Indlæg d Rapporterne 1-4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4"

Transkript

1 Indlæg d Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden (januar 2002) De samfundsøkonomiske konsekvenser af de to første rapporter (oktober 2002) Udlændinge- og integrationspolitikken i Danmark og andre lande (februar 2004) 1

2 Rapporterne 5-8 Udlændinges vej gennem uddannelsessystemet t (juni 2004) Udlændinge på ungdomsuddannelserne (januar 2005) Udviklingen i udlændinges integration (juni 2006) Værdier og normer blandt udlændinge og danskere (marts 2007) 1.Rapport (god integration?) 7 mål for en vellykket integration ti (danskkundskaber, beskæftigelse, selvforsørgelse, ingen diskrimination, kontakt med danskere, deltagelse i det politiske liv, accept af grundlæggende værdier og normer) Konklusion: man er ganske langt fra målet 2

3 2. Rapport (befolkningsudviklingen) Nogle forsigtige fremskrivninger ud fra en ny model (foretaget t af Danmarks Statistik) ti tik) En af konklusionerne: antallet af efterkommere vokser kraftigt i de kommende år Udfordringerne på uddannelsesområdet bliver større fremover, da antallet af unge efterkommere fra ikke-vestlige lande vil stige årige årige Kilde: Danmarks Statistik, Prog7a. 3

4 Ikke beskæftigede årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, Med antagelse om uændret arbejdsmarkedstilknytning i forhold til i dag Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations Udlændingedatabase i Danmarks Statistik, Udd6b og Danmarks Statistik, Prog7a. Note: Opgørelsen bygger på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra Ikke beskæftigede omfatter arbejdsløse og personer uden for arbejdsstyrken. Arbejdsmarkedstilknytningen for årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt danskere, pr. 1. januar % 80% 60% 80% 77% 64% 61% 56% 49% 40% 20% 13% 6% 3% 0% Erhvervsfrekvens Beskæftigelsesfrekvens Arbejdsløshed Indvandrere fra ikke-vestlige lande Danskere Efterkommere fra ikke-vestlige lande Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations Udlændingedatabase i Danmarks Statistik. 4

5 Udviklingen i arbejdsmarkedstilknytningen blandt årige indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande Beskæftigede Personer i den erhvervsaktive alder Beskæftigelsesfrekvens 45% 47% 46% 46% 47% 50% Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations Udlændingedatabase i Danmarks Statistik. 3. Rapport (samfundsøkonomien) Konsekvenserne af de to første rapporter Balance i den offentlige økonomi på lang sigt (vha. Dream-modellen) Perfekt integration : + 9,1 mia. kr. fra 2005 Grundforløbet: - 14,3 mia. kr. fra

6 4. Rapport (udvalgte lande) Sverige, Holland, Tyskland, Italien, Storbritanien, i Canada og Finland Problemerne er ikke specielt danske Forskellige løsningsmetoder Forskellige forsørgelsesniveauer 5. Rapport (uddannelsessystemet) Stort frafald på de erhvervsfaglige uddannelser Forslag: forberedelsen til erhvervsuddannelserne, undervisningen på erhvervsuddannelserne og gennemførelsen af praktik Også problem for mange unge danskere 6

7 6. Rapport (ungdomsuddannelserne) Udviklingen i andelen af årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt danskere, der er i gang med en ungdomsuddannelse, skoleåret 1995/1996 til 2004/2005 Skoleåret Skoleåret Forskel i 1995/ /2005 procentpoint Indvandrere fra ikke-vestlige 22 % 39 % 17 lande Efterkommere fra ikke-vestlige 45 % 55 % 10 lande Danskere 55 % 60 % 5 Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations Udlændingedatabase i Danmarks Statistik samt Danmarks Statistik, Note: Tabellen viser kun andelen af de årige, der er i gang med en ungdomsuddannelse. Herudover er der en andel af de årige, der er i gang med en anden uddannelse end en ungdomsuddannelse. Denne andel med en anden uddannelse end en ungdomsuddannelse fremgår dog ikke af tabellen. 7

8 Andelen af årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt danskere, der har fuldført en dansk erhvervskompetencegivende uddannelse, fordelt på køn, pr. 1. januar 2005 Indvandrere fra ikke-vestlige lande Efterkommere fra ikke-vestlige lande Mænd Kvinder I alt 13 % 11 % 12 % 37 % 46 % 42 % Danskere 68 % 67 % 67 % Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations Udlændingedatabase i Danmarks Statistik. Note: Til de erhvervskompetencegivende uddannelser hører de erhvervsfaglige uddannelser og de videregående uddannelser. Frafald fra ungdomsuddannelserne Faldet fra erhvervsfaglig uddannelse Faldet fra gymnasial uddannelse Efterkommere 58 % 13 % Indvandrere (indvandret i alderen 0-5 år) Indvandrere d (indvandret d i alderen 6-12 år) 58 % 16 % 61 % 19 % Danskere 32 % 9 % Kilde: Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark, Udlændinges vej gennem uddannelsessystemet, Note: Indvandrere og efterkommere er fra mindre udviklede lande. 8

9 Beskæftigelsesfrekvens for årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, fordelt på fuldført dansk uddannelse, pr. 1. januar 2005 Ingen Grun Gym Er- Vider I alt udd./ uoply d- skole nasial hverv s- e- gåen st udd. faglig de udd. udd. Indvandre re 42 % 53 % 60 % 75 % 75 % 47 % Efterkom mere 44 % 55 % 69 % 79 % 80 % 67 % Danskere 51 % 61 % 79 % 82 % 88 % 78 % Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations Udlændingedatabase i Danmarks Statistik. 7. Rapport (udviklingen i integrationen) Små fremskridt Flere fuldfører en uddannelse Beskæftigelsesfrekvenserne er steget Langt fra vellykket integration når det gælder: uddannelse og beskæftigelse (og dermed kontakten med danskerne) 9

10 Barrierer for vellykket integration Individuelle barrierer: Relativt svage kvalifikationer Grundlæggende værdier og normer Barrierer ved velfærdssamfundet og arbejdsmarkedet: Forskelsbehandling Høje sociale ydelser Høje mindste- og startlønninger Anbefalinger Indvandringspolitikken: Bedre muligheder for indvandring af højtkvalificeret arbejdskraft Bankgarantien ved familiesammenføring gøres afhængig af kvalifikationer Integrationspolitikken: Udvikling af undervisningen før skolestart, i grundskolen og på ungdomsuddannelserne Øget brug af resultattilskud som belønning for god integration Fjernelse af konkrete barrierer, f.eks. i politiet og fængselsvæsenet 10

11 Anbefalinger Etablering af lavtlønnede jobs: Arbejdsmarkedets parter bør aftale lave mindste- og startlønninger til udlændinge og danskere med svage kvalifikationer Tilskud til lavtlønnede oplæringsforløb, der finansieres af arbejdsgiverne under ét Tilskyndelse til ansættelse i lavtlønnede jobs: Justeringer af de sociale ydelser Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget Integrationsdilemmaet ENTEN forbedret integration og større ulighed ELLER fortsat dårlig integration og bevarelse af lighed 11

12 Nogle overordnede problemer Integrationen sker på arbejdsmarkedet Systemerne tilpasser sig ikke den nye virkelighed, som f.eks. Kravet om dansk statsborgerskab Fastholdelse af mindstelønnen De boglige krav på erhvervsuddannelserne Sproget grundlægges i vuggestue- og børnehavealderen Man kurerer på symptomerne 8. Rapport (værdier og normer) 12

13 Hvad har vi undersøgt? Forskelle i værdier og normer mellem indvandrere, efterkommere og danskere Forskelle i værdier og normer mellem udlændinge fra forskellige lande Hvilke faktorer, der har betydning for forskellene mellem ovennævnte grupper Forskelle i værdier og normer mellem indvandrere i Danmark og befolkningerne i deres oprindelseslande Hvordan er undersøgelsen gennemført? Som telefoninterview - i kombination med internet-besvarelser - med i alt personer, svarende til ca. 500 personer fra hver af følgende ni grupper: Indvandrere og efterkommere fra Tyrkiet Indvandrere og efterkommere fra Pakistan Indvandrere fra Vestbalkan, Irak, Iran og Vietnam Danskere 13

14 Store værdiforskelle mellem landegrupperne De iranske indvandrere tilslutter sig i næsten samme omfang som danskerne de fleste grundlæggende værdier og normer. Andre indvandrere herunder særligt store dele af de tyrkiske, pakistanske og irakiske indvandrere har nogle centrale værdier, der strider mod de grundlæggende værdier i Danmark i et sådant omfang, at de er en hindring for god integration. Forskellene mellem grupperne kan i højere grad forklares med forskelle i oprindelseslandet end forskelle i uddannelse, boligområde, tilknytningen til arbejdsmarkedet mv. Integrationen af efterkommerne og deres børn må forventes at gå langsomt Forskellene mellem de tyrkiske k indvandreres d og efterkommeres værdier er på mange områder ikke stor. Det samme ses blandt pakistanerne. Efterkommernes værdier ligger langt fra danskernes - bl.a. hvad angår holdningen til ligestilling mellem kønnene og forældres indflydelse på børns valg af ægtefælle. 14

15 Udlændinge bakker i næsten lige så høj grad som danskere op om demokratiet Et demokratisk politisk system er godt Indvandrer Efterkommer Dansker e e e 97 % 94 % 99 % Udlændinge går mere ind for ytringsfrihed end danskere Helt enig i, at alle grupper bør have ret til at holde møder og tale deres sag Indvandrer e Efterkommer e Dansker e 57 % 59 % 39 % Udlændinge går mindre ind for ligestilling mellem kønnene end danskere 2 % af danskerne er enige i, at mænd har mere ret til arbejde end kvinder, hvis der ikke er job til alle blandt indvandrerne og efterkommerne er andelen henholdsvis 32 % og 17 %. Holdningen til ligestilling er meget forskellig Holdningen til ligestilling er meget forskellig landegrupperne imellem. 50 % af tyrkerne er enige i ovenstående udsagn - blandt iranerne er andelen 16 %. 15

16 Udlændinge ønsker indflydelse på deres børns valg af ægtefælle 98 % af danskerne mener, at de unge selv skal bestemme, hvem de vil giftes med. Henholdsvis 86 % og 82 % af indvandrerne og efterkommerne mener dette. Ønsket om forældreindflydelse er størst hos pakistanerne. Kun 56 % og 74 % af henholdsvis de pakistanske indvandrere og efterkommere mener, at de unge selv skal vælge deres ægtefælle. De pakistanske kvinder ønsker mere indflydelse på deres børns valg af ægtefælle end de pakistanske mænd. Gruppen af muslimer er ikke homogen 70 % af de religiøse/meget religiøse iranske muslimer er uenige i, at mænd har mere ret til arbejde end kvinder, hvis der ikke er job til alle. 46 % af de ikke særlig religiøse/slet ikke religiøse muslimske indvandrere fra Tyrkiet er uenige i, at mænd har mere ret til arbejde end kvinder, hvis der ikke er job til alle. 16

17 Imamerne har en begrænset indflydelse på de muslimske indvandrere og efterkommere 46 % af muslimerne deltager kun sjældent eller aldrig i ceremonier i fx moskeen og gør samtidig kun sjældent eller aldrig brug af en imam i forbindelse med personlig vejledning. Det er kun 5 % af muslimerne, der mindst én gang om måneden både deltager i religiøse ceremonier og gør brug af en imam i forbindelse med personlig vejledning. Religiøsitet Indvandrerne - og særligt efterkommerne - er blevet mere religiøse de sidste tre år. Henholdsvis 33 % og 42 % af de tyrkiske og pakistanske efterkommere svarer, at de er blevet mere religiøse de sidste tre år. Kvinder føler sig mere religiøse end mænd - og er blevet mere religiøse end mænd de sidste tre år. 17

18 Offentlig og privat moral Ca. halvdelen af danskerne mener ikke, at sort arbejde er i orden. Blandt indvandrerne er det omkring otte ud af ti. Efterkommerne mener i mindre grad end indvandrerne, men i højere grad end danskerne, at sort arbejde ikke er i orden. Kun én ud af ti indvandrere d fra Tyrkiet, Pakistan og Irak finder homoseksualitet i orden. Blandt danskere er det otte ud af ti. Indvandrere har mere vestlige værdier end befolkningerne i deres oprindelseslande Skilsmisse er i orden Ikke-religiøse politikere er egnede til at bestride offentlige stillinger Tyrkiet 33 % 69 % Tænketanken International 16 % 29 % Pakistan 35 % 74 % Tænketanken International 1 % 1 % 18

19 Børn Indvandrernes og efterkommernes modvilje mod at deres børn overnatter hos en dansk kammerat er større end danskernes modvilje mod at deres børn overnatter hos en kammerat med anden etnisk baggrund. Hovedparten af indvandrerne og efterkommerne vil tillade, at deres børn tager på lejrskole - andelen er dog lidt lavere end blandt danskerne. Velfærdssamfundet og dets institutioner Indvandrere og efterkommere føler sig kun i begrænset omfang diskrimineret af politiet, i offentlige transportmidler, på gaden eller i banken på grund af deres etniske oprindelse. Indvandrere og efterkommere har generelt lidt Indvandrere og efterkommere har generelt lidt større tillid end danskere til, at alle bliver behandlet lige af de offentlige institutioner. 19

20 Tænketankens synspunkter Vi skal leve med respekt for og accept af hinandens forskelligheder. Udlændinge må imidlertid acceptere, at de må ændre visse af oprindelseslandets værdier for at kunne indgå på lige fod med danskere på arbejdsmarkedet og i samfundslivet i øvrigt. Vi bør i langt højere grad gøre opmærksom på, hvilke grundlæggende værdier det danske samfund bygger på. Tænketankens synspunkter Lærere, sagsbehandlere mv. bør stille krav til udlændinge om, at de må tilslutte sig de grundlæg-gende gende værdier - dette uanset religiøse forskrifter eller kulturelle traditioner. Den enkelte medarbejder skal ikke selv finde en løsning fra sag til sag - det skal i stedet drøftes lokalt, og der skal besluttes en fælles linje. Det anbefales derfor, at der lokalt på arbejdspladser og i kommuner mv. udarbejdes retningslinjer for, hvordan medarbejdere skal forholde sig, hvis der opstår konflikter mellem udlændinges og danskeres værdier. 20

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn

Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta om integration Befolkning, uddannelse, beskæftigelse Tema om børn September 2010 Tal og fakta

Læs mere

Et integrerende arbejdsmarked

Et integrerende arbejdsmarked Et integrerende arbejdsmarked Baggrundsmateriale for projektet Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarkedet hvad virker? April 2010 Dette baggrundspapir er skrevet af freelance journalist

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01

KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION. Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde og foreningsliv KAREN MARGRETHE DAHL / VIBEKE JAKOBSEN 05:01 KØN, ETNICITET OG BARRIERER FOR INTEGRATION Fokus på uddannelse, arbejde

Læs mere

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003 24. januar 2006 L:\TEKST\FORLAG\ESH\Benchmarkinganalyse 1999-2003\rapport.doc/jp Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003 af Leif Husted Eskil Heinesen

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Svingdøre og nydanskere

Svingdøre og nydanskere Svingdøre og nydanskere Rapport om fastholdelsen af nydanskere på arbejdsmarkedet. Støttet af Den Europæiske Socialfond Akademos 2005. Med?støtte?fra?EU s?socialfond Titel: Svingdøre og nydanskere. Rapport

Læs mere

POLFOTO. Københavns Kommunes. integrationspolitik

POLFOTO. Københavns Kommunes. integrationspolitik POLFOTO Københavns Kommunes integrationspolitik 1 2 Integrationspolitik derfor! 5 Beskæftigelse 11 Uddannelse 19 Bolig 25 Tryghed 31 Kultur- og fritidsaktiviteter 35 Sundhed og omsorg 39 Forankring af

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Analyse af 18-29-årige

Analyse af 18-29-årige Beskæftigelsesregion Syddanmark Analyse af 18-29-årige med fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Rapport Juni 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Feasibility studie af:

Feasibility studie af: Feasibility studie af: Rekrutteringsprojekt for ledige nydanskere med højere eller akademisk uddannelse. Rapporten er udarbejdet af: 100 mand til 100 virksomheder Hundige, 2003. 1. Resume. Denne feasibility

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Integrationsforskningen i Danmark

Integrationsforskningen i Danmark Integrationsforskningen i Danmark 1980-2002 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE OG INTEGRATION OKTOBER 2002 Integrationsforskningen i Danmark 1980-2002 Udgiver: Redaktion: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse får ægteskabet til at holde

Uddannelse og beskæftigelse får ægteskabet til at holde 5. december 2014 Uddannelse og beskæftigelse får ægteskabet til at holde Arbejdsløshed øger risikoen for skilsmisse markant, mens en lang uddannelse og en høj stilling trækker i den modsatte retning. Der

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002

Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002 Ægteskabsmønstret for unge med indvandrerbaggrund: Konsekvenser af ændringer i udlændingeloven i 2000 og 2002 Arbejdspapir 22 Udgivet af: Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Mangfoldige Sundhedsuddannelser

Mangfoldige Sundhedsuddannelser Mangfoldige Sundhedsuddannelser Maj 2004 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk ISBN: 87-90489-58-6 \\fildmwta\dmw_docs\1173413\441672_endelig

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen

DISCUS A/S RAPPORT. LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen RAPPORT LO medlemmers modtagelse af indvandrere på Januar 2005 Forord LO Århus har gennem mange år været engageret i problematikkerne omkring flygtninge og indvandreres plads i det danske samfund i almindelighed

Læs mere

Bilag om unge, der ikke fuldfører en ungdomsuddannelse (Restgruppen) 1

Bilag om unge, der ikke fuldfører en ungdomsuddannelse (Restgruppen) 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om unge, der ikke fuldfører en ungdomsuddannelse (Restgruppen)

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Ansvarlighed og konsekvens. En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik

Ansvarlighed og konsekvens. En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik Ansvarlighed og konsekvens En stram og ansvarlig udlændinge- og integrationspolitik 10. november 2014 1 Indholdsfortegnelse Resumé...3 Indledning...4 Flygtninge: Vi har en forpligtigelse til at hjælpe

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere