900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum"

Transkript

1 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Beslutning om gennemførelse af auktion over frekvenserne 891,9-896,9 MHz og 936,9-941,9 MHz samt auktion over frekvenserne 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz September 2010 Udsendt af Danmark

2 Beslutning om gennemførelse af auktion over frekvenserne 891,9-896,9 MHz og 936,9-941,9 MHz samt auktion over frekvenserne 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz 8. september 2010 træffer hermed i medfør af frekvenslovens 1 10, stk. 1, nærmere beslutning om gennemførelsen af auktioner over frekvenser i 900 MHzfrekvensbåndet samt frekvenser i 1800 MHz-frekvensbåndet og om vilkår for tilladelser, der udstedes på baggrund af auktionerne, jf. videnskabsministerens beslutning af 6. september Rammerne for auktionerne og auktionsformat 1. forbereder og gennemfører auktionerne over de ledige frekvenser i henholdsvis 900 MHz- og i 1800 MHz-frekvensbåndet som to separate auktioner samt udarbejder i den forbindelse ét samlet auktionsmateriale (informationsmemorandum) og fastsætter tidsplaner for gennemførelsen af auktionerne. Holsteinsgade København Ø Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Dok nr. Side 1/1 2. Auktionerne afholdes som elektroniske multirunde-auktioner via internettet. Offentliggørelse 3. s offentliggørelser i henhold til denne beslutning sker på s hjemmeside, Alt materiale til brug for tilmelding til auktionerne er således tilgængeligt på hjemmesiden. 4. Dokumenter og opdateringer om auktionerne vil være tilgængeligt på dansk. 900 MHz-tilladelsen 5. udsteder tilladelsen til anvendelse af frekvenserne 891,9-896,9 MHz og 936,9-941,9 MHz fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2019 samt frekvenserne 909,9-914,9 MHz og 954,9-959,9 MHz fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2034 på grundlag af resultatet af den afholdte auktion over frekvenserne i 900 MHz-frekvensbåndet. 6. Tilladelsen vil blive udstedt med ikrafttræden den 1. januar 2011 med varighed til den 31. december Ved udløb bortfalder tilladelsen uden yderligere varsel og kan ikke forlænges. 1 Lov nr. 475 af 12. juni 2009 om radiofrekvenser.

3 1800 MHz-tilladelsen 7. udsteder tilladelsen til anvendelse af 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz på grundlag af resultatet af den afholdte auktion over frekvenserne i 1800 MHz-frekvensbåndet. 8. Tilladelsen vil blive udstedt med ikrafttræden den 1. januar 2011 med varighed til den 12. juni Ved udløb bortfalder tilladelsen uden yderligere varsel og kan ikke forlænges. Tilmeldingsprocedure Indgivelse af tilmelding 9. Enhver person er berettiget til at indgive en tilmelding til en af auktionerne eller begge auktioner. Dog er personer, herunder juridiske personer, der er tilladelsesindehavere i 900 MHz- eller 1800 MHz-frekvensbåndet, samt de juridiske personers koncernforbundne virksomheder og andre nærtstående parter, jf. punkt 71, udelukket fra tilmelding og deltagelse i auktionerne, jf. punkt 5 i videnskabsministerens beslutning af 6. september Tilmelding til auktionerne indgives til på tilmeldingsdatoen, mellem kl og kl (dansk tid). Tilmeldingsdatoen offentliggøres på s hjemmeside, jf. punkt 3. Side 2/2 11. kan indtil 24 timer før udløbet af den til enhver tid gældende tilmeldingsfrist forlænge fristen. offentliggør den nye frist uden ugrundet ophold. 12. Uanset punkt 11 kan mindre end 24 timer inden udløbet af den til enhver tid gældende tilmeldingsfrist forlænge fristen, hvis der foreligger ekstraordinære omstændigheder som f.eks. strømsvigt, nedbrud af ITog Telestyrelsens hjemmeside eller strejker. offentliggør den nye frist uden ugrundet ophold. 13. En tilmelding skal være skriftlig, skal være indeholdt i en kuvert eller kasse mærket "Tilmelding til 900 MHz-/1800 MHz-auktioner" og skal være indgivet indenfor den i punkterne angivne frist til, Artillerivej 88, 2300 København S, eller til en anden adresse, som måtte offentliggøre, jf. punkt udsteder kvittering for modtagelsen af tilmeldingen. 15. En tilmelding skal være på dansk og skal indgives i ét eksemplar underskrevet af de fysiske personer, som er tegningsberettigede for budgiveren eller på anden vis er bemyndigede til at forpligte budgiveren, jf. punkt 25.c. Der skal vedlægges to kopier af tilmeldingen. Spørgsmål 16. Budgivere er berettigede til indtil otte dage før udløbet af den til enhver tid gældende tilmeldingsfrist, jf. punkterne 10-12, at stille spørgsmål til IT- og Telestyrelsen vedrørende tilmeldingsproceduren eller auktionen.

4 17. Spørgsmål kan stilles ved brev til, Holsteinsgade 63, 2100 København Ø, eller til: mærket 900 MHz-/1800 MHz-auktioner. Spørgsmålene skal stilles på dansk. 18. offentliggør senest 48 timer før udløbet af den til enhver tid gældende tilmeldingsfrist, jf. punkterne 10-12, spørgsmål, som er stillet i henhold til punkt 16, og svar. Spørgsmål og svar offentliggøres i en form, som ikke angiver, hvem der har stillet spørgsmålet. Depositum 19. Budgiver skal i forbindelse med tilmeldingen til 900 MHz-auktionen stille en bankgaranti for depositum på kr. 20. Budgiver skal i forbindelse med tilmeldingen til 1800 MHz-auktionen stille en bankgaranti for depositum på kr. 21. Garanti for henholdsvis 900 MHz- og 1800 MHz-auktionen kan anvendes til konventionalbod, jf. punkt 59 eller erstatning, jf. punkt 61 vedrørende den auktion, som garantien vedrører. Side 3/3 22. Garanti efter punkt 19 og 20 skal stilles særskilt for hver auktion som en uigenkaldelig anfordringsgaranti over for staten. Budgivere, der ønsker at deltage i begge auktioner, skal stille en separat garanti for henholdsvis 900 MHz- og 1800 MHz-auktionen. 23. Garanti vedrørende en auktion frigives efter eventuelt fradrag for konventionalbod eller erstatning i medfør af punkt 21 til budgiver, a. når en budgiver meddeles, at budgiverens tilmelding er afvist fra den pågældende auktion, b. når en budgiver meddeles, at budgiveren ikke vil blive tildelt tilladelsen, eller c. når en budgiver tildeles tilladelsen i den auktion, som garantien vedrører, og budgiveren har betalt tilladelsesprisen jf. punkt 43. Tilmeldingens indhold 24. Tilmeldingen skal bestå af følgende dokumenter: a. En udfyldt og underskrevet tilmeldingsformular med tilknyttede dokumenter, jf. punkt 25. b. Bankgaranti for 900 MHz-auktionen og/eller bankgaranti for 1800 MHzauktionen, jf. punkterne 19 og 20. c. Et eksemplar af en af udarbejdet budgivererklæring underskrevet af en eller flere fysiske personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis bemyndigede til at forpligte budgiveren, jf. punkt 25.c. 25. Tilmeldingsformularen skal indeholde følgende oplysninger og vedlægges følgende dokumenter: a. Angivelse af hvorvidt budgiveren ønsker at deltage i 900 MHzauktionen, 1800 MHz-auktionen eller begge auktioner. b. Budgiverens navn samt en adresse i Danmark, telefonnummer og e- mailadresse, hvor budgiveren kan kontaktes på hverdage mellem kl og (dansk tid).

5 c. Oplysning om samt dokumentation for navn, stilling og underskrift for de fysiske personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis er bemyndigede til at forpligte budgiveren i enhver henseende vedrørende tilmeldingen og auktionerne, samt dokumentation for tegningsberettigelse eller bemyndigelse. d. En udtømmende liste over navn, stilling og bopæl for medlemmer af budgiverens direktion og bestyrelse eller, hvis sådanne ikke findes, tilsvarende organer. e. Et detaljeret, klart og udtømmende diagram over budgiverens koncernforbundne virksomheder samt andre nærtstående parter, jf. punkt 71, i det omfang forholdene er budgiveren bekendt, jf. punkt 37. Det er dog ikke nødvendigt i diagrammet at angive personer, som er nærtstående parter til en budgiver alene som følge af samme stats kontrol over budgiveren og den pågældende juridiske person. f. En oversigt over budgivers ejerstruktur i henhold til bilag I i informationsmemorandum. 26. Alle de i tilmeldingen med bilag indeholdte oplysninger og erklæringer, jf. punkterne 24 og 25, skal være korrekte og præcise. Side 4/4 27. kan ved fastlæggelse af yderligere regler vedrørende form og indhold for en tilmelding ændre eller supplere de i punkterne 24 og 25 indeholdte regler. Supplering, korrigering og præcisering af tilmeldingen 28. Efter tilmeldingens indgivelse og indtil en budgiver er blevet afvist eller udelukket fra auktionen, ved auktionens afslutning ikke er højestbydende, eller har fået udstedt en tilladelse, er budgiveren forpligtet til øjeblikkeligt at meddele enhver ændring vedrørende de i medfør af punkt 25 afgivne oplysninger. Meddelelsen skal være underskrevet af de fysiske personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis bemyndigede til at forpligte budgiveren, jf. punkt 25.c. Budgivers meddelelse anses samtidig for en supplering eller præcisering af budgivers tilmelding efter punkterne Efter tilmeldingens indgivelse og indtil en budgiver er blevet afvist eller udelukket fra auktionen, ved auktionens afslutning ikke er højestbydende, eller har fået udstedt en tilladelse, er budgiveren forpligtet til øjeblikkeligt at meddele, hvis budgiveren konstaterer, at punkt 26 var overtrådt ved tilmeldingens indgivelse, eller at eventuelle meddelelser i henhold til punkt 28 var ukorrekte eller upræcise. Meddelelsen skal være underskrevet af de fysiske personer, som er tegningsberettigede eller på anden vis bemyndigede til at forpligte budgiveren, jf. punkt 25.c. Budgivers meddelelse anses samtidig for en supplering eller præcisering af budgivers tilmelding efter punkterne kan, hvor budgiver giver meddelelse som omfattet af punkterne 28 eller 29 anmode budgiver, hvis tilmelding er accepteret, om inden for en frist på tre dage at supplere, korrigere eller præcisere tilmeldingen med bilag eller at fremskaffe relevant dokumentation. 31. Efter modtagelsen af en meddelelse i henhold til punkterne 28 eller 29 eller efter udløbet af en frist i henhold til punkt 30 træffer af-

6 gørelse om, at tilmeldingen fortsat er accepteret, hvis den fortsat er i overensstemmelse med de i punkterne nævnte regler samt punkt 9. I modsat fald kan afvise tilmeldingen, udelukke budgivers videre deltagelse i auktionen og i tilfælde af at udelukkelse sker under eller efter budfasen, annullere alle afgivne bud i den afholdte budfase og fastsætte og offentliggøre et tidspunkt for afholdelse af en ny budfase efter proceduren i punkt 51. Kvalifikationsprocedure og offentliggørelse Kontrol af tilmelding 32. konstaterer, om tilmeldinger er indgivet i overensstemmelse med punkterne 9, 10, og 13. afviser tilmeldinger, der ikke er indgivet i overensstemmelse med punkterne 9, 10, og 13, og giver meddelelse herom til budgiveren. 33. konstaterer, om tilmeldinger er i overensstemmelse med punkterne 24 og 25 samt eventuelle regler fastsat efter punkt 27. Hvis en tilmelding ikke er i overensstemmelse hermed, anmoder budgiveren om inden for en frist på tre dage at supplere, korrigere eller præcisere tilmeldingen med bilag, at fremskaffe relevant dokumentation eller stille garanti, jf. punkterne 19 og 20. Hvis tilmeldingen efter fristens udløb fortsat ikke kan accepteres, afviser tilmeldingen eller meddeler en yderligere frist på to dage i henhold til 2. punktum. Side 5/5 Offentliggørelse af kvalificerede budgivere 34. Efter udløb af de i punkt 33 angivne frister træffer afgørelse om, at en tilmelding accepteres, hvis tilmeldingen er i overensstemmelse med punkterne 9-10, 13, 24-25, samt eventuelle regler fastsat i medfør af punkt 27, og hvis tilmelding ikke er afvist i medfør af punkterne 32 og 33. s accept af tilmeldinger sker under forbehold for, at der ikke efterfølgende konstateres forhold, der efter indholdet af nærværende og videnskabsministerens beslutning af 6. september 2010 kan føre til afvisning af tilmeldingen eller udelukkelse af budgiveren. 35. De kvalificerede budgivere informeres af om accepten af tilmeldingen og en liste over de kvalificerede budgivere offentliggøres på ITog Telestyrelsens hjemmeside, jf. punkt 3. Retningslinjer for budgiveradfærd 36. En budgiver og dennes nærtstående parter, jf. punkt 71, skal såvel forud for som efter en tilmeldings indgivelse, og indtil tilladelserne er udstedt, afstå fra at indgå aftaler vedrørende auktionen med personer, som er omfattet af udelukkelsen i punkt 5 i videnskabsministerens beslutning af 6. september En budgiver skal forud for tilmelding til auktionen foretage alle rimelige undersøgelser med henblik på at identificere sine nærtstående parter. Auktionsprocedure 38. Informationsmemorandum indeholder de nærmere regler for gennemførelsen af auktionerne, herunder regler for afgivelse af bud.

7 39. Budgiverne vil fra modtage brugermanual og de fornødne informationer om anvendelse af auktionssystemet. Budgiverne har pligt til nøje at gøre sig bekendt med anvendelse af systemet og de nærmere regler for auktionernes gennemførelse med henblik på en hensigtsmæssig og effektiv gennemførelse af auktionerne. 40. Ved indlevering af tilmelding anerkender budgiverne en gennemførelse af auktionerne som beskrevet i informationsmemorandum, jf. punkt 38, herunder at der påhviler budgiverne de forpligtelser, der er beskrevet deri, at budgivernes afgivelse af bud er undergivet de deri beskrevne regler, og at IT- og Telestyrelsen kan udøve de deri beskrevne beføjelser, herunder erklære afgivne bud for ugyldige og/eller annullere budfasen eller auktionen. Tildeling af tilladelsen i henholdsvis 900 MHz- og 1800 MHz-auktionen og betaling af tilladelsesprisen 41. Tilladelsen i henholdsvis 900 MHz- og 1800 MHz-auktionen vil blive tildelt den vindende budgiver, som er den budgiver, der ved auktionernes afslutning havde det højeste, stående bud. Såfremt der efter gennemførelsen af kvalifikationsproceduren i punkt 34 kun er én kvalificeret budgiver, vil tilladelsen blive tildelt denne budgiver. Tilladelsen vil blive tildelt med den ejerstruktur, som er angivet i tilmeldingen, jf. punkt 25.f. Side 6/6 42. meddeler den vindende budgiver, at budgiveren ved meddelelsen har fået tildelt tilladelsen og meddeler størrelsen af det beløb, som skal betales i henhold til punkt 43. Samtidig meddeler den vindende budgiver, at tilladelsen vil blive udstedt til budgiveren, når betingelserne i punkt 43 er opfyldt. 43. Den vindende budgiver skal forud for udstedelsen af tilladelsen foretage en hel eller delvis betaling af tilladelsesprisen i henhold til enten punkt 44 eller punkt 45. Tilladelsesprisen udgør et beløb svarende til det bud, der ved auktionens afslutning er det højeste, stående bud. Såfremt der efter gennemførelsen af kvalifikationsproceduren i punkt 34 kun er én kvalificeret budgiver udgør tilladelsesprisen et beløb svarende til minimumsbudsummen. Tilbagelevering af tilladelsen medfører ikke, at tilladelsesprisen tilbagebetales. 44. Såfremt den vindende budgiver vælger at foretage en delvis betaling af tilladelsesprisen, jf. punkt 43, skal budgiveren forud for udstedelsen af tilladelsen betale et kontant beløb, der svarer til 20 % af tilladelsesprisen, samt stille den i punkt 46 nævnte anfordringsgaranti senest syv dage efter modtagelsen af den i punkt 42 nævnte meddelelse. Den vindende budgiver skal afvikle de resterende 80 % af tilladelsesprisen ved betaling af otte lige store årlige afdrag. Hvert afdrag forfalder på årsdagen for udstedelsen af tilladelsen de følgende otte år. 45. Såfremt den vindende budgiver vælger at foretage betaling af hele tilladelsesprisen, jf. punkt 43, skal budgiveren betale tilladelsesprisen kontant senest syv dage efter modtagelsen af den i punkt 42 nævnte meddelelse. 46. Såfremt den vindende budgiver vælger at foretage betaling i henhold til punkt 44, skal budgiveren foranledige, at der til enhver tid er stillet en anfordringsgaranti over for staten udstedt af et pengeinstitut eller forsikringsselskab, som

8 ikke kontrollerer budgiveren, kontrolleres af budgiveren eller er under samme kontrol som budgiveren, som har hjemsted i Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og hvis langsigtede gæld har en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody s Investors Service Limited på mindst A2. Garantien skal til enhver tid mindst lyde på et beløb svarende til summen af de afdrag på tilladelsesprisen, som forfalder de følgende 36 måneder, og skal til enhver tid være gældende i de følgende 36 måneder, dog ikke længere end til udløbet af afdragsperioden og således, at garantien nedskrives de sidste 36 måneder af afdragsperioden med de afdrag, der betales. 47. Den vindende budgiver skal uden ugrundet ophold give meddelelse, hvis det pengeinstitut eller forsikringsselskab, der har stillet den i punkt 46 nævnte garanti, ikke længere har den anførte rating. 48. Den i punkterne 44 og 45 anførte betaling skal være ubetinget, skal ske til en af anvist konto og skal angive, at den er foretaget af den vindende budgiver. 49. Hvis den vindende budgiver ikke opfylder betingelserne i punkt 43 og 48, rettidigt, meddeler budgiveren en frist til at berigtige forholdet. Opfylder budgiveren betingelserne i punkt 43 og 48, inden fristens udløb, udsteder tilladelsen til budgiveren i henhold til punkt 52. Det i punkterne 44 og 45 nævnte beløb forrentes i henhold til lov om rente af forsinket betaling fra forfaldsdagen, til betaling sker. Side 7/7 50. Hvis den vindende budgiver efter udløbet af en frist i henhold til punkt 49 fortsat ikke opfylder betingelserne i punkt 43 og 48, vil budgiveren ikke få tilladelsen udstedt. 51. Hvis den vindende budgiver i medfør af punkt 50 ikke får udstedt tilladelsen, vil annullere alle afgivne bud i den afholdte budfase og derefter fastsætte og offentliggøre et tidspunkt for afholdelse af en ny budfasen. De budgivere, hvis tilmelding er accepteret efter punkt 34 kan fortsat deltage i auktionen, dog på nær den tidligere vindende budgiver, der udelukkes fra deltagelse i den nye budfase som følge af den manglende opfyldelse af punkt 43 og 48, jf. punkt Efter at den i punkterne beskrevne procedure er gennemført, udsteder tilladelsen til den vindende budgiver, som har opfyldt betingelserne i punkt 43 og 48 eller 49. Offentliggørelse af oplysninger 53. offentliggør efter budfasen, hvem der vil få udstedt tilladelsen ved opfyldelse af betingelserne i punkt 43 og 48 eller 49, jf. punkt offentliggør i tilknytning til udstedelsesfasen følgende oplysninger: a. Antallet af budgivere, der har deltaget i henholdsvis 900 MHz-auktionen og 1800 MHz-auktionen. b. Identiteten af den vindende budgiver i henholdsvis 900 MHz-auktionen og 1800 MHz-auktionen.

9 c. Den tilladelsespris, som skal betales af den vindende budgiver i henholdsvis 900 MHz-auktionen og 1800 MHz-auktionen. 55. har ret til tillige at offentliggøre størrelsen af de bud, der er afgivet i budfasen, samt identiteten af alle budgivere og deres afgivne bud. træffer efter afslutning af budfasen afgørelse om og i givet fald, hvornår sådan information offentliggøres. Betaling af omkostninger ved auktionen samt konventionalbod 56. opkræver hos den budgiver, der vil få eller har fået udstedt tilladelsen, jf. punkt 52, et beløb til dækning af de omkostninger, som er forbundet med s forberedelse og afholdelse af auktionen og udarbejdelse af tilladelser m.v. Tilbagelevering af tilladelsen medfører ikke, at dette beløb tilbagebetales. 57. Forfaldstidspunktet for den i punkt 56 nævnte betaling er syv dage efter ITog Telestyrelsens fremsættelse af påkrav herom. 58. Alle betalinger, som en budgiver eller tilladelsesindehaveren skal foretage i henhold til punkterne 56 og 59, skal være ubetingede og ske til en af IT- og Telestyrelsen anvist konto og skal angive, at den er sket af en budgiveren eller tilladelsesindehaveren. Side 8/8 Sanktioner 59. kan pålægge budgiveren en konventionalbod på op til henholdsvis kr. i 900 MHz-auktionen og kr. i 1800 MHz-auktionen, a. hvis oplysninger, som budgiveren efter denne beslutnings punkt 24 og 25 er forpligtet til at afgive, ikke er korrekte eller præcise, hvis budgiveren afviser at afgive sådanne oplysninger, eller hvis budgiver undlader at meddele eventuelle ændringer eller berigtigelser vedrørende allerede afgivne oplysninger efter punkterne 28-30, b. hvis budgiveren overtræder punkt 9, 36 eller 37, c. hvis budgiverens nærtstående parter overtræder punkt 36, d. hvis budgiveren overtræder punkterne 43 eller 49, eller e. hvis efter udstedelsen af tilladelsen konstaterer, at tilladelsesindehaveren eller dennes nærtstående parter har overtrådt de i litra a, b eller c nævnte regler i henholdsvis 900 MHz-auktionen og 1800 MHz-auktionen. 60. kan udelukke budgivers videre deltagelse i auktionerne, hvis konstaterer, at budgiver overtræder punkt 59.a, 59.b eller 59.c. vurderer i den forbindelse, om budgiver skal udelukkes fra én auktion eller begge auktioner. Såfremt en budgiver udelukkes under eller efter budfasen vil annullere alle afgivne bud i den afholdte budfase og fastsætte og offentliggøre et tidspunkt for afholdelse af en ny budfase efter proceduren i punkt Såfremt statens tab ved en budgivers eller en tilladelsesindehavers overtrædelse af de i punkt 59 nævnte regler overstiger en pålagt konventionalbod, kan staten tillige kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler.

10 62. kan tilbagekalde tilladelsen, hvis efter udstedelsen konstaterer, at de i punkt 59 nævnte regler er overtrådt. 63. kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsesindehaveren undlader rettidigt at opfylde de i punkt 56 indeholdte betalingsforpligtelser. 64. Tilbagekaldelse af tilladelsen medfører ikke, at de i punkterne 43 eller 56 nævnte beløb tilbagebetales. Fraskrivning af retten til at kræve anden form for erstatning end pengekrav 65. Ved indgivelse af tilmelding til auktionen fraskriver budgiver sig retten til at kræve anden form for erstatning end pengekrav, herunder fraskriver sig retten til at nedlægge påstand om naturalopfyldelse eller om at auktionen skal gå om. Tvister 66. Enhver tvist mellem staten, herunder, og en budgiver eller tilladelsesindehaver vedrørende denne beslutning eller auktionsmaterialet afgøres efter dansk ret og er undergivet de danske domstoles jurisdiktion. Side 9/9 67. Hvis en budgiver eller tilladelsesindehaver ikke har værneting i Danmark, har budgiveren eller tilladelsesindehaveren aftalt værneting ved s værneting. Definitioner 68. Ved person forstås fysiske personer og juridiske personer, med mindre andet udtrykkeligt følger af beslutningens indhold. 69. Ved juridisk person forstås et aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab eller lignende. 70. Ved budgiver forstås en person, som agter eller overvejer at indgive en tilmelding til 900 MHz- og/eller 1800 MHz-auktionen, eller som har indgivet en tilmelding til 900 MHz- og/eller 1800 MHz-auktionen. 71. Nærtstående part defineres efter IAS 24, som godkendt af Rådet ved mødet den maj 2010, jf. bilag J i informationsmemorandum. 72. Ved 900 MHz-frekvensbåndet forstås frekvenserne MHz og MHz. 73. Ved 1800 MHz-frekvensbåndet forstås frekvenserne MHz og MHz., den 8. september 2010 Jørgen Abild Andersen / Jakob Juul

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz Bekendtgørelse nr. 1014 af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz I medfør af 8, stk.

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag C: Den danske telemyndigheds beslutning af xx. xx 2012 om 800 MHzauktionen. Udkast november 2011

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag C: Den danske telemyndigheds beslutning af xx. xx 2012 om 800 MHzauktionen. Udkast november 2011 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Den danske telemyndigheds beslutning af xx. xx 2012 om 800 MHzauktionen Udkast november

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag I: Auktionsvilkår. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag I: Auktionsvilkår. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag I: Auktionsvilkår Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag F: Tilmeldingsformular. Marts 2012

Informationsmemorandum. Bilag F: Tilmeldingsformular. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz Informationsmemorandum Bilag F: Tilmeldingsformular Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk Vejledning

Læs mere

MHz auktion. Auktionsbetingelser. November 2010

MHz auktion. Auktionsbetingelser. November 2010 450-470 MHz auktion Auktion over frekvenser i 450 MHz-frekvensbåndet Auktionsbetingelser November 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Tidsplan...5

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Vejledning Denne instruks

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag E Tilmeldingsformular Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag C Energistyrelsens beslutning af 28. juni 2016 om 1800 MHz-auktionen Juni

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet

Bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet Bekendtgørelse om auktion over tilladelse til 3. generations mobilnet I medfør af 2, 3, stk. 2, og 4, stk. 1, i lov nr. 1266 af 20. december 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Udkast 17. maj 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 453,0 457,5 MHz og 463,0 467,5 MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 453,0 457,5 MHz og 463,0 467,5 MHz Bekendtgørelse nr. 1013 af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 453,0 457,5 MHz og 463,0 467,5 MHz I medfør af

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Under henvisning til

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag F: Udkast til 1800 MHz-tilladelse. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag F: Udkast til 1800 MHz-tilladelse. September 2010 900 -auktion og 1800 -auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 og 936,9 941,9 samt 1710,1-1720,1 og 1805,1-1815,1 Informationsmemorandum Bilag F: Udkast til 1800 -tilladelse September 2010 Udsendt

Læs mere

Informationsmemorandum

Informationsmemorandum 1800 MHz-auktion Tildeling af frekvenser i frekvensbåndene 1720,1-1785,0 MHz og 1815,1-1880,0 MHz Informationsmemorandum Bilag D Udkast til tilladelser Juni 2016 Udsendt af Energistyrelsen Danmark www.ens.dk

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Tilladelse II omfattende frekvensbånd 1935-1950 MHz, 2125-2140 MHz og 1900-1905 MHz

Tilladelse II omfattende frekvensbånd 1935-1950 MHz, 2125-2140 MHz og 1900-1905 MHz TDC Mobile international A/S 1 af 11 Tilladelse II omfattende frekvensbånd 1935-1950 MHz, 2125-2140 MHz og 1900-1905 MHz Tilladelsen består af en tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser til etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk I nærværende dokument

Læs mere

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor

Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Vedtægt for Skagen Taxa s Økonomiske Forenings bestillingskontor Skagen Taxa har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999 om taxikørsel m.v., samt Trafikministeriets bekendtgørelser nr.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz

Tilladelse I omfattende frekvensbånd MHz, MHz og MHz HI3G Denmark ApS Side 1 af 11 Tilladelse I omfattende frekvensbånd 1920-1935 MHz, 2110-2125 MHz og 1915-1920 MHz 31. oktober 2001 Tilladelse I omfattende frekvensbånd 1920-1935 MHz, 2110-2125 MHz og 1915-1920

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

2. I frekvensbåndene 453,0000 454,8000 MHz og 463,0000 464,8000 MHz må basisstationer ikke etableres indenfor en afstand af 40 km fra de

2. I frekvensbåndene 453,0000 454,8000 MHz og 463,0000 464,8000 MHz må basisstationer ikke etableres indenfor en afstand af 40 km fra de UDKAST Tilladelse xx til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 453,0-457,5 MHz og 463,0-467,5 MHz [Tilladelsesindehaver] (herefter benævnt tilladelsesindehaveren), jf. bilag 3, meddeles på baggrund

Læs mere

Reglement for spillerkontrakter

Reglement for spillerkontrakter Reglement for spillerkontrakter Afsnit 1 Indledende bestemmelser 1 stk. 1 DBBF s Bestyrelse fastlægger reglerne for godkendelse og administration af spillerkontrakter i form af nærværende Reglement for

Læs mere

Tilladelsen er udstedt i medfør af 6, stk. 3, i frekvensloven (lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004).

Tilladelsen er udstedt i medfør af 6, stk. 3, i frekvensloven (lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004). UDKAST Tilladelse xx til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 453,0-457,5 MHz og 463,0-467,5 MHz [Tilladelsesindehaver] (herefter benævnt tilladelsesindehaveren), jf. bilag 3, meddeles på baggrund

Læs mere

Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG. Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg.

Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG. Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg. Udbudsvilkår GRUNDSTYKKE UDBYDES TIL SALG Københavns Kommune udbyder matr.nr. 11az, Husum, beliggende Højstrupvej 69, 2700 Brøndshøj til salg. 2 Februar 2016 Sagsnr. 2014-0194772 Henvendelse og spørgsmål

Læs mere

[SALGSVILKÅR] Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation

[SALGSVILKÅR] Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation 2014 Morsø Kommune Direktionssekretariatet Strategi & Kommunikation [SALGSVILKÅR] Ejendomme erhvervet af Morsø Kommune med henblik på nedrivning af eksisterende bygninger og videresalg af bygningsløse

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Købsblanket Byggegrunde

Købsblanket Byggegrunde Købsblanketten skal printes, udfyldes og underskrives. Herefter kan den scannes og mailes til erik.janne@webspeed.dk - eller afleveres/postes til: EB Holding Randers ApS Kongelysdalen 14 8930 Randers NØ

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) LOV nr 475 af 12/06/2009 (Gældende) Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Senere ændringer til forskriften LOV nr 1231 af 18/12/2012

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen Ejendom, bolig/erhverv, bebygget. KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendom, del 2 af matr. nr. 165a, Køge Bygrunde, beliggende Nørregade

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 10: Lov om radiofrekvenser LOV nr 475 af 12/06/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-06-2009 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder.

Kunden er mod særskilt betaling berettiget til via download fra Kundens server, eller på tilsvarende måder, at opdatere de omfattede enheder. Aftale om erhvervskopiering 1 Anvendelsesområde Denne aftale omfatter Kundens kopiering af lovligt erhvervede udgivne lydoptagelser (f.eks. CD er og Mp3-filer) herefter skæringerne, til anvendelse på Kundens

Læs mere

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet MHz

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet MHz Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Tilladelse H100275 til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet 2570-2620 MHz Telenor A/S (herefter benævnt tilladelsesindehaveren) meddeles på baggrund af

Læs mere

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende

Samejeoverenskomst. Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende Samejeoverenskomst Undertegnede [navn] [cpr.nr.] og medundertegnede [navn] [cpr.nr.], har d.d. indgået følgende aftale: 1 1.1 Vi har med overtagelsesdag pr. d. [dato] købt ejendommen [adresse]. 1.2 Vi

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz

Tilladelse H til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndene MHz og MHz Telia Nättjänster Norden AB Holmbladsgade 139 2300 København S Tilladelse H100270 til anvendelse af frekvenser i frekvensbåndene 2500-2570 MHz og 2620-2690 MHz Telia Nättjänster Norden AB (herefter benævnt

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag A: Definitioner og ordliste. Marts 2012

Informationsmemorandum. Bilag A: Definitioner og ordliste. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 MHz Informationsmemorandum Bilag A: Definitioner og ordliste Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 106 Offentligt Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov IT- og Telestyrelsen Januar 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09)

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Side 1/5 kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Kort om organisering af Concept Mariagerfjord Concept Mariagerfjord består

Læs mere

Informationsmemorandum. 20. oktober 2006

Informationsmemorandum. 20. oktober 2006 Auktion over tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz Informationsmemorandum 20. oktober 2006 Udgivet af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Oktober

Læs mere

Vedtægter for BYGGGARANTIEN

Vedtægter for BYGGGARANTIEN Vedtægter for BYGGGARANTIEN 1 - Formål Byggegarantiens overordnede formål er at sikre, en ensartet høj kvalitet på alt håndværksmæssigt arbejde, udført af Byggegarantiens medlemmer. Garantien sikrer, at

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare BESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ASTERSHAVEN Smørum den 9. januar 2000 Således godkendt af Ledøje-Smørum kommune den 25. januar 2000. Bestyrelsen

Læs mere

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen.

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Storåen. Tidsplan 01.04 2016 Annoncering af koncessionsaftalen 15.04.2016 Frist for afgivelse af spørgsmål 22.04.2016 kl. 12 Frist for afgivelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

Lov om radiofrekvenser 1)

Lov om radiofrekvenser 1) Bilag 16: Lov om radiofrekvenser Lov om radiofrekvenser 1) Lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004 Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på anvendelse af radiofrekvenser

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tolne Skov ApS CVR-nr. 45 17 12 13

VEDTÆGTER. for. Tolne Skov ApS CVR-nr. 45 17 12 13 Advokatfirmaet Hjortlund & Partnere Nørresundby - Frederikshavn - Hjørring Sagsnr.: 403201 LFA/MHL Dato: 18. april 2011 Åstrupvej 9 DK-9800 Hjørring Telefon +45 9819 3800 Telefax +45 9892 7938 hjr@ahplaw.dk

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Optionsaftale. mellem. Horsens Kommune. vedrørende køberet til Campusgrunden, Horsens. UDKAST 29. oktober 2014

Optionsaftale. mellem. Horsens Kommune. vedrørende køberet til Campusgrunden, Horsens. UDKAST 29. oktober 2014 Optionsaftale mellem Horsens Kommune og [ ] vedrørende køberet til Campusgrunden, Horsens København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark Shanghai 1801,

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.:

KØBSAFTALE. Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: KØBSAFTALE Undertegnede: Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVRnr./CPR.nr.: (i det følgende kaldet køber) afgiver herved ved afkrydsning Individuelt købstilbud eller Portefølje købstilbud over for Odense Kommune

Læs mere

Holdingselskabet M.K. ApS under konkurs v/ Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius (Fordring stor kr. 165.439)

Holdingselskabet M.K. ApS under konkurs v/ Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius (Fordring stor kr. 165.439) 25. November 2014 Holdingselskabet M.K. ApS under konkurs v/ Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius (Fordring stor kr. 165.439) Eftersyn: Inter eftersyn Budfrist: 28. november 2014 kl. 15.00 Se

Læs mere

Clausen & Co. ApS under konkurs (Bordfodbold, Apple-skærme, inventar m.m.)

Clausen & Co. ApS under konkurs (Bordfodbold, Apple-skærme, inventar m.m.) 20. januar 2014 Clausen & Co. ApS under konkurs (Bordfodbold, Apple-skærme, inventar m.m.) Eftersyn: 23. januar 2014 fra kl. 18.00 til kl. 18.30 Refshalevej 163 A, 1432 København K. Budfrist: 27. januar

Læs mere

Hvis indsamlingen er regional (geografisk afgrænset), angives, hvor indsamlingen skal foregå:

Hvis indsamlingen er regional (geografisk afgrænset), angives, hvor indsamlingen skal foregå: ANSØGNING OM HUS- ELLER GADEINDSAMLING 1. Dato og evt. titel på indsamlingen Dato: Titel: 2. Ansøger Organisation: CVR-nr.: Adresse: Kontaktpersons navn: Tlf.nr.: Kontaktpersons e-mail: 3. Hvad søges der

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk BEK nr 148 af 16/02/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-02-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Gebyrpligt Kapitel 2 Tilskud til indsamling af dæk Kapitel 3 Administrative

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk

Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til genanvendelse af dæk BEK nr 1485 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7021-00009 Senere ændringer

Læs mere

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018

Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Kontrakt nr. Kontrakt om levering af kornhalm an værk til REFA Biomasseindkøb ApS 2015 2018 Halmtype Mængde (ton) pr. år Kornhalm Indhold 1: Parterne... 3 2 Aftalegrundlag... 3 3: Definitioner... 4 4:

Læs mere

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011

Ministerialtidende. 2011 Udgivet den 7. januar 2011 Ministerialtidende 2011 Udgivet den 7. januar 2011 5. januar 2011. Nr. 2. Vejledning om krav i den finansielle lovgivning til direktørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

Læs mere

Auktioner sælger for en kunde IKKE under konkurs (Fordring med hovedstol kr. 303.276,33 plus renter)

Auktioner sælger for en kunde IKKE under konkurs (Fordring med hovedstol kr. 303.276,33 plus renter) 11. November 2014 Auktioner sælger for en kunde IKKE under konkurs (Fordring med hovedstol kr. 303.276,33 plus renter) Eftersyn: Intet eftersyn. Budfrist: 27. oktober 2014 kl. 15.06 Se mere på www.konkurser.dk

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 Sag 142/2010 (1. afdeling) Lis Anderberg og Kaj Anderberg (advokat John Kahlke for begge) mod PH Byg ApS (advokat Jakob S. Arrevad) I tidligere instanser

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed BEK nr 837 af 14/08/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0032241 Senere ændringer

Læs mere

Valgregulativ. Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS

Valgregulativ. Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS Valgregulativ Forbrugervalgt repræsentanter til bestyrelsen i Hørsholm Vand ApS Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VALGRET... 2 3 VALGBARHED... 3 4 RETTIGHEDER OG PLIGTER... 3 5 VALGPERIODE

Læs mere

Ansøgning om tilladelse som investeringsforening

Ansøgning om tilladelse som investeringsforening Ansøgning om tilladelse som investeringsforening Finanstilsynet henviser til lov om investeringsforeninger m.v. (LIF) bekendtgørelser udstedt i medfør af LIF Skemaet skal udfyldes af ansøgeren på dansk

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag A: Definitioner og ordliste. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag A: Definitioner og ordliste. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag A: Definitioner og ordliste Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009

vedtægter Vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 Mondo A/S Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11, 2009 København, 12.marts 2009 Vedtægter Mondo A/S vedtægter Mondo A/S Cvr nr. 27 09 42 95 12. marts 2009 Mondo A/S Vedtægter Mondo A/S. Side 1 af 8 1 navn 1.1 Selskabets navn

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker.

Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Indsamling af glas, alu-dåser og PET-flasker. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40920838.aspx Ekstern udbuds ID 305822-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

KONTRAKTTILLÆG VED IKKE GODKENDT CE- MÆRKNING. September Vedr. anskaffelse af 3.0 T klinisk MR scanner til. Aarhus Universitet

KONTRAKTTILLÆG VED IKKE GODKENDT CE- MÆRKNING. September Vedr. anskaffelse af 3.0 T klinisk MR scanner til. Aarhus Universitet KONTRAKTTILLÆG VED IKKE GODKENDT CE- MÆRKNING September 2016 Vedr. anskaffelse af 3.0 T klinisk MR scanner til MR Centret Institut for Klinisk Medicin shospital, Skejby Palle Juul-Jensens Boulevard 99

Læs mere

Malerier sælges fra dødsbo

Malerier sælges fra dødsbo 28. juni 2016 Malerier sælges fra dødsbo IKKE under konkurs Eftersyn: 1. juli 2016 fra kl. 14.00 til kl. 14.30 Svanemøllevej 34, København Ø Budfrist: 4. juli 2016 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk

Læs mere

UDKAST TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE STRANDLODSVEJ (Lergravsvej)

UDKAST TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE STRANDLODSVEJ (Lergravsvej) Bilag 8. UDKAST TIL BETINGET UDBYGNINGSAFTALE VEDRØRENDE STRANDLODSVEJ (Lergravsvej) mellem Skanska Danmark A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Cvr. Nr. 24257150 (herefter benævnt Skanska) og Københavns Kommune

Læs mere

Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014

Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014 Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GARANTIEN... 3 5 BAGGRUND... 4 6 GARANTI... 4 7 BETALINGER... 5 8 GARANTIENS BESTÅEN...

Læs mere