Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune"

Transkript

1 Sundheds- og Udbud af Madudbringning til borgere i Københavns Kommune

2 Indhold Side 1. Indledning UDBUDSFORM FORNYET ANNONCERING OG ÆNDRINGER EFTER ANNULLATION KØBENHAVNS KOMMUNE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN VÆRDIGRUNDLAG, INDKØBSPOLITIK OG INDKØBSSTRATEGI SOCIALE HENSYN I KØBENHAVNS KOMMUNE ELEKTRONISK FAKTURERING OPLYSNINGER OM SKAT AFGIFTER, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ Ydelse og orderegivende myndighed DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED UDBUDDETS OMFANG AFTALENS OMFANG KØBERS FORBEHOLD FASEOPDELING OG OPTIONER PRØVEPERIODE KØBERS FORBEHOLD GENNEMFØRELSE AF UDBUDSFORRETNINGEN HENVENDELSER VEDRØRENDE UDBUDDET Egnethedsvurdering UDVÆLGELSE AF TILBUDSGIVERE PERSONLIGE FORHOLD ØKONOMISK OG FINANSIEL FORMÅEN TEKNISK OG FAGLIG FORMÅEN UDVÆLGELSESKRITERIER Ordregivers Kravspecifikation Tildelingskriterier ved valg af leverandør Tilbudsbetingelser PRIS- OG LEVERANDØRFORHOLD AFLEVERING AF TILBUD TILBUDDETS FORM FORBEHOLD ALTERNATIVE BUD TAVSHEDSPLIGT OMKOSTNINGER VED UDBUDSFORRETNINGEN SKRIFTLIGE SPØRGSMÅL Tidsplan for udbudsforretning Checkliste Side 2 af 13

3 1. Indledning Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltning, udbyder madudbringning til borgere i Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har til hensigt at indgå kontrakt med 1 leverandør. Leverandøren vil være forpligtet til at levere til alle borgere og institutioner knyttet til Københavns Madservice a la Carte. Når udbudet er gennemført skal de ved udbudet fastsatte priser indberettes til fritvalgsdatabasen. Se om fritvalgsdatabasen og relevant lovgivning med mere på adressen Det samlede udbudsmateriale består af. a. Udbudsbetingelser b. Bilag 1: Kravspecifikation til Madudbringning (udfyldes af tilbudsgiver) c. Bilag 2: Egnethedsskema (udfyldes af tilbudsgiver) d. Bilag 3: Prisskema (udfyldes af tilbudsgiver) e. Bilag 4: Tro og love erklæring (udfyldes af tilbudsgiver) f. Bilag 5: Kontraktudkast g. Bilag 6: Kontraktbilag med kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv Udbudsform Opgaven vedrører en ydelse, som er omfattet af Udbudsdirektivets bilag II B og ydelsen skal således annonceres efter reglerne i Tilbudslovens Kapitel 6A. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er som følge heraf alene underlagt udbudsdirektivets artikel 23 om at anvende ikke-diskriminerende tekniske specifikationer og artikel 35, stk. 4, således at meddelelsen om indgået kontrakt skal fremsendes til publikationskontoret. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har efter tilbudsloven pligt til at annoncere, at kontrakten udbydes. Udbudet offentliggøres derfor på hvorefter at udbudsmaterialet kan hentes / dowloades på samme adresse af interesserede leverandører. Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltning har udarbejdet udbudsmaterialet med udvælgelses- og tildelingskriterier, således at kontrakten kan tildeles efter objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier i overensstemmelse med tilbudslovens 15 d, stk Fornyet annoncering og ændringer efter annullation Bemærk, at der her er tale om at Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltning genudbyder denne ydelse efter annullation på grund af manglende konkurrence, da kommunen efter annoncering kun modtog ét egnet tilbud. Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, har i forbindelse med denne ny annoncering foretaget ændringer i Udbudsbetingelser og bilag, således, at Side 3 af 13

4 tilbudsgivere, der tidligere har læst udbudsmaterialet, opfordres til på ny at overveje, om de vil fremsende tilbud på den udbudte ydelse. Ændringerne er foretaget i håb om, at kommunen ved denne annoncering opnår flere og bedre tilbud således, at der reelt opstår konkurrence om den udbudte ydelse. Tilbudsgivere, der tidligere har overvejet at fremsende tilbud eller har fremsendt tilbud, kan ikke forvente, at kommunen redegør for ændringerne, hvorfor interesserede tilbudsgivere opfordres til at gennemlæse Udbudsbetingelser og bilag grundigt før de udarbejder tilbud Københavns Kommune Københavns Kommune har ca ansatte og et budget på godt 42 mia. kr. til at servicere kommunens ca indbyggere. Kommunen består af 7 forvaltninger med ca kommunale institutioner, kontraktinstitutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst med kommunen. Kommunen er en væsentlig aktør i den offentlige forvaltning og deltager i en lang række samarbejder med andre offentlige myndigheder og private virksomheder. Yderligere information om Københavns Kommune kan fås på Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tager sig af Københavns Kommunes opgaver inden for sundhed og omsorg til byens borgere. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget og varetager opgaverne inden for udvalgets to hovedområder: Aktiviteter og tilbud til ældre over 65 år og sundhed og forebyggelse for alle københavnere. Opgaverne omfatter blandt andet boliger og hjemmepleje til ældre, folkepension, hjælpemidler, forebyggelse, sundhedsfremme og tandpleje til ældre. Yderligere information om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune kan fås på Værdigrundlag, indkøbspolitik og indkøbsstrategi Borgerrepræsentationen vedtog den 8. oktober 1998 Københavns Kommunes værdigrundlag. Københavns Kommunes værdigrundlag København er som Danmarks hovedstad og centrum i Øresundsregionen et kraftcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk udvikling på et bæredygtigt grundlag. Det giver Københavns Kommune nogle særlige forpligtelser og muligheder for at være udadvendt og udviklingsorienteret. Københavns Kommune er en offentlig servicevirksomhed. Kommunens opgave er at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere i byen. Kommunen skal være bevidst om kvaliteten i sine serviceydelser, og kommunen skal møde brugeren med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Københavns Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads, der er præget af effektivitet, samarbejde og stadig udvikling. Kommunen skal som arbejdsplads være kendetegnet ved et udfordrende og sundt arbejdsmiljø. Kommunen skal være en virksomhed, hvor medarbejdernes ansvarlighed, engagement og initiativ værdsættes, og hvor mangfoldighed betragtes Side 4 af 13 som et aktiv.

5 1.6. Sociale hensyn i Københavns Kommune Københavns Kommune har som landets hovedstad et særligt ansvar for at generelle sociale hensyn varetages i behørigt omfang. Kommunen ønsker at sikre inddragelsen af sociale hensyn i sine indkøbsaftaler gennem et tæt samarbejde med det private erhvervsliv. Københavns Kommune vil gerne være sine leverandører behjælpelig med at danne sig overblik over de muligheder, erfaringer og værktøjer, som kommunen stiller til rådighed for det private erhvervsliv i forbindelse med varetagelsen af sociale hensyn. Tilbudsgivere, der antages på nærværende kontrakt forpligter sig derfor til at deltage i et dialogmøde med Københavns Kommune. Formålet med dialogmødet er at oplyse leverandøren om, hvilke uddannelses- og beskæftigelsesordninger Københavns Kommune kan tilbyde leverandøren i relation til bl.a. integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet Elektronisk fakturering Leverandører til Københavns Kommune skal kunne fremsende elektroniske fakturaer og elektroniske kreditnotaer til Københavns Kommune i overensstemmelse med Lov om Offentlige Betalinger og kravene i kontraktudkastet. Leverandøren bør være opmærksom på, at de krav, som kommunen stiller til elektronisk dokumentudveksling, overgår kravene i Lov om Offentlige Betalinger. Den elektroniske faktura og kreditnota skal kunne sendes gennem en vans leverandør, og fakturaen skal være på ordrelinieniveau. Dette er ensbetydende med, at leverandøren ikke kan anvende et Læs-ind bureau i forbindelse med fremsendelsen af elektroniske fakturaer. Dette skyldes, at en elektronisk faktura, som afsendes via et Læs-ind bureau, ikke fremsender fakturapriserne på ordrelinieniveau. Ovennævnte krav er i praksis ensbetydende med, at leverandørens eget økonomisystem skal skabe en elektronisk faktura, eller der skal anvendes et ekstra modul/system til elektronisk fakturahåndtering. Se i øvrigt appendiks 2, punkt 5.1. Kravene til den elektroniske faktura kan løbende ændres af ordregiver Oplysninger om skat afgifter, miljø og arbejdsmiljø Adresse og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om skatter: Officielt navn: Skat København Adresse: Sluseholmen 8B By: København SV Telefon: Postnummer: 2450 Fax: Land: Danmark Side 5 af 13

6 Internetadresse: Adresse og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om miljøbeskyttelse: Officielt navn: Miljøstyrelsen Adresse: Strandgade 29 By: København K Telefon: Internetadresse: Postnummer: 1401 Fax: Land: Danmark Adresse og internetadresse for den relevante statslige tjeneste, hvor der kan indhentes oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår: Officielt navn: Arbejdstilsyne Adresse: Landskronagade 33 By: København Ø Telefon: Internetadresse: Postnummer: 2100 Fax: Land: Danmark 2. Ydelse og orderegivende myndighed 2.1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade København N Kontaktperson: Solgerd Thomsen 2.2. Udbuddets omfang Kontrakten vedrører daglig udbringning af varm og kold mad til borgere i Københavns Kommune. Maden udbringes portionsanrettet og den varme mad skal opvarmes i forbindelse med/under transporten. Side 6 af 13

7 Modtager gruppen består hovedsagelig af hjemmeboende pensionister, som har svært ved at købe ind og lave mad. I begrænset omfang er der tale om leverancer til beboere i ældreboligkomplekser, hvor der også kan være tale om mad pakket i bulk. Mad leveret i bulk skal ikke varmes op under kørslen. I øvrigt henvises til Bilag 1, Kravspecifikation til madudbringning 2.3. Aftalens omfang Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til en kontrakt mellem Københavns Kommune og én leverandør, omfattende al madudbringning for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens madordning Københavns Madservice a lá Carte. For tiden modtager gennemsnitligt ca borgere leveringer hver dag flest portioner bliver leveret mandag, onsdag og fredag. Madleverancer og forventet fordeling heraf er uforbindende nærmere beskrevet i bilag 1 til nærværende materiale. Bemærk, at kommunen forbeholder sig ret til at udvide eller indskrænke antallet af leveringssteder i aftaleperioden efter kontraktens bestemmelser herom, samt nedenfor under punkt Købers forbehold Resultatet af nærværende udbudsforretning, administrative og politiske beslutninger samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer i såvel kørselsomfang som kørselsmønster, jf. afsnit 2.4 Derfor er Københavns Kommune ikke forpligtet til at sikre, at Leverandøren efter kontrakten opnår en bestemt omsætning i aftaleperioden. Oplysninger om antal leveringer pr. dag er alene af vejledende karakter, og er ganske uforbindende og således på ingen måder bindende for kommunen Faseopdeling og optioner Københavns Kommune ønsker at indgå en 2-årig kontrakt med option på forlængelse 1 år ad gangen. Københavns Kommune kan med et skriftligt varsel til leverandøren på 6 måneder forlænge kontraktperioden for 1 år ad gangen. Forlængelse sker efter Sundheds- og Omsorgsforvaltningens valg. Ved udløbet af den oprindelige kontraktperiode eller eventuelle optionsperioder ophører kontrakten uden yderligere varsel Prøveperiode De første 6 måneder af aftaleperioden er prøvetid. Såfremt samarbejdet forløber tilfredsstillende, fortsætter aftalen indtil udløb. I modsat fald er køber berettiget til at ophæve aftalen med et skriftligt varsel på 30 dage til den 1. i en måned. Side 7 af 13

8 Købers forbehold Administrative, politiske eller andre beslutninger kan give behov for ændringer. Dette vil i givet fald blive varslet hurtigst muligt. Køber forbeholder sig derfor i aftaleperioden at kunne foretage hel eller delvis opsigelse, udvidelse eller nyetablering af den udbudte ydelse med et skriftligt varsel på 3 måneder til den 1. i en måned Gennemførelse af udbudsforretningen Alle interesserede leverandører kan afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud sker i to faser: udvælgelsesfasen og tildelingsfasen. I udvælgelsesfasen foretager Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet med udvælgelsesfasen er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen finder egnede til at varetage opgaven. Udvælgelsen af egnede tilbudsgivere vil ske på baggrund af en konkret vurdering af tilbudsgivers personlige forhold, tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen samt teknisk og faglig formåen. I tildelingsfasen foretages en konkret vurdering og sammenligning af de indkomne tilbud for at beslutte, hvilke tilbudsgivere der skal have tildelt kontrakten. Tilbudsvurderingen sker på grundlag af de i udbudsmaterialet offentliggjorte tildelingskriterier; jf. punkt 5. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil således først vurdere virksomhedernes egnethed og dernæst tage stilling til de afgivne tilbud Henvendelser vedrørende udbuddet Alle henvendelser vedrørende udbuddet bedes foregå skriftligt på samme måde, som det er angivet nedenfor under punkt Egnethedsvurdering 3.1. Udvælgelse af tilbudsgivere Tilbudsgivere, der ønsker at komme i betragtning til nærværende udbud, skal vedlægge de i 3.1.1, og efterspurgte oplysninger. Formålet hermed er at sikre, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen får alle nødvendige og relevante oplysninger til brug for vurderingen af de enkelte tilbudsgiveres egnethed i relation til den udbudte kontrakt. Tilbudsgivere bedes bemærke, at kommunen forbeholder sig ret men ikke pligt til at afvise tilbud, der ikke indeholder nedenstående oplysninger. Oplysningerne skal samles i det af kommunen udarbejdede egnethedsskema (bilag 2) vedlagt den relevante dokumentation og sendes sammen med tilbudet. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker følgende dokumentation i forbindelse med egnethedsvurderingen Personlige forhold 1. Tilbudsgiver bedes vedlægge en underskrevet tro og love erklæring om, at virksomheden ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger DKK, vedlagt udbudsmaterialet som bilag 4. Side 8 af 13

9 Økonomisk og finansiel formåen Ansøger skal vedlægge følgende oplysninger om ansøgers økonomiske og finansielle formåen: 2. Ansøgers årlige omsætning for de seneste 3 regnskabsår 3. Ansøgers soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår beregnet efter følgende formel: (Egenkapital x 100)/(Totale Aktiver) 4. Ansøgers likviditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår beregnet efter følgende formel: (Kortfristede Omsætningsaktiver x 100)/(Kortfristet gæld) 5. Erklæring fra virksomhedens ledelse eller revisor om, at der ikke er indtrådt væsentlige negative ændringer i virksomhedens økonomiske forhold siden udgangen af det seneste godkendte regnskabsår. 6. Gyldig erhvervsforsikring. I det omfang anmodende virksomhed er et konsortium, skal nøgletal beregnes på baggrund af samtlige konsortiedeltageres akkumulerede regnskabsoplysninger. Dokumentation for punkt i form af forskriftsmæssig erklæring afgivet i bilag 2 til nærværende materiale. Dokumentation for punkt 6. i form af kopi af forsikringspolice. Kan tilbudsgiver dokumentere, at der er tale om en nyetableret virksomhed, det vil sige en virksomhed, der er stiftet inden for de seneste 3 år, kan der efter aftale med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gives dispensation således, at tilbudsgiver alene skal inkludere oplysninger fra virksomhedens reelle levetid Teknisk og faglig formåen Ansøger skal vedlægge følgende oplysninger om virksomhedens tekniske og faglige formåen. 7. Tilbudsgiver skal vedlægge en beskrivelse af de betydeligste opgaver gennem de seneste 3 år vedrørende madudbringning for borgere i eget hjem eller andre plejehjem eller opgaver, der kan sidestilles hermed, med angivelse af firmanavn, kontaktperson og telefonnummer. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer for nærmere oplysninger om disses erfaring med tilbudsgivers virksomhed. 8. Oplysninger om, hvor stor en del af kontrakten tilbudsgiver eventuelt agter at give i underentreprise. 9. Oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de personer der skal være ansvarlige for madudbringningen. Oplysningen anføres i bilag Beskrivelse af tilbudsgivers generelle foranstaltninger til sikring af kvaliteten i virksomhedens udførelse af opgavetypen. 11. Beskrivelse af teknisk udstyr og faciliteter virksomheden råder over til opgavens løsning. Side 9 af 13

10 12. Såfremt virksomheden ikke fuldt ud råder over den nødvendige kapacitet, herunder teknisk udstyr, biler og medarbejdere mv., skal virksomheden vedlægge en plan for, hvorledes den kan udvide kapaciteten til det ønskede omfang. Kan tilbudsgiver dokumentere, at der er tale om en nyetableret virksomhed, det vil sige en virksomhed der er stiftet inden for de seneste 3 år, kan der efter aftale med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gives dispensation således, at tilbudsgiver alene skal inkludere oplysninger fra virksomhedens reelle levetid Udvælgelseskriterier Københavns Kommune har ved denne annoncering ikke fastsat mindstekrav til tilbudsgivernes henholdsvise økonomiske og finansielle formåen og tekniske og faglige formåen, men skal dog gøre opmærksom på, at kommunen forbeholder sig ret til at udelukke tilbudsgivere som uegnede, såfremt en tilbudsgiver ikke vurderes at have den nødvendige formåen til at løfte opgaven. I den forbindelse vil kommunen lægge vægt på om de fremsendte oplysninger efter kommunens vurdering viser, at tilbudsgiver er i stand til at varetage en driftsikker, kompetent opgaveløsning af den udbudte opgave. 4. Ordregivers Kravspecifikation Københavns Kommunes ufravigelige (minimums-) krav fremgår af bilag 1 til nærværende udbuds-materiale. Ved fremsendelse af tilbud accepterer tilbudsgiver samtidig alle ufravigelige krav i bilag 1. Det er således ikke nødvendigt, at det for hvert enkelt krav tilkendegives, at den tilbudte ydelse lever op til kravene. Kommunen forventer dog, at Tilbudsgiver i Bilag 1 supplerer kravene med en beskrivelse af hvorledes kravet imødekommes. Bilaget samt med den vindende tilbudsgivers tilkendegivelser, herunder ovennævnte beskrivelser vil indgå som bilag til kontrakten. 5. Tildelingskriterier ved valg af leverandør Sundheds- og Omsorgsforvaltning vil indgå aftale med den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. I vurderingen vil indgå nedenstående delkriterier, hvilke er anført i prioriteret og vægtet rækkefølge: 1. Pris vægtes med 60 % 2. Kvalitet vægtes med 20 % 3. Driftssikkerhed vægtes med 20 % Ad 1) Ved vurdering af pris vil der blive lagt vægt på de afgivne priser til henholdsvis hjemmeboende borgere og samlede leveringer til plejehjem og andre institutioner. Prisen for enkeltleveringer til hjemmeboende vægtes 80 % i den samlede prisvurdering. Prisen for levering til plejehjem eller andre institutioner tæller 20 % i den samlede prisvurdering. Se i øvrigt bilag 3. Side 10 af 13

11 Ad 2) ved vurdering af Kvalitet vil der blive lagt vægt på tilbudsgivers beskrivelse af imødekommelse af krav nr. 4, 8a-b, 9b, 9h, 20 a og 21a i forhold til kommunens forventning til opgaveløsningen i bilag 1. Ad 3) ved vurdering af Driftssikkerhed vil der blive lagt vægt på tilbudsgivers beskrivelse af imødekommelse af krav nr. 4, 6a-d, 11 og 22a i forhold til kommunens forventning til opgaveløsningen i bilag Tilbudsbetingelser Tilbudsgiver skal afgive tilbud på grundlag af nærværende udbudsmateriale. Endelig aftale indgås på baggrund af udbudsmaterialet, udkast til kontrakt med bilag og tilbudsgivers tilbud Pris- og leverandørforhold Det er hensigten, at nærværende udbud skal føre til en rammeaftale mellem Københavns Kommune og 1 leverandør, alternativt 1 konsortium. Tilbud skal afgives i nettopriser i danske kroner eksklusiv moms og fratrukket rabatter, bonus og lignende Aflevering af tilbud Tilbud skal være ordregiver i hænde senest den 30. november 2010 klokken på nedenstående adresse: Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade København N Att.: Solgerd Thomsen Tilbud mærkes: Tilbud på Madudbringning og med tydelig angivelse af MÅ IKKE ÅBNES I POSTMODTAGELSEN. Tilbud skal afleveres i ét (1) papir eksemplar og ét (1) eksemplar i elektronisk form i almindeligt læsbart format for eksempel pdf eller lignende leveret på Cd-rom eller USB stik. Tilbuddet er bindende for tilbudsgiver i 6 måneder fra tilbudsfristens udløb Tilbuddets form Tilbuddet skal udfærdiges på dansk, mens bilagsmateriale af generel karakter kan være på engelsk, svensk eller norsk. Tilbuddet skal indeholde en kort, generel beskrivelse af tilbudsgivers virksomhed. Tilbuddet skal indeholde de i bilag 1, 2, 3 og 4 vedlagte skemaer i udfyldt stand. Det er vigtigt, at leverandøren besvarer og kommenterer alle punkter i tilbudsskemaerne og kravspecifikationerne, specificerer ydelser og priser samt besvarer konkrete spørgsmål. Side 11 af 13

12 Skulle der være punkter i udbudsgrundlaget, der forekommer uklare, kan der stilles spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. punkt 6.9. Er bilagene ikke udfyldt, eller udfyldt mangelfuldt, er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen berettiget til at se bort fra tilbuddet. Følgende bilag skal udfyldes og vedlægges tilbuddet: Bilag 1 Kravspecifikation til Madudbringning. Bilag 2 Virksomhedsoplysninger. Bilag 3 Prisskema Bilag 4 Tro og love erklæring 6.4. Forbehold Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold over for indholdet af kontrakten eller kravspecifikationen i bilag 1. Hvis der forekommer forbehold til disse dokumenter vil tilbuddet blive anset for ukonditionsmæssigt og derfor blive forkastet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Alternative bud Der kan ikke afgives alternative tilbud. Forhold i udbudsmaterialet, herunder kontraktudkast med bilag, der ikke er omtalt i tilbuddet, betragtes som accepteret af tilbudsgiver Tavshedspligt Nærværende materiale og eventuelt supplerende materiale skal behandles fortroligt. Tilbudsgivere skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med tilbudsgivning og løsning af opgaven. Tilbud med bilagsmateriale vil blive behandlet fortroligt. Det skal bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er underlagt de generelle regler om offentlighed i forvaltningen. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud Omkostninger ved udbudsforretningen Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med tilbudsgivning og eventuel efterfølgende kontrahering er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen uvedkommende, ligesom tilbudsmateriale ikke returneres til tilbudsgiver Skriftlige spørgsmål Det er muligt at stille uddybende skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. Alle spørgsmål og svar vil i anonymiseret form blive publiceret på Virksomheder der efterfølgende rekvirerer udbudsmateriale, vil modtage besvarelserne sammen med udbudsmaterialet. Side 12 af 13

13 Skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet bedes fremsendt til den i punkt 2 angivne adresse eller via mail att.: Solgerd Thomsen og skal tydeligt mærkes Madudbringning. 7. Tidsplan for udbudsforretning Udbudsforretningen forventes gennemført efter nedenstående tidsplan: Bekendtgørelsen sendes til Udbudsvagten , klokken Frist for modtagelse af tilbud Beslutning om leverandørvalg er truffet og tilbudsgiverne orienteres Rammeaftalen træder i kraft 8. Checkliste Tilbudsgiveren skal, før afsendelse, være opmærksom på, at tilbuddet indeholder alle de informationer, der efterspørges: Underskrift fra de relevante personer Alle bilag i udfyldt stand og underskrevne hvor nødvendigt Tro og love erklæringer udfyldt Virksomhedsbeskrivelse, indeholdt referenceliste Det komplette tilbud i ét eksemplar Elektronisk kopi Kontrollér, at tilbuddet afsendes til den korrekte adresse. Vær opmærksom på, at hvis fristen for aflevering af tilbud ikke bliver overholdt punktligt, vil det medføre, at tilbuddet bliver afvist. Side 13 af 13

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere