DANSKE BANK-KONCERNENS HOVEDTAL REGNSKABSKOMMENTAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE BANK-KONCERNENS HOVEDTAL REGNSKABSKOMMENTAR"

Transkript

1 Danske Perspektiv Danske Bank ønsker at blive kundernes foretrukne valg ved på tværs af landegrænser at forbinde den nære og personlige rådgivning med kompetencer og løsninger, som kun en storbank kan tilbyde. Dette er et portræt af virksomheden bag tallene.

2 2 DANSKE PERSPEKTIV 2004 DANSKE BANK-KONCERNENS HOVEDTAL REGNSKABSKOMMENTAR BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) Nettorenteindtægter fra bankaktiviteter, mv Gebyrer og provisioner, netto Indtægter fra handelsaktiviteter* Øvrige basisindtægter Basisindtjening fra forsikringsaktiviteter Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat UDVALGTE HOVEDTAL FRA BALANCEN PR 31. DECEMBER (Mia kr.) Bankudlån Repoudlån Realkreditudlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Repoindlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL Årets resultat pr. aktie (kr.) 16,1 13,3 Årets resultat i procent af gns. egenkapital 17,4 15,2 Basisindtjening i procent af gns. egenkapital 20,9 17,1 Omkostninger i procent af basisindtægter 53,5 55,0 Solvensprocent 10,2 11,0 Kernekapitalprocent 7,7 7,7 Udbytte pr. aktie (kr.) 7,85 6,55 Børskurs ultimo 167,5 138,8 Indre værdi pr. aktie (kr.) 95,3 89,9 Antal heltidsmedarbejdere ultimo året: Danske Bank og konsoliderede datterselskaber Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber BANKAKTIVITETER DANSKE BANK (Mio kr.) Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening i pct p.a. af allokeret kapital 34,4 30,8 Omkostninger i pct. af basisindtægter 57,5 57,7 Danske Bank koncernens resultat efter skat udgjorde mio. kr. i forhold til mio. kr. i Det realiserede resultat er det bedste årsresultat i koncernens historie. Resultatfremgangen og gennemført aktietilbagekøb medvirkede til, at resultatet pr. aktie steg 21 procent. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 7,85 kr. i udbytte pr. aktie svarende til i alt mio. kr. Ved indgangen til 2005 er Danske Bankkoncernens konkurrenceevne styrket ved opkøb, effektivisering af organisationen og udvidet produktudbud. Da det makroøkonomiske klima i Nordeuropa samtidig er forholdsvist gunstigt, er det forventningen, at 2005 bliver endnu et tilfredsstillende år for koncernen. DANSKE BANK-KONCERNENS KERNEVÆRDIER Danske Bank-koncernen er en mangfoldig og kompleks virksomhed. En vigtig del af det kit, som føjer koncernens dele sammen, er de fem kerneværdier: Ordentlig, engageret, tilgængelig, kompetent og værdiskabende. Med kerneværdierne som pejlemærker er både ledere og medarbejdere forpligtet på, at deres ord og handlinger afspejler koncernens værdigrundlag. Værdierne har altså både en etisk, social og professionel dimension. For eksempel fungerer de som interne målepunkter i forbindelse med tværgående projekter i koncernen eller som en del af medarbejdersamtalerne eller medarbejdertilfredshedsundersøgelserne. Kerneværdierne spiller en lige så vigtig rolle i ekstern sammenhæng. Alle, som deler berøringsflader med Danske Bankkoncernen, kan forvente at møde en adfærd, der er båret af de fælles værdier.

3 DANSKE PERSPEKTIV NY STRATEGI MED LOVENDE PERSPEKTIVER En af de største beslutninger, Danske Bank-koncernen traf i 2004, var købet af den nordirske bank Northern Bank, der er den største privatkundebank i Nordirland, og den irske bank National Irish Bank. Beslutningen om købene blev en realitet kort tid efter, at Danske Bank-koncernen havde oplyst, at vi i fremtiden vil fokusere indsatsen om den traditionelle, filialbaserede betjening af privatkunder og erhvervskunder. Som oplyst i forbindelse med strategiskiftet, der indebærer en nedtrapning af udvalgte engagementer med de store internationale virksomheder, er Danske Bank-koncernens bankkoncept så stærkt, at det kan eksporteres over landegrænser. Danske Banks aktiviteter i Sverige og Norge har vist vejen, og nu er turen så kommet til Irland og Nordirland. Det er vores forventning, at vi får stor glæde af opkøbene på den irske ø. Med hensyn til årsregnskabet for 2004 kan vi glæde os over en fremgang i årets resultat efter skat på 14 procent. Vi kunne også notere en god udvikling i basisindtjeningen med en fremgang på 21 procent. En del af fremgangen skyldes de historisk lave hensættelser og en fortsat stram omkostningsstyring, men også stigende basisindtægter trods rentefald. Vi glæder os også over, at koncernen i 2004 tillige har haft fremgang på de mere bløde, men nok så vigtige målepunkter kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed. Kundernes tilfredshed og loyalitet er en form for immateriel kapital, der er afgørende vigtig for koncernens fremtid. Det samme gælder selvfølgelig medarbejdernes tilfredshed og loyalitet. Kompetente medarbejdere, der trives godt i koncernen, er, når alt kommer til alt, måske den allervigtigste fremtidssikring for Danske Bank-koncernen. Jeg vil gerne sige tak til koncernens mange interessenter for Ikke mindst tak til aktionærerne vores ejere. Koncernen har indstillet til generalforsamlingen, at der for 2004 udbetales et udbytte til aktionærerne på 7,85 kr. pr. aktie. Venlig hilsen Peter Straarup

4 4 DANSKE PERSPEKTIV 2004 Forretningsfokus: lokal universalbank Danske Bank har fra årsskiftet tilpasset sin organisation. I fremtiden vil banken fokusere på traditionel bankvirksomhed med tilknyttet filialnet eller med et bankudtryk: Detailbank-aktiviteter. Samtidig har banken reduceret forretningerne med store, udvalgte internationale erhvervskunder, hvor banken ikke er repræsenteret i de enkelte lande med et filialnet og en produktpalette til at ekspedere et fuldt kundespektrum. Mange års pres på rentemarginalen i forbindelse med denne type bankforretninger har gjort en isoleret satsning på dette forretningsområde mindre attraktivt. På den baggrund har banken lukket sin afdeling i New York og skåret ned på aktiviteterne i London afdeling. Strategiskiftet er ikke et signal om, at Danske Bank generelt neddrosler sine aktiviteter uden for landets grænser på sigt måske snarere tværtimod, som købene af Northern Bank og National Irish Bank da også vidner om. Men i koncernens udenlandske forretninger vil vi fremover koncentrere kræfterne omkring de enheder, som med et tilknyttet filialnet tilbyder et bredt spektrum af finansielle produkter. Vi mener, at koncernens detailbank-koncept med to stærke bank-brands og hele den kompetenceplatform, der ligger bag, er så stærk, at den har potentiale til at ekspandere internationalt. Koncernens to udenlandske banker, Fokus Bank i Norge og Danske Bank i Sverige, er eksempler herpå. Formuleringen lokal universalbank dækker over to fundamentale forhold omkring vores virksomhed, nemlig at vi er i stand til at håndtere alle typer af finansielle forretninger, samtidig med at vores aktiviteter er forankret i nærområdet via vores afdelinger og finanscentre. Danske Bank vil i løbet af dette og de kommende år styrke den enkelte afdelings lokale forankring. Vores sponsorater vil i større udstrækning komme til at fokusere på profilering i de lokale og regionale miljøer. Vi vil i højere grad inspirere vores medarbejdere til at engagere sig i det lokale samfundsliv. Desuden vil banken lancere en række lokalt baserede aktiviteter, der skal bidrage til, at Danske Bank i højere grad bliver opfattet som en regionalt og lokalt samfundsengageret virksomhed. Fra den 1. januar 2005 er Danske Bank i Danmark opdelt i ni regioner, hvorunder også de ni finanscentre hører. En række af de kompetencer og beføjelser, som tidligere var samlet i hovedsædet, er nu koncentreret i regionerne. LOKALBANK MED STORBANKENS RESSOURCER Danske Bank i Sverige består af et netværk af provinsbanker, som under egne lokale navne trækker på Danske Bank-koncernens systemer, produktudvikling og globale kontaktnet. Siden 1997 er banken vokset eksplosivt, og en stor del af forklaringen findes i provinsbankernes lokale forankring og viden kombineret med koncernens globale ressourcer. Netop bankens hurtige vækst og dens måde at forene det lokale engagement med en storbanks kompetencer er bærende årsager til, at den svenske avis Privata Affärer i 2004 udnævnte Danske Bank i Sverige til Årets Bank. Desuden har Svenskt Kvalitets-index for fjerde år i træk udnævnt Danske Bank i Sverige til at være den bank, der har de mest tilfredse kunder både på privat- og erhvervsområdet.

5 DANSKE PERSPEKTIV NYT FINANSHUS I GLOSTRUP Danske Bank-koncernens nye finanshus i Glostrup er et godt eksempel på, at ikke kun banken, men hele koncernen koncentrerer sine kompetencer og ressourcer regionalt. Ikke alene er Danske Banks regionskontor Storkøbenhavn inklusive finanscentret placeret her, men også områdekontorerne for Realkredit Danmark og Danica Pension er flyttet ind. Finanshuset blev indviet i august sidste år. Det huser i øvrigt også en del af Glostrup Kommunes administration, og i sin velkomsttale sagde Glostrups borgmester, Søren Enemark: I kan altid komme inden for hos os, hvis I mangler sukker til kaffen, eller hvis der er lidt større ting, vi skal drøfte!. VÆRKTØJSKASSE TIL ERHVERVSDRIVENDE Specielt rettet mod den lokale selvstændigt erhvervsdrivende har Danske Bank udviklet kundepakken Danske Erhverv. Danske Erhverv er en værktøjskasse med en række serviceydelser og bankprodukter, den selvstændige har brug for i hverdagen. Foruden en kreditmulighed indeholder kundepakken blandt andet mulighed for at kontakte bankens erhvervsrådgivere alle ugens dage, Danske Netbank Erhverv, American Express Business Card og forskellige fordelagtige rabatordninger. Intentionen med Danske Erhverv er at give bankens kunder blandt de selvstændigt erhvervsdrivende bedre overblik over virksomhedens økonomi og større økonomisk handlefrihed. SEKS TEATRE PÅ TURNE I DANMARK En heftig cocktail bestående af klassisk teater, musical, hiphop, breakdance og rap det var, hvad Danske Bank under navnet Danske KulTur fra den 25. august til den 28. september sendte til 27 danske byer. Turneen præsenterede en palet af kunstnere fra de teatre, banken sponserer nemlig Avenue-T, Grønnegårds Teatret, Det Ny Teater, Folketeateret, Betty Nansen Teatret og Det Kongelige Teater. Også i 2005 vil Danske KulTur trække et lydspor gennem Danmark. I afdelingerne og på kan du i løbet af foråret få mere at vide om tid og sted.

6 6 DANSKE PERSPEKTIV 2004 Med kunden som omdrejningspunkt Vores kunder har krav på, at vi til stadighed arbejder med at yde den bedst tænkelige rådgivning og betjening. Et af de største indsatsområder i Danske Bank i 2004 var et gennemgribende kursusforløb for at sætte skarpere fokus på vores kunders rådgivningsbehov. Ledere og medarbejdere har deltaget i et intensivt træningsforløb for at opfylde denne ambition, og undervisningen fortsætter i Den går blandt andet ud på at arbejde med en række værktøjer, der sikrer, at medarbejderne skaber de rigtige løsninger for kunderne både i de gængse og i de mere komplekse rådgivningssituationer. God kundepleje handler også om det fysiske miljø. Om at det skal være behageligt at komme ind i bankens afdelinger, som løbende er blevet moderniseret gennem de senere år. I de nyindrettede afdelinger bliver kunderne mødt af en service-ø. Et display gør det muligt at tilkalde netop den rådgiver, man ønsker at tale med. Rådgivningsmøderne bliver holdt i et særligt diskret område enten bag matterede glasskærme eller i små lokaler, der sikrer ro og koncentration. Hvis man ikke har tid eller mulighed for at komme forbi afdelingen, er Danske Bank alligevel tæt på. Som en del af et større koncernfællesskab opererer banken på en fælles it-platform, der tilbyder smidige og effektive elektroniske selvbetjeningssystemer. De bliver i dag benyttet af cirka Danske Bank-kunder. Netbankerne har åbent 24 timer i døgnet og gør det blandt andet muligt at tjekke konti, betale regninger, overføre penge, oprette budget og handle aktier. Som erhvervskunde kan man vælge blandt mere specialiserede produkter, blandt andet cash management-løsninger på tværs af landegrænser eller produktet Markets Online, hvor virksomheder minut for minut kan holde sig ajour med udviklingen i valuta- og værdipapirkurser. Samtidig er det muligt at gennemføre de daglige valuta- og værdipapirhandler via internettet. Hjem og bolig er et af de områder, de fleste danskere er fælles om at interessere sig for. I 2003 introducerede Danske Bank den særlige kontoform Danske Prioritet til boligejerne. Danske Prioritet består af et pantebrevslån med pant i boligen og en indlånskonto, der forrentes med samme rentesats. Også i 2004 har kunderne taget vel imod Danske Prioritet, og der blev oprettet Danske Prioritet-aftaler for i alt ca. 18 mia. kr. Samme år introducerede Danske Banks datterselskab Realkredit Danmark som den første på markedet det afdragsfrie realkreditlån. Også i 2004 kunne Realkredit Danmark præsentere nyt fra produktlaboratoriet nemlig FlexGaranti, der forener den lave rente, som følger med et FlexLån, med den sikkerhed, der er knyttet til et fast forrentet lån. Danske Bank formidler alle tre typer lån. Det er den grundige personlige rådgivning, der skal hjælpe kunden med at træffe det rigtige valg mellem de forskellige låneformer. Man kan altid komme i kontakt med Danske Bank. Telefonerne er åbne døgnet rundt både for betjening og rådgivning på MED PC EN I STALDEN Business Online er et internetbaseret officebankingsystem, som hurtigt og nemt giver adgang til kontoinformationer samt gør det muligt at oprette og godkende betalinger. Alle oplysninger opdateres konstant, så man altid er ajour med virksomhedens aktuelle likviditet. Med Business Online er det desuden muligt at handle med værdipapirer, få en likviditetsoversigt eller håndtere eksport- og importremburser. Det er en stor fordel hele tiden at have sine betalinger og konti helt ajour på sekundet i stedet for at få en daglig opdatering kl. 17, som jeg fik med TeleService, siger landmand Mads Thuesen, der ejer Anslet Svineavl på Fyn. Mads Thuesen har god nytte af Business Online. Som investeringsinteresseret ønsker han ved siden af sit landbrug at følge kapitalmarkederne tæt og får løbende meldinger fra finansbordene i Vejle og Esbjerg. Derfor har han også installeret Business Online på en lille pc i stalden.

7 DANSKE PERSPEKTIV HELLERE LAVE KJOLER END SKRIVE FAKTURAER Det tager tid at skrive fakturaer. Det tager tid at sende dem til kunder i ind- og udland. Og det tager tid at foretage direkte opkrævning hos kunderne. I det hele taget kræver administrative opgaver mange ressourcer, men de ressourcer er medarbejderne sparet for hos den jyske tekstilvirksomhed Brandtex. Som et særligt pilotprojekt har Danske Bank overtaget størstedelen af virksomhedens administrative opgaver, og produktet Collection Service har bestået sin test. Brandtex-gruppen afsætter varer til hele Europa, Australien og Mellemøsten. Det kræver mange timer med administration, når der skal sendes opkrævninger verden rundt. Vi ønskede mindre tastearbejde, bedre it-løsninger og en mere effektiv kuvertering. Så da Danske Bank henvendte sig med Collection Service, fik vi slået flere fluer med et smæk, siger Kim Overgaard, der er økonomichef for Brandtex Group. MERE TILFREDSE KUNDER Danske Bank filialnet 2004 Indeks = 100 Tilfredshed Loyalitet Danske Bank filialnet 2003 % 78 Figuren viser resultaterne for 76 Danske Bank-kundernes tilfredshed 74 og loyalitet i henholdsvis og Resultatet illustrerer, at der har været en positiv udvikling i vores kunders 70 bedømmelse af bankens indsats. Den positive udvikling skal dog ses i lyset af, at banksektoren generelt har oplevet en stigning i kundetilfredsheden hen over de senere år. SÅDAN ER KUNDETILFREDSHEDEN SAMMENSAT Indeks = 100 % Image Forventninger Produkter Personlig betjening Værdi for pengene Personlig betjening og image er de to forhold, der har størst betydning for Danske Bank filialnet 2004 kundernes tilfredshed og loyalitet. Danske Bank filialnet 2003

8 8 DANSKE PERSPEKTIV 2004 GOLF ELLER GULVGYMNASTIK? Danske Banks idrætsforening, der er en af Skandinaviens største med omkring medlemmer, tilbyder et bredt spektrum af idrætsgrene. Mens håndbold og fodbold traditionelt har hørt til blandt medarbejdernes topscorere, frister de mere individuelt baserede sportsgrene som dykning, motionsløb og golf i dag mere efter fyraften. Der er dog stadig fin søgning på god, gammeldags gulvgymnastik. I alt tilbyder idrætsforeningen 25 forskellige idrætsgrene fordelt på idrætsanlæg over hele landet. DET LAVER DE I BANKEN EFTER KL. 3 Den sidste weekend i august samledes alle bankens medarbejdere i hovedstaden, hvor der var inviteret til fest under titlen Waterful Copenhagen medarbejdere sang, sejlede og dansede sig igennem et program, som blandt andet bød på foredrag med brødrene Lund Madsen, chill out-stemning med Master Fatman, Hit med Sangen under ledelse af Amin Jensen og meget mere. Trods en lang dag fuld af indtryk rockede hele Danske Bank i takt, da Shu-Bi-Dua gik på scenen efter den store festmiddag lørdag aften. STIGENDE MEDARBEJDERTILFREDSHED I forhold til undersøgelsen i 2003 er medarbejderne i Danske Banks filialnet blevet markant mere tilfredse og ligger nu over branche-niveauet. Samtidig er medarbejderne også blevet mere loyale over for deres arbejdsplads, og deres troskab er steget markant. 85 Indeks = Danske Bank filialnet Danske Bank filialnet Danske Bank-koncernen Tilfredshed og motivation Loyalitet Pengeinstitutter og finansiering (DMI 2004)

9 DANSKE PERSPEKTIV Medarbejdernes udfordringer og trivsel En stigning i medarbejdernes generelle tilfredshed og motivation i 2004 det blev resultatet af den medarbejdertilfredshedsanalyse, som Danske Bank foretager hvert år. Også medarbejdernes loyalitet og engagement er øget, og det overskud skal kunderne meget gerne mærke i den daglige kontakt med banken. Mere end noget andet har 2004 været det år, hvor banken satte handling bag sit mål om at servicere sine kunder efter bedste evne. Oven i de daglige opgaver har hver eneste leder og medarbejder været igennem et intensivt undervisningsforløb, hvor de har trænet i at tackle de situationer og problemstillinger i rådgivningen, som kræver ekstra overskud og planlægning. På den måde bliver der skabt rum til at koncentrere indsatsen om det vigtigste at betjene kunderne og aktivt imødekomme dem med personlig rådgivning. Disse undervisningsforløb vil fortsætte i Medarbejdernes trivsel og udvikling står også på dagsordenen ved den årlige udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. Den er en vigtig anledning til at samstemme forventninger og afklare, hvad der skal til for at styrke og udvikle den enkeltes kompetencer. Banken råder over et stort katalog af interne kurser og uddannelser, medarbejderne kan benytte sig af. Blandt de mest populære kurser i 2004 hørte Personlig kommunikation og Personlig læring samt det rent fagligt orienterede Byggefinansiering. Sidstnævnte falder godt i tråd med det stærke fokus, vores kunder har på hjem og bolig i disse år. Som supplement til den interne uddannelse får særligt talentfulde medarbejdere mulighed for at søge eksterne kurser eller tilbydes ophold på internationale business schools. Danske Banks uddannelsesbudget udgjorde ca. 290 mio. kr. i Budgettet omfatter elever, interne uddannelsesaktiviteter samt ekstern uddannelse. Desuden deltager flere af bankens unge talenter i de såkaldte Junior Boards, hvor de som en del af et tværfagligt team udarbejder forslag til løsninger af forskellige strategiske opgaver i Danske Bank-koncernen. Danske Bank bruger årligt cirka 10 procent af sin lønsum på præstationsløn, herunder bonusudbetalinger. Et godt helbred er alfa og omega for, at bankens medarbejdere trives. Derfor har alle i Danske Bank mulighed for at benytte sig af Danica Pensions Sundhedssikring. Sundhedssikringen dækker udgifterne til hurtig behandling på privathospital, -klinik eller hos speciallæge. UDDANNELSESNIVEAUET I DANSKE BANK-KONCERNEN MEDARBEJDERNES ALDERSSAMMENSÆTNING 4 % Grunduddannelse 5 % Gymnasiel videreuddannelse 24 % Erhvervsuddannelse 40 % Kort videregående uddannelse 9 % Mellemlang videregående uddannelse 10 % Længere videregående uddannelse 7 % Øvrige 11 % Under 30 år 24 % år 31 % år 33 % Over 50 år

10 10 DANSKE PERSPEKTIV 2004 DANSKE BANK-KONCERNEN Danske Bank-koncernen består af Danske Bank, BG Bank, Realkredit Danmark, Danica Pension, Danske Bank i Sverige, Fokus Bank i Norge og yderligere en række enheder. Området Danske Markets betjener hele koncernen og dens kunder med rente- og valutaprodukter, handel med værdipapirer, kapitalforvaltning og Corporate Finance, herunder børsemissioner og bistand til køb og salg af virksomheder. Koncernen beskæftiger knap medarbejdere og har mere end tre millioner privatkunder i Danmark, Norge og Sverige. Koncernen betjener samtidig en væsentlig del af erhvervslivet og de offentlige og institutionelle virksomheder. Danske Bank og BG Bank har i alt 464 afdelinger. Kunderne betjenes desuden fra finanscentre, datterselskaber og hovedsædeafdelinger. Datterselskabet Realkredit Danmarks kerneydelse er lån med pant i fast ejendom baseret på udstedelse af obligationer. Realkredit Danmarks kunder bliver betjent dels gennem de landsdækkende realkreditkontorer, dels gennem Danske Bank og BG Bank. Også ejendomsmæglerkæden home, som har knap 190 forretninger fordelt over hele Danmark, er en del af Danske Bank-koncernen. Koncernens forsikringsvirksomhed er samlet i Danica Pensions forsikringskoncern, der med selvstændig identitet driver en betydelig virksomhed inden for livs- og pensionsforsikring. I Sverige betjenes kunderne gennem Danske Bank i Sveriges 47 afdelinger, erhvervsafdelingen i Stockholm samt fra moderbankens hovedsæde. I den norske Fokus Bank bliver kunderne betjent via 69 afdelinger. Danske Bank har desuden indgået aftale om at købe den nordirske Northern Bank og den irske National Irish Bank. Handlens gennemførelse er betinget af godkendelser fra relevante myndigheder samt fra EU. Disse godkendelser ventes af være på plads inden udgangen af 1. kvartal DANSKE BANK-AKTIEN 2002 januar 2002 juli 2003 januar 2003 juli 2004 januar 2004 juli 2005 januar Med en samlet markedsværdi på 107 mia. kr. var Danske Bank det næststørste på listen over KFX-selskaber ved udgangen af Samtidig var aktien med en samlet omsætning på 69,3 mia. kr. den tredje mest omsatte på Københavns Fondsbørs i Ved udgangen af december 2004 var antallet af udestående aktier På generalforsamlingen giver hver aktie a 10 kr. én stemme. 150 Danske Bank KFX-Indekset 60 Danske Bank-aktien har gennemløbet en meget positiv udvikling de seneste tre år. Den mørkeblå kurve viser aktiens udvikling i forhold til gennemsnittet af de øvrige mest omsatte aktieselskabers kursudvikling (KFX-indekset) siden starten af 2002.

11 DANSKE PERSPEKTIV Aktionærerne og koncernen Det er en vigtig målsætning for Danske Bank-koncernen, at aktionærerne vores ejerkreds skal have et konkurrencedygtigt afkast af deres investering. Det skal være økonomisk attraktivt at være medejer af Danske Bankkoncernen. Igennem flere år har det været både mål og praksis at udbetale en væsentlig del af koncernens årlige indtjening til ejerne. I år indstiller koncernen til generalforsamlingen, at der udbetales 50 procent af indtjeningen i udbytte for Afkastet på Danske Bank-aktien hænger naturligvis også sammen med kursudviklingen. Kursudviklingen i 2004 var endog særdeles positiv. Værdien af en aktie i Danske Bank-koncernen er i øjeblikket cirka 20 procent højere end ved indgangen til Ejerkredsen bag Danske Bank-koncernen er uhyre bredspektret. Den spænder lige fra den private opsparer over lønmodtagerfonde og erhvervsvirksomheder til danske og internationale institutionelle investorer. Der er i alt cirka navnenoterede aktionærer. Det gør Danske Bank-koncernen til et af de børsnoterede selskaber i Danmark, der har den bredest funderede ejerkreds. Danske Bank-koncernen lægger vægt på at være synlig og aktiv i forhold til omverdenen herunder ikke mindst i forhold til sine aktionærer. Et af elementerne i samspillet mellem koncernen, ejerne og offentligheden er de årlige investormøder, som i år tillige suppleres af en række lokalt forankrede kundemøder (Se venligst omtalen på bagsiden). Formålet med møderne er at skabe en løbende dialog mellem koncernen og aktionærerne, de større investorer, pressen og andre interessenter. For de særligt interesserede investorer holdes der særlige telekonferencer i forbindelse med offentliggørelsen af års- og kvartalsregnskaber. Roadshows med danske og udenlandske investorer og analytikere er også en af kontaktfladerne til aktionærerne. Uddybende informationer om regnskaberne og koncernen generelt er dog ikke forbeholdt professionelle investorer. Investor Relations-hjemmesiden under henvender sig både til professionelle investorer, analytikere og særligt interesserede aktionærer. Her kan man foruden en særlig årsregnskabspræsentation, som kan downloades orientere sig om kvartalsregnskaberne og generelle koncernforhold. Man kan desuden holde sig løbende orienteret om Danske Bank-aktien og dens udvikling. EJERANDELE AF DEN UDSTEDTE AKTIEKAPITAL Cirka 50 procent af Danske Bank-koncernes aktier ejes af danske institutionelle investorer Af disse ejer A.P. Møller mere end 20 procent, Fonden Realdania mere end 10 procent og Danske Bank-koncernen mere end 5 procent. Cirka 30 procent ejes af udenlandske institutionelle investorer, helt overvejende amerikanske og engelske. De øvrige ejerandele er spredt over Europa og Asien Cirka 20 procent ejes af øvrige investorer, heraf primært danske navnenoterede aktionærer.

12 Danske Bank A/S Udgiver Danske Bank-koncernen Redaktion Trine Schjødt Ahrenkiel og Per Blichfeldt Holmens Kanal 2 12 Layout Mette Reichstein Ansvarshavende redaktør Vicedirektør Steen Reeslev DK 1092 København K Foto Morten Larsen, Scanpix og Gettyimages Produktion og tilrettelæggelse Kommunikation, telefon Telefon Webadresse Tryk FR. G. Knudtzons Bogtrykkeri A/S Oplag: CVR-nr Sæt kryds i kalenderen Inden generalforsamlingen den 15. marts holder Danske Bank-koncernen fire koncerninvestormøder og derudover en række lokale investormøder fra marts til maj. Få mere information om de lokale investormøder i din afdeling. Møderækken for koncerninvestormøderne kan du se herunder. Du kan tilmelde dig til koncerninvestormøderne i din lokale afdeling af Danske Bank eller BG Bank fra den 1. februar eller på eller Vi håber at se dig til generalforsamlingen eller til et af vores investormøder. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe på Koncerninvestormøder 2005 Alle møder starter kl Mandag den 28. februar 2005 Tirsdag den 1. marts 2005 Onsdag den 2. marts 2005 Mandag den 7. marts 2005 Musikhuset Aarhus Odense Congress Center Falkoner Salen, Frederiksberg Aalborg Kongres & Kultur Center Generalforsamling Tirsdag den 15. marts 2005 kl i Bella Center, København. Dørene åbnes kl

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004

1. kvartal Regnskabspræsentation. København, 6. maj 2004 1. kvartal 24 Regnskabspræsentation København, 6. maj 24 Agenda Side 1. Finansielle hovedtal 3 2. Udvikling i regnskabsposter 5 3. Udvikling i forretningsområder 9 4. Forventninger til 24 19 2 2. Finansielle

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk)

Social kapital. Vinsa-møde 6. juni 2012. Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Social kapital Vinsa-møde 6. juni 2012 Vicedirektør Birgitte Bruun (bb@nykredit.dk) Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1 Mere end 1 mio. kunder 55 centre

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2004)

Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. november Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm

Årsrapport Årsrapport Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Nykredit Realkredit-koncernen 5. februar 2015 Koncernchef Michael Rasmussen Koncerndirektør Søren Holm 111111 Agenda Resultatet Highlights i årsrapport 2014 Strategi og

Læs mere

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Regnskabspræsentation. København, 5. februar 2004 Årsrapport 23 Regnskabspræsentation København, 5. februar 24 Agenda Side 1. Resumé af 23 3 2. Finansielle hovedtal 4 3. Udvikling i regnskabsposter 6 4. Kapitalstruktur 1 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Forretningsområder. Forretningsområder

Forretningsområder. Forretningsområder Forretningsområder Forretningsområder RESULTAT FØR SKAT (Mio. kr.) 2005 2004 Indeks 05/04 Andel 2005 Bankaktiviteter Danske Bank 5.767 3.481 166 32% Bankaktiviteter BG Bank 1.782 1.462 122 10% Bankaktiviteter

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os.

Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye standarder for dét at drive finansiel virksomhed for derved at genskabe omverdenens tillid til os. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dansk Banks vision: Recognised as the most trusted financial partner Danske Banks mission: "Setting new standards in financial services" Danske Banks strategi: Vi ønsker at sætte nye

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Årsregnskab 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1 (velkommen til pressepræsentation) Tak, fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af resultatet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007

København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 København, d. 9. august 2007 Pressemøde Halvårsregnskab 2007 - Resultat bedre end forventet og opjustering af indtjeningsforventninger for hele 2007 RESUMÉ AF H1 2007 Resumé af 1. halvår 2007 - Resultatet

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002

Velkommen til analytiker- og investormøde. Torsdag den 22. august 2002 Velkommen til analytiker- og investormøde Torsdag den 22. august 2002 1. halvår 2002 Vækst i indtægterne vanskeliggøres af markedsmæssige forhold Omkostningerne falder som planlagt Tab og hensættelser

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2003 30. april 2003 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10. Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Danske Bank koncernen hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Proforma 1.-3.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. oktober 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2002 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD

FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. FINANSIERING AF VINDMØLLER MED SPAR NORD Bankdirektør Lars Møller og Kundechef, Erhverv Carsten Lauth Jacobsen 2. oktober 2014 SPAR NORD ANNO 2014 OVERBLIK PÅ

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Nykredit Realkredit-koncernen

Nykredit Realkredit-koncernen Nykredit Realkredit-koncernen 7. februar 213 Koncernchef Peter Engberg Jensen Koncerndirektør Søren Holm Agenda 1 Resultat 2 Strategi 213 + 3 Forventninger 4 Årsrapport 8 Koncernens resultat før skat Mio.

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Nykredit kort og godt Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til pension og ejendomsmægleraktivitet. Afsætningen sker under

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2004

Kvartalsrapport kvartal 2004 Kvartalsrapport - 1.-3. kvartal 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2004 26. oktober 2004 DANSKE BANK 1.-3. kvartal 2004 1/25 Danske Bank koncernens hovedtal 3 Beretning 4 Resultat 4 Kapital og solvens 5 Balance

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Nykredit koncernens årsregnskab 2002

Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 Nykredit koncernen i 2002 Betydelig aktivitet i realkreditten Udlån og markedsandele Fremgang på privatområdet i banken Vækst i forsikringsselskabet

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere