således op til at indkøbsfunktionen i langt højere grad skal bidrage til udvikling af virksomheden og denne værdiskabelse. En grundlæggende forståelse af den offentlige virksomhed og dens værdiskabelse og indkøbets rolle bliver således et krav og udviklingsmål for den moderne indkøbsfunktionen. 3 Værdiskabelsen i samfundet Værdiskabelsen og dermed velstanden i samfundet sker ved at vi bytter viden med hinanden. Set fra en virksomhedernes synsvinkel sker værdiskabelsen bl.a. ved at virksomheder handler med hinanden, hvorved de udveksler behov og penge med løsninger. Figur Værdiudvekling mellem virksomheder Når en virksomhed i forbindelse med indkøb kommunikerer sine behov, kommunikerer den en viden som leverandører kan anvende til at udvikle sine produkter og ydelser som leverandøren kan tilbyde og levere til kunden og sælge til andre virksomheder med lignende behov. Ved at virksomheder udveksler og køber løsninger hos hinanden øges værdien i samfundet, dette fordi hver enkelt virksomhed leverer værdi gennem deres specifikke kompetence, hvilket gør alle mere fokuseret og effektive. En leverandør som f.eks. får en ordre fra Finansministeriet får udover referencen også indsigt i Finansministeriets behov som leverandøren kan udvikle sine produkter og løsninger til at opfylde, således Finansministeriet kan koncentrere sig om Danmarks finanspolitik. For at udvikle løsninger har leverandører altså brug for nogle behov som kan opfyldes af dennes underleverandører og så fremdeles, hvis man altså ønske en mere fokuseret og effektiv virksomhed. Figur Værdiskabelsen i samfundet 4

5 Uanset om man ser det helt snævert egoistisk fra virksomhedens side eller fra samfundet side, medfører udveksling af viden/behov og løsninger en udvikling af virksomheden og samfundet. Udveksling af behov, penge og løsninger er det grænsesnit som indkøb varetager, derfor bidrager et intelligent indkøb ikke bare til værdiskabelse i egen virksomhed men også til øget værdi og velstand i samfundet. 4 Værdiskabelsen i virksomheden Idégrundlaget for enhver virksomhed, privat såvel som offentlig er at producere en vare i form af en ydelse eller et fysik produkt, som opfylder en kundes eller borgers behov for derved at bidrage med værdi til kundens eller borgerens liv. Prisen som kunden er villig til at betale for produktet er en funktion af den værdi kunden oplever. Jo højere værdi kunden oplever jo højere er betalingsvilligheden. En regulerende faktor for prisen er naturligvis konkurrenternes pris. Hvis kunderne ikke vil betale prisen for varen og salget er mindre end virksomhedens omkostninger vil virksomhedens liv være truet og i sidste ende vil virksomheden blive lukket. Konsekvensen af dette er, at den private virksomhed har et stærkt fokus på værdien for kunden. Det er kunden som betaler alle virksomhedens omkostninger, herunder direktørens løn. Det gælder virksomhedens liv at opfylde kunderne behov. Det private marked er karakteriseret ved at kun de virksomheder som opfylder behov som kunderne er villig til at betale for, overlever. Man kan tale om en naturlig selektion. For den offentlige virksomhed defineres borgerne behov i stor udstrækning af politikerne og ydelserne defineres i lovgivningen. På samme måde er det politikerne som betaler for ydelsen. 5

6 Konsekvensen af dette er, at den offentlige virksomhed har et stærkt fokus på politikerne som på sin side har fokus på borgerne og borgernes behov ud fra en personlig ambition. Den offentlige virksomheds overlevelse er dog ikke afhængig af at borgeren køber ydelsen. I princippet kan en offentlig virksomhed leve uden at opfylde nogle borgers behov, bare den opfylder politikerne behov. I praksis er politikeren altså kunden også selvom politikken er at opfylde borgeren behov for det er politikeren som afgør om behovet er opfyldt samt hvad samfundets betalingsvillighed er. Formålet med en virksomhed er således at producere et produkt/ydelse som tilbyder kunderne en værdi som de er villige til at betale. Værdiskabelsen sker i virksomhedens værdikæde 1 som illustreret i nedenstående figur. Figur 1 - Værdiskabelsen i den private virksomhed Værdiskabelse sker i den primære værdikæde, hvor råvarer og halvfabrikata puttes ind i den ene ende og det færdige produkt kommer ud i den anden ende. Forenklet kan man beskrive Lego s værdikæde som en værdikæde, hvor man putter plastic ind i den ene ende og ud kommer legoklodser og figurer ud i den anden ende. Imellem ind og udgangen sker værdiskabelsen. For at understøtte værdiskabelsen i den primære kæde har en virksomhed en række organisatoriske støttefunktioner som bidrager med værdi til virksomheden i form af f.eks. økonomi, indkøb, it, ledelse, produktudvikling osv. På samme måde kan man illustrere den offentlige virksomhed med en værdikæde. Figur Værdiskabelsen i den offentlige virksomhed 1 Michael E. Porter 6

7 5 Indkøb som et led i virksomhedens værdiskabelse Formålet med indkøb er at tilvejebringe ressourcer, kompetencer, værktøjer, produkter og ydelser som bidrager til virksomhedens værdiskabelse - og kun det! Den engelske betegnelse sourcing for indkøb, defineres netop, som tilvejebringelse af ressourcer og kompetencer. I forbindelse med en enhver indkøbsbeslutning bør det overvejes om virksomheden selv vil tilvejebringe ressourcen og kompetencen eller købe den ude i byen, Insourcing, outsourcing. Grænsesnitten mellem det man indkøber og den interne organisationen betegnes i det efterfølgende sourcingsnittet. Indkøb skal bidrage med at opfylde behov i den værdiskabende proces eller støttefunktionerne. Hvis et indkøb ikke bidrager med værdi til virksomhedens værdiskabende proces og støttefunktioner har indkøbet reelt ingen mening og bør ikke foretages. Figur Indkøb som led i virksomhedens værdiskabelse 6 Det intelligente indkøb At ændre indkøbsfunktionen fra at foretage løsningsindkøb og besparelser til værdibaserede indkøb med et total omkostningsperspektiv giver på den ene side meget store fordele og på den anden side stiller det det indkøbsfunktionen over for nogle store udfordringer som forsøges afdækket i dette afsnit. Ved løsningsudbud specificerer ordregiver løsningen, ofte med anvendelse af minimumskrav for at sikre at leverandøren leverer præcis den løsning man udbyder og for at sikre ligebehandling. Ulemperne med løsningsudbud er flere. Den væsentligste er, at ordregiver påtager sig ansvaret for løsningen, hvilket gør at hvis der er fejl i kravspecifikationen kan fejlen ikke rettes uden økonomiske og juridiske konsekvenser, evt. at udbuddet må gå om. Af andre ulemper kan nævnes at nytænkning udelukkes samt at det er nødvendigt for den offentlige virksomhed at opbygge viden om løsninger og være opdateret om udviklingen af disse. Med tanke på de mange løsninger som de offentlige myndigheder har behov for og den voldsomme udvikling og kompleksitet der er inden for mange løsningsområder er en fortsat anvendelse af løsningsudbud ikke hensigtsmæssigt, hverken set ud fra et ressource- og kompetencemæssig synsvinkel eller en forretningsmæssig og udviklingsmæssig synsvinkel. 7

8 Man stille spørgsmålstegn ved om de kolossalt mange ressourcer som de offentlige myndigheder anvender på at specificere løsninger for opfyldelse af egne behov er hensigtsmæssigt anvendt? Princippet i funktionsudbuddet er at ordregiver udbyder sine behov og leverandøren foreslår løsninger som opfylder disse behov. Ansvarsfordelingen mellem behov og løsning bliver derved ren på den måde, at ordregiver er ansvarlig for forståelsen og formuleringen af egne behov og leverandøren er ansvarlig for levere en løsning som opfylder behovene. Funktionsudbuddet forudsætter altså en klar forståelse af den offentlige virksomheds behov og hvad der skaber værdi i modsætning til løsningsudbuddet som forudsætter en detaljeret forståelse af løsningen og ikke nødvendigvis en forståelse af de forretningsmæssige behov. Hvis behovet og værdien for forretningen ikke er forstået, kan løsningens kvalitet udelukkende vurderes ud fra opfyldelsen af kravspecifikationen. Afvigelser fra kravspecifikationen vurderes per definition som lavere kvalitet også selvom den tilbudte løsning ud fra et forretningsmæssigt synspunkt kunne bidrage med mere værdi. Når udbuddet er behov og værdi for forretningen tildeles kontrakten til den leverandør som tilbyder en løsning som bidrager med størst værdi til forretningen. Dette giver forretningsmæssigt mening og så har det den fordel, at leverandøren har mulighed for at tilbyde standardløsninger frem for tilpassede løsninger samt tilbyde løsninger som er udviklet ud fra andre kunders behov. En forståelse af behov og udviklingen af disse, bidrager til enkelthed og meget målrettede indkøb og ikke kun ifm. kravspecificeringen men i lige så høj grad ved vurderingen af de tilbudte løsninger samt implementering og kontraktopfyldelse og leverandørstyring. At styre på hvorfor er langt stærkere og mere meningsfuldt end hvordan. Man opnår derved at samarbejdet med leverandøren bliver forretningsorienteret fremfor løsningsorienteret, ligesom performance indikatorerne, KPI, vil blive værdibaserede frem for løsningsbaserede. F.eks. kan man måle på om driften med løsningen opnår den værdi fremfor at måle på om løsningen overholder f.eks. krav til oppetid. Da funktionsudbud ikke indeholder krav til specifikke løsninger, men udelukkende omfatter forretningsmæssige behov, reduceres bekymringen for overholdelse af EU-udbudsdirektivets regler om ligebehandling, betragteligt. For indkøbsfunktionen betyder det at overgå fra løsningsindkøb til funktionsudbud, at der skal anvendes flere ressourcer og nye kompetencer til behovsafdækning og behovsudvikling og langt færre ressourcer til kravspecificering, som illustreret i nedenstående figur. Figur Ressource og kompetencefordelingen mellem løsningsudbud og funktionsudbud Med funktionsudbud bliver effektiviteten i forbindelse med implementeringen langt højere netop fordi implementeringen tager udgangspunkt i hvorfor fremfor for hvordan. For brugerne er en forståelse af meningen en af forudsætningerne for en effektiv implementering. 8

9 Funktionsudbud gør det muligt i drifts- og vedligeholdelsesfasen at fokusere på at maksimere værdiskabelsen frem for overholdelse af kontrakten ved at lade performanceindikatorerne måle på værdien som er udbudt. Med Regeringens syv principper for intelligente indkøb, herunder anvendelsen af funktionsudbud og samarbejde med markedet, vil man ikke bare opnå højere effektivitet, innovation og kvalitetsudvikling og bæredygtighed men også opnå at indkøbsfunktionen i langt større grad bidrager til afdækning og udvikling af behov og udvikling af den offentlige virksomhed frem for at opbygge og vedligeholde kompetencer til løsninger og skrivning af kravspecifikationer. For mange leverandører vil intelligente offentlige indkøb repræsentere et paradigmeskifte fra kompetencer for opfyldelse af løsningskrav til at evne at omsætte ordregivernes behov til løsninger og påtage sig ansvaret for løsningerne. Samfundsmæssigt giver det en stor gevinst i form af udvikling af de offentlige myndighedernes forretning og de private leverandører får mulighed for at udvikle produkter og ydelser som de kan anvende til andre kunder i Danmark og internationalt. Andre gevinster er, at de private leverandører i større udstrækning kan tilbyde standardløsninger fremfor at skulle udvikle skræddersyede løsninger, hvilket vil påvirke både kvalitet og pris positivt og give leverandører mulighed forsat bruge deres ressourcer på udvikling frem for tilpasning og vedligeholdelse af skræddersyede løsninger. 7 Den moderne indkøbsfunktion Den moderne indkøbsfunktion er ansvarlig for at tilvejebringe ressourcer og kompetencer, herunder værktøjer, produkter og tjenesteydelser som bidrager maksimalt til virksomhedens værdiskabelse, til laveste totale omkostninger og ud fra en velovervejet risikovurdering. Indkøbsfunktionens rolle i ovenstående er at være ejer af indkøbsprocessen og derved sikre at virksomhedens alle indkøb gennemføres så der opnås maksimal værdi for virksomheden set ud fra en totaløkonomisk vinkel, hvor alle relevante omkostninger tages i betragtning dvs. indkøbspris, implementering og drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i kontraktens løbetid. Endvidere skal indkøbsfunktionen sikre at den indkøbte leverancen til stadighed bidrage maksimalt til virksomhedens værdiskabelse. Ansvar og roller ifm. indkøb er vist i nedenstående figur: Figur Indkøbets roller og ansvar 9

10 For at et indkøb skal kunne bidrage maksimalt til virksomhedens værdiskabelse er det vigtigt at værdikæden og behovet kendes. Den instans som er ansvarlig for behovene betegnes behovsejeren. Da indkøberne ikke er ansvarlig for behov i organisationen ud over egen afdelings behov er indkøberens rolle igennem en dialog med behovsejeren at sikre at behovene formuleres så præcist og på en sådan måde at kommunikationen med markedet bliver så effektiv som muligt. Leverandøren er ejeren af idéer og løsninger som opfylder virksomhedernes behov. Indkøberens rolle er at sikre at markedet og leverandørerne forstår virksomhedens behov således, at markedet og leverandørerne kan tilbyde den bedste løsning for pengene. Dette åbner for at markedet kan tilbyde nye og ikke kendte løsninger samt alternative løsninger som ingen havde tænkt på og samtidig opnås den fordel, at leverandøren bliver ansvarlig for løsningen. Ved at kunden og leverandør påtager sig henholdsvis behovsejerskabet og idé- og løsningsejerskabet opnår man en hensigtsmæssig og klar ansvarsopdeling, hvor kunden er ansvarlig for sine behov og leverandøren er ansvarlig for at omforme kundens behov til løsninger. Ovenstående forudsætter høj modenhed hos begge parter, hvor kunden skal have høj indsigt i egen virksomheds værdiskabelse og leverandøren skal have evnen til at omsætte kundens behov til idéer og løsninger. Denne modenhed findes i stor udstrækning ikke, hverken hos de offentlige virksomheder eller hos tilbudsgiverene. Årsagen til dette er at frem til nu har offentlige indkøb primært været baseret på løsningsudbud, hvor leverandører blot skulle levere en løsning som var i overensstemmelse med kravspecifikationen og intet andet. Offentlige indkøb i størrelsesorden af DKK 300 milliarder har skabt en kultur, hvor kunden specificerer og påtager sig ansvaret for løsningen mens leverandøren blot levere, hvad der ønskes uden forståelse af hvordan behov kan omsættes til løsninger. En ændring af dette forhold forudsætter en udvikling af modenheden hos begge parter. Virksomheder vil altid stræbe efter at fokusere sine kompetencer således at de leverer en værdi som tilbyder noget unikt og som andre virksomheder ikke på samme måde kan levere. Dette kan være pris, geografisk placering, teknologi, service osv. Med denne naturlige konkurrence blandt leverandører som afsæt kan man sammenligne med den offentlige virksomhed og konkludere at ingen virksomhed tilnærmelsesvis har en så bred pallette af ydelser som de skal stå til ansvar for. Spørgsmålet må så være om alle disse ansvarsområder som de offentlige virksomheder har, stemmer overens med de kompetencer det offentlige system besidder eller om der faktisk pt. leverer nogle ydelser på halvt blus, fordi man ikke ved hvordan eller fordi man ikke vil investere i den nødvendige effektivisering. 8 Funktionsudbud versus løsningsudbud I nedenstående skema er vist et skema som oversigtligt redegør for karakteristika for funktionsudbud henholdsvis løsningsudbud. 10

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Lyngby-Taarbæk Forsyning 2015 Indledning Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager hvert år indkøb og udbud i stort omfang for at løse forsyningens kerneopgaver inden for vandforsyning,

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud - 2013 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-529-1 Analysen

Læs mere

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt

Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt Regeringen KL Bilag 1. Principper for kommunaltstatsligt samarbejde Nyt kapitel 25.09.2015 Regeringen og KL er enige om, at udviklingen af velfærdsområderne er et fælles ansvar for stat og kommuner, og

Læs mere

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 7. januar 2015 Sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk FRI s høringssvar til udkast til

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

4. april 2002. Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17

4. april 2002. Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 4. april 2002 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 Resumé: OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR - KAMP ELLER SAMARBEJDE Med VK-regeringens nye lovforslag om privat udfordringsret synes regeringen nærmest

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv 4. Marts 2014 Den effektive indkøbsorganisation Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv v/ Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 2 Fakta om Region Syddanmark Offentligt indkøb : 290 mia. kr. Regionernes samlede

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Offentlig Privat Innovation

Offentlig Privat Innovation Offentlig Privat Innovation - juridiske udfordringer og løsningsveje - juridiske OPI modelaftaler KLs Innovationsdag 20.11.2012 Version: 20.11.2012 Peter Bamberg Jensen Baggrund - OPI-Lab D1 leverance:

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

FUNKTIONSUDBUD OG PRAKTISKE TIPS TIL LEVERANDØRER I FORBINDELSE MED TILBUDSGIVNINGEN

FUNKTIONSUDBUD OG PRAKTISKE TIPS TIL LEVERANDØRER I FORBINDELSE MED TILBUDSGIVNINGEN ØSTERGADE 38 1100 KØBENHAVN K TLF. 33 33 81 00 WWW.LINDCAD.DK FUNKTIONSUDBUD OG PRAKTISKE TIPS TIL LEVERANDØRER I FORBINDELSE MED TILBUDSGIVNINGEN ved advokat Lotte Hummelshøj IKA Leverandørjura den 15.

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper.

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper. Formål Indkøbspolitikken danner rammen for alle Skanderborg Kommunes indkøb, såvel for den centrale som for den decentrale organisation, herunder de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 LYNGBY-TAARBÆK Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer

14. juni 2014 1. TCO ved udbud. Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 1 TCO ved udbud Jura, erfaringer og hvordan gør du? Udbudsjurist, Vibeke Jessen & Chefkonsulent for samfundsansvar, Rikke Dreyer 14. juni 2014 2 Program Hvorfor er emnet aktuelt og vigtigt?

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Introduktion til ansøgningsrunden og guide til ansøgningsskemaet Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov: Funktionsudbud og TCO-betragtninger

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov: Funktionsudbud og TCO-betragtninger 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Den nye udbudslov: Funktionsudbud og TCO-betragtninger 12. marts 2015 2 Det totaløkonomiske perspektiv Sandie Nøhr Nielsen Udbudsjurist & TCO-ansvarlig Livscyklusomkostninger

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme sociale formål.

Socialøkonomiske virksomheder er private og driver erhverv med det formål gennem deres virke og indtjening at fremme sociale formål. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Status på Regeringens Udvalg for Socialøkonomiske virksomheder På Socialudvalgets møde med Udsatterådet i Københavns

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

INNOVATION OG UDVIKLINGSSAMARBEJDE

INNOVATION OG UDVIKLINGSSAMARBEJDE INNOVATION OG UDVIKLINGSSAMARBEJDE - i en udbudsretlig kontekst DI, KL og Danske Regioners fokus på klimatilpasningsplaner, Silkeborg den 16. november 2015 Indlæg af advokat Jeppe Lefevre Olsen, Kromann

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik

Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik Advance Nonwoven A/S: Fra idé til fabrik For virksomheden Advance Nonwoven A/S har det ført til udvikling af en helt ny forretningsmodel og kontakt til flere potentielle kunder at medvirke i projekt Rethink

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Offentlig Privat Innovation

Offentlig Privat Innovation 24. maj 2012 Offentlig Privat Innovation udfordringer og løsningsveje 1 Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsinnovation Region Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regionsyddanmark.dk Mobil:

Læs mere

DANAKs strategi 2015-2020

DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs strategi 2015-2020 DANAKs mission At sikre troværdig dokumentation for overholdelse af kravspecifikationer gennem akkreditering. DANAKs vision At øge værdien af akkrediterede ydelser. Den Danske

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af laboratorie og husholdnings køleskabe, fryseskabe, køle-/fryseskabe og ultra lav temperatur frysere 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Vejledning til. indkøbere. Lyskilder og belysningssystemer. 1 Miljøministeriet

Vejledning til. indkøbere. Lyskilder og belysningssystemer. 1 Miljøministeriet Vejledning til Totalomkostningsværktøj for offentlige indkøbere Lyskilder og belysningssystemer 1 Miljøministeriet Totalomkostninger og offentlige indkøb Hvad er totalomkostninger? Ved totalomkostninger

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

2. Beskrivelse af opgaven 2.1 Formål og baggrund Udbudsrådet har besluttet at igangsætte en analyse af bedste praksis på rammeaftaler.

2. Beskrivelse af opgaven 2.1 Formål og baggrund Udbudsrådet har besluttet at igangsætte en analyse af bedste praksis på rammeaftaler. Udbudsmateriale 15. november 2010 OK 4/0403-0300-0030 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af bedste praksis for rammeaftaler 1. Udbyder Udbudsrådets sekretariat Nyropsgade 30 1780 København V

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Strategi 2015-2018 Fællesindkøb Fyn. Det skal være let at købe ind. Skabe økonomisk råderum Bedre aftaleimplementering

Strategi 2015-2018 Fællesindkøb Fyn. Det skal være let at købe ind. Skabe økonomisk råderum Bedre aftaleimplementering Det skal være let at købe ind Skabe økonomisk råderum Bedre aftaleimplementering Effektive og innovative indkøb i kommunerne Strategi 2015-2018 Fællesindkøb Fyn ioi Indhold 1.0 Ledelsesresumé:... 3 1.1

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Virksomhed og forretningsplan Dato: 11-11-2013 12:36 1 af 5 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. Inspiration til udbudspolitikken. København, den 13. december 2007

Konkurrenceudsættelse. Inspiration til udbudspolitikken. København, den 13. december 2007 Konkurrenceudsættelse Inspiration til spolitikken København, den 13. december 2007 / 1. Indledning Dette er en mini-guide til det strategiske arbejde med spolitik i perioden 2007-2010. Målet er at give

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder Det Gode Partnerskab Guide til bedre udbud og samarbejder 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs mere

MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES

MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGIPROCES LYKKES MERE FOKUS PÅ LEDELSE TAK! NÅR LANDMANDENS STRATEGI- PROCES LYKKES er udgivet af SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Agro Food

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune Sagsnr. 88.00.00-G01-5-15 Cpr. Nr. Dato 27-4-2015 Navn Sagsbehandler Karina Christensen Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune 1 Introduktion Dette notat sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere

Market intelligence i Vejdirektoratet. Adnan Khan, Markedsanalytiker

Market intelligence i Vejdirektoratet. Adnan Khan, Markedsanalytiker Market intelligence i Vejdirektoratet Adnan Khan, Markedsanalytiker Market Intelligence Den organisatoriske placering 2. Udbud & Leverandørstyring (UDB-LEV) 2 overordnede medarbejderprofiler Udbuds- og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007

Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Vejledning til ansøgning om medfinansiering til offentlig-private samarbejdsprojekter 2007 Opfordring til at gå nye veje! Nye offentlig-private samarbejdsformer (OPS) kan være et skridt på vejen til en

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt Talepapir 18. september 2015 Det talte ord gælder Indledende bemærkninger Jeg er blevet bedt om at redegøre for,

Læs mere

Intelligente indkøb af rådgiverydelser

Intelligente indkøb af rådgiverydelser Intelligente indkøb af rådgiverydelser September 2014 Forord Formålet med Intelligente indkøb af rådgiverydelser er, at bygherrer og andre indkøbere af rådgivning kan blive klogere på mulighederne for

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Tidligere pris + ((reguleringsprocent - år/100) x Tidligere pris)

Tidligere pris + ((reguleringsprocent - år/100) x Tidligere pris) Rettelser/tilføjelser samt skriftlige spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet har følgende rettelser/tilføjelser til udbudsmaterialet: Rettelse/tilføjelse 1: Kontrakten

Læs mere

Indkøbs- & udbudspolitik

Indkøbs- & udbudspolitik Indkøbs- & udbudspolitik Godkendt i Byrådet den 20. juni 2016 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,9 mia. kr. og mere end 3.000 medarbejdere, der leverer myndighedsopgaver,

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI): en tværsektoriel samarbejdsform,

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN DIREKTIONENS STRATEGIPLAN INDLEDNING Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2015 og 2016. Direktionen har arbejdet med emnet hen over efteråret for at afklare

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION Amgros indkøber lægemidler og høreapparater for det offentlige sundhedsvæsen. Vi følger aktivt med i, hvad der rører sig hos sygehusapoteker og øvrige samarbejdspartnere,

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016

Noget om OPI og innovationspartnerskaber. 10. marts 2016 Noget om OPI og innovationspartnerskaber 10. marts 2016 Program Kl. 10:00 Velkomst, v/ Kristian Hjort Larsen, Welfare Tech Kl. 10:15 Noget om OPI og innovationspartnerskaber v/ Jesper Petersen Bach, DELACOUR

Læs mere

Workshop om rammerne for for dialog med markedet

Workshop om rammerne for for dialog med markedet Side 1 14. oktober 2010 Workshop om rammerne for for dialog med markedet v/advokat Kurt Bardeleben Side 2 14. oktober 2010 Rammerne for dialog før, under og efter et udbud Fokus: Forudgående dialog (teknisk

Læs mere

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI HVAD SKAL DER TIL FOR AT LYKKES MED DIGITAL BORGER KOMMUNIKATION? EJVIND JØRGENSEN, DIREKTØR, EJJ@RAMBOLL.COM, +4551617871 TORSDAG DEN 24. APRIL 2014 TEMAER Fakta

Læs mere

UDBUDSNETVÆRKET KL - RAMMEAFTALER EFTER DEN NYE UDBUDSLOV. 16. marts 2016

UDBUDSNETVÆRKET KL - RAMMEAFTALER EFTER DEN NYE UDBUDSLOV. 16. marts 2016 UDBUDSNETVÆRKET KL - RAMMEAFTALER EFTER DEN NYE UDBUDSLOV KORT OM ANVENDELSEN AF RAMMEAFTALER Danmark er et af de lande i Europa, der anvender rammeaftaler mest. Omtrent 30 % af alle danske EU udbud er

Læs mere

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER

FLEKSIBLE UDBUDSFORMER 1 Senior jurist Klaus Iversen, COWI A/S 1 De fleksible udbudsformer Konkurrencepræget dialog Udbud med forhandling Innovationspartnerskaber Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 47 49 Udbudslovens 61-79

Læs mere

Styring i den offentlige sektor Udvikling og tendenser

Styring i den offentlige sektor Udvikling og tendenser 1 Jobcenterchefseminar Styring i den offentlige sektor Udvikling og tendenser Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk Universitet 2

Læs mere

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM)

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Sekretariat for rammeaftaler, august 2014 Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Resumé: På baggrund af temadagens drøftelser og kommunernes besvarelse af

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Formålet med denne strategi er at sikre, at Notas ansatte besidder de kompetencer, der er nødvendige, for at Nota kan opfylde de mål, der er beskrevet i den overordnede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025560 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 30. januar 2012 K E N D E L S E Maja Consulting smba (selv) mod VisitNordsjælland F.M.B.A (advokat Torkil Høg, København) Klageren

Læs mere