TAGPARADISET PÅ FRITIDSHJEMMET VESTERVANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAGPARADISET PÅ FRITIDSHJEMMET VESTERVANG"

Transkript

1 TAGPARADISET PÅ FRITIDSHJEMMET VESTERVANG Rapport om to træer og en kumme, der blev til en nyttehave og en jungle

2 TAGPARADISET PÅ FRITIDSHJEMMET VESTERVANG Urban økologi i børnehøjde en evaluering af de første 24 måneder Indledning I Fritidshjemmet Vestervang på Vesterbro har 145 børn fra Tove Ditlevsens Skole på Enghave Plads samt 20 voksne deres daglige gang. Uden for åbningstiden benyttes lokalerne til forskellige former for undervisning, og legepladsen bruges af børn i lokalområdet. I området er der større byggesager, tung trafik døgnet rundt og kun enkelte lommeparker og legepladser. Med den oprindelige projektbeskrivelse som referenceramme gennemgår vi her Tagparadisets tilblivelse og udvikling, og vi gør rede for de positive konsekvenser, som begrønningen af Vestervang Fritidshjem har haft for børn, ansatte, forældre og lokalområdet. Selve anlægsarbejdet er foretaget i etaper, afhængig af hvad der kunne finansieres på det pågældende tidspunkt. Hen over en 2-årig periode er der med få måneders mellemrum lavet nye planteprojekter på ejendommen. Det, der umiddelbart kan konstateres, er, at børn og voksne har stor glæde i hverdagen af de nye grønne arealer indendørs som udendørs. Pædagogerne har taget ejerskab til omgivelserne og formidler det til børnene. De grønne rammer er fælles og respekteret af alle. Børnene har set bærrene vokse og har fulgt hele processen fra jord til bord fra spirende grøntsag til pizza med eget fyld. Men ud over de mest synlige positive konsekvenser, har projektet haft en lang række sidegevinster i form af eksempelvis mindre hærværk og færre sygedage som er nok så interessante. Ikke mindst set i et større perspektiv, da design af hardware og planteplan uden besvær kopieres fra Tagparadiset til andre institutioner eller boligforeninger med interesse for et økologisk urbant havebrug.

3 Gennemførelse og inddragelse i projektets forskellige etaper Gennem hele forløbet med Tagparadiset har børn og voksne taget del i projektets praktiske dele med at opbygge højbede og, for børnenes del, plante grøntsager, buske og frugttræer. I alt er der sat mere end 200 blomsterløg, hvor der ikke var tæt plantet før. De ansvarlige pædagoger har kørt planteprojekter i skolen, hvor de enkelte klasser dyrkede frø og forspirede til udplantning i højbedene. Samtidig med de praktiske forberedelser blev der talt om vækstprocessen og hvilken betydning, dyre og fuglelivet i byen har for blomster og frugter. Børnene har over sæsonen lært om havens forskellige vækster og disses forskellige behov. I 2014 omlægges det oprindelige prydbed også til nyttebed. Tagterrassen bruges flittigt og er blevet en integreret del af fritidshjemmets daglige funktioner. I sæsonen bruges terrassen dagligt og har derved givet et ekstra rum, som børnene kan bruge i deres fritid. Ud over plantning af grøntsager, blomster og bær er lugning og vedligeholdelse en pædagogisk aktivitet. I varme perioder skal planterne vandes, og der har været ventelister blandt børnene for at være på dagens vandingshold. Det grønne rum på tagterrassen har også været ideelt for børnemøder, trivselssamtaler med børnene, forældrearrangementer og som et pusterum for personalet. At samle en børnegruppe i konflikt oppe blandt alle planterne, har en helt anden effekt end en tur på kontoret. På lune forårsdage er det svært at finde noget mere afslappende for børnene, end at ligge i en sækkestol blandt alt det grønne og læse. Tagterrassen bruges mest af mindre grupper af børn sammen med en eller to voksne, hvor der er plads til fordybelse, hvor man kan tale om tingene, og hvor der er mulighed for en fælles oplevelse. Samtidig får børnene, der deltager, ejerskab for planterne og lærer den tålmodighed, det kræver at passe og pleje vores planter. Man har sået og plantet de ting, som ungerne reelt har lyst til at spise: Gulerødder, kartofler, jordbær, blåbær, blommer, pærer, figner, radiser, hindbær og 12 forskellige æblesorter. På sidevæggene er der monteret espalier til forskellige former for klatre- og nytteplanter som ærter, bønner, brombær og vindruer samt prydplanter som kaprifol, clematis, efeu og rådhusvin. For at tiltrække honningbier og andre bestøvere, vokser et langbed med vilde nælder, høje græsser, blomstrende tidsler, bregner, solhat, klatrehortensia, forskellige kløver arter og andre nektarholdige sorter, som eksempelvis markblomster og sommefuglebusk. Som ly til småfugle er der plantet en sukkertop og en kristtjørn.

4 Institutionens muligheder en naturlig udvikling I stueetagen har legepladsen tidligere haft det hårdt. De eneste planter inden for hegnet, der ikke er plantet i 2013, er de to store kirsebærtræer. Klatrevæggen og det vilde legemonstrum Ubåden og fyrtårnet udgjorde indretningen af legepladsen. Ved at plante flere grupper af store buske og træer i jorden, er der skabt gode muligheder for fordybelse og samvær i mindre grupper. Den naturlige grønne ruminddeling har gjort uderummet større. Beplantningen er 75 % stedsegrøn, som er hjemmehørende og relativt hårdfør, og de 6-10 år gamle buske leverer fine gemmesteder og er mål for ungernes leg. Børnene er nøjagtigt lige så gamle som buskene, og i denne alder elsker de hjørner og små lommer. Derfor har legenes karakter ændret sig på fritidshjemmets legeplads. Hvor det før primært var de vilde drenge, der brugte legepladsen til at brænde voldsomme mængder overskydende energi af, ser vi nu hele børnegruppen bruge legepladsen på lige vilkår. De vilde lege trives stadig, men nu er der også rum til, at der kan opstå en spontan cafe, der serverer lækker bladsuppe med tilhørende mudderkage. Samlet er der i 2013 sat omkring 200 robuste planter i ny jord i stueplan. I jorden, i krukker og på espalier. Fra 3 meter høje thuja til bambus, roser, blåregn, rhodo, pieris, kirsebærlaurbær og buxbom til bunddække som efeu, vinca og dværgmispel. Kravet til planternes egenskaber har blandt andet været trivsel i delvis skygge, god vækst, ingen giftige bær og bælge, blomstring og gerne stedsegrøn uden at være nåletræ. Udfordringen har dernæst bestået i at få tilvejebragt planter, der var robuste og gamle nok til at klare det moderate fysiske pres fra de mange aktivitetssøgende børn. Børnene inddrager planterne i deres forskellige lege og behandler dem meget kærligt og lidt hårdhændet. Der er brugt ny svensk økomuld og rosenjord til at udskifte ca liter jord på legepladsen og yderligere liter til plantning i store flytbare krukker. De frost- og brudsikre krukker bruges til at skabe afveksling i indretningen af stueetagens nære uderum. Da der er panoramavinduer i rummets bredde, har beplantningen også stor betydning for, hvordan børn og voksne oplever indeklimaet i stueetagen.

5 Konklusion Vestervang har fået et stykke lødig og brugbar natur etableret på institutionens store tagterrasse. Projektet har fungeret som et levende pædagogisk værktøj og har fremmet trivselen for både børn og voksne. Tagparadiset har udviklet sig fra kun at omfatte tagterrassen til også at inddrage legepladsen og bygningens vertikale flader både mod legepladsen og facaden mod gaden. Beplantningen har tilført institutionen en slags visuel stilhed, der har mindsket støjniveauet i et meget levende miljø. Tidligere var ejendommen ofte plaget af graffiti på facaden og hærværk på legepladsen. Efter begrønningen af Vestervangs udearealer er graffiti og hærværk faldet til nul (0). Ligeledes er der kun noteret 1 % mandefald på plantelisten (pga. tørke). Meget peger altså på, at såvel børn som voksne bevidst og ubevidst værner om det nye levende nærmiljø. Specielt bemærkelsesværdigt er det totale ophør af tags og graffiti. Der har i perioden hen over de sidste 24 måneder været flere projekter i personalegruppen, hvor trivsel og samarbejde har været i fokus. Det kan derfor være svært entydigt at pege på Tagparadiset som dét projekt, der har haft den afgørende indflydelse på den generelt positive udvikling i huset. Men haverne er ubetinget et gode for alle året rundt og de positive tilkendegivelser så talrige, at der i al fald kan peges på en sammenhæng. Pædagogerne har gennem arbejdet med taghaven, også i skoleregi, øget det fysiske og psykiske velvære i institutionen og bidraget med viden og lyst til natur og miljø. Spørgsmålet rejser sig derfor, om en grønnere dagsorden i et bredere perspektiv kan sætte nye standarder for trivsel i institutionshverdagen med "urban økologi i børnehøjde" og "inddragende grøn pædagogik i urbane miljøer". København Niels Vinther Afdelingsleder Vestervang Boe Sallingboe Produktudvikler Altan-Alferne

6 Projektbeskrivelse; At skabe større trivsel i dagligdagen for børn og voksne i et urbant institutionsmiljø. En kort kronologisk gennemgang af begrønningen af Vestervang, fra ide til afprøvet pædagogisk redskab. December 2011; Boe Sallingboe, indehaver af bygartnerfirmaet Altan-Alferne og far til Frey, som går på Vestervang, retter henvendelse til ledelsen med en forespørgsel, om man ikke skal lave en nyttehave på den store, ubenyttede tagterrasse på taget af fritidshjemmet. Bestyrelsen beder om tegninger og budget. Januar 2012; Projektbeskrivelse (se bilag) med plantegning og planteliste, metodevalg og budget forelægges ledelsen. Der tages udgangspunkt i bydelens akutte mangel på rekreative områder og en generel betragtning om børnenes hverdag: "Hvordan skal børn i fremtiden kunne sikres en naturlig tilgang til naturen og en forståelse af dens nytteværdi, når deres dagligdag overvejende består af bymiljø, indendørsaktiviteter og elektroniske adspredelser". Ledelsen beslutter at gå videre med projektet. Marts 2012; Der rettes henvendelse til store fonde som RealDania, Tryg, Velux og Nordea, som alle afviser at støtte projektet. Herefter kontaktes firmaer og private aktører, hvilket giver midler nok til, at noget af projektet kan sættes i gang. I første omgang etableres højbede til brug for børnenes eksperimenter med let dyrkelige grøntsager og bær. Juni 2012; Første fase er færdig, og nyttehaven er blevet en realitet. Fritidshjemmets personale har været en aktiv del af etableringen, og børnene har også deltaget i processen, så alle kunne føle ejerskab. Med de pædagogiske erfaringer, man har høstet i foråret, beslutter fritidshjemmets bestyrelse at give et tilskud til den videre etablering. Projektet kan dermed udbygges i henhold til den oprindelige plan. September 2012; For at få projektet til at fremstå som den oprindelige plantegning, donerer Altan-Alferne og samarbejdspartnere materialer og planter, som bringer nyttehaven tættere på at være en plantage. Oktober 2012; Tagterrassen får besøg af Center for Bydesign, Københavns Kommune og Områdefornyelsen Centrale Vesterbro. Alle er meget begejstrede for projektet, og det foreslås at søge offentlige puljemidler til færdiggørelsen af haven. April 2013; Områdefornyelsen Centrale Vesterbro donerer sammen med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.en pose penge til Boe Sallingboe til dækning af udlæg og til den endelige færdiggørelse af nyttehaveprojektet. Juni 2013; På baggrund af de positive erfaringer med nyttehaven på taget, beslutter ledelsen sig for at lave et begrønningsprojekt med fokus på legeplads og facade. Der laves en planteplan med 75 % stedsegrønt. August 2013; Resultaterne af en grønnere institution gør, at ledelsen bevilliger penge til yderligere beplantning af legepladsen. Der arbejdes videre med en planteplan bestående af 75 % stedsegrønt. December 2013; Vestervang Fritidshjem har nu en komplet nyttehave på taget, identisk i opbygning og plantevalg med den oprindelige plantegning. Legepladsen har gennemgået en levende forvandling og bliver i det daglige omtalt som junglen. Effekterne af den samlede begrønning tæller alt fra færre konflikter mellem børnene og mellem børn og voksne, lavere støjniveau, bedre forhold til naboerne, totalt ophør af hærværk og graffiti på ejendommen, større trivsel og et lavere sygefravær i personalegruppen.

7 Projektets økonomi og bidragydere Den samlede begrønning af Vestervang fritidshjem har kostet ca. kr fordelt med ca. kr på tagparadiset og ca. kr på legeplads og facade. Følgende har bidraget til tagparadisets økonomi og gennemførelse: Hovedsponsor: Områdefornyelsen Centrale Vesterbro i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Øvrige sponsorer: Vestervang Fritidshjem Altan.dk Altan-Alferne Lynge Planteskole Grønne Hjem Planteskole Altanbutikken Contan2 Gartnerkemi Læge Lone Bonde Petersen Læge Jacob Juul Grindsted Marianne og H.J. Sallingboe Raahauge og Partners Creaters mediebureau Projektet er udviklet af Altan-Alferne og færdiggjort sammen med børn og voksne fra Vestervang Fritidshjem. Alle billeder er taget af Jane Pedersen, pædagogisk ansvarlig for tagparadiset. Besøg TAGPARADISET på eller giv os en like på facebook/tagparadiset

8

9

10 BILAG Dele af den oprindelige projektbeskrivelse

11 Det etiske grundlag for at etablere en nyttehave på taget af Vestervang "Hvordan skal børn i fremtiden kunne sikres en naturlig tilgang til naturen og en forståelse af dens nytteværdi, når deres dagligdag overvejende består af bymiljø, indendørsaktiviteter og elektroniske adspredelser". Fritidshjemmet Vestervang, beliggende i Dannebrogsgade 47 på Vesterbro, er en daginstitution med fritidshjem for børn fra Tove Ditlevsens Skole på Enghave Plads. Lokalområdet er præget større byggesager, nedslidte lommeparker og et utrygt miljø i de få, større parker. Fritidshjemmet har et mindre udendørsareal til rådighed, som kun i mindre omfang kan klare det moderate fysiske pres, fra de mange aktivitetssøgende børn. Til gengæld har Vestervang en enestående mulighed for at få et stykke genuin og brugbar natur etableret på institutionens store tagterrasse. Terrassen er på ca. 120 m2 med 250 cm. høje vægge heraf to langsider med glas. Projektet er tænkt som et levende pædagogisk værktøj i konstant udvikling, med en lang livscyklus og indbyggede trivselsfremmende egenskaber for både børn og voksne. Projektet er dermed en investering i det fysiske og psykiske velvære i institutionen, i viden om, og lyst til, natur og miljø. Pladsen giver mulighed for indtil flere lange højbede, og et større antal fritstående selvvandingskrukker, hvor man kan så og plante de ting, som ungerne reelt har lyst til at spise: Gulerødder, kartofler, jordbær, blåbær, radiser, hindbær og en række forskellige æblesorter. På sidevæggene kan der monteres espalier til forskellige former for klatre- og nytteplanter som ærter, bønner, brombær, vindruer og prydplanter som kaprifol, clematis og rådhusvin. For at tiltrække honningbier og andre bestøvere, etableres et langbed med vilde nælder, blomstrende tidsler, solhat, klatrehortensia, forskellige kløver arter og andre nektarholdige sorter, som eksempelvis markblomster. Ved at benytte ny økologisk vækstmuld fra Danmark og Sverige, elimineres behovet for at luge ukrudt stort set og børn og voksne vil således kunne koncentrere sig om at nyde det frugtbare miljø og lære tag havens forskellige vækster og deres behov at kende. Der er dermed alle muligheder for at sætte nye standarder for "urban økologi i børnehøjde" og "inddragende grøn pædagogik i urbane miljøer". I parentes bemærket er design af hardware og planteplan sat sammen, så modellen uden større besvær, kan kopieres af andre institutioner eller boligforeninger med interesse for et økologisk urbant havebrug. Det er et stort ønske fra både børn og samtlige ansatte på Fritidshjemmet Vestervang at projektet bliver en realitet. Og fakta er, at der med lidt god vilje fra sponsorerne og vejrguderne, kan etableres en fuldstændig fantastisk nyttehave på tagterrassen inden sommerferien. En nyttehave der kan udvide den pædagogiske rækkevidde og gøre ungerne gladere, sundere og helt sprøde i kanten efter at lære mere om naturteknik, bier og blomster. Mvh Boe Sallingboe / Januar 2012

12 Ledelsens betragtninger om et grønt projekt i fritidshjemmet Vestervang fritidshjem vil gerne være en del af den vigtige forbindelse mellem børn og naturen. Vestervang fritidshjem kan som by-institution være med til at bevare den vigtige samhørighed mellem børn og naturen med den projekterede taghave. Undersøgelser viser at børn er meget mindre i naturen end tidligere, bl.a. fordi elektroniske medier overtager mere af børnenes tid. Det betyder at børnenes opfattelse af og forståelse for naturen bliver indskrænket væsentlig. Det har afgørende betydning at børn vokser op med en respektfuld holdning til miljø og natur i vores samfund så det kan bestå bedst muligt. For børnene vil dette projekt åbne op for en unik mulighed for fordybelse i naturlige rammer og en fællesskabsfølelse såvel imellem børnene som imellem børn og voksne/pædagoger. Hverdagen for langt de fleste børn på Vestervang er hektisk og fyldt med udfordringer som stiller store krav til dem, taghaven vil danne rammen om et fælles tredje hvor alle børn er lige. Derudover er det af meget stor betydning for børnene at de er en del af fra jord til bord -konceptet. Denne proces har vist sig at være den bedste indgangsvinkel til at sikre sunde spisevaner hos børn. Alle medarbejdere på Vestervang mener det er den ultimative løsning på udnyttelse af taget og alle vil gerne deltage i projektet og vil se frem til det helt specielle rum at arbejde i. Venlig hilsen Ledelsen og medarbejderne på Vestervang Marts 2012

13 En læges tanker vedrørende en urtehave i et fritidshjem på Vesterbro Jeg har hørt om projektet på Vestevang fritidshjem og blev glædeligt overrasket. Det er et projekt som jeg personligt og lægevidenskaben i almindelighed kan bakke op om. Der er så mange positive konsekvenser, at man må undre sig over, at ikke flere projekter af den slags er etableret i sammenhæng med børn og fritid. En række artikler i bl.a. Ugeskrift for læger dokumenterer de gavnlige effekter af kontakten med naturen. En nyttehave i institutionssammenhæng er derfor ikke blot en fritidsaktivitet for ungerne, men også en klar og positiv investering i vores fælles fremtid. Mere konkret kan der peges på følgende positive effekter: Fysisk aktivitet Være udendørs, D-vitaminer, luft Psykisk terapi, får tankerne væk, hjælper og forebygger depression Samarbejde og omsorg for planter Tålmodighed, vedholdenhed, opleve ting som gror samt, at tage ansvar Kende lidt til skadedyr, nyttedyr (bestøvning) og planternes sygdomme Kende årstiderne Sundhed, kend grønt og frugt, lær at bruge dem og at respektere dem Sundhed: økologi Miljø: mindre transport og emballage Herudover er det formodentlig problemfrit at få madverdenens tals- og fagpersoner til at eksemplificere den positive sammenhæng mellem børns madvaner og deres deltagelse i beplantning, vækst, høst og tilberedning. Og det er naturligvis masser af positive sammenhænge mellem sunde madvarer og et sundt liv. Derfor er det mit håb og anbefaling at projektet og projekter som det gennemføres og udbredes. Med venlig hilsen Læge Lone Bonde Petersen Kongelundsvej 434, 2770 Kastrup Marts 2012

14

15 TAK

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå

Børnemiljøvurdering Vuggestuen Himmelblå Vuggestuen Himmelblå Udarbejdet april 2010 Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar understreges af, at der ved børnemiljøvurderingsarbejdet

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD

BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD BØRNS LEG PÅ LETTERE FORURENET JORD T I L M E DA R B E J D E R E I DAG I N S T I T U T I O N E R O G DAG P L E J E 13 JORDEN I KØBENHAVN ER FORURENET MEN IKKE MERE END, AT VI SELV KAN TAGE HÅND OM DET

Læs mere

Et naturligt samarbejde...

Et naturligt samarbejde... Et naturligt samarbejde... 2 visioner NYGAARDS visioner er: - at skabe et levende grønt udemiljø med planter, der gror og trives. - at være en naturlig samarbejdspartner for vores kunder. - at være en

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Bilag 4.3.3. Krogerup 7. april 2014 Bestyrelsesmøde DE 8 BESØG

Bilag 4.3.3. Krogerup 7. april 2014 Bestyrelsesmøde DE 8 BESØG DE 8 BESØG Besøg nr. Overskift for dagen. Tidsperiode Dagens forløb HTM Grund Bog Have Mad Natur Med hjem Utroligt Tryghed Pædagogisk mål 1 Havestart April-maj 2 Have, så, lugning og den nære natur 1 Maj

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

SFO Bakkeskolen. 1 S ide

SFO Bakkeskolen. 1 S ide 1 S ide Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Katrine og Christina, som har været studerende. Vi ønsker Katrine og Christina stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Samtidig

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen

Grundlæg fremtiden. vandigrunden.dk. Tips & tricks. Test dig selv! Læs mere på. Se filmen NORDISK MILJØMÆRKNING Grundlæg fremtiden Grundvand betyder meget i Danmark. I modsætning til andre lande er dansk drikkevand baseret på grundvand, der kun kræver en let rensning. Vi bor ovenpå vores drikkevand.

Læs mere

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej.

Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Plejeplan 72-74: Vridsløsevej. Arealet indeholder følgende elementer: Fast belægning (beton-belægningssten), (parklamper, trådhegn, borde-bænke, havepejs, flagstang, gynger, legebåd ), Brugsplæne, Fritvoksende

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum

Vision om Legeplads. i De Gamles By på Indre Nørrebro. & Bevægelsesrum Vision om Legeplads i De Gamles By på Indre Nørrebro & Bevægelsesrum Legeplads Motion Motorisk og sjov natur legeplads i Møllegade på Indre Nørrebro Det er påvist, at børn, der har mulighed for at udfolde

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Grøn afdeling i Odense

Grøn afdeling i Odense 7 Blommehaven har køkkenhaver, hønsehold og en vild blomstereng. Mange børn og voksne bruger udearealerne blandt andet til at dyrke grøntsager, passe høns, gå ture eller kælke. To gange om året mødes de

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

HAVER TIL MAVER udeskole på krogerup

HAVER TIL MAVER udeskole på krogerup HAVER TIL MAVER udeskole på Krogerup Haver til Maver Haver til Maver er et økologisk sanse- og naturoplevelsescenter med gastronomisk fokus rettet mod børn og unge. Igennem undervisning og oplevelser vil

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Flere by-træer til Københavnerne. Borgernes og Miljøpunkt Indre by Christianshavns forslag til plantning af flere by-træer i København

Flere by-træer til Københavnerne. Borgernes og Miljøpunkt Indre by Christianshavns forslag til plantning af flere by-træer i København Flere by-træer til Københavnerne Borgernes og Miljøpunkt Indre by Christianshavns forslag til plantning af flere by-træer i København Indledning Med baggrund i Københavns Kommunes kampagne 100.000 træer

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende

Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Maj nyheder Ukrudt er også blomster, når man først lærer dem at kende Peter plys Kære Forældre Kom maj, du søde, milde... gør skoven atter grøn. Sådan lyder de første strofer i en kendt, dansk forårssang.

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Før du åbner havelågen

Før du åbner havelågen Åbn din havelåge Før du åbner havelågen Afstem dine forventninger Inden du åbner din havelåge for første gang er det vigtigt, at du tænker over hvad du gerne vil med din åbne havelåge. Er det for at møde

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Velkommen til Delfinen

Velkommen til Delfinen Velkommen til Delfinen Nyttige ting at vide om den første store dag Kære Alle i Delfinen vil gerne sige velkommen. Vi glæder os til at starte op og lære Jer at kende. Der skal ske mange ting i de næste

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Tanker om legepladsen ved Doravej 99

Tanker om legepladsen ved Doravej 99 Tanker om legepladsen ved Doravej 99 - ud fra øjebliksbilleder 4. 6. november 2008 11.11..08 Side 1 Indtryk Børnehaven er placeret i et boligområde i en boligforening. Når man ikke er kendt i området er

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG

AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG AKTIVITETSGUIDE NØRREBRO BISPEBJERG Med aktivitetsguiden for Nørrebro og Bispebjerg vil vi gerne inspirere institutioner i området til at bruge lokalområdet i det pædagogiske arbejde med råvarer, mad og

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Assens Provsti Gias ydelser

Assens Provsti Gias ydelser Assens Provsti Gias ydelser Pleje og Vedligehold (1 års aftaler) Gennemgang ca. hver 3. uge i sæsonen Lugning Almindelig beskæring Indsamling af buketter Rivning og fejning Opsamling af løv Rensning af

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner 2015. Galten Børnehave og Vuggestue. Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Kulturelle udtryksformer og værdier Læreplaner 2015 Galten Børnehave og Vuggestue Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Kulturelle udtryksformer og værdier Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Side 1 af 11

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2.

Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. Tønder kommunes kriterier for godkendelse af Kommunale dagplejere Dagtilbudslovens 21. stk. 2. 21: Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. 21 Stk. 2: Dagtilbud

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner

Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner Kursusudbud for den faglærte / ufaglærte anlægsgartner Uddannelse stopper aldrig helt Derfor har vi her samlet de seneste trend inden for afvanding, regnvand, taghaver og træpleje i et spændende kursusudbud

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Projektet - Imageskabende Udearealer

Projektet - Imageskabende Udearealer Projektet - Imageskabende Udearealer Hvorfor er projektet relevant i AlmenNet regi? Hvad er status på projektet? Hvordan ser outputtet ud format/artikler m.v.? 3B Remisevænget Øst Projektet - Imageskabende

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost 1 Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost Mina Händel og Jeanett Pedersen 1 Program Baggrund Resultater fysisk aktivitet i Sund Start Resultater kost i Sund Start Fremtidig forskning Spørgsmål 2 Baggrund

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

Evaluering af matematik 0. klasse

Evaluering af matematik 0. klasse Evaluering af matematik 0. klasse Undervisningsplan Emne: Af jord er du kommet Tema: Hedens dyr og planter Opstart: August 2013 Lyngen er et pragtfuld tæppe skrev H. C. Andersen efter han i 1860 var på

Læs mere