Forslag af 24. juni Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37"

Transkript

1 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3

2 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang eller når arealer overføres fra landzone til byzone. Hensigten er, at Byrådet har mulighed for at skabe rammerne for en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre offentlighedens mening herom. Eksisterende lovlige forhold Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte også selvom lokalplanen foreskriver andre løsninger. Det er først i forbindelse med fremtidige ændringer, at man skal handle i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen og handlepligt Lokalplanen medfører først en handlepligt, når man vil ændre forhold omfattet af lokalplanen på sin ejendom. Lokalplanforslag og offentlig høring Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der bliver behandlet af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og af Økonomiudvalget hvorefter Byrådet vedtager at offentliggøre planforslaget. Sådan bruges lokalplanen Lokalplanen består af to dele: Lokalplanbestemmelserne er de juridisk bindende bestemmelser, der gælder for lokalplanområdet. Redegørelsen, som skal ledsage lokalplanen, skal oplyse om, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Den skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Byrådet. I kystnærhedszonen, i kystnære dele af byzonerne og ved etablering af butikker skal der desuden redegøres for bebyggelsens indvirkning på det omkringliggende område. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Center for Kultur, Plan og Erhverv som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget i Center for Kultur, Plan og Erhverv inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Lokalplanforslaget er i høring minimum 8 uger. Høringsperiode og indsigelsesfrist kan ses sidst i redegørelsen. Lokalplanforslaget annonceres på kommunens hjemmside og i lokale aviser. Hornbæk Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og projekter er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Resultatet kan ses under redegørelsen efter lokalplanen. Havreholm Saunte Borsholm Skibstrup Horserød Ålsgårde Hellebæk Helsingør Endeligt vedtaget lokalplan Efter den offentlige høring bliver indsigelser og ændringsforslag behandlet af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet som vedtager lokalplanen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget i ny offentlig høring. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, bliver det annonceret på kommunens hjemmside og i lokale aviser. Plejelt Langesø Tikøb Jonstrup Kvistgård Gurre Nyrup Nygård Espergærde Snekkersten

3 Indholdsfortegnelse Gravhøje sydøst for Borsholm. Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan... 2 Bestemmelser Lokalplanens formål Område Udstykning Lokalplanområdets anvendelse Veje, stier og parkering Bebyggelsens omfang og placering Den bevaringsværdige bebyggelses udseende Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Bonusvirkning Lokalplanens retsvirkning...21 Redegørelse...24 Helsingør Kommuneplan Tillæg nr. 12 til Helsingør Kommuneplan Fingerplan Landskabsanalyse for Helsingør Kommune...24 Klima og energi...25 Spildevandsplan Museumsloven Naturbeskyttelsesloven...25 Kystnærhedszonen...26 Handicapforhold...26 OSD Område med særlige drikkevandsinteresser...26 Aflysning af servitutter...26 Bevaringsinteresser i Borsholm...26 Miljøvurdering...2 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger...28 Miljøscreening...31

4 Hvorfor denne lokalplan? Bestemmelser Borsholm landsby Borsholm ligger syd for Hornbæk. Landsbyen er den bedst bevarede i Helsingør kommune, idet næsten alle dens oprindelige gårde ligger samlet i landsbyen. De omkringliggende marker er stadig omgivet af velbevarede ejerlaugsskel og markskel. Borsholm er udpeget som kulturmiljø for middelalder og nyere tid på grund af sin uforstyrrede ressourceflade, der fremstår som en stjerneudskiftet middelalderlig landsby. Enkelte gravhøje vidner om bosættelser omkring Borsholm siden bondestenalderen, dvs. ca f.kr. Borsholm nævnes i de skriftlige kilder første gang i 118 i Esrum Klosters Brevbog under navnet Birgirsholm. Her blev den sammen med 5 andre landsbyer oprettet som grangie, dvs. større avlseller ladegård. Fra 1200 tallet blev den drevet af en godsbestyrer og fra omkring år 1500 som fæstegods. Som landsbytype kan den karakteriseres som en uudflyttet slynget vejby med middelalderpræg. Landsbyens gadenet er næsten uændret gennem tiderne og dens synlige bygningshistorie spænder over flere århundreder. Borsholm Stjerneudskiftningen af Borsholm landsby. Tegnet på grundlag af et kort fra 18 vist i Helsingør Kommuneatlas, By og Bygninger Landsbyens hovedtræk Borsholm ligger omkring en vejbugt lidt neden for en bakke, hævet over engarealerne nord for byen. Levende hegn og havernes beplanting tegner skel mellem by og landskab. Borsholmgårds park og allé dominerer bybilledet på afstand. Borsholm ligger midt i sit oprindelige dyrkningsareal og var tidligere omgivet af skov, eng og overdrev, hvor en del af gårdenes parceller var beliggende. Den dyrkede jord lå i en cirkel omkring byen, mens flere engarealer lå uden for cirklen mod sydøst. Af de oprindelige 10 gårde var der, ved udskiftningen i 183, 9 hvoraf 1 var udflyttet, d.v.s. 8 gårde i landsbyen. I dag er der 6 tilbage, hvoraf en ligger nord for landsbyen. Strædet rummede oprindeligt landarbejderboliger og en skole fra 121 til den brændte i Landsbyen består af 5 gårde og 19 mindre huse. De ligger hovedsagelig omkring Borsholmvej og Strædet. Der er en branddam midt i byen. Tre af gårdene har samme ejer. Borsholm ligger midt på en større og jævn smeltevandsslette, velegnet til dyrkning. Baggrund for planlægningen Udviklingen er foregået forholdsvis langsomt, derfor er en række værdifulde kulturhistoriske og arkitektoniske træk i landsbyen bevaret. De seneste års omdannelser har imidlertid på flere områder forringet landsbyen: Eternittag på Enggård. bevaringsværdige bygninger er blevet ombygget på en sådan måde, at deres udformning og byggematerialer afviger fra den lokale byggetradition, stråtage er blevet erstattet af eternittage, bygningsdetaljer som vinduer, udvendige døre, sålbænke, tagrender, tagmaterialer og skor- 4

5 Lokalplanens bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 58 af 2. maj 2013 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Helsingør Kommune. 1 - LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Det er lokalplanens formål at bevare områdets karakteristiske landsbymiljø ved: Erhvervsbygning Borsholmvej 1B. stenspiber er blevet udskiftet og ændret, så de ikke passer til bygningen, en enkelt nyere erhvervsbygning er udformet på en for landsbyen fremmed måde, karakteristiske lave hække af tjørn er blevet erstattet med højere hække af liguster, plankeværker eller mure. at sikre landsbyens bebyggelse og kulturhistorie ved at udpege bevaringsværdig bebyggelse. at sikre landsbyens åbne og grønne karakter ved at fastlægge bestemmelser om karakteristisk beplantning og belægninger. at give mulighed for brug af overflødiggjorte landbrugsbygninger. Lokalplanen er udarbejdet for at sikre, at Borsholm bevarer sit karakteristiske landsbymiljø. Borsholm landsby som vist i Helsingør Kommuneatlas, By og Bygninger

6 Hvor gælder lokalplanen? Borsholms afgrænsning I notatet til Kommuneplan : Kompetenceafgrænsning af landsbyer i Helsingør Kommune fra 1986 er Borsholms grænse i forhold til det omgivende land defineret. Med denne entydige afgrænsning overtog Helsingør Kommune zonelovskompetencen i landsbyen, d.v.s. kompetencen til at meddele tilladelser til f.eks. udstykninger, bebyggelse og ændringer i anvendelsen efter by- og landzonelovens 6-8. Denne afgrænsning er fastholdt i lokalplanen. Ejendomsstrukturens betydning for landsbykarakteren Ejendomsstrukturen afspejler den udvikling landsbyen har været igennem. Borsholm er et eksempel på en såkaldt stjerneudskiftning, hvor gårdene er blevet liggende i landsbyen. Ejendomsstrukturen er næsten ikke ændret siden slutningen af 1800 tallet. Den største ændring er et par nye huse øst for Nørregårdsvej. Borsholm landsby Det er vigtigt at fastholde denne ejendomsstruktur, fordi den er med til at sikre karakteren af landsbyen: Bygningernes beliggenhed i forhold til den bugtede vej, og den åbne, grønne karakter. Når en ejendom udstykkes, og der bygges tættere, vil beplantning skulle fældes, og der skal etableres vejadgang og parkering. Derfor er det i lokalplanen fastlagt, at der ikke må fortages matrikulære ændringer, så der fremkommer nye ejendomme, som kan bebygges. Hvis enkelte gårde tages ud af landbrugsdrift, vil der i de eksisterende bygninger kunne etableres erhverv eller boliger, således at der sker en fortætning uden at det går ud over landsbyens åbne og grønne karakter. Landsbyens åbne karakter set fra Gadekæret. Borsholms afgrænsning mod øst. 6

7 Lokalplanens bestemmelser Zonestatus Lokalplanens område forbliver i landzone. Der er derfor medtaget en bonusordning i lokalplanens 10, således at der ikke skal søges landzonetilladelse til forhold, der er muliggjort med lokalplanen. 2 - OMRÅDE 2.1 Lokalplanens område er vist på kortet nedenfor og omfatter pr matr. nr.: 1d, del af 2a, 2e, 2h, 2i, 2l, del af 2n, del af 3a, 3e, 3k, del af 3m, 3n, del af 5a, del af 6a, del af a, d, n, o, q, del af 8a, del af 8i, 16a, 16b, 1, 18, 21, 22a, 22b, 22c, 25a, 25b, 25c, 25d, 28 af Borsholm by, Hornbæk, samt alle matrikler der udstykkes herfra. 3 - UDSTYKNING 3.1 Der må ikke fortages matrikulære ændringer, så der fremkommer nye ejendomme, som kan bebygges. ENGGÅRD 5a 3a Svinggårdsvej 2p SVINGGÅRD Borsholmvej 1 2 3m 3k 3n 3 3e 2a 5 Gadekær 6a 9A 9C 9B 9D BORSHOLMGÅRD HAVEGÅRD MUNKHØJGÅRD 8a 11 Borsholmvej 2i 4 8c 21 22a 22c 22b a 15A 15B Nørregårdsvej d q o 1A n 1B 1 N d 8i Matrikelkort 1 8 Strædet 3-5 2e 1:3000 Lokalplanområdets afgrænsning 100m 25d 25a 16b 16a 25c 25b l 11 2h 2n

8 14 Hvad må området bruges til? Anvendelser i Borsholm Bebyggelsen i Borsholm anvendes helt overvejende til boliger og landbrugserhverv, som vist på kortet nedenfor. For de 4 af gårdene er de gamle driftbygninger stadig i brug. Byggeri til landbrugsformål er ikke reguleret af lokalplanen. Hvis der bliver behov for nye driftbygninger er det vigtigt, at de tilpasser sig landsbymiljøet. Hvis en eller flere af gårdene tages ud af drift/sammenlægges vil der sandsynligvis være ønsker om at etablere boliger i de tiloversblevne driftbygninger. Svinggården er ikke længere landbrugsejendom og driftsbygningerne er udlagt til erhvervsformål. Ved den østlige indkørsel til byen er der ligeledes en erhvervsbygning. Der er ingen offentlige funktioner i landsbyen. Borsholm skal fortsat kunne udvikle sig som et aktivt og levedygtigt lokalsamfund med heraf følgende behov for ændringer og fornyelser. Borsholm udlægges til helårsboligområde i lokalplanen. Der muliggøres indretning af ejendommene til offentlige formål og privat service bl.a. på betingelse af, at hovedanvendelsen af ejendommene fortsat er boligformål. Der er udarbejdet et tillæg til Helsingør Kommuneplan , således at der kan etableres erhverv i landsbyen, se side 23. ENGGÅRD Svinggårdsvej 2 9D HAVEGÅRD MUNKHØJGÅRD Nørregårdsvej A 9C 9B SVINGGÅRD Gadekær Borsholmvej BORSHOLMGÅRD Borsholmvej A 15B 11 1A 4 1B 1 N 4 6 Anvendelser Erhverv 8 Strædet 3-5 Bolig Landbrug Anden anvendelse, garage, udhus m.v m Mål 1:

9 Lokalplanens bestemmelser 4 - LOKALPLANOMRÅDETS ANVENDELSE Nedenstående bestemmelser handler om de ejendomme, der ikke er landbrugsdrift på, da en lokalplan ikke kan regulere landbrugsejendommes anvendelse. 4.1 Området fastlægges til helårsboliger med 1 bolig pr. ejendom. 4.2 Ejendommene kan herudover anvendes til butikker til områdets daglige forsyning på maks. 250 m 2 med højst 1 butik pr. ejendom samt til offentlige formål og privat service på betingelse af, at: Bolig i Strædet. hovedanvendelsen af ejendommene fortsat er helårsbeboelse (maks. 45 % af etagearealet kan anvendes til erhverv), erhvervet indrettes i eksisterende bygningsmasse uden væsentlige udvendige ombygninger, eller i mindre tilbygninger, når dette ikke strider mod de bevaringsmæssige værdier i Borsholm, erhvervet ikke medfører parkeringsbehov, der ikke kan dækkes på egen grund indenfor lokalplanområdet, ikke belaster væsentligt med trafik og ikke medfører oplag, der er skæmmende for omgivelserne. Driftsbygning til landbrug, Borsholmgård. Planlovens landzonebestemmelser muliggør anden anvendelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger, når de ikke ombygges væsentligt. Havegårds hovedbygning ud mod Borsholmvej. Svinggårds driftbygninger benyttes til erhverv. 9

10 Hvad gælder for veje, stier og parkering? Veje og stier Veje og stier er vist på kortet nedenfor. Der er en del gennemkørende trafik primært fra Saunte til Hornbækvej. Især de store lastbiler er generende, fordi de kører hurtigt på den relativt smalle og snoede vej. Det virker utrygt at færdes i hovedgaden, selvom der er et smalt fortov i den ene side af vejen. Der vil blive foretaget en trafiktælling og en hastighedsmåling, og derudfra vil der blive udarbejdet en vurdering af trafikken gennem Borsholm. Vurderingen vil blive forelagt på et borgermøde i lokalplanens offentlighedsperiode. Stien fra Strædet til markvejen vest for er delvist inddraget til private formål, hvorved stien forsvinder. Stien udlægges i lokalplanen til offentlig gangsti, og er vist på kortet som a-b. Stien skal ryddes for bebyggelse og beplantning, så den er tilgængelig som sti i matriklens bredde. ENGGÅRD Svinggårdsvej 2 9D HAVEGÅRD MUNKHØJGÅRD Nørregårdsvej A 9C 9B SVINGGÅRD Gadekær Borsholmvej BORSHOLMGÅRD 11 Borsholmvej A 15B A 4 1B 1 N 4 6 Veje og stier Offentlig vej - asfalteret Privat fællesvej - grus Privat vej - grus 8 Strædet 3-5 Offentlig gangsti Areal uden adkomst 100m a Mål 1:3000 b 11 10

11 Lokalplanens bestemmelser 5 - VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 Der må kun etableres en overkørsel til vej for hver ejendom. Overkørslen må have en max. bredde på 3,5 m. 5.2 Parkering må kun ske på egen grund. Ved ændret anvendelse eller tilbygninger skal der etableres 2 p-pladser pr. bolig, 1 p-plads pr. 50 m 2 erhverv. 5.3 Der udlægges gangsti a b med offentlig adgang som vist på kortbilaget. Borsholm ligger ved en vejbugt. 5.4 Veje og stier skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS , Tilgængelighed for alle og SBI-anvisning nr. 98 Boligbebyggelse for alle. Smalt fortov langs Borsholmvej. Stien fra Strædet til markvejen udlægges til offentlig gangsti. 11

12 Hvordan må der bygges? Bebyggelsesmønster Af den oprindelige landsby er kun vejstrukturen bevaret. Bebyggelsessstrukturen er imidlertid nogenlunde intakt. Bebyggelsen har siden middelalderen ligget i en klynge, som stadig ses. På de tre af gårdene ligger stuehuset mod nord. Et fællestræk ved landsbyen er, at de fleste huse er orienteret ud mod vejen og trukket lidt tilbage, med åbne haver, lave stengærder og lave hække af tjørn. Den fremherskende hustype er grundmurede længehuse, som er bygget i landbyggeskik. Det fremherskende tagmateriale er eternit og tegl, der er kun enkelte stråtage tilbage. Af de 5 gårde ligger de tre meget synlige fra Borsholmvej, én mere tilbagetrukket og endelig én flyttet lidt ud. Også gårdenes stuehuse er i en etage med udnyttet tagetage og med symmetrisk sadeltag på mellem 40 og 50 grader. Den kurvede vej, husenes beliggenhed og de åbne haver med lave hegn ud mod vejen er bevaringsværdige træk. Med lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocent, byningsform og højde samt tagform søges landsbyens eksisterende bebyggelseskarakter fastholdt. Længehuset med symmetrisk sadeltag med hældning på mellem 40 og 50 grader og måske en enkelt kvist er en typisk husform i Borsholm. Huset er i en etage med udnyttet tagetage. 12

13 Lokalplanens bestemmelser 6 - BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Nedenstående bestemmelser gælder for de ejendomme, der ikke er landbrugsdrift på, da en lokalplan ikke kan regulere landbrugsejendomme. 6.1 For hver ejendom må bebyggelsesprocenten være maks. 30 %. Hver ejendom må dog højst være bebygget med 250 m 2 etageareal. Hvis bebyggelsen brænder, må den genopføres i sit omfang før brand. Herudover må der opføres udhuse, carporte og garager og lign. med et samlet areal på maks. 50 m 2 og med maks. facadehøjde på 2,5 m. Driftbygning på Enggård i en etage med symmetrisk sadeltag. Såfremt der på en ejendomm er nedlagte landbrugsbygninger, kan de indrettes til erhverv ud over de 250 m 2. På det tidligere landbrug Svinggård er der tilladt en større bygningsmasse, fordi det er vurderet at det ikke er i strid med bevaringsinteresserne i Borsholm. På Svinggård må etagearealet uanset ovenstående være op til m Bebyggelse skal udføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Tilbygninger skal udføres i maks. 1 etage med udnyttet tagetage, dog kun således, at tilbygningen i placering, omfang og arkitektonisk udtryk underordnes hovedhuset. 6.3 Bygninger skal udformes som længehuse med en max. dybde på 9 m og må max. være 8,5 m høje. 6.4 Tage skal udformes som symmetrisk saddeltage med hældning mellem 40 og 50 grader. På udhuse, skure, carporte og garager kan tillades en mindre taghældning. Klima og energi: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse, opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. 6.5 Nye bygninger, herunder udhuse, carporte, garager og lign. skal placeres min. 5 m fra skel mod vej. 6.6 Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse efter bygningsreglementets krav. Borsholmgårds størrelse og manzardtag en undtagelse fra den generelle bygningsform i Borsholm. 13

14 11 Hvilken bebyggelse er bevaringsværdig? Bebyggelsen Borsholms eksisterende bygninger er bygget fra ca De fleste gårde og huse er vedligeholdt i overensstemmelse med traditionerne. 5 gårde og 5 huse er bevaringsværdige. De store driftbygninger ligger i samme retninger som gårdene, er holdt i samme farver og falder fint ind i landsbymiljøet. Husene øst for Nørregårdsvej er nye. Bevaringsværdig bebyggelse Helsingør Kommunes bevaringsværdige bygninger opført indtil 1940 er registreret og vurderet (SAVE registrering) i Helsingør Kommuneatlas, der er udgivet i Registreringen er senere udvidet med alle bygninger i kommunen, der er opført i perioden Den samlede vurdering kan ses på Helsingør Kommunes hjemmeside Webgis. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der sket en opdatering af registrering og vurdering. Inden for lokalplanområdet er der flere bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige. For disse bygninger gælder der særlige bestemmelser, der skal sikre, at om- og tilbygninger respekterer husenes oprindelige arkitektur. De bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige må ikke helt eller delvist nedrives eller ændres væsentligt. Målet er at bevare bygningens arkitektur, som en del af bevaringen af landsbyen. (Teksten fortsætter på side 16). ENGGÅRD Svinggårdsvej 2 9D HAVEGÅRD MUNKHØJGÅRD Nørregårdsvej A 9C 9B SVINGGÅRD Gadekær Borsholmvej BORSHOLMGÅRD 11 Borsholmvej A 15B A 4 1B N Bevaringsværdige bygninger 8 Strædet m Mål 1:

15 Lokalplanens bestemmelser - DEN BEVARINGSVÆRDIGE BEBYGGEL- SES UDSEENDE For bebyggelse, der er udpeget som bevaringsværdig, gælder:.1 Den bebyggelse, der på kortbilaget er udpeget som bevaringsværdig, må ikke helt eller delvist nedrives, tilbygges eller ændres væsentligt uden Byrådets særlige tilladelse. Skorsten med sokkel og krone i stråtag. Hvis det på grund af brand eller anden beskadigelse bliver nødvendigt at nedrive en bygning helt eller delvist, kan kommu-nen forlange og tillade den ny bebyggelse opført i princippet med samme beliggen-hed og hovedform som den nedrevne..2 Ydervægge skal opføres i murværk, som pudses eller vandskures og kalkes eller males i diffusionsåben maling i jordfarver eller jordfarver blandet med hvid, grå eller sort. Garager, udhuse m.v. kan dog opføres med beklædning i træ, malet i samme farve, som de øvrige bygninger..3 Facaders hovedopdeling må ikke ændres. Gesimsbånd, bindingsværk, mønstre i murværk, brystning og lignende bygningsdetaljer skal bevares..4 Oprindelige vinduer og døre skal så vidt muligt bevares. Nye vinduer skal udføres som de oprindelige vinduer med sprosser og kitfals, hjørnebåndshængsler og plant, klart og ufarvet glas. Kvist i stråtag. Tag belagt med røde vingetegl. Rammen skal udføres i træ og gives en fulddækkende maling. Yderdøre skal være fyldingsdøre i træ evt. med ruder i øverste fylding. Nye vinduer og døre skal isættes de eksisterende murhuller, de skal udføres i træ og gives en fulddækkende maling..5 Tage skal dækkes med røde vingetegl, naturskifer/skifereternit eller strå. Glaserede teglsten og engoberede tagsten samt betontagsten må ikke anvendes. Der må ikke ændres på tagenes oprindelige konstruktion. Skorstene skal placeres i tagryg og udformes med sokkel og krone. Der må ikke opsættes solceller eller solfangeranlæg, der er synlige fra vej. 15

16 Hvad gælder for bebyggelsen? Der kan naturligvis laves nødvendige ændringer, men det skal ske i samarbejde med kommunen, således at arkitekturværdierne bevares. Hvis bygningerne brænder, skal de nye bygninger opføres med former og materialer som de gamle. Alt bygningsarbejde på en bevaringsværdig bygning, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse fra Byrådet. Også ved opsætning af lysinstallationer, antenner, parabolantenner skal der indhentes tilladelse. Ansøgning om tilladelse til ovennævnte skal sendes til Center for Teknik, Miljø og Klima og være ledsaget af de nødvendige planer, tegninger og beskrivelser til forståelse af projektet. Nedrivning af en bevaringsværdig bygning kan kun ske i særlige tilfælde og efter tilladelse af Byrådet. Til vurdering af en ansøgning kan Byrådet kræve oplysninger om formålet med nedrivningen og om den fremtidige anvendelse af den pågældende ejendom. Nybyggeri: Udformning og materialer Bestemmelserne for nybyggeri tager udgangspunkt i de bevaringsværdige huses kvaliteter, for at nybyggeriet kan medvirke til at styrke landsbypræget og de arkitektoniske kvaliteter, der knytter sig til de bevaringsværdige huse. Lokalplanens bestemmelser om facader og tagbeklædning er udformet på baggrund af en registrering af den eksisterende bebyggelse og de materialer, der dominerer området, og formålet er at sikre at der anvendes klassiske materialer af god kvalitet. Farver Når et hus skal males er det vigtigt at vælge de rigtige farver, både i forholdtil husets arkitektur og overflader og i forhold til de omkringliggende huse og hele bybilledet i Borsholm. De lyse jordfarver udført af Søren Vadstrup fra udgivelsen Bevaringsværdige bygninger, udgivet af Socialministeriet i Publikationen kan ses på ministeriets hjemmeside. ten ovenfor viser de 8 lyse jordfarver. Kvaliteten af skanning og print kan betyde, at farverne her ikke er gengivet fuldstændig korrekt. Gode råd til byggeriet Inden man går i gang med at planlægge bygningsændringer kan man ved henvendelse til Center for Teknik, Miljø og Klima få gode råd: Opslagets tre nederste fotos viser eksempler på bygningsfarverne i Borsholm. Lokalplanen fastlægger derfor en farveskale for bygningsfacaderne, såfremt de males. Farvepalet- 16

17 Lokalplanens bestemmelser.6 Tagvinduer skal udformes som enkeltsiddende tagvinduer eller kviste, hvis samlede længde ikke må overstige 1/3 af tagfladens samlede længde. Tagvinduers bredde må ikke overstige 0,8 m. Tagvinduer skal have en indbyrdes afstand på minimum 1 m. Kvistes bredde må ikke overstige 2,0 m. Kviste skal have en indbyrdes afstand på min. 2 m. På erhvervsbygninger kan tagvinduer evt. etableres som rytterlys i tagryggen, evt. som en enkelt tagrytter, i større højde end 8,5 m. Tagrytter på erhvervsbygning, Svinggården. Rytterlys er tag-vinduer, der er indsat som rytter på taget. Det kan være i dele af tagrygningen eller i hele tagets længde. Hvis rytterlyset er af begrænset længde, kaldes det en tagrytter. Fordelen ved rytterlys er, at der i brede rum, hvor det er svært at få nok lys fra kviste, kan etableres lys ovenfra. Dette er ikke nødvendigt i huse af almindelig bredde, men kan være nødvendigt i nedlagte landbrugsbygninger, fordi de sommetider er meget brede. Der er etableret en tagrytter på Svinggården. På side 2 i Redegørelsen er refereret en udtalelse fra bevaringsspecialist, arkitekt Søren Vadstrup, hvor han redegør for tagrytteren i forhold til landsbyens bevaringsværdier. 8 - BEBYGGELSENS UDSEENDE For den del af bebyggelsen, der ikke er udpeget som bevaringsværdig, gælder: 8.1 Ydervægge skal opføres i murværk, som pudses eller vandskures og kalkes eller males i diffusionsåben maling i jordfarver eller jordfarver blandet med hvid, grå eller sort. Garager, udhuse m.v. kan dog opføres med beklædning i træ. 8.2 Tage skal dækkes med røde tegl, tagpap på lister eller naturskifer/skifereternit. Glaserede teglsten må ikke anvendes. Udhuse og garager m.v. kan derudover dækkes med tagpap. Der kan lægges solcelle- og solfangeranlæg på tagene. Erhvervsbygninger kan derudover dækkes med plane, grå fiberplader. 8.3 Tagvinduer skal udformes som enkeltsiddende tagvinduer eller kviste, hvis samlede længde ikke må overstige 1/3 af tagfladens samlede længde. Tagvinduers bredde må ikke overstige 0,8 m. Tagvinduer skal have en indbyrdes afstand på minimum 1 m. Kvistes bredde må ikke overstige 2,0 m. Kviste skal have en indbyrdes afstand på minimum 2 m. På erhvervsbygninger kan tagvinduer evt. etableres som rytterlys i tagryggen, evt. som en enkelt tagrytter, i større højde end 8,5 m. 1

18 Hvilken betydning har træer og hegn? Beplantning, hegn m.m. De store træer og de levende hegn er med til at give Borsholm en grøn og åben karakter. For at fastholde dette er en del store træer udpeger som bevaringsværdige og må derfor ikke fældes uden Byrådets tilladelse. Desuden er der en del frugttræer og hasselbuske, der ønskes bevaret som en del af landsbymiljøet, som vist på kortet nedenfor. De lave hække mod vej er bevaret mange steder, således at man kan se haven og huset bagved. De steder, hvor de lave hegn er erstattet af høje hække eller hegn forsvinder den åbne og venlige landsbykarakter, og der virker lukket og afvisende, se illustrationer side 20. Markstensbelægning er bevaret på to gårdspladser og skal fortsat bevares. Borsholms gadekær er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 og tilstanden må ikke ændres. Der er et beskyttet vandløb vest for Havegård, som er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. ENGGÅRD Svinggårdsvej 2 9D HAVEGÅRD MUNKHØJGÅRD Nørregårdsvej A 9C 9B SVINGGÅRD Gadekær Borsholmvej Borsholmvej A 15B 11 1A BORSHOLMGÅRD 4 1 1B N 4 6 Træer og beplantning Bevaringsværdige træer 8 Strædet 3-5 Andre træer med betydning for landskabet og miljøer Bevaringsværdig markstensbelægning m Mål 1:

19 Lokalplanens bestemmelser 9 - UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Oplagring og placering af både og uindregistrede biler i haver og på gårdspladser må ikke være synligt fra vej. 9.2 Hegning mod veje skal være stakit med en max. højde på 1,20 m eller levende hegn eller hæk med en max. højde på 1,80 m. Stakit skal fremtræde åbent med lodrette stave. 9.3 De på kortet markerede bevaringsværdige træer må ikke fældes uden Byrådets tilladelse. 9.4 De på kortet markerede markstensbelægninger på Enggård, Munkhøjgård og Borsholmgård skal bevares og må ikke ændres ud over almindelig vedligeholdelse. Bevaringsværdigt træ i Strædet. 9.5 Klima og energi: De faste belægninger inklusive bebyggelsen må på den enkelte ejendom ikke overstige 50 % af grundarealet. Tjørn har traditionelt været den mest brugte hæk. Bevaringsværdig markstensbelægning på Munkhøjgård. 19

20 Hvilken betydning har hegning? Borsholmvej 5 er et fint eksempel på et karakteristisk landsbyhus. Det lave stakit gør huset og dets lille forhave synlig fra vejen, hvilket er med til at skabe en atmosfære af åbenhed og tillid. På grund af det lave stakit kan husets fine arkitektur nydes af forbipasserende. Eksisterende forhold Stakittet kunne erstattes af en lav tjørnehæk, som også er meget karakteristisk for landsbymiljøet. Fotomanipulation Dette billede illustrerer, hvad en hæk på ca. 1,80 m vil betyde for oplevelsen af huset. Fotomanipulation Her er huset gemt bag et raftehegn. Der er ingen gennemsigtighed og hegnet fremstår nærmest som en barrikadering. Det signalerer lukkethed og er fremmed for landsbyens oprindelige identitet og atmosfære. Fotomanipulation 20

21 Lokalplanens bestemmelser 10 - BONUSVIRKNING 10.1 For ejendomme inden for lokalplanens område gælder, at samtlige lokalplanens bestemmelser erstatter de landzonetilladelser efter planlovens 35, stk. 1, til anvendelse, bebyggelse og etablering af anlæg, der ellers ville være nødvendige for planens virkeliggørelse, idet disse forhold udtrykkeligt er tilladt i nærværende lokalplan, der er tilvejebragt efter planlovens 36, stk. 1, nr. 5. Hasselbuske er karakteristiske for landsbymiljøet LOKALPLANENS RETSVIRKNING 11.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Bevaringsværdige træer ved Svinggård. I henhold til 24 i Lov om planlægning vedtages lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d p.b.v. Benedikte Kiær / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør 21

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. H105

Forslag Lokalplan nr. H105 Forslag Lokalplan nr. H105 Samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 Boliger på Slettenhus PLAN OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 INDLEDNING 5 OFFENTLIG HØRING 5 LOKALPLANOMRÅDET 5 LOKALPLANENS

Læs mere

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge

Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge LOKALPLAN NR. 109 Boligområde, Holtug Vænge FORSLAG Fremlagt fra den 6. juli til den 7. september 2009 Stevns Kommune Lokalplan nr. 109 Holtug Vænge Indledning Lokalplan nr. 109 omfatter et område på 2.155m

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand

Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand LOKALPLAN 603.2 Den nye bydel Trylleskov Strand SOLRØD KOMMUNE 2 3 Lokalplan nr. 603.2 for den nye bydel Trylleskov Strand Lokalplanforslaget er udarbejdet af Teknisk Administration, Team Plan og Byg,

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Boliger på vandværksgrunden

Boliger på vandværksgrunden Lokalplan nr. 11-010-0001 Novrup By Boliger på vandværksgrunden 19. december 2011 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere