Velkommen til workshoppen Fra lukningstruet til prisvinder. Ved Gitte Lykkehus og Birger Hørning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til workshoppen Fra lukningstruet til prisvinder. Ved Gitte Lykkehus og Birger Hørning"

Transkript

1 Velkommen til workshoppen Fra lukningstruet til prisvinder Ved Gitte Lykkehus og Birger Hørning

2 Metodik for workshoppen Temaer: Drømme, samarbejde og resultater Hvad vi gør Oversigt over milestones Langsigtede strategier Kortsigtede strategier Hvordan vi gør Udrulning af strategierne Skoleniveau Teamniveau Effekt: Vi skaber match ml. strategi og organisationsudvikling. Det giver resultater!

3 Præsentation af CEU Kolding 155 år r gammel Omsætning 190 mio. 300 ansatte kvm. fordelt påp 3 adresser 1700 årselever eller ca cpr. nr. pro anno Udbyder 32 erhvervsuddannelser, højere h teknisk eksamen og Kortere videregående ende uddannelser. Selvejende med paritetisk sammensat bestyrelse

4 Skolen blev grundlagt Gennem tiden har skolen været udsat for mange rystelser. I 1993 var den tæt på at lukke grundet fejlslagent byggeri, dårlig ledelse m.m. Fra 1994 har skolen oplevet en tid med mange nye tiltag, som har bragt skolen ud af krisen. Nederlag har ingen far, men sejre har mange! siges der. Men to årsager til skolens succes er uafviselige: Evnen til at arbejde sammen med udgangspunkt i hinandens forskelligheder Evne til at drømme og realisere drømmene Disse to evner ligger som temaer bag den følgende workshop om lederskab, politik og strategi samt resultater.

5 Samarbejde og drømme

6 Hvad har vi opnået - økonomi Likviditet - 12,7 40 mio. Egenkapital 1,2 80 mio. Investeringer Uddannelse IT Bygninger 5.600,- kr. pr. ansat Ukendt beløb Ukendt beløb kr. pr. ansat kr. pr. ansat Akkumuleret inv. 300 mio

7 Hvad har vi opnået - kvalitet I 1994 gennemførte vi ingen kvalitetsmålinger. linger. I 1999 iværks rksættes kvalitetsarbejde på skolen. Første ansøgning fremsendes i modtager skolen som første f danske uddannelsesinstitution den internationale kvalitetspris Recognized for Excellence.

8 Case: Udgangspunktet situationen i 1994 Skolen er illikvid med 12, 7 mill. kr. egenkapitalen er på 1,4 mill. Skolen råder over kvm heraf er ejet resten er i uopsigelige lejemål fra 6 til 9 år. Alle bygninger er totalt nedslidte. Skolen er under voldsom politisk pres for at udskille Kunsthåndværkerskolen, som befinder sig i et af de uopsigelige lejemål. Administrationen er kaotisk. Økonomien er ukontrollerbar. Revisionsfirmaet er slæbt i retten for inkompetence. Der er 44 ledere, heraf virker en stor del mere som tillidsrepræsentanter for medarbejderne end som ledere (ledende lærerordning). Der er et nærmest krigslignende forhold ml. ledelse og tillidsrepræsentanter. Der er 38 forskellige uddannelser udbudt med meget varierende optag. Skolen skal afrapportere hver måned til ministeriet og skal præstere et positivt regnskab ved årets udgang. I februar ansættes ny direktør og i april ansættes en ny administrationschef. Hvad kan den nye ledelse gøre?

9 Analyse Identifikation af organisationens stade EFQM PEST SWOT Tendens Beskrivelse Scenarier Beskrivelser af mål m BSC/Strategikort Visioner Implementering Kortsigtet målm Handlingsplaner Milestones/Opfølg lg- ning Involvering

10 Hvis du kun har en hammer, ser du alle problemer som søm! Når vi kender vores organisation, kan vi vælge værktøjerne til strategien og til forandringen i organisationen. Identifikation af organisationens stade/situation Valg af metode Kotter Visionsledelse Eksplorativ Situationsbestemt ledelse

11 1995: KTS år 2004 Mål: Vi vil udvikle og fastholde Kolding tekniske Skole som et attraktiv kompetencecenter med størst mulig handlefrihed og selvstændighed. Dvs. god økonomi og ejemål. Sammenhæng ml. indretning og pædagogik Resultat: Fra 12,7 mill. kr. til + 57 mill. kr. i likviditet og 35 mill. kr. i egenkapital. 17 lejemål ændret til 3 ejemål. Investering i ny teknologi Nye bygninger indrettet efter de nyeste pædagogiske krav (reform 2000, individualisering/fleksibilitet/åbenhed). Fremgangsmåde: Decentralisering af økonomi, selvstændige profitcentre = afdelinger, reduktion af antal ledere og servicepersonale, overgang fra leje- til ejemål samt halvering af m2-forbrug, udskillelse eller nedlæg-gelse af tabsgivende uddannelser. Iværksættelse af indtægtsdækket virksomhed (pc-brugeruddannelse m.v.). Udarbejdelse af byggekoncept. Styregruppe. Byggeplaner/budget. Udskillelsen af Kunsthåndværkerskolen sker under betingelse af kapitalisering af manglende husleje. Udbredelse: Alle afdelinger, alle områder. Evaluering: Kvartalsvise opfølgninger via kvartalsregnskab, halvårsregnskab og årsregnskab, udbygget med aktivitets og kapacitetsopgørelser. Byggeplaner/byggemøder Vurdering: Årsrapporter, strategiseminar, revisionsrapporter og managementletters. Byggeplaner/regnskab.

12 Case: Situationen i 1998 Siden 1994 har skolens haft overskud, i de sidste par år endda et meget stort overskud. Skolen råder stadig over mange lejemål, men de er alle opsagte, og et større bygeprojekt er under projektering. Kunsthåndværkerskolen er udskilt. Der er oparbejdet fornuftige administrative procedurer, uden der dog er 100 % sikker overblik over indsats og resultat. Antallet er ledere er reduceret til 30. Antallet af uddannelser er reduceret til 34. Forholdet til tillidsrepræsentanterne er forretningsmæssigt. Medarbejderne arbejder loyalt men måske knap så engageret. Klimaet er præget af mange små konflikter og traditionel arbejdstager arbejdsgiverholdninger! Der høres bemærkninger om ensidigt fokusering på økonomi. Hvad kan ledelsen gøre?

13 Mål: 1999: Fornyelsen CEU Kolding er gennemsyret af en innovations- og forbedringskultur, der gør os til en attraktiv samarbejdspartner målt på resultat og kvalitet. Dvs. god kvalitet, professionel ledelse, fastlæggelse af mission og værdier. Resultat: CEU Kolding modtager som første danske uddannelsesinstitution recognized for excellence prisen i maj Værdsættende samtaler (AI Appreciative Inquiry-modellen er udbredt). Strategisk medarbejderorgan MIO er etableret. Udvikling af netværk (CEU-skolesamarbejdet) Fremgangsmåde: Ansøgning om den danske kvalitetspris i Med udgangspunkt i feedbackrapporten iværksættes kvalitetsarbejde på alle niveauer i huset. Ledelsen uddannes som assessorer, intern lederuddannelse gennemføres (Ankerhus), MARS introduceres i pædagogisk område. Etablering af pædagogisk kvalificering audit internt. Identifikation af nøgleprocesser, udarbejdelse af årsrytme for skolens strategiske og taktiske aktiviteter. Fællesarrangementer. AI anvendes ved fokusgruppeinterviews. SU omdannes til MIO. Ledelse og MIO udarbejder mission og værdier. Udbredelse: Ledelse og MIO arbejder med EFQM-modellen. Ledelse, MIO og medarbejdere involveres i bygning af værdihus og i årlige selvevalueringer og sammen med bestyrelse og ledelse - i oplistning af kvalitetsmål. Evaluering: Selvevalueringer gennemføres hvert år i oktober og november. Evaluering gennemføres ligeledes i f. m. medarbejdersamtaler og på et senere tidspunkt under teamsamtaler. Vurdering: Vurdering gennemføres årligt i f.m. strategiseminar og udfærdigelse af kvalitetsrapport til bestyrelsen.

14 CEU Koldings processer Initierende proces Strategi Kerneprocesser Undervisning og læring Vejledning Støtteprocesser Personale Tekn isk servi ce Adm. Service Udvikling

15 Årets gang December: Godkendelse Januar: Præsentation for alle ansatte November: Selvevaluering som peger på forbedringsforslag Marts: Første strategiudkast September: Resultatlønskontrakter og aktivitetsplaner på chefniveau August: Medarbejdere kvalificerer udkastet Juni: Bestyrelsen kvalificerer udkastet

16 Case: Situationen i 2002 Der er styr på økonomien. Den ny skole er indviet. Lejemålene er reduceret til 2. Antallet af ledere er reduceret til 25. Der er etableret et værdigrundlag sammen med medarbejderne. Der er et udtalt ønske fra medarbejderne om større indflydelse på egen arbejdssituation. Der er fuld gang i kvalitetsarbejdet på grundlag af forbedringsforslagene. Skolen er midt i en uddannelsesreform med vægt på individualisering. Virksomhederne er skeptiske overfor den nye reform. Skolen har fysisk og psykisk overskud til at orientere sig mod omverden. Hvad kan ledelsen gøre?

17 Mål: 2003: Brugeren i centrum/selvledelse CEU Kolding er gennemsyret af en innovations- og forbedringskultur, der gør os til en attraktiv samarbejdspartner målt på resultat og kvalitet. Dvs. selvledelse=team, udviklingspulje, partnerskab. Værdiskabende vejledning Resultat: Etablering af et brugerservicecenter selvbærende teams i hele organisationen. Medarbejderkompetencer forbedres HRregnskab er udarbejdet. Medarbejderinvolvering i strategiprocessen. Partnerskabsaftaler. Fremgangsmåde: Omlægning af al vejledning på skolen. Ansættelse af fuldtidsvejledere og kontaktlærere, sammenlægning af informationsafdelingen med vejledningsafdelingen. Etablering af ny organisation baseret på teams. Alle medarbejdere og ledere gennemfører teambuildingkurser. Ledelse certificeres i Belbin-metoden. Fremgangsmåde beskrevet i Teamhåndbog. Udviklingspulje. Al magt til folket. Udbredelse: Alle elever og virksomheder omfattes af Brugerservicecentrets arbejde. Alle medarbejdere placeres i teams. Alle medarbejdere deltager ved de to årlige medarbejdermøder om skolens strategi. Evaluering: Servicecentrets ydelser evalueres årligt af elever og studerende og af virksomhederne hvert andet år. Teamprocessen evalueres af teams ved teamsamtalen og igennem teamniveauvurderingen. HR-regnskab Vurdering: Servicecentrets virke vurderes ved selvevaluering og strategiseminarer. Teamorganisationen vurderes gennem succescasemålinger, teamsamtaler og strategiseminarer. MIO-vurdering en gang årligt

18 Udvikling af kerneydelse påp teamniveau 4. Fase Opfølgningsplan 1. Fase mål BSC Mål - fokus 3. Fase Aktivitetsplan 2. Fase Selvevaluering Fakta Styrker og forbedringsområder

19 Teamudvikling Teamets udvikling Fasemodel teamniveauvurdering Teamsamtale Kompetenceprofil Uddannelsesoversigt Teamets fundament Grundlov Leve- og feedback regler Belbinprofil Forretningsorden Teamets drift/kerneydelse Årsrytme og vejledning Løbende opfølgning på BSC + aktivitetsplan Opgave- og ansvarsfordeling Mødekalender Teamreferater

20 AI Kommunikation Mødekultur Datoplan

21 Case: Situationen omkring 2006 Skolen har modtaget recognized for excellence. Alle lejemål er væk. Ny eller ombygninger er gennemførte. Økonomien er rigtig god. Forholdet til medarbejderne er i top. Medarbejderne deltager aktivt i skolens udvikling. Der er etableret et servicecenter. Mange partnerskabsaftaler er indgået. De interne selvevalueringer viser stadig stor fokus på indre processer og knap så meget fokus på interessenterne. Skolen har svært ved at markedsføre sig eksternt. I kølvandet af reformen er fagligheden på uddannelserne kommet i søgelyset. Den ny vision er ikke oprationaliseret/udmøntet i konkrete handlinger. Mængden af procedurer og regler tenderer mod bureaukrati. Forholdet mellem indsatser og de efterfølgende resultater er ikke i balance. Hvad kan ledelsen gøre?

22 2006: Kreativitet og innovation Mål: Vi frigør vores indre energi og kreativitet i et værdiskabende fællesskab med vore brugere. Resultat: I det nye strategikort er indarbejdet såvel korte som langsigtede mål. Fremgangsmåde: Etablering af krea- lab. Kursus i kreative løsningsmetoder. Talentudvikling. Eksperimentarium. Opdeling af skolen i brancheskoler. Tavlemøder. Overblik over skolens indsatser og resultater samles i et strategikort. Planlægning af intern lederuddannelse. Forbedringsforslag fra seneste R4E inddrages i en række nye tiltag. Udbredelse: Alle skolens medarbejdere er omfattet gennem brancheskolekonceptet. Ny markedsføringsplan. Nyt navn. Evaluering: Direktørsamtaler. Strategikort. Strategiseminarer. Vurdering: Strategiseminarer

23 Oversigt over strategiarbejdet siden KTS år 2004 Økonomi og ejemål Differentieringsfase 1999 Teknisk rationel Fornyelsen Kvalitet og kultur Diff./integrationsfase 2003 Humanistisk Brugeren i centrum Team, uddannelse og BS Integrationsfase Humanistisk 2006/7 Kreativitet/innovation Associationsfase Løst koblet system (EKSPLORATIV)

24

25 Vi har været v i stand til at drømme og omsætte drømmene til klare mål m og resultater Tid til refleksion inden vi skilles, fik I hørt og set det, I ville? Tak for i dag og held og lykke med arbejdet..

Sundhedsredegørelse - overskud og arbejdsglæde

Sundhedsredegørelse - overskud og arbejdsglæde Sundhedsredegørelse - overskud og arbejdsglæde November 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Stamoplysninger 4 3. Præsentation af virksomheden 4 4. Procesbeskrivelse 5 5. Sundhedspolitik på

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring

Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring. forvandling gennem læring Bevar os vel! Læringspointer fra kompetenceudviklingsprojektet: Forvandling gennem læring forvandling gennem læring 3 4 8 16 22 forord indledning ledelsesgruppen læringsmiljøer og videndeling fra cellekontor

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres

Engagement og kreativitet God ledelse skal fremme trivsel og arbejdsglæde Borgernes behov prioriteres Vej og park 09/01/06 16:08 Side 1 Forord Engagement og kreativitet Vej & Parks evne til at servicere borgerne så hurtigt og effektivt som muligt afhænger helt af medarbejdernes engagement og kreativitet.trivselsundersøgelserne

Læs mere

MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver

MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR Praksis og perspektiver April 2003 FORORD Kvalitetsudvikling har høj prioritet blandt regeringens mål for den offentlige sektors fornyelse. En løbende kvalitetsudvikling

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Maj 2006. BygSoL. Første del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006

Maj 2006. BygSoL. Første del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006 Maj 2006 BygSoL Første del Rapport til Den Europæiske Socialfond for perioden Januar maj 2006 INDHOLD: FORORD 3 ARBEJSORGANISATION OG UDDANNELSE 4 VIDENPRODUKTER 4 ET TILBUD TIL LEDERE OG VIRKSOMHEDER

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Ledelse gør det personligt

Ledelse gør det personligt Birger Hørning og Gitte Lykkehus Ledelse gør det personligt synergiskab i levende uddannelsesorganisationer Erhvervsskolernes Forlag Ledelse gør det personligt synergiskab i levende uddannelsesorganisationer

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

MANOVA KURSUS KATALOG

MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG MANOVA KURSUS KATALOG VELKOMMEN TIL MANOVAS KURSUSKATALOG Mange års kursusvirksomhed gør, at vi i dag kan præsentere et spændende kursuskatalog fyldt med inspirerende og udfordrende

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen

space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen #15 september 2012 FM Update space management værktøjer sourcing Commissioning Fra forskningen Leder Klimaforbillede fik Driftsherreprisen Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand DFM Forsiden: DR-byen Foto:

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere