Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev"

Transkript

1 Center for Børn & Familie Skabelon Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år Version 0 Regnbuen Lindeparken 33 Haslev 1

2 1.Præsentation Regnbuen er en kommunal 0-6 institution i Faxe kommune. Institutionen åbnede i maj Vi bor i udkanten af Haslev by, og institutionen er beliggende tæt og omkranset af både parcelhuse og lejeboliger. Vi er normeret til 60 børn (80 enheder) fordelt på 4 stuer. To vuggestuegrupper og to børnehavegrupper. Indretningen af institutionen er enkel, med et stort fællesrum i midten af huset, åbent køkken, hvor der hver dag laves mad til vuggestuebørnene. De to afdelinger er beliggende i hver sin ende af huset. Det betyder, at vi arbejder i et miljø med åbne døre, og stor fleksibilitet i forhold til, hvor børnene kan lege og bevæge sig hen. Vi har en stor og kuperet legeplads, som byder på gode udfoldelsesmuligheder. Vi har en del legeredskaber fra firmaet NET OP fra Skagen, som giver børnene andre muligheder end de helt traditionelle. Derudover har vi lejet en kolonihave i Troelstrup haveforening, som bruges til udflugtssted sammen med børnene. Alle børn i institutionen har mulighed for at få morgenmad i tidsrummet fra 6.30 til I vuggestuen får børnene fuld forplejning, her er en forældrearangeret madordning vedtaget, og vi har en køkkenassistent ansat til at lave maden. Vi lægger vægt på sund og alsidig kost, som en væsentlig del af børnenes trivsel, og vi arbejder målrettet med, at det meste af kosten er økologisk og så vidt mulig uden konserverings-og farvestoffer. 2. Evaluering af politiske mål og fokusområder 1. Status på implementering af den forebyggende alkoholindsats I Regnbuen er vi i gang med de første tiltag omkring implementeringen af den forebyggende alkoholindsats. Vi har haft debatten i personalegruppen på et par møder, og har fokuspunktet på det kommende bestyrelsesmøde til en drøftelse og debat. På temadagen i december, som er arrangeret i Faxe kommune for personale i daginstitutioner, vil vi deltage med to medarbejder fra Regnbuen. Herefter vil vi efterfølgende vedtage en strategi og aftale om, hvordan vi vil håndtere dette fokusområde i vores institution. Vores erfaringer hidtil er få, men da det er et politisk fokusområde, skal vi selvfølgelig være klar og have brugbare retningslinjer, som det er muligt at reagere og handle ud fra 2

3 2. Status på Tidlig sprogindsats på 0-6 års området i henhold til Planstrategi 2011 I forhold til den tidlige indsats omkring sproget, har vi siden det blev et fokus i Faxe kommune indført, at alle børn i vuggestuen sprogtestes når de er 2,8 år. Til dette benyttes TRASS metoden. Det betyder, at når børnene overgår til børnehaven, vil vi fra starten have et overblik og viden om de børn, hvor der skal være ekstra opmærksomhed i forhold til sproget. Den særlige sprogindsats i vuggestuen, bliver desuden udviklet og styrket i hverdagens mange daglige miljøer/situationer. Det gøres ved at opdele børnene i små grupper, hvor god dialog og nærvær er med til at styrke sproget. Færre børn pr. voksen, er med til at øge nærvær og kontakt, og dermed muligheden for mere dialog. I garderoben hvor der bruges tid på at tage tøj af og på. Puslebordet hvor tæt kontakt og nærværende voksen giver god dialog. Borddækning med et barn, hvor mange begreber bliver nævnt, samt opmærksomheden på hvert eneste barn på stuen, når de hver især får deres service. Daglig sang og sanglege, hvor fagter styrker sproget. Rim og remser Højtlæsning, hvor dialogen er i fokus. I børnehaveafdelingen, har vi en sprogansvarlig pædagog, som har et særligt ansvar i forhold til de børn, som trænger til en ekstra indsats. Konkret er det en sproggruppe, som den sprogansvarlige pædagog står for, i samarbejde med institutionens øvrige personale. Hun er i gang med at opbygge og udvikle forskellige aktiviteter, som er målrettet den særlige sprogindsats bl.a.: Sprogkufferten, som blev introduceret i forløbet med sprogpakken. Dialogisk læsning med en lille gruppe bøn. Den sprogansvarlige pædagog vil løbende få mulighed for at videreudvikle ideer og nye tiltag både lokalt og på temadage, kurser m.m. Den daglige samling på stuerne i børnehaven, er naturligt tilrettelagt med sproget som udgangspunkt. Her udvikles og stimuleres sproget og dets mange muligheder både med sang, rim og remser, og mange andre pædagogiske tiltag. Institutionen har igennem en årrække arbejdet med Barnets Bog. I hele huset. Bogen er en særdeles god indfaldsvinkel til samtale med barnet, samtidig med at den fortæller en historie om barnets liv både hjemme og i institutionen. Alle stuer har en sangmappe, som flittig bruges hver dag. Fremadrettet vil vi være åbne og opmærksomme på nye tiltag og initiativer i forhold til den sproglige udvikling. 3

4 I det daglige pædagogiske arbejde, er sproget en væsentlig del af samværet. Vi har vægtet at vores grundlæggende tilgang og omgangstone tager sit udgangspunkt i MARTE-MEO metoden, og vi har siden 2008 haft dette udgangspunkt i vores kommunikation. Alle medarbejder i huset har haft et længere kursusforløb, hvor metoden blev introduceret, formidlet og afprøvet, og efterfølgende er vi løbende blevet opdateret. En af grundstenene i Marte Meo metoden er, at benævne og sætte ord på børnenes initiativer, forløb og den situation de befinder sig i. Der bliver sat ord på oplevelser, episoder og følelser og det er naturligt med til at understøtte og udvikle sprogets udfoldelse. Effekten af arbejdet med Marte Meo metoden som udgangspunkt i hverdagen, giver en øget bevidsthed og fokusering på børnenes oplevelser, handlinger og ressourcer, som igen er med til at understøtte en generel god atmosfære i institutionen, og en god omgangstone. 3. Evaluering af lokale mål og indsatser Lokale indsatsområder i 2012 i Regnbuen er følgende: Øget opmærksomhed på KROP OG BEVÆGELSE ved i planlægningen af aktiviteterne vægte krop og bevægelse i aktiviteten. SAMMENKÆDNING AF BØRNENE her er der konstant opmærksomhed omkring det sociale børnene imellem, samt på deres viden om sig selv og hinanden. Fortsat arbejde med søvn og dens betydning for barnet i vuggestuen. Fokus på krop og bevægelse. Målet er at børnene udfordres på deres motoriske område, og bliver i stand og får lyst til, at bevæge sig mere. gode lægmuskler = gode læsemuskler At vi for øje på de børn som har vanskeligheder og andre udfordringer end flertallet. Tilskynder børnene i motoriske udfoldelser, både i almindelig leg og på legeredskaber i institutionen og på omkringliggende legepladser. Arbejdet med dette område tilrettelægges på den enkelte stue eller afdeling på stuemøder og afdelingsmøder. I vuggestuen arbejdes med de lokale mål med følgende udgangspunkt: Prioritere at komme ud hver dag. Små ture i nærområdet, hvor terrænet er kuperet og ujævnt. Udflugter til områdets legepladser, hvor anderledes legeredskaber kan udfordres. 4

5 Benytte institutionens store legeplads, hvor der er flere og anderledes legeredskaber og et andet terræn. Opstiler motoriske baner på stuen hvor børnene på skift prøver sig selv af. I børnehaven arbejdes med de lokale mål med følgende udgangspunkt: Prioritere at børnene kommer ud hver dag. Ture til de omkringliggende legepladser, hvor udfoldelsesmulighederne er anderledes. Give mulighed for at børnene har egen cykler med så de kan øve sig i at cykle hos os. Tilrettelægge forløb med forhindringsbaner til udvikling af balance og styrke. Sammenkædning af børnene. Vores fokus her vil være et tilbagevendende hvert år. Vores formål er, at styrke børnenes sociale kompetencer og udvikling, således at de bliver i stand til at opleve selvværd, betydning for andre og selv blive opmærksom på andre børn. Formålet på den lange bane er, at ruste børnene til deres videre liv fremover. Arbejdet med dette fokus er konstant, og en naturlig del af det daglige pædagogiske arbejde. I Regnbuen udmønter vi det ved, at vi i vores pædagogiske praksis bruger og tager udgangspunkt i Marte Meo metoden, som grundlag for vores tilgang og samvær med børnene. Vi arbejder med det konkret ved: Den daglige spisning. De praktiske gøremål i hverdagen, hvor børnene er inddraget. At opdele børnene i mindre grupper, hvor nærvær og opmærksomhed på hinanden øges. Ved planlægning af aktiviteter på den enkelte stue og på tværs af stuer. Ved hjælp til løsning af konflikter børnene imellem. I storbørnsgruppen med den varme stol, hvor det enkelte barn er i centrum for egne oplevelser af hverdagen og kammeraterne i Regnbuen. Ved den daglige snak med forældrene i hverdagen samt, de årlige samtaler omkring deres børn udvikling og trivsel i institutionen. Evaluering af de lokale mål og indsatser er obligatorisk på den pædagogiske dag vi altid har i november måned. Evalueringen forgår ikke systematisk, men med fælles udgangspunkt for det vi vedtog sidst og med vores overordnede målsætning og værdigrundlag for institutionen. En fast procedure og tydelig evalueringsmetode, kunne være et kommende ønske og arbejdspunkt. 5

6 Fra august 2011 har vi haft fokus og ændret på vores søvnpolitik i vuggestuen. Baggrunden for dette var dels den nye viden og opmærksomhed på søvn hos børn, men også vores egen oplevelse af, at mange børn ikke fik nok søvn. Vi erfarede, at forældrene ofte ønskede en tidsbegrænsning for deres barns eftermiddagssøvn, som ikke tilgodeså barnets behov hos os. Vi besluttede derfor at få information, rekvirer litteratur og øge vores viden yderligere omkring børn og søvn. I vores evaluering af fokusområdet besluttede vi efterfølgende, at det bliver en permanent ændring i vores pædagogiske praksis, at vi som udgangspunkt ikke vækker børnene af deres søvn. Denne praksis bliver forældrene orienteret om ved første besøg og i vores velkomstfolder, som alle nye forældre får. 4. Kvalitetstemaer 4.1 Børn og unges trivsel og udvikling Evaluering af den pædagogiske læreplan: Med udgangspunktet i loven fra 2004 om indførsel af læreplaner i daginstitutionerne, tager Regnbuens målsætning og værdigrundlag sammen med den pædagogiske praksis, naturligt afsæt heri. Dette gøres ved at analysere, nytænke og løbende evaluere og tilpasse pædagogikken gennem, planlægningsmøder, pædagogiske dage, ny viden, dialog, kontakten med de tværfaglige instanser s.s psykolog, talepædagog, støttepædagoger og ergoterapeut. De seks lovbefalede temaer vil indgå i de aktiviteter, som løbende planlægges, og dermed være en del af grundlaget, for den pædagogiske praksis, som en naturlig del i barnets hverdagsliv hos os. De overordnede mål for de seks temaer er et fælles udgangspunkt for både vuggestue og børnehave. I den konkrete fremlæggelse vil der diffrernseres i forhold til børnenes alder. Tidsrammen for læreplanen i Regnbuen er et år. Vi har en pædagogisk dag hvert år i november, hvor vi gennemgår og evaluere årets fokusområder, og fastsætter nye for det kommende år. I det kommende afsnit vil der fremhæves dele at læreplanernes læringsmål, men også henvises til den tidligere beskrivelse som indgår omkring de særlige fokusområder. Her er der tale om fokus på den særlige indsats med sproget og de lokale indsatsområder som krop og bevægelse og sammenkædningen af børnene, hvor det er de sociale kompetencer der sættes i centrum. Temaer som her vil fremhæves er: 6

7 Natur og naturfænomener. At børnene får mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen, samt mulighed for at udvikle forståelse og respekt for vores miljø. At erfare naturen kan give mulighed og rum for legen og fantasien, samt stifte bekendtskab med forskellige naturfænomener. Hvordan vi arbejder med disse mål for de 0 3 årige er bl.a. ved: Ture i nærområdet og de små skove, hvor vi gør ophold undervejs og undersøger det børnene finder på turen. Tale og røre ved det vi ser og finder. Medbringer naturmaterialer med hjem i institutionen. Bruge vores kolonihave som udflugtsmål, og lade børnene lege med jord og vand. Gå til skoleparken og se på køer, får og heste. Daglig brug af vores legeplads og hvad den rummer af planter og dyr. Hvordan vi arbejder med disse mål for de 3-6 årige er bl.a. ved: Ture i nærområdet og de små skove for at finde dyr, dyrespor, eller andre ting fra naturen. Skovuger i løbet af året. Ture til skoleparken - Kastanjetur til gymnasieparken. Kolonihaven hvor der plantes og sås om foråret, leg med jord og vand, plukke blomster, høstning i sensommer og efterår. Være opmærksomme og tale med børnene om, hvordan vi passer på naturen i forhold til de små insekter og kryb. Bevidstgørelse omkring affald og svineri i naturen. Emneuger. Daglig brug af vores legeplads og det den rummer af planter og dyr. Kulturelle udtryksformer og værdier: At børnene gennem historiefortælling, sang, sanglege og kreative udfoldelser, får mulighed for at afprøve forskellige udtryksformer. At de gennem årets traditioner og mærkedage får kendskab til de aktiviteter og traditioner som knytter sig hertil. At de laver teater og leger med teaterdukker. 7

8 Hvordan vi arbejder med disse mål for de 0 3 årige er bl.a. ved: Se, læse og kigge/pege i let forståelige bøger og andet billedmateriale. Synger sange fra stuens sangmappe. Bruge de små kufferter, hvori der ligger div. Materialer, som kan bruges til sange og historier. Mulighed for at male, tegne og fingermale på pap, papir og andre materialer. Fremstille simple aktiviteter hen over året, bl.a. med udgangspunkt i mærkedage og højtider. Hvordan vi arbejder med disse mål for de 3-6 årige er bl.a. ved: Højtlæsning og historiefortælling, sang og musik. Kreative værksteder hen over året, hvor mærkedage og højtider bliver udgangspunktet. Nytårskur med fest og festtøj, dans og spiselige lækkerier. Fastelavnsfest, hvor både børn og voksne er klædt ud. Gruppedage hvor børnene er aldersopdelt og forskellige planlagte aktiviteter foregår. Benytte lokale kulturelle kunstneriske tilbud. Læreplanerne evalueres og gennemgås hvert år i november på den pædagogiske dag. Her reflekteres over indhold og mål, og nye mål og tiltag besluttes for kommende år. Bestyrelsen præsenteres for læreplanerne på første bestyrelsesmøde efter sommerferien. De tilbagemelder om de kan genkende læreplanerne i den daglige pædagogiske praksis, og vi får en dialog herom. Børn med særlige behov. I arbejdet med at inkludere de børn vi har med særligt behov, tager vi udgangspunkt i det enkelte barn, og tilrettelægger og tilgodeser hvilke aktiviteter de kan indgå i. Ved de aldesropdelte grupper i børnehaven, tager vi en reel vurdering af, om barnet kan indgå og være med i den aktivitet, som skal foregå i den gruppe, som barnet aldersmæssigt tilhøre. Er dette ikke en mulighed, deltager barnet i en anden gruppe. Vi vægter desuden, at børn med et særligt behov deltager i en mindre gruppe, eller at en ekstra voksen bliver tilknyttet den gruppe/tur som barnet skal med på. I den daglige pædagogiske praksis, tilrettelægges hverdagen med udgangspunkt i at børn med et særligt behov tilgodeses ved spisning, samling og leg. At vi i videst mulig omfang rummer dem i de almene rammer i institutionen, samt er opmærksomme på de andre børns signaler overfor disse børn. Vi udfærdiger handleplaner i samarbejde med evt. støttepersoner til barnet, og tager udgangspunkt i disse, for det daglige og det fremtidige arbejde. 8

9 Vi samarbejder med de tværfaglige fagpersoner om det arbejde som skal være i fokus, og hvordan vi evt. kommer videre i arbejdet med de særlige børn. Børnemiljøvudering. Vi har i Regnbuen arbejdet med børnemiljøet med de største børn i børnehaven. Vi har valgt vores egen metode i et forløb i storbørnsgruppen, hvor de blev stillet spørgsmål omkring deres hverdag i Regnbuen. Vi valgte den positive vinkel, og fik bl.a. følgende udsagn: REGNBUEN ER GOD FORDI: Jeg har gode venner Fordi der er søde voksne Vi må spise på hinandens stuer Man må have legetøj med. Vi kan spise formiddagsmad Vi holder gode fester. Vi laver massage Vi har nogengange maddag. Og mange flere udsagn blev der snakket om og beskrevet. Derudover arbejdes der i storbørnsgruppen med det vi kalder den varme stol, hvor børnene hver især sidder og får tilbagemeldinger fra de andre børn på alle de ting, som de lige netop er rigtig gode til., For en sikring at et godt børnemiljø, tager vi naturligt afsæt i vores målsætning og værdigrundlag. Vi har i vores virksomhedsplan, som indtil nu har været udgangspunktet, formuleret hvordan vi arbejder ud fra værdigrundlaget, og dermed forsøgt at sikre et godt, trygt og udviklende børnemiljø. Læringshistorier som dokumentationsmetode: I Regnbuen har vi ikke fået implementeret læringshistorien som dokumentationsmetode. Da indtroduceringen af metoden blev lanceret i Faxe kommune, havde vi ikke mulighed for at deltage, og har efterfølgende ikke fulgt op på at få metoden implementeret. 9

10 4.1.2 Sprogindsats Hvordan arbejdet med sprogstimulering er organiseret er tidligere beskrevet under afsnit 2. En tilføjelse kommer her i forbindelse med de konkrete spørgsmål som der stilles i vejledningen under dette punkt. Beskrivelse af hvordan arbejdet med sprogstimulering er organiseret: Hvordan udføres det? Konkret sprogtester vi alle børn når de er 2,8 år. Hvem gør det? Pædagogerne på barnets stue tester, eller den sprogansvarlige pædagog. Hvilke materialer anvendes? Vi anvender TRASS testen. Hvilke aktiviteter iværksættes? Særlig opmærksomhed på barnets sprog efterfølgende, hvis TRASSEN viser at barnet har vanskeligheder i forhold til sin alder. I børnehaven anvendes TRASSEN igen ved 3-måneders samtalen, hvis der stadig er bekymring for barnets sprog. Forældrene inddrages og talepædagogen kan evt. kontaktes for vejledning både til personale og forældre Talepædagogen kan efter en indstilling tilknyttes barnet hvis det skønnes der er behov. I børnehavens pædagogiske praksis vil der være fokus på de børn, som har vanskeligheder med den sproglige udvikling, og de kan tilknyttes en sproggruppe, hvor den sprogansvarlige har ansvaret for det videre forløb i samarbejde med de andre kollegaer og evt. øvrige fagpersoner. 10

11 Hvilke mål sættes og hvordan evalueres de? Målet for det enkelte barn er et aldersvarende sprog. Opgørelsen skal laves pr. 1/ / Sprogvurderinger Antal børn Antal af sprogvurderede tosprogede* 3-årige, der er blevet anbefalet Generel indsats Fokuseret indsats Særlig indsats Antal af sprogvurderede Generel indsats 19 dansktalende 3-årige, der er blevet Fokuseret indsats 2 anbefalet Særlig indsats 1 Total antal sprogvurderede børn 0 Total antal 3 årige i dagtilbuddet 13 Andel 3 årige børn i dagtilbuddet sprogvurderet 13 * Jf. Dagtilbudslovens 11 defineres tosprogede børn således: Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk og som først ved kontakt med det omgivende samfund lærer dansk Organisering af børns overgange Vuggestuebørnenes overgange til børnehaven i Regnbuen. I Regnbuen bliver overgangen fra vuggestue til børnehaven en naturlig overgang og opmærksomhed mod børnehaven, da husets indretning gør, at børnehaven ikke er ukendt land for de store vuggestuebørn. De tiltrækkes og søger gerne i børnehaven når de nærmer sig de tre år. De sover i soverum sammen med de små børnehavebørn de sidste måneder at deres vuggestuetid. Strukturen i den endelige overgang er beskrevet i huset således: Vuggestuens pædagoger deltager i et stuemøde på den stue, hvor barnet skal gå. Vuggestuepædagogen fortæller om barnet, dets udvikling, personlighed og særlige kendetegn og opmærksomhedpunkter. TRASSEN medbringes, til en gennemgang af barnets sprog. Forældrene bedes om at lave aftale med den pædagog, som der er aftalt skal modtage barnet på dets kommende børnehavestue, for en snak og besøg i forbindelse med barnets opstart i børnehave. 11

12 Er barnet startet op inden den måned hvor det fylder tre år, tilbyder institutionen madpakke og bleer, og det aftales med forældrene om de ønsker dette. Ny mappe til opstart af barnets bog i børnehaven udleveres. For en vellykket overgang fra vuggestue til børnehave er det vigtigt, at den information som forældrene får, bliver konkretiseret i helt klare aftaler om opstarten. Det er af stor betydning, at forældrene forstår, at det er en helt anden hverdag barnet får, med langt stører rammer, løsere struktur og færre voksne til rådighed. At forældrene må betragte opstart i børnehaven, som en ny fase i barnets liv, som kræver tid til indkøring på trods af, at det er i samme hus. Vores succeskriterier i forhold til vuggestuebørnenes overgange til børnehaven, måler vi efter tre måneder, hvor vi evaluere forløbet dels på stuemøder og dels i en samtale med forældrene. Hvordan vi understøtter og muliggør social inklussion, gøres bl.a. ved de første overleveringssamtaler stuerne imellem, hvor vi ser på muligheder for venskaber og tilknytninger børnene imellem. Det gøres desuden ved at inddele børnene i små aldersvarende grupper, samt tilknytte en bestemt voksen, som guider og hjælper i den nye struktur. Den pædagogiske kontinuitet tilgodeses ved en grundlæggende pædagogisk praksis som tager udgangspunkt i det enkelte barn, men også i gruppen hvor barnet skal danne relationer, og får hjælp til at udvikle sociale kompetencer. Det tilgodeses ligeledes i de aldersopdelte aktiviteter, og særlige forløb, hvor der arbejdes med forskellige emner afhængig af gruppens udviklingstrin. Vores erfaringer med vuggestuebørnenes overgang til børnehave er overvejende positive, vi har fået skabt en god procedure, som gør at børnene relativt hurtigt finder sig til rette i de nye rammer og friere struktur. Vi gør det ligeledes muligt, at de kan søge ned i vuggestuen for en kortere tid, hvis de har behov. Samarbejde på tværs af huset er vigtigt og nødvendigt, hvilket vores erfaring igen gør muligt. Overgang fra børnehave til skole: Omkring børnehavebørnenes overgang til skole, benytter vi de procedurer og referencer som der er blevet lagt op til i projektet børns overgange. Angående den ønskede kuffert som børnene skulle medbringe til deres respektive børnehaveklasser/sfo, har vi ikke effektueret. Vi har valgt, at det er barnets bog, som skal være den historie som hvert barn bringer med sig videre. Vi afholder skolesamtaler med forældrene til de kommende skolebørn om efteråret. Her gennemgår stuens pædagoger sammen med forældrene barnets ressourcer, vanskeligheder, og de arbejdspunkter, som der skal styrkes resten af barnets børnehavetid. 12

13 I foråret frem til børnenes afslutning hos os, tager vi på besøg med børnene på den skole hvor de skal gå. Vi må prioritere den skole, hvor vi sender flest børn til, men forsøger altid om det er muligt at besøge samtlige skoler, som vores børn skal gå på. Med Lysholm skole, hvor vi sender flest børn til, har vi i mange år haft et fint samarbejde og en fast procedure for gensidige besøg og møder omkring de kommende skolebørn. Det er et ønske at vi kunne gøre det samme på de øvrige skoler som vi sender børn til, men det er ikke en ressourcemæssig mulighed. Dagtilbuddets opgivelse af skoleudsættelser i 2012 opgjort i forbindelse med skolestart Skoleudsættelser Antal skolestartere i 2012 Antal udskudt skolestart i 2012 Drenge 1 Piger 2 Total 3 13

14 4.2 Personaleforhold Regnearket som I skal bruge til at beregne med og indtaste jeres resultater i finder I på F-drevet. F-drev -> Faglige Kvalitetsoplysninger > Beregninger til Faglige Kvalitetsoplysninger -> Kopi af opgørelse Personaleomsætning Personaleomsætningen har en betydning for det pædagogiske arbejde, idet stabile voksne har en betydning for relationsdannelsen mellem børn og voksne jo yngre børnene er desto mere betydningsfuldt kan personaleudskiftning være for børnenes trivselsmuligheder. En undersøgelse fra 2011 lavet af AKF i samarbejde med SFI Aarhus universitet og Maastricht University viser bl.a. at en stabil bemanding kan betragtes som værende en kvalitetsindikator i dagtilbud, når man kigger på, hvordan børnene karaktermæssigt klarer sig senere i skolen. Personaleomsætningen beregner medarbejdere, der stopper i institutionen. Personaleomsætningen beregnes med udgangspunkt i pædagogiske medarbejdere (pædagoger, medhjælpere, pædagogstuderende i 2. og 3. praktikperiode, ledere der indgår i normeringen), som stopper med deres ansættelse i institutionen. Både fastansatte medarbejdere og midlertidigt ansatte medarbejdere tæller med. Personale i form af PAU studerende, pædagogstuderende i 1. praktikperiode, praktikanter og andre løst tilknyttede medarbejdere skal ikke regnes med. Resultatet opgøres fra 1/ / Model 1 Institutionens navn Antal omsat Antal omsatte % af det samlede pædagogiske personale Fuldtidsstillinger (Omsatte medarbejderes samlede timer) 37 timer = Antal omsatte fuldtisstillinger (Antal oms. Medarb. X 100) (Samlet pædagogisk personaletimer divideret med 37) =? Kommentarer til resultatet: hvad skyldes resultatet? Er I tilfredse med resultatet? Hvad gør man for at håndtere udskiftningen af medarbejdere i henhold til børnene? Personalets uddannelsesniveau En undersøgelse fra 2011 lavet af AKF i samarbejde med SFI Aarhus universitet og Maastricht University viser bl.a. at mange uddannede pædagoger kan betragtes som værende en kvalitetsindikator i dagtilbud, når man kigger på, hvordan børnene karaktermæssigt klarer sig senere i skolen. 14

15 Personalets uddannelsesniveau beregnes med udgangspunkt i pædagogiske medarbejdere (pædagoger, medhjælpere, pædagogstuderende i 2. og 3. praktikperiode, ledere der indgår i normeringen), som stopper med deres ansættelse i institutionen. Både fastansatte medarbejdere og midlertidigt ansatte medarbejdere tæller med. Personale i form af PAU studerende, pædagogstuderende i 1. praktikperiode, praktikanter og andre løst tilknyttede medarbejdere skal ikke regnes med. Opgøres pr. 1/ Børnehuset Solsikkens pædagogiske personales uddannelsesniveau Personale med en pædagoguddannelse Personale med en kortere pædagogisk uddannelse (PAU) Personale uden en pædagogisk uddannelse Personale med en relevant diplomuddannelse Personale der er i gang med en relevant diplomuddannelse Personale der har en uddannelse jf. kriterierne i forhåndsaftalen Personale der er i gang med en udannelse jf. kriterierne i forhåndsaftalen Personale der har en anden faglig uddannelse end pædagogisk jf. overenskomst med BUPL Evt. kommentarer tilføjes her Antal fuldtidsstillinger (Medarbejdernes samlede timer) 37 timer = antal fuldtidspersonale med pædagoguddannelse Fuldtidsstillinger i % af det samlede pædagogiske personale Antal fuldtidspersonale med pædagoguddannelse (samlet pædagogisk personaletimer divideret med 37) =? Personalets køn og etnicitet En undersøgelse fra 2011 lavet af AKF i samarbejde med SFI Aarhus universitet og Maastricht University viser bl.a. at andelen af mandlige medarbejdere og medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk indvirker på kvaliteten i dagtilbud, når man kigger på, hvordan børnene karaktermæssigt klarer sig senere i skolen. Personalets køn og etnicitet beregnes med udgangspunkt i pædagogiske medarbejdere (pædagoger, medhjælpere, pædagogstuderende i 2. og 3. praktikperiode, ledere der indgår i normeringen), som stopper med deres ansættelse i institutionen. Både fastansatte medarbejdere og midlertidigt ansatte medarbejdere tæller med. Personale i form af PAU studerende, pædagogstuderende i 1. praktikperiode, praktikanter og andre løst tilknyttede medarbejdere skal ikke regnes med. Institutionens navn Antal fuldtidsstillinger Fuldtidsstillinger i % af det 15

16 Mandlige medarbejdere Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk (Mandlige medarbejderes samlede timer) 37 timer = antal mandlige fuldtidspersonaler samlede pædagogiske personale Antal mandlige fuldtidspersonaler (samlet pædagogisk personaletimer divideret med 37) =? Evt. kommentarer tilføjes her Personalets sygefravær: Der angives herunder resultatet fra den seneste sygefraværsstatistik dvs. opgørelsen for Anvend kolonne D fravær samlet (sy) i fraværsstatistikken. Institutionens navn Det pædagogiske personale Gennemsnitligt antal sygedage 2011 Sygefravær i procent 2011 Kommentarer til resultatet efterfølgende skal indeholde følgende: Analyse af resultatet (sammenholdt med kommunegennemsnit, sammenholdt med mål for sygefraværet osv.) Hvad skyldes udviklingen af sygefraværet? Hvilke indsatser/mål har I i forhold til sygefraværet, hvad har virket?, hvad har ikke virket? På baggrund af kvartalsopgørelsen for 1. og 2. andet kvartal - hvordan ser det ud med udviklingen i sygefraværet i 2012? Hvad giver resultaterne anledning til at gøre i 2012? Skal indsatsen justeres? Brug af kompetenceudvikling Brug af kompetenceudvikling beregnes med udgangspunkt i pædagogiske medarbejdere (pædagoger, medhjælpere, pædagogstuderende i 2. og 3. praktikperiode, ledere der indgår i normeringen), som stopper med deres ansættelse i institutionen. Både fastansatte medarbejdere og midlertidigt ansatte medarbejdere tæller med. Personale i form af PAU studerende, pædagogstuderende i 1. praktikperiode, praktikanter og andre løst tilknyttede medarbejdere skal ikke regnes med. Kompetenceudvikling forstås i denne sammenhæng som formel kompetenceudvikling dvs. uddannelsesforløb, kurser, faglige oplæg mv. Opgjort 1/ / Børnehuset Solsikkens brug af kompetenceudvikling indenfor temaerne: Inklusion Antal timer i alt Antal timer pr. pædagogisk fuldtidsmedarbejder Antal timer i alt (samlet pædagogisk personaletimer 16

17 Børns motoriske udvikling Børns sproglige udvikling Arbejdsmiljø (psykisk,sikkerhed,beredskab,med udd.) Forældresamarbejde Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Anden faglig opkvalificering (værkstedseller aktivitetsrettet) Vejledning, konsulentbistand i forbindelse med indsatsen omkring obs teams Andet Skriv hvad temaet er divideret med 37) =? Evt. kommentarer tilføjes her. 17

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen Center for Børn & Familie 0 Dagtilbudsrapport Version 0 Dagplejen 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation... 3 Tilsyn...3 2. Evaluering af politiske mål og fokusområder... 4 1. Status på implementering af

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Margrethe Børnehaven. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Vuggestuen Himmelblå

Vuggestuen Himmelblå Dagtilbudsområdet Rammer for tilsyn 2012 Vuggestuen Himmelblå Tilsyn 2012 Hvordan arbejder I med det politiske mål: Børn i fællesskaber? Refleksion over inklusionsbegrebet Hvad forstår i ved inklusion

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej

Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Nej Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset Bøgevej 7 9670 Løgstør Normeret børnetal

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Vuggestuen Hulahop. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby

Center for Børn & Familie. Dagtilbudsrapport Klubben Dalby Center for Børn & Familie Dagtilbudsrapport Klubben Dalby 1 1. Præsentation Dalby Fritids, Junior og Ungdomsklub i daglig tale Klubben Dalby har til huse i den gamle brugs Karisevej 64 Dalby 4690 Haslev

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn

Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Hvad siger dit barn? Om sprogvurdering af dit 3-årige barn Indledning Alle børn har behov for at kunne udtrykke sig og fortælle, hvis de er kede af det, glade eller vrede. Sproget spiller en stor rolle

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441

Fatkaoplysninger. Integreret daginstitution Børnegården Blomstrergangen 71 6771 Gredstedbro. Telefon 76169441 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Indsatsområder 2013... 4 Sprog... 5 Vidensstrategi / science... 8 Kunstneriske udtryksformer i et konstruktionsperspektiv... Krop og bevægelse... 2 Fatkaoplysninger

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted.

Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. Institutionsplan og læreplan for 2012-2013 Stenderup børnehave Regnbuen Buen 6. Stenderup 7200 Grindsted. 1 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse s. 2 Præsentation af Regnbuen s. 3 Regnbuens

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Institutionens navn: Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud Frederikssund kommune 2011 Dato for tilsyn: 30. november 2011 Deltagere ved tilsynet: Karen Byrne, bestyrelsesformand og Helle Hammerich,

Læs mere

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014.

Tilsynsnotat. Stenløse Skovbørnehave. Egedal kommune. Tilsynsnotat, Side!1. Tilsynet udført af dato 25. september 2014. Egedal kommune Tilsynsnotat Stenløse Skovbørnehave Tilsynet udført af dato 25. september 2014 Connie Niemeier Leder: Jeanette Larsen Daglig leder: Pædagog: Pædagog Tilsynsnotat, Side!1 Ved tilsynet vil

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Vuggestuen Langenæs Langenæs Alle 27 8000 Århus C. Tlf.: 86 14 83 38 www.langenaes27.dk Praktikstedsbeskrivelse Århus, juni 2010 Dette praktiksted er en vuggestue normeret til 53 børn i alderen 0-3 år.

Læs mere

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014

Tilsynsrapport. Institution: Yggdrasil Fribørnehave. Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Institution: Yggdrasil Fribørnehave Tilsynsrapport Dato for tilsyn: 20 marts 2014 Tilstede ved tilsynsdialogen: Dagmar Knudsen leder. Esben Tøttrup, skolebestyrelsesmedlem. Katarina Dominiak forældrerådsrep.

Læs mere

Formål for den private daginstitution Bikuben

Formål for den private daginstitution Bikuben Formål for den private daginstitution Bikuben Ved at etablere en førskolegruppe vil vi gerne gøre overgangen fra børnehave til skole og SFO så let som mulig. Det vil vi bl.a. gøre ved at introducere børnene

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Den selvejende institution Børnehaven Solsikken Kontaktoplysninger Institution: Børnehaven Solsikken Astersvej 25 4000 Roskilde Telefon: 46 31 47 11 Mail: solsikken@roskilde.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg 22.01.09 Vuggestuen Kastanjehuset, Dato: Pædagogisk konsulent: Deltagere: Leder Anni, Anja pgu samt pædagog Birthe. -

Læs mere

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet.

Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Pejlemærker for pædagogisk kvalitet. Børnehuset Spiren 2015 2017 1 af 10 Pejlemærker for pædagogisk kvalitet Forord 3 Sociale relationer 4 Inklusion og fællesskab 5 Sprogindsats 6-7 Forældresamarbejde

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner

Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Børnegalaxen Roskildes Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Stestrup Børnehus for 2011

Kvalitetsrapport fra Stestrup Børnehus for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 11/28371 Kvalitetsrapport fra Stestrup Børnehus for 2011 Børnehus, distrikt Stestrup Børnegård - Stestrup Pædagogisk leder, mail. Tlf. Louise Wolter low@holb.dk - 72366086

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere