VEJLEDNING OM RADIOAKTIVE STOFFER I SKROT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM RADIOAKTIVE STOFFER I SKROT"

Transkript

1 VEJLEDNING OM RADIOAKTIVE STOFFER I SKROT 2002

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Baggrundsoplysninger Anvendelse af radioaktive kilder i Danmark Kontrol med radioaktive kilder i Danmark Radioaktive kilder i skrot 2 3. Identifikation af radioaktive kilder Afmærkning Udseende Kraftige radioaktive kilder Mindre kraftige radioaktive kilder Radioaktive kilder med begrænset aktivitetsmængde Detektion ved hjælp af måleudstyr Forholdsregler for personalet ved fund af radioaktiv kilde Ansvarsforhold Bortskaffelse Hændelser med radioaktive kilder i skrot Eks. på hændelser i Danmark med radioaktive kilder i skrot Ordliste Telefonnumre og adresser 18 ISBN , december 2002

3 Vejledning om radioaktive stoffer i skrot 1 1. Indledning De seneste år har der været øget opmærksomhed omkring radioaktive stoffer i skrot, og i takt med at genvindingsindustrien anskaffer måleudstyr, der kan detektere radioaktive stoffer, må det forventes, at antallet af fundne radioaktive kilder i skrot stiger. Forekomsten af radioaktive kilder i skrot kan have alvorlige følger for menneskers helbred og miljøet. Herudover kan det have økonomiske konsekvenser for den berørte virksomhed, da oprydningen kan være meget bekostelig. Denne vejledning henvender sig til virksomheder i genvindingsindustrien og genbrugsstationer, som modtager, videresælger eller forarbejder metalskrot. Vejledningen har to formål, for det første at vejlede i hvordan man identificerer radioaktive kilder, og for det andet at informere om hvordan man forholder sig, hvis virksomheden modtager skrot indeholdende radioaktive kilder. Bagest i denne vejledning findes en ordliste med forklaring på anvendte termer samt adresser og telefonnumre. Relevante bekendtgørelser og vejledninger kan findes på Statens Institut for Strålehygiejnes hjemmeside ( 2. Baggrundsoplysninger 2.1. Anvendelse af radioaktive kilder i Danmark Anvendelsen af radioaktive kilder spænder fra medicinsk diagnostik og behandling af sygdomme over et bredt spektrum af industrielle anvendelser til brug i forskning og undervisning. Hertil kommer, at der indgår radioaktive kilder i en del røgdetektorer. Aktivitetsmængden varierer fra meget begrænsede aktivitetsmængder i f.eks. røgdetektorer, over moderate mængder ved de mest almindelige medicinske, forskningsmæssige og industrielle anvendelser, til meget store aktivitetsmængder ved nogle få industrielle og forskningsmæssige anvendelser Kontrol med radioaktive kilder i Danmark Indkøb og brug af radioaktive kilder kræver tilladelse fra Statens Institut for Strålehygiejne. Alle brugere af radioaktive kilder og alle lukkede radioaktive kilder er registrerede i en database hos Statens Institut for Strålehygiejne. Der er i dag registreret ca brugere af radioaktive kilder og ca lukkede radioaktive kilder i Danmark. Såfremt en virksomhed afhænder en radioaktiv kilde, skal Statens Institut for Strålehygiejne skriftligt informeres herom, og bortskaffelsen skal ske ved enten at returnere kilden til leverandøren eller aflevere den til Behandlingsstationen på Forskningscenter Risø

4 Vejledning om radioaktive stoffer i skrot 2 Nogle få typer radioaktive kilder med meget begrænsede aktivitetsmængder er undtaget for enkeltvis registrering i databasen hos Statens Institut for Strålehygiejne. Det drejer sig om radioaktive kilder til kalibrerings- og undervisningsformål samt om røgdetektorer til privat brug. For samtlige radioaktive kilder gælder, at de skal typegodkendes af Statens Institut for Strålehygiejne, før de må forhandles i Danmark Radioaktive kilder i skrot Radioaktive kilder kan utilsigtet ende i skrot, hvis de efterlades, bliver væk, stjæles eller på anden måde undslipper myndighedernes kontrol. Erfaringerne viser, at specielt ved konkurs og ved afhænding af produktionslinier er der en forhøjet risiko for at miste kontrollen med kilderne. Det at der kræves særskilt tilladelse og stilles specielle krav til brug og bortskaffelse af radioaktive kilder betyder, at det yderst sjældent sker, at radioaktive kilder fra danske virksomheder ender i skrot. Anderledes vurderes situationen at være for radioaktive kilder med oprindelse i lande, hvor kontrollen er mindre udtalt. Det kan derfor ikke udelukkes, at radioaktive kilder kan dukke op i skrot på dansk område. Man må forvente at kunne støde på radioaktive kilder med begrænsede aktivitetsmængder i skrot. NORM er betegnelsen for materialer med et forhøjet indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer. Udstyr forurenet med NORM i aktivitetsmængder under undtagelsesniveauerne fra virksomheder, der forarbejder råprodukter som indeholder NORM, vil på hel legal vis kunne forekomme i skrot. Aktivitetsniveauet vil kunne påvises med måleudstyr, men er så lavt, at der ikke skal tages særlige forholdsregler ved omgang med den type radioaktivt materiale. Røgdetektorer fra private skal bortskaffes med normal renovation, og kun hvis der har været anvendt en forkert bortskaffelsesprocedure, vil de kunne ende i skrot. 3. Identifikation af radioaktive kilder Radioaktive kilder og udstyr indeholdende radioaktive kilder i skrot kan identificeres på forskellige måder: Genkendelse af afmærkning (strålingssymbol) Genkendelse af udseende Detektion vha. måleudstyr

5 Vejledning om radioaktive stoffer i skrot Afmærkning En radioaktiv kilde eller et udstyr indeholdende en radioaktiv kilde vil normalt være påsat en advarselsafmærkning for radioaktivitet med symbolet for ioniserende stråling på en gul baggrund. Symbolet ser således ud: Fig. 1. Det er dog muligt, at advarselsafmærkningen er forsvundet under transport eller forarbejdning. På fig. 2 og 3 er vist forskellige typer afmærkninger, som kan sidde på udstyr indeholdende radioaktive kilder. Fig. 2. Eksempler på afmærkninger

6 Vejledning om radioaktive stoffer i skrot 4 Fig. 3. Eksempler på afmærkninger Støder man på en beholder med advarselsafmærkning for radioaktivitet er det ikke nødvendigvis ensbetydende med tilstedeværelsen af en radioaktiv kilde. Ved kontrolmåling vil det ofte vise sig at være en tom beholder, hvor afmærkningen ikke er blevet fjernet Udseende I dette afsnit gives eksempler på typiske radioaktive kilder og udstyr indeholdende radioaktive kilder. Man skal dog være opmærksom på, at udstyret kan have skiftet udseende under forarbejdningen.

7 Vejledning om radioaktive stoffer i skrot Kraftige radioaktive kilder Apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder udgør ikke en risiko, så længe apparatet er intakt og kilden er på plads inde i apparatet. Men hvis apparatet er blevet beskadiget, så den lille lukkede radioaktive kilde ikke længere er afskærmet, kan der være en betydelig strålingsrisiko. Dette gælder især for udstyr indeholdende kraftige radioaktive kilder, som f.eks. gammaradiografiudstyr der bruges til røntgenfotografering af tykke stål- og betonemner. Udstyrets komponentdele består af den lukkede radioaktive kilde, fig. 4, samt en bly- eller uranafskærmet beholder, fig. 5, 6 og 7. Fig. 4. Lukket radioaktiv kilde til gammaradiografiudstyr Fig. 5. Gammaradiografiudstyr

8 Vejledning om radioaktive stoffer i skrot 6 Fig. 6. Gammaradiografiudstyr Fig. 7. Gammaradiografiudstyr

9 Vejledning om radioaktive stoffer i skrot Mindre kraftige radioaktive kilder De mest almindelige industrielle udstyr med lukkede radioaktive kilder indeholder moderate aktivitetsmængder. For disse kilder er der også en betydelig strålingsrisiko, såfremt kilden ikke er afskærmet i kildeholderen. Fig. 8. Mobilt udstyr til entreprenørarbejde Fig. 9. Kildeholdere til stationært udstyr

10 Vejledning om radioaktive stoffer i skrot 8 Fig. 10. Væskestandsmåler til gasflasker Fig. 11. Kildeholder og detektor til væskestandsmåler

11 Vejledning om radioaktive stoffer i skrot Radioaktive kilder med begrænset aktivitetsmængde Røgdetektorer En del røgdetektorer til påvisning af brand indeholder radioaktive kilder med begrænsede aktivitetsmængder. Generelt er der ingen risiko ved håndtering af disse røgdetektorer, dog er der mulighed for at ældre modeller, fig. 14, kan være forurenede med radioaktivt materiale på overfladen. Fig. 12. Forside af godkendt røgdetektor Fig. 13. Bagside af godkendt røgdetektor Fig. 14. Ikke godkendt røgdetektor

12 Vejledning om radioaktive stoffer i skrot 10 Undervisningskilder Til brug i undervisningen om radioaktivitet og ioniserende stråling findes forskellige typer undervisningskilder indeholdende radioaktive stoffer. Håndtering af sådanne undervisningskilder indebærer normalt ingen risiko. Fig. 15. Undervisningskilde Fig. 16. Undervisningskilder NORM NORM er betegnelsen for materialer med et forhøjet indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer. Udstyr fra virksomheder, der forarbejder råprodukter som indeholder NORM, vil kunne være forurenede med disse naturligt forekommende radioaktive stoffer. Normalt vil aktivitetsniveauet være meget begrænset Fig. 17. Udstyr fra NORM industri

13 Vejledning om radioaktive stoffer i skrot 11 Diverse genstande indeholdende radioaktive stoffer Radioaktive stoffer har tidligere fundet anvendelse i forskelligartede forbrugerartikler. Eksempelvis kan nævnes ure og kompasser med radioaktiv lysfarve, se forsiden. På fig. 18 er vist et exit-skilt med tritium-lys, disse skilte bruges stadig i begrænset omfang. Fig. 19 viser en radiumemanator, som tidligere blev brugt til produktion af radioaktivt drikkevand. For henvisningsskiltet og radiumemanatoren gælder det, at de radioaktive stoffer kan udgøre en risiko, såfremt de optages i kroppen, hvilket vil kunne blive aktuelt, hvis genstandene går i stykker. Fig. 18. Henvisningsskilt med tritium-lys Fig. 19. Radiumemanator 3.3. Detektion ved hjælp af måleudstyr I større skrot- og genbrugsvirksomheder kan det være hensigtsmæssigt at benytte måleudstyr, der kan detektere radioaktive kilder. En eller flere af følgende typer detektorer kan anbefales : Portaldetektor, der kontrollerer lastbiler ved indgangen til virksomheden, fig. 20. Kran-monteret detektor, der måler skrottet, når det behandles på virksomheden, fig. 21. Håndmonitor, som kan bruges ved mistanke om radioaktive kilder i en begrænset skrotmængde, fig. 22.

14 Vejledning om radioaktive stoffer i skrot 12 Fig. 20. Portaldetektor Fig. 21. Krandetektor Fig. 22. Håndmonitor Måleudstyret bør være velegnet til at detektere gammastråling. Brug af måleudstyr kræver, at personalet er uddannet i brugen af udstyret, så de kan tolke måleresultaterne rigtigt. Måleudstyret skal afprøves jævnligt, og det skal kalibreres mindst én gang årligt.

15 Vejledning om radioaktive stoffer i skrot Forholdsregler for personalet ved fund af radioaktiv kilde Stands arbejdet Undgå unødigt ophold i nærheden af den radioaktive kilde Kontakt Statens Institut for Strålehygiejne (døgnvagt ) for vurdering af og aftale om videre foranstaltning 5. Ansvarsforhold Ved køb og salg af metallisk genvindingsmateriale kan det anbefales, at køber kontraktligt har garanteret sig, at sælger har ansvaret for, at det skrot der overdrages ikke indeholder radioaktive kilder, f.eks. ved krav om kontrolmåling før afsendelse. Desuden kan kontrakten indeholde oplysninger om det økonomiske ansvar ved fund af radioaktive kilder. 6. Bortskaffelse Radioaktive stoffer fundet i skrot må kun bortskaffes efter aftale med Statens Institut for Strålehygiejne. Følgende muligheder kan komme på tale : Returnering til afsender Aflevering til Behandlingsstationen på Forskningscenter Risø Transport skal ske efter gældende regler. 7. Hændelser med radioaktive kilder i skrot I lande udenfor EU har der været adskillige eksempler på, at radioaktive kilder, der på ureglementeret vis er havnet sammen med almindeligt metalskrot, har medført alvorlige akutte stråleskader, i visse tilfælde med døden til følge, hos personer, der intetanende har håndteret skrottet. I Danmark har man siden midten af 1990 erne haft nogle få hændelser årligt med radioaktive kilder i skrot. Ingen af disse hændelser har medført betydelig stråleudsættelse af mennesker, men nogle få kunne potentielt have haft helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser.

16 Vejledning om radioaktive stoffer i skrot Eks. på hændelser i Danmark med radioaktive kilder i skrot I december 1998 blev der fundet en cobolt-60 kilde mellem noget metalskrot, som skulle omsmeltes, se fig. 23. Kilden havde været anvendt i et udstyr til niveaumåling. Kilden var indkapslet i en kildeholder og derfor afskærmet, så strålingen på ydersiden af kildeholderen var ubetydelig. Kildeholderen var ikke afmærket, og kilden blev kun identificeret, fordi indehaveren var i besiddelse af egnet måleudstyr. Var kilden blevet blotlagt kunne det have medført betydelig stråleudsættelse af mennesker, og en nedsmeltning af kilden kunne have medført betragtelige økonomiske konsekvenser for de involverede. Det har ikke været muligt at fastslå, hvor udstyret oprindeligt stammede fra. Fig. 23. Kildeholder fra niveaumåler I oktober 1999 blev en cobolt-60 kilde identificeret, se fig. 24. Kilden var blevet indleveret på en kommunal genbrugsplads, hvorfra den i et læs skrot blev sendt til Sverige. I Sverige blev læsset afvist pga. måling af indhold af radioaktivitet. Kilden, som var indkapslet i en ikke afmærket kildeholder, havde været anvendt i et udstyr til væskestandsmåling. Kilden vides med sikkerhed at være af dansk oprindelse. På fig. 11 er vist et foto af en ny væskestandsmåler.

17 Vejledning om radioaktive stoffer i skrot 15 Fig. 24. Kildeholder fra væskestandsmåler I juni 2001 blev et læs skrot fra Danmark afvist i Tyskland pga. indhold af radioaktivitet. Læsset viste sig at indeholde gamle kompasser med radium-226 lysfarve, se fig. 25. Fig. 25. Presset metalskrot med kompasser

18 Vejledning om radioaktive stoffer i skrot 16 I maj 2002 blev en del af en jetmotor indeholdende en legering med naturligt thorium-232 fundet, se fig. 26. Delen var ikke afmærket, og blev kun identificeret, fordi indehaveren var i besiddelse af egnet måleudstyr. Fig. 26. Flymotor De ovennævnte radioaktive kilder er alle blevet afleveret til Behandlingsstationen på Forskningscenter Risø.

19 Vejledning om radioaktive stoffer i skrot Ordliste Aktivitetsmængde Mængden af radioaktivt stof i en given sammenhæng. Farligheden af et radioaktivt stof afhænger ikke kun af aktivitetsmængden, men også af hvilken type radioaktivt stof der er tale om (halveringstid, strålingstype (alfa-, beta-, gammastråling), kemisk/fysisk forhold). Aktivitetsmængder måles enten i becquerel (Bq) eller curie (Ci). Apparat med lukket radioaktiv kilde En kontrol- eller måleanordning, der benytter stråling fra en eller flere lukkede radioaktive kilder. Omfatter som regel en kildeafskærmning med kildeholder, lukker og afskærmningsmaterialer samt en holder for en strålingsdetektor. Apparaterne, der kan være mobile eller fastmonterede på produktionslinier, rør, tanke, siloer og lign., benyttes til måling af tykkelse, densitet, fugtighed m.m. Forbrugerartikler En genstand eller apparat, hvori der er indbygget eller tilsat radioaktivt stof, og som markedsføres med henblik på salg til private forbrugere, f.eks. røgdetektorer. Forbrugerartikler vil være godkendt af Statens Institut for Strålehygiejne. Gammastråling Elektromagnetisk stråling som udsendes ved et radioaktivt henfald. Gammastråling med høj energi har høj gennemtrængelighed. Ioniserende stråling Ioniserende stråling er fællesbetegnelsen for røntgenstråling og stråling fra radioaktive stoffer (alfa-, beta- og gammastråling) samt bl.a. neutron- og protonstråling. Betegnelsen ioniserende kommer af, at strålingen er så energirig, at der frembringes elektriske ladninger (ioner) ved absorption i et materiale. Kontrolmåling Måling af personer, genstande, materiel for radioaktiv forurening eller måling af ekstern stråling omkring apparater m.m. Kontrolmålinger må kun udføres af personer, der er uddannet i valg af rette måleinstrument samt i tolkning af måleresultater. Lukkede radioaktive kilder En lukket radioaktiv kilde er betegnelsen for radioaktive stoffer, som er solidt indesluttet i fast og stabilt inaktivt stof, eller som er indkapslet i en inaktiv beholder af tilstrækkelig styrke til at forhindre spredning af det radioaktive stof.

20 Vejledning om radioaktive stoffer i skrot 18 Radioaktive stoffer Stoffer, som indeholder ustabile atomkerner (radionuklider), der henfalder spontant under udsendelse af ioniserende stråling. Statens Institut for Strålehygiejne Statens Institut for Strålehygiejne (SIS) er et institut under Sundhedsstyrelsen, der fungerer som landets strålebeskyttelsesmyndighed. SIS udarbejder bestemmelser for brug, transport m.v. af radioaktive stoffer, giver tilladelse hertil samt udfører tilsyn med at bestemmelserne overholdes. SIS har en vagtordning, således at det hele døgnet er muligt at komme i kontakt med en sagkyndig (adresse og tlf. bagest i vejledningen). Stråleskader Ved bestråling af levende væv med ioniserende stråling sker en række komplicerede reaktioner, som påvirker cellernes funktioner. Påvirkningerne kan føre til, at en celle dør eller ændres. 9. Telefonnumre og adresser Statens Institut for Strålehygiejne Knapholm Herlev Tlf.: Døgnvagt: Fax: Forskningscenter Risø Behandlingsstationen Frederiksborgvej Roskilde Tlf.: Fax:

21 Denne vejledning henvender sig til virksomheder i genvindingsindustrien og genbrugsstationer, som modtager, videresælger eller forarbejder metalskrot. Vejledningen har to formål, for det første at vejlede i hvordan man identificerer radioaktive kilder, og for det andet at informere om hvordan man forholder sig, hvis virksomheden modtager skrot indeholdende radioaktive kilder. Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Knapholm Herlev Telefon Telefax DESIGN 1508 A/S TRYK BM GRAFIK

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997. Ioniserende stråling

At-VEJLEDNING. Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997. Ioniserende stråling At-VEJLEDNING D.7.3 Maj 2002 Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997 Ioniserende stråling Vejledning om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder

Leverandørbrugsanvisning. for. Risø Demonstrationskilder Leverandørbrugsanvisning for Risø Demonstrationskilder Forskningscenter Risø Hevesy Laboratoriet Frederiksborgvej 399 DK-4000 Roskilde 1. Introduktion Denne brugsanvisning gælder for alfa-, beta- og gammademonstrationskilder,

Læs mere

Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX

Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX Januar 2008 Ioniserende stråling fra radioaktive kilder regler for gymnasiet, HF, HTX og HHX Ioniserende stråling fra radioaktive kilder forbindes i befolkningen oftest med atomkraft og Tjernobylulykken

Læs mere

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER

VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER VEJLEDNING OM TRANSPORT AF RØGDETEKTORER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE STOFFER 2005 Indhold 1 Indledning 1 2 Vejtransport 2 2.1 Erhvervsmæssig vejtransport af røgdetektorer af kategori 1 og 2 2 2.2 Privat vejtransport

Læs mere

Potentielle R-hændelser og deres konsekvenser. 1. Radioaktive kilder i Danmark 2. R-hændelser og deres konsekvenser 3.

Potentielle R-hændelser og deres konsekvenser. 1. Radioaktive kilder i Danmark 2. R-hændelser og deres konsekvenser 3. Potentielle R-hændelser og deres konsekvenser 1. Radioaktive kilder i Danmark 2. R-hændelser og deres konsekvenser 3. Retningslinjer DSMF Symposie, Nyborg Strand, April, 2015 To basale begrænsninger Lukkede

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen

Strålingsintensitet I = Hvor I = intensiteten PS = effekten hvormed strålingen rammer en given flade S AS = arealet af fladen Strålingsintensitet Skal det fx afgøres hvor skadelig en given radioaktiv stråling er, er det ikke i sig selv relevant at kende aktiviteten af kilden til strålingen. Kilden kan være langt væk eller indkapslet,

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse:

Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse: Partikler med fart på Ny Prisma Fysik og kemi 9 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Et atom har oftest to slags partikler i atomkernen. Hvad hedder partiklerne? Der er 6 linjer. Sæt et kryds ud for hver linje.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af præparat og af virksomhed: Handelsnavn: Bonus Flue Strips Miljøstyrelsens Reg nr.: 1-123 Novartis Agri A/S, Sektor Animal Health Lyngbyvej 172, 2100 København Ø tlf. 39 16 84 00 fax

Læs mere

Kontaktinformation. Orientering om dosimetriordningen. Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7

Kontaktinformation. Orientering om dosimetriordningen. Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7 16. november 2015 Kontaktinformation Persondosimetri Statens Institut for Strålebeskyttelse Knapholm 7 2730 Herlev Mail: pl@sis.dk 1 Tlf: 44 54 34 56 Fax: 72 22 74 21 Web: www.sis.dk 2 Orientering om dosimetriordningen

Læs mere

Fysik øvelse 2. Radioaktivitet. Øvelsens pædagogiske rammer

Fysik øvelse 2. Radioaktivitet. Øvelsens pædagogiske rammer B.2.1 Radioaktivitet Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse knytter sig til fysikundervisningen på modul 6 ved Bioanalytikeruddannelsen. Fysikundervisningen i dette modul har fokus på nuklearmedicin

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Maj 2001 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde (brug af røntgenanlæg

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE

REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE SEPTEMBER 2015 REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE UDDANNELSER REGLER FOR BRUG AF IONISERENDE STRÅLING I UNDERVISNINGEN - I FOLKESKOLEN OG PÅ GYMNASIALE

Læs mere

miljø og sundhed Læs i dette nummer om mobiltelefoner og kræft uranindtag skimmelsvampe i bygninger ny dansk radon undersøgelse Se også

miljø og sundhed Læs i dette nummer om mobiltelefoner og kræft uranindtag skimmelsvampe i bygninger ny dansk radon undersøgelse Se også miljø og sundhed Sundhedsministeriets Miljømedicinske Forskningscenter Formidlingsblad nr. 16, maj 2001 Læs i dette nummer om mobiltelefoner og kræft uranindtag skimmelsvampe i bygninger ny dansk radon

Læs mere

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009. Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009 Vejledning om håndholdte røntgenanalyseanlæg, 2009

Læs mere

Notat Indsamling af røgdetektorer i Danmark

Notat Indsamling af røgdetektorer i Danmark 21. januar 2016 Notat Indsamling af røgdetektorer i Danmark Målgruppe: Aktører involveret i indsamling af Røgdetektorer, der indeholder radioaktive stoffer. 1. Baggrund Nærværende notat, er blevet til

Læs mere

Afleveringsopgaver i fysik

Afleveringsopgaver i fysik Afleveringsopgaver i fysik Opgavesættet skal regnes i grupper på 2-3 personer, helst i par. Hver gruppe afleverer et sæt. Du kan finde noget af stoffet i Orbit C side 165-175. Opgave 1 Tegn atomerne af

Læs mere

Måling af niveau og densitet med radioaktiv stråling.

Måling af niveau og densitet med radioaktiv stråling. www.insatech.com Det radiometriske måleprincip Fordele ved det radiometriske system: Sikker og pålidelig måling Berøringsløs måling Minimal vedligeholdelse Ingen bevægelige dele Uafhængig af ændringer

Læs mere

Vejledning om industriel radiografi

Vejledning om industriel radiografi Vejledning om industriel radiografi 2008 Vejledning om industriel radiografi Statens Institut for Strålebekyttelse Sundhedsstyrelsen Knapholm 7 2730 Herlev Emneord: gammaradiografi, røntgenradiografi,

Læs mere

NATURLIG STRALING I BYGNINGER.

NATURLIG STRALING I BYGNINGER. NATURLIG STRALING I BYGNINGER. Overalt i vores omgivelser findes radioaktive stoffer, som udsender ioniserende stråling. Vores egen krop indeholder også radioaktive stoffer, og fra solen og verdensrummet

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling BEK nr 1213 af 26/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 1-5010-167/1 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1)

Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1) Bekendtgørelse nr. 192 af 2. april 2002 Bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer 1) I medfør af 1, stk. 2, i lov nr. 94 af 31. marts 1953 om brug m.v. af radioaktive

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ

DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ DEKOMMISSIONERINGEN AF DE NUKLEARE ANLÆG PÅ RISØ HVEM ER VI? Dansk Dekommissionering [DD] er ansvarlig for afviklingen af de nukleare anlæg på Risø. Vi er en selvstændig, statslig virksomhed under Uddannelses-

Læs mere

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002

Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Juni 2003 Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere - Resultater for 2002 Baggrund Løbende individuel dosisovervågning af arbejdstagere, som udsættes for ioniserende stråling som følge af deres arbejde

Læs mere

Røntgenkilder lovgivning mv.

Røntgenkilder lovgivning mv. Røntgenkilder lovgivning mv. Anita Hougaard Statens Institut for Strålebeskyttelse 15. maj 2014 anj@sis.dk Hvem og hvad er SIS? Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Administration Persondosimetri Industri,

Læs mere

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Modtaget dato: (forbeholdt instruktor) Godkendt: Dato: Underskrift: Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Kristian Jerslev, Kristian Mads Egeris Nielsen, Mathias

Læs mere

HVAD ER RADIOAKTIV STRÅLING

HVAD ER RADIOAKTIV STRÅLING 16. Radioaktiv stråling kaldes i videnskabelige kredse Joniserende stråling Stråling som påvirker alt stof ved at danne joner, som er elektrisk ladede atomer eller molekyler. Joniserende stråling skader

Læs mere

Bortskaffelse af radioaktivt affald August Krogh Bygningen (AKB)

Bortskaffelse af radioaktivt affald August Krogh Bygningen (AKB) August Krogh Bygningen (AKB) fælles regler for Institut for IdrætFI/AHF og Biologisk Institut i Side 1 af 12 Disse regler er senest revideret i januar 2007, og justeret efterfølgende i juni 2008. Reglerne

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

Miljø ved uran-minedrift. Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde

Miljø ved uran-minedrift. Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde Miljø ved uran-minedrift Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde Hvordan er minedrift efter uran forskellig fra andre miner? I princippet er metoder og problemstillinger (også miljømæssigt) de samme

Læs mere

Forløbet består 4 fagtekster, 19 opgaver og 10 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek.

Forløbet består 4 fagtekster, 19 opgaver og 10 aktiviteter. Derudover er der Videnstjek. Radioaktivitet Niveau: 9. klasse Varighed: 11 lektioner Præsentation: I forløbet Radioaktivitet arbejdes der med den naturlige og den menneskeskabte stråling. Der arbejdes endvidere med radioaktive stoffers

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft

Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft Hold styr på dit stamtræ også når det gælder prostatakræft Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft www.propa.dk Fejl i DNA molekylet er årsag til alle former for kræft også prostatakræft. Arvelighed

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN 1 X 2 1. Hvor mange børn under 18 år får kræft i Danmark om året? 750 200 85 SVAR: 200 børn (X) 2. Hvor mange børn om året er i behandling for kræft? 900-1000 500-600 300-400

Læs mere

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes:

I medfør af 205, stk. 2 og 3, 226, nr. 5, og 245, stk. 4, i kriminallov for Grønland, jf. lov nr. 306 af 30. april 2008, fastsættes: BEK nr 1155 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-1321-179 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Fysikforløb nr. 6. Atomfysik

Fysikforløb nr. 6. Atomfysik Fysikforløb nr. 6. Atomfysik I uge 8 begynder vi på atomfysik. Derfor får du dette kompendie, så du i god tid, kan begynde, at forberede dig på emnet. Ideen med dette kompendie er også, at du her får en

Læs mere

Opgave 13 Neutraliser en syre/base + dannelse af køkkensalt

Opgave 13 Neutraliser en syre/base + dannelse af køkkensalt Emne: Syrer og baser Hvad er en syre: En syrer vil altid have en PH værdi på 7 og nedefter. Altså er 1 stærkest og 6 svagest. Ph- værdi 7 er neutral. Syre kan ikke ætse gennem hud, men igennem materielle

Læs mere

www.sproejtepudser.dk

www.sproejtepudser.dk SPRØJTEPUDSER VEJLEDNING I BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse. 1. Vejledningens formål 2. Forhandler samt produktbeskrivelse 2.1. Forhandler 2.2. Produkt 2.3. Produktbeskrivelse 2.4. CE-mærket

Læs mere

Hvad gør radon ved mennesker? Radon i danske bygningers indeluft. Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Hvad gør radon ved mennesker? Radon i danske bygningers indeluft. Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut Hvad gør radon ved mennesker? Radon i danske bygningers indeluft Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut Fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside http://www.sst.dk/sundhed%20og%20forebyggelse/straalebeskyttelse

Læs mere

Jeg har valgt at besvare de 3 spørgsmål samlet. Men først vil jeg gerne gennemgå reguleringen af elektronikaffald i

Jeg har valgt at besvare de 3 spørgsmål samlet. Men først vil jeg gerne gennemgå reguleringen af elektronikaffald i Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 329 Offentligt J.nr. 3034-0278 Den 5. april 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål V, W og X (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Sundhedsrisiko ved radon

Sundhedsrisiko ved radon Sundhedsrisiko ved radon David Ulfbeck Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen (SIS) 30. august, 2016 Oversigt Radon FAQ Radon og Radonudsættelse Sundhedsrisiko Summering Radon FAQ Epidemiologiske studier

Læs mere

Marie og Pierre Curie

Marie og Pierre Curie N Kernefysik 1. Radioaktivitet Marie og Pierre Curie Atomer består af en kerne med en elektronsky udenom. Kernen er ganske lille i forhold til elektronskyen. Kernens størrelse i sammenligning med hele

Læs mere

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0

7 Port USB Hub 7 PORT USB HUB. Brugervejledning. Version 1.0 7 PORT USB HUB Brugervejledning Version 1.0 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå denne vejledning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Natronlud. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. natriumhydroxid C R35 1

SIKKERHEDSDATABLAD. Natronlud. Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. natriumhydroxid C R35 1 Natronlud 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: da Produktnavn: Varetype: Natronlud 27,65% Leverandør: Clean Care A/S Indkildevej 2C 9210 Aalborg SØ Telefon: Telefax: Ansvarlig

Læs mere

NOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØUDVALG

NOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØUDVALG Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 378 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. MST-652-00087 Ref. Doble/kirst Den 2. april 2014 NOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØUDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 266-257-8 66215-27-8 2 Cyromazin 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Reg. Nr.: Leverandør: Anvendelse: Neporex Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendes til

Læs mere

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER

VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER VEJLEDNING OM BRUG AF MOBILE APPARATER INDEHOLDENDE RADIOAKTIVE KILDER 2007 Vejledning om mobile apparater indeholdende lukkede radioaktive kilder Redaktion Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

G&G MediCare DK-7000 Fredericia. Brugermanual BaehrTec NT250. Dansk. BaehrTec NT 250. Micromotor elektrisk. Brugermanual

G&G MediCare DK-7000 Fredericia. Brugermanual BaehrTec NT250. Dansk. BaehrTec NT 250. Micromotor elektrisk. Brugermanual BaehrTec NT 250 Micromotor elektrisk Brugermanual 1 Indholdsfortegnelse Side forord 3 indhold 4 forholdsregler 5-6 Beskrivelse af Styreenhed 7-10 Beskrivelse af håndstykke 11 Beskrivelse af El tilslutning

Læs mere

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om asbest i Byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om asbest i Byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Januar 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter

Brugsanvisning. Smart LED pære +45 699 603 39 KUNDESERVICE MODEL: SLED-470.1. Brugsanvisning Garantidokumenter Brugsanvisning Smart LED pære KUNDESERVICE +45 699 603 39 MODEL: SLED-470.1 Brugsanvisning Garantidokumenter Generelt Læs og opbevar brugsanvisningen Betjeningsvejledningen hører til denne Smart LED-lampe.

Læs mere

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer

Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer )&-)*) 15. februar 2006 Journalnr. PPE/HWN Billige boliger, forureningsforhold på de 7 kommunale arealer Dette notat er udarbejdet med det formål, at give et overblik over jordforureningen på de kommunale

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår, 7.-9.kl.

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår, 7.-9.kl. Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Partikler, bølger og Elevene skal opnå viden om forskellige 1. Eleven kan nævne

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

den 12. februar 2007 i København

den 12. februar 2007 i København Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 25. maj 2007 Kontor: Kommunal sundhed J.nr.: 2003-1465-11 Sagsbeh.: SHH Fil-navn: thule/ref. 2. mø 18. april Referat af 2. møde i samarbejdsudvalget mellem Sundhedsdirektoratet

Læs mere

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Mobilkalvevognen Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Hyttetype Mobil kalvehytte med seks bokse Materiale Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Dimensioner

Læs mere

WWW.PROTECTGLOBAL.COM. Vigtig brugerinformation

WWW.PROTECTGLOBAL.COM. Vigtig brugerinformation WWW.PROTECTGLOBAL.COM Vigtig brugerinformation 2 Indholdsfortegnelse Inden brug... Side 4 Betjening.... Side 5 Rengøring og vedligeholdelse.... Side 6 Med garanti et sikkert produkt.... Side 7 Lysdiodernes

Læs mere

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Strålingens indvirkning på levende organismer arbejdes der med, hvad bestråling

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

GMO arbejde for AU Roskilde

GMO arbejde for AU Roskilde 1 Indhold Sikkerhedsregler for arbejde med GMO... 2 Reglerne gælder for mikroorganismer og planter samt øvrigt mikrobiologisk laboratoriearbejde i laboratorieområderne (B2.28-B2.49) samt klimarum (B0.02,

Læs mere

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Beskrivelse af krav til at udføre tilsynskampagner Kommunerne skal udføre 2 årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og/eller husdyrbrug som målgrupper.

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Version 1.0 Revisionsdato 04.05.2007 Trykdato 04.05.2007

Version 1.0 Revisionsdato 04.05.2007 Trykdato 04.05.2007 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Emne nummer : 83 21 9 407 782, 83 21 9 407 783, 83 21 9 407 784, 83 21 9 407 785 Firma : BMW AG D-80788

Læs mere

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp M 16 BSH 12/(4-36) Finnforest Kerto Kerto Q 69 indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke Bulldog 75 Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp 100 69 60 Stålrør 42/3,2 Finnforest højteknologi i

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til (EF) forordning nr. 1907 / 2006

Sikkerhedsdatablad i henhold til (EF) forordning nr. 1907 / 2006 01 Identifikation af stoffet / præparatet og virksomheden Handelsnavn Geberit AquaClean rengøringsmiddel (varenr. 242.546.00.1) Anvendelse af stoffet / præparatet Rengøringsmiddel til Geberit AquaClean

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 870 af 08/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7031-00026 Senere ændringer

Læs mere

(Ændring af bilag 3 og 4)

(Ændring af bilag 3 og 4) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer 1 (Ændring

Læs mere

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger

Afhentning og afregning. Generelt om folderen. Hvad er klinisk risikoaffald? Mulighed for fritagelse. Yderligere oplysninger Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har indgået et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning

Læs mere

Gode råd om børns udendørsleg

Gode råd om børns udendørsleg Gode råd om børns udendørsleg Leg på på lettere forurenet jord Hjørring Kommune Miljø- & Naturkontoret Gode råd om børns udendørsleg på lettere forurenet jord Hvorfor denne pjece? Den 1. januar 2008 er

Læs mere

Muligheder for behandling af AMD i fremtiden?

Muligheder for behandling af AMD i fremtiden? AF LEKTOR, DR.MED. MOGENS HOLST NISSEN MEDICINSK ANATOMISK INSTITUT, DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET NYT FRA FORSKNINGSFRONTEN Muligheder for behandling af AMD i fremtiden?

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Syrer, baser og salte:

Syrer, baser og salte: Syrer, baser og salte: Salte: Salte er en stor gruppe af kemiske stoffer med en række fælles egenskaber I tør, fast form er de krystaller. Opløst i vand danner de frie ioner som giver vandet elektrisk

Læs mere

Den lukkede dør. Akutte tilstande

Den lukkede dør. Akutte tilstande Den lukkede dør Af Ole Nørskov Hvordan skal praktiserende læger forholde sig, hvis de bliver kaldt på sygebesøg, og patienten ikke reagerer, når der ringes på døren? Situationen er ofte præget af mange

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor

Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor Betjeningsvejledning Zircon MT6 Metaldetektor El.nr. 63 98 401 551 Indhold Generelt... 1 Installering af batteri... 1 Bliv fortrolig med instrumentet... 1 Tænd og sluk for instrumentet... 2 Genscanning

Læs mere

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår, kl.

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår, kl. BIOLOGI Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår, 7.-9. kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Elevene skal opnå viden om forskellige 1. Eleven kan nævne

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et Pr. nr. Chronital Udstedelsesdato: Middelfart, den 21. maj 2010 1. Identifikation Produktnavn: Produktnummer: Anvendelse: Importør: Chronital Produktet er ikke anmeldelsespligtigt og er derfor ikke tildelt et

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort. Tid og sted: Torsdag den 21. juni 2007 kl. 10.00, vær. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 625 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Folketingets Sundhedsudvalg Åbent samråd om det blå EU-sygesikringskort

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design Bekendtgørelse om ansøgning og registrering af design I medfør af 17, stk. 3, og 49, stk. 1, i designlov nr. 1259 af 20. december 2000 samt efter bemyndigelse i henhold til 1 i Erhvervsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - HOLDESYSTEMER MAGNITIZING YOUR FUTURE

LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - HOLDESYSTEMER MAGNITIZING YOUR FUTURE LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - HOLDESYSTEMER MAGNITIZING YOUR FUTURE INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen Virksomhedsprofil Magneter til løftefunktion Magneter til svejsning Magnetkroge i krom Magnetkroge

Læs mere