Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner"

Transkript

1 Afhandling Master i Moms & Afgifter Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner Forfatter: John Linnemann Vejleder: Henrik Stensgaard, Lektor Eksamensnr.: Antal tegn: Afleveret den 13. maj 2008 Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, maj 2008

2 Forord Nærværende masterafhandling er udarbejdet i perioden 18. januar til 1. maj Der vil i afhandlingen ikke blive inddraget lovgivning, retspraksis og litteratur, der er offentliggjort efter sidstnævnte dato. John Linnemann

3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Afhandlingens formål, afgrænsning og metodevalg Indledning Afhandlingens emne og formål Afgrænsning for afhandlingen Metodevalg Kilde- og litteraturhenvisninger og anvendte begreber Afhandlingens opbygning 4 Kapitel 2. Historisk gennemgang Baggrund for loven Udvikling siden lovens vedtagelse i Lønsumsafgift finansielle virksomheder virkning fra 1. juli Lønsumsafgift udvidelse med virkning fra 1. januar Lønsumsafgift senere lovændringer Lønsumsafgift verserende lovforslag L 46 (2007/08) 8 Kapitel 3. Afgiftspligtige virksomheder Hovedreglen momsfritagne transaktioner jf. ML Fritagelsesmuligheder - 1, stk Opsamling anden økonomisk virksomhed Ambi-loven og lønsumsafgiftsloven frem til maj Lønsumsafgiftsloven fra maj Registreringspligtige virksomheder Fritagelser jf. LAL Fritagelser jf. LAL 2 a Del- og fællesregistrering 33 Kapitel 4. Metode for afregning og opgørelse af afgiftsgrundlag Retspraksis og praksis vedrørende valg af metode Retspraksis og praksis vedrørende opgørelse af afgiftsgrundlaget Delregistrering eller omstrukturering Sektorisk opdeling LAL 4, stk Kapitel 5. Sammenfatning 47 English summary 48 Forkortelser 49 Litteraturliste 50 Afgørelser 52

4 Kapitel 1. Afhandlingens formål, afgrænsning og metodevalg 1.1 Indledning Lønsumsafgiftsloven 1 har eksisteret i næsten 20 år og bidrager årligt med ca mio. kr. til statens indtægter, hvilket er under 1 % af de samlede skatter og afgifter. Umiddelbart er der således tale om en for staten ubetydelig afgift, som opkræves hos ikke-momspligtige virksomheder primært finansielle virksomheder men også hos fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner. Specielt for den sidste gruppe af virksomheder udgør lønsumsafgiften en økonomisk og administrativ byrde, og lovgivningen tillader en nærmere analyse af specielt lønsumsafgiften i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner. Offentlige virksomheder er p.t. fritaget for betaling af lønsumsafgift, men skatteministeren har den 14. december 2007 fremsat lovforslaget L 46, som har til formål at ophæve den generelle fritagelse. Konsekvenserne af en eventuel vedtagelse af L 46 er indarbejdet i afhandlingens enkelte kapitler. Som det vil fremgå af kapitel 2 (historisk gennemgang) var og er lønsumsafgiftsloven knyttet op på merværdiafgiftsloven (momsloven), og specielt afgrænsningen af afgiftspligtige virksomheder har nær tilknytning til momslovens 13, da udgangspunktet for lønsumsafgiftsloven er at afgiftsbelægge de efter momslovens 13 momsfritagne aktiviteter. Men også andre aktiviteter kan ud fra praksis omfattes af afgiftspligten, og det er netop disse aktiviteter, som giver anledning til afgrænsningsproblemer. Afhandlingen er udarbejdet ud fra den pr. 1. maj 2008 gældende lovgivning og offentliggjorte litteratur, praksis og retspraksis. Ovenstående lovforslag L 46 indgår også i afhandlingen, som dette er fremsat den 14. december 2007 med tilhørende spørgsmål (1-12) og svar (1-11) til skatteministeren. 1.2 Afhandlingens emne og formål Formålet med afhandlingen er i overensstemmelse med ovenstående at beskrive, analysere og fortolke lønsumsafgiftens betydning for fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner, når disse indgår i begrebet afgiftspligtige virksomheder, og specielt om de omfattes af begrebet anden økonomisk virksomhed, som det anvendes i lønsumsafgiftsloven. Afhandlingen vil ligeledes analysere efter hvilken metode disse fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner skal afregne lønsumsafgift efter, samt hvorledes afgiftsgrundlaget i så fald skal opgøres. 1 Tidligere Ambi-loven 2 Jf. Skatteministeriets Indtægtsliste december 2007 af 31. marts 2008 (2007-tal) findes på 1

5 1.3 Afgrænsning for afhandlingen Afhandlingen har, som det fremgår af kapitel 1.2, ikke til formål at gennemgå lønsumsafgiftslovens forskellige afgiftspligtige virksomheder, afregningsmetoder og fritagelsesbestemmelser, men vil analysere lovbestemmelserne i relation til fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner. Afhandlingen vil ikke gennemgå afregningsmetode 2 for finansielle virksomheder og metode 3 for udgivere og importører af aviser, men vil primært koncentrere sig om metode 1 (lønsummen tillagt 90 %) og delvist metode 4 (lønsummen +/- skattemæssigt resultat), ligesom afhandlingen heller ikke vil analysere, hvorledes lønsummen skal opgøres, da det må antages ikke at være en speciel problemstilling for afhandlingens målgruppe. Begrebet ansat 3 i relation til afregning af lønsumsafgift vil heller ikke blive analyseret i afhandlingen, selvom dette også kunne være interessant i relation til afhandlingens målgruppe. Endvidere vil EU-retten i relation til lønsumsafgiftsloven ikke direkte blive inddraget, da dansk retspraksis 4 har fastslået at lønsumsafgiftsloven ikke er i strid med momssystemdirektivet eller EU-traktaten. Dog vil afgørelser fra EF-domstolen blive inddraget, såfremt disse kan bidrage til fortolkning af specielt begrebet anden økonomisk virksomhed. En analyse af momslovens 3 og 4 s anvendelsesområde og fritagelsesmulighederne efter momslovens 13 vil ikke direkte indgå i afhandlingen, men praksis vedrørende disse bestemmelser vil blive inddraget, når dette kan have betydning for analysen af specielt begrebet anden økonomisk virksomhed. 1.4 Metodevalg Da afhandlingens formål er at analysere, fortolke og beskrive gældende ret og praksis i forbindelse med fondes, foreningers, organisationers og selvejende institutioners pligt til at afregne lønsumsafgift vil den anvendte metode primært være en retsdogmatisk 5 gennemgang. Den retspolitiske metode 6 vil blive anvendt, når det vurderes, at dette kan have betydning for afklaringen af nogle af de problemstillinger, som ovennævnte analyse har fremført. 3 Er ikke defineret i loven eller i bekendtgørelsen, men i LAVL D.2 er der oplistet nogle kriterier for hvornår personer kan anses for ansat 4 TfS H og TfS Ø 5 Peter Høffner, Momsfritagelse nationale krav til udbydere, side 5, 1. afsnit 6 Henrik Stensgaard, Fradragsret for merværdiafgift, side 20, 3. afsnit. Primært udsagnet de lege ferenda 2

6 Afhandlingen indeholder også komparative elementer, da en sammenligning af forskellige begreber i national lovgivning 7 vil blive anvendt som metode, når dette antages at have relevans for analysens formål. Der er således ikke tale om anvendelse af traditionel komparativ metode som sammenligner forskellige retssystemer Kilde- og litteraturhenvisninger og anvendte begreber Litteraturen vedrørende lønsumsafgiftsloven og Ambi-loven er begrænset til, når der ses bort fra 2 bøger 9 i forbindelse med Ambi-lovens vedtagelse, primært at være kapitler i anden litteratur 10 eller indlæg i faglige tidsskrifter samt SKAT s udsendte Lønsumsafgiftsvejledning i det efterfølgende benævnt LAVL. Versionsudgave er ikke anført medmindre at der henvises til en konkret version, ellers er det den seneste version (2008-2) fra april 2008, som der med LAVL henvises til. Da nærværende afhandling omfatter perioden fra 9. december 1987 til 1. maj 2008, og da der i årenes løb er vedtaget ændringer til de oprindelige love, og foretaget egentlige lovrevisioner, er der i afhandlingen for overskuelighedens skyld anvendt følgende begreber: Merværdiafgiftsloven (MAL) anvendes for perioden indtil lovrevisionen den 18. maj 1994, mens betegnelsen momsloven (ML) anvendes for den efterfølgende periode. Ambi-loven anvendes, hvor intet andet er anført for perioden indtil 1. januar 1992, mens betegnelsen lønsumsafgiftsloven (LAL) anvendes for den efterfølgende periode. Praksis anvendes ved henvisninger til litteratur, SKAT s udtalelser, SKAT s vejledninger og anden administrativ praksis, herunder afgørelser fra momsnævnet og skatterådet (tidl. ligningsrådet). Kendelser fra Landsskatteretten er i nærværende afhandling omfattet af begrebet retspraksis, som også anvendes ved henvisning til afgørelser fra domstolene, selvom Landsskatteretten er en administrativ instans. Jf. lønsumsafgiftsloven har skatteministeren beføjelser til at konkretisere lovens regler og opstille betingelser for overholdelse heraf. Dette er senest sket ved udstedelse af bekendtgørelse nr af 23. november 2006, som i nærværende afhandling benævnes bekendtgørelsen. 7 Merværdiafgiftsloven (momsloven), lønsumsafgiftsloven (tidl. Ambi-loven) og fondsbeskatningsloven 8 Dennis Ramsdahl Jensen, Merværdiafgiftspligten, side 14, sidste afsnit 9 J. Holger Helbo Hansen m.fl. Arbejdsmarkedsbidrag 1988 A/S og Børge Aagaard Pedersen og Benny Hjortkær Hansen Det nye arbejdsmarkedsbidrag Susanne Aakjær Holst Momskommentaren elektronisk udgave, kapitel 17, Erik Dekov og John Engsig Moms Energi Lønsum 2004, Del 3 (kapitel 22-27), og Flemming Lind Johansen m.fl. Moms 2 (Fritagelser og lønsumsafgift), kapitel 4 3

7 Afhandlingen omfatter en historisk periode på lidt over 20 år, og da skattemyndighederne før november 2006 var struktureret anderledes end de er i dag anvendes begrebet SKAT i nærværende afhandling også vedrørende den tidligere Told- og Skattestyrelse, Hovedcentret, de regionale Skattecenter og de lokale skattemyndigheder samt skatteministeriet og skattedepartementet. Som nævnt i kapitel 1.2 har afhandlingen til formål at beskrive lønsumsafgiftsloven i forhold til fonde, foreninger, organisationer og selvejende organisationer. Disse er i afhandlingen benævnt organisationer, medmindre der konkret er henvist til forhold, som udelukkende vedrører en eller flere af afhandlingens målgruppe. 1.6 Afhandlingens opbygning Indledningsvis vil lønsumsafgiftslovens historiske udvikling blive analyseret i kapitel 2, hvilket har til formål at beskrive baggrunden for loven og udviklingen af loven, samt lønsumsafgiftslovens sammenhæng med momsloven. I kapitel 3 foretages en analyse af de afgiftspligtige virksomheder. Kapitlet er opdelt i 4 underkapitler, som bl.a. har til formål dels at analysere reglerne før og efter lovrevisionen i 1994, samt vurdere om de i L46 foreslåede ændringer har nogle konsekvenser for afhandlingens målgruppe. Kapitel 4 analyserer og beskriver 2 af de 4 afregningsmetoder, og har til formål at analysere hvilke konsekvenser, det har for organisationerne, at skulle afregne lønsumsafgift efter metode 1 11, selvom anvendelsen af metode 4 12 kunne medføre et lavere afgiftsbeløb, samt hvilke muligheder organisationerne har for at strukturere deres aktiviteter. Endvidere vil opgørelsen af afgiftsgrundlaget vedrørende de 2 afregningsmetoder blive analyseret ud fra foreliggende praksis og retspraksis. Kapitel 5 er afhandlingens sidste kapitel og indeholder en kort opsamling af afhandlingens analyser og resultaterne heraf, herunder forslag til eventuelle lovtekniske ændringer. 11 Lønsummen tillagt 90 % 12 Lønsummen +/- skattemæssigt resultat 4

8 Kapitel 2. Historisk gennemgang Nærværende kapitel er medtaget som en del af afhandlingens analyse og har til formål at beskrive, fortolke og analysere lønsumsafgiftslovens historiske opbygning og anvendelsesområde. Gennemgangen vil blive anvendt i forbindelse med afhandlingens analyse af de afgiftspligtige virksomheder i kapitel 3 og metoder for afregning og opgørelse af afgiftsgrundlag i kapitel Baggrund for loven I slutningen af 1980 erne var det regeringens opfattelse, at Danmarks eksport skulle styrkes, mens der godt måtte ske en opbremsning i importen. Dette medførte bl.a., at regeringen i 1987 fremsatte L 118 (Ambi-loven), som havde til formål at omlægge forskellige arbejdsgiverafgifter 13 til én afgift, som dels skulle beregnes af virksomhedernes momsgrundlag, lønsum og skattepligtige resultat. Det var således lovens intention, at alle virksomheder, som tidligere havde betalt arbejdsgiverafgifter, herunder organisationer m.fl., skulle betale en afgift på 2,5 %. Udgangspunktet for beregningen af virksomhedernes afgift var virksomhedens momsgrundlag opgjort efter momslovens regler. Dette lod sig kun praktisere, hvis virksomheden kun udførte momspligtige aktiviteter. Havde virksomheden ingen momspligtige aktiviteter (f.eks. tandlæge og taxavognmand) skulle afgiftsgrundlaget opgøres efter samme principper, som hvis aktiviteten havde været momspligtig efter momslovens regler. Øvrige virksomheder (f.eks. finansielle virksomheder) samt organisationer skulle opgøre afgiftsgrundlaget ud fra lønsummen tillagt 90 %. Der blev for disse virksomheder ikke taget hensyn til det økonomiske resultat af de udførte aktiviteter. Denne type virksomheder var oplistet i et bilag til loven 14. Ikke alle aktiviteter var omfattet af bidragspligten. Jf. 2, stk var bl.a. social forsorg og bistand, amatørsport, udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, forfatter- og komponistvirksomhed og anden kunstnerisk virksomhed fritaget for bidragspligt. Endvidere fremgik det af 3, stk , at offentlige virksomheder som hovedregel ikke var registreringspligtige. Skatteministeren havde en mulighed for at tvinge en registrering igennem, hvis den manglende registrering kunne fremkalde konkurrenceforvridning. 13 Bidrag til Lønmodtagernes Garantifond, Arbejdsløshedsforsikring, Arbejdsgivernes Elevrefusion, Førtidspension og Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden 14 Lov nr. 840 af 18. december Bek. nr. 602 af 19. august Bek. nr. 602 af 19. august

9 Sluttelig fremgik det af 4, stk. 3 17, at skatteministeren kunne fritage 1. religiøse samfund, 2. virksomheder, som overvejende finansieres af offentlige midler, og 3. virksomheder, som afholder arrangementer, og hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på anden måde almennyttige formål, for registrering og afgift. Når der henses til at opgørelsen af bidragsgrundlaget efter momsmetoden, som dette var bestemt i 1-2, må der antages at være en naturlig afgiftsmæssig sammenhæng 18 mellem merværdiafgiftsloven (nu momsloven) og Ambi-loven (nu lønsumsafgiftsloven), som er videreført og vil blive analyseret i kapitel 3. Næsten samtidig med vedtagelsen af Ambi-loven ændredes beskatningen for fonde og visse foreninger, således at disse organisationer fremover skulle beskattes efter reglerne i fondsbeskatningsloven 19. Dette anses umiddelbart ikke at have haft nogen indflydelse på Ambi-lovens udformning m.v. 2.2 Udvikling siden lovens vedtagelse i 1987 Den oprindelige Ambi-lov blev i forbindelse med EF-domstolens behandling af C-234/91 (Kommissionen mod Danmark) og C-200/90 (Dansk Denkavit) ophævet med virkning fra 1. januar Sagerne ved EF-domstolen stillede spørgsmålstegn ved Ambi-lovens lovlighed i relation til EU-traktaten og 6. momsdirektiv. Domstolen kom til den konklusion, at den oprindelige lov med efterfølgende ændringer var i strid med EU-retten Lønsumsafgift finansielle virksomheder virkning fra 1. juli 1990 Folketinget vedtog den 21. december 1991 lov nr. 891 vedrørende lønsumsafgift for finansielle virksomheder. Loven havde mange lighedspunkter til Ambi-loven, og opgørelsen af bidragsgrundlaget m.v. var identisk med den metode, de finansielle virksomheder tidligere afregnede arbejdsmarkedsbidrag efter. Det kan ikke udelukkes, at regeringen med fremsættelsen af den nye lov om lønsumsafgift for finansielle virksomheder foregreb den senere ophævelse 21 i 1991 af Ambi-loven. 17 Bek. nr. 602 af 19. august Jf. Erik Dekov og John Engsig Moms, Energi og Lønsum, side Lbk. nr af 11. oktober Lov nr. 891 af 21. december Se Aage Brink Thomsen og Erik Dekov Revisions & Regnskabsvæsen nr. 1, 1991, side 42-45, 3. afsnit i kapitel Afslutning 6

10 2.2.2 Lønsumsafgift udvidelse med virkning fra 1. januar 1992 Samtidig med ophævelsen af Ambi-loven blev lønsumsafgiftsloven fra 1989 vedrørende finansielle virksomheder udvidet 22 til også at omfatte de ikke-momspligtige virksomheder, som tidligere havde været omfattet af Ambi-loven. Lovændringen havde virkning fra 1. januar For de organisationer, som tidligere havde betalt 2,5 % i afgift af lønsummen tillagt 90 %, blev bestemmelserne i Ambi-loven direkte overført til lønsumsafgiftsloven. En nærlæsning af Ambi-lovens 1 og 2 og LAL 1 synes at ændre på selve lovens anvendelsesområde, hvilket vil blive analyseret nærmere i kapitel De i Ambi-loven gældende fritagelsesmuligheder i 2, stk. 2 samt skatteministerens beføjelser i 4, stk. 2-3 blev overført til lønsumsafgiftsloven Lønsumsafgift senere lovændringer Siden vedtagelsen den 21. december 1991 og frem til fremsættelsen den 14. december 2007 af L 46, har ændringerne i lønsumsafgiftsloven bl.a. været afkortning af kredittiden, ændring af afgiftssats samt diverse ændringer som følge af ændringer i anden lovgivning. Af betydningsfulde lovændringer kan nævnes nedenstående Lov nr. 376 af 18. maj 1994 Ændring af momsloven Lovændringen var primært en konsekvens af lovrevisionen af momsloven 23, som bl.a. medførte, at lønsumsafgiftslovens henvisning i 1, stk. 1 til MAL 2, stk. 3 ikke længere var relevant. Ændringen 24 i LAL I 1, stk. 1, ændres»ydelser, hvis afsætning er undtaget fra afgiftspligten efter merværdiafgiftslovens 2, stk. 3,» til:»varer og ydelser, der er fritaget for afgift efter merværdiafgiftslovens 13, stk. 1, nr. 1-3, nr. 5-8, nr , nr og nr. 20,»., antages umiddelbart ikke at have haft til hensigt at ændre på hvilke virksomheder mv., som var afgiftspligtige. I kapitel 3.1 afgiftspligtige virksomheder og kapitel 3.3 anden økonomisk virksomhed vil ændringen blive analyseret Lov nr. 442 af 10. juni 1997 Velgørende arrangementer Umiddelbart en ændring 25 som kan synes af mindre betydning, men begrundelsen 26 for ændringen er interessant ved vurderingen af, hvornår begrebet anden økonomisk virksomhed kan medføre afgiftspligt og vil senere indgå i analysen i kapitel 3.1 af afgiftspligtige virksomheder. 22 Ved lov nr. 892 af 21. december L 124 af 8. december L 125 af 8. december LAL 2 a, nr. 3 udgår 26 Arrangementer, som fritages efter ML 13, stk. 1, nr. 18, omfattes jf. lovforslagets (L 212) bemærkninger ikke af LAL 1, 1. led, hvorfor sådanne arrangementer ikke er afgiftspligtige 7

11 Lov nr. 392 af 6. juni 2002 Folkeoplysende virksomhed Lovændringen skal primært ses i lyset af, at regeringen tidligere havde fremsat ét lovforslag om at beskære de offentlige tilskud til folkeoplysende virksomhed mv., hvilket kunne få den konsekvens, at bl.a. disse organisationer ikke kunne opfylde skatteministerens definition 27 i LAL 2 a, nr Ændringen medførte en udvidelse af de direkte fritagelsesmuligheder i LAL 1, stk. 2, men ikke en udvidelse af virksomheder, som ikke er registreringspligtige, idet ændringen kun friholder de i LAL 1, stk. 2 nævnte aktiviteter og ikke virksomheden i sin helhed. De aktiviteter, som nu direkte fritages for lønsumsafgift i LAL 1, stk. 2, nr. 1-3 er alle omfattet af momsfritagelsen i ML 13, stk. 3, 1. punktum og derfor omfattet af LAL 1, stk Lønsumsafgift verserende lovforslag L 46 (2007/08) Skatteministeren har den 14. december 2007 fremsat L 46, hvis primære formål er at fjerne de afgiftsmæssige forskelle mellem offentlige og private virksomheder. Lovændringen ophæver den generelle afgiftsfritagelse i LAL 2, stk. 3 for offentlige virksomheder, ligesom skatteministerens beføjelser i LAL 2 a begrænses til kun at omfatte fritagelsesmuligheden for religiøse samfund. Ovennævnte fritagelsesmulighed i LAL 2 a, nr. 2 bortfalder således. Som en konsekvens af ophævelsen af den generelle afgiftsfritagelse for offentlige virksomheder udvides LAL 1, stk. 2 fra de nuværende 5 til 10 fritagelsesmuligheder, ligesom der i LAL 1 indsættes et nyt stk. 3, som fritager en del af aktiviteterne 29 i oplysningsforbundenes hovedorganisationer. Det fremgår af lovforslagets bemærkninger 30, at det forventede provenu på ca. 200 mio. kr. udelukkende vil komme fra offentlige institutioner og virksomheder, eller institutioner og virksomheder, som helt eller overvejende finansieres via offentlige tilskud. Lovforslagets konsekvenser for andre end de ovenfor nævnte offentlige virksomheder og institutioner vil blive analyseret i kapitel fritagelser jf. LAL 2 a samt i kapitel 4.2 opgørelse af afgiftsgrundlaget. 27 Konkretiseret i 1, stk. 2 og 3 i bekendtgørelsen 28 Virksomheder, som overvejende finansieres af offentlige midler 29 Den del som kan henføres til LAL 1, stk. 2, nr Afsnit 4 Økonomiske konsekvenser for det offentlige 8

12 Kapitel 3. Afgiftspligtige virksomheder Baggrunden for anvendelsen af overskriften afgiftspligtige virksomheder er, at lovgiver har valgt denne overskrift i lovbekendtgørelsen. En overskrift som afgiftspligtige transaktioner anses umiddelbart mere i tråd med lovteksten i LAL 1, da der refereres til ML 13, som fritager de enkelte transaktioner og ikke virksomhederne. Men LAL 1 skal jf. SKM H læses 31, som at det er virksomheder, der leverer de i ML 13 fritagne aktiviteter der er nævnt i LAL 1, stk. 1, 1. del, der er afgiftspligtige virksomheder. Og kun i det omfang disse virksomheder har afgiftsfritagne aktiviteter omfattet af LAL 1, stk. 2, kan disse aktiviteter friholdes for afgift. Opgørelsen af afgiftsgrundlaget vil blive gennemgået i kapitel 4.2. Analysen af de afgiftspligtige virksomheder er opdelt i følgende underkapitler: 1. Hovedreglen momsfritagne transaktioner jf. ML 13 omfattet af LAL 1, stk. 1, 1. led 2. Fritagelsesmuligheder LAL 1, stk Opsamling anden økonomisk virksomhed omfattet af LAL 1, stk. 1, 2. led 4. Registreringspligtige virksomheder Under de enkelte underoverskrifter vil samspillet med momsloven samt de foreslåede ændringer i L 46 blive inddraget. I den forbindelse skal det nævnes, at gennemgangen af hovedreglen i kapitel 3.1 forudsætter at der er tale om aktiviteter, som er omfattet af ML 4, da det anses for en forudsætning 32 for at blive omfattet af LAL 1, 1. led, at der foreligger en i momsloven afgiftspligtig levering af varer og ydelser omfattet af ML 4, som kan fritages efter ML 13. Dette bekræftes af TfS LSR, hvor et uddannelsessekretariat ikke blev anset for omfattet af ML 4 og derfor heller ikke kunne omfattes af LAL 1, stk. 1, 1. led. Afgørelsen er medtaget under kapitel 3.3 ved vurderingen af begrebet anden økonomisk virksomhed i LAL 1, stk. 1, 2. led. Nærværende afhandling har ikke til formål at analysere ML 4 og momssystemdirektivets artikler 14, 24, 25 og 28, men det er som ovenfor nævnt nødvendigt at få fastslået, om der er tale om aktiviteter/transaktioner, som omfattes af momslovens anvendelsesområde, da fritagelsesmulighederne i ML 13 og dermed lønsumsafgiftspligten jf. LAL 1 ellers ikke antages at være relevant. Baggrunden for til at fritagelsesmulighederne i LAL 1, stk. 2 er medtaget før gennemgangen af afgiftspligten omfattet af anden økonomisk virksomhed skyldes lovens henvisninger til momsloven og det naturlige samspil mellem momsloven og lønsumsafgiftsloven afsnit i Højesterets begrundelse 32 Jf. Susanne Aakjær Holst Momskommentarer, kapitel

13 3.1 Hovedreglen momsfritagne transaktioner jf. ML 13 Reglerne om afgiftspligtige virksomheder findes i LAL 1 hvoraf det fremgår, at virksomheder der mod vederlag leverer varer og ydelser, der er fritaget efter ML 13, stk. 1 (nr. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17 og 20) skal betale afgift, medmindre de kan fritages efter LAL 1, nr. 2. Der er således tale om en klar afgrænsning af hvilke momsfritagne aktiviteter, som er omfattet af LAL, og der er således en direkte sammenhæng mellem LAL 1 og momslovens fritagelsesbestemmelser i 13. Dette var også situationen tilbage i 1987, hvor den oprindelige Ambi-lov blev vedtaget. Dengang hed det sig, at Bidragspligten omfatter fremstilling og levering af: 2) Ydelser, hvis afsætning er undtaget fra afgiftspligten efter merværdiafgiftslovens 2, stk Det er værd at bemærke, at man i den oprindelige Ambi-lov kun talte om ydelser, mens man i dag taler om levering af varer og ydelser, hvilket også svarer til ML 13 Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:. Ud fra ovennævnte ville det være nærliggende at slutte modsætningsvis nemlig at de transaktioner som er fritaget for moms efter ML 13, stk. 1, nr. 2, 4, 7, 9, 13, 14, 18, 19, 21og 22 er afgiftsfri når de ikke omfattes af LAL 1, stk. 1. At en sådan modsætningsvis slutning ikke kan drages, kan bl.a. ses ved, at alle organisationer omfattet af ML 13, stk. 1, nr. 4 ville være afgiftsfri efter LAL, hvilket jf. bemærkningerne til lovforslaget 34 ved lovændringen i 1994 ikke var/er tiltænkt. Disse organisationer skal jf. bemærkningerne stadig omfattes af begrebet anden økonomisk virksomhed, selvom dette begreb formentlig 35 ikke kun kan dække over de organisationer, som er omfattet af ML 13, stk. 1, nr. 4. Problemstilling vil blive analyseret i kapitel 3.3. Afgiftsfritagelsen vedrørende bl.a. social forsorg og bistand, som var direkte fritaget efter 2, stk. 2, nr. 1 og 4 i den oprindelige Ambi-lov, fastholdes ved at momsfritagelserne efter ML 13 (nr. 2 og 7) ikke nævnes i LAL 1, stk. 1. Ud fra praksis er det ikke belæg for at omfatte disse aktiviteter af LAL 1, stk. 1, nr. 1, 2. led. I forbindelse med vedtagelse af lov nr. 442 af 10. juni 1997 hvor den dagældende LAL 2a, stk. 1, nr. 3 udgik af fritagelsesbestemmelsen, fremgik det af bemærkningerne 36 til lovforslaget, at bestemmelsen var overflødig, da sådanne arrangementer var fritaget for moms efter 13, stk. 1, nr. 18 og derfor ikke omfattet af LAL 1, stk. 1. Det må betyde, at sådanne arrangementer m.v. ikke kan anses for omfattet af begrebet anden økonomisk virksomhed, selvom disse måtte og typisk blive afholdt af organisationer. 33 Dagældende ML 2, stk. 3 indledning: Følgende ydelser er undtaget fra afgiftspligten: - oplistning fra a til n) 34 Foreninger m.v., der er omfattet af henvisningen til»anden økonomisk virksomhed«i lønsumsafgiftslovens 1, skal dog fortsat betale afgiften 35 Dette synes bekræftet i LAVL B.1.1 sidste afsnit 36 Alm. bemærkning til 2 i L 122 (1996/97) 10

14 Ved lov nr. 291 af 15. maj 2002 blev ML 13 udvidet med et nyt nr. 22, som giver mulighed for at fritage organisationernes salg af varer og ydelse for moms. Der er tale om en i forhold til ML 13, stk. 1, nr. 18 udvidet mulighed, og når der henses til bemærkningerne ved fremsættelse af lovforslaget, som ophævede fritagelsesbestemmelse i LAL 2a, stk. 1, nr. 3, må det antages, at organisationer som opnår momsfritagelse efter ML 13, stk. 1, nr. 22 også fritages for lønsumsafgift. Skatteministeren bekræftede 37 dette over for Ældresagen i forbindelse med lovforslagets behandling. Det betyder at aktiviteter, som omfattes af ML 13, stk. 1, nr. 22, ikke kan anses for omfattet af begrebet anden økonomisk virksomhed, selvom disse måtte blive udført af organisationer. I forbindelse med fremlæggelsen af L 46 er der ikke tiltænkt nogen ændring af LAL 1, stk. 1, dog foreslås der indført en yderligere fritagelsesmulighed i LAL 1, stk.3 38, som der henvises til i stk. 1. Denne yderligere mulighed for fritagelse er medtaget i kapitel Sammenfattende anses den største udfordring ved fastlæggelsen af om en aktivitet er omfattet af LAL 1, stk. 1, når der ses bort fra anden økonomisk virksomhed, at være en afklaring af om transaktionerne i de udførte aktiviteter kan fritages efter ML 13. Dernæst efter hvilken af de 22 fritagelsesmuligheder som findes, da afgiftspligten efter lønsumsafgiftsloven direkte har sammenhæng hermed. Det betyder også, at de afgørelser som EF-domstolen, dansk retspraksis og praksis måtte nå frem til vedrørende henholdsvis momssystemdirektivet og ML 13 indirekte har afsmittende virkning 39 på afgiftspligten efter LAL 1, stk.1. Herefter skal det efterprøves, om aktiviteten måtte være fritaget efter LAL 1, stk. 2 eller LAL 2 og 2a. Mulighederne herfor vil blive gennemgået i kapitel 3.2 og kapitel Fritagelsesmuligheder - 1, stk. 2 Når det er konstateret, at virksomheden er omfattet af LAL 1, stk. 1, som dette er beskrevet i kapitel 3.1 og efterfølgende kapitel 3.3 medfører dette nødvendigvis ikke, at der skal betales lønsumsafgift, da der både i LAL 1, stk. 2, 2 og 2a er fritagelsesmuligheder. I nærværende kapitel gennemgås kun fritagelserne nævnt i LAL 1, stk. 2, mens de øvrige muligheder vil blive gennemgået i kapitel 3.4. I den oprindelige Ambi-lov var fritagelser for bidragspligt beskrevet i 2, stk. 2 og omhandlede bl.a. social forsorg og bistand, amatørsport samt udlejning og bortforpagtning af fast ejendom. 37 Bilag 9 - En almenvelgørende forening, der er momsfritaget efter den nye bestemmelse i nr. 22 bliver ikke lønsumsafgiftspligtig 38 Vedrørende oplysningsforbundenes hovedorganisationer når deres aktiviteter udføres i relation til LAL 1, stk. 2, nr Jf. Flemming Lind Johansen m.fl. Moms 2 (Fritagelser og lønsumsafgift), side 160, afsnit

15 Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom samt amatørsport er jf. LAL 1, stk. 2 fritaget for lønsumsafgift, mens bl.a. social forsorg og bistand jf. kapitel 3.1 ikke omfattes af afgiftspligten i LAL 1, stk. 1, medmindre aktiviteten anses for anden økonomisk virksomhed, hvilket der ikke er praksis for. Ved lov nr. 392 af 6. juni 2002 blev fritagelser i LAL 1, stk. 2 udvidet til også at omfatte aktiviteter vedrørende bl.a. folkeoplysende voksenundervisning, undervisning ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, når der hertil modtages statstilskud og undervisning i børnehaveklasse og klasse, når der hertil modtages statslige tilskud Baggrunden herfor var, at nogle af de organisationer der udfører disse aktiviteter, som følge af ændrede tilskudsregler ikke længere ville kunne fritages fra registrering efter LAL 2 og 2a, som vil blive gennemgået i kapitel 3.4. For ikke at lønsumsafgiftsbelægge ovennævnte uddannelser og undervisningstilbud var det nødvendigt med en udvidelse af fritagelsesbestemmelserne i LAL, da de nævnte uddannelses-/undervisningsaktiviteter er omfattet af ML 13, stk. 1, nr. 3, 1. punktum og derfor omfattet af LAL 1, stk. 1. I forbindelse med fremsættelsen af L 46, som har til hovedformål at sidestille offentlige virksomheder med private virksomheder, vil LAL 1, stk. 2 blive udvidet med 5 nye (nr. 6-10) fritagelsesbestemmelser, da fritagelsesmulighederne i LAL 2 og 2a skærpes til ikke at omfattet offentlige virksomheder m.fl. Selvom det ikke umiddelbart må antages at være formålet med L 46 at udvide afgiftspligten for ikke-offentlige virksomheder, kan det ikke udelukkes at bl.a. museer 40, undervisningsvirksomheder, sygehus og private fonde/stiftelser, der modtager støtte fra det offentlige 41, og som tidligere har været fuld fritaget for betaling af lønsumsafgift, fremover kun kan opnå delvis fritagelse herfor, da alle deres aktiviteter ikke fremover omfattes af LAL 1, stk. 2. Modsat vil nogle museer, som i dag betaler lønsumsafgift, da de ikke kan fritages som offentlig virksomhed, kunne opnå fuld fritagelse for den del af virksomheden, som er omfattet af museumsloven. Det samme er tilfældet med folkeoplysningsforbundenes hovedorganisationer 42, som ikke nødvendigvis selv udfører undervisningsvirksomhed, men som understøtter de lokale foreningers aktiviteter herved. De yderligere konsekvenser af en vedtagelse af L 46 vil blive analyseret i kapitel , hvor fritagelsesmulighederne efter LAL 2a behandles. Praksis vedrørende de nuværende fritagelsesmuligheder i LAL 1, stk. 2 er sparsom eller har en sådan direkte tilknytning til begrebet anden økonomisk virksomhed, at praksis er medtaget under kapitel Ulla Dubgaard artikel i Børsen den 2. april 2008, side FSR-skatteudvalg har i bilag 8 til L 46 nærmere redegjort for de formentlige utilsigtede virkninger ophævelsen af fritagelsesmuligheder for offentlige virksomheder har 42 L 46 nyt LAL 1, stk. 3 12

16 Sammenfattende kan det konstateres, at der i takt med, at mulighederne for hvornår de afgiftspligtige virksomheder ikke skal registreres efter LAL 2 og 2a skærpes, sker der en udvidelse af fritagelsesmulighederne i LAL 1, stk. 2. Dette er nødvendigt da flere virksomheder, herunder bl.a. organisationer omfattes af registreringspligten og dermed af afgiftspligten. 3.3 Opsamling anden økonomisk virksomhed Overskriften skal ses som et forsøg på at retfærdiggøre den noget atypiske afgrænsning af lovens anvendelsesområde, da der i lovteksten i LAL 1, stk. 1 direkte henvises til konkrete fritagelsesbestemmelser i ML 13 uden at der samtidig kan slutte modsætningsvis. Når der henses til formålet 43 med Ambi-loven er det naturligt, at alle arbejdsgivere også fremover skal bidrage til de sociale udgifter, som de tidligere arbejdsgiverafgifter var med til at dække. Men en sådan afgiftsopkrævning bør dog have klare definitioner på, hvem der er afgiftspligtige, og hvad der skal svares afgift af. Denne klare definition er svært at afgrænse med begreb som anden økonomisk virksomhed. Analysen af anden økonomisk virksomhed er opdelt i følgende to underkapitler. Kapitel vedrører perioden fra Ambi-lovens vedtagelse i 1987 til lovændringen den 18. maj 1994, som denne er beskrevet i kapitel Lovændringen i 1994 vil blive uddybet i forbindelse med gennemgangen i kapitel 3.3.2, som vedrører perioden efter den 18. maj 1994 og frem til i dag Ambi-loven og lønsumsafgiftsloven frem til maj 1994 I forbindelse med det oprindelige lovforslags fremlæggelse den 9. december 1987 anses det overordnede mål 44 at være en opdeling af arbejdsgiverne i momsregistrerede virksomheder og ikke-momsregistrerede virksomheder, uden direkte at tage stilling til, om der var arbejdsgivere, som ville falde helt uden for Ambi-lovens anvendelsesområde. Et begreb som heller ikke på daværende tidspunkt synes at være anvendt. Lovteksten i 1 og 2, stk. 1 i Ambi-loven anses klart at definere, at kun virksomheder som var omfattet af den daværende momslov var afgiftspligtige virksomheder. Men når der samtidig henses til, at den dagældende MAL s 1 og 2, stk. 3 havde en formulering, som tog sit afsæt i begrebet erhvervsmæssig virksomhed, og at organisationer, som i dag er omfattet af ML 4, stk. 1 og 13, stk. 1, nr. 4, ikke var nævnt i den dagældende MAL s fritagelsesbestemmelse i 2, stk. 3, kan 2. punktum 45 i 2. afsnit i bemærkningerne til 43 Omlægning af arbejdsgiverafgifter. Se J. Holger Helbo Hansen m.fl. Arbejdsmarkedsbidrag 1988, side og Børge Aagaard Pedersen og Benny Hjortkær Hansen Det nye arbejdsmarkedsbidrag , side afsnit i punkt 1 under de almindelige bemærkninger til lovforslaget anføres Bidraget foreslås udformet generelt og omfatter som udgangspunkt alle virksomheder, der udøver erhvervsmæssige aktiviteter eller anden økonomisk virksomhed, der består i levering af ydelser mod et vederlag 45 Anden økonomisk virksomhed, der består i levering af ydelser mod vederlag, omfatter bl.a. virksomheden i organisationer, foreninger, fonde, selskaber m.fl., der mod kontingent eller lignende vederlag varetager administrative opgaver eller fællesøkonomiske, herunder faglige, formål for medlemmer 13

17 lovforslagets 1 syntes at udvide Ambi-lovens anvendelsesområde til mere end blot virksomheder, som var omfattet af den dagældende merværdiafgiftslov. Dette konstateres også af Flemming Lind Johansen m.fl. 46, og af Susanne Aakjær Holst 47, som alle bekræfter, at afgiftspligtens omfang anden økonomisk virksomhed skal vurderes ud fra bemærkningerne til lovforslaget og ikke direkte kan fortolkes ud fra lovteksten. Det kan synes mærkeligt, at der ikke har været ført flere sager ved Landsskatteretten og domstolene vedrørende lovbestemmelsen i relation til de organisationer, som efter den dagældende merværdiafgiftslov ikke havde erhvervsmæssige omsætning og derfor ikke var omfattet af 1, men dette kan formentlig skyldes de forholdsvis klare bemærkninger til 1 i lovforslaget. Momsnævnet har således kun haft få sager vedrørende anvendelsesområdet i Ambi-loven og lønsumsafgiftsloven frem til lovændringen i maj Forinden gennemgangen af de få kendelser, som Momsnævnet har truffet vedrørende begrebet anden økonomisk virksomhed, vil en analyse af organisationernes moms- og skattemæssige forhold antages at være interessant. Organisationer, der varetog medlemmernes interesse mod betaling af et kontingent, antages ikke være omfattet af den dagældende 1 i MAL, hvilket bl.a. kan udledes at kapitlerne 2.4.7, og i Momshåndbogen 91 48, hvorfor det heller ikke var nødvendigt at fritage dem for merværdiafgift i MAL 2, stk. 3. Dette kunne være begrundet i, at de pågældende organisationer ikke havde erhvervsmæssig omsætning. Det samme var typisk også tilfældet for institutioner og fonde, hvis indtægter typisk stammede fra tilskud og gaver. De pågældende organisationer ville, hvis de havde erhvervsmæssig omsætning, som ikke var fritaget efter MAL 2, stk. 3, formentlig være registreringspligtig efter MAL 3, stk. 1, litra b, selvom lovens ordlyd kunne antages kun at rette sig mod indkøbsog salgsforeninger. Som nævnt i ovenstående afsnit synes praksis også at have været, at organisationer, som varetog medlemmernes interesse, og for dette modtog et kontingent, ikke har været registreret for moms. Hvis man ser på udformningen af den MAL 1 og 2, stk. 3, anses disse ikke helt i overensstemmelse med artikel 4 og artikel 13A i det dagældede 6. momsdirektiv, hvor der bl.a. ikke nævnes erhvervsmæssig omsætning, ligesom de i ovennævnte afsnit nævnte organisationer positivt var fritaget efter artikel 13A, litra l. Den anvendte danske praksis, som fritog organisationers levering af ydelser mod et kontingent for merværdiafgift, skal således ses i lyset af 6. momsdirektiv. I forbindelse med lovrevision af merværdiafgiftsloven (nu benævnt momsloven) i maj 1994 må det antages at der med indsættelsen af ML 13, stk. 1, nr. 4 er taget hensyn hertil. 46 Moms 2 (Fritagelser og lønsumsafgift), side 160, 1. afsnit i kapitel Momskommentaren, kapitel (Historie) 48 Børge Aagaard Pedersen og Benny Hjortkær Hansen Momshåndbogen 91 14

18 Dette ændrer dog ikke på det faktum, at Ambi-loven og lønsumsafgiftsloven indtil lovændringen i maj 1994 ikke direkte havde sammenhæng over til den dagældende merværdiafgiftslov, hvorfor der med rette kunne stilles spørgsmålstegn ved om anden økonomisk virksomhed kunne omfatte f.eks. organisationer, som ikke var omfattet af MAL 1. Praksis (ud fra Ambi-loven) på området er som tidligere nævnt sparsom, men Skatteministeren og Momsnævnet har dog ved to lejligheder haft mulighed for at udtale sig: 1. Den første afgørelse 49 vedrørte en velgørende fond, hvis eneste formål var at yde gaver. Fonden modtog ingen indtægter i form af vederlag, hvorfor Skatteministeren svarede, at fonden ikke var omfattet af 1 i Ambi-loven. Der var således ikke tale om anden økonomisk virksomhed, allerede fordi fonden ikke leverede ydelser mod vederlag. 2. Den anden afgørelse 50 vedrørte en ejerlejlighedsforening, som ikke var momsregistreret. Den forespurgte om den var bidragspligtig af sine aktiviteter, som bestod i at løse fælles vedligeholdelses- og renholdelsesarbejder mod, at medlemmer af ejerforeningen betalte et kontingent. Momsnævnet udtalte, at aktiviteterne i foreningen skulle betragtes som anden økonomisk virksomhed, der består i levering af ydelser mod vederlag og henviste i den forbindelse til bemærkningerne til 1 i lovforslaget. Ud fra ovennævnte praksis kan det anses for uberettiget at stille spørgsmål til lovens anvendelsesområde, men det kan i hvert fald konstateres, at opbygningen af lovbestemmelsen ikke var den mest hensigtsmæssig til belysning af omfanget af loven når det gjaldt organisationer m.fl. Organisationerne oplevede næsten samtidig med omlægningen af arbejdsgiverafgifter og dermed vedtagelse af Ambi-loven i 1987, at de også skulle forholde sig til fondsbeskatningsloven 51, som havde virkning fra 1. januar Grunden til at fondsbeskatningsloven og selskabsskatteloven inddrages i nærværende afhandling er det faktum, at de berørte juridiske personer tidligere havde været omfattet af beskatningen jf. selskabsskatteloven 1, stk. 1, nr. 6, hvor alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed beskattes. Jf. selskabsskatteloven 1, stk. 4 er omsætning, herunder kontingentindtægter, med medlemmer ikke at betragte som erhvervsmæssig virksomhed. 49 Nr. 3 i DfT (nr. 41 november 1988) Afgørelser om moms og arbejdsmarkedsbidrag DA nr. A 3099/ Nr. 6 i DfT (nr. 42 februar 1990) Afgørelser om moms og arbejdsmarkedsbidrag Na nr /3 51 Lov nr. 145l vedtaget den 19. marts

19 De almindelige grundejer-, ejerlejligheds- og faglige foreninger var således hverken skattepligtige eller momspligtige, da de ikke havde indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed eller erhvervsmæssig omsætning. I forbindelse med vedtagelsen af fondsbeskatningsloven blev fonde som udgangspunkt skattepligtige af alle sine indtægter, mens faglige sammenslutninger (primært arbejdsgiverog fagforeninger) kun blev delvis skattepligtige. Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed var dog skattepligtig 52. Begrebet erhvervsmæssig virksomhed blev i forhold til selskabsskatteloven 1, stk. 4 udvidet 53 til også at omfatte overskud 54, der hidrører fra omsætning med medlemmerne 55. Ud fra foranstående gennemgang af Ambi-loven (senere lønsumsafgiftsloven frem til lovændringen i maj 1994), merværdiafgiftsloven, selskabsskatteloven og senest fondsbeskatningsloven kan det sammenfattede konstateres, at der ikke umiddelbart findes en rød tråd i afklaringen af begreberne anden økonomisk virksomhed, erhvervsmæssig indkomst og erhvervsmæssig virksomhed. Det har dog i skattelovgivningen og i den danske fortolkning i merværdiafgiftsloven af 6. momsdirektiv været en kendsgerning, at kun overskud, herunder omsætning med medlemmerne som udgangspunkt kunne betragtes som erhvervsmæssigt, og derfor momspligtigt og/eller skattepligtigt, medmindre der forefandtes direkte fritagelsesmuligheder i de pågældende love. Ved lovændringen i skete der en sammenskivelse af Ambi-lovens 1 og 2 til LAL 1. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (L /92) at der ikke var tiltænkt nogen ændring vedrørende de bidragspligtige, der tidligere var omfattet af 1 (anden økonomisk virksomhed), som leverede ydelser mod vederlag. Når der henses til den nye lovtekst i LAL 1, stk. 1, 2. del 57 synes der skabt et bedre lovmæssigt grundlag for at opkræve lønsumsafgift hos de organisationer, som bl.a. mod et kontingent leverer ydelser mod et vederlag, selvom aktiviteten ikke blev anset for omfattet af dagældende merværdiafgiftslovs anvendelsesområde, da der ikke var tale om en erhvervsmæssig omsætning. Dette begrundes med, at begrebet der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven, som blev indsat i 1, stk. 1, 2. del, kunne rette sig mod aktiviteter, som faldt uden for merværdiafgiftslovens anvendelsesområde, hvilket var naturligt at henvise til, da merværdiafgiftsloven, som nævnt ovenfor i 1 anvendte begrebet erhvervsmæssig omsætning. 52 Fondsbeskatningsloven afsnit i bemærkninger i lovforslaget til 8 54 Underskud anses således som udgangspunkt ikke for erhvervsmæssig virksomhed 55 Uddybet af Jens Drejer m.fl. Skattereformen og fondsbeskatning 1986, kapitel L 124 af 27. november ,og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven 16

20 Sammenfattende kan det konstateres, at lovgrundlaget for opkrævningen af lønsumsafgiften hos organisationer, der ikke havde salg af ydelser, som var fritaget for merværdiafgift efter MAL 2, stk. 3, frem til lovændringen i 1991 er skabt ud fra bemærkningerne i det oprindelige lovforslag til Ambi-loven og ikke af egentlig lovfortolkning. Med hensyn til perioden fra lovændringen i 1991 til lovændringen i 1994 syntes der skabt et lovgrundlag for at opkræve lønsumsafgift hos organisationer, som i dag er omfattet af ML 13, stk. 1, nr. 4. Dette vil blive yderligere analyseret i kapitel Lønsumsafgiftsloven fra maj 1994 Med vedtagelsen af lovrevision af merværdiafgiftsloven 58, var det en naturlig konsekvens samtidig at ændre lønsumsafgiftsloven 59. Som nævnt i kapitel syntes der ikke indtil lovændringen i 1991 at have været en rød tråd fra momsloven til lønsumsafgiftsloven. I nærværende kapitel vil det blive undersøgt, om lovrevisionen med de senere ændringer har afklaret de spørgsmål der måtte have været til lønsumsafgiftslovens anvendelsesområde, eller om der er fremkommet yderligere spørgsmål hertil. Analysen vil grundlæggende tage udgangspunkt i gældende lovgivning, men vil dog inddrage bemærkninger i forbindelse med lovrevisionen i 1994 og de efterfølgende ændringer i 1997 og 2002 samt vurdere, om det fremsatte lovforslag (L 46) besvarer nogle af de spørgsmål som kan stilles til gældende lov. Inden lønsumsafgiftsloven analyseres vil en kort gennemgang af revisionen af momsloven i 1994 og en gennemgang af relevant domspraksis vedrørende specielt momslovens anvendelsesområde være naturlig, da der med lovrevisionerne anses skabt en bedre samhørighed mellem de to love Revision af momsloven samt efterfølgende praksis Af bemærkninger i forbindelse med lovforslagets 60 (L 124-momsloven) fremlæggelse blev det til 1 61 og 3 62 anført, at begrebet erhvervsmæssig fastholdes i 1, mens begrebet økonomisk virksomhed blev præsenteret. Merværdiafgiftslovens anvendelsesområde antages ikke at være ændret i forbindelse hermed.. Det er nu fastslået 63, at organisationer også omfattes af ML 3-4, selvom de ikke anser sig for omfattet af ML 1, da de efter deres egen opfattelse ikke har erhvervsmæssig levering af varer og ydelser. I den forbindelse kan det bl.a. nævnes, at mange fagforeninger før lovændringen efter praksis ikke var momsregistreret for deres salg af reklameartikler (f.eks. nøgleringe og paraplyer m.v. med fagforeningens logo) til medlemmerne. Dette selvom salget skete til kostprisen tillagt administrations- og forsendelsesgebyr, da dette ikke blev anset for 58 Lov nr. 135 af 18. maj Lov nr. 376 af 18. maj L 124 (1993/94) 61 Alm. bemærkninger 1, 2. afsnit. 62 Alm. bemærkninger 3, afsnit 63 Alm. bemærkninger 3, 10. afsnit 17

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Side 1 af 5 I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Dato for offentliggørelse Overordnede emner Resumé 15 jul 2011 11:21 Moms og lønsumsafgift SKAT udgiver 2 gange

Læs mere

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 23 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2009-211-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 23 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet pskerh@skm.dk, pafgft@skm.dk,jlv@skm.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Forårspakke 2.0 - Lønsumsafgift, moms og aktier - supplerende kommentarer Hermed fremsendes s supplerende

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg:

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg: LANDSSKATTERETTEN Den 1 0 JUNI 1998 I/S Guldbæk Vandværk v/ Z J.nr.: 661-1637-0001 Under henvisning til Deres klage over opgørelse af den afgiftspligtige mængde i relation til lov om afgift af ledningsført

Læs mere

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold

Nyhedsbrev 4-2010. Indhold BOLIGADMINISTRATORERNE A/S INFORMERER Nyhedsbrev 4-2010 Hermed følger Boligadministratorernes seneste nyhedsbrev. Såfremt det ønskes i flere eksemplarer, eller ønskes fremsendt pr. mail, bedes I venligst

Læs mere

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet.

H Ø R I N G. Finansrådet deltager gerne i et arbejde med SKAT med henblik på at præcisere dele af styresignalet. H Ø R I N G SKAT Att.: Karin S. R. Rasmussen, Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Karin.SR.Rasmussen@skat.dk og juraskat@skat.dk Høringssvar vedrørende Genoptagelse Forvaltning af investeringsforeninger

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven 1) Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven 1) (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR.

Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. - 1 Rekonstruktion kapitalindskud indfrielse af fordring Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2011.499.SKAT til SKM2010.471.BR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har som

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen

Den danske Fondsmæglerforenings bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT Sendt pr. e-mail til juraskat@skat.dk Dato: 29. juni 2015 Vores ref.: SAG-2012-04786 Tre styresignaler i høring - ATP sagen s bemærkninger til styresignaler vedr ATP-sagen SKAT den 8. juni 2015 sendt

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014

TimeTax NYHEDSBREV 44/2014 12.03.2014 26.03.2014 Årsopgørelse 2013 Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen 2013 Håndværkerfradrag Nu er det tid for indberetning til årsopgørelsen for 2013 Skat har den 10. marts åbnet for årsopgørelsen for 2013,

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely

Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringens skattelypakke - forslag i høring Forslaget er en del af regeringens indsats mod skattely Regeringen har netop præsenteret sin skattelypakke, der indeholder forslag til nye regler om udenlandske

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023

Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Finansudvalget (2. samling) L 175 - Svar på 38 Spørgsmål 5 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-021-0023 Den Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes i 5 eksemplarer endeligt svar på spørgsmål nr.

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

1. TITELBLAD. Erhvervsjura

1. TITELBLAD. Erhvervsjura Den manglende adgang til godtgørelse af elafgift for erhverv, omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven, med fokus på forlystelser og bureauer Speciale Sommeren 2011 AAU 2011 Side 1 af 88 1. TITELBLAD Uddannelsessted:

Læs mere

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009

Lovforslag i høring Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter. 20. marts 2009 20. marts 2009 Kort overblik - Moms Moms på egen og fremmed administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige (omfattet af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i

6. I 25 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Ved løbende erhvervelse af varer, der er nævnt i Lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9)

Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Indenrigsministeriet Dato: 28. april 2002 Kontor: 2.ø.kt. J.nr.: 1999/1425-9 Afgørelse af 00-12-04 - Dansk Supermarked A/S (1999/1425-9) Ved anvendelse af lønningsreglen er det den samlede kommunale skatteandel,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Momsretlig behandling af virksomhedsoverdragelse

Momsretlig behandling af virksomhedsoverdragelse Momsretlig behandling af virksomhedsoverdragelse Forfatter: Maja Jakobsen Eksamensnummer: 300123, Studie-id: mj83780 Afleveret 01-08-2013 Vejleder: Henrik Stensgaard Århus universitet, BSS, juridisk og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Region Midtjylland Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 27 ABCD Moms sporarbejde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v.

Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. - 1 Beskatning af bestyrelseshonorarer - et vildskud med uventede konsekvenser herunder vedrørende beskatning af fri bil, virksomhedsskatteordningen m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt. Notat. 1. Resumé Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0605 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 14. januar 2013 Supplerende grundnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer og

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk

Registrering af virksomhed - Start. Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Registrering af virksomhed - Start HUSK NÅR DU UDFYLDER BLANKETTEN Skriv korrekt branche. Find den på: www.branchekode.dk Skriv startdato Alle tegningsberettigede skal underskrive blanketten, ellers kan

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011)

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven 1, opkrævningsloven,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Øget fokus på momsretten

Øget fokus på momsretten Øget fokus på momsretten af Kaj Ramsløv 1. Indledning I Danmark skønnes der i år 2003 at ville blive opkrævet skatter og afgifter for i alt 692 mia. kr., hvoraf merværdiafgiften (herefter: momsen) skønnes

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere