Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013"

Transkript

1 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013

2 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer. Ens for dem alle er, at de alle er en vigtig del af samfundet og udgør en stor ressource. Vi har en vision om, at alle borgere skal behandles lige, og for at kunne behandle alle lige er det vigtigt, at de behandles forskelligt. Integrationspolitikken er derfor et vigtigt redskab, der skal være med til at sikre, at vi aktivt anerkender og anvender den mangfoldighed, der præger Kommunens borgere. Integration er i høj grad et fælles ansvar. Det er vigtigt, at Kommunen viser åbenhed, tolerance og høje forventninger til borgerne, og borgerne samtidigt ønsker at tage aktiv del i samfundslivet. Integrationspolitikken skal være med til at sikre dette. Politikken favner hele Kommunen, og sætter rammerne for, hvordan arbejdet med integrationen bliver bedst muligt fremover. Vi glæder os meget over, at Kommunens visioner og missioner for integrationen nu er udmøntet i en politik, og har store forventninger til integrationsindsatsen i Lolland Kommune. Stig Vestergaard Borgmester 2 Integrationspolitik - Lolland Kommune

3 Mission Den 1. januar 2013 boede der borgere i Lolland Kommune eller 6,2 % af disse havde en anden etnisk baggrund end dansk. I alt bor der mere end 90 forskellige nationaliteter i Lolland Kommune, og Lolland Kommune må således siges at være en kommune præget af forskellige kulturer og nationaliteter. Integrationspolitikken skal skabe rammerne for den samlede integrationsindsats i Lolland Kommune, så der sikres en sammenhængende indsats, der giver alle borgere lige muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet. Integrationsrådet i Lolland Kommune skal inddrages og høres, således at det sikres, at Kommunens integrationsindsats er effektiv og fremmer etnisk ligestilling. Det er vigtigt, at alle Sektorer i Kommunen løbende arbejder med integrationspolitikken, så den forbliver relevant, aktuel og udvikler sig, samt at medarbejderne føler ejerskab til politikken. Dette skal gøre det muligt at opfylde Lolland Kommunes vision, som er: Vision Alle borgere skal uanset køn, race, etnicitet og religion have de bedste forudsætninger og muligheder for at være selvforsørgende. Alle borgere skal have mulighed for at have tilknytning til og mulighed for at tage aktiv del i lokalsamfundet. Målgruppe Målgruppen for integrationspolitikken er de af kommunens borgere, 1 der er kommet til landet som flygtninge og indvandrere og deres efterkommere. Integrationspolitikkens målsætninger og præmisser gør sig i høj grad også gældende for Kommunens udsatte borgere med dansk baggrund. Indsatsområder Integrationspolitikken er opdelt i indsatsområder, der er vigtige for at sikre det bedste integrationsarbejde i Kommunen. Sprog Børn, unge og uddannelse Beskæftigelse Udsatte grupper Ældre Bolig Kultur og fritid Mål 1 1. januar 2013 Der er opstillet et eller flere konkrete mål under hvert indsatsområde. Integrationspolitik - Lolland Kommune 3

4 1. indsatsområde - Sprog Det er vigtigt for sammenhængskraften i samfundet, at alle er i stand til at kommunikere på det samme sprog. Sprog og uddannelse har stor betydning i forhold til at være en del af danske samfund; både fagligt og socialt. Det er nødvendigt at børn, unge og voksne lærer det danske sprog og hele tiden udvikler det, for at sikre at alle er en del af fællesskabet i børnehaverne, skolerne og på arbejdsmarkedet. Sprog spiller således en utroligt vigtig rolle for at skabe vellykket integration. Det er samtidig en styrke, at borgere kan tale og skrive på flere sprog. En tosproget medarbejder kan i mange sammenhænge være en stor gevinst for en arbejdsplads. I takt med den øgede globalisering, er der i dag endnu mere brug for medarbejdere, der kan kommunikere på flere forskellige sprog. Det er vigtigt, at Kommunen har gode muligheder for at indvandrere og efterkommere kan lære det danske sprog. Undervisning på sprogskole er vigtig i forhold til at sikre nytilkomne indvandrere adgang til det danske sprog. Når medarbejderne i Lolland Kommune møder borgere af anden etnisk herkomst og sproglig baggrund end dansk, skal de kunne klare de udfordringer, der kan opstå. Det kan f.eks. dreje sig om sproglige misforståelser eller regler, der skal forklares på en anden måde end overfor borgere, der kan dansk. Mål Da sproget spiller så vigtig en rolle for integrationen, skal alle borgere af anden etnisk herkomst have mulighed for at modtage sprogundervisning, her tænkes specielt på de borgere, der er flyttet til Kommunen før Integrationslovens ikrafttræden. Denne gruppe borgere har som følge af, at de har boet i landet i mere end 3 år ikke ret til at modtage gratis sprogundervisning under den gældende lovgivning. Sprogskolen skal være forankret lokalt. Dette sikrer højere motivation hos eleverne og er antageligt billigere i drift. For at forbedre undervisningen på sprogskolen og inddrage deltagernes erfaringer, ønsker og behov skal deltagerne på sprogskolen have mulighed for at evaluere undervisningen i samarbejde med Lolland Kommune 2. Hvert år skal der laves en evaluering af borgernes erfaringer med sprogskolen. Alle borgere med ingen eller få danskkundskaber skal tilbydes tolkebistand i mødet med Lolland Kommunens administration og sagsbehandlere. Den enkelte har også et ansvar for at lære det danske sprog, og alle personer, der ikke kan dansk, skal aktivt gøre en indsats for at lære det. 2 Kursistråd. Dansk uddannelse 12 4 Integrationspolitik - Lolland Kommune

5 Integrationspolitik - Lolland Kommune 5

6 2. indsatsområde - Børn, unge og uddannelse I samfundet i dag bliver uddannelse betragtet som en nødvendighed for at have gode muligheder for at få et arbejde. Uddannelse er ekstremt vigtigt for at få styrket børn både fagligt og socialt, og det er med til at ruste dem til at deltage aktivt i samfundet. I Lolland Kommunes dagtilbud og folkeskoler bliver der arbejdet for, at alle børn og unge udvikler sig optimalt og lærer så meget, som de kan. Det gode samarbejde mellem dagtilbud/skoler og forældre er af stor betydning for børns udvikling og læring. Mange forældre med anden etnisk baggrund end dansk har ikke kendskab til det danske uddannelsessystem, og det er derfor nødvendigt, at der er et tæt samarbejde om de unges uddannelse mellem skolen og hjemmet. UU-vejledere skal i højre grad inddrage forældre med anden etnisk baggrund, så forældrene ved, hvordan det danske uddannelsessystem fungerer, og hvad det betyder for deres børn. På denne måde får forældrene de bedste forudsætninger for at kunne hjælpe deres børn med at træffe det rigtige uddannelsesvalg. Har forældrene begrænsede danskkundskaber, skal der deltage en tolk i mødet med skolerne for at sikre, at alle får de samme informationer. Lolland Kommune skal sørge for, at fremmedsprogede forældre med ingen eller manglefulde IT-kundskaber får de samme informationer fra Kommunens skoler som de øvrige forældre, der bruger skolernes intranet eller lign. De skal derudover have hjælp til at lære at bruge disse IT-redskaber, så de på sigt selv kan læse beskeder mv. fra skolen på internettet. Mål Kommunikationen mellem hjemmet og dagtilbud skal være forståelig for alle parter og der skal være informationsmateriale tilgængeligt på de relevante sprog. Der skal arbejdes på, at kommunikationen mellem hjemmet og dagtilbud også kan ske via billedmateriale og visualiseringer, således at det er forståeligt uanset forældrenes sproglige baggrund. Alle børn skal have de nødvendige danskkundskaber, så de kan få en nem overgang fra børnehave til skole. Unge med anden etnisk baggrund end dansk skal have samme gennemførselsprocent på uddannelser som etnisk danske unge. Der skal "uddannes" rollemodeller med anden etnisk baggrund end dansk, der kan hjælpe og støtte unge, der har problemer med sprog og uddannelse. Lolland Kommunes vision er blandt andet, at alle borgere føler sig som en del af samfundet. For at opnå dette, er det nødvendigt at vise en forståelse og respekt for borgernes forskellige kulturer og religioner. Det er derfor vigtigt, at der tages hensyn til børn med kulturelt eller religiøst betingede spiseregler i Kommunalt drevne madordninger i Lolland Kommunes børneinstitutioner og skoler. 6 Integrationspolitik - Lolland Kommune

7 Integrationspolitik - Lolland Kommune 7

8 3. indsatsområde - Arbejdsmarked Tilknytningen til arbejdsmarkedet er vigtig for at blive integreret. At være selvforsørgende er en vigtig del af at føle, at man hører til i samfundet, hvad enten det er i form af uddannelse eller beskæftigelse. Derudover skaber beskæftigelse, og det at være den del af en arbejdsplads, netværk for den enkelte, som kan bruges til skabe relationer på tværs af kulturelle og religiøse forskelle. Det er vigtigt, at borgere af anden etnisk herkomst får et netværk, som kan hjælpe dem med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Dette kan blandt andet gøres ved at lave en mentorordning og netværkscoach, der har til formål at hjælpe arbejdsløse borgere ud på arbejdsmarkedet. Det er også vigtigt i forhold til at forhindre, at ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk bliver holdt væk fra arbejdsmarkedet. Det er et fælles ansvar, at borgere får tilknytning til arbejdsmarkedet. Lolland Kommune forventer, at den enkelte aktivt arbejder hen imod at blive selvforsørgende. Samtidigt spiller Kommunen en vigtig rolle i forhold til at fjerne de barrierer, der kan være på arbejdsmarkedet for borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Det kan f.eks. gøres ved at give information til virksomhederne, og hjælpe virksomhederne med at spille en rolle i integrationsindsatsen. Mål Borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal være selvforsørgende i samme grad som øvrige borgere. Borgerne med anden etnisk baggrund end dansk skal have beskæftigelse, der matcher deres kompetencer og uddannelsesniveau. Lolland Kommune skal opfordre alle uanset alder, køn, etnicitet og religion til at søge ledige stillinger i Kommunen. Dette skal være synligt i alle kommunens stillingsopslag. Jobcentrets medarbejdere skal kunne oplyse om etnisk erhvervsfremme, så iværksættere med anden etnisk baggrund end dansk får lettere tilgang til information og kurser. Der skal samles et korps af mentorer/rollemodeller. Den etniske sammensætning blandt de ansatte i Lolland Kommune bør afspejle befolkningssammensætningen i Kommunen. Som opfølgning på dette indsatsområde skal ledigheden blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk løbende belyses og derudover evalueres i forbindelse med den årlige drøftelse af integrationspolitikken. 8 Integrationspolitik - Lolland Kommune

9 Integrationspolitik - Lolland Kommune 9

10 4. indsatsområde - Udsatte grupper Det er vigtigt, at alle Kommunens borgere får mulighed for at tage del i samfundslivet heriblandt også særligt udsatte borgere og familier med anden etnisk baggrund end dansk. De udsatte grupper kan have fysiske eller psykiske handicap eller specielt for flygtninges vedkommende have traumer, der skyldes forfølgelse eller krig. Mange borgere med anden etniske baggrund end dansk kommer fra kulturer, hvor fysiske eller psykiske handicap eller erhvervede krigstraumer bliver forbundet med skamfølelser, og derfor bliver holdt skjult både af de enkelte og deres familier. Dette kan føre til isolation og hindre følelsen af at høre til i samfundet og på den måde være en bremse for integrationen. Det er derfor vigtigt at bryde isolationen for de udsatte grupper og tage hånd om de familier, der oplever særlige udfordringer ved at give dem en tværfaglig helhedsorienteret indsats. Mål Lolland Kommune skal sikre at information om sygdom, muligheder og tilbud til sindslidende og handicappede når ud til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Der skal arbejdes på, at alle familier tager del i samfundet og derved undgår at leve en isoleret tilværelse til skade for integrationen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk. 10 Integrationspolitik - Lolland Kommune

11 5. indsatsområde - Ældre Der er nogle ganske særlige udfordringer forbundet med gruppen af ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Mange af disse borgere har aldrig modtaget danskundervisning, hvilket har haft den konsekvens at mange ældre har dårlige danskkundskaber. Ligeledes har mange ældre med anden etnisk baggrund end dansk en generel dårlig sundhedstilstand, og mange indvandrere får aldersrelaterede problemer tidligere i livet. Kontakten med ældreplejen er så vigtig, og de manglende sprogkundskaber kan gøre at dialogen med ældreplejen bliver sværere for borgeren. Blandt de ældre borgere med anden etnisk baggrund end dansk er der også ofte manglende viden om sundhed og forebyggelse, kost og motion. Mål Det skal tilstræbes, at alle borgere uanset etnicitet benytter sundhedstilbud i lige høj grad. Lolland Kommune skal via Kost og Levering kunne tilbyde ældre borgere en kost, der tager hensyn til kulturelle og etniske forskelle. Kommunens opsøgende indsats til ældre indvandrere igangsættes før det fyldte 70. år. Lolland Kommunes Ældresektor skal udarbejde informationsmateriale på flere sprog til ældre borgere med dårlige danskkundskaber. Der skal derfor være særlige rammer omkring de tilbud, der målrettes etniske ældre borgere, så de bedst muligt kan blive informeret om de forskellige tilbud, der er relevante for dem. Integrationspolitik - Lolland Kommune 11

12 6. indsatsområde - Bolig Mangfoldighed er en styrke for samfundet, og Kommunens boligområder bør rumme forskellige borgere og boligtyper. Det er vigtigt for at sikre, at der ikke opstår ghettoer, og det er nødvendigt at påvirke både tilflytning og fraflytning i de udsatte områder, så der gøres en indsats for at holde på de ressourcestærke familier i områderne. Når boligerne skal anvises, vil målet være, at fordelingen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk er jævn over hele kommunen. Dette skal sikre mangfoldighed og gode betingelser for integration i de forskellige beboelsesområder i Kommunen. Mål I de udsatte boligområder skal andelen af personer med tilknytning til arbejdsmarkedet øges. Målet er, at der er en mere blandet beboersammensætning. Kvoteflygtninge bør ikke samles i de samme områder, men bør fordeles jævnt i Kommunen. 12 Integrationspolitik - Lolland Kommune

13 7. indsatsområde - Kultur og fritid Forenings- og fritidslivet er en vigtig del af det danske samfund. Det skaber rammerne for, at mennesker fra forskellige baggrunde mødes og er del af et fællesskab på tværs af kulturelle, sociale og religiøse forskelligheder. Deltager man aktivt i forenings- og fritidslivet opnår man derfor gode muligheder for at blive integreret i lokalsamfundet. Borgere med anden etnisk baggrund end dansk har ikke nødvendigvis samme tradition for et privatfinansieret foreningsliv. Det kan betyde, at de f.eks. mangler kendskab til hvordan frivillige foreninger er organiseret og kan søge offentlige midler. Det kan medføre, at denne gruppe ikke bruger foreningslivet i særlig høj grad, og blandt andet unge kan opleve at mangle indhold i fritiden, hvis de ikke deltager aktivt i forenings- og fritidslivet. Mange ældre borgere af anden etnisk herkomst er ikke aktive i netværk mv. i samme grad som etnisk danske ældre. Det er derfor vigtigt at der er fokus på at inddrage ældre etniske borgere i de aktiviteter og netværk, som blandt andet findes i kommunens ældrecentre. Mål Lolland Kommune skal, sammen med sprogskolen, give borgere med anden etnisk baggrund end dansk information om frivillige foreninger og vigtigheden af, at unge med anden etnisk baggrund end dansk får mulighed for at deltage i foreningsaktiviteter i som f.eks. sportsklubber. Lolland Kommune skal hjælpe borgere af anden etnisk herkomst end dansk med at oprette foreninger ved bl.a. at tilbyde lettere adgang til råd og vejledning om foreningsdannelse og ved at give vejledning i fundraising. Det skal tilskyndes, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk benytter sig af kulturelle tilbud såsom Kommunens biblioteker og aftenskoler, ligesom det er tilfældet med Kommunens øvrige borgere. Det skal forsøges at etablere en form for tolkebistand, som foreningsområdet kan trække på for at styrke den positive dialog mellem medlemmerne af forskellig etnisk baggrund i foreningerne og klubberne. Der skal være bedre integration/samarbejde mellem "danske" og "etniske" foreninger, således at begge grupper får gavn af mangfoldigheden. Borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal i højere grad deltage i det frivillige arbejde og involveres i de boligsociale projekter, f.eks. som mentorer. Integrationspolitik - Lolland Kommune 13

14 Styring af integrationspolitikken Lolland Kommune skal én gang årligt i samarbejde med Integrationsrådet drøfte integrationspolitikken, herunder status på mål og eventuelle tilpasninger af politikken. Integrationsrådet skal høres, når der forelægges emner for Byråd og fagudvalg, der er relevante for integrationsindsatsen i Kommunen. Det skal være tydeligt, hvilket eller hvilke fagudvalg, der er ansvarlige for de forskellige indsatsområder. 3 Disse Udvalg skal udarbejde mål og resultatkrav på området, når integrationspolitikken tages i høring og bliver tilpasset årligt. 3 Se Tillæg: Oversigt over mål og ansvarlige politiske Udvalg 14 Integrationspolitik - Lolland Kommune

15 Tillæg: Oversigt de enkelte politiske udvalgs mål Udvalg Indsatsområde Mål Arbejdsmarkedsudvalget Sprog Da sproget spiller så vigtig en rolle for integrationen, skal alle borgere af anden etnisk herkomst have mulighed for at modtage sprogundervisning, her tænkes specielt på de borgere, der er flyttet til Kommunen før Integrations-lovens ikrafttræden. Denne gruppe borgere har som følge af, at de har boet i landet i mere end 3 år ikke ret til at modtage gratis sprogundervisning under den gældende lovgivning. Sprogskolerne skal være forankret lokalt. Dette sikrer højere motivation hos eleverne og er antageligt billigere i drift. For at forbedre undervisningen på sprogskolerne og inddrage deltagernes erfaringer, ønsker og behov skal deltagerne på sprogskolen have mulighed for at evaluere undervisningen i samarbejde med Lolland Kommune. Hvert år skal der laves en evaluering af borgernes erfaringer med sprogskolen. Børn, skole og uddannelse Unge med anden etnisk baggrund end dansk skal have samme gennemførselsprocent på uddannelser som etnisk danske unge. Der skal "uddannes" rollemodeller med anden etnisk baggrund end dansk, der kan hjælpe og støtte unge, der har problemer med sprog og uddannelse. Arbejdsmarked Borgere med anden etnisk baggrund end dansk skal være selvforsørgende i samme grad som øvrige borgere Borgerne skal have beskæftigelse, der matcher deres kompetencer og uddannelsesniveau. Jobcentrets medarbejdere skal kunne oplyse om etnisk erhvervsfremme, så iværksættere med anden etnisk baggrund får lettere tilgang til information og kurser. Der skal samles et korps af mentorer/rollemodeller. Som opfølgning på dette indsatsområde skal ledigheden blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk løbende belyses og evalueres i forbindelse med den årlige drøftelse af integrationspolitikken. Bolig Kvoteflygtninge bør ikke samles i de samme områder, men bør fordeles jævnt i Kommunen. Integrationspolitik - Lolland Kommune 15

16 Børne og Skoleudvalget Børn, skole og uddannelse Kommunikationen mellem hjemmet og dagtilbud skal være forståelig for alle parter og der skal være informationsmateriale tilgængeligt på de relevante sprog. Der skal arbejdes på, at kommunikationen mellem hjemmet og dagtilbud også kan ske via billedmateriale og visualiseringer, således at det er forståeligt uanset forældrenes sproglige baggrund. Alle børn skal have de nødvendige danskkundskaber, så de kan få en nem overgang fra børnehave til skole. Unge med anden etnisk baggrund end dansk skal have samme gennemførselsprocent på uddannelser som etnisk danske unge. Der skal "uddannes" rollemodeller med anden etnisk baggrund end dansk, der kan hjælpe og støtte unge, der har problemer med sprog og uddannelse. Lolland Kommunes vision er blandt andet, at alle borgere føler sig som en del af samfundet. For at opnå dette, er det nødvendigt at vise en forståelse og respekt for borgernes forskellige kulturer og religioner. Det er derfor vigtigt, at der tages hensyn til børn med kulturelt eller religiøst betingede spiseregler i Kommunalt drevne madordninger i Lolland Kommunes børneinstitutioner og skoler. 16 Integrationspolitik - Lolland Kommune

17 Femern Bælt, Erhvervs og Kulturudvalget Kultur og fritid Lolland Kommune skal, sammen med sprogskolerne, give borgere med anden etnisk baggrund end dansk information om frivillige foreninger og vigtigheden af, at unge med anden etnisk baggrund end dansk får mulighed for at deltage i foreningsaktiviteter i som f.eks. sportsklubber. Lolland Kommune skal hjælpe borgere af anden etnisk herkomst end dansk i foreningsdannelsesprocessen ved bl.a. at tilbyde lettere adgang til råd og vejledning om foreningsdannelse og ved at give vejledning i fundraising. Det skal tilskyndes at borgere med anden etnisk baggrund end dansk benytter sig af kulturelle tilbud såsom Kommunens biblioteker og aftenskoler, ligesom det er tilfældet med Kommunens øvrige borgere. Det skal forsøges at etablere en form for tolkebistand, som foreningsområdet kan trække på for at skabe dialog. Der skal være bedre integration/samarbejde mellem "danske" og "etniske" foreninger, således at begge grupper får gavn af mangfoldigheden. Borgere med anden etnisk baggrund skal i højere grad deltage i det frivillige arbejde og involveres i de boligsociale projekter, f.eks. som mentorer. Social- og Psykiatriudvalget Udsatte grupper Lolland Kommune skal sikre at information om sygdom, muligheder og tilbud til sindslidende og handicappede når ud til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Der skal arbejdes på, at alle familier tager del i samfundet og derved undgår at leve en isoleret tilværelse til skade for integrationen af borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Bolig I de udsatte boligområder skal andelen af personer med tilknytning til arbejdsmarkedet øges. Målet er, at der er en mere blandet beboersammensætning. Integrationspolitik - Lolland Kommune 17

18 Ældre og Sundhedsudvalget Ældre Det skal tilstræbes, at alle borgere uanset etnicitet benytter sundhedstilbud i lige høj grad. Lolland Kommune skal via Kost og Levering kunne tilbyde ældre borgere en kost, der tager hensyn til kulturelle og etniske forskelle. Kommunens opsøgende indsats til ældre indvandrere igangsættes før det fyldte 70. år. Lolland Kommunes Ældresektor skal udarbejde informationsmateriale på flere sprog til ældre borgere med dårlige danskkundskaber. Økonomiudvalget Arbejdsmarked Lolland Kommune skal opfordre alle uanset alder, køn, etnicitet og religion til at søge ledige stillinger i Kommunen. Dette skal være synligt i alle kommunens stillingsopslag. Den etniske sammensætning blandt de ansatte i Lolland Kommune afspejler befolkningssammensætningen i Kommunen. Alle udvalg Sprog Alle borgere med ingen eller få danskkundskaber skal tilbydes tolkebistand i mødet med Lolland Kommunens administration og sagsbehandlere. 18 Integrationspolitik - Lolland Kommune

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Udkast til høring Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2016

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv.

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv. Høringssvar fra integrationsrådets formand. Høringsvaret er todelt: den første del angiver integrationsrådets forslag, vedhæftet til sidst er selve forslag integreret i dokumentet. Integrationspolitik,

Læs mere

Norddjurs Kommune Integrationspolitik

Norddjurs Kommune Integrationspolitik Norddjurs Kommune Integrationspolitik Indledning Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes holdninger og værdier i indsatsen for flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikken opstiller

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Integrationspolitik Furesø Kommune

Integrationspolitik Furesø Kommune uresø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune August 2014 [1] INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN - FX BORGMESTERENS FORORD... 3 1. FORORD... 4 3. VÆRDIGRUNDLAG... 5 Indsatser for Børn og Unge... 6 Målsætning...

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder målgruppe for integrationspolitikken 2) Horsens Kommunes

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Marts 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Overordnet politik Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund.

Det forudsætter, at flygtninge hurtigt opnår viden om kultur, normer, pligter og rettigheder i det danske samfund. 30. august 2016 Visionen for Favrskov Kommunes integrationsindsats er, at flygtninge, der bor i Favrskov Kommune, indgår som deltagende, selvforsørgende og ydende medborgere, der er en ressource i lokalsamfundet.

Læs mere

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune

Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune November 2009 Holbæk Byråd har på møde d. 25. november 2009 vedtaget til Strategi for Integrationsindsatsen i Holbæk Kommune. Strategien har været fremlægget

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Integrationspolitik 2015-2019

Integrationspolitik 2015-2019 Integrationspolitik 2015-2019 Forord I Greve Kommune skal alle borgere have lige muligheder for at deltage i og bidrage til samfundet. Uanset etnisk baggrund. Det er udgangspunktet for denne integrationspolitik,

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Det vil Rudersdal Kommune leve op til i relation til integration af nyankomne udlændinge:

Det vil Rudersdal Kommune leve op til i relation til integration af nyankomne udlændinge: Indholdsfortegnelse Lovgrundlaget... side 3 Rudersdal Kommunes integrationspolitik... side 3 Indsatsområder... side 5 Beskæftigelse... side 5 Borgerservice... side 6 Byplan... side 6 Børn og Unge... side

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Integrationspolitik 2014-2017. Furesø Kommune. Oktober 2014

Integrationspolitik 2014-2017. Furesø Kommune. Oktober 2014 Integrationspolitik 2014-2017 Furesø Kommune Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INDLEDNING... 4 2. VISION... 5 3. VÆRDIGRUNDLAG... 6 4. FOKUSOMRÅDER, MÅLSÆTNINGER & ØNSKET EFFEKT... 6 Indsatser

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik

Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes Integrationspolitik Januar 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet

Læs mere

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune

selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune selvværd er mere end velfærd Integrationspolitikken i Kolding Kommune Kolding et selvværdssamfund Mennesker vil helst selv, og det gælder hele livet. I selvværdssamfundet giver vi plads til, at de kan.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik. Pixiudgave

Kalundborg Kommunes Integrationspolitik. Pixiudgave Kalundborg Kommunes Integrationspolitik Pixiudgave Vision & Integrationspolitik Vision: Kalundborg er rollemodel for god integration Vi er en kommune, hvor mangfoldighed og forskellighed er en ressource.

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Integrationspolitik og handlingsplan for Fredensborg Kommune

Integrationspolitik og handlingsplan for Fredensborg Kommune Integrationspolitik og handlingsplan for Fredensborg Kommune Integrationsudvalget Integration et fælles ansvar Med den nye integrationspolitik og handlingsplan sætter vi integration højt på dagsordenen

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet

Forslag til folketingsbeslutning om en forstærket social- og integrationsmæssig indsats på skole-, dagtilbudsog boligområdet 2008/1 BSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. april 2009 af Mette Frederiksen (S), Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Pernille

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

DS integrationspolitik

DS integrationspolitik DS integrationspolitik Menneskerettigheder Internationale konventioner DS professionsetik Konkrete høringssvar på diverse lovforslag Kampagnen mod starthjælp Integrationsområdet Integrationsområdet bliver

Læs mere

MANGFOLDIGHEDSPOLITIK

MANGFOLDIGHEDSPOLITIK ARBEJDSMARKED OG BESKÆFTIGELSE MANGFOLDIGHEDSPOLITIK MED SÆRLIG FOKUS PÅ ETNISK LIGESTILLING Forord Beslutningen om at udarbejde en mangfoldighedspolitik for 2007-2009 for Odsherred Kommune er et udtryk

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

Visionen for strategien er, at den skal:

Visionen for strategien er, at den skal: Indledning Mange flygtninge og indvandrere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige, kulturelle og/eller vidensmæssige

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Faxe Kommunes borgere i alle aldre uanset baggrund samt medarbejdere i Faxe Kommune.

Faxe Kommunes borgere i alle aldre uanset baggrund samt medarbejdere i Faxe Kommune. Foreløbig projektbeskrivelse Center for Beskæftigelse og Omsorg d. 25. januar 2012 Baggrund Baggrund Center for Beskæftigelse og Omsorg foreslår, at Faxe Kommune igangsætter en projektbaseret helhedsorienteret

Læs mere

S K AN D E R B O R G K O M M U N E

S K AN D E R B O R G K O M M U N E SKANDERBORG KOMMUNE INTEGRATIONSPOLITIK 1. Baggrund og definitioner... 3 2. Formål med Integrationspolitikken... 4 3. Politiske visioner og udviklingsmål... 4 4. Service- og kvalitetsmål... 5 Modtagelse

Læs mere

under integrationsloven Strategi for en tværgående indsats i Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter

under integrationsloven Strategi for en tværgående indsats i Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående indsats i under integrationsloven Arbejdsmarked, sundhed, social, skole- og børnecenter 2015 Ringsted Kommune Nørregade 100 Tlf. 57624000 Indhold Indledning... 2 Strategiske

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Integrationspolitikken. Baggrund. Definitioner

Integrationspolitikken. Baggrund. Definitioner Integrationspolitik 2016 Integrationspolitikken Frederikshavn Kommune ønsker at skabe de bedste rammer for en god integration for udlændinge og deres familier i Frederikshavn Kommune. Vi vil i samarbejde

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr.

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 2 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik Sagsnr. 2011-39890

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd

INDSTILLING Til Århus Byråd ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den via Magistraten Tlf. nr.:8940 3110 Jour. nr.: Ref.: amfr Indstilling om bevilling af midler til Mentornetværk ved Kvindemuseet 1.

Læs mere

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE ALLE KAN BIDRAGE Indledning De fleste flygtninge, indvandrere og efterkommere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige,

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Handleplan 2007 2011 for pædagogiske og undervisningsmæssige aktiviteter for tosprogede børn i Høje-Taastrup Kommune i daginstitution og skole.

Handleplan 2007 2011 for pædagogiske og undervisningsmæssige aktiviteter for tosprogede børn i Høje-Taastrup Kommune i daginstitution og skole. FORORD Handleplan 2007 2011 for pædagogiske og undervisningsmæssige aktiviteter for tosprogede børn i Høje-Taastrup Kommune i daginstitution og skole. Med udgangen af skoleåret 05/06 udløber nuværende

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 17. marts 2004 via Magistraten Ref.: Per Juulsen Tlf.nr. 2475 Integrationspolitikkens

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

ANBEFALINGER TIL GOD INTEGRATION I HORSENS KOMMUNE UDVALGET FOR INTERNATIONALISERING OG INTEGRATION

ANBEFALINGER TIL GOD INTEGRATION I HORSENS KOMMUNE UDVALGET FOR INTERNATIONALISERING OG INTEGRATION ANBEFALINGER TIL GOD INTEGRATION I HORSENS KOMMUNE UDVALGET FOR INTERNATIONALISERING OG INTEGRATION FORORD Forord v. Andreas Boesen, formand, og Dan Ingemann Jensen, næstformand i Udvalget for Internationalisering

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.:

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.: 1 : 7 INDLEDNING Jobcenter Furesø ønsker at investere i, at flere personer med anden etnisk baggrund end dansk bliver selvforsørgende. Forskellene i selvforsørgelsesgraden imellem personer med dansk og

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

God Integration i Horsens Kommune

God Integration i Horsens Kommune God Integration i Horsens Kommune VOKSEN OG SUNDHED Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Overordnede visioner og værdier på integrationsområdet... 4 2 Overordnede mål på integrationsområdet... 5 3 Integrationsområderne...

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere