Forslag af 24. juni Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37"

Transkript

1 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3

2 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang eller når arealer overføres fra landzone til byzone. Hensigten er, at Byrådet har mulighed for at skabe rammerne for en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre offentlighedens mening herom. Eksisterende lovlige forhold Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte også selvom lokalplanen foreskriver andre løsninger. Det er først i forbindelse med fremtidige ændringer, at man skal handle i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen og handlepligt Lokalplanen medfører først en handlepligt, når man vil ændre forhold omfattet af lokalplanen på sin ejendom. Lokalplanforslag og offentlig høring Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der bliver behandlet af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og af Økonomiudvalget hvorefter Byrådet vedtager at offentliggøre planforslaget. Sådan bruges lokalplanen Lokalplanen består af to dele: Lokalplanbestemmelserne er de juridisk bindende bestemmelser, der gælder for lokalplanområdet. Redegørelsen, som skal ledsage lokalplanen, skal oplyse om, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Den skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Byrådet. I kystnærhedszonen, i kystnære dele af byzonerne og ved etablering af butikker skal der desuden redegøres for bebyggelsens indvirkning på det omkringliggende område. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Center for Kultur, Plan og Erhverv som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget i Center for Kultur, Plan og Erhverv inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Lokalplanforslaget er i høring minimum 8 uger. Høringsperiode og indsigelsesfrist kan ses sidst i redegørelsen. Lokalplanforslaget annonceres på kommunens hjemmside og i lokale aviser. Hornbæk Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og projekter er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Resultatet kan ses under redegørelsen efter lokalplanen. Havreholm Saunte Borsholm Skibstrup Horserød Ålsgårde Hellebæk Helsingør Endeligt vedtaget lokalplan Efter den offentlige høring bliver indsigelser og ændringsforslag behandlet af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet som vedtager lokalplanen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget i ny offentlig høring. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, bliver det annonceret på kommunens hjemmside og i lokale aviser. Plejelt Langesø Tikøb Jonstrup Kvistgård Gurre Nyrup Nygård Espergærde Snekkersten

3 Indholdsfortegnelse Gravhøje sydøst for Borsholm. Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan... 2 Bestemmelser Lokalplanens formål Område Udstykning Lokalplanområdets anvendelse Veje, stier og parkering Bebyggelsens omfang og placering Den bevaringsværdige bebyggelses udseende Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Bonusvirkning Lokalplanens retsvirkning...21 Redegørelse...24 Helsingør Kommuneplan Tillæg nr. 12 til Helsingør Kommuneplan Fingerplan Landskabsanalyse for Helsingør Kommune...24 Klima og energi...25 Spildevandsplan Museumsloven Naturbeskyttelsesloven...25 Kystnærhedszonen...26 Handicapforhold...26 OSD Område med særlige drikkevandsinteresser...26 Aflysning af servitutter...26 Bevaringsinteresser i Borsholm...26 Miljøvurdering...2 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger...28 Miljøscreening...31

4 Hvorfor denne lokalplan? Bestemmelser Borsholm landsby Borsholm ligger syd for Hornbæk. Landsbyen er den bedst bevarede i Helsingør kommune, idet næsten alle dens oprindelige gårde ligger samlet i landsbyen. De omkringliggende marker er stadig omgivet af velbevarede ejerlaugsskel og markskel. Borsholm er udpeget som kulturmiljø for middelalder og nyere tid på grund af sin uforstyrrede ressourceflade, der fremstår som en stjerneudskiftet middelalderlig landsby. Enkelte gravhøje vidner om bosættelser omkring Borsholm siden bondestenalderen, dvs. ca f.kr. Borsholm nævnes i de skriftlige kilder første gang i 118 i Esrum Klosters Brevbog under navnet Birgirsholm. Her blev den sammen med 5 andre landsbyer oprettet som grangie, dvs. større avlseller ladegård. Fra 1200 tallet blev den drevet af en godsbestyrer og fra omkring år 1500 som fæstegods. Som landsbytype kan den karakteriseres som en uudflyttet slynget vejby med middelalderpræg. Landsbyens gadenet er næsten uændret gennem tiderne og dens synlige bygningshistorie spænder over flere århundreder. Borsholm Stjerneudskiftningen af Borsholm landsby. Tegnet på grundlag af et kort fra 18 vist i Helsingør Kommuneatlas, By og Bygninger Landsbyens hovedtræk Borsholm ligger omkring en vejbugt lidt neden for en bakke, hævet over engarealerne nord for byen. Levende hegn og havernes beplanting tegner skel mellem by og landskab. Borsholmgårds park og allé dominerer bybilledet på afstand. Borsholm ligger midt i sit oprindelige dyrkningsareal og var tidligere omgivet af skov, eng og overdrev, hvor en del af gårdenes parceller var beliggende. Den dyrkede jord lå i en cirkel omkring byen, mens flere engarealer lå uden for cirklen mod sydøst. Af de oprindelige 10 gårde var der, ved udskiftningen i 183, 9 hvoraf 1 var udflyttet, d.v.s. 8 gårde i landsbyen. I dag er der 6 tilbage, hvoraf en ligger nord for landsbyen. Strædet rummede oprindeligt landarbejderboliger og en skole fra 121 til den brændte i Landsbyen består af 5 gårde og 19 mindre huse. De ligger hovedsagelig omkring Borsholmvej og Strædet. Der er en branddam midt i byen. Tre af gårdene har samme ejer. Borsholm ligger midt på en større og jævn smeltevandsslette, velegnet til dyrkning. Baggrund for planlægningen Udviklingen er foregået forholdsvis langsomt, derfor er en række værdifulde kulturhistoriske og arkitektoniske træk i landsbyen bevaret. De seneste års omdannelser har imidlertid på flere områder forringet landsbyen: Eternittag på Enggård. bevaringsværdige bygninger er blevet ombygget på en sådan måde, at deres udformning og byggematerialer afviger fra den lokale byggetradition, stråtage er blevet erstattet af eternittage, bygningsdetaljer som vinduer, udvendige døre, sålbænke, tagrender, tagmaterialer og skor- 4

5 Lokalplanens bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 58 af 2. maj 2013 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Helsingør Kommune. 1 - LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Det er lokalplanens formål at bevare områdets karakteristiske landsbymiljø ved: Erhvervsbygning Borsholmvej 1B. stenspiber er blevet udskiftet og ændret, så de ikke passer til bygningen, en enkelt nyere erhvervsbygning er udformet på en for landsbyen fremmed måde, karakteristiske lave hække af tjørn er blevet erstattet med højere hække af liguster, plankeværker eller mure. at sikre landsbyens bebyggelse og kulturhistorie ved at udpege bevaringsværdig bebyggelse. at sikre landsbyens åbne og grønne karakter ved at fastlægge bestemmelser om karakteristisk beplantning og belægninger. at give mulighed for brug af overflødiggjorte landbrugsbygninger. Lokalplanen er udarbejdet for at sikre, at Borsholm bevarer sit karakteristiske landsbymiljø. Borsholm landsby som vist i Helsingør Kommuneatlas, By og Bygninger

6 Hvor gælder lokalplanen? Borsholms afgrænsning I notatet til Kommuneplan : Kompetenceafgrænsning af landsbyer i Helsingør Kommune fra 1986 er Borsholms grænse i forhold til det omgivende land defineret. Med denne entydige afgrænsning overtog Helsingør Kommune zonelovskompetencen i landsbyen, d.v.s. kompetencen til at meddele tilladelser til f.eks. udstykninger, bebyggelse og ændringer i anvendelsen efter by- og landzonelovens 6-8. Denne afgrænsning er fastholdt i lokalplanen. Ejendomsstrukturens betydning for landsbykarakteren Ejendomsstrukturen afspejler den udvikling landsbyen har været igennem. Borsholm er et eksempel på en såkaldt stjerneudskiftning, hvor gårdene er blevet liggende i landsbyen. Ejendomsstrukturen er næsten ikke ændret siden slutningen af 1800 tallet. Den største ændring er et par nye huse øst for Nørregårdsvej. Borsholm landsby Det er vigtigt at fastholde denne ejendomsstruktur, fordi den er med til at sikre karakteren af landsbyen: Bygningernes beliggenhed i forhold til den bugtede vej, og den åbne, grønne karakter. Når en ejendom udstykkes, og der bygges tættere, vil beplantning skulle fældes, og der skal etableres vejadgang og parkering. Derfor er det i lokalplanen fastlagt, at der ikke må fortages matrikulære ændringer, så der fremkommer nye ejendomme, som kan bebygges. Hvis enkelte gårde tages ud af landbrugsdrift, vil der i de eksisterende bygninger kunne etableres erhverv eller boliger, således at der sker en fortætning uden at det går ud over landsbyens åbne og grønne karakter. Landsbyens åbne karakter set fra Gadekæret. Borsholms afgrænsning mod øst. 6

7 Lokalplanens bestemmelser Zonestatus Lokalplanens område forbliver i landzone. Der er derfor medtaget en bonusordning i lokalplanens 10, således at der ikke skal søges landzonetilladelse til forhold, der er muliggjort med lokalplanen. 2 - OMRÅDE 2.1 Lokalplanens område er vist på kortet nedenfor og omfatter pr matr. nr.: 1d, del af 2a, 2e, 2h, 2i, 2l, del af 2n, del af 3a, 3e, 3k, del af 3m, 3n, del af 5a, del af 6a, del af a, d, n, o, q, del af 8a, del af 8i, 16a, 16b, 1, 18, 21, 22a, 22b, 22c, 25a, 25b, 25c, 25d, 28 af Borsholm by, Hornbæk, samt alle matrikler der udstykkes herfra. 3 - UDSTYKNING 3.1 Der må ikke fortages matrikulære ændringer, så der fremkommer nye ejendomme, som kan bebygges. ENGGÅRD 5a 3a Svinggårdsvej 2p SVINGGÅRD Borsholmvej 1 2 3m 3k 3n 3 3e 2a 5 Gadekær 6a 9A 9C 9B 9D BORSHOLMGÅRD HAVEGÅRD MUNKHØJGÅRD 8a 11 Borsholmvej 2i 4 8c 21 22a 22c 22b a 15A 15B Nørregårdsvej d q o 1A n 1B 1 N d 8i Matrikelkort 1 8 Strædet 3-5 2e 1:3000 Lokalplanområdets afgrænsning 100m 25d 25a 16b 16a 25c 25b l 11 2h 2n

8 14 Hvad må området bruges til? Anvendelser i Borsholm Bebyggelsen i Borsholm anvendes helt overvejende til boliger og landbrugserhverv, som vist på kortet nedenfor. For de 4 af gårdene er de gamle driftbygninger stadig i brug. Byggeri til landbrugsformål er ikke reguleret af lokalplanen. Hvis der bliver behov for nye driftbygninger er det vigtigt, at de tilpasser sig landsbymiljøet. Hvis en eller flere af gårdene tages ud af drift/sammenlægges vil der sandsynligvis være ønsker om at etablere boliger i de tiloversblevne driftbygninger. Svinggården er ikke længere landbrugsejendom og driftsbygningerne er udlagt til erhvervsformål. Ved den østlige indkørsel til byen er der ligeledes en erhvervsbygning. Der er ingen offentlige funktioner i landsbyen. Borsholm skal fortsat kunne udvikle sig som et aktivt og levedygtigt lokalsamfund med heraf følgende behov for ændringer og fornyelser. Borsholm udlægges til helårsboligområde i lokalplanen. Der muliggøres indretning af ejendommene til offentlige formål og privat service bl.a. på betingelse af, at hovedanvendelsen af ejendommene fortsat er boligformål. Der er udarbejdet et tillæg til Helsingør Kommuneplan , således at der kan etableres erhverv i landsbyen, se side 23. ENGGÅRD Svinggårdsvej 2 9D HAVEGÅRD MUNKHØJGÅRD Nørregårdsvej A 9C 9B SVINGGÅRD Gadekær Borsholmvej BORSHOLMGÅRD Borsholmvej A 15B 11 1A 4 1B 1 N 4 6 Anvendelser Erhverv 8 Strædet 3-5 Bolig Landbrug Anden anvendelse, garage, udhus m.v m Mål 1:

9 Lokalplanens bestemmelser 4 - LOKALPLANOMRÅDETS ANVENDELSE Nedenstående bestemmelser handler om de ejendomme, der ikke er landbrugsdrift på, da en lokalplan ikke kan regulere landbrugsejendommes anvendelse. 4.1 Området fastlægges til helårsboliger med 1 bolig pr. ejendom. 4.2 Ejendommene kan herudover anvendes til butikker til områdets daglige forsyning på maks. 250 m 2 med højst 1 butik pr. ejendom samt til offentlige formål og privat service på betingelse af, at: Bolig i Strædet. hovedanvendelsen af ejendommene fortsat er helårsbeboelse (maks. 45 % af etagearealet kan anvendes til erhverv), erhvervet indrettes i eksisterende bygningsmasse uden væsentlige udvendige ombygninger, eller i mindre tilbygninger, når dette ikke strider mod de bevaringsmæssige værdier i Borsholm, erhvervet ikke medfører parkeringsbehov, der ikke kan dækkes på egen grund indenfor lokalplanområdet, ikke belaster væsentligt med trafik og ikke medfører oplag, der er skæmmende for omgivelserne. Driftsbygning til landbrug, Borsholmgård. Planlovens landzonebestemmelser muliggør anden anvendelse af overflødiggjorte landbrugsbygninger, når de ikke ombygges væsentligt. Havegårds hovedbygning ud mod Borsholmvej. Svinggårds driftbygninger benyttes til erhverv. 9

10 Hvad gælder for veje, stier og parkering? Veje og stier Veje og stier er vist på kortet nedenfor. Der er en del gennemkørende trafik primært fra Saunte til Hornbækvej. Især de store lastbiler er generende, fordi de kører hurtigt på den relativt smalle og snoede vej. Det virker utrygt at færdes i hovedgaden, selvom der er et smalt fortov i den ene side af vejen. Der vil blive foretaget en trafiktælling og en hastighedsmåling, og derudfra vil der blive udarbejdet en vurdering af trafikken gennem Borsholm. Vurderingen vil blive forelagt på et borgermøde i lokalplanens offentlighedsperiode. Stien fra Strædet til markvejen vest for er delvist inddraget til private formål, hvorved stien forsvinder. Stien udlægges i lokalplanen til offentlig gangsti, og er vist på kortet som a-b. Stien skal ryddes for bebyggelse og beplantning, så den er tilgængelig som sti i matriklens bredde. ENGGÅRD Svinggårdsvej 2 9D HAVEGÅRD MUNKHØJGÅRD Nørregårdsvej A 9C 9B SVINGGÅRD Gadekær Borsholmvej BORSHOLMGÅRD 11 Borsholmvej A 15B A 4 1B 1 N 4 6 Veje og stier Offentlig vej - asfalteret Privat fællesvej - grus Privat vej - grus 8 Strædet 3-5 Offentlig gangsti Areal uden adkomst 100m a Mål 1:3000 b 11 10

11 Lokalplanens bestemmelser 5 - VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 Der må kun etableres en overkørsel til vej for hver ejendom. Overkørslen må have en max. bredde på 3,5 m. 5.2 Parkering må kun ske på egen grund. Ved ændret anvendelse eller tilbygninger skal der etableres 2 p-pladser pr. bolig, 1 p-plads pr. 50 m 2 erhverv. 5.3 Der udlægges gangsti a b med offentlig adgang som vist på kortbilaget. Borsholm ligger ved en vejbugt. 5.4 Veje og stier skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS , Tilgængelighed for alle og SBI-anvisning nr. 98 Boligbebyggelse for alle. Smalt fortov langs Borsholmvej. Stien fra Strædet til markvejen udlægges til offentlig gangsti. 11

12 Hvordan må der bygges? Bebyggelsesmønster Af den oprindelige landsby er kun vejstrukturen bevaret. Bebyggelsessstrukturen er imidlertid nogenlunde intakt. Bebyggelsen har siden middelalderen ligget i en klynge, som stadig ses. På de tre af gårdene ligger stuehuset mod nord. Et fællestræk ved landsbyen er, at de fleste huse er orienteret ud mod vejen og trukket lidt tilbage, med åbne haver, lave stengærder og lave hække af tjørn. Den fremherskende hustype er grundmurede længehuse, som er bygget i landbyggeskik. Det fremherskende tagmateriale er eternit og tegl, der er kun enkelte stråtage tilbage. Af de 5 gårde ligger de tre meget synlige fra Borsholmvej, én mere tilbagetrukket og endelig én flyttet lidt ud. Også gårdenes stuehuse er i en etage med udnyttet tagetage og med symmetrisk sadeltag på mellem 40 og 50 grader. Den kurvede vej, husenes beliggenhed og de åbne haver med lave hegn ud mod vejen er bevaringsværdige træk. Med lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocent, byningsform og højde samt tagform søges landsbyens eksisterende bebyggelseskarakter fastholdt. Længehuset med symmetrisk sadeltag med hældning på mellem 40 og 50 grader og måske en enkelt kvist er en typisk husform i Borsholm. Huset er i en etage med udnyttet tagetage. 12

13 Lokalplanens bestemmelser 6 - BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Nedenstående bestemmelser gælder for de ejendomme, der ikke er landbrugsdrift på, da en lokalplan ikke kan regulere landbrugsejendomme. 6.1 For hver ejendom må bebyggelsesprocenten være maks. 30 %. Hver ejendom må dog højst være bebygget med 250 m 2 etageareal. Hvis bebyggelsen brænder, må den genopføres i sit omfang før brand. Herudover må der opføres udhuse, carporte og garager og lign. med et samlet areal på maks. 50 m 2 og med maks. facadehøjde på 2,5 m. Driftbygning på Enggård i en etage med symmetrisk sadeltag. Såfremt der på en ejendomm er nedlagte landbrugsbygninger, kan de indrettes til erhverv ud over de 250 m 2. På det tidligere landbrug Svinggård er der tilladt en større bygningsmasse, fordi det er vurderet at det ikke er i strid med bevaringsinteresserne i Borsholm. På Svinggård må etagearealet uanset ovenstående være op til m Bebyggelse skal udføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Tilbygninger skal udføres i maks. 1 etage med udnyttet tagetage, dog kun således, at tilbygningen i placering, omfang og arkitektonisk udtryk underordnes hovedhuset. 6.3 Bygninger skal udformes som længehuse med en max. dybde på 9 m og må max. være 8,5 m høje. 6.4 Tage skal udformes som symmetrisk saddeltage med hældning mellem 40 og 50 grader. På udhuse, skure, carporte og garager kan tillades en mindre taghældning. Klima og energi: Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse, opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. 6.5 Nye bygninger, herunder udhuse, carporte, garager og lign. skal placeres min. 5 m fra skel mod vej. 6.6 Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse efter bygningsreglementets krav. Borsholmgårds størrelse og manzardtag en undtagelse fra den generelle bygningsform i Borsholm. 13

14 11 Hvilken bebyggelse er bevaringsværdig? Bebyggelsen Borsholms eksisterende bygninger er bygget fra ca De fleste gårde og huse er vedligeholdt i overensstemmelse med traditionerne. 5 gårde og 5 huse er bevaringsværdige. De store driftbygninger ligger i samme retninger som gårdene, er holdt i samme farver og falder fint ind i landsbymiljøet. Husene øst for Nørregårdsvej er nye. Bevaringsværdig bebyggelse Helsingør Kommunes bevaringsværdige bygninger opført indtil 1940 er registreret og vurderet (SAVE registrering) i Helsingør Kommuneatlas, der er udgivet i Registreringen er senere udvidet med alle bygninger i kommunen, der er opført i perioden Den samlede vurdering kan ses på Helsingør Kommunes hjemmeside Webgis. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er der sket en opdatering af registrering og vurdering. Inden for lokalplanområdet er der flere bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige. For disse bygninger gælder der særlige bestemmelser, der skal sikre, at om- og tilbygninger respekterer husenes oprindelige arkitektur. De bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige må ikke helt eller delvist nedrives eller ændres væsentligt. Målet er at bevare bygningens arkitektur, som en del af bevaringen af landsbyen. (Teksten fortsætter på side 16). ENGGÅRD Svinggårdsvej 2 9D HAVEGÅRD MUNKHØJGÅRD Nørregårdsvej A 9C 9B SVINGGÅRD Gadekær Borsholmvej BORSHOLMGÅRD 11 Borsholmvej A 15B A 4 1B N Bevaringsværdige bygninger 8 Strædet m Mål 1:

15 Lokalplanens bestemmelser - DEN BEVARINGSVÆRDIGE BEBYGGEL- SES UDSEENDE For bebyggelse, der er udpeget som bevaringsværdig, gælder:.1 Den bebyggelse, der på kortbilaget er udpeget som bevaringsværdig, må ikke helt eller delvist nedrives, tilbygges eller ændres væsentligt uden Byrådets særlige tilladelse. Skorsten med sokkel og krone i stråtag. Hvis det på grund af brand eller anden beskadigelse bliver nødvendigt at nedrive en bygning helt eller delvist, kan kommu-nen forlange og tillade den ny bebyggelse opført i princippet med samme beliggen-hed og hovedform som den nedrevne..2 Ydervægge skal opføres i murværk, som pudses eller vandskures og kalkes eller males i diffusionsåben maling i jordfarver eller jordfarver blandet med hvid, grå eller sort. Garager, udhuse m.v. kan dog opføres med beklædning i træ, malet i samme farve, som de øvrige bygninger..3 Facaders hovedopdeling må ikke ændres. Gesimsbånd, bindingsværk, mønstre i murværk, brystning og lignende bygningsdetaljer skal bevares..4 Oprindelige vinduer og døre skal så vidt muligt bevares. Nye vinduer skal udføres som de oprindelige vinduer med sprosser og kitfals, hjørnebåndshængsler og plant, klart og ufarvet glas. Kvist i stråtag. Tag belagt med røde vingetegl. Rammen skal udføres i træ og gives en fulddækkende maling. Yderdøre skal være fyldingsdøre i træ evt. med ruder i øverste fylding. Nye vinduer og døre skal isættes de eksisterende murhuller, de skal udføres i træ og gives en fulddækkende maling..5 Tage skal dækkes med røde vingetegl, naturskifer/skifereternit eller strå. Glaserede teglsten og engoberede tagsten samt betontagsten må ikke anvendes. Der må ikke ændres på tagenes oprindelige konstruktion. Skorstene skal placeres i tagryg og udformes med sokkel og krone. Der må ikke opsættes solceller eller solfangeranlæg, der er synlige fra vej. 15

16 Hvad gælder for bebyggelsen? Der kan naturligvis laves nødvendige ændringer, men det skal ske i samarbejde med kommunen, således at arkitekturværdierne bevares. Hvis bygningerne brænder, skal de nye bygninger opføres med former og materialer som de gamle. Alt bygningsarbejde på en bevaringsværdig bygning, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse fra Byrådet. Også ved opsætning af lysinstallationer, antenner, parabolantenner skal der indhentes tilladelse. Ansøgning om tilladelse til ovennævnte skal sendes til Center for Teknik, Miljø og Klima og være ledsaget af de nødvendige planer, tegninger og beskrivelser til forståelse af projektet. Nedrivning af en bevaringsværdig bygning kan kun ske i særlige tilfælde og efter tilladelse af Byrådet. Til vurdering af en ansøgning kan Byrådet kræve oplysninger om formålet med nedrivningen og om den fremtidige anvendelse af den pågældende ejendom. Nybyggeri: Udformning og materialer Bestemmelserne for nybyggeri tager udgangspunkt i de bevaringsværdige huses kvaliteter, for at nybyggeriet kan medvirke til at styrke landsbypræget og de arkitektoniske kvaliteter, der knytter sig til de bevaringsværdige huse. Lokalplanens bestemmelser om facader og tagbeklædning er udformet på baggrund af en registrering af den eksisterende bebyggelse og de materialer, der dominerer området, og formålet er at sikre at der anvendes klassiske materialer af god kvalitet. Farver Når et hus skal males er det vigtigt at vælge de rigtige farver, både i forholdtil husets arkitektur og overflader og i forhold til de omkringliggende huse og hele bybilledet i Borsholm. De lyse jordfarver udført af Søren Vadstrup fra udgivelsen Bevaringsværdige bygninger, udgivet af Socialministeriet i Publikationen kan ses på ministeriets hjemmeside. ten ovenfor viser de 8 lyse jordfarver. Kvaliteten af skanning og print kan betyde, at farverne her ikke er gengivet fuldstændig korrekt. Gode råd til byggeriet Inden man går i gang med at planlægge bygningsændringer kan man ved henvendelse til Center for Teknik, Miljø og Klima få gode råd: Opslagets tre nederste fotos viser eksempler på bygningsfarverne i Borsholm. Lokalplanen fastlægger derfor en farveskale for bygningsfacaderne, såfremt de males. Farvepalet- 16

17 Lokalplanens bestemmelser.6 Tagvinduer skal udformes som enkeltsiddende tagvinduer eller kviste, hvis samlede længde ikke må overstige 1/3 af tagfladens samlede længde. Tagvinduers bredde må ikke overstige 0,8 m. Tagvinduer skal have en indbyrdes afstand på minimum 1 m. Kvistes bredde må ikke overstige 2,0 m. Kviste skal have en indbyrdes afstand på min. 2 m. På erhvervsbygninger kan tagvinduer evt. etableres som rytterlys i tagryggen, evt. som en enkelt tagrytter, i større højde end 8,5 m. Tagrytter på erhvervsbygning, Svinggården. Rytterlys er tag-vinduer, der er indsat som rytter på taget. Det kan være i dele af tagrygningen eller i hele tagets længde. Hvis rytterlyset er af begrænset længde, kaldes det en tagrytter. Fordelen ved rytterlys er, at der i brede rum, hvor det er svært at få nok lys fra kviste, kan etableres lys ovenfra. Dette er ikke nødvendigt i huse af almindelig bredde, men kan være nødvendigt i nedlagte landbrugsbygninger, fordi de sommetider er meget brede. Der er etableret en tagrytter på Svinggården. På side 2 i Redegørelsen er refereret en udtalelse fra bevaringsspecialist, arkitekt Søren Vadstrup, hvor han redegør for tagrytteren i forhold til landsbyens bevaringsværdier. 8 - BEBYGGELSENS UDSEENDE For den del af bebyggelsen, der ikke er udpeget som bevaringsværdig, gælder: 8.1 Ydervægge skal opføres i murværk, som pudses eller vandskures og kalkes eller males i diffusionsåben maling i jordfarver eller jordfarver blandet med hvid, grå eller sort. Garager, udhuse m.v. kan dog opføres med beklædning i træ. 8.2 Tage skal dækkes med røde tegl, tagpap på lister eller naturskifer/skifereternit. Glaserede teglsten må ikke anvendes. Udhuse og garager m.v. kan derudover dækkes med tagpap. Der kan lægges solcelle- og solfangeranlæg på tagene. Erhvervsbygninger kan derudover dækkes med plane, grå fiberplader. 8.3 Tagvinduer skal udformes som enkeltsiddende tagvinduer eller kviste, hvis samlede længde ikke må overstige 1/3 af tagfladens samlede længde. Tagvinduers bredde må ikke overstige 0,8 m. Tagvinduer skal have en indbyrdes afstand på minimum 1 m. Kvistes bredde må ikke overstige 2,0 m. Kviste skal have en indbyrdes afstand på minimum 2 m. På erhvervsbygninger kan tagvinduer evt. etableres som rytterlys i tagryggen, evt. som en enkelt tagrytter, i større højde end 8,5 m. 1

18 Hvilken betydning har træer og hegn? Beplantning, hegn m.m. De store træer og de levende hegn er med til at give Borsholm en grøn og åben karakter. For at fastholde dette er en del store træer udpeger som bevaringsværdige og må derfor ikke fældes uden Byrådets tilladelse. Desuden er der en del frugttræer og hasselbuske, der ønskes bevaret som en del af landsbymiljøet, som vist på kortet nedenfor. De lave hække mod vej er bevaret mange steder, således at man kan se haven og huset bagved. De steder, hvor de lave hegn er erstattet af høje hække eller hegn forsvinder den åbne og venlige landsbykarakter, og der virker lukket og afvisende, se illustrationer side 20. Markstensbelægning er bevaret på to gårdspladser og skal fortsat bevares. Borsholms gadekær er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 og tilstanden må ikke ændres. Der er et beskyttet vandløb vest for Havegård, som er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. ENGGÅRD Svinggårdsvej 2 9D HAVEGÅRD MUNKHØJGÅRD Nørregårdsvej A 9C 9B SVINGGÅRD Gadekær Borsholmvej Borsholmvej A 15B 11 1A BORSHOLMGÅRD 4 1 1B N 4 6 Træer og beplantning Bevaringsværdige træer 8 Strædet 3-5 Andre træer med betydning for landskabet og miljøer Bevaringsværdig markstensbelægning m Mål 1:

19 Lokalplanens bestemmelser 9 - UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Oplagring og placering af både og uindregistrede biler i haver og på gårdspladser må ikke være synligt fra vej. 9.2 Hegning mod veje skal være stakit med en max. højde på 1,20 m eller levende hegn eller hæk med en max. højde på 1,80 m. Stakit skal fremtræde åbent med lodrette stave. 9.3 De på kortet markerede bevaringsværdige træer må ikke fældes uden Byrådets tilladelse. 9.4 De på kortet markerede markstensbelægninger på Enggård, Munkhøjgård og Borsholmgård skal bevares og må ikke ændres ud over almindelig vedligeholdelse. Bevaringsværdigt træ i Strædet. 9.5 Klima og energi: De faste belægninger inklusive bebyggelsen må på den enkelte ejendom ikke overstige 50 % af grundarealet. Tjørn har traditionelt været den mest brugte hæk. Bevaringsværdig markstensbelægning på Munkhøjgård. 19

20 Hvilken betydning har hegning? Borsholmvej 5 er et fint eksempel på et karakteristisk landsbyhus. Det lave stakit gør huset og dets lille forhave synlig fra vejen, hvilket er med til at skabe en atmosfære af åbenhed og tillid. På grund af det lave stakit kan husets fine arkitektur nydes af forbipasserende. Eksisterende forhold Stakittet kunne erstattes af en lav tjørnehæk, som også er meget karakteristisk for landsbymiljøet. Fotomanipulation Dette billede illustrerer, hvad en hæk på ca. 1,80 m vil betyde for oplevelsen af huset. Fotomanipulation Her er huset gemt bag et raftehegn. Der er ingen gennemsigtighed og hegnet fremstår nærmest som en barrikadering. Det signalerer lukkethed og er fremmed for landsbyens oprindelige identitet og atmosfære. Fotomanipulation 20

21 Lokalplanens bestemmelser 10 - BONUSVIRKNING 10.1 For ejendomme inden for lokalplanens område gælder, at samtlige lokalplanens bestemmelser erstatter de landzonetilladelser efter planlovens 35, stk. 1, til anvendelse, bebyggelse og etablering af anlæg, der ellers ville være nødvendige for planens virkeliggørelse, idet disse forhold udtrykkeligt er tilladt i nærværende lokalplan, der er tilvejebragt efter planlovens 36, stk. 1, nr. 5. Hasselbuske er karakteristiske for landsbymiljøet LOKALPLANENS RETSVIRKNING 11.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Bevaringsværdige træer ved Svinggård. I henhold til 24 i Lov om planlægning vedtages lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d p.b.v. Benedikte Kiær / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør 21

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Lokalplan 5.37 for Borsholm Landsby blev endeligt godkendt af Helsingør byråd d. 27. april 2015. Lokalplan kan ses www.helsingor.

Lokalplan 5.37 for Borsholm Landsby blev endeligt godkendt af Helsingør byråd d. 27. april 2015. Lokalplan kan ses www.helsingor. Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Center for Kultur Idræt og Byudvikling Plan og Udvikling Stengade 2 3000 Helsingør Tlf. +454928259 kib@helsingor.dk Dato

Læs mere

Forslag af 10. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 10. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 10. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Mødedato: Onsdag den 10. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V)

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 73 for landsbyen Dyrlev

VORDINGBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 73 for landsbyen Dyrlev VORDINGBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 73 for landsbyen Dyrlev Marts 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 5 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Saunte Skibstrup. Borsholm Horserød. Plejelt Nygård. Jonstrup Nyrup. Kvistgård

Saunte Skibstrup. Borsholm Horserød. Plejelt Nygård. Jonstrup Nyrup. Kvistgård Forslag af 9. februar 2016 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde Boliger i

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Lokalplan 246. for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov. Rude Skov. Holte Hallerne. Rudegård Stadion. Rudesø

Lokalplan 246. for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov. Rude Skov. Holte Hallerne. Rudegård Stadion. Rudesø Lokalplan 246 for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov Hørsholm Kongevej Rude Skov Holte Hallerne Kongevejen Rudegårds Alle Rudegård Stadion Rudesøvej Rudesø Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan Høsterkøb Gadekær

F o r s l a g. Lokalplan Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan Høsterkøb Gadekær F o r s l a g Lokalplan 94.1 Tillæg 1 til Lokalplan 94 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 Høsterkøb Byvej Nedenomsvej Høsterkøb Gadekær Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere