Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby"

Transkript

1 Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005

2 INDHOLDSFORTEGNELSE # Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 7 Lokalplanens retsvirkninger side 9 Lokalplanens bestemmelser side Vedtagelsespåtegning side side Kortbilag 1, 2, 3 Kommuneplantillæg side Samtlige ortofoto/luftfoto er fra COWI 2

3 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Eksisterende forhold Stavreby ligger på det relative lave og plane terræn langs kysten på Jungshoved halvø. Landsbyen har en gennemgående bygade og blandet bebyggelse af bindingsværk, stråtækte huse, ældre gårde m.v. Stavreby er antageligt grundlagt i vikingetiden eller i middelalderen. Stavreby betegnes i 70 Stafuerby og blev udskiftet 1 i 96. (Kilde: Kommuneatlas for Præstø Kommune). Stjerneudskiftningen er fortsat et velbevaret landskabstræk. Dette er særligt tydeligt mod syd, med de nord-sydgående diger/hegn. Stavreby er præget af den gamle landsbystruktur og landsbybebyggelse. Stavreby er en af kommunens mest velbevarede landsbyer. Huse og gårde er primært samlet omkring bygaden (Stavreby Strandvej). Der er enkelte huse langs vejene Duevangen og Over Lyngen. Et fællestræk for landsbyen er at bebyggelsen i flere tilfælde er trukket tilbage fra bygaden med forhaver ud mod vejen. Haverne samt levende hegn og træer ud mod Stavreby Strandvej giver landsbyen et grønt præg og forstærker det let snoede vejforløb. Den tætte beplantning langs bygaden medvirker til at give Stavreby en intim atmosfære. Bebyggelsen i Stavreby omfatter bindingsværkshuse, længehuse, trelængede gårde og enkelte parcelhuse. Der er herudover et par træhuse. Bebyggelsen har primært karakter af traditionel landsbybebyggelse. 1 Omfordeling af landbrugsjordene som fandt sted i slutning af 00 tallet. 3

4 Facadematerialerne er blandede og består dels af bindingsværk, blank teglmur, letbeton, pudset og kalket mur. Enkelte bygninger er med træbeklædning. Tagene i Stavreby er i tegl, betontagsten og strå. Få bygninger er med tagpap. Taghældningen er mellem Enkelte bygninger er med flade tage. Bebyggelsen i Stavreby anvendes helt overvejende til helårsbeboelse. Der er enkelte sommerhuse i landsbyen. I den vestlige del af Stavreby, tæt ved gadekæret, er der etableret en gårdbutik i en tidl. landbrugsbygning. Trafikken er relativ beskeden i Stavreby. Ovennævnte aktiviteter har ikke medført trafikale problemer i området. Nedenfor følger fotos fra Stavreby, der viser eksempler på bebyggelsen i landsbyen. 4

5 Redegørelse for behandling af indsigelser og bemærkninger Lokalplan nr. 64 og Kommuneplantillæg nr. 14 har været i offentlig høring frem til den 14. september Lokalplanforslaget har i høringsperioden været fremlagt som to alternative forslag til boligudbygning. Forslag A åbnede mulighed for boligudbygning i forbindelse med huludfyldning, mens forslag B åbnede mulighed for huludfyldning samt begrænset boligudbygning i den østlige del af Stavreby. Storstrøms Amt fremsatte en administrativ indsigelse mod planforslagene fordi de ikke passede sammen med planlovens 5b, stk. 1 pkt. 1, jf. 5a, stk.1 om kystnærhedszonen samt regionplanretningslinie om regionale naturområder. Amtet tilkendegav samtidigt, at såfremt 3 nye parceller langs Stavreby Strandvej blev udtaget af lokalplanforslaget, kunne indsigelsen betragtes som værende bortfaldet. Flere beboere i Stavreby fremsendte ligeledes indsigelser og bemærkninger til lokalplanplanforslaget i høringsperioden, ligesom der blev afholdt borgermøde om planforslagene. Byrådet har den. august 2005 besluttet at godkende Lokalplan nr. 64 og Kommuneplantillæg nr. 14 med følgende justeringer i forhold til lokalplanforslaget: at træhuse kan opføres efter byrådets nærmere godkendelse at enkelte partier kan udføres i træ at grunden på matr.nr. 7a Stavreby By, Jungshoved udgår at de 2 grunde på matr.nr. 30a Stavreby By, Jungshoved udgår at de 3 parceller langs Stavreby Strandvej udtages at nye vinduer ud over vinduer af træ skal kunne udføres i overensstemmelse med byggestilen for den enkelte bygning Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske om at bevare de eksisterende værdifulde kulturhistoriske og arkitektoniske træk samt at fastlægge de fremtidige udviklingsmuligheder for landsbyen Stavreby. Der er mange bevaringsværdige bygninger i Stavreby. Disse er registreret i Kommuneatlasset med værdierne middel og høj. Lokalplanen skal sikre, at det bevaringsværdige landsbymiljø bevares. Lokalplanen skal ligeledes sikre at bevaringsværdige bygninger beskyttes. Gadekæret i den vestlige del af Stavreby er ligeledes et bevaringsværdigt træk i Stavreby. Lokalplanen åbner mulighed for en begrænset boligudbygning. 5

6 Lokalplanen skal sikre at ny bebyggelse får en udformning og indpasning, der harmonerer med bebyggelsen i det eksisterende landsbymiljø. Formålet med lokalplanen er at bevare det eksisterende landsbymiljø samt at indpasse ny boligbebyggelse i det eksisterende miljø. Det er ligeledes lokalplanens formål at landsbymiljøets bebyggelse og bebyggelsesmønster bevares. Det er samtidigt lokalplanens formål, at sikre at ny bebyggelses placering, udformning og ydre fremtræden, harmonerer med bebyggelsen i det eksisterende landsbymiljø. Placering og farvevalg for paraboler og antenner skal ske under hensyntagen til bygningen således at de ikke virker dominerende eller skæmmende. 6

7 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionplan Lokalplanområdet er beliggende indenfor et regionalt naturområde med jordbrugsformål og et egentlig regionalt naturområde (se kortbilag 3). Lokalplanområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen. I henhold til planlovens 5b, skal det vurderes hvilken visuel påvirkning lokalplanen har i kystnærhedszonen. Der åbnes med indeværende lokalplan ikke mulighed for bebyggelse som vil medføre en visuel påvirkning af kysten. I den vestlige del af lokalplanområdet er der en mindre sø (gadekær) som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3 (se kortbilag 3). Efter naturbeskyttelseslovens 3 må der ikke foretages ændring af tilstanden af ovennævnte. Lokalplanen skal respektere ovennævnte beskyttelsestyper og beskyttelseszoner. Kommuneplan Stavreby er i kommuneplanen udpeget som en af de landsbyer, for hvilken der i planperioden (planperioden ) skal udarbejdes lokalplan. Afgrænsningen af Stavreby jf. kommuneplanen ses nedenfor. Som resultat af høringsfasen åbnes der ikke mulighed for udstykning af matr.nr. 7a Stavreby By, Jungshoved. Det betyder, at kommuneplanens afgrænsning for Stavreby skal justeres. Lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg der stemmer overens med lokalplanområdets afgrænsning. 7

8 Kommuneatlas for Præstø Kommune I kommuneatlasset er kommunens bevaringsværdige bymiljøer og bygninger kortlagt og præsenteret. Der er mange bevaringsværdige bygninger i Stavreby. Lokalplanen skal medvirke til at sikre, at de bevaringsværdige bygninger og bygningstræk bliver respekteret. Zoneforhold Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse og bekendtgørelse forbliver området i landzone. Landbrugsloven Lokalplanens gennemførelse forudsætter tilladelse efter landbrugslovens 4, stk. 1. Efter Fødevareministeriets cirkulære nr. 28 af 22. februar 2000, skal det fremgå hvilke matrikelnumre der er undergivet landbrugspligt. Det er jordbrugskommissionen der skal tillade at landbrugspligten ophæves. For indeværende lokalplan gælder det at følgende matrikel numre (dele af disse) er undergivet landbrugspligt: Matr.nr. del af 1a, del af 2h, del af 3a, del af 4a, del af 7d, del af 26a, del af 30a, del af 42f Stavreby By, Jungshoved. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves efter landbrugslovens 4, stk.1. Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder. Lokalplanens gennemførelse forudsætter, at landbrugspligten ophæves efter landbrugslovens 4, stk.1. Forsyning Vand Lokalplanområdet forsynes af Stavreby Vandværk. El Området er forsynet af SEAS. Varme Der er individuel varmeforsyning. Kloak Lokalplanområdet kloakeres efter år 2008 jf. Spildevandsplan

9 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse (offentliggørelse den. oktober 2005) af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt kun anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra planen, kan kun gennemføres ved ny lokalplan. Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af denne. I henhold til Lov om Planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når det vil være af væsentlig betydning for lokalplanens gennemførelse. 9

10 BESTEMMELSER I henhold til Lov om Planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 91, Jf. lovbek. nr. 5 af. juni 2000) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1. at det eksisterende landsbymiljø bevares at eksisterende bevaringsværdig bebyggelse med tilhørende omgivelser samt bebyggelse af særlig kulturhistorisk værdi bevares at åbne mulighed for begrænset boligudbygning, helårsbeboelse i form af åben/lav bebyggelse at ny bebyggelse får en udformning og indpasning, der harmonerer med bebyggelsen i det eksisterende landsbymiljø. 2 Lokalplanens afgrænsning og zonestatus 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. del af 1a, 2b, del af 2h, 2i, 2k, del af 3a, 3c, 3d, 3f, del af 4a, 4h, 4l, 4m, 4n, 4o, 4p, 4q, 4t, 5a, 5b, 5c, 5d, 5g, del af 6a, 6b, 6d, 6e, 6f, del af 7d, 8b, 9b, 14b, b, 16f, 16i, b, b, 20b, 22a, 22c, 25b, 25c, del af 26a, 27a, 28a, 28b, 29a, del af 30a, 30b, 31a, 31b,, 34a, 35a, 35b, 35c, 36, 37a, 37b, 38, 39, 40, 42c, 42d, del af 42f, 47 Stavreby By, Jungshoved, samt alle matrikler der efter den 25. maj 2004 udstykkes fra de ovennævnte ejendomme Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Ved lokalplanens vedtagelse og bekendtgørelse forbliver lokalplanområdet i landzone. 3 Områdets anvendelse 3.1. Området fastlægges til boligformål. Byrådet kan dog tillade sådanne erhverv, fortrinsvist til betjening af det lokale samfund, som efter Byrådets skøn kan indpasses i området under forudsætning af, at erhvervet ikke medfører ulempe for de omkringboende. 4 Udstykning 4.1. Udstykning og arealoverførsel må kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse Der må alene foretages udstykning og opføres helårsbeboelse på de parceller som er markeret med en "stjerne" på kortbilag Bevaringsværdig bebyggelse Bygninger der er udpeget i kommuneatlasset for Præstø Kommune må ikke udvendigt ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Ligeledes skal nye facadefarver godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. 6 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6.1. Parkering skal foregå på egen grund. I det omfang der opføres boliger eller etableres erhverv i lokalplanområdet, skal der sikres et parkeringsareal

11 svarende til mindst 2 P-pladser pr. bolig og 1 P-plads pr. 50 m² erhverv og lign Etablering af nye overkørsler, vej- og sti tilslutninger eller ændringer af bestående, kan kun ske efter Byrådets godkendelse. 7. Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige Bebyggelse må ikke opføres med mere end en etage med udnyttelig tagetage Bygningshøjden må ikke overstige 7,5 meter målt fra terræn. Facadehøjden må ikke overstige 3 meter. Erhvervsbygninger, herunder driftsbygninger, kan dog opføres med en højde på 8,5 meter og med facadehøjde på højst 5 meter Ny bebyggelse skal udformes som længehuse med en taghældning på mellem 45 og 50 grader og med en husdybde på højst 8 m Bebyggelse i skelbræmmen kan opføres med en kiphøjde på indtil 4,5 meter. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden Om- og tilbygninger samt andre bygningsændringer skal tilpasses den pågældende bebyggelses oprindelige form og udseende, og ny bebyggelse skal opføres i overensstemmelse med byggeskikken for den enkelte bygning Ydervægge skal være murede teglstensvægge (i dansk normalformat) eller vægge af bindingsværk udfyldt med teglstenstavl. Murede ydervægge skal afsluttes med gesims. Murede ydervægge skal pudses eller vandskures og kalkes i en lys farve. Farver skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet. Enkelte partier kan dog udføres i træ. Ydervægge på erhvervs/landbrugsbygninger samt garager, carporte, udhuse og lign. mindre bygninger kan dog udføres i andet materiale som i hvert enkelt tilfælde skal godkendes af byrådet Vindues- og døråbninger i ydervægge skal udformes med en regelmæssig placering og proportionering. Vinduer og døre skal udføres af træ. Vinduer og døre skal males i lyse farver som i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet. Nye vinduer udover vinduer i træ skal kunne udføres i overensstemmelse med byggestilen for den enkelte bygning Tage skal dækkes med røde/rødbrune tegl eller med strå. Tagpap og betontagsten eller lign. kan kun anvendes efter nærmere godkendelse af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Der kan ikke anvendes glaserede tegl eller andre reflekterende materialer Vinduer i tagflader skal placeres regelmæssigt som enkeltsiddende tagvinduer eller kviste, hvis samlede bredde ikke må overstige 1/3 af tagfladens længde. Ovenlysvinduer må ikke udføres større en 60 x 80 cm Skorstenspiber skal mures i tegl med samme overfladebehandling som husets ydervægge Solfangere må ikke opsættes Paraboler og antenner m.v. skal anbringes således at de ikke virker skæmmende for bygningen.

12 8.9. Skiltning og reklamering kan alene finde sted efter godkendelse af byrådet i hvert enkelt tilfælde. 9. Ubebyggede arealer Hegn i skel må kun etableres som hække og levende hegn Skæmmende oplag udenfor bygninger eller udenfor dertil indrettede gårdarealer må ikke finde sted. Tekniske anlæg.1. Boligbebyggelsen skal tilsluttes Stavreby Vandværk. Lokalplanens retsvirkninger.1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der ikke på ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens, etableres forhold som er i strid med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra planen, kan kun gennemføres ved ny lokalplan. Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af denne.

13 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanforslag nr. 64 er således vedtaget af Præstø Byråd, den 16. juni Ole Møller Madsen Borgmester Henning H. Petersen Stadsingeniør Lokalplan nr. 64 er således vedtaget af Præstø Byråd, den. august Ole Møller Madsen Borgmester Henning H. Petersen Stadsingeniør

14 3i 31a 7000h 31b 2h g b 7000a 3f b 26b 30b 3a 16i 26a 30a 47 2k 9b 35c 2b 7000b 2i 20b 3c 3d 28a 27a 35a 28b 16f 34a 36 4h 35b 37a 22c 8b 40 22a b 37b 6b 6e 6d 14b 29a 25c 25b 5a 7d 6f 7a 1a 6a 0 0 m 200 m Præstø Kommune Østerbro Præstø Tlf , Fax n 5c 5b 42f 42d 42c 4o 4t 4p 5d 5g Sag: Dato: Initialer: Målestok: 4q 42e 4a 4l 4m Lokalplan 64. Kortbilag bn 1:4000

15 Duevangen Stavreby Strandvej Stavreby Strandvej Over Lyngen Stavreby Strandvej A 34A 34A 34A 34A 34A 34A 34A 34A A 24A 24A 24A 24A 24A 24A 24A 24A 24B 24B 24B 24B 24B 24B 24B 24B 24B 24C 24C 24C 24C 24C 24C 24C 24C 24C 24D 24D 24D 24D 24D 24D 24D 24D 24D A 31A 31A 31A 31A 31A 31A 31A 31A 31B 31B 31B 31B 31B 31B 31B 31B 31B 31C 31C 31C 31C 31C 31C 31C 31C 31C A 45A 45A 45A 45A 45A 45A 45A 45A 45B 45B 45B 45B 45B 45B 45B 45B 45B A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A 7A Præstø Kommune Østerbro Præstø Tlf , Fax Lokalplan 64. Kortbilag bn 1:4000 Sag: Dato: Initialer: Målestok: 0 0 m 200 m 0 0 m 200 m Lokalplan 64. Signaturforklaring Lokalplanområde Mulighed for helårsbeboelse

16 0 200 m Præstø Kommune 0 m Beskyttede søer Østerbro Præstø Tlf , Fax Regionalt naturområde Regionalt naturområde med jordbrugsinteresser Sag: Lokalplan 64. Kortbilag 3 Dato: Initialer: bvn Målestok: 1:4000

17 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 TIL KOMMUNEPLAN Stavreby indgår som afgrænset landsby i Kommuneplan Som resultat af høringsfasen åbnes der ikke mulighed for udstykning af matr.nr. 7a Stavreby By, Jungshoved. Det betyder, at kommuneplanens afgrænsning for Stavreby skal justeres. Lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg der stemmer overens med lokalplanområdets afgrænsning. Stavreby I Kommuneplan er lokalplanområdet beliggende i landområde L1. Stavreby er beliggende i landzone og området skal ved lokalplanlægning forblive i landzone.

18 VEDTAGELSESPÅTEGNING Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 er således vedtaget af Præstø Byråd, den 16. juni Ole Møller Madsen Borgmester Henning H. Petersen Stadsingeniør Kommuneplantillæg nr. 14 er således vedtaget af Præstø Byråd, den. august Ole Møller Madsen Borgmester Henning H. Petersen Stadsingeniør

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere