DANSKE BANK-KONCERNENS HOVEDTAL REGNSKABSKOMMENTAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE BANK-KONCERNENS HOVEDTAL REGNSKABSKOMMENTAR"

Transkript

1 Danske Perspektiv Danske Bank ønsker at blive kundernes foretrukne valg ved på tværs af landegrænser at forbinde den nære og personlige rådgivning med kompetencer og løsninger, som kun en storbank kan tilbyde. Dette er et portræt af virksomheden bag tallene.

2 2 DANSKE PERSPEKTIV 2004 DANSKE BANK-KONCERNENS HOVEDTAL REGNSKABSKOMMENTAR BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) Nettorenteindtægter fra bankaktiviteter, mv Gebyrer og provisioner, netto Indtægter fra handelsaktiviteter* Øvrige basisindtægter Basisindtjening fra forsikringsaktiviteter Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat UDVALGTE HOVEDTAL FRA BALANCEN PR 31. DECEMBER (Mia kr.) Bankudlån Repoudlån Realkreditudlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Repoindlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL Årets resultat pr. aktie (kr.) 16,1 13,3 Årets resultat i procent af gns. egenkapital 17,4 15,2 Basisindtjening i procent af gns. egenkapital 20,9 17,1 Omkostninger i procent af basisindtægter 53,5 55,0 Solvensprocent 10,2 11,0 Kernekapitalprocent 7,7 7,7 Udbytte pr. aktie (kr.) 7,85 6,55 Børskurs ultimo 167,5 138,8 Indre værdi pr. aktie (kr.) 95,3 89,9 Antal heltidsmedarbejdere ultimo året: Danske Bank og konsoliderede datterselskaber Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber BANKAKTIVITETER DANSKE BANK (Mio kr.) Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening i pct p.a. af allokeret kapital 34,4 30,8 Omkostninger i pct. af basisindtægter 57,5 57,7 Danske Bank koncernens resultat efter skat udgjorde mio. kr. i forhold til mio. kr. i Det realiserede resultat er det bedste årsresultat i koncernens historie. Resultatfremgangen og gennemført aktietilbagekøb medvirkede til, at resultatet pr. aktie steg 21 procent. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 7,85 kr. i udbytte pr. aktie svarende til i alt mio. kr. Ved indgangen til 2005 er Danske Bankkoncernens konkurrenceevne styrket ved opkøb, effektivisering af organisationen og udvidet produktudbud. Da det makroøkonomiske klima i Nordeuropa samtidig er forholdsvist gunstigt, er det forventningen, at 2005 bliver endnu et tilfredsstillende år for koncernen. DANSKE BANK-KONCERNENS KERNEVÆRDIER Danske Bank-koncernen er en mangfoldig og kompleks virksomhed. En vigtig del af det kit, som føjer koncernens dele sammen, er de fem kerneværdier: Ordentlig, engageret, tilgængelig, kompetent og værdiskabende. Med kerneværdierne som pejlemærker er både ledere og medarbejdere forpligtet på, at deres ord og handlinger afspejler koncernens værdigrundlag. Værdierne har altså både en etisk, social og professionel dimension. For eksempel fungerer de som interne målepunkter i forbindelse med tværgående projekter i koncernen eller som en del af medarbejdersamtalerne eller medarbejdertilfredshedsundersøgelserne. Kerneværdierne spiller en lige så vigtig rolle i ekstern sammenhæng. Alle, som deler berøringsflader med Danske Bankkoncernen, kan forvente at møde en adfærd, der er båret af de fælles værdier.

3 DANSKE PERSPEKTIV NY STRATEGI MED LOVENDE PERSPEKTIVER En af de største beslutninger, Danske Bank-koncernen traf i 2004, var købet af den nordirske bank Northern Bank, der er den største privatkundebank i Nordirland, og den irske bank National Irish Bank. Beslutningen om købene blev en realitet kort tid efter, at Danske Bank-koncernen havde oplyst, at vi i fremtiden vil fokusere indsatsen om den traditionelle, filialbaserede betjening af privatkunder og erhvervskunder. Som oplyst i forbindelse med strategiskiftet, der indebærer en nedtrapning af udvalgte engagementer med de store internationale virksomheder, er Danske Bank-koncernens bankkoncept så stærkt, at det kan eksporteres over landegrænser. Danske Banks aktiviteter i Sverige og Norge har vist vejen, og nu er turen så kommet til Irland og Nordirland. Det er vores forventning, at vi får stor glæde af opkøbene på den irske ø. Med hensyn til årsregnskabet for 2004 kan vi glæde os over en fremgang i årets resultat efter skat på 14 procent. Vi kunne også notere en god udvikling i basisindtjeningen med en fremgang på 21 procent. En del af fremgangen skyldes de historisk lave hensættelser og en fortsat stram omkostningsstyring, men også stigende basisindtægter trods rentefald. Vi glæder os også over, at koncernen i 2004 tillige har haft fremgang på de mere bløde, men nok så vigtige målepunkter kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed. Kundernes tilfredshed og loyalitet er en form for immateriel kapital, der er afgørende vigtig for koncernens fremtid. Det samme gælder selvfølgelig medarbejdernes tilfredshed og loyalitet. Kompetente medarbejdere, der trives godt i koncernen, er, når alt kommer til alt, måske den allervigtigste fremtidssikring for Danske Bank-koncernen. Jeg vil gerne sige tak til koncernens mange interessenter for Ikke mindst tak til aktionærerne vores ejere. Koncernen har indstillet til generalforsamlingen, at der for 2004 udbetales et udbytte til aktionærerne på 7,85 kr. pr. aktie. Venlig hilsen Peter Straarup

4 4 DANSKE PERSPEKTIV 2004 Forretningsfokus: lokal universalbank Danske Bank har fra årsskiftet tilpasset sin organisation. I fremtiden vil banken fokusere på traditionel bankvirksomhed med tilknyttet filialnet eller med et bankudtryk: Detailbank-aktiviteter. Samtidig har banken reduceret forretningerne med store, udvalgte internationale erhvervskunder, hvor banken ikke er repræsenteret i de enkelte lande med et filialnet og en produktpalette til at ekspedere et fuldt kundespektrum. Mange års pres på rentemarginalen i forbindelse med denne type bankforretninger har gjort en isoleret satsning på dette forretningsområde mindre attraktivt. På den baggrund har banken lukket sin afdeling i New York og skåret ned på aktiviteterne i London afdeling. Strategiskiftet er ikke et signal om, at Danske Bank generelt neddrosler sine aktiviteter uden for landets grænser på sigt måske snarere tværtimod, som købene af Northern Bank og National Irish Bank da også vidner om. Men i koncernens udenlandske forretninger vil vi fremover koncentrere kræfterne omkring de enheder, som med et tilknyttet filialnet tilbyder et bredt spektrum af finansielle produkter. Vi mener, at koncernens detailbank-koncept med to stærke bank-brands og hele den kompetenceplatform, der ligger bag, er så stærk, at den har potentiale til at ekspandere internationalt. Koncernens to udenlandske banker, Fokus Bank i Norge og Danske Bank i Sverige, er eksempler herpå. Formuleringen lokal universalbank dækker over to fundamentale forhold omkring vores virksomhed, nemlig at vi er i stand til at håndtere alle typer af finansielle forretninger, samtidig med at vores aktiviteter er forankret i nærområdet via vores afdelinger og finanscentre. Danske Bank vil i løbet af dette og de kommende år styrke den enkelte afdelings lokale forankring. Vores sponsorater vil i større udstrækning komme til at fokusere på profilering i de lokale og regionale miljøer. Vi vil i højere grad inspirere vores medarbejdere til at engagere sig i det lokale samfundsliv. Desuden vil banken lancere en række lokalt baserede aktiviteter, der skal bidrage til, at Danske Bank i højere grad bliver opfattet som en regionalt og lokalt samfundsengageret virksomhed. Fra den 1. januar 2005 er Danske Bank i Danmark opdelt i ni regioner, hvorunder også de ni finanscentre hører. En række af de kompetencer og beføjelser, som tidligere var samlet i hovedsædet, er nu koncentreret i regionerne. LOKALBANK MED STORBANKENS RESSOURCER Danske Bank i Sverige består af et netværk af provinsbanker, som under egne lokale navne trækker på Danske Bank-koncernens systemer, produktudvikling og globale kontaktnet. Siden 1997 er banken vokset eksplosivt, og en stor del af forklaringen findes i provinsbankernes lokale forankring og viden kombineret med koncernens globale ressourcer. Netop bankens hurtige vækst og dens måde at forene det lokale engagement med en storbanks kompetencer er bærende årsager til, at den svenske avis Privata Affärer i 2004 udnævnte Danske Bank i Sverige til Årets Bank. Desuden har Svenskt Kvalitets-index for fjerde år i træk udnævnt Danske Bank i Sverige til at være den bank, der har de mest tilfredse kunder både på privat- og erhvervsområdet.

5 DANSKE PERSPEKTIV NYT FINANSHUS I GLOSTRUP Danske Bank-koncernens nye finanshus i Glostrup er et godt eksempel på, at ikke kun banken, men hele koncernen koncentrerer sine kompetencer og ressourcer regionalt. Ikke alene er Danske Banks regionskontor Storkøbenhavn inklusive finanscentret placeret her, men også områdekontorerne for Realkredit Danmark og Danica Pension er flyttet ind. Finanshuset blev indviet i august sidste år. Det huser i øvrigt også en del af Glostrup Kommunes administration, og i sin velkomsttale sagde Glostrups borgmester, Søren Enemark: I kan altid komme inden for hos os, hvis I mangler sukker til kaffen, eller hvis der er lidt større ting, vi skal drøfte!. VÆRKTØJSKASSE TIL ERHVERVSDRIVENDE Specielt rettet mod den lokale selvstændigt erhvervsdrivende har Danske Bank udviklet kundepakken Danske Erhverv. Danske Erhverv er en værktøjskasse med en række serviceydelser og bankprodukter, den selvstændige har brug for i hverdagen. Foruden en kreditmulighed indeholder kundepakken blandt andet mulighed for at kontakte bankens erhvervsrådgivere alle ugens dage, Danske Netbank Erhverv, American Express Business Card og forskellige fordelagtige rabatordninger. Intentionen med Danske Erhverv er at give bankens kunder blandt de selvstændigt erhvervsdrivende bedre overblik over virksomhedens økonomi og større økonomisk handlefrihed. SEKS TEATRE PÅ TURNE I DANMARK En heftig cocktail bestående af klassisk teater, musical, hiphop, breakdance og rap det var, hvad Danske Bank under navnet Danske KulTur fra den 25. august til den 28. september sendte til 27 danske byer. Turneen præsenterede en palet af kunstnere fra de teatre, banken sponserer nemlig Avenue-T, Grønnegårds Teatret, Det Ny Teater, Folketeateret, Betty Nansen Teatret og Det Kongelige Teater. Også i 2005 vil Danske KulTur trække et lydspor gennem Danmark. I afdelingerne og på kan du i løbet af foråret få mere at vide om tid og sted.

6 6 DANSKE PERSPEKTIV 2004 Med kunden som omdrejningspunkt Vores kunder har krav på, at vi til stadighed arbejder med at yde den bedst tænkelige rådgivning og betjening. Et af de største indsatsområder i Danske Bank i 2004 var et gennemgribende kursusforløb for at sætte skarpere fokus på vores kunders rådgivningsbehov. Ledere og medarbejdere har deltaget i et intensivt træningsforløb for at opfylde denne ambition, og undervisningen fortsætter i Den går blandt andet ud på at arbejde med en række værktøjer, der sikrer, at medarbejderne skaber de rigtige løsninger for kunderne både i de gængse og i de mere komplekse rådgivningssituationer. God kundepleje handler også om det fysiske miljø. Om at det skal være behageligt at komme ind i bankens afdelinger, som løbende er blevet moderniseret gennem de senere år. I de nyindrettede afdelinger bliver kunderne mødt af en service-ø. Et display gør det muligt at tilkalde netop den rådgiver, man ønsker at tale med. Rådgivningsmøderne bliver holdt i et særligt diskret område enten bag matterede glasskærme eller i små lokaler, der sikrer ro og koncentration. Hvis man ikke har tid eller mulighed for at komme forbi afdelingen, er Danske Bank alligevel tæt på. Som en del af et større koncernfællesskab opererer banken på en fælles it-platform, der tilbyder smidige og effektive elektroniske selvbetjeningssystemer. De bliver i dag benyttet af cirka Danske Bank-kunder. Netbankerne har åbent 24 timer i døgnet og gør det blandt andet muligt at tjekke konti, betale regninger, overføre penge, oprette budget og handle aktier. Som erhvervskunde kan man vælge blandt mere specialiserede produkter, blandt andet cash management-løsninger på tværs af landegrænser eller produktet Markets Online, hvor virksomheder minut for minut kan holde sig ajour med udviklingen i valuta- og værdipapirkurser. Samtidig er det muligt at gennemføre de daglige valuta- og værdipapirhandler via internettet. Hjem og bolig er et af de områder, de fleste danskere er fælles om at interessere sig for. I 2003 introducerede Danske Bank den særlige kontoform Danske Prioritet til boligejerne. Danske Prioritet består af et pantebrevslån med pant i boligen og en indlånskonto, der forrentes med samme rentesats. Også i 2004 har kunderne taget vel imod Danske Prioritet, og der blev oprettet Danske Prioritet-aftaler for i alt ca. 18 mia. kr. Samme år introducerede Danske Banks datterselskab Realkredit Danmark som den første på markedet det afdragsfrie realkreditlån. Også i 2004 kunne Realkredit Danmark præsentere nyt fra produktlaboratoriet nemlig FlexGaranti, der forener den lave rente, som følger med et FlexLån, med den sikkerhed, der er knyttet til et fast forrentet lån. Danske Bank formidler alle tre typer lån. Det er den grundige personlige rådgivning, der skal hjælpe kunden med at træffe det rigtige valg mellem de forskellige låneformer. Man kan altid komme i kontakt med Danske Bank. Telefonerne er åbne døgnet rundt både for betjening og rådgivning på MED PC EN I STALDEN Business Online er et internetbaseret officebankingsystem, som hurtigt og nemt giver adgang til kontoinformationer samt gør det muligt at oprette og godkende betalinger. Alle oplysninger opdateres konstant, så man altid er ajour med virksomhedens aktuelle likviditet. Med Business Online er det desuden muligt at handle med værdipapirer, få en likviditetsoversigt eller håndtere eksport- og importremburser. Det er en stor fordel hele tiden at have sine betalinger og konti helt ajour på sekundet i stedet for at få en daglig opdatering kl. 17, som jeg fik med TeleService, siger landmand Mads Thuesen, der ejer Anslet Svineavl på Fyn. Mads Thuesen har god nytte af Business Online. Som investeringsinteresseret ønsker han ved siden af sit landbrug at følge kapitalmarkederne tæt og får løbende meldinger fra finansbordene i Vejle og Esbjerg. Derfor har han også installeret Business Online på en lille pc i stalden.

7 DANSKE PERSPEKTIV HELLERE LAVE KJOLER END SKRIVE FAKTURAER Det tager tid at skrive fakturaer. Det tager tid at sende dem til kunder i ind- og udland. Og det tager tid at foretage direkte opkrævning hos kunderne. I det hele taget kræver administrative opgaver mange ressourcer, men de ressourcer er medarbejderne sparet for hos den jyske tekstilvirksomhed Brandtex. Som et særligt pilotprojekt har Danske Bank overtaget størstedelen af virksomhedens administrative opgaver, og produktet Collection Service har bestået sin test. Brandtex-gruppen afsætter varer til hele Europa, Australien og Mellemøsten. Det kræver mange timer med administration, når der skal sendes opkrævninger verden rundt. Vi ønskede mindre tastearbejde, bedre it-løsninger og en mere effektiv kuvertering. Så da Danske Bank henvendte sig med Collection Service, fik vi slået flere fluer med et smæk, siger Kim Overgaard, der er økonomichef for Brandtex Group. MERE TILFREDSE KUNDER Danske Bank filialnet 2004 Indeks = 100 Tilfredshed Loyalitet Danske Bank filialnet 2003 % 78 Figuren viser resultaterne for 76 Danske Bank-kundernes tilfredshed 74 og loyalitet i henholdsvis og Resultatet illustrerer, at der har været en positiv udvikling i vores kunders 70 bedømmelse af bankens indsats. Den positive udvikling skal dog ses i lyset af, at banksektoren generelt har oplevet en stigning i kundetilfredsheden hen over de senere år. SÅDAN ER KUNDETILFREDSHEDEN SAMMENSAT Indeks = 100 % Image Forventninger Produkter Personlig betjening Værdi for pengene Personlig betjening og image er de to forhold, der har størst betydning for Danske Bank filialnet 2004 kundernes tilfredshed og loyalitet. Danske Bank filialnet 2003

8 8 DANSKE PERSPEKTIV 2004 GOLF ELLER GULVGYMNASTIK? Danske Banks idrætsforening, der er en af Skandinaviens største med omkring medlemmer, tilbyder et bredt spektrum af idrætsgrene. Mens håndbold og fodbold traditionelt har hørt til blandt medarbejdernes topscorere, frister de mere individuelt baserede sportsgrene som dykning, motionsløb og golf i dag mere efter fyraften. Der er dog stadig fin søgning på god, gammeldags gulvgymnastik. I alt tilbyder idrætsforeningen 25 forskellige idrætsgrene fordelt på idrætsanlæg over hele landet. DET LAVER DE I BANKEN EFTER KL. 3 Den sidste weekend i august samledes alle bankens medarbejdere i hovedstaden, hvor der var inviteret til fest under titlen Waterful Copenhagen medarbejdere sang, sejlede og dansede sig igennem et program, som blandt andet bød på foredrag med brødrene Lund Madsen, chill out-stemning med Master Fatman, Hit med Sangen under ledelse af Amin Jensen og meget mere. Trods en lang dag fuld af indtryk rockede hele Danske Bank i takt, da Shu-Bi-Dua gik på scenen efter den store festmiddag lørdag aften. STIGENDE MEDARBEJDERTILFREDSHED I forhold til undersøgelsen i 2003 er medarbejderne i Danske Banks filialnet blevet markant mere tilfredse og ligger nu over branche-niveauet. Samtidig er medarbejderne også blevet mere loyale over for deres arbejdsplads, og deres troskab er steget markant. 85 Indeks = Danske Bank filialnet Danske Bank filialnet Danske Bank-koncernen Tilfredshed og motivation Loyalitet Pengeinstitutter og finansiering (DMI 2004)

9 DANSKE PERSPEKTIV Medarbejdernes udfordringer og trivsel En stigning i medarbejdernes generelle tilfredshed og motivation i 2004 det blev resultatet af den medarbejdertilfredshedsanalyse, som Danske Bank foretager hvert år. Også medarbejdernes loyalitet og engagement er øget, og det overskud skal kunderne meget gerne mærke i den daglige kontakt med banken. Mere end noget andet har 2004 været det år, hvor banken satte handling bag sit mål om at servicere sine kunder efter bedste evne. Oven i de daglige opgaver har hver eneste leder og medarbejder været igennem et intensivt undervisningsforløb, hvor de har trænet i at tackle de situationer og problemstillinger i rådgivningen, som kræver ekstra overskud og planlægning. På den måde bliver der skabt rum til at koncentrere indsatsen om det vigtigste at betjene kunderne og aktivt imødekomme dem med personlig rådgivning. Disse undervisningsforløb vil fortsætte i Medarbejdernes trivsel og udvikling står også på dagsordenen ved den årlige udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. Den er en vigtig anledning til at samstemme forventninger og afklare, hvad der skal til for at styrke og udvikle den enkeltes kompetencer. Banken råder over et stort katalog af interne kurser og uddannelser, medarbejderne kan benytte sig af. Blandt de mest populære kurser i 2004 hørte Personlig kommunikation og Personlig læring samt det rent fagligt orienterede Byggefinansiering. Sidstnævnte falder godt i tråd med det stærke fokus, vores kunder har på hjem og bolig i disse år. Som supplement til den interne uddannelse får særligt talentfulde medarbejdere mulighed for at søge eksterne kurser eller tilbydes ophold på internationale business schools. Danske Banks uddannelsesbudget udgjorde ca. 290 mio. kr. i Budgettet omfatter elever, interne uddannelsesaktiviteter samt ekstern uddannelse. Desuden deltager flere af bankens unge talenter i de såkaldte Junior Boards, hvor de som en del af et tværfagligt team udarbejder forslag til løsninger af forskellige strategiske opgaver i Danske Bank-koncernen. Danske Bank bruger årligt cirka 10 procent af sin lønsum på præstationsløn, herunder bonusudbetalinger. Et godt helbred er alfa og omega for, at bankens medarbejdere trives. Derfor har alle i Danske Bank mulighed for at benytte sig af Danica Pensions Sundhedssikring. Sundhedssikringen dækker udgifterne til hurtig behandling på privathospital, -klinik eller hos speciallæge. UDDANNELSESNIVEAUET I DANSKE BANK-KONCERNEN MEDARBEJDERNES ALDERSSAMMENSÆTNING 4 % Grunduddannelse 5 % Gymnasiel videreuddannelse 24 % Erhvervsuddannelse 40 % Kort videregående uddannelse 9 % Mellemlang videregående uddannelse 10 % Længere videregående uddannelse 7 % Øvrige 11 % Under 30 år 24 % år 31 % år 33 % Over 50 år

10 10 DANSKE PERSPEKTIV 2004 DANSKE BANK-KONCERNEN Danske Bank-koncernen består af Danske Bank, BG Bank, Realkredit Danmark, Danica Pension, Danske Bank i Sverige, Fokus Bank i Norge og yderligere en række enheder. Området Danske Markets betjener hele koncernen og dens kunder med rente- og valutaprodukter, handel med værdipapirer, kapitalforvaltning og Corporate Finance, herunder børsemissioner og bistand til køb og salg af virksomheder. Koncernen beskæftiger knap medarbejdere og har mere end tre millioner privatkunder i Danmark, Norge og Sverige. Koncernen betjener samtidig en væsentlig del af erhvervslivet og de offentlige og institutionelle virksomheder. Danske Bank og BG Bank har i alt 464 afdelinger. Kunderne betjenes desuden fra finanscentre, datterselskaber og hovedsædeafdelinger. Datterselskabet Realkredit Danmarks kerneydelse er lån med pant i fast ejendom baseret på udstedelse af obligationer. Realkredit Danmarks kunder bliver betjent dels gennem de landsdækkende realkreditkontorer, dels gennem Danske Bank og BG Bank. Også ejendomsmæglerkæden home, som har knap 190 forretninger fordelt over hele Danmark, er en del af Danske Bank-koncernen. Koncernens forsikringsvirksomhed er samlet i Danica Pensions forsikringskoncern, der med selvstændig identitet driver en betydelig virksomhed inden for livs- og pensionsforsikring. I Sverige betjenes kunderne gennem Danske Bank i Sveriges 47 afdelinger, erhvervsafdelingen i Stockholm samt fra moderbankens hovedsæde. I den norske Fokus Bank bliver kunderne betjent via 69 afdelinger. Danske Bank har desuden indgået aftale om at købe den nordirske Northern Bank og den irske National Irish Bank. Handlens gennemførelse er betinget af godkendelser fra relevante myndigheder samt fra EU. Disse godkendelser ventes af være på plads inden udgangen af 1. kvartal DANSKE BANK-AKTIEN 2002 januar 2002 juli 2003 januar 2003 juli 2004 januar 2004 juli 2005 januar Med en samlet markedsværdi på 107 mia. kr. var Danske Bank det næststørste på listen over KFX-selskaber ved udgangen af Samtidig var aktien med en samlet omsætning på 69,3 mia. kr. den tredje mest omsatte på Københavns Fondsbørs i Ved udgangen af december 2004 var antallet af udestående aktier På generalforsamlingen giver hver aktie a 10 kr. én stemme. 150 Danske Bank KFX-Indekset 60 Danske Bank-aktien har gennemløbet en meget positiv udvikling de seneste tre år. Den mørkeblå kurve viser aktiens udvikling i forhold til gennemsnittet af de øvrige mest omsatte aktieselskabers kursudvikling (KFX-indekset) siden starten af 2002.

11 DANSKE PERSPEKTIV Aktionærerne og koncernen Det er en vigtig målsætning for Danske Bank-koncernen, at aktionærerne vores ejerkreds skal have et konkurrencedygtigt afkast af deres investering. Det skal være økonomisk attraktivt at være medejer af Danske Bankkoncernen. Igennem flere år har det været både mål og praksis at udbetale en væsentlig del af koncernens årlige indtjening til ejerne. I år indstiller koncernen til generalforsamlingen, at der udbetales 50 procent af indtjeningen i udbytte for Afkastet på Danske Bank-aktien hænger naturligvis også sammen med kursudviklingen. Kursudviklingen i 2004 var endog særdeles positiv. Værdien af en aktie i Danske Bank-koncernen er i øjeblikket cirka 20 procent højere end ved indgangen til Ejerkredsen bag Danske Bank-koncernen er uhyre bredspektret. Den spænder lige fra den private opsparer over lønmodtagerfonde og erhvervsvirksomheder til danske og internationale institutionelle investorer. Der er i alt cirka navnenoterede aktionærer. Det gør Danske Bank-koncernen til et af de børsnoterede selskaber i Danmark, der har den bredest funderede ejerkreds. Danske Bank-koncernen lægger vægt på at være synlig og aktiv i forhold til omverdenen herunder ikke mindst i forhold til sine aktionærer. Et af elementerne i samspillet mellem koncernen, ejerne og offentligheden er de årlige investormøder, som i år tillige suppleres af en række lokalt forankrede kundemøder (Se venligst omtalen på bagsiden). Formålet med møderne er at skabe en løbende dialog mellem koncernen og aktionærerne, de større investorer, pressen og andre interessenter. For de særligt interesserede investorer holdes der særlige telekonferencer i forbindelse med offentliggørelsen af års- og kvartalsregnskaber. Roadshows med danske og udenlandske investorer og analytikere er også en af kontaktfladerne til aktionærerne. Uddybende informationer om regnskaberne og koncernen generelt er dog ikke forbeholdt professionelle investorer. Investor Relations-hjemmesiden under henvender sig både til professionelle investorer, analytikere og særligt interesserede aktionærer. Her kan man foruden en særlig årsregnskabspræsentation, som kan downloades orientere sig om kvartalsregnskaberne og generelle koncernforhold. Man kan desuden holde sig løbende orienteret om Danske Bank-aktien og dens udvikling. EJERANDELE AF DEN UDSTEDTE AKTIEKAPITAL Cirka 50 procent af Danske Bank-koncernes aktier ejes af danske institutionelle investorer Af disse ejer A.P. Møller mere end 20 procent, Fonden Realdania mere end 10 procent og Danske Bank-koncernen mere end 5 procent. Cirka 30 procent ejes af udenlandske institutionelle investorer, helt overvejende amerikanske og engelske. De øvrige ejerandele er spredt over Europa og Asien Cirka 20 procent ejes af øvrige investorer, heraf primært danske navnenoterede aktionærer.

12 Danske Bank A/S Udgiver Danske Bank-koncernen Redaktion Trine Schjødt Ahrenkiel og Per Blichfeldt Holmens Kanal 2 12 Layout Mette Reichstein Ansvarshavende redaktør Vicedirektør Steen Reeslev DK 1092 København K Foto Morten Larsen, Scanpix og Gettyimages Produktion og tilrettelæggelse Kommunikation, telefon Telefon Webadresse Tryk FR. G. Knudtzons Bogtrykkeri A/S Oplag: CVR-nr Sæt kryds i kalenderen Inden generalforsamlingen den 15. marts holder Danske Bank-koncernen fire koncerninvestormøder og derudover en række lokale investormøder fra marts til maj. Få mere information om de lokale investormøder i din afdeling. Møderækken for koncerninvestormøderne kan du se herunder. Du kan tilmelde dig til koncerninvestormøderne i din lokale afdeling af Danske Bank eller BG Bank fra den 1. februar eller på eller Vi håber at se dig til generalforsamlingen eller til et af vores investormøder. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe på Koncerninvestormøder 2005 Alle møder starter kl Mandag den 28. februar 2005 Tirsdag den 1. marts 2005 Onsdag den 2. marts 2005 Mandag den 7. marts 2005 Musikhuset Aarhus Odense Congress Center Falkoner Salen, Frederiksberg Aalborg Kongres & Kultur Center Generalforsamling Tirsdag den 15. marts 2005 kl i Bella Center, København. Dørene åbnes kl

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Bankdirektør Lars Møller og Kundechef, Erhverv Carsten Lauth Jacobsen 2. oktober 2014 SPAR NORD ANNO 2014 OVERBLIK PÅ

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN

BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN BESTYRELSEN Direktør Poul J. Svanholm / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør, cand.polit. Henning Christophersen Adm. direktør Alf Duch-Pedersen Direktør,

Læs mere

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse Danske Perspektiv Danske Bank-koncernens medarbejdere deler på tværs af landegrænser de samme mål: At skabe de bedste løsninger for kunderne og det bedste resultat for aktionærerne. Danske Perspektiv tegner

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 31. oktober 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 31. oktober 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 31. oktober 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006

Pressemøde. Årsregnskab 2005. 9. februar 2006 Pressemøde Årsregnskab 2005 9. februar 2006 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007

Pressemøde. Regnskab for 2006. 31. januar 2007 Pressemøde Regnskab for 2006 31. januar 2007 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling den 14. marts 2006 2005 blev endnu et godt år for Danske Bank koncernen. Ikke kun fordi årets resultat var det hidtil bedste i Danske Banks 135 årige

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2005 kl. 14.00 i Bella Center, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004 4 LEDELSE 6 RESUME 8 HOVEDTAL 9 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

PRIVATE BANKING HOLTE

PRIVATE BANKING HOLTE PRIVATE BANKING HOLTE Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus Bankdrift handler i bund og grund om tillid. Det er den altafgørende faktor for langt de fleste bankkunder, når de vælger bank. I

Læs mere

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011

Pressemøde. Årsrapport 2010. 10. februar 2011 Pressemøde Årsrapport 2010 10. februar 2011 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Henvisninger til det planlagte aktieudbud i denne rapport

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

UDVIDET INVESTERING I NETBANK

UDVIDET INVESTERING I NETBANK UDVIDET INVESTERING I NETBANK Udvidet investering i netbank er en integreret del af Danske Netbank og giver dig et bedre overblik over dine værdipapirhandler, depoter og afkast. Du kan også bruge Udvidet

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

SPAR NORD BANK. Seminar hos PWC: Få et godt samarbejde med banken

SPAR NORD BANK. Seminar hos PWC: Få et godt samarbejde med banken SPAR NORD BANK Seminar hos PWC: Få et godt samarbejde med banken DAGSORDEN 1. Spar Nord kort fortalt 2. Bankerne vil gerne finansiere 3. En vurdering af virksomheden og dens ledelse 4. Analyse og vurdering

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger

få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger få mere UD af Banken VirksomheDens Daglige forretninger 2 Danske Bank DANSKE BANK 3 Virksomhedens daglige forretninger Som erhvervskunde i Danske Bank har I mange muligheder for at klare jeres virksomheds

Læs mere

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002.

Forretningsområder. I denne årsrapport rapporteres resultaterne i forretningsområderne mv. efter den organisationsstruktur, der var gældende i 2002. Forretningsområder I november 2002 annoncerede Danske Bank en organisationstilpasning, der trådte i kraft pr. 1. januar 2003. Organisationstilpasningen omfattede sammenlægning af en række engrosbank-aktiviteter,

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave. ÅRSREGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA, VISION OG VÆRDIER... BESTYRELSE OG DIREKTION...... HOVEDTAL FRA KONCERNEN... KONCERNBERETNING... CORPORATE GOVERNANCE... AKTIONÆRFORHOLD... BONUSPROGRAMMER... KVALITETSREGNSKAB...

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN

DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN KORT OM BANK BROKERS VORE KLIENTERS FINANSIELLE UDFORDRINGER ER VORES OMDREJNINGSPUNKT 2 VORES TILBUD Vi sikrer, at I har de rigtige

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Beretning Danske Securities, som pr. 1. juli 2001 blev udskilt som et selvstændigt svensk datterselskab, berøres heller ikke af organisationsændringen. Oganisationsændringen indebar også en forenkling

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Talentudviklingens faser i Nykredit

Talentudviklingens faser i Nykredit Talentudviklingens faser i Nykredit Bente Overgaard, Koncerndirektør HR og Facility Management 06-11-2012 1 Agenda Nykredit en attraktiv og krævende arbejdsplads Hvad er et talent i Nykredit? Hvordan spotter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2009

Regnskab for 1. halvår 2009 Pressemøde Regnskab for 1. halvår 2009 11. august 2009 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Velkommen til, og tak fordi I har valgt at

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere