DANSKE BANK-KONCERNENS HOVEDTAL REGNSKABSKOMMENTAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE BANK-KONCERNENS HOVEDTAL REGNSKABSKOMMENTAR"

Transkript

1 Danske Perspektiv Danske Bank ønsker at blive kundernes foretrukne valg ved på tværs af landegrænser at forbinde den nære og personlige rådgivning med kompetencer og løsninger, som kun en storbank kan tilbyde. Dette er et portræt af virksomheden bag tallene.

2 2 DANSKE PERSPEKTIV 2004 DANSKE BANK-KONCERNENS HOVEDTAL REGNSKABSKOMMENTAR BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) Nettorenteindtægter fra bankaktiviteter, mv Gebyrer og provisioner, netto Indtægter fra handelsaktiviteter* Øvrige basisindtægter Basisindtjening fra forsikringsaktiviteter Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Årets resultat UDVALGTE HOVEDTAL FRA BALANCEN PR 31. DECEMBER (Mia kr.) Bankudlån Repoudlån Realkreditudlån Obligationer og aktier Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Repoindlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL Årets resultat pr. aktie (kr.) 16,1 13,3 Årets resultat i procent af gns. egenkapital 17,4 15,2 Basisindtjening i procent af gns. egenkapital 20,9 17,1 Omkostninger i procent af basisindtægter 53,5 55,0 Solvensprocent 10,2 11,0 Kernekapitalprocent 7,7 7,7 Udbytte pr. aktie (kr.) 7,85 6,55 Børskurs ultimo 167,5 138,8 Indre værdi pr. aktie (kr.) 95,3 89,9 Antal heltidsmedarbejdere ultimo året: Danske Bank og konsoliderede datterselskaber Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber BANKAKTIVITETER DANSKE BANK (Mio kr.) Nettorenteindtægter Gebyrindtægter Øvrige indtægter Basisindtægter Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Udlån (ultimo) Indlån (ultimo) Allokeret kapital (gns.) Basisindtjening i pct p.a. af allokeret kapital 34,4 30,8 Omkostninger i pct. af basisindtægter 57,5 57,7 Danske Bank koncernens resultat efter skat udgjorde mio. kr. i forhold til mio. kr. i Det realiserede resultat er det bedste årsresultat i koncernens historie. Resultatfremgangen og gennemført aktietilbagekøb medvirkede til, at resultatet pr. aktie steg 21 procent. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der udbetales 7,85 kr. i udbytte pr. aktie svarende til i alt mio. kr. Ved indgangen til 2005 er Danske Bankkoncernens konkurrenceevne styrket ved opkøb, effektivisering af organisationen og udvidet produktudbud. Da det makroøkonomiske klima i Nordeuropa samtidig er forholdsvist gunstigt, er det forventningen, at 2005 bliver endnu et tilfredsstillende år for koncernen. DANSKE BANK-KONCERNENS KERNEVÆRDIER Danske Bank-koncernen er en mangfoldig og kompleks virksomhed. En vigtig del af det kit, som føjer koncernens dele sammen, er de fem kerneværdier: Ordentlig, engageret, tilgængelig, kompetent og værdiskabende. Med kerneværdierne som pejlemærker er både ledere og medarbejdere forpligtet på, at deres ord og handlinger afspejler koncernens værdigrundlag. Værdierne har altså både en etisk, social og professionel dimension. For eksempel fungerer de som interne målepunkter i forbindelse med tværgående projekter i koncernen eller som en del af medarbejdersamtalerne eller medarbejdertilfredshedsundersøgelserne. Kerneværdierne spiller en lige så vigtig rolle i ekstern sammenhæng. Alle, som deler berøringsflader med Danske Bankkoncernen, kan forvente at møde en adfærd, der er båret af de fælles værdier.

3 DANSKE PERSPEKTIV NY STRATEGI MED LOVENDE PERSPEKTIVER En af de største beslutninger, Danske Bank-koncernen traf i 2004, var købet af den nordirske bank Northern Bank, der er den største privatkundebank i Nordirland, og den irske bank National Irish Bank. Beslutningen om købene blev en realitet kort tid efter, at Danske Bank-koncernen havde oplyst, at vi i fremtiden vil fokusere indsatsen om den traditionelle, filialbaserede betjening af privatkunder og erhvervskunder. Som oplyst i forbindelse med strategiskiftet, der indebærer en nedtrapning af udvalgte engagementer med de store internationale virksomheder, er Danske Bank-koncernens bankkoncept så stærkt, at det kan eksporteres over landegrænser. Danske Banks aktiviteter i Sverige og Norge har vist vejen, og nu er turen så kommet til Irland og Nordirland. Det er vores forventning, at vi får stor glæde af opkøbene på den irske ø. Med hensyn til årsregnskabet for 2004 kan vi glæde os over en fremgang i årets resultat efter skat på 14 procent. Vi kunne også notere en god udvikling i basisindtjeningen med en fremgang på 21 procent. En del af fremgangen skyldes de historisk lave hensættelser og en fortsat stram omkostningsstyring, men også stigende basisindtægter trods rentefald. Vi glæder os også over, at koncernen i 2004 tillige har haft fremgang på de mere bløde, men nok så vigtige målepunkter kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed. Kundernes tilfredshed og loyalitet er en form for immateriel kapital, der er afgørende vigtig for koncernens fremtid. Det samme gælder selvfølgelig medarbejdernes tilfredshed og loyalitet. Kompetente medarbejdere, der trives godt i koncernen, er, når alt kommer til alt, måske den allervigtigste fremtidssikring for Danske Bank-koncernen. Jeg vil gerne sige tak til koncernens mange interessenter for Ikke mindst tak til aktionærerne vores ejere. Koncernen har indstillet til generalforsamlingen, at der for 2004 udbetales et udbytte til aktionærerne på 7,85 kr. pr. aktie. Venlig hilsen Peter Straarup

4 4 DANSKE PERSPEKTIV 2004 Forretningsfokus: lokal universalbank Danske Bank har fra årsskiftet tilpasset sin organisation. I fremtiden vil banken fokusere på traditionel bankvirksomhed med tilknyttet filialnet eller med et bankudtryk: Detailbank-aktiviteter. Samtidig har banken reduceret forretningerne med store, udvalgte internationale erhvervskunder, hvor banken ikke er repræsenteret i de enkelte lande med et filialnet og en produktpalette til at ekspedere et fuldt kundespektrum. Mange års pres på rentemarginalen i forbindelse med denne type bankforretninger har gjort en isoleret satsning på dette forretningsområde mindre attraktivt. På den baggrund har banken lukket sin afdeling i New York og skåret ned på aktiviteterne i London afdeling. Strategiskiftet er ikke et signal om, at Danske Bank generelt neddrosler sine aktiviteter uden for landets grænser på sigt måske snarere tværtimod, som købene af Northern Bank og National Irish Bank da også vidner om. Men i koncernens udenlandske forretninger vil vi fremover koncentrere kræfterne omkring de enheder, som med et tilknyttet filialnet tilbyder et bredt spektrum af finansielle produkter. Vi mener, at koncernens detailbank-koncept med to stærke bank-brands og hele den kompetenceplatform, der ligger bag, er så stærk, at den har potentiale til at ekspandere internationalt. Koncernens to udenlandske banker, Fokus Bank i Norge og Danske Bank i Sverige, er eksempler herpå. Formuleringen lokal universalbank dækker over to fundamentale forhold omkring vores virksomhed, nemlig at vi er i stand til at håndtere alle typer af finansielle forretninger, samtidig med at vores aktiviteter er forankret i nærområdet via vores afdelinger og finanscentre. Danske Bank vil i løbet af dette og de kommende år styrke den enkelte afdelings lokale forankring. Vores sponsorater vil i større udstrækning komme til at fokusere på profilering i de lokale og regionale miljøer. Vi vil i højere grad inspirere vores medarbejdere til at engagere sig i det lokale samfundsliv. Desuden vil banken lancere en række lokalt baserede aktiviteter, der skal bidrage til, at Danske Bank i højere grad bliver opfattet som en regionalt og lokalt samfundsengageret virksomhed. Fra den 1. januar 2005 er Danske Bank i Danmark opdelt i ni regioner, hvorunder også de ni finanscentre hører. En række af de kompetencer og beføjelser, som tidligere var samlet i hovedsædet, er nu koncentreret i regionerne. LOKALBANK MED STORBANKENS RESSOURCER Danske Bank i Sverige består af et netværk af provinsbanker, som under egne lokale navne trækker på Danske Bank-koncernens systemer, produktudvikling og globale kontaktnet. Siden 1997 er banken vokset eksplosivt, og en stor del af forklaringen findes i provinsbankernes lokale forankring og viden kombineret med koncernens globale ressourcer. Netop bankens hurtige vækst og dens måde at forene det lokale engagement med en storbanks kompetencer er bærende årsager til, at den svenske avis Privata Affärer i 2004 udnævnte Danske Bank i Sverige til Årets Bank. Desuden har Svenskt Kvalitets-index for fjerde år i træk udnævnt Danske Bank i Sverige til at være den bank, der har de mest tilfredse kunder både på privat- og erhvervsområdet.

5 DANSKE PERSPEKTIV NYT FINANSHUS I GLOSTRUP Danske Bank-koncernens nye finanshus i Glostrup er et godt eksempel på, at ikke kun banken, men hele koncernen koncentrerer sine kompetencer og ressourcer regionalt. Ikke alene er Danske Banks regionskontor Storkøbenhavn inklusive finanscentret placeret her, men også områdekontorerne for Realkredit Danmark og Danica Pension er flyttet ind. Finanshuset blev indviet i august sidste år. Det huser i øvrigt også en del af Glostrup Kommunes administration, og i sin velkomsttale sagde Glostrups borgmester, Søren Enemark: I kan altid komme inden for hos os, hvis I mangler sukker til kaffen, eller hvis der er lidt større ting, vi skal drøfte!. VÆRKTØJSKASSE TIL ERHVERVSDRIVENDE Specielt rettet mod den lokale selvstændigt erhvervsdrivende har Danske Bank udviklet kundepakken Danske Erhverv. Danske Erhverv er en værktøjskasse med en række serviceydelser og bankprodukter, den selvstændige har brug for i hverdagen. Foruden en kreditmulighed indeholder kundepakken blandt andet mulighed for at kontakte bankens erhvervsrådgivere alle ugens dage, Danske Netbank Erhverv, American Express Business Card og forskellige fordelagtige rabatordninger. Intentionen med Danske Erhverv er at give bankens kunder blandt de selvstændigt erhvervsdrivende bedre overblik over virksomhedens økonomi og større økonomisk handlefrihed. SEKS TEATRE PÅ TURNE I DANMARK En heftig cocktail bestående af klassisk teater, musical, hiphop, breakdance og rap det var, hvad Danske Bank under navnet Danske KulTur fra den 25. august til den 28. september sendte til 27 danske byer. Turneen præsenterede en palet af kunstnere fra de teatre, banken sponserer nemlig Avenue-T, Grønnegårds Teatret, Det Ny Teater, Folketeateret, Betty Nansen Teatret og Det Kongelige Teater. Også i 2005 vil Danske KulTur trække et lydspor gennem Danmark. I afdelingerne og på kan du i løbet af foråret få mere at vide om tid og sted.

6 6 DANSKE PERSPEKTIV 2004 Med kunden som omdrejningspunkt Vores kunder har krav på, at vi til stadighed arbejder med at yde den bedst tænkelige rådgivning og betjening. Et af de største indsatsområder i Danske Bank i 2004 var et gennemgribende kursusforløb for at sætte skarpere fokus på vores kunders rådgivningsbehov. Ledere og medarbejdere har deltaget i et intensivt træningsforløb for at opfylde denne ambition, og undervisningen fortsætter i Den går blandt andet ud på at arbejde med en række værktøjer, der sikrer, at medarbejderne skaber de rigtige løsninger for kunderne både i de gængse og i de mere komplekse rådgivningssituationer. God kundepleje handler også om det fysiske miljø. Om at det skal være behageligt at komme ind i bankens afdelinger, som løbende er blevet moderniseret gennem de senere år. I de nyindrettede afdelinger bliver kunderne mødt af en service-ø. Et display gør det muligt at tilkalde netop den rådgiver, man ønsker at tale med. Rådgivningsmøderne bliver holdt i et særligt diskret område enten bag matterede glasskærme eller i små lokaler, der sikrer ro og koncentration. Hvis man ikke har tid eller mulighed for at komme forbi afdelingen, er Danske Bank alligevel tæt på. Som en del af et større koncernfællesskab opererer banken på en fælles it-platform, der tilbyder smidige og effektive elektroniske selvbetjeningssystemer. De bliver i dag benyttet af cirka Danske Bank-kunder. Netbankerne har åbent 24 timer i døgnet og gør det blandt andet muligt at tjekke konti, betale regninger, overføre penge, oprette budget og handle aktier. Som erhvervskunde kan man vælge blandt mere specialiserede produkter, blandt andet cash management-løsninger på tværs af landegrænser eller produktet Markets Online, hvor virksomheder minut for minut kan holde sig ajour med udviklingen i valuta- og værdipapirkurser. Samtidig er det muligt at gennemføre de daglige valuta- og værdipapirhandler via internettet. Hjem og bolig er et af de områder, de fleste danskere er fælles om at interessere sig for. I 2003 introducerede Danske Bank den særlige kontoform Danske Prioritet til boligejerne. Danske Prioritet består af et pantebrevslån med pant i boligen og en indlånskonto, der forrentes med samme rentesats. Også i 2004 har kunderne taget vel imod Danske Prioritet, og der blev oprettet Danske Prioritet-aftaler for i alt ca. 18 mia. kr. Samme år introducerede Danske Banks datterselskab Realkredit Danmark som den første på markedet det afdragsfrie realkreditlån. Også i 2004 kunne Realkredit Danmark præsentere nyt fra produktlaboratoriet nemlig FlexGaranti, der forener den lave rente, som følger med et FlexLån, med den sikkerhed, der er knyttet til et fast forrentet lån. Danske Bank formidler alle tre typer lån. Det er den grundige personlige rådgivning, der skal hjælpe kunden med at træffe det rigtige valg mellem de forskellige låneformer. Man kan altid komme i kontakt med Danske Bank. Telefonerne er åbne døgnet rundt både for betjening og rådgivning på MED PC EN I STALDEN Business Online er et internetbaseret officebankingsystem, som hurtigt og nemt giver adgang til kontoinformationer samt gør det muligt at oprette og godkende betalinger. Alle oplysninger opdateres konstant, så man altid er ajour med virksomhedens aktuelle likviditet. Med Business Online er det desuden muligt at handle med værdipapirer, få en likviditetsoversigt eller håndtere eksport- og importremburser. Det er en stor fordel hele tiden at have sine betalinger og konti helt ajour på sekundet i stedet for at få en daglig opdatering kl. 17, som jeg fik med TeleService, siger landmand Mads Thuesen, der ejer Anslet Svineavl på Fyn. Mads Thuesen har god nytte af Business Online. Som investeringsinteresseret ønsker han ved siden af sit landbrug at følge kapitalmarkederne tæt og får løbende meldinger fra finansbordene i Vejle og Esbjerg. Derfor har han også installeret Business Online på en lille pc i stalden.

7 DANSKE PERSPEKTIV HELLERE LAVE KJOLER END SKRIVE FAKTURAER Det tager tid at skrive fakturaer. Det tager tid at sende dem til kunder i ind- og udland. Og det tager tid at foretage direkte opkrævning hos kunderne. I det hele taget kræver administrative opgaver mange ressourcer, men de ressourcer er medarbejderne sparet for hos den jyske tekstilvirksomhed Brandtex. Som et særligt pilotprojekt har Danske Bank overtaget størstedelen af virksomhedens administrative opgaver, og produktet Collection Service har bestået sin test. Brandtex-gruppen afsætter varer til hele Europa, Australien og Mellemøsten. Det kræver mange timer med administration, når der skal sendes opkrævninger verden rundt. Vi ønskede mindre tastearbejde, bedre it-løsninger og en mere effektiv kuvertering. Så da Danske Bank henvendte sig med Collection Service, fik vi slået flere fluer med et smæk, siger Kim Overgaard, der er økonomichef for Brandtex Group. MERE TILFREDSE KUNDER Danske Bank filialnet 2004 Indeks = 100 Tilfredshed Loyalitet Danske Bank filialnet 2003 % 78 Figuren viser resultaterne for 76 Danske Bank-kundernes tilfredshed 74 og loyalitet i henholdsvis og Resultatet illustrerer, at der har været en positiv udvikling i vores kunders 70 bedømmelse af bankens indsats. Den positive udvikling skal dog ses i lyset af, at banksektoren generelt har oplevet en stigning i kundetilfredsheden hen over de senere år. SÅDAN ER KUNDETILFREDSHEDEN SAMMENSAT Indeks = 100 % Image Forventninger Produkter Personlig betjening Værdi for pengene Personlig betjening og image er de to forhold, der har størst betydning for Danske Bank filialnet 2004 kundernes tilfredshed og loyalitet. Danske Bank filialnet 2003

8 8 DANSKE PERSPEKTIV 2004 GOLF ELLER GULVGYMNASTIK? Danske Banks idrætsforening, der er en af Skandinaviens største med omkring medlemmer, tilbyder et bredt spektrum af idrætsgrene. Mens håndbold og fodbold traditionelt har hørt til blandt medarbejdernes topscorere, frister de mere individuelt baserede sportsgrene som dykning, motionsløb og golf i dag mere efter fyraften. Der er dog stadig fin søgning på god, gammeldags gulvgymnastik. I alt tilbyder idrætsforeningen 25 forskellige idrætsgrene fordelt på idrætsanlæg over hele landet. DET LAVER DE I BANKEN EFTER KL. 3 Den sidste weekend i august samledes alle bankens medarbejdere i hovedstaden, hvor der var inviteret til fest under titlen Waterful Copenhagen medarbejdere sang, sejlede og dansede sig igennem et program, som blandt andet bød på foredrag med brødrene Lund Madsen, chill out-stemning med Master Fatman, Hit med Sangen under ledelse af Amin Jensen og meget mere. Trods en lang dag fuld af indtryk rockede hele Danske Bank i takt, da Shu-Bi-Dua gik på scenen efter den store festmiddag lørdag aften. STIGENDE MEDARBEJDERTILFREDSHED I forhold til undersøgelsen i 2003 er medarbejderne i Danske Banks filialnet blevet markant mere tilfredse og ligger nu over branche-niveauet. Samtidig er medarbejderne også blevet mere loyale over for deres arbejdsplads, og deres troskab er steget markant. 85 Indeks = Danske Bank filialnet Danske Bank filialnet Danske Bank-koncernen Tilfredshed og motivation Loyalitet Pengeinstitutter og finansiering (DMI 2004)

9 DANSKE PERSPEKTIV Medarbejdernes udfordringer og trivsel En stigning i medarbejdernes generelle tilfredshed og motivation i 2004 det blev resultatet af den medarbejdertilfredshedsanalyse, som Danske Bank foretager hvert år. Også medarbejdernes loyalitet og engagement er øget, og det overskud skal kunderne meget gerne mærke i den daglige kontakt med banken. Mere end noget andet har 2004 været det år, hvor banken satte handling bag sit mål om at servicere sine kunder efter bedste evne. Oven i de daglige opgaver har hver eneste leder og medarbejder været igennem et intensivt undervisningsforløb, hvor de har trænet i at tackle de situationer og problemstillinger i rådgivningen, som kræver ekstra overskud og planlægning. På den måde bliver der skabt rum til at koncentrere indsatsen om det vigtigste at betjene kunderne og aktivt imødekomme dem med personlig rådgivning. Disse undervisningsforløb vil fortsætte i Medarbejdernes trivsel og udvikling står også på dagsordenen ved den årlige udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. Den er en vigtig anledning til at samstemme forventninger og afklare, hvad der skal til for at styrke og udvikle den enkeltes kompetencer. Banken råder over et stort katalog af interne kurser og uddannelser, medarbejderne kan benytte sig af. Blandt de mest populære kurser i 2004 hørte Personlig kommunikation og Personlig læring samt det rent fagligt orienterede Byggefinansiering. Sidstnævnte falder godt i tråd med det stærke fokus, vores kunder har på hjem og bolig i disse år. Som supplement til den interne uddannelse får særligt talentfulde medarbejdere mulighed for at søge eksterne kurser eller tilbydes ophold på internationale business schools. Danske Banks uddannelsesbudget udgjorde ca. 290 mio. kr. i Budgettet omfatter elever, interne uddannelsesaktiviteter samt ekstern uddannelse. Desuden deltager flere af bankens unge talenter i de såkaldte Junior Boards, hvor de som en del af et tværfagligt team udarbejder forslag til løsninger af forskellige strategiske opgaver i Danske Bank-koncernen. Danske Bank bruger årligt cirka 10 procent af sin lønsum på præstationsløn, herunder bonusudbetalinger. Et godt helbred er alfa og omega for, at bankens medarbejdere trives. Derfor har alle i Danske Bank mulighed for at benytte sig af Danica Pensions Sundhedssikring. Sundhedssikringen dækker udgifterne til hurtig behandling på privathospital, -klinik eller hos speciallæge. UDDANNELSESNIVEAUET I DANSKE BANK-KONCERNEN MEDARBEJDERNES ALDERSSAMMENSÆTNING 4 % Grunduddannelse 5 % Gymnasiel videreuddannelse 24 % Erhvervsuddannelse 40 % Kort videregående uddannelse 9 % Mellemlang videregående uddannelse 10 % Længere videregående uddannelse 7 % Øvrige 11 % Under 30 år 24 % år 31 % år 33 % Over 50 år

10 10 DANSKE PERSPEKTIV 2004 DANSKE BANK-KONCERNEN Danske Bank-koncernen består af Danske Bank, BG Bank, Realkredit Danmark, Danica Pension, Danske Bank i Sverige, Fokus Bank i Norge og yderligere en række enheder. Området Danske Markets betjener hele koncernen og dens kunder med rente- og valutaprodukter, handel med værdipapirer, kapitalforvaltning og Corporate Finance, herunder børsemissioner og bistand til køb og salg af virksomheder. Koncernen beskæftiger knap medarbejdere og har mere end tre millioner privatkunder i Danmark, Norge og Sverige. Koncernen betjener samtidig en væsentlig del af erhvervslivet og de offentlige og institutionelle virksomheder. Danske Bank og BG Bank har i alt 464 afdelinger. Kunderne betjenes desuden fra finanscentre, datterselskaber og hovedsædeafdelinger. Datterselskabet Realkredit Danmarks kerneydelse er lån med pant i fast ejendom baseret på udstedelse af obligationer. Realkredit Danmarks kunder bliver betjent dels gennem de landsdækkende realkreditkontorer, dels gennem Danske Bank og BG Bank. Også ejendomsmæglerkæden home, som har knap 190 forretninger fordelt over hele Danmark, er en del af Danske Bank-koncernen. Koncernens forsikringsvirksomhed er samlet i Danica Pensions forsikringskoncern, der med selvstændig identitet driver en betydelig virksomhed inden for livs- og pensionsforsikring. I Sverige betjenes kunderne gennem Danske Bank i Sveriges 47 afdelinger, erhvervsafdelingen i Stockholm samt fra moderbankens hovedsæde. I den norske Fokus Bank bliver kunderne betjent via 69 afdelinger. Danske Bank har desuden indgået aftale om at købe den nordirske Northern Bank og den irske National Irish Bank. Handlens gennemførelse er betinget af godkendelser fra relevante myndigheder samt fra EU. Disse godkendelser ventes af være på plads inden udgangen af 1. kvartal DANSKE BANK-AKTIEN 2002 januar 2002 juli 2003 januar 2003 juli 2004 januar 2004 juli 2005 januar Med en samlet markedsværdi på 107 mia. kr. var Danske Bank det næststørste på listen over KFX-selskaber ved udgangen af Samtidig var aktien med en samlet omsætning på 69,3 mia. kr. den tredje mest omsatte på Københavns Fondsbørs i Ved udgangen af december 2004 var antallet af udestående aktier På generalforsamlingen giver hver aktie a 10 kr. én stemme. 150 Danske Bank KFX-Indekset 60 Danske Bank-aktien har gennemløbet en meget positiv udvikling de seneste tre år. Den mørkeblå kurve viser aktiens udvikling i forhold til gennemsnittet af de øvrige mest omsatte aktieselskabers kursudvikling (KFX-indekset) siden starten af 2002.

11 DANSKE PERSPEKTIV Aktionærerne og koncernen Det er en vigtig målsætning for Danske Bank-koncernen, at aktionærerne vores ejerkreds skal have et konkurrencedygtigt afkast af deres investering. Det skal være økonomisk attraktivt at være medejer af Danske Bankkoncernen. Igennem flere år har det været både mål og praksis at udbetale en væsentlig del af koncernens årlige indtjening til ejerne. I år indstiller koncernen til generalforsamlingen, at der udbetales 50 procent af indtjeningen i udbytte for Afkastet på Danske Bank-aktien hænger naturligvis også sammen med kursudviklingen. Kursudviklingen i 2004 var endog særdeles positiv. Værdien af en aktie i Danske Bank-koncernen er i øjeblikket cirka 20 procent højere end ved indgangen til Ejerkredsen bag Danske Bank-koncernen er uhyre bredspektret. Den spænder lige fra den private opsparer over lønmodtagerfonde og erhvervsvirksomheder til danske og internationale institutionelle investorer. Der er i alt cirka navnenoterede aktionærer. Det gør Danske Bank-koncernen til et af de børsnoterede selskaber i Danmark, der har den bredest funderede ejerkreds. Danske Bank-koncernen lægger vægt på at være synlig og aktiv i forhold til omverdenen herunder ikke mindst i forhold til sine aktionærer. Et af elementerne i samspillet mellem koncernen, ejerne og offentligheden er de årlige investormøder, som i år tillige suppleres af en række lokalt forankrede kundemøder (Se venligst omtalen på bagsiden). Formålet med møderne er at skabe en løbende dialog mellem koncernen og aktionærerne, de større investorer, pressen og andre interessenter. For de særligt interesserede investorer holdes der særlige telekonferencer i forbindelse med offentliggørelsen af års- og kvartalsregnskaber. Roadshows med danske og udenlandske investorer og analytikere er også en af kontaktfladerne til aktionærerne. Uddybende informationer om regnskaberne og koncernen generelt er dog ikke forbeholdt professionelle investorer. Investor Relations-hjemmesiden under henvender sig både til professionelle investorer, analytikere og særligt interesserede aktionærer. Her kan man foruden en særlig årsregnskabspræsentation, som kan downloades orientere sig om kvartalsregnskaberne og generelle koncernforhold. Man kan desuden holde sig løbende orienteret om Danske Bank-aktien og dens udvikling. EJERANDELE AF DEN UDSTEDTE AKTIEKAPITAL Cirka 50 procent af Danske Bank-koncernes aktier ejes af danske institutionelle investorer Af disse ejer A.P. Møller mere end 20 procent, Fonden Realdania mere end 10 procent og Danske Bank-koncernen mere end 5 procent. Cirka 30 procent ejes af udenlandske institutionelle investorer, helt overvejende amerikanske og engelske. De øvrige ejerandele er spredt over Europa og Asien Cirka 20 procent ejes af øvrige investorer, heraf primært danske navnenoterede aktionærer.

12 Danske Bank A/S Udgiver Danske Bank-koncernen Redaktion Trine Schjødt Ahrenkiel og Per Blichfeldt Holmens Kanal 2 12 Layout Mette Reichstein Ansvarshavende redaktør Vicedirektør Steen Reeslev DK 1092 København K Foto Morten Larsen, Scanpix og Gettyimages Produktion og tilrettelæggelse Kommunikation, telefon Telefon Webadresse Tryk FR. G. Knudtzons Bogtrykkeri A/S Oplag: CVR-nr Sæt kryds i kalenderen Inden generalforsamlingen den 15. marts holder Danske Bank-koncernen fire koncerninvestormøder og derudover en række lokale investormøder fra marts til maj. Få mere information om de lokale investormøder i din afdeling. Møderækken for koncerninvestormøderne kan du se herunder. Du kan tilmelde dig til koncerninvestormøderne i din lokale afdeling af Danske Bank eller BG Bank fra den 1. februar eller på eller Vi håber at se dig til generalforsamlingen eller til et af vores investormøder. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe på Koncerninvestormøder 2005 Alle møder starter kl Mandag den 28. februar 2005 Tirsdag den 1. marts 2005 Onsdag den 2. marts 2005 Mandag den 7. marts 2005 Musikhuset Aarhus Odense Congress Center Falkoner Salen, Frederiksberg Aalborg Kongres & Kultur Center Generalforsamling Tirsdag den 15. marts 2005 kl i Bella Center, København. Dørene åbnes kl

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse

2 DANSKE PERSPEKTIV 2003 NYTTIGE WEBADRESSER. danskeanalyse Danske Perspektiv Danske Bank-koncernens medarbejdere deler på tværs af landegrænser de samme mål: At skabe de bedste løsninger for kunderne og det bedste resultat for aktionærerne. Danske Perspektiv tegner

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2005 kl. 14.00 i Bella Center, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004 4 LEDELSE 6 RESUME 8 HOVEDTAL 9 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 2005 Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 14. marts 2006 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005

Pressemøde. Halvårsregnskab 2005. 11. august 2005 Pressemøde Halvårsregnskab 2005 11. august 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak for at

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Spar Nord Banks årsrapport 2007

Spar Nord Banks årsrapport 2007 Årsrapport Fondsbørsmeddelelse 2007 Nr. 1. 2008 Kontaktperson: Ole Madsen 96 34 40 21 Til OMX Den Nordiske Børs 7. Februar 2008 Banks årsrapport 2007 Bank fik for 2007 et overskud på 833 mio. kr. før skat.

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Om Nykredit 2013 CSR-rapport

Om Nykredit 2013 CSR-rapport I Nykredit står kunden over alt. Nykredit er skabt af kunderne for kunderne. Sådan har det været i mere end 160 år. Og sådan skal det også være i fremtiden. Vores fokus er ikke på kortsigtede gevinster,

Læs mere

Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET. CVR-nr. 31 46 70 12, København

Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET. CVR-nr. 31 46 70 12, København Årsrapport 2009 AKTIESELSKABET CVR-nr. 31 46 70 12, København Dagsorden for generalforsamlingen i Arbejdernes Landsbank, onsdag den 10. marts 2010. 1. Beretning om bankens virksomhed i 2009. 2. Forelæggelse

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed

Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Om Nykredit 2012 CSR-rapport om Finansiel bæredygtighed Indhold Forord... 1 Mød Nykredit... 2 Kunderne... 3 Nykredits forretning... 4 Behov for øget indtjening og kapital i den finansielle sektor... 5

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2010 Danske bank koncernen fokus Bank sampo pankki Danske Bank Danske Bank sverige Danske Bank Bank skt. RuslanD petersborg sampo pank northern Bank DaniCa pension RealkReDiT DanmaRk nordania

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 2009 Å r s R a p p o r t OVERBLIK 5-ÅRS OVERSIGT >>> FINANSKALENDER >>> Finanskalender 23.03.10: Ordinær generalforsamling 11.05.10: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 17.08.10: Halvårsrapport for 1.

Læs mere

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne STRATEGISK ANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BRFKREDIT A/S Muligt opkøbsemne Af: Steffen Aagaard 04-05-2009 Vejleder: Palle Nierhoff Copenhagen Business School Institut for Finansiering Opgave nr.: 1 INDLEDNING...

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010

Pressemøde. Årsregnskab for 2009. 4. februar 2010 Pressemøde Årsregnskab for 2009 4. februar 2010 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Pressemøde Velkommen til præsentationen af Danske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven

Aktionær. Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S. Søren Dahl fra Cafe Hack. Årsregnskab 2011. Efterløn eller ej? - Radioens bedste ven Aktionær Nyt fra Danske Andelskassers Bank A/S Søren Dahl fra Cafe Hack - Radioens bedste ven Årsregnskab 2011 - Tilfredsstillende basisindtjening, men utilfredsstillende resultat Efterløn eller ej? -

Læs mere