Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune"

Transkript

1 Sundheds- og Udbud af Madudbringning til borgere i Københavns Kommune

2 Indhold Side 1. Indledning UDBUDSFORM FORNYET ANNONCERING OG ÆNDRINGER EFTER ANNULLATION KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN VÆRDIGRUNDLAG, INDKØBSPOLITIK OG INDKØBSSTRATEGI SOCIALE HENSYN I KØBENHAVNS KOMMUNE ELEKTRONISK FAKTURERING OPLYSNINGER OM SKAT AFGIFTER, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ Ydelse og orderegivende myndighed DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED UDBUDDETS OMFANG AFTALENS OMFANG KØBERS FORBEHOLD FASEOPDELING OG OPTIONER PRØVEPERIODE KØBERS FORBEHOLD GENNEMFØRELSE AF UDBUDSFORRETNINGEN HENVENDELSER VEDRØRENDE UDBUDDET Egnethedsvurdering UDVÆLGELSE AF TILBUDSGIVERE PERSONLIGE FORHOLD ØKONOMISK OG FINANSIEL FORMÅEN TEKNISK OG FAGLIG FORMÅEN UDVÆLGELSESKRITERIER Ordregivers Kravspecifikation Tildelingskriterier ved valg af leverandør Tilbudsbetingelser PRIS- OG LEVERANDØRFORHOLD AFLEVERING AF TILBUD TILBUDDETS FORM FORBEHOLD ALTERNATIVE BUD TAVSHEDSPLIGT OMKOSTNINGER VED UDBUDSFORRETNINGEN SKRIFTLIGE SPØRGSMÅL Tidsplan for udbudsforretning Checkliste Side 2 af 13

3 1. Indledning Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltning, udbyder madudbringning til borgere i Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har til hensigt at indgå kontrakt med 1 leverandør. Leverandøren vil være forpligtet til at levere til alle borgere og institutioner knyttet til Københavns Madservice a la Carte. Når udbudet er gennemført skal de ved udbudet fastsatte priser indberettes til fritvalgsdatabasen. Se om fritvalgsdatabasen og relevant lovgivning med mere på adressen Det samlede udbudsmateriale består af. a. Udbudsbetingelser b. Bilag 1: Kravspecifikation til Madudbringning (udfyldes af tilbudsgiver) c. Bilag 2: Egnethedsskema (udfyldes af tilbudsgiver) d. Bilag 3: Prisskema (udfyldes af tilbudsgiver) e. Bilag 4: Tro og love erklæring (udfyldes af tilbudsgiver) f. Bilag 5: Kontraktudkast g. Bilag 6: Kontraktbilag med kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv Udbudsform Opgaven vedrører en ydelse, som er omfattet af Udbudsdirektivets bilag II B og ydelsen skal således annonceres efter reglerne i Tilbudslovens Kapitel 6A. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er som følge heraf alene underlagt udbudsdirektivets artikel 23 om at anvende ikke-diskriminerende tekniske specifikationer og artikel 35, stk. 4, således at meddelelsen om indgået kontrakt skal fremsendes til publikationskontoret. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har efter tilbudsloven pligt til at annoncere, at kontrakten udbydes. Udbudet offentliggøres derfor på hvorefter at udbudsmaterialet kan hentes / dowloades på samme adresse af interesserede leverandører. Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltning har udarbejdet udbudsmaterialet med udvælgelses- og tildelingskriterier, således at kontrakten kan tildeles efter objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier i overensstemmelse med tilbudslovens 15 d, stk Fornyet annoncering og ændringer efter annullation Bemærk, at der her er tale om at Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltning genudbyder denne ydelse efter annullation på grund af manglende konkurrence, da kommunen efter annoncering kun modtog ét egnet tilbud. Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, har i forbindelse med denne ny annoncering foretaget ændringer i Udbudsbetingelser og bilag, således, at Side 3 af 13

4 tilbudsgivere, der tidligere har læst udbudsmaterialet, opfordres til på ny at overveje, om de vil fremsende tilbud på den udbudte ydelse. Ændringerne er foretaget i håb om, at kommunen ved denne annoncering opnår flere og bedre tilbud således, at der reelt opstår konkurrence om den udbudte ydelse. Tilbudsgivere, der tidligere har overvejet at fremsende tilbud eller har fremsendt tilbud, kan ikke forvente, at kommunen redegør for ændringerne, hvorfor interesserede tilbudsgivere opfordres til at gennemlæse Udbudsbetingelser og bilag grundigt før de udarbejder tilbud Københavns Kommune Københavns Kommune har ca ansatte og et budget på godt 42 mia. kr. til at servicere kommunens ca indbyggere. Kommunen består af 7 forvaltninger med ca kommunale institutioner, kontraktinstitutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen. Kommunen er en væsentlig aktør i den offentlige forvaltning og deltager i en lang række samarbejder med andre offentlige myndigheder og private virksomheder. Yderligere information om Københavns Kommune kan fås på Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tager sig af Københavns Kommunes opgaver inden for sundhed og omsorg til byens borgere. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget og varetager opgaverne inden for udvalgets to hovedområder: Aktiviteter og tilbud til ældre over 65 år og sundhed og forebyggelse for alle københavnere. Opgaverne omfatter blandt andet boliger og hjemmepleje til ældre, folkepension, hjælpemidler, forebyggelse, sundhedsfremme og tandpleje til ældre. Yderligere information om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune kan fås på Værdigrundlag, indkøbspolitik og indkøbsstrategi Borgerrepræsentationen vedtog den 8. oktober 1998 Københavns Kommunes værdigrundlag. Københavns Kommunes værdigrundlag København er som Danmarks hovedstad og centrum i Øresundsregionen et kraftcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk udvikling på et bæredygtigt grundlag. Det giver Københavns Kommune nogle særlige forpligtelser og muligheder for at være udadvendt og udviklingsorienteret. Københavns Kommune er en offentlig servicevirksomhed. Kommunens opgave er at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere i byen. Kommunen skal være bevidst om kvaliteten i sine serviceydelser, og kommunen skal møde brugeren med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Københavns Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, der er præget af effektivitet, samarbejde og stadig udvikling. Kommunen skal som arbejdsplads være kendetegnet ved et udfordrende og sundt arbejdsmiljø. Kommunen skal være en virksomhed, hvor medarbejdernes ansvarlighed, engagement og initiativ værdsættes, og hvor mangfoldighed betragtes Side 4 af 13 som et aktiv.

5 1.6. Sociale hensyn i Københavns Kommune Københavns Kommune har som landets hovedstad et særligt ansvar for at generelle sociale hensyn varetages i behørigt omfang. Kommunen ønsker at sikre inddragelsen af sociale hensyn i sine indkøbsaftaler gennem et tæt samarbejde med det private erhvervsliv. Københavns Kommune vil gerne være sine leverandører behjælpelig med at danne sig overblik over de muligheder, erfaringer og værktøjer, som kommunen stiller til rådighed for det private erhvervsliv i forbindelse med varetagelsen af sociale hensyn. Tilbudsgivere, der antages på nærværende kontrakt forpligter sig derfor til at deltage i et dialogmøde med Københavns Kommune. Formålet med dialogmødet er at oplyse leverandøren om, hvilke uddannelses- og beskæftigelsesordninger Københavns Kommune kan tilbyde leverandøren i relation til bl.a. integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet Elektronisk fakturering Leverandører til Københavns Kommune skal kunne fremsende elektroniske fakturaer og elektroniske kreditnotaer til Københavns Kommune i overensstemmelse med Lov om Offentlige Betalinger og kravene i kontraktudkastet. Leverandøren bør være opmærksom på, at de krav, som kommunen stiller til elektronisk dokumentudveksling, overgår kravene i Lov om Offentlige Betalinger. Den elektroniske faktura og kreditnota skal kunne sendes gennem en vans leverandør, og fakturaen skal være på ordrelinieniveau. Dette er ensbetydende med, at leverandøren ikke kan anvende et Læs-ind bureau i forbindelse med fremsendelsen af elektroniske fakturaer. Dette skyldes, at en elektronisk faktura, som afsendes via et Læs-ind bureau, ikke fremsender fakturapriserne på ordrelinieniveau. Ovennævnte krav er i praksis ensbetydende med, at leverandørens eget økonomisystem skal skabe en elektronisk faktura, eller der skal anvendes et ekstra modul/system til elektronisk fakturahåndtering. Se i øvrigt appendiks 2, punkt 5.1. Kravene til den elektroniske faktura kan løbende ændres af ordregiver Oplysninger om skat afgifter, miljø og arbejdsmiljø Adresse og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om skatter: Officielt navn: Skat København Adresse: Sluseholmen 8B By: København SV Telefon: Postnummer: 2450 Fax: Land: Danmark Side 5 af 13

6 Internetadresse: Adresse og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om miljøbeskyttelse: Officielt navn: Miljøstyrelsen Adresse: Strandgade 29 By: København K Telefon: Internetadresse: Postnummer: 1401 Fax: Land: Danmark Adresse og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår: Officielt navn: Arbejdstilsyne Adresse: Landskronagade 33 By: København Ø Telefon: Internetadresse: Postnummer: 2100 Fax: Land: Danmark 2. Ydelse og orderegivende myndighed 2.1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade København N Kontaktperson: Solgerd Thomsen 2.2. Udbuddets omfang Kontrakten vedrører daglig udbringning af varm og kold mad til borgere i Københavns Kommune. Maden udbringes portionsanrettet og den varme mad skal opvarmes i forbindelse med/under transporten. Side 6 af 13

7 Modtager gruppen består hovedsagelig af hjemmeboende pensionister, som har svært ved at købe ind og lave mad. I begrænset omfang er der tale om leverancer til beboere i ældreboligkomplekser, hvor der også kan være tale om mad pakket i bulk. Mad leveret i bulk skal ikke varmes op under kørslen. I øvrigt henvises til Bilag 1, Kravspecifikation til madudbringning 2.3. Aftalens omfang Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til en kontrakt mellem Københavns Kommune og én leverandør, omfattende al madudbringning for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens madordning Københavns Madservice a lá Carte. For tiden modtager gennemsnitligt ca borgere leveringer hver dag flest portioner bliver leveret mandag, onsdag og fredag. Madleverancer og forventet fordeling heraf er uforbindende nærmere beskrevet i bilag 1 til nærværende materiale. Bemærk, at kommunen forbeholder sig ret til at udvide eller indskrænke antallet af leveringssteder i aftaleperioden efter kontraktens bestemmelser herom, samt nedenfor under punkt Købers forbehold Resultatet af nærværende udbudsforretning, administrative og politiske beslutninger samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer i såvel kørselsomfang som kørselsmønster, jf. afsnit 2.4 Derfor er Københavns Kommune ikke forpligtet til at sikre, at Leverandøren efter kontrakten opnår en bestemt omsætning i aftaleperioden. Oplysninger om antal leveringer pr. dag er alene af vejledende karakter, og er ganske uforbindende og således på ingen måder bindende for kommunen Faseopdeling og optioner Københavns Kommune ønsker at indgå en 2-årig kontrakt med option på forlængelse 1 år ad gangen. Københavns Kommune kan med et skriftligt varsel til leverandøren på 6 måneder forlænge kontraktperioden for 1 år ad gangen. Forlængelse sker efter Sundheds- og Omsorgsforvaltningens valg. Ved udløbet af den oprindelige kontraktperiode eller eventuelle optionsperioder ophører kontrakten uden yderligere varsel Prøveperiode De første 6 måneder af aftaleperioden er prøvetid. Såfremt samarbejdet forløber tilfredsstillende, fortsætter aftalen indtil udløb. I modsat fald er køber berettiget til at ophæve aftalen med et skriftligt varsel på 30 dage til den 1. i en måned. Side 7 af 13

8 Købers forbehold Administrative, politiske eller andre beslutninger kan give behov for ændringer. Dette vil i givet fald blive varslet hurtigst muligt. Køber forbeholder sig derfor i aftaleperioden at kunne foretage hel eller delvis opsigelse, udvidelse eller nyetablering af den udbudte ydelse med et skriftligt varsel på 3 måneder til den 1. i en måned Gennemførelse af udbudsforretningen Alle interesserede leverandører kan afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud sker i to faser: udvælgelsesfasen og tildelingsfasen. I udvælgelsesfasen foretager Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet med udvælgelsesfasen er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen finder egnede til at varetage opgaven. Udvælgelsen af egnede tilbudsgivere vil ske på baggrund af en konkret vurdering af tilbudsgivers personlige forhold, tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen samt teknisk og faglig formåen. I tildelingsfasen foretages en konkret vurdering og sammenligning af de indkomne tilbud for at beslutte, hvilke tilbudsgivere der skal have tildelt kontrakten. Tilbudsvurderingen sker på grundlag af de i udbudsmaterialet offentliggjorte tildelingskriterier; jf. punkt 5. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil således først vurdere virksomhedernes egnethed og dernæst tage stilling til de afgivne tilbud Henvendelser vedrørende udbuddet Alle henvendelser vedrørende udbuddet bedes foregå skriftligt på samme måde, som det er angivet nedenfor under punkt Egnethedsvurdering 3.1. Udvælgelse af tilbudsgivere Tilbudsgivere, der ønsker at komme i betragtning til nærværende udbud, skal vedlægge de i 3.1.1, og efterspurgte oplysninger. Formålet hermed er at sikre, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen får alle nødvendige og relevante oplysninger til brug for vurderingen af de enkelte tilbudsgiveres egnethed i relation til den udbudte kontrakt. Tilbudsgivere bedes bemærke, at kommunen forbeholder sig ret men ikke pligt til at afvise tilbud, der ikke indeholder nedenstående oplysninger. Oplysningerne skal samles i det af kommunen udarbejdede egnethedsskema (bilag 2) vedlagt den relevante dokumentation og sendes sammen med tilbudet. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker følgende dokumentation i forbindelse med egnethedsvurderingen Personlige forhold 1. Tilbudsgiver bedes vedlægge en underskrevet tro og love erklæring om, at virksomheden ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger DKK, vedlagt udbudsmaterialet som bilag 4. Side 8 af 13

9 Økonomisk og finansiel formåen Ansøger skal vedlægge følgende oplysninger om ansøgers økonomiske og finansielle formåen: 2. Ansøgers årlige omsætning for de seneste 3 regnskabsår 3. Ansøgers soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår beregnet efter følgende formel: (Egenkapital x 100)/(Totale Aktiver) 4. Ansøgers likviditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår beregnet efter følgende formel: (Kortfristede Omsætningsaktiver x 100)/(Kortfristet gæld) 5. Erklæring fra virksomhedens ledelse eller revisor om, at der ikke er indtrådt væsentlige negative ændringer i virksomhedens økonomiske forhold siden udgangen af det seneste godkendte regnskabsår. 6. Gyldig erhvervsforsikring. I det omfang anmodende virksomhed er et konsortium, skal nøgletal beregnes på baggrund af samtlige konsortiedeltageres akkumulerede regnskabsoplysninger. Dokumentation for punkt i form af forskriftsmæssig erklæring afgivet i bilag 2 til nærværende materiale. Dokumentation for punkt 6. i form af kopi af forsikringspolice. Kan tilbudsgiver dokumentere, at der er tale om en nyetableret virksomhed, det vil sige en virksomhed, der er stiftet inden for de seneste 3 år, kan der efter aftale med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gives dispensation således, at tilbudsgiver alene skal inkludere oplysninger fra virksomhedens reelle levetid Teknisk og faglig formåen Ansøger skal vedlægge følgende oplysninger om virksomhedens tekniske og faglige formåen. 7. Tilbudsgiver skal vedlægge en beskrivelse af de betydeligste opgaver gennem de seneste 3 år vedrørende madudbringning for borgere i eget hjem eller andre plejehjem eller opgaver, der kan sidestilles hermed, med angivelse af firmanavn, kontaktperson og telefonnummer. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer for nærmere oplysninger om disses erfaring med tilbudsgivers virksomhed. 8. Oplysninger om, hvor stor en del af kontrakten tilbudsgiver eventuelt agter at give i underentreprise. 9. Oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de personer der skal være ansvarlige for madudbringningen. Oplysningen anføres i bilag Beskrivelse af tilbudsgivers generelle foranstaltninger til sikring af kvaliteten i virksomhedens udførelse af opgavetypen. 11. Beskrivelse af teknisk udstyr og faciliteter virksomheden råder over til opgavens løsning. Side 9 af 13

10 12. Såfremt virksomheden ikke fuldt ud råder over den nødvendige kapacitet, herunder teknisk udstyr, biler og medarbejdere mv., skal virksomheden vedlægge en plan for, hvorledes den kan udvide kapaciteten til det ønskede omfang. Kan tilbudsgiver dokumentere, at der er tale om en nyetableret virksomhed, det vil sige en virksomhed der er stiftet inden for de seneste 3 år, kan der efter aftale med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gives dispensation således, at tilbudsgiver alene skal inkludere oplysninger fra virksomhedens reelle levetid Udvælgelseskriterier Københavns Kommune har ved denne annoncering ikke fastsat mindstekrav til tilbudsgivernes henholdsvise økonomiske og finansielle formåen og tekniske og faglige formåen, men skal dog gøre opmærksom på, at kommunen forbeholder sig ret til at udelukke tilbudsgivere som uegnede, såfremt en tilbudsgiver ikke vurderes at have den nødvendige formåen til at løfte opgaven. I den forbindelse vil kommunen lægge vægt på om de fremsendte oplysninger efter kommunens vurdering viser, at tilbudsgiver er i stand til at varetage en driftsikker, kompetent opgaveløsning af den udbudte opgave. 4. Ordregivers Kravspecifikation Københavns Kommunes ufravigelige (minimums-) krav fremgår af bilag 1 til nærværende udbuds-materiale. Ved fremsendelse af tilbud accepterer tilbudsgiver samtidig alle ufravigelige krav i bilag 1. Det er således ikke nødvendigt, at det for hvert enkelt krav tilkendegives, at den tilbudte ydelse lever op til kravene. Kommunen forventer dog, at Tilbudsgiver i Bilag 1 supplerer kravene med en beskrivelse af hvorledes kravet imødekommes. Bilaget samt med den vindende tilbudsgivers tilkendegivelser, herunder ovennævnte beskrivelser vil indgå som bilag til kontrakten. 5. Tildelingskriterier ved valg af leverandør Sundheds- og Omsorgsforvaltning vil indgå aftale med den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I vurderingen vil indgå nedenstående delkriterier, hvilke er anført i prioriteret og vægtet rækkefølge: 1. Pris vægtes med 60 % 2. Kvalitet vægtes med 20 % 3. Driftssikkerhed vægtes med 20 % Ad 1) Ved vurdering af pris vil der blive lagt vægt på de afgivne priser til henholdsvis hjemmeboende borgere og samlede leveringer til plejehjem og andre institutioner. Prisen for enkeltleveringer til hjemmeboende vægtes 80 % i den samlede prisvurdering. Prisen for levering til plejehjem eller andre institutioner tæller 20 % i den samlede prisvurdering. Se i øvrigt bilag 3. Side 10 af 13

11 Ad 2) ved vurdering af Kvalitet vil der blive lagt vægt på tilbudsgivers beskrivelse af imødekommelse af krav nr. 4, 8a-b, 9b, 9h, 20 a og 21a i forhold til kommunens forventning til opgaveløsningen i bilag 1. Ad 3) ved vurdering af Driftssikkerhed vil der blive lagt vægt på tilbudsgivers beskrivelse af imødekommelse af krav nr. 4, 6a-d, 11 og 22a i forhold til kommunens forventning til opgaveløsningen i bilag Tilbudsbetingelser Tilbudsgiver skal afgive tilbud på grundlag af nærværende udbudsmateriale. Endelig aftale indgås på baggrund af udbudsmaterialet, udkast til kontrakt med bilag og tilbudsgivers tilbud Pris- og leverandørforhold Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til en rammeaftale mellem Københavns Kommune og 1 leverandør, alternativt 1 konsortium. Tilbud skal afgives i nettopriser i danske kroner eksklusiv moms og fratrukket rabatter, bonus og lignende Aflevering af tilbud Tilbud skal være ordregiver i hænde senest den 30. november 2010 klokken på nedenstående adresse: Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade København N Att.: Solgerd Thomsen Tilbud mærkes: Tilbud på Madudbringning og med tydelig angivelse af MÅ IKKE ÅBNES I POSTMODTAGELSEN. Tilbud skal afleveres i ét (1) papir eksemplar og ét (1) eksemplar i elektronisk form i almindeligt læsbart format for eksempel pdf eller lignende leveret på Cd-rom eller USB stik. Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 6 måneder fra tilbudsfristens udløb Tilbuddets form Tilbuddet skal udfærdiges på dansk, mens bilagsmateriale af generel karakter kan være på engelsk, svensk eller norsk. Tilbuddet skal indeholde en kort, generel beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed. Tilbuddet skal indeholde de i bilag 1, 2, 3 og 4 vedlagte skemaer i udfyldt stand. Det er vigtigt, at leverandøren besvarer og kommenterer alle punkter i tilbudsskemaerne og kravspecifikationerne, specificerer ydelser og priser samt besvarer konkrete spørgsmål. Side 11 af 13

12 Skulle der være punkter i udbudsgrundlaget, der forekommer uklare, kan der stilles spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. punkt 6.9. Er bilagene ikke udfyldt, eller udfyldt mangelfuldt, er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen berettiget til at se bort fra tilbuddet. Følgende bilag skal udfyldes og vedlægges tilbuddet: Bilag 1 Kravspecifikation til Madudbringning. Bilag 2 Virksomhedsoplysninger. Bilag 3 Prisskema Bilag 4 Tro og love erklæring 6.4. Forbehold Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold over for indholdet af kontrakten eller kravspecifikationen i bilag 1. Hvis der forekommer forbehold til disse dokumenter vil tilbuddet blive anset for ukonditionsmæssigt og derfor blive forkastet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Alternative bud Der kan ikke afgives alternative tilbud. Forhold i udbudsmaterialet, herunder kontraktudkast med bilag, der ikke er omtalt i tilbuddet, betragtes som accepteret af tilbudsgiver Tavshedspligt Nærværende materiale og eventuelt supplerende materiale skal behandles fortroligt. Tilbudsgivere skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med tilbudsgivning og løsning af opgaven. Tilbud med bilagsmateriale vil blive behandlet fortroligt. Det skal bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er underlagt de generelle regler om offentlighed i forvaltningen. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud Omkostninger ved udbudsforretningen Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med tilbudsgivning og eventuel efterfølgende kontrahering er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen uvedkommende, ligesom tilbudsmateriale ikke returneres til tilbudsgiver Skriftlige spørgsmål Det er muligt at stille uddybende skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive publiceret på Virksomheder der efterfølgende rekvirerer udbudsmateriale, vil modtage besvarelserne sammen med udbudsmaterialet. Side 12 af 13

13 Skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet bedes fremsendt til den i punkt 2 angivne adresse eller via mail att.: Solgerd Thomsen og skal tydeligt mærkes Madudbringning. 7. Tidsplan for udbudsforretning Udbudsforretningen forventes gennemført efter nedenstående tidsplan: Bekendtgørelsen sendes til Udbudsvagten , klokken Frist for modtagelse af tilbud Beslutning om leverandørvalg er truffet og tilbudsgiverne orienteres Rammeaftalen træder i kraft 8. Checkliste Tilbudsgiveren skal, før afsendelse, være opmærksom på, at tilbuddet indeholder alle de informationer, der efterspørges: Underskrift fra de relevante personer Alle bilag i udfyldt stand og underskrevne hvor nødvendigt Tro og love erklæringer udfyldt Virksomhedsbeskrivelse, indeholdt referenceliste Det komplette tilbud i ét eksemplar Elektronisk kopi Kontrollér, at tilbuddet afsendes til den korrekte adresse. Vær opmærksom på, at hvis fristen for aflevering af tilbud ikke bliver overholdt punktligt, vil det medføre, at tilbuddet bliver afvist. Side 13 af 13

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Oplysningsskemaer Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Oplysningsskemaer Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0027

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud vedrørende Lederafklaringsforløb i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Østjysk Ledelsesakademi, som er et samarbejde

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v.

Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsmateriale Vikarservice til Ældreplejen m.v. Marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilbudsbetingelser...3 1.1 Udbudsform og omfang...3 1.2 Tilbudsfrist...3 1.3

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune.

Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og Ledelsesudvikling Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune.

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af kommunale reklamepladser (Koncession) Delaftale A Bygninger/Ejendomme. til Københavns Kommune

Udbudsmateriale. Udbud af kommunale reklamepladser (Koncession) Delaftale A Bygninger/Ejendomme. til Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Udbudsmateriale Udbud af kommunale reklamepladser (Koncession) Delaftale A Bygninger/Ejendomme til Københavns Kommune November 2007 Indhold Side 1. Indledning...2 1.1. KØBENHAVNS KOMMUNE...2

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af elektronisk nøglesystem Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af indkøbsordning i henhold til Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven),

Læs mere

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Annonceret udbud Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Oktober 2013 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december om indhentning

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Gravemaskine, november 2014 Side 1/6 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovebekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier

Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Udbud af opgave Vidensbank og vidensdeling Integration og fastholdelse af højtuddannet udenlandske arbejdstagere og deres familier Der udbydes en opgave vedrørende kortlægning af initiativer, etablering

Læs mere