Referat af 14. møde i den nationale bestyrelse for data på sundheds- og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af 14. møde i den nationale bestyrelse for data på sundheds- og"

Transkript

1 National bestyrelse for data på sundhedsog ældreområdet Dok. nr.: Dato: Referat af 14. møde i den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet Dato og sted for møde 5. december 2019 i Sundheds- og Ældreministeriet Deltagere Fra bestyrelsen: Annemarie Lauritsen, afdelingschef i Sundheds- og Ældreministeriet (formand) Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland (via videokonference) Mette Lindstrøm, centerchef i Danske Regioner (stedfortræder for Erik Jylling) Hanne Agerbak, kontorchef i KL Ellen Klarskov Hansen, afdelingschef i Social- og Indenrigsministeriet (deltog til og med punkt 4) Sofie Biering-Sørensen, Danmarks Statistik (stedfortræder for Sofie Valentin Weiskopf) (observatør) Gæster: Trine Jeppesen, PLO (til punkt 1) Jonatan Schloss, PLO (til punkt 1) Flemming Christiansen, vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen (til punkt 2) Fra bestyrelsens sekretariat: Nanna Skovgaard, kontorchef i Sundheds- og Ældreministeriet Christian Hejlesen, chefkonsulent i Sundheds- og Ældreministeriet Jens Bjerg Johansen, specialkonsulent i Sundheds- og Ældreministeriet (referent) Hans Juul Hedegaard, sektionsleder i Sundhedsdatastyrelsen Julius Rechendorff, fuldmægtig i Sundhedsdatastyrelsen Malene Kristine Nielsen, teamleder i Danske Regioner Johanne Flowers, konsulent i Danske Regioner Frederikke Beer, chefkonsulent i KL Afbud: Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner Svend Hartling, koncerndirektør i Region Hovedstaden Christian Harsløf, direktør i KL Rikke Albrektsen, social-, sundheds- og kulturdirektør i Frederikshavns Kommune Søren Lund, kontorchef i Finansministeriet Sofie Valentin Weiskopf, kontorchef i Danmarks Statistik Dagsorden for mødet Pkt. 1 Pkt. 2 Temadrøftelse - Praktiserende lægers overvejelser om brug og deling af data v/plo Status på arbejdet med et målbillede for den fælles datainfrastruktur på sundheds- og ældreområdet v/sds

2 Pkt. 3 Bestyrelsens arbejdsprogram for 2020 v/sum Pkt. 4 Fælles indgang til sundhedsdata til forskning v/sum og Danske Regioner Pkt. 5 Afrapportering af afdækning af barrierer for sammenhængende patientforløb for så vidt angår brugen af data v/sum Pkt. 6 Status på LPR3 v/sds Pkt. 7 Meddelelser Pkt. 8 Evt Referat 1. Temadrøftelse - Praktiserende lægers overvejelser om brug og deling af data v/plo PLO præsenterede deres idé-oplæg med datadrevet kvalitetsarbejde i almen praksis. Almen praksis arbejder hermed for at kunne give patienterne den bedst mulige behandling og samtidig understøtte almen praksis rolle som tovholder og gatekeeper i forhold til det øvrige sundhedsvæsen. Derfor kigger man bl.a. på at etablere et digitalt patientoverblik, som hurtigt kan give den praktiserende læge overblik over den enkelte patients situation i forhold til bl.a. aktuelle diagnoser, medicin og relevante målinger og samstille den enkelte patients resultater med gennemsnit og/eller anbefalinger for målgruppen. PLO s præsentation er udsendt sammen med referatet. Tager oplæg til efterretning Drøfter perspektiver for data i det samlede sundhedsvæsen Bestyrelsen tog oplægget til efterretning. 2. Status på arbejdet med et målbillede for den fælles datainfrastruktur på sundheds- og ældreområdet v/sds Sundhedsdatastyrelsen gav en status for arbejdet med målbilledet for den fælles datainfrastruktur på sundheds- og ældreområdet. Det blev med økonomiaftalerne for 2019 aftalt, at der skal udarbejdes et målbillede for datainfrastruktur og anvendelse af sekundære data, der tager afsæt i det eksisterende arbejde med et målbillede for it-infrastrukturen på sundhedsområdet. Der er nedsat en styregruppe for arbejdet, og i november er der desuden afholdt et opstartsseminar. Som opfølgning på opstartsseminaret har styregruppen behandlet forslag til temaer for arbejdet, og i første omgang er det besluttet, at man vil koncentrere sig om følgende temaer: datadrevet behandling, datadrevet forebyggelse og rehabilitering samt styring og kapacitetsplanlægning. Styregruppen har desuden bedt om, at det konkretiseres yderligere, hvad det er for et produkt, som arbejdet skal munde ud i samt at tidsrammen for arbejdet udvides, således at afrapporteringen ikke sker i første kvartal Bestyrelsen vil blive præsenteret for første udgave af målbilledet på møde i juni Tager orientering om status på arbejdet med et målbillede for den fælles datainfrastruktur på sundheds- og ældreområdet til efterretning Side 2 2

3 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 3. Bestyrelsens arbejdsprogram for 2020 v/sum Formanden præsenterede bestyrelsens arbejdsprogram for Et udkast til arbejdsprogrammet blev drøftet på sidste møde i bestyrelsen, hvorefter sekretariatet har tilpasset og udbygget dette yderligere på baggrund af bestyrelsens bemærkninger, herunder i forhold til at tydeliggøre bestyrelsens rolle ved de enkelte punkter. Der er tale om et omfattende arbejdsprogram, da det indeholder både igangværende initiativer og nye initiativer aftalt i de nye økonomiaftaler, der blev indgået dette efterår. Danske Regioner bemærkede, at det var ønskeligt med færre forkortelser i arbejdsprogrammet, så det lettere kan deles med udenforstående. Herudover bemærkedes det, at initiativer i forhold til ICD-11 samt et videre arbejde med barrierer, herunder for værdibaseret sundhed, proaktiv forebyggelse m.v. og sygehusmedicinregistret også burde fremgå af arbejdsprogrammet. Godkender bestyrelsens arbejdsprogram for 2020 Bestyrelsen godkendte arbejdsprogrammet med de nævnte tilføjelser. Sekretariatet udbygger arbejdsprogrammet hermed. 4. Fælles indgang til sundhedsdata til forskning v/sum og Danske Regioner Formanden præsenterede arbejdet på baggrund af økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og Danske Regioner om, at der skal etableres en fælles indgang til vejledning om adgang til sundhedsdata til forskningsbrug. Det er visionen for arbejdet, at der etableres en fælles offentlig hjemmeside, der indeholder datalandkort, ansøgningsportal og vejledningsfunktion samlet ét sted. Bestyrelsen gav opbakning til planerne. Der var en drøftelse af, hvad rollen for den fælles indgang vil være i tilfælde, hvor regionerne fx har forskellige vurderinger af, hvilke data forskere kan få adgang til. Det blev i den forbindelse understreget, at der er tale om en vejledningsfunktion, og at ansvaret for at give adgang til data fortsat vil ligge ved de dataansvarlige. Imidlertid det må det ventes, at vejledningsfunktionen vil være med til at understøtte en mere ensartet praksis blandt de dataansvarlige. Det blev ligeledes understreget, at der ikke skal leveres data ind til den fælles indgang. Sundhedsdatastyrelsen gav udtryk for, at det vil være relevant også at tænke data fra Danmarks Statistik ind i arbejdet, og Danmarks Statistik tilkendegav, at de gerne indgår i et samarbejde herom. Derudover påpegede Danske Regioner, at det var vigtigt at få indtænkt Uddannelses- og Forskningsministeriet. Godkender nedenstående vision for en fælles indgang til sundhedsdata til forskning. Godkender, at der udarbejdes en uddybende projektbeskrivelse for etablering af en fælles indgang til vejledning om sundhedsdata til forskningsbrug med afsæt i vedlagte overordnede projektoplæg Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne, dog med forbehold for, at de regionale sundhedsdirektører godkendte oplægget ved møde den 13. december Side 3 3

4 5. Afrapportering af afdækning af barrierer for sammenhængende patientforløb for så vidt angår brugen af data v/sum Formanden orienterede om, at afrapporteringen for arbejdet med afdækning af barrierer for sammenhængende patientforløb i forhold til brugen af data er blevet sendt ud. Arbejdet er udsprunget af de sidste års økonomiaftaler, og det har taget udgangspunkt i cases, som Danske Regioner og KL har sendt ind til Sundheds- og Ældreministeriet på vegne af kommuner og regioner. Med afrapporteringen er barriereafdækningsarbejdet aftalt i ØA afsluttet. Resultaterne fra afdækningen vil blive præsenteret på et møde primo 2020, hvor Danske Regioner, KL og Sundheds- og Ældreministeriet fremlægger afrapporteringen for kommunale og regionale deltagere for at udbrede kendskabet hertil. Bestyrelsens drøftede muligheden for fremadrettet at kunne gøre opmærksom på barrierer, der måtte dukke op. Det blev vendt, at der jo løbende kan dukke nye problemstillinger op. I den forbindelse blev der peget på det juridiske netværk for anvendelse af sundhedsdata, som er ved at blive nedsat, som et relevant forum herfor. Orienterer sig i nedenstående fremstilling vedrørende afslutning af arbejdet med afdækning af barrierer for sammenhængende patientforløb for så vidt angår brugen af data Bestyrelsen tog den afsluttende afrapportering til efterretning. 6. Status på LPR3 v/sds Sundhedsdatastyrelsen orienterede om, at der er sket fremskridt i forhold til implementeringen af LPR3, og at den tekniske løsning som ventet ser ud til at være på plads omkring årsskiftet. Datakvaliteten er også forbedret, men fortsat med variation mellem regionerne. Særligt Region Midtjylland har i den forbindelse været ramt af nogle problemer, som Sundhedsdatastyrelsen er dialog med dem om løsningen af. En opdateret datakvalitetsrapport vil være klar i løbet af december. Tager orientering om status for LPR3 til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Meddelelser Formanden fortalte, at hun havde været i dialog med Svend Hartling i forhold til referatet fra sidste møde i bestyrelsen, hvor der var divergerende opfattelser af konklusionen på punktet om midlertidige monitoreringer. Man har nået den fælles forståelse, at man i forhold til monitoreringer på kræft- og hjerteområdet følger den model, der er aftalt i regi af taskforcen, mens regionerne for udredningsretten indsender de opgørelser, de ligger inde med. KL orienterede om, at de har svaret på Danmarks Statistiks henvendelse vedr. den kommende gatewayfunktion, og Danmarks Statistik kvitterede for KL s svar og gav udtryk for, at de gerne deltager i samarbejdet i forhold til gateway og FSIII. Danske Regioner orienterede om arbejdet med udviklingen og etableringen af det landsdækkende datalandkort. Det blev fremhævet, at arbejdet skrider frem, men at man har konstateret, at den eksisterende prototype for et datalandkort i regi af Data Redder Liv ikke egner sig til at blive genbrugt. Derudover blev det fremhævet, at den nuværende økonomi i projektet ikke vil være tilstrækkelig. Projektstyregruppen afsø- Side 4 4

5 ger derfor dels andre metadatakataloger, som man med fordel kan lade sig inspirere af, dels øvrige finansieringsmuligheder. 8. Evt. Næste møde i bestyrelsen er tirsdag d. 17. marts 2020 kl Øvrige mødedatoer i 2020 er sendt ud sammen med dagsordenen. Der blev udtrykt ønske om, at et af bestyrelsesmøderne afholdes som temamøde ude i landet. Ole Thomsen bemærkede, at der forsat er udfordringer ift. uddatasporerne i projektet med etableringen af et nationalt sygehusmedicinregister og spurgte ind til status på dette. Lisbeth Nielsen svarede hertil, at Sundhedsdatastyrelsen er ved at se på, hvordan udfordringer kan løses, men at tidsperspektivet herfor ikke kendes endnu. Side 5 5

7. møde i National Bestyrelse for Data på Sundheds- og Ældreområdet

7. møde i National Bestyrelse for Data på Sundheds- og Ældreområdet National Bestyrelse for Data på Sundheds- og Ældreområdet REFERAT 7. møde i National Bestyrelse for Data på Sundheds- og Ældreområdet Dato og sted Onsdag d. 4. april 2018 kl. 14.30 16.30 Sundheds og Ældreministeriet,

Læs mere

10. møde i National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet

10. møde i National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk REFERAT AF MØDE Dato: 04-03-2019 Enhed: DAICY Sagsbeh.: DEPHJH Sagsnr.: 1810189 Dok. nr.: 846175 10. møde i National

Læs mere

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 15. august 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

8. møde i National Bestyrelse for Data på Sundheds- og Ældreområdet

8. møde i National Bestyrelse for Data på Sundheds- og Ældreområdet National Bestyrelse for Data på Sundheds- og Ældreområdet Referat Enhed: DAICY Sagsbeh.: DEPCHHE Koordineret med: Sagsnr.: 1804628 Dok. nr.: 655846 Dato: 05-07-2018 8. møde i National Bestyrelse for Data

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Mødet blev afholdt kl den 10. oktober 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet.

Mødet blev afholdt kl den 10. oktober 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt kl. 13.00 17.00 den 10. oktober 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Deltagere: Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Mødet blev afholdt den 19. maj 2014 fra kl. 11:30 til 14:00 i lokale S25 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Mødet blev afholdt den 19. maj 2014 fra kl. 11:30 til 14:00 i lokale S25 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Bilag 1. Referat fra møde den 19. maj 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 19. maj 2014 fra kl. 11:30 til 14:00 i lokale S25 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

der ikke er en tilfredsstillende kvalitet på området, og/eller der er en uhensigtsmæssig variation i behandlingskvaliteten eller forløbet

der ikke er en tilfredsstillende kvalitet på området, og/eller der er en uhensigtsmæssig variation i behandlingskvaliteten eller forløbet Invitation til at indstille emner til nye lærings- og kvalitetsteams Styregruppen for lærings- og kvalitetsteams inviterer alle interesserede parter til at indstille emner til kommende lærings- og kvalitetsteams.

Læs mere

Mødet blev afholdt kl den 3. februar 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet.

Mødet blev afholdt kl den 3. februar 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Referat fra møde i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it Mødet blev afholdt kl. 13.00 16.00 den 3. februar 2016 i Sundheds- og Ældreministeriet. Deltagere: Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afhold i kl. 13.00 16.00 den 1. februar 2017 i Danske Regioner. Deltagere Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet (formand)

Læs mere

Referat af 15. møde i Sundhedsdataprogrammets styregruppe den 11. september 2017

Referat af 15. møde i Sundhedsdataprogrammets styregruppe den 11. september 2017 Referat af 15. møde i Sundhedsdataprogrammets styregruppe den 11. september 2017 Deltagere Lisbeth Nielsen (Sundhedsdatastyrelsen, formand), Malene Højsted Kristensen (Sundhedsdatastyrelsen, programleder),

Læs mere

4. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

4. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 4. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Onsdag 4. oktober 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Bilag 1.1 Referat fra møde den 3. februar 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it

Bilag 1.1 Referat fra møde den 3. februar 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it Bilag 1.1 Referat fra møde den 3. februar 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 3. februar 2014 fra kl. 15:00 til 17:00 i lokale S25 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afhold i den 30. november 2016 kl. 13.00 16.00 i Sundheds- og Ældreministeriet Deltagere Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it den 29. november 2017

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it den 29. november 2017 Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it den 29. november 2017 Mødet blev afholdt på Odense Universitetshospital. Deltagere Nanna Skovgaard, Sundheds- og Ældreministeriet Tommy Kjelsgaard,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017

REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017 REFERAT AF MØDE I BESTYRELSEN 27. FEBRUAR 2017 Side 1 af 5 Deltagere: Ingelige Bogason, Peder Elgaard, Andreas Lykke-Olesen, Carsten With Thygesen, Karen Olesen, Marianne Kazar, Christopher Germann Bæhring,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd Dato: tirsdag den 20. august 2019 kl. 12:45 15:30 Fra bestyrelsens deltog: Mogens Rasmussen, Kirsten Nissen, Inger Møller Nielsen, Per Toft Mouritsen, Carl

Læs mere

Bilag 1. Referat fra møde i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it. Mødet blev afholdt den 16. april 2015 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Bilag 1. Referat fra møde i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it. Mødet blev afholdt den 16. april 2015 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Bilag 1. Referat fra møde i den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it Mødet blev afholdt den 16. april 2015 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Deltagere: Nanna Skovgaard, Ministeriet for sundhed

Læs mere

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø.

Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg. Tid 25. maj 2018, kl Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Dokument: Neutral titel Møde Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid 25. maj 2018, kl. 09.30-11.30 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø. Deltagere Leif Serup (Hjørring Kommune) Formand

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 7. februar 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

Internt referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 27. oktober 2015 kl hos Væksthus Midtjylland, Åbogade 15, 8200 Aarhus N.

Internt referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 27. oktober 2015 kl hos Væksthus Midtjylland, Åbogade 15, 8200 Aarhus N. Internt referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 27. oktober 2015 kl. 9.00 11.00 hos Væksthus Midtjylland, Åbogade 15, 8200 Aarhus N. I mødet deltog både ny observatør fra Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

Mødet blev afholdt den 9. oktober 2014 fra kl. 14:00 til 17:00 i lokale S27 i Ministeriet for sundhed og forebyggelse.

Mødet blev afholdt den 9. oktober 2014 fra kl. 14:00 til 17:00 i lokale S27 i Ministeriet for sundhed og forebyggelse. UDKAST Referat fra møde den 9. oktober 2014 i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 9. oktober 2014 fra kl. 14:00 til 17:00 i lokale S27 i Ministeriet for sundhed og forebyggelse.

Læs mere

Referat af møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat af møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Journal nr.: 16/10940 Dato: 13. februar 2017. Udarbejdet af: Helle Marie Sejr Bentsen og Morten Jessen-Hansen E-mail: helle.marie.sejr.bentsen@rsyd.dk mjh@aabenraa.dk Telefon: 51709731 Referat af møde

Læs mere

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it

Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 4. april 2017 kl. 13.00 16.00 i Danske Regioner. Deltagere Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet (formand)

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2016 G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 23-09-2016 10:30 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-09 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Referat. 3. møde i temagruppen for data og kvalitet

Referat. 3. møde i temagruppen for data og kvalitet Afdeling: Praksis Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Journal nr.: 18-1123 E-mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Dato: 12. september 2018 Telefon: 4022 0107 Referat Møde: 3. møde i Temagruppen for data og kvalitet

Læs mere

8. møde i porteføljestyregruppen for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

8. møde i porteføljestyregruppen for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Referat 28. juni 2017 8. møde i porteføljestyregruppen for landsdækkende udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Dagsordenspunkt 1 Velkommen og siden sidst Til stede Christian

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Forretningsudvalget (Direktørforum) 21. juni 2017 08.30-10.30 Sted: Aarhus Universitetshospital, Skejby, Palle Juul Jensens Boulevard, mødelokale 1A, indgang G9, G213, Plan 2 Side 1 af 5 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af styregruppemøde den 19. april 2018

Referat af styregruppemøde den 19. april 2018 Referat af styregruppemøde den 19. april 2018 Styregruppemøde afholdtes med deltagerne dels på video og dels fysisk i Danske Regioner, kl. 17.15-19.30 19-04-2018 EMN-2017-04309 1150267 Cecilie Heerdegen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ

Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ Projektbeskrivelse for sundhedsdataprogrammets initiativ 4 Baggrund Som en del af regeringens synlighedsreform, blev der med finansloven 2016 reserveret midler med det overordnede formål at bidrage til

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

2. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

2. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 2. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 20. juni 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 30. NOVEMBER 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 30. NOVEMBER 2018 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 30. NOVEMBER 2018 Deltagere: Ingelise Bogason, Nille Juul-Sørensen, Andreas Lykke-Olesen, Carsten With Thygesen, Peder Elgaard, Karen Olesen, Marianne Kazar, Thor Bested og Jakob

Læs mere

Referat af 14. møde i Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata den 5. september 2017 kl

Referat af 14. møde i Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata den 5. september 2017 kl STRATEGISK ALLIANCE FOR REGISTER- OG SUNDHEDSDATA (STARS*) Referat af 14. møde i Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata den 5. september 2017 kl. 12.00 16.00 Mødedeltagere Helle Ulrichsen (formand)

Læs mere

Deltagere: Anders Dinsen ADHD-foreningen Carsten Hussing Høreforeningen Karl Vilhelm Nielsen UlykkesPatientForeningen og Polioforeningen

Deltagere: Anders Dinsen ADHD-foreningen Carsten Hussing Høreforeningen Karl Vilhelm Nielsen UlykkesPatientForeningen og Polioforeningen Center for Sundhed Sekretariatet Kongens vænge 2 3400 Hillerød REFERAT Møde i: Dato: 5. september 2018 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Mødelokale H5 Telefon 38666000

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast.

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 12. december 2017 kl. 13.00-16.00 hos Ikast- Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast. Der var afbud fra Margrete Bak. Referent var direktør Erik Krarup.

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1706179 Dok. nr.: 595566 Dato: 23-04-2018 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 20. august 2014 kl hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C.

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 20. august 2014 kl hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C. Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 20. august 2014 kl. 9.00 12.00 hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C. Mødet indledtes med en orientering om Envision A/S v. 2. næstformand

Læs mere

Mødereferat 8. møde i Styregruppen for Sundhedsdataprogrammet

Mødereferat 8. møde i Styregruppen for Sundhedsdataprogrammet Mødereferat 8. møde i Styregruppen for Sundhedsdataprogrammet Mandag den 25. april 2016 kl. 14.00-15.30 i Sundheds- og Ældreministeriet. Deltagere: Annemarie Lauritsen (formand), Marie Rønde (SUM), Malene

Læs mere

Referat af 1. møde i forsknings og infrastrukturudvalget for Personlig Medicin

Referat af 1. møde i forsknings og infrastrukturudvalget for Personlig Medicin Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk REFERAT Dato: 25-10-2017 Enhed: SPOLD Sagsbeh.: DEPMBHO Sagsnr.: 1707313 Dok. nr.: 452458 Referat af 1. møde i forsknings

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 19. december 2014 /HELOLS Referat mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Tilstedeværende medlemmer af Praksisplanudvalget:

Læs mere

Mødet blev afholdt den 16. december 2013 fra kl. 15:00 til 18:00 i lokale S25 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Mødet blev afholdt den 16. december 2013 fra kl. 15:00 til 18:00 i lokale S25 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Bilag 1.1. Referat fra møde den 16-12-2013 i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 16. december 2013 fra kl. 15:00 til 18:00 i lokale S25 i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Læs mere

Skriftlig orientering

Skriftlig orientering Region Midtjylland Sundhed 3. april 2019 /SUSSOR Skriftlig orientering til Sundhedsstyregruppen 3. april 2019 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Skriftlig orientering til Sundhedsstyregruppen 1 1 1-01-72-30-17

Læs mere

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it

Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it IT Projekt Referat Styregruppe for tværsektoriel sundheds-it 11. april. 2016 kl 14.00-16.00 i mødelokale CPU, Koncern IT, Hadsundvej 190, 9000 Aalborg Mødedeltagere - Morgen Kahr Frederikshavn Kommune

Læs mere

Referat. Referat: Der blev budt velkommen til Jonas.

Referat. Referat: Der blev budt velkommen til Jonas. Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Fredag den 7. december 2018 kl. 9.30-11.00 Sted: Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø Deltagere: Leif Serup, Peter Møller Rasmussen,

Læs mere

Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017

Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017 Sundhedspolitisk Dialogforum 9. marts 2017 Dagens program 08.00-08.30: Fælles morgenkaffe 08.30-08.45: Velkomst og status på Sundhedsaftalen 2015-2018 v. Anders Broholm, næstformand for Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Afdeling: Praksis Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Journal nr.: - Dato: 23. april 2018 Telefon:

Afdeling: Praksis Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Journal nr.: -   Dato: 23. april 2018 Telefon: Afdeling: Praksis Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Journal nr.: - E-mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Dato: 23. april 2018 Telefon: 4022 0107 Mødereferat Møde: Temagruppe 1 om kvalitet og data, jf. implementering

Læs mere

REFERAT. Indhold. Møde i: Regionshandicaprådet Dato: 6. juni 2017 Kl.: Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Mødelokale H5

REFERAT. Indhold. Møde i: Regionshandicaprådet Dato: 6. juni 2017 Kl.: Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Mødelokale H5 Kongens Vænge 2 3400 Hillerød REFERAT Møde i: Dato: 6. juni 2017 Kl.: 17.00-19.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Mødelokale H5 Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 5013 Fax 38 66 53 99

Læs mere

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt

Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Journal nr.: 16/10940 Dato: 28. december 2016. Udarbejdet af: Annette Weng E-mail: avw @rsyd.dk Telefon: 29201007 Referat fra møde i Følgegruppen for økonomi, kvalitet og effekt Tidspunkt: Den 16. december

Læs mere

6. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

6. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 6. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Onsdag 20. juni 2018 kl. 16.00 18.00 Sundheds og, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale 1.24 Dagsorden

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER SUNDHEDSUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER SUNDHEDSUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 28-10-2015 13:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Lene Kaspersen Afbud Susanne Due Kristensen Karin Friis Bach Formand

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Tværoffentlig governance- og samarbejde om data på sundhedsog

Tværoffentlig governance- og samarbejde om data på sundhedsog National bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet Dok. nr.: 771365 Dato: 05-12-2018 Tværoffentlig governance- og samarbejde om data på sundhedsog ældreområdet 1. Indledning - samarbejde om data

Læs mere

Kvartalsrapport fra 1. december 2009 til 31. marts 2010 fra akkrediteringsnævnet

Kvartalsrapport fra 1. december 2009 til 31. marts 2010 fra akkrediteringsnævnet R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: Sundhedsstyrelsen, mødelokale 502 Dato: 3. juni 2010 Tid: Kl. 9.30-12.00 (mødet afsluttes med frokost) Deltagere Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Lone

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data?

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Personlig Medicin og Datainfrastruktur en lige, sikker og transparent adgang! Lars Onsberg Henriksen Koncerndirektør Region Sjælland Formand

Læs mere

Bilag 6.1 Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it

Bilag 6.1 Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Bilag 6.1 Referat fra møde i den nationale bestyrelse for sundheds-it Mødet blev afholdt den 28. juni 2017 kl. 13.00 16.00 i Sundheds-og Ældreministeriet Deltagere Annemarie Lauritsen, Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Mødet blev afholdt i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Holbergsgade 6, 1057 København K

Mødet blev afholdt i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Holbergsgade 6, 1057 København K Bilag 1.1 Referat fra bestyrelsesmøde den 6. september 2013, klokken 13:00-16:00. Mødet blev afholdt i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Holbergsgade 6, 1057 København K Deltagere: Svend Særkjær,

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 29. september 2016 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 29. september 2016 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014-2018 m.fl. 06-10-2016 Sagsnr. 16/69 Maren Munk-Madsen Tel.: 3529 8165 E-mail: mma@regioner.dk Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag

Læs mere

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2017 G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 21-06-2017 10:30 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af dagsorden og

Læs mere

1. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin

1. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin Dato og sted Onsdag 4. oktober 2017 kl. 10.00 12.45 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København K., Lokale S.27 Dagsorden Punkt Ca.

Læs mere

Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 24. maj 2012

Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 24. maj 2012 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMPMJ Sags nr.: 1113259 Dok. Nr.: 941826 Dato: 11. juni 2012 Referat af 2. møde i styregruppen for MedCom 8 torsdag den 24. maj

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 8. december 2017, kl. 11.30 14.30 Sted: Teglgårdsparken 26, mødelokale 203 Deltagere: Susanne Lauth, sygeplejefaglig

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 16. december 2015 kl hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C.

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 16. december 2015 kl hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C. Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 16. december 2015 kl. 9.00 11.00 hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C. Mødet indledtes med en orientering om Envision A/S v. adm. direktør

Læs mere

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken.

Notat. Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Dato: 1. oktober 2009 Referat af 5. møde i HRM-styregruppen under FSU om Human Ressource Management i folkekirken. Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødet fandt sted tirsdag den 25. august

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 20. maj 2015 kl hos BM Silo ApS, Morrevej 7, Tvis, 7500 Holstebro.

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 20. maj 2015 kl hos BM Silo ApS, Morrevej 7, Tvis, 7500 Holstebro. Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 20. maj 2015 kl. 9.00 12.00 hos BM Silo ApS, Morrevej 7, Tvis, 7500 Holstebro. Udviklingschef Anna Maria Sønderholm, afdelingschef/konsulentchef Peter

Læs mere

UDKAST Referat af 15. møde i Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata d. 5. december 2017 kl

UDKAST Referat af 15. møde i Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata d. 5. december 2017 kl 1 STRATEGISK ALLIANCE FOR REGISTER- OG SUNDHEDSDATA (STARS*) UDKAST Referat af 15. møde i Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata d. 5. december 2017 kl. 13.15-16.30 Mødedeltagere Helle Ulrichsen

Læs mere

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2018 G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 06-04-2018 09:30 Sted: KL, lokale S-02 Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af dagsorden og referat... 4 1.1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af 7. møde i Sundhedsdataprogrammets referencegruppe 30. august 2017

Referat af 7. møde i Sundhedsdataprogrammets referencegruppe 30. august 2017 Referat af 7. møde i Sundhedsdataprogrammets referencegruppe 30. august 2017 Deltagere: Lisbeth Nielsen, Formand, Sundhedsdatastyresen Annemarie Lauritsen, Sundheds-og Ældreministeriet Jens Winther Jensen,

Læs mere

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby

Tovholdergruppemøde. Kvalificeret Arbejdskraft. Den 12. maj 2016 Kl Mødelokale 142 Stigsborg Brygge Nørresundby Tovholdergruppemøde Kvalificeret Arbejdskraft Business Region North Denmark Den 12. maj 2016 Kl. 12.00 13.00 Mødelokale 142 Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Deltagere Rikke B. Gundersen Frederikshavn

Læs mere

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009

Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur Referat fra møde i Det midlertidige udvalg om evaluering af den politiske struktur den 20. august 2009 Til stede: Regionsrådsmedlemmer: Bent

Læs mere

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 2. marts 2017 kl

Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 2. marts 2017 kl Medlemmerne af Danske Regioners bestyrelse 2014 2018 m. fl. 07-03-2017 MDR-2017-00012 Maren Munk-Madsen Åbent referat fra møde i Danske Regioners bestyrelse torsdag den 2. marts 2017 kl. 10.30 Deltagere:

Læs mere

ÅBEN REFERAT. fra SUNDHEDSDIREKTIONEN. ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2006, kl I MØDEVÆRELSE 4 VEJLE AMT DAMHAVEN VEJLE

ÅBEN REFERAT. fra SUNDHEDSDIREKTIONEN. ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2006, kl I MØDEVÆRELSE 4 VEJLE AMT DAMHAVEN VEJLE ÅBEN REFERAT fra SUNDHEDSDIREKTIONEN ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2006, kl. 15.00-18.00 I MØDEVÆRELSE 4 VEJLE AMT DAMHAVEN 12 7100 VEJLE Deltagere: Sundhedsdirektør Jens Elkjær. Direktør Jane Kraglund. Endvidere

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Titel Område National/Regional Periode Resumé Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Digitalisering i det offentlige National

Titel Område National/Regional Periode Resumé Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Digitalisering i det offentlige National Titel Område National/Regional Periode Resumé Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi det offentlige National 2016-2020 Omfattende digitaliseringsstrategi gældende for stat, regioner og kommuner.

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Referat af det 7. møde i styregruppen for Medcom 9

Referat af det 7. møde i styregruppen for Medcom 9 Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPMACH Koordineret med: Sagsnr.: 1305366 Dok. nr.: 1870611 Dato: 27. januar 2016 Referat af det 7. møde i styregruppen for Medcom 9

Læs mere

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 365099 Dato: 11-05-2017 Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Referat. Almen praksis-området - hvad kan vi gøre for at komme videre?

Referat. Almen praksis-området - hvad kan vi gøre for at komme videre? Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Mandag den 19/10 2015 kl. 08.00-10.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 4 Deltagere: Bente Graversen, Rikke Albrektsen, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

PRO i Danmark. Oplæg for Dialogpanelet. 15. marts Nanna Skovgaard, Sundhedsministeriet. Kontorchef, Center for Sundhedsøkonomi

PRO i Danmark. Oplæg for Dialogpanelet. 15. marts Nanna Skovgaard, Sundhedsministeriet. Kontorchef, Center for Sundhedsøkonomi PRO i Danmark Oplæg for Dialogpanelet 15. marts 2017 Nanna Skovgaard, Sundhedsministeriet Kontorchef, Center for Sundhedsøkonomi Dagsorden Hvad PRO er og hvad PRO kan bruges til Hvad siger patienterne

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

Afdeling: Praksis Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Journal nr.: Dato: 27. juni 2018 Telefon:

Afdeling: Praksis Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Journal nr.: Dato: 27. juni 2018 Telefon: Afdeling: Praksis Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Journal nr.: 18-1123 E-mail: Annemarie.Heinsen@rsyd.dk Dato: 27. juni 2018 Telefon: 4022 0107 Referat Møde: 2. møde i Temagruppen for data og kvalitet

Læs mere

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2016 G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 15-12-2016 10:30 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale 4-02 Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E. Der indkaldes til 20. PLO-/PL-forum-/Danske Regioner-/MedCom-møde

M Ø D E I N D K A L D E L S E. Der indkaldes til 20. PLO-/PL-forum-/Danske Regioner-/MedCom-møde Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon: +45 6543 2030 Mobilnr. +45 2342 2256 E-mail: ghe@medcom.dk www.medcom.dk Dato 07.01.2019 Vor ref. GHE M Ø D E I N D K A L D E L S E Der indkaldes til 20. PLO-/PL-forum-/Danske

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok.

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2013 /KRIDRE Refer fra møde i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. F3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1706920 Dok. nr.: 546717 Dato: 20-02-2018 Dagsorden til møde i styregruppen for Program for digital almen praksis

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

Mødereferat 9. møde i Styregruppen for Sundhedsdataprogrammet

Mødereferat 9. møde i Styregruppen for Sundhedsdataprogrammet Mødereferat 9. møde i Styregruppen for Sundhedsdataprogrammet Mandag den 20. juni 2016 kl. 14.00-15.30 i Sundheds- og Ældreministeriet. Deltagere: Annemarie Lauritsen (formand), Marie Rønde (SUM), Malene

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 11. april 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 1. april 2016 kl. 13:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef

Læs mere

2. Velkommen til Trine Mottlau, Vicedirektør i Den Præhospitale Virksomhed

2. Velkommen til Trine Mottlau, Vicedirektør i Den Præhospitale Virksomhed Enhed for Kvalitet, Patientforløb og Patientinddragelse REFERAT Telefon 4829 4829 Møde i: Samordningsudvalget i planlægningsområde Nord, d. 7. december 2017. kl. 13.30-15.00 Nordsjællands Hospital, Helsevej

Læs mere