Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017"

Transkript

1 25. maj 2016 Udbudsbetingelser for offentligt udbud af høreapparater 2017 Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S [tal]-[tal]

2 Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER DE RETLIGE RAMMER UDARBEJDELSE AF TILBUD Udbudsmaterialet Vejledning til udarbejdelse af tilbud Indledning Tilbuddets indhold og disposition Alternative tilbud Personlige forhold Oplysninger vedrørende udelukkelsesgrunde Oplysninger om teknisk og faglig formåen Forbehold og mindstekrav Disposition og udfyldelse af udbudsmaterialet Tilbudsskemaet Det europæisk fælles udbudsdokument (ESPD) Tilpasningssoftware Fortrolighed Forhandlingsforbud Formkrav til tilbuddet Frist for afgivelse af tilbuddet Adresse, antal eksemplarer mv Sprog Vedståelsesfrist Orienteringsmøde Skriftlige spørgsmål ORDREGIVERS VURDERING AF TILBUD Åbning af tilbud Formelle fejl og mangler ved tilbuddet og afklarende spørgsmål Tilbudsgivernes personlige forhold Tilbudsgivernes tekniske kapacitet Vurdering af forbehold Kriterier for vurdering af tilbud Verificering af oplysninger i det fælles europæiske udbudsdokument TILDELING AF KONTRAKT TJEKLISTE OVERSIGT OVER TIDSFRISTER I UDBUDDET Side 2/20

3 1. ORDREGIVER Amgros I/S Dampfærgevej 27-29, København Ø Hjemmeside: Kontaktperson: Senior Specialist Katarina Flodquist adresse: Amgros indkøber ydelser under denne kontrakt på vegne af følgende andre ordregivende myndigheder: Region Nordjylland Niels Bohrsvej Aalborg Ø Region Midtjylland Skottenborg Viborg Region Syddanmark Damhaven Vejle Region Sjælland Alleen Sorø Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød 2. DE RETLIGE RAMMER Dette udbud afholdes som et offentligt udbud efter reglerne i udbudsloven. Amgros ønsker at indgå rammeaftaler om indkøb af høreapparater, fjernbetjeninger, ørepropper samt supplerende ydelser, således at regionerne kan indkøbe disse til offentlige klinikker og til andre, der ordinerer og tilpasser høreapparater for det offentlige. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros agter at indgå aftaler for i alt 23 behandlingskategorier (delkontrakter). Leverandøren kan give tilbud på et, flere eller alle behandlingskategorier (delkontrakter), og tildeling sker separat for hver behandlingskategori (delkontrakt). Side 3/20

4 For hver behandlingskategori (delkontrakt) vil Amgros indgå rammeaftaler med flere leverandører. Antallet af leverandører, som Amgros vil indgå rammeaftaler med, fremgår for hver behandlingskategori (delkontrakt) af udbudsbilag UDARBEJDELSE AF TILBUD 3.1 Udbudsmaterialet Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter: Nærværende udbudsbetingelser, som navnlig indeholder retningslinjer for udarbejdelse af tilbuddene, krav til tilbudsgivernes formåen, kriterier for vurdering af tilbuddene og information angående tildeling af kontrakten. Udbudsbilag 1-5 til nærværende udbudsbetingelser: Udbudsbilag 1: Tilbudsskema, som tilbudsgiver skal benytte ved afgivelsen af sit tilbud Udbudsbilag 2: Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) (xml-fil) Udbudsbilag 3: Støtteerklæring til brug for tilbudsgivers støtte på anden virksomheds økonomiske eller tekniske formåen Udbudsbilag 4: Oversigt over delkontrakter med antal leverandører Udbudsbilag 5: Vejledning i dokumentation af opfyldelse af krav til serviceog supportorganisation Udkast til rammeaftale, som indeholder de juridiske bestemmelser, der regulerer forholdet mellem kontraktparterne i kontraktens løbetid. Udkast til rammeaftales bilag 6, som indeholder regulering af, hvordan indkøb vil ske under rammeaftalerne, og som bliver en del af rammeaftalen efter udbuddets afslutning. Udkast til rammeaftales bilag 7, som indeholder kravene til stregkodemærkning på høreapparaterne. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på følgende hjemmeside: Eventuelle ændringer til udbudsmaterialet vil blive offentliggjort på denne hjemmeside, ligesom spørgsmål/svar vil blive offentliggjort samme sted, jf. også punkt Vejledning til udarbejdelse af tilbud Indledning Inden tilbudsgiver påbegynder udarbejdelsen af sit tilbud, anbefales det, at tilbudsgiver sætter sig grundigt ind i udbudsbetingelserne. Tilbudsgiver bør være opmærksom på, at det udelukkende er tilbudsgivers ansvar, at tilbuddet er komplet og overholder de i udbudsbetingelserne fastsatte retningslinjer. Side 4/20

5 I det følgende forklares, hvorledes tilbudsgiver bør udforme sit tilbud (punkt 3.2.2), samt hvilke formkrav, der gælder for tilbuddet (punkt 3.3) Tilbuddets indhold og disposition Alternative tilbud Tilbudsgiver har som angivet i udbudsbekendtgørelsen ikke adgang til at afgive alternativt tilbud. Tilbudsgiver kan alene afgive ét tilbud pr. behandlingskategori (delkontrakt) Personlige forhold Tilbuddet skal indeholde oplysninger om udelukkelsesgrunde og egnethed, som angivet nedenfor i punkt og Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) med angivelse af de nedenfor anførte oplysninger. Tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders tekniske kapacitet (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem tilbudsgiver og disse andre. Tilbudsgiver skal i givet fald godtgøre fuldt ud at kunne råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at udfylde den vedlagte støtteerklæring for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed i kontraktperioden. Hvis tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders tekniske formåen, skal dette anføres i ESPD et, Del II, afsnit C. Derudover skal den eller de andre enheder, som tilbudsgiver støtter sig på afgive selvstændige versioner af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). I modsat fald har Amgros ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders tekniske kapacitet. Hvis tilbudsgiveren er en del af et konsortium, skal dette anføres i ESPD et, Del II, afsnit A, og hver af de deltagende økonomiske aktører skal udfylde et særskilt ESPD med de krævede oplysninger. Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) skal udfyldes elektronisk på hjemmesiden: På hjemmesiden indlæses den xml-fil, der indgår som en del af udbudsmaterialet, og tilbudsgiveren skal eksportere en ny xml-fil og aflevere som en del af tilbuddet. Tilbudsgiveren bedes endvidere printe det udfyldte fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som en pdf-fil og ligeledes aflevere denne som en del af tilbuddet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside indeholder nærmere vejledning i den elektroniske udfyldelse af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) på følgende side: Amgros er forud for tildeling af kontrakterne forpligtet til at kræve, at den tilbudsgiver, som Amgros har til hensigt, at tildele en eller flere kontrakter fremlægger dokumentation for de Side 5/20

6 oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. udbudslovens 151 og 152 samt bemærkningerne nedenfor. Amgros fastsætter en efter omstændighederne passende frist herfor. Amgros kan anmode tilbudsgiver om at supplere eller præcisere den modtagne dokumentation, jf. udbudslovens 151, stk Oplysninger vedrørende udelukkelsesgrunde Amgros skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Amgros vil ikke gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens 137. Oplysningerne om udelukkelsesgrunde anføres i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del III udelukkelsesgrunde i følgende afsnit; Del III.A: Grunde vedrørende straffedomme Del III.B: Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger Del III.C: Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet Feltet vedrørende en interessekonflikt som følge af tilbudsgivers deltagelse i udbudsproceduren Feltet vedrørende tilbudsgivers rådgivning eller anden involvering i forberedelsen af udbudsproceduren Feltet vedrørende tilbudsgivers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation Der henvises endvidere til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD) om korrekt udfyldelse af formularen, jf. også under punkt Amgros forbeholder sig muligheden for at iværksætte en procedure om self-cleaning, hvis dette måtte være relevant, jf. udbudslovens 138. ESPD Dokumentation før tildeling Før beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD), fremlægges, jf. udbudslovens 151 og152. Tilbudsgiver skal dokumentere, at virksomheden ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens 135, stk. 1 (vedrørende straffedomme) og stk. 3 (betaling af skatter og afgifter), og at visse personer, der er tilknyttet tilbudsgiver, ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i 135, stk. 1, jf. 135, stk.2. Danske tilbudsgivere kan fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen. Hvis tilbudsgivers serviceattest ikke omfatter alle relevante personer tilknyttet virksomheden, Side 6/20

7 f.eks. fordi der er en eller flere udenlandske personer i ledelsen, skal tilbudsgiver i tillæg til serviceattesten sende særskilt dokumentation, der viser at de pågældende ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, f. eks. i form af straffeattester. Det konkrete dokumentationskrav for en udenlandsk tilbudsgiver og personer tilknyttet en udenlandsk tilbudsgiver, vil afhænge af den dokumentation, der er tilgængelig i det land, hvor den udenlandske tilbudsgiver er etableret Oplysninger om teknisk og faglig formåen Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) skal indeholde oplysninger om tilbudsgiverens service- og supportorganisation, herunder hvor mange medarbejdere der opfylder kravene til at levere undervisning og rådgivning i brugen af høreapparaterne, samt hvor mange medarbejdere der er kvalificeret i pædiatrisk audiologi. Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del IV, afsnit C, Teknisk og faglig formåen, under punktet Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. Mindstekrav til det niveau, der kræves: Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgiverens service- og supportorganisation skal indeholde minimum 2 medarbejdere, som har uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer til levering af de supplerende ydelser, der fremgår af udkast til rammeaftalens punkt og 2.6.4, dvs. at medarbejderne skal være fagligt kvalificerede inden for brugen af høreapparater og tilpasningssoftware samt have erfaring med undervisning vedrørende disse områder. Såfremt tilbuddet omfatter kategori E og/eller F (børnekategorierne), skal service- og supportorganisationen tillige omfatte mindst en medarbejder med særlige kompetencer inden for pædiatrisk audiologi. ESPD Dokumentation før tildeling Før beslutning om tildeling af kontrakterne skal dokumentationen for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), fremlægges, jf. udbudslovens 151 og 152. Tilbudsgiver kan godtgøre opfyldelsen af mindstekravet ved en beskrivelse af sin serviceog supportorganisation indeholdende de relevante oplysninger. Amgros har udarbejdet en vejledning (udbudsbilag 5), der nærmere beskriver, hvilke oplysninger tilbudsgiveren bør sørge for at have indeholdt i beskrivelsen af service- og supportorganisationen Forbehold og mindstekrav Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller mindstekrav. Ved et forbehold overfor grundlæggende element i udbudsmaterialet forstås et forbehold, som kan medføre væsentlig fordrejning af konkurrencen, såfremt forbeholdet tillades. Flere Side 7/20

8 forbehold over for ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet kan samlet set medføre, at forbeholdene må anses som grundlæggende. Ved et mindstekrav forstås et ufravigeligt krav, som ubetinget skal opfyldes/overholdes, idet fravigelser fra kravet ikke accepteres. Der er i udbudsmaterialet angivet, hvilke krav der er mindstekrav, jf. punkt Tilbud med forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller mindstekrav vil blive afvist som ikke-konditionsmæssige Disposition og udfyldelse af udbudsmaterialet Ved afgivelse af tilbud skal tilbudsgiveren udfylde tilbudsskemaet og vedlægge den krævede dokumentation, jf. nærmere under punkt , udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. nærmere under punkt , samt vedlægge sin tilpasningssoftware, jf. nærmere under punkt Tilbudsskemaet Generelt om udbuddet Udbuddet er opdelt i 23 forskellige behandlingskategorier, der udgør 23 separate (selvstændige) delkontrakter. De enkelte behandlingskategorier (delkontrakter) og de tekniske mindstekrav til de høreapparater, der kan tilbydes under den pågældende behandlingskategori (delkontrakt), fremgår af arket "Behandlingskategorier" og arket "Tekniske mindstekrav", jf. også nedenfor. For hver behandlingskategori (delkontrakt) er det i arket "Behandlingskategorier" angivet, om det er et minimumskrav, at tilbud omfatter en eller flere angivne formfaktorer i den pågældende behandlingskategori (delkontrakt). Det er ligeledes for hver behandlingskategori (delkontrakt) angivet, om det er et minimumskrav, at det afgivne tilbud omfatter en hel høreapparatfamilie, jf. den nærmere beskrivelse af begrebet høreapparatfamilie på arket Tekniske mindstekrav. Der må gerne tilbydes mere end en høreapparatfamilie i hver behandlingskategori (delkontrakt), hvor der er krav om tilbud indeholdende en hel høreapparatfamilie. Såfremt et tilbud i samme behandlingskategori (delkontrakt) både omfatter høreapparatfamilier, der opfylder de tekniske mindstekrav og ikke opfylder de tekniske mindstekrav, vil Amgros alene indgå aftale på de høreapparatfamilier, der opfylder de tekniske mindstekrav. Tilbuddet skal omfatte hele høreapparatfamilien for hver af de tilbudte høreapparatfamilier, herunder også formfaktorer i høreapparatfamilien, som der ikke er fastsat et specifikt mindstekrav om, jf. ovenfor. Giver en tilbudsgiver f.eks. tilbud i behandlingskategori 1A, hvor det er et mindstekrav at tilbuddet omfatter formfaktorerne BTE og RIC/RIE/RITE, med en høreapparatfamilie, der udover de krævede formfaktorer tillige indeholder formfaktoren ITC, omfatter tilbuddet tillige denne formfaktor. Tilbudsskemaet skal udfyldes med oplysninger om de formfaktorer, der er fastsat mindstekrav om. Dvs. at et tilbud i behandlingskategori 1A skal indeholder oplysninger om form- Side 8/20

9 faktorerne BTE og RIC/RIE/RITE i den/de høreapparatfamilie(r), der tilbydes. Øvrige formfaktorer omfattet af tilbuddet skal først angives på den elektroniske prisliste i forbindelse med kontraktindgåelse. Tilbudsgiveren kan give tilbud på én, flere eller alle behandlingskategorier (delkontrakter) og tildeling sker separat for hver behandlingskategori. Tilbudsgiveren må højst afgive ét tilbud i hver af de 23 behandlingskategorier (delkontrakter). Hvert tilbud må gerne indeholde flere høreapparater/høreapparatfamilier, såfremt samtlige høreapparater, tilbudsgiveren tilbyder i den pågældende behandlingskategori (delkontrakt), opfylder de ufravigelige krav, der er fastsat for behandlingskategorien. Et høreapparat kan tilbydes under flere forskellige kategorier, forudsat at høreapparatet opfylder de ufravigelige krav, der er fastsat for hver af de pågældende behandlingskategorier (delkontrakter). Dog gælder for en række behandlingskategorierne (delkontrakterne), at det ikke er muligt at tilbyde den samme høreapparatfamilie i flere af disse behandlingskategorier (delkontrakter). Det gælder således for behandlingskategorierne (delkontrakterne) 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2B, 2C og 2D, at en høreapparatfamilie alene kan tilbydes i to af disse otte behandlingskategorier (delkontrakter). Hvis en tilbudsgiver alligevel tilbyder en høreapparatfamilie i mere end to af de oplistede kategorier, vil Amgros afvise tilbuddet i alle behandlingskategorierne (delkontrakterne). Et høreapparat, som er tilbudt som en del af en høreapparatfamilie i en af ovenstående behandlingskategorier (delkontrakter), kan tilbydes i en, i flere eller i alle af de øvrige behandlingskategorier (delkontrakter), dvs. 1E, 1F, 1S, 1V, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3S, 3V, 4A, 4B og 4C. Prisen skal være den samme for alle tilbudte høreapparater og formfaktorer i en behandlingskategori (delkontrakt), og et høreapparat, der eventuelt måtte blive tilbudt i flere kategorier skal tilbydes til samme pris, jf. nedenfor under Afgivelse af tilbud. Tilbudsgiveren skal endvidere give tilbud på fjernbetjeninger og streamere jf. tilbudsskemaets ark "Tilbudsark Fjernbetjeninger". Tilbudsgiveren skal give tilbud på både en fjernbetjening og en streamer. I hver kategori kan tilbydes én eller flere fjernbetjeninger hhv. streamere. Samtlige tilbudte fjernbetjeninger/streamere i en kategori skal opfylde de tekniske mindstekrav, jf. punktet Krav til de tilbudte høreapparater og fjernbetjeninger. Prisen skal være den samme for samtlige tilbudte fjernbetjeninger/streamere i en kategori. Tilbydes en fjernbetjening/streamer i begge kategorier, skal denne tilbydes til samme pris i begge kategorier, jf. nedenfor punkt Afgivelse af tilbud. Side 9/20

10 Tilbudsgiveren skal endeligt give tilbud på ørepropper, jf. tilbudsskemaets ark Ørepropper. Krav til de tilbudte høreapparater, fjernbetjeninger og ørepropper De tilbudte høreapparater skal være målt af et uafhængigt teknisk institut i henhold til følgende internationale standarder: IEC , -1,-2,-6 (elektroakustiske egenskaber) og (EMC-egenskaber) som nærmere specificeret i NR Nordic Requirements HEA- RING AIDS Requirements and guidelines 7th edition eller tilsvarende. Egenskaber for taleforstærkning skal være målt i henhold til Nordic Requirements, Annex A eller IEC eller tilsvarende. Tekniske mindstekrav til de høreapparater, der kan tilbydes under de enkelte behandlingskategorier (delkontrakter), fremgår af beskrivelsen af de enkelte delkontrakter i arket "Behandlingskategorier" (med angivelse af de relevante kravnumre på de tekniske mindstekrav) samt arket "Tekniske mindstekrav" (med angivelse af indholdet af de tekniske mindstekrav). De tekniske mindstekrav til fjernbetjeninger/streamere fremgår af arkene Tekniske Mindstekrav og "Tilbudsark Fjernbetjeninger". De tekniske mindstekrav til ørepropper fremgår af arket Ørepropper samt udkast til rammeaftale. Afgivelse af tilbud Tilbud skal afgives ved udfyldelse af tilbudsarket med Fabrikat, Apparatbetegnelse", og Tilbudspris ekskl. moms. Tilbud skal indeholde de dokumenter omtalt under Dokumentation for tekniske mindstekrav nedenfor og i øvrigt afgives i overensstemmelse med det i udbudsmaterialet anførte. Der skal afgives en pris pr. høreapparat i danske kroner ekskl. moms. Prisen skal inkludere de supplerende ydelser, der er nævnt i udkast til rammeaftale, herunder 4 års servicegaranti. Endvidere skal der afgives en pris i danske kroner ekskl. moms pr. fjernbetjening/streamer og pr. øreprop, jf. ovenfor under Generelt om udbuddet. Den tilbudte pris skal være gældende for alle de høreapparater, der er tilbudt under en behandlingskategori (delkontrakt). Hvis et høreapparat tilbydes i flere behandlingskategorier (delkontrakter), er det endvidere et krav, at høreapparatet tilbydes til samme pris i alle behandlingskategorierne (delkontrakterne). Hvis tilbudsgiveren fejlagtigt angiver priser, hvor der ikke er den krævede overensstemmelse, vil Amgros korrigere priserne med henblik på opfyldelse af kravet og således, at der anvendes den laveste pris af de tilbudte priser. Vurdering af tilbud vil således ske på grundlag af denne laveste pris, og hvis rammekontrakt ind- Side 10/20

11 gås, vil Amgros være berettiget til at købe de pågældende høreapparater til denne laveste pris. Ovenstående om korrektion af priser gælder ligeledes for fjernbetjeninger/streamere, hvis de ikke overholder kravene vedrørende pris angivet i punktet Generelt om udbuddet. Ved tilbud i kategori E og F (børnekategorierne) bedes angivet vederlag for særligt høreapparattilbehør til børn, jf. rammeaftalens pkt. 2.4 i tilbudsskemaets ark "Tilbudsark Børnetilbehør". Dokumentation for tekniske mindstekrav Tilbudsgiveren skal som en del af sit tilbud godtgøre, at samtlige tekniske mindstekrav til høreapparaterne og fjernbetjeninger/streamere er opfyldt. Det vil således ikke være tilstrækkeligt, at tilbudsgiveren afgiver en erklæring om, at et, flere eller alle de tekniske mindstekrav er opfyldt. Opfyldelse af mindstekravet om, at høreapparaterne er målt af et uafhængigt teknisk institut, jf. ovenfor under Krav til de tilbudte høreapparater, fjernbetjeninger og ørepropper, skal dokumenteres ved rapporter fra et uafhængigt teknisk institut. Opfyldelse af tekniske mindstekrav til de høreapparater, der kan tilbydes under den pågældende delkontrakt, jf. ovenfor under Krav til de tilbudte høreapparater, fjernbetjeninger og ørepropper samt tilbudsskemaet, kan godtgøres i form af relevant dokumentation, f.eks. produktblade eller datablade, beskrivelser eller lignende. I tilbudsskemaets kolonne Datablade, produktbeskrivelser og dokumentation for de tekniske mindstekrav skal der for hvert tilbudt høreapparat angives henvisning til den for dette høreapparat relevante dokumentation for opfyldelsen af de stillede krav. Opfyldelse af tekniske mindstekrav til de fjernbetjeninger/streamere, der skal tilbydes jf. ovenfor under Generelt om udbuddet samt tilbudsskemaets ark "Tilbudsark Fjernbetjeninger", kan godtgøres i form af relevant dokumentation, f.eks. produktblade eller datablade, beskrivelser eller lignende. I tilbudsskemaets kolonne Datablade, produktbeskrivelser og dokumentation for de tekniske mindstekrav skal der for hver tilbudt fjernbetjening angives henvisning til den for denne fjernbetjening relevante dokumentation for opfyldelsen af de stillede krav Det europæisk fælles udbudsdokument (ESPD) Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf Tilbudsgiveren skal aflevere det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som en xmlfil. Side 11/20

12 Tilbudsgiveren bedes endvidere vedlægge det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) i pdf-format Tilpasningssoftware Tilpasningssoftwaren dækkende samtlige tilbudte høreapparater skal vedlægges som en del af tilbuddet Fortrolighed Når tilbudsgiver udarbejder sit tilbud, bør tilbudsgiver være opmærksom på, at dokumenter i Amgros udbud, herunder indkomne tilbud, vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt hos myndigheder inden for den offentlige forvaltning. Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud efter omstændighederne imødekommes af Amgros. Det indgår dog bl.a. i bedømmelsen heraf, om den virksomhed, der har afgivet et tilbud, har bedt om, at dele af tilbuddet behandles fortroligt og i den forbindelse har indikeret, hvilke oplysninger/elementer i tilbuddet der skal behandles fortroligt. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som af forretningsmæssige hensyn ønskes undtaget fra aktindsigt, bedes tilbudsgiver derfor angive dette i sit tilbud. Amgros vil dog uanset tilbudsgivers tilkendegivelser om fortrolighed være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen Forhandlingsforbud Ved udarbejdelsen af tilbuddet bør tilbudsgiver være opmærksom på, at Amgros ikke kan forhandle med tilbudsgiverne om de afgivne tilbud. Amgros vil således holde sig inden for de udbudsretlige rammer for forhandling, som bl.a. følger af udbudsdirektiverne. Der vil derfor ikke blive afholdt kontrakt- eller prisforhandlinger, hvorfor tilbudsgiverne bør drage omsorg for, at deres tilbud er udarbejdet således, at kontrakten vil kunne indgås uden forudgående drøftelser mellem tilbudsgiver og Amgros. Det er derfor yderst hensigtsmæssigt, at tilbuddene er fyldestgørende og behandler alle relevante forhold, indeholder alle nødvendige oplysninger og er præcise i enhver henseende. 3.3 Formkrav til tilbuddet Frist for afgivelse af tilbuddet Fristen for afgivelse af tilbud er torsdag, den 30. juni 2016, kl Side 12/20

13 Det er særligt vigtigt, at tilbudsgiver overholder denne frist, da tilbud, som modtages efter dette tidspunkt, ikke vil blive taget i betragtning. Tilbudsgiver bør derfor afsætte tilstrækkelig tid til aflevering af tilbuddet inden for fristen Adresse, antal eksemplarer mv. Tilbuddet skal sendes til eller afleveres på følgende adresse: Amgros I/S att. Receptionen Dampfærgevej 27-29, København Ø Tilbud må ikke indsendes pr. . Tilbudsgiver bør endvidere være opmærksom på, at det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at tilbuddet afleveres på den korrekte adresse inden for den i punkt nævnte frist. Amgros ser gerne, at tilbuddet afleveres i en lukket forsendelse og mærket "HA udbud tilbud. Må ikke åbnes af poståbningen". I kuverten skal tilbuddet vedlægges i elektronisk form på USB. Tilbuddet skal vedlægges i pdf-format, idet tilbudslisten dog tillige skal vedlægges i Microsoft Excel-format, og det europæiske udbudsdokument skal vedlægges i xml-format. Tilbuddet bedes vedlagt i to eksemplarer, dvs. to USB er med det komplette tilbudsmateriale. Tilbudsgiverens tilpasningssoftware skal ligeledes vedlægges i elektronisk form på enten USB eller CD-ROM. Tilpasningssoftwaren bedes ligeledes vedlagt i to eksemplarer Sprog Tilbuddet skal være på dansk. Dokumentation for opfyldelse af de tekniske mindstekrav kan dog være på dansk, svensk, norsk eller engelsk Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i seks måneder fra tilbudsfristens udløb. 3.4 Orienteringsmøde Amgros inviterer alle tilbudsgivere til orienteringsmøde om udbuddet. Mødet vil blive afholdt fredag, den 3. juni 2016 i tidsrummet kl , på følgende adresse: Side 13/20

14 Danske Regioner Dampfærgevej København Ø På mødet vil Amgros give en mere generel orientering om udbudsmaterialets opbygning, samt hvordan tilbudsgiverne skal forholde sig til udbudsmaterialet. Af hensyn til den praktiske planlægning af mødet bedes tilbudsgiver senest mandag, den 30. maj 2016, kl meddele, hvorvidt tilbudsgiver agter at deltage i orienteringsmødet. Tilbudsgiveren kan deltage med to personer på orienteringsmødet. Meddelelse bedes sendt til følgende adresse: I emnefeltet bedes HA udbud 2017 anført. Tilbudsgiver kan stille spørgsmål under orienteringsmødet. Såfremt spørgsmålet efter Amgros vurdering ikke egner sig til besvarelse på mødet, herunder hvis en besvarelse vurderes at kræve nærmere overvejelser hos Amgros eller inddragelse af ekspertgruppen, kan Amgros dog henvise tilbudsgiver til at stille spørgsmålet skriftligt. Amgros vil udarbejde et kort referat fra orienteringsmødet, som efterfølgende vil blive gjort tilgængelig på Amgros hjemmeside for udbuddet, jf. punkt Skriftlige spørgsmål Tilbudsgiver kan stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet. Det bemærkes i den forbindelse, at det udelukkende er tilbudsgivers ansvar at sikre, at tilbuddet er komplet og udformet i overensstemmelse med retningslinjerne i udbudsmaterialet. Derfor er det ofte hensigtsmæssigt, at tilbudsgiver benytter sig af muligheden for at stille spørgsmål. Spørgsmålene skal være på dansk og skal stilles på adressen: I emnefeltet bedes HA udbud 2017 anført. For hvert spørgsmål bedes tilbudsgiveren angive, hvilken del af udbudsmaterialet spørgsmålet vedrører. Tilbudsgivernes skriftlige spørgsmål og Amgros besvarelser heraf vil i anonymiseret form løbende blive offentliggjort på: Amgros ser gerne, at spørgsmålene stilles senest mandag den 20. juni Hvis Amgros modtager spørgsmål efter denne dato, vil Amgros besvare sådanne spørgsmål senest fredag den 24. juni 2016, medmindre Amgros vurderer, at dette er uforholdsmæssigt byrdefuldt. Spørgsmål, som er modtaget efter den sidstnævnte dato, kan ikke forventes besvaret. Side 14/20

15 4. AMGROS VURDERING AF TILBUD 4.1 Åbning af tilbud Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. 4.2 Formelle fejl og mangler ved tilbuddet og afklarende spørgsmål Efter tilbuddene er åbnet, vil Amgros som det første skridt vurdere, hvorvidt tilbuddene opfylder de formelle krav i udbudsmaterialet. Amgros forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens 159, stk. 5 og 6, hvis tilbuddet ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Uanset anvendelsen af ordet "skal" i udbudsmaterialet forbeholder Amgros sig endvidere retten til at indhente yderligere oplysninger inden for rammerne svarende til 159 i udbudsloven. Amgros er imidlertid ikke forpligtet til at indhente yderligere oplysninger eller dokumentation fra tilbudsgiverne. Endelig forbeholder Amgros sig ret til at afklare eventuelle uklarheder i tilbuddene inden for rammerne af de gældende udbudsregler. 4.3 Tilbudsgivernes personlige forhold Amgros vurderer, hvorvidt det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) indeholder oplysninger om forhold, som kan føre til, at tilbudsgiver udelukkes fra deltagelse i udbuddet. Amgros kan bede tilbudsgiver om at dokumentere oplysninger i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). 4.4 Tilbudsgivernes tekniske kapacitet Derefter vurderer Amgros, hvorvidt det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) indeholder de i punkt krævede oplysninger for teknisk kapacitet, samt hvorvidt tilbudsgiver opfylder de i punkt opstillede mindstekrav. Amgros kan bede tilbudsgiver om at dokumentere oplysninger i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Vurderingen af tilbudsgivers tekniske kapacitet vedrører tilbudsgivers egnethed til at kunne opfylde kontrakten. Vurderingen vedrører således ikke det afgivne tilbud. Såfremt tilbudsgiver ikke opfylder de i punkt stillede krav til teknisk kapacitet, vil tilbudsgiver blive afvist og Amgros vil ikke foretage en vurdering af tilbudsgivers tilbud. Såfremt tilbudsgiver opfylder de i punkt angivne mindstekrav, vil ordregive vurdere tilbuddet som anført nedenfor i punkt 4.5 og Vurdering af forbehold Herefter vil Amgros foretage en vurdering af, hvorvidt tilbuddene indeholder forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet eller mindstekrav, jf. punkt , som medfører, at et tilbud skal afvises som ikke-konditionsmæssigt. Side 15/20

16 4.6 Kriterier for vurdering af tilbud Amgros vil herefter vurdere tilbuddene på grundlag af tildelingskriteriet pris. Tildelingen vil for hver delkontrakt ske til det antal leverandører, der fremgår af udbudsbilag 4. Amgros foretrækker en lav pris, hvorfor tildeling vil ske til tilbuddet med den laveste pris, den næstlaveste pris osv. Tilbuddene vil blive vurderet på baggrund af en beregnet evalueringspris. Følgende afsnit beskriver, hvordan evalueringsprisen vil blive beregnet. Evalueringsprisen vil alene blive anvendt i forbindelse med evalueringen af tilbuddene. De forudsætninger og skøn, der ligger til grund for beregningen af evalueringsprisen, medfører således ikke, at Amgros hermed har givet nogen indikation af, hvordan salget af høreapparater, fjernbetjeninger/streamere samt ørepropper vil fordele sig. Beregningen af evalueringspriserne vil blive foretaget i to niveauer. Niveau 1: For hver formfaktor vil en evalueringspris blive beregnet på grundlag af høreapparatets pris og priserne på fjernbetjeninger/streamere. For formfaktoren RIC/RIE/RITE vil prisen for ørepropper tillige indgå. Prisen på fjernbetjeninger og på streamere indgår med en vægtning på 5 % hhv. 15 % ud fra en betragtning om, at det alene er en vis andel af patienterne, der skal benytte fjernbetjeninger/streamere. Det samme gør sig gældende for ørepropper ift. formfaktoren RIC/RIE/RITE, der indgår med en vægtning på 35 %. Fastsættelse af disse vægte beror på et skøn. Evalueringsprisen for formfaktorerne BTE vil blive beregnet efter følgende formel: Evalueringspris = tilbudspris på høreapparat + 5 % af tilbudspris på fjernbetjening + 15 % af tilbudspris på streamer Evalueringsprisen for formfaktorerne RIC/RIE/RITE vil blive beregnet efter følgende formel: Evalueringspris = tilbudspris på høreapparat + 5 % af tilbudspris på fjernbetjening + 15 % af tilbudspris på streamer + 35 % af tilbudspris på en øreprop Niveau 2: Side 16/20

17 Der vil herefter blive beregnet en gennemsnitspris af evalueringsprisen for hver formfaktor. Denne gennemsnitspris vil være opgjort som et matematisk gennemsnit. Denne gennemsnitspris for formfaktorerne er evalueringsprisen for den pågældende behandlingskategori. Nedenfor fremgår et eksempel på, hvordan evalueringsprisen bliver opgjort. Eksempel: For god ordens skyld bemærkes det, at eksemplet illustrerer, hvordan evalueringsprisen bliver beregnet i de behandlingskategorier (delkontrakter), hvor der enten er krav om eller mulighed for at tilbyde mere end en formfaktor. For behandlingskategorier (delkontrakter), hvor der alene er krav om og mulighed for at tilbyde en enkelt formfaktor vil det ikke være nødvendigt at foretage en beregning af en gennemsnitspris, idet gennemsnitsprisen vil være identisk med evalueringsprisen for den formfaktor, som det alene er krav om og mulighed for at tilbyde. Prisen bliver i eksemplet beregnet på baggrund af følgende forudsætninger: Tilbudspris på høreapparatet: 1500 Tilbudspris på fjernbetjening: 500 Tilbudspris på streamer: 750 Tilbudspris på øreprop: 250 Tilbudsgiveren har i behandlingskategorien givet tilbud på formfaktorerne BTE samt RIE/RIC/RITE. Niveau 1: Evalueringspris for formfaktoren BTE: % af % af 750 = 1.637,50 Evalueringspris for formfaktoren RIC/RIE/RITE: % af % af % af 250 = 1.725,00 Niveau 2: Evalueringsprisen opgøres som det matematiske gennemsnit af evalueringspriserne for formfaktorerne (BTE og RIC/RIE/RITE): (1.637, ,00) / 2 = 1.681,25 Tilbuddets evalueringspris er således kr ,25 Side 17/20

18 4.7 Verificering af oplysninger i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) Før Amgros beslutning om tildeling af kontrakt, skal Amgros kræve, at den tilbudsgiver, som Amgros har til hensigt at tildele kontrakt til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. udbudslovens 159, stk. 2. Dokumentationen vedrører de i punkt og punkt stillede krav til tilbudsgivernes personlige forhold, samt teknisk formåen. 5. TILDELING AF KONTRAKT Når Amgros har vurderet, hvilket tilbud, der er tilbuddet med den laveste pris på baggrund af de i punkt 4.6 anførte kriterier, træffer Amgros beslutning om tildeling af kontrakten. Amgros underretter herefter samtidig samtlige tilbudsgivere om denne beslutning. Underretningen af de tilbudsgivere, der ikke tildeles kontrakten, vil indeholde en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, samt hvornår standstill-perioden udløber. Amgros er ikke forpligtet til at tildele kontrakten og forbeholder sig adgangen til at aflyse udbudsforretningen. Uanset om kontrakten tildeles en anden tilbudsgiver, er tilbudsgiver bundet af sit tilbud, indtil Amgros har indgået kontrakt, men dog ikke længere end vedståelsesfristen, jf. punkt Underretningen af tilbudsgiverne om tildelingsbeslutningen medfører ikke, at kontrakten er indgået. Kontrakten anses først for indgået, når kontrakten er underskrevet. Kontrakten kan først underskrives efter udløbet af standstill-perioden. Denne periode skal mindst være 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Amgros har afsendt underretning, hvis underretning er sket ad elektronisk vej, og mindst 15 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Amgros har afsendt underretning, hvis underretning er sket pr. brev. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Amgros uvedkommende, herunder også hvis Amgros måtte beslutte at aflyse udbudsforretningen uden tildeling af kontrakt. Amgros er ikke forpligtet til at tilbagelevere tilbuddet til tilbudsgiver. Efter kontrakten er underskrevet vil Amgros sende en bekendtgørelse om tildeling af ordre til offentliggørelse på TED. Herved afsluttes udbuddet. Side 18/20

19 6. TJEKLISTE Amgros har udarbejdet tjeklisten nedenfor med henblik på at hjælpe tilbudsgiverne med at sikre, at tilbuddet er komplet. Tjeklisten indeholder forhold, som erfaringsmæssigt ofte overses af tilbudsgiverne. Det skal dog på ny understreges, at det alene er tilbudsgivers ansvar at afgive et tilbud, som er i overensstemmelse med retningslinjerne i udbudsbetingelserne. FORHOLD HENVISNING Udfyldt tilbudsliste vedlagt den krævede dokumentation Punkt Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) Punkt Tilpasningssoftware Punkt Opfyldelse af alle mindstekrav Punkt Tilbudsmaterialet i det anviste antal eksemplarer og form Punkt Mærkning af forsendelsen som anvist og korrekt adressering Punkt Rettidig afsendelse med henblik på overholdelse af den angivne tilbudsfrist Punkt Side 19/20

20 7. OVERSIGT OVER TIDSFRISTER I UDBUDDET DATO, KLOKKESLÆT mandag, den 30. maj 2016, kl onsdag, den 3. juni 2016, kl mandag, den 20. juni 2016 fredag, den 24. juni 2016 torsdag, den 30. juni 2016, kl Primo september 2016 Medio september 2016 Ultimo september 2016 AKTIVITET Frist for tilmelding til orienteringsmøde Afholdelse af orienteringsmøde Frist for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet Frist for at besvare spørgsmål til udbudsmaterialet Frist for afgivelse af tilbud Indhentelse af ESPD dokumentation Forventet tildeling af kontrakten Forventet indgåelse af kontrakten Side 20/20

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og andre folkedrab Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 243-443627

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer Udbudsbetingelser for offentligt udbud af mainframeudstyr og tilknyttede ydelser til drift af statens centrale rapporteringssystemer mv. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3

Læs mere

DK-København: Høreapparater 2010/S 245-374434 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Høreapparater 2010/S 245-374434 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/14 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374434-2010:text:da:html DK-København: Høreapparater 2010/S 245-374434 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen 0 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Informationsindsats om marint affald

Informationsindsats om marint affald Informationsindsats om marint affald Udbudsbetingelser for EU-udbud - offentligt udbud af kontrakt Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3 3. UDARBEJDELSE AF TILBUD... 4 3.1 Udbudsmaterialet...

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Kontrakt om Monitering af ikkehjemmehørende

Kontrakt om Monitering af ikkehjemmehørende Kontrakt om Monitering af ikkehjemmehørende arter i udvalgte danske havne Udbudsbetingelser for EU-udbud - offentligt udbud af kontrakt Udbudsbekendtgørelse nr. XXXX. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER...

Læs mere

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde

BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER. Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde BILAG 2 til UDBUDSBETINGELSER Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) og dokumentation for udelukkelsesgrunde Version 4.0 af 6. juni 2017 Indholdsfortegnelse 1. ANVENDELSE AF DET FÆLLES

Læs mere

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling

Udbudsbetingelser. For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Udbudsbetingelser For offentligt udbud af rammeaftale om levering af materialer til tandbehandling Generelt om indkøbsfællesskabet Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde Udbudsbetingelser for offentligt udbud Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde 2/25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver...

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Katarina Flodquist indledte mødet med at byde velkommen og takke for fremmødet.

Katarina Flodquist indledte mødet med at byde velkommen og takke for fremmødet. REFERAT Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Orienteringsmøde om HA udbud 2017, afholdt fredag den 3. juni kl 9.30-11.30 i

Læs mere

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. for. Rammeaftale. køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Udbudsbetingelser for Rammeaftale om køb af batteripakker til energiforsyning af flydende afmærkning Side 1 af 7 1 Indledning Nærværende udbudsbetingelser gælder for Søfartsstyrelsens udbud rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Udbudsbetingelser for offentligt udbud af Udvikling af mestringsforløb og opkvalificering i satspuljeprojektet Mestring af skoledag og hverdagsliv Udbudsbekendtgørelse nr. 2017/S 100-198680 Side 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner UDBUDSBETINGELSER for Indkøb af pavilloner 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Hjemmeværnskommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Hjemmeside: www.hjv.dk Kontaktperson: John Nielsen E-mail adresse:

Læs mere

Udbudsbetingelser for Begrænset udbud af rammeaftale vedrørende ingeniørrådgivning

Udbudsbetingelser for Begrænset udbud af rammeaftale vedrørende ingeniørrådgivning Udbudsbetingelser for Begrænset udbud af rammeaftale vedrørende ingeniørrådgivning Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S xx Side 1/18 Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3 3. UDARBEJDELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af acceleratorforløb. til. SCALE-UP Denmark. Region Midtjylland

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af acceleratorforløb. til. SCALE-UP Denmark. Region Midtjylland UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af acceleratorforløb til SCALE-UP Denmark Region Midtjylland Sagsnummer: 1-30-76-29-14 Indholdsfortegnelse 1 Udbuddet og udbuddets omfang... 3 2 Ordregivers kontaktoplysninger...

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Udbudsbetingelser for begrænset udbud af rammekontrakt Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 096-171719. 12.05.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Udbudsbetingelser for offentligt udbud af gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 052-086136 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER... 3 3. UDARBEJDELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af trykning, pakning og distribution af Min grundlov

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af trykning, pakning og distribution af Min grundlov Udbudsbetingelser for begrænset udbud af trykning, pakning og distribution af Min grundlov Udbudsbekendtgørelse nr. EUT/S 75003-2016 Side 1/19 Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE RAMMER...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Juni 2017 Indhold

Læs mere

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner

Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Udbudsmateriale Udbudsbekendtgørelse nummer 2016/S 096-171717 Offentligt udbud Genudbud Vintertjenester til Hedensted Kommune, Rute 11 Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Medieovervågning for Kulturministeriet

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Medieovervågning for Kulturministeriet til offentligt EU-udbud af Medieovervågning for Kulturministeriet Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Den ordregivende myndighed... 2 1.2 Tilbudsfrist... 3 1.3 Mærkning af tilbud... 3 1.4 Åbning

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice

Udbudsbetingelser. Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice Udbudsbetingelser Ringsted Kommune Udbud af ejendomsadministration og ejendomsservice Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed 3 2. Indledning 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele 4 4. Opgavens

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende levering af bærbare pc er og tilbehør til Lemvig Kommune Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Ordregiver... 4 3 Udbudsmaterialet...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Konkurrencebetingelser for indkøb af juridisk bistand, under udbudslovens Light regime, i forbindelse. Light-udbudsbekendtgørelse 2016/S

Konkurrencebetingelser for indkøb af juridisk bistand, under udbudslovens Light regime, i forbindelse. Light-udbudsbekendtgørelse 2016/S Konkurrencebetingelser for indkøb af juridisk bistand, under udbudslovens Light regime, i forbindelse med: Advokatundersøgelse af forholdene vedrørende SKATs udbetaling af refusion af udbytteskat Light-udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af Udvikling og levering af Fødevarestyrelsens. Dyrevelfærdsmærket i Danmark fra 2017 og frem til 2019.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af Udvikling og levering af Fødevarestyrelsens. Dyrevelfærdsmærket i Danmark fra 2017 og frem til 2019. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af Udvikling og levering af Fødevarestyrelsens lancerings- og markedsføringskampagner samt materialer for Dyrevelfærdsmærket i Danmark fra 2017 og frem til 2019. Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen

Betingelser for annoncering Indkøb af møbler til Landstingssalen Indkøb af møbler til Landstingssalen 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Folketinget, Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K Kontaktperson: Kasper Jacoby kasper.jacoby@ft.dk Bemærk at tilbud ikke

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER REGION MIDTJYLLAND CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER CERVICALE OG LUMBALE RYGOPERATIONER (SUNDHEDSYDELSER) TIL REGION MIDTJYLLAND 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM REGION MIDTJYLLAND... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

DK-København: Høreapparater 2011/S 178-292152 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Høreapparater 2011/S 178-292152 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/23 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:292152-2011:text:da:html DK-København: Høreapparater 2011/S 178-292152 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud

Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbud af Dopplerinstrumenter Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver og ordregiver samt oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 4. Tidsplan for udbudsforretningen...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.80 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Kundens tilslutning og

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af rammekontrakt om webbaseret salg af reklameartikler

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af rammekontrakt om webbaseret salg af reklameartikler Udbudsbetingelser for begrænset udbud af rammekontrakt om webbaseret salg af reklameartikler Udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 179-320388 Side 1/20 Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 4 2. DE RETLIGE RAMMER

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6.

Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6. Offentligt udbud af revision af de lokale kirkelige kasser 2016 spørgsmål og svar til udbudsmaterialet, jf. udbudsbetingelsernes punkt 6 Spørgsmål 1: 30. maj 2016 kl. 14.17 Af kravspecifikationen punkt

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Udbudsvilkår Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 - NYBORG SYD Revision 0

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere