Integrations- og medborgerskabspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrations- og medborgerskabspolitik"

Transkript

1 Integrations- og medborgerskabspolitik Tag ansvar

2 Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 31. januar 2015 Integrations- og medborgerskabspolitik Radikale Venstre har en vision om en verden bestående af åbne og demokratiske samfund, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan leve ligeværdigt sammen. Partiets grundsyn er båret af respekt for universelle friheds- og menneskerettigheder for den enkelte borger og fællesskabet, herunder ytringsfrihed, ligeværdighed, ligestilling og beskyttelse af mindretal. Radikale Venstres integrationspolitik tager udgangspunkt i denne definition af integration: Integration er en fortløbende proces, hvorigennem en person med en anden etnisk og kulturel baggrund dels tilpasser sig, dels bliver accepteret af en større gruppe, uden at personen bliver tvunget til at overtage flertallets kultur. At tilpasse sig indebærer at man behersker det danske sprog, overholder landets love og udviser respekt for flertallets skikke og kultur, herunder individets grundlæggende rettigheder. At blive accepteret indebærer anerkendelse fra flertallet, at flertallet skal udvise respekt for andres kultur og traditioner i det omfang, det ikke er i strid med demokrati og menneskerettigheder, herunder individets ret til at træffe egne beslutninger. Endvidere indebærer det at de nye borgere har lige muligheder og lige rettigheder for at deltage i samfundet, uanset individets køn, race, etniske oprindelse, seksuelle orientering, alder eller religion og tro samt handicap. Programmet er baseret på den grundlæggende forståelse, at ethvert menneske er unikt og ikke alene må defineres ud fra etnicitet og kulturel baggrund. Dette program omhandler alene vilkårene for borgere, der har fået lovligt ophold i Danmark og dermed ikke udlændingepolitik. Holdninger og værdier Som et åbent, demokratisk samfund må Danmark byde nye borgere, der har fået lovligt ophold i Danmark, velkommen som medborgere, samt sikre deres lige muligheder for deltagelse i samfundet gennem formelle rettigheder såvel som i praksis. Medborgerskab er en paraplyidentitet, som ikke bygger på en fælles kulturel eller religiøs identitet, men på en fælles identitet som borger, som deler fællesskabets værdier og normer for et demokratisk samfund. Individer kan kun blive medlemmer af samfundet ved at de, via oplevelsen af gensidig anerkendelse, kan udvikle en bevidsthed om, hvorledes rettigheder og pligter er gensidigt forbundne. Anerkendelse sker indenfor tre sfærer, privatsfæren (familien og venskabet), den retslige sfære og den solidariske sfære som dækker kulturelle, politiske og arbejdsmæssige fællesskaber. De to sidste er relevante for et medborgerskab: Individet anerkendes for sin individuelle særegenhed, som et uerstatteligt og unikt individ, der bidrager til fællesskabet. 2

3 Medborgerskab indebærer et aktivt bidrag til samfundet gennem arbejde, uddannelse og deltagelse i samfundsanliggender. Og respekt for de grundlæggende værdier i det danske samfund, overholdelse af landets love og respekt for andres fundamentale rettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Det er af afgørende betydning, at personer som led i integrationen i det danske samfund bliver bevidste om, at medborgerskab i Danmark medfører en række rettigheder og pligter. Baseret på en grundlæggende anerkendelse af at alle personer, der har opnået lovligt ophold i Danmark, i udgangspunktet skal betragtes som ligestillede almindelige borgere i Danmark, skal der ikke i lovgivningen opstilles barrierer for adgang til de basale rettigheder borgere i Danmark nyder ud over de betingelser, hvorunder opholdstilladelsen er givet. sætninger og tiltag Radikale Venstres overordnede mål med integrations- og medborgerskabspolitikken er, at borgere af anden etnisk herkomst opnår samme muligheder for et godt liv her i landet, som etniske danskere, med lige rettigheder og pligter. For personer med midlertidig opholdstilladelse er målet, at disse bevarer eller styrker deres ressourcer under opholdet, hvad enten de senere vender tilbage til oprindelseslandet eller forbliver i Danmark. Velkomst og introduktion At ny ankommende borgere føler sig velkomne og gives en introduktion til, hvordan det danske samfund fungerer Etablering af en introduktions- og velkomstpakke som indeholder En folder på relevante sprog som forklarer om grundlæggende rettigheder og pligter, sygesikring, danskundervisning, skattesystem, men også om foreningsliv m.v. Mobilisering af lokalsamfundet til modtagelse af den ny ankommende borger, fx i form af videreudvikling af de allerede eksisterende frivilligprogrammer, så alle nyankomne borgere lokalt har danske frivillige kontaktfamilier/personer som mentorer og netværk. At virksomheder, som rekrutterer medarbejdere i udlandet, påtager sig et ansvar for integrationen af ansatte og disses familier Tilbud om en generel helbredsundersøgelse for fx TB Daginstitutioner og skoler Alle børn har ret til undervisning og en uddannelse. Sproget er helt afgørende for børns mulighed for uddannelse. At alle børn født i Danmark kan tale et alders- og evnesvarende dansk, når de starter i skolen At større børn, der kommer hertil senere, får hjælp til at lære dansk hurtigst muligt 3

4 At der sikres adgang til modersmålsundervisning med henblik på at styrke generel sproglig indlæring, herunder indlæring af det danske sprog At der er skoler, hvor undervisningen foregår på engelsk, hvis forældrene ønsker det At alle børn, uanset etnicitet og kulturel baggrund oplever en anerkendelse og respekt Kendskab til og brug af metoder anvendt i de kommuner, hvis indsats på integrationsområdet indenfor uddannelse er bedst Sikre en større spredning af elever der kommer fra socialt belastede hjem, har sprogproblemer eller indlæringsvanskeligheder, om nødvendigt ved tilpasning af skoledistrikter eller evt. busordninger, så nogle elever køres til andre skoler Modersmål som andet fremmedsprog på skoler med tilstrækkeligt elevgrundlag Modersmålsundervisning som en integreret del af undervisningsforløbet Skolens undervisning i kristendomskundskab afløses af undervisning i religion og filosofi Støtte til forældrene fx gennem øget inddragelse i skolens aktiviteter og deltagelse i lektiehjælp mv. Ungdoms- og videregående uddannelse En væsentlig betingelse for at kunne deltage på det danske arbejdsmarked både nu og i fremtiden er en god uddannelse. At endnu flere unge af begge køn i familier af nye borgere gennemfører ungdoms- og videregående uddannelser i samme omfang som unge i familier med dansk oprindelse Give forældre og de unge, der er nye borgere, et godt kendskab til alle uddannelsesmuligheder, herunder de gode muligheder i en faglig uddannelse, fx også i introduktionspakken Der skal fortsat tilbydes lektiehjælp i samarbejde med frivillige Ældre elever kan fungere som mentor/coach og positiv rollemodel Skabe reel mulighed for overførsel af merit/godkendelse af uddannelser fra andre lande, f.eks. ved at give hjælp til fremskaffelse af dokumentation fra hjemlandet Indføre en 3 6 mdrs. prøveperiode på skole eller på en udvalgt arbejdsplads til afklaring af manglende praktiske kompetencer Arbejdslivet Arbejdslivet er et meget væsentligt element i samfundslivet og derfor er deltagelse vigtig for integration og medborgerskab at erhvervsfrekvensen for nye borgere er den samme, som for borgere med dansk oprindelse for både mænd og kvinder. 4

5 Sikre at kvalifikationer opnået ved uddannelse i andre lande kan evalueres og anerkendes Sikre mulighed for opkvalificeringsforløb på større uddannelsesinstitutioner til supplering af udenlandske uddannelser Anvende praktik eller ansættelse med jobtilskud og støtte til involverede virksomheder samt styrke brugen af erhvervsmentorordninger. Styrke mulighederne for voksenlærlinge Udbrede kendskabet til best practice fra de kommuner, som er bedst til at sikre beskæftigelse til nye borgere Støtte mulighed for iværksætteri for nye borgere Tilskynde arbejdspladser, herunder offentlige, til at opstille en mangfoldighedspolitik Sikre mulighed for praktikpladser og tilskynde virksomheder til at udvikle sociale klausuler som indebærer mangfoldighed og ikke-diskriminerende tiltag. Civilsamfundet At andelen af nye borgere, der er aktive i sports-, fritids- og beboerforeninger øges. Andelen af nye borgere der er aktivt deltagende i samfundsanliggender øges, fx gennem øget deltagelse ved valg og øvrige demokratiske processer i samfundet Kommunerne tilskyndes til at udgive en oversigt over de foreninger, der er hjemmehørende i kommunen. På hjemmesiden kan denne oversigt eventuelt også foreligge på andre sprog, og her kan kontaktoplysningerne opdateres Boligselskaber kan arbejde for, at også nye borgere i landet deltager i bestyrelsesarbejdet i beboerforeninger Kapacitetsopbygning i eksisterende foreninger/organisationer. Sundhed Ulighed i sundhed er et generelt problem, men nye borgere kan have særlige sundhedsproblemer. At udligne forskellene i sundhedstilstand mellem etniske danskere og nye borgere At sikre lige adgang til sundhedsfremmende tilbud, herunder patientundervisning for nye borgere Sikre kompetencerne og vidensdeling hos faggrupperne, herunder bl.a. praktiserende læger, og frivillige, der møder de nye borgere herunder traumatiserede flygtninge samt støtte etablering af flere klinikker med fokus på kulturel forståelse Bedre information til etniske minoriteter Efteruddannelse af læger eller ansættelse af flere læger med anden etnisk baggrund, som har et større kendskab til de forskellige sygdomme både de fysiske og psykiske. 5

6 Ret til tolkebistand i sundhedssektoren Sikring af adgangen til kvalificeret uddannede tolke Ægteskaber og familiesammenføring Alle har ret til et familieliv. Familielivet, og udlevelsen af samme, skal ske i overensstemmelse med de gældende love i Danmark. For nogle nye borgere er traditionerne omkring indgåelse af ægteskaber forskellige fra de danske. Men unge mennesker i sådanne familier skal have lige så gode muligheder for at træffe egne valg, som andre unge i Danmark. At tvangsægteskaber ikke forekommer i Danmark At alle familiesammenførte får tilbud om deltagelse i introduktionspakken At alle kvinder i Danmark har samme muligheder for en internationalt gældende skilsmisse, hvor mand og kvinde er ligestillet At det er muligt for enhver dansk statsborger at leve med sin ægtefælle i Danmark Sikre en fortsat indsats med let tilgængelig rådgivning ved familiekonflikter, således at problemerne i videst muligt omfang kan løses ved dialog, mægling og hurtig indsats Sikre tilstrækkelig kapacitet til anden bopæl for den unge, hvor mægling ikke lykkes Kriminalitet Kriminalitet blandt nye borgere og deres efterkommere er generelt faldende, men der er stadig behov for en indsats i forhold til gruppen for at sikre deres medborgerskab, skønt kriminaliteten kun begås af et mindretal. At overrepræsentationen i kriminalitetsstatistikken nedbringes At kriminelle, som har fået en væsentlig del af deres opvækst her i landet, ikke udvises At kriminelle EU-borgere uden længere ophold her i landet afsoner i deres hjemland Styrke den forebyggende indsats ved at gribe ind så tidligt som muligt, når børn og unge er på vej ud i kriminalitet. Og være særlig opmærksom på børn fra ressourcesvage familier samt øget fokus på bekæmpelse af bandekriminalitet At det i udlændingeloven gøres klart, at personer, hvis opvækst i hovedsagen er foregået i Danmark, ikke kan udvises At sikre at især pædagoger og lærere er kvalificerede til at opdage problemer på så tidligt et stadie som muligt, så der kan iværksættes en hurtig indsats, hvor det er ønskeligt Videreudvikling og fortsat støtte til rehabiliteringsprogrammer målrettet unge med anden etnisk baggrund og deres familier i forbindelse med løsladelse At der fortsat arbejdes for bilaterale aftaler om afsoning i hjemlande 6

7 Ligebehandling En grundlæggende forudsætning for medborgerskab er oplevelsen af, at man er anerkendt som et unikt individ med lige rettigheder, muligheder og pligter, og at man er beskyttet mod diskrimination både lovgivningsmæssigt og i praksis. Oplevelsen af diskrimination kan handle om flere grunde samtidig, f.eks. køn og etnicitet. At alle borgere beskyttes mod diskrimination, både inden for og uden for arbejdsmarkedet At revidere ligebehandlingslovgivningen således at der opnås samme beskyttelse mod forskelsbehandling, som nu gælder for diskrimination pga. køn At ligebehandlingsnævnet får tilført flere ressourcer til behandling af klager over oplevet diskrimination indenfor en rimelig sagsbehandlingstid At ligebehandlingsnævnet udover jurister og dommer også har personer med relevant ekspertise inden for de enkelte diskriminationsgrunde At Institut for Menneskerettigheder varetager flere egen drift sager i koordination med Ligebehandlingsnævnet i sager, hvor det handler om indirekte og institutionel diskrimination Danske love skal, i henhold til ligestillingsloven 4, mainstreame køn således at man undgår eller modvirker utilsigtet diskrimination pga. køn. Samme screening/ mainstreaming proces bør ske i forhold til etnisk og national oprindelse Ligestilling Ligestilling, bl.a. mellem kønnene, er et væsentligt princip i det danske samfund. Det er en forudsætning for en vellykket integration af fremtidige generationer, at såvel kvinder som mænd er aktive og ligeværdige deltagere i det danske samfund. Blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund får især drengene en dårligere uddannelse end såvel danske drenge som pigerne med ikke-vestlig baggrund. At nye borgere og deres efterkommere får samme muligheder for og tilskyndelse til uddannelse uanset køn Medvirke til en åben og fordomsfri debat om ligestilling med både danskere og etniske minoriteter, om de roller vi hver især opdrager vore drenge- og pigebørn til og om de konsekvenser, det kan have for børnene i form af dårligere integration, hvis de i opdragelsen fastholdes i et rigidt kønsrollemønster. At daginstitutionerne påvirker børnene til respekt for det modsatte køn. Har børnene problemer med at forstå dette, skal personalet gå i dialog med forældrene om problemet. Det samme gælder i skolerne, hvis problemerne fortsætter. 7

8 LGBT Seksuel orientering er mere end heteroseksualitet. Et samfund, der ikke anerkender dette forhold, er ekskluderende og diskriminerende. Alle mennesker skal have lige muligheder for at udnytte deres potentiale til at forme deres liv og tilværelse til gavn for dem selv og samfundet. Også personer som oplever at have en anden kønsidentitet eller seksuel orientering end flertallet skal have disse muligheder til fulde. Alle ny ankommende skal oplyses om samfundets anerkendelse af personer med en anden kønsidentitet eller seksuel orientering end flertallet Samfundet skal aktivt støtte organisationer der arbejder med oplysning om ligebehandling ift. alder, handicap, etnicitet, køn, kønsidentitet, tro, religion og seksuel orientering Afslutning Det danske samfund skal byde nye borgere, som ønsker at være en del af det danske fællesskab og som har fået lovligt ophold her i landet, velkomne. Sameksistens mellem mennesker af forskellig baggrund er ikke altid problemfri, men eventuelle problemer skal i givet fald belyses og debatteres åbent. Kun på den måde forhindrer vi mytedannelser og unødige gnidninger. 8

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB

ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI INVITATION TIL DET FÆLLES DEMOKRATISKE MEDBORGERSKAB ALTERNATIVETS INTEGRATIONSUDSPIL ET NYT VI Invitation til det fælles demokratiske medborgerskab I Danmark

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas

Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Positioner og holdninger i flygtningepolitikken Dansk Flygtningehjælps holdningskompas Indhold De overordnede positioner... 4 Internationalt flygtningearbejde... 7 De fattigste lande skal ikke bære de

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

FN s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol

FN s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol FN s konvention om rettigheder for personer med handicap og tillægsprotokol 1 FN s konvention om rettigheder for personer med handicap Præambel De i denne konvention deltagende stater, som a) erindrer

Læs mere

Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark

Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark Etniske minoritetskvinders integration og retsstilling i Danmark Delbetænkning II afgivet af det af indenrigsministeren nedsatte Kvindeudvalg Betænkning nr. 1359 Betænkningen kan købes hos: Statens Information,

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd De Forenede Nationer KONVENTION om rettigheder for personer med handicap Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage opg. F, 4. sal 1260 København K tlf.: 33 11 10

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK - Best practice og kortlægning af viden og indsatser

KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK - Best practice og kortlægning af viden og indsatser KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK - Best practice og kortlægning af viden og indsatser Udarbejdet af Als Research for Ligestillingsafdelingen KØNSLIGESTILLING BLANDT ETNISKE MINORITETER

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14

UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN KEN 2011 14 UDVALGENES HANDLEPLANER FOR INTEGRA INTEGRA TIONS TIONS POLITIK POLITIK KEN 2011 14 KEN 2011 14 bilag Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592

Læs mere

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek institut for menneskerettigheder, 2005 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat. Principprogram

Inuit Ataqatigiit Kattuffiat. Principprogram Vedtaget på HB-mødet d. 18. juni 2014 Inuit Ataqatigiit Kattuffiat Principprogram Inuit Ataqatigiit arbejder for et økonomisk og politisk selvstændigt Grønland, der ledes ud fra principperne om bæredygtighed.

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede United Nations, New York, 1994 Socialministeriet, København,

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF

eurelect LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF EMCEF EL-FORBUNDET eurelect EPSU FSESP EGOD LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED VÆRKTØJER I GUIDE FOR GOD PRAKSIS December 2006 En rapport til EURELECTRIC, EPSU OG EMCEF Af Jane Pillinger, Dublin Hvad kan el-selskaber

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE INDHOLD BEST PRACTICE 3 ØGE MANGFOLDIGHEDEN 4 Etnicitet 4 Alder 7 handicap 8 seksuel orientering 9 køn 9 Alle Diskriminationsgrunde 11 FASTHOLDE MANGFOLDIGHEDEN 12 Etnicitet

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere