Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning"

Transkript

1 Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Organisatoriske placering Voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelser Tilbuddets indhold Beliggende på Holbergstien 6, 8900 Randers C er et døgntilbud med 24 pladser - heraf 8 aflastningspladser for børn og unge i alderen 0-25 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Børnene opholder sig på Holberghus i henhold til servicelovens 67 stk De over 18 årige har ophold efter servicelovens 107. Derudover har Holberghus en hjemmepasserordning, der giver mulighed for, at forældrene kan få passet deres barn i eget hjem. Navn på tilbuddet og fysisk placering Holberghus/Holbergstien, Holbergstien 6, 8900 Randers C Side 1 af 12 Som en del af vedtaget boligplan skal børnedelen, kaldet Holberghus, flytte til Mellerup skolehjem. Voksendelen, kaldet Holbergstien, skal genhuses, og de nuværende bygninger skal herefter ombygges til et bosted for voksne. Bostedet Garnisonsvej er et tilbud oprettet i henhold til almenboliglovens 105, stk. 2, hvor ydelserne leveres jævnfør 85 i serviceloven. Der er i alt 4 pladser på tilbuddet. Målgruppen er voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelser. Tilbuddet støtter borgerne i at opnå en form for beskæftigelse i et Bostedet Garnisionsvej, Garnisonsvej 8,

2 aktivitets- og samværstilbud. Tilbuddet understøtter borgerne i at udvikle deres selvstændighed og anvender anerkendte faglige tilgange og metoder over for den specifikke målgruppe. De fysiske rammer i tilbuddet skaber mulighed for individuelle aktiviteter for borgerne. Botilbuddet Nørresundbyvej er et tilbud oprettet i henhold til almenboliglovens 105, stk.2, hvor ydelserne i tilbuddet leveres i henhold til servicelovens 85. Der er i alt 4 pladser på tilbuddet. Det er et bo-støttetilbud som udmøntes som et bo-træningstilbud med visiterede ATA-timer samt en tilhørende gruppeydelse i bofællesskabet. Botilbuddet Nørresundbyvej, Nørre Sundbyvej 13, 8940 Randers SV. Målgruppen er unge voksne med gennemgribende udviklingsforstyrrelser herunder asperger syndrom, atypisk autisme, ADHD og adfærdsmæssige, social- og kommunikative problemer i aldersgruppen år, som har behov for et bo-træningstilbud, hvor målsætningen er at flytte i egen bolig eventuelt med støtte. Botilbuddet Nørresundbyvej arbejder med at inkludere borgerne i samfundslivet gennem motivation og støtte i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Tilbuddet Markedsgade er et tilbud oprettet i henhold til almenboliglovens 105, stk.2, hvor ydelserne leveres i henhold til servicelovens 85. Der er i alt 7 pladser på tilbuddet. Det er et bo-støttetilbud med visiterede ATA timer samt en tilhørende gruppeydelse i form af et aktivitets- og samværstilbud. Tilbuddet Markedsgade, Markedsgade 16, 8900 Randers C Målgruppen er unge voksne med autisme spektrum forstyrrelser, asperger og OCD og komorbiditet. Aldersgruppen er voksne, der er fyldt 18 år. Tilbuddet Markedsgade arbejder i forhold til at inkludere borgerne i Side 2 af 12

3 Specialindsats for børn Døgninstitution for børn med handicap Side 3 af 12 samfundslivet gennem motivation og støtte i forhold til uddannelse, beskæftigelse samt gruppeydelsen. Bostøtte til borgere i eget hjem. Målgruppen er er unge voksne med autisme spektrum forstyrrelser, asperger og OCD. Den enkelte borger får en bevilling på antallet af bostøttetimer. Der er også mulighed for at komme i aktivitets- og samværstilbuddet i Markedsgade. Målgruppen er børn i alderen 0-6 år, med betydelig og varigt nedsat funktionsevne og/eller børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Tilbuddet har plads til i alt 25 børn. Målgruppen rummer et vidt spektrum af funktionsnedsættelser, og derfor tages der altid udgangspunkt i en individuel udredning. I enkelte tilfælde arbejder personalet videre på baggrund af andre fagpersoners udredning fx fra psykiatrisk udredning. Familiekonsulenterne og terapeuterne for rehabilitering arbejder med følgende overordnede problemstillinger: - Udgående familiearbejde - Vejledning af børn med funktionsnedsættelser - Uddannelse af plejefamilier, støttepersoner og aflastning/barnepiger - Træning af børn med funktionsnedsættelser - Vejledning til forældre Antal børn og familier er efter behov. Mellerup Skolehjem tager imod børn og unge i alderen 7-18 år med mulighed for forlængelse i forhold til bestemmelserne omkring efterværn. Specialteamet, Bostøtte til borgere i eget hjem Lucernevejens børnehave, Lucernevej 61, 8920 Randers NV Familiekonsulenter og Terapeuter for rehabilitering, Lucernevej Randers NV Mellerup skolehjem, Støvringgårdvej 43,

4 Stedet er indrettet til at kunne rumme børn og unge, der har brug for: - Et helhedsorienteret tilbud med både ophold, fritid og skole - Et skærmet tilbud - Et tilbud med ophold og ekstern dagtilbud/skoletilbud - Et skoletilbud uden opholdsdelen - Et sted, hvor aktiv fritid er en integreret del af tilbuddet - Støtte i overgangen fra barn til voksen Målgruppen af børn og unge der bor på Mellerup Skolehjem har lettere eller middelsvære udviklingsforstyrrelser, hvor de primære diagnoser er: - Gennemgribende udviklingsforstyrrelser inden for autismespekteret - Opmærksomhedsforstyrrelser fx ADHD Dertil er der ofte tilknyttet en eller flere tillægsdiagnoser som: Undervisning og dagtilbud Side 4 af 12 - Depression og OCD (tvangstanker) - Problemskabende adfærd - Seksuel krænkede - Indlæringsmæssige vanskeligheder og primært med en kognitiv funktionsnedsættelse - Belastede opvækstvilkår Målgruppen er børn med betydelig og varig nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne samt gennemgribende udviklingsforstyrrelser, heraf autisme spektrum forstyrrelser. Mellerup skolehjem er p.t. ved at blive ombygget, således at stedet også kan modtage målgruppen af børn i alderen 0-18 år. En del af indsatsen er centreret omkring aflastning. Randers Kommune tilbyder den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) for borgere med udviklingshæmning. Ydelsen sigter mod at udvikle den unges personlige, sociale og faglige kompetencer, så denne kan få en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU),

5 så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Formålet er, at undervisningen leder frem til en afklaring af den unges fremtidige bo- fritids- uddannelse og beskæftigelsesmuligheder. Salbakken 7, Hald 8983 Gjerlev J Ydelsen indeholder træning og undervisning i faglige kompetencer. Faglige kompetencer skal i denne sammenhæng forstås bredt som både boglige, håndværksmæssige og praktiske. Ydelsen tager udgangspunkt i den unges aktuelle kompetencer, og sætter mål efter den unges potentielle kompetencer. Derfor kan uddannelsen også gennemføres på 3 linjer, som tager udgangspunkt i elevernes kompetencer, nemlig STU-Aktiv, STU-Flex og STU-Job. Det er ikke en statisk inddeling, så eleverne kan bevæge sig mellem de tre afdelinger, hvis der er noget særligt, der taler for det. Opdelingen tager udgangspunkt i en samlet vurdering af elevens aktuelle personlige, sociale og faglige kompetencer samt i nogen grad elevens fremtidige bo- fritids- og beskæftigelsesmuligheder. Indholdet i ydelsen består af en vekselvirkning mellem alment dannende fag og linjefagene Kost & Sundhed, Kunst & Digital Design, Service & Værksted, It & Kommunikation, Ung & Fremtid. Andre organisationer kan også godkendes til at varetage STU. I Randers er GAIA Akademi og Randers Bo- og Erhvervstræning godkendt. Det er også muligt at gå på STU uden for Randers Kommune. Specialgruppen er et dagtilbud efter servicelovens 104, og brugere visiteres via sagsbehandler til at modtage tilbud om dette samværs- og aktivitetstilbud. Målgruppen for Specialgruppen er primært voksne med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og/eller andre beslægtede Specialgruppen til børneog autist området, Stenaltvej 1, Side 5 af 12

6 diagnoser. Tilbuddet rummer 10 unge. Der prioriteres forskellige former for undervisning og fysisk udfoldelse i tilbuddet, der er tilrettelagt med udgangspunkt i nøgleord som, ensartethed, forudsigelighed, genkendelighed og struktur, med afsæt i TEACCH tænkningen. 2. Center for Handicapindsats og Tværgående funktioner Organisatoriske placering Bo- og aktivitetstilbuddene Randers nord Side 6 af 12 Tilbuddets indhold Bocenter Harridslev er et botilbud for 25 plejekrævende, ikke selvhjulpne borgere i alderen år. Borgerne er indskrevet i tilbuddet efter 108 i serviceloven. Borgere med bedre fysisk formåen er indskrevet efter 107. Borgerne bor fordelt på 3 afdelinger med henholdsvis 8, 8 og 9 borgere på hver afdeling, hvor borgerne har deres egen lejlighed. På en af de tre afdelinger har borgerne ikke deres eget bad og toilet. Bocenter Harridslev arbejder ud fra målsætningen om livskvalitet, tryghed og respekt for borgerne. Der arbejdes ud fra den neuropædagogiske tilgang, samt tilgangen Det kan nytte. Metodisk lægges der generelt vægt på at skabe forudsigelighed for borgerne fx i forbindelse med borgernes aktivitetsog beskæftigelsestilbud således, at det faglige niveau opretholdes. Bostedet Marienborgvej råder over i alt 23 pladser fordelt på tre afdelinger. Afdelingen Kernen er oprettet i henhold til servicelovens 108 og har 9 Fysisk placering Bocenter Harridslev, Purager 1-3-5, Bostedet Marienborgvej,

7 pladser. Afdelingerne Møllen og Huset er oprettet i henhold til almenboliglovens 105, stk.2, hvor ydelserne leveres i henhold til 85 i serviceloven, hvoraf Møllen har 8 pladser og Huset har 6 pladser. Marienborgvej 17, Målgruppen for alle tre afdelinger er voksne i alderen år med varige og betydelige nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser samt atypisk autisme. Bostedet Marienborgvej støtter borgerne i at opnå en form for uddannelse og/eller beskæftigelse og en tilknytning til det omkringliggende samfund, i det omfang det giver mening for den enkelte borger. Bostedet Marienborgvej understøtter borgerne i at udvikle og/eller vedligeholde deres selvstændighed og muliggør, at de med deres individuelle forudsætninger udvikler og vedligeholder deres sociale kompetencer i et fællesskab samt skaber gode muligheder for, at borgerne har kontakt til deres familie og netværk. De fysiske rammer i Bostedet Marienborgvej skaber betingelser for individuelle aktiviteter dels i borgerens egen lejlighed samt i fællesrummene. Botilbud for ældre og aldrende mennesker med varig og betydelig psykisk funktionsnedsættelse udviklingshæmmede flere af dem med demens syndrom. Med andre ord personer i alderen år med demens og udviklingshæmning. Små bofællesskaber er godkendt til i alt 85 pladser fordelt på 10 afdelinger: Niels Brocks Gade 5 med 19 pladser, Skelvangsvej 24 med 4 pladser, Nordstjernen 17 med 4 pladser, Præstevænget 34 med 8 pladser, Vedøvej 1 med 5 pladser, Vedøvej 3 med 4 pladser, Grenåvej 12, stuen med 8 pladser, Grenåvej 12, 1. sal med 8 pladser, Rebslagervej 12 med 13 pladser og Kastanjebo, Kastanievej 7-9, Små bofælleskaber, (forskellige adresser se beskrivelse til venstre) Side 7 af 12

8 Rebslagervej 18 med 12 pladser. Små Bofællesskaber er et botilbud oprettet i henhold til almenboliglovens 5, stk. 2, der drives efter servicelovens 85 for målgruppen i alderen år. Målgruppen er voksne udviklingshæmmede voksne med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne med mindre symptomer på psykiatri og demens. Tilbuddet støtter beboerne i at få uddannelse, frekventere beskyttet beskæftigelse eller flexjob og samtidig udvikle beboernes tilknytning til og deltagelse i det omkringliggende samfund i det omfang, som den enkelte beboer ønsker det. Der er tale om en rehabiliterende indsats, der understøtter beboerne i at videreudvikle deres selvstændighed i forhold til deres udviklingsniveau. Voksne udviklingshæmmede, der bor i eget hjem og har svært ved at klare sig uden hjælp i dagligdagen, kan få hjælp af Hjemmevejlederteamet. Hjemmevejledertea met Teamet kan hjælpe, støtte, rådgive og vejlede om for eksempel: - Økonomi - Kontakt til offentlige myndigheder - Indkøb og madlavning - Strukturering af dagligdagen - Planlægning af fritidsaktiviteter - Hjælp til sociale kontakter Hvis man har et fysisk eller psykisk handicap og har svært ved at færdes uden for hjemmet alene, kan man bruge ledsagerordningen. Ledsagerordning Ordningen kan for eksempel bruges, hvis man sidder i kørestol, er blind Side 8 af 12

9 eller udviklingshæmmet. Man kan få en ledsager i op til 15 timer om måneden, og man bestemmer selv, hvad man ønsker ledsagelse til. Det kan være arrangementer, biografture, familiebesøg eller måske indkøbsture Aktivtetscenter Marienborgvej tager udgangspunkt i aktiviteter inden for en lang række fagområder, og især lægges der vægt på det kreative/musiske område, sansestimulation, fysisk træning og stimulation, samt en lang række aktiviteter, hvor den aktuelle oplevelse er det centrale. Aktivitetscenter Marienborgvej, Marienborgvej 15, Aktivitetscenter Marienborgvej lægger stor vægt på at kunne yde et varieret tilbud med forskellige muligheder, som er helt afgørende for den enkelte borgers trivsel og videre udvikling. Her kan man som borger, medarbejder og studerende forvente, at der pædagogisk og etisk bliver handlet ud fra følgende fem værdier: 1. Omsorg 2. Respekt 3. Samvær 4. Motivation 5. Frihed Bo- og aktivitetstilbuddene Randers syd Side 9 af 12 Disse fem værdier skal ikke betragtes som isolerede fra hinanden. Netop som værdigrundlag danner de et sammenhængende mønster og supplerer og understøtter hinanden. Bostedet Høvejen rummer en bred målgruppe med varieret behov for støtte og pleje. Bostedet Høvejen, Høvejen 23, 8940 Randers SV

10 Tilbuddet støtter,under hensyn til borgernes behov og forudsætninger, beboerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse, igennem en individuel løsning med muligheder for forandringer. Der er enkelte borgere, der har et dagtilbud i tilknytning til botilbuddet, som er etableret som et helhedstilbud. Der er ligeledes borgere, der på grund af alder ikke er i dagtilbud, men bliver beskæftiget i botilbuddet. Bostedet Neptunvej er godkendt til 1 plads, som er 107, som midlertidig botilbud til voksne og godkendt til 48 pladser, der er opført i henhold til almenboliglovens 5, stk. 2 som er almen plejebolig og hvor der gives støtte i henhold til servicelovens 85. Tilbuddet arbejder med en klar målgruppebeskrivelse af borgere med udviklingshæmning med tillægsdiagnoser inden for autisme og psykiatri. Tilbuddet støtter, under hensyn til borgernes behov og forudsætninger, beboerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse, igennem individuelle løsninger og behov. Der er borgere, der har et dagtilbud uden for huset og borgere, der har dagtilbud på selve tilbuddet. Den faglige referenceramme er "Det kan nytte", som tager udgangspunkt i borgernes kompetencer, ud fra en anerkendende tilgang og ud fra en neuropædagogisk og neuropsykologisk forståelsesramme. Dronningborg Aktivtetscenter (DAC) er et dagtilbud efter servicelovens 104, og borgere skal visiterestil tilbuddet via sagsbehandler til at kunne modtage tilbud om dette samværs- og aktivitetstilbud. DAC lægger vægt på at have et åbent tilbud, hvor alle føler sig velkomne, og hvor alle har mulighed for at udøve deres indflydelse bedst muligt. Kun på denne måde, kan DAC yde et tilpas varieret tilbud af en høj kvalitet, hvor der forsøges, at alle kan opnå samme rettigheder og muligheder, uanset Bostedet Neptunvej, Neptunvej 4, 8900 Randers SØ Dronningborg Aktivitetscenter (DAC), Stenaltvej 1, Side 10 af 12

11 handicappets omfang. DAC modtager primært voksne med varig nedsat psykisk funktionsnedsættelse, men også øvrige personer, som har et handicap - eksempelvis personer, som har pådraget sig en hjerneskade. Medarbejdergruppen består af socialpædagoger og omsorgsmedhjælpere. Senhjerneskadede området Side 11 af 12 Det psykiske funktionsniveau blandt brugerne på DAC er meget varieret og det afspejler således de forskellige gruppers tilgang til samvær og aktiviteter. Bo- og aktivitetstilbuddet Lene Bredahls Gade er oprettet i henhold til 104 (aktivitets- og samværstilbud) i serviceloven, og i henhold til almenboliglovens 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig), hvor der ydes bostøtte i henhold til 85 i serviceloven. Der er 24 døgnpladser og 40 dagpladser, hvoraf de 24 er forbeholdt borgere i døgntilbuddet. Målgruppen er voksne i alderen år med erhvervet hjerneskade/fysisk handicap med betydelig og varig fysisk funktionsnedsættelser. Målgruppen er kendetegnet ved kognitive og fysiske vanskeligheder. Tilbuddet tager afsæt i den enkelte borgers ønsker og behov understøtter borgernes muligheder for at indgå i sociale sammenhænge,samt arbejder med udvikling og vedligeholdelse af færdigheder, der øger borgernes selvstændighed og mulighed for at danne sociale relationer og deltagelse i aktiviteter. Hjernecenter Randers står for undervisning, vejledning og rehabilitering af voksne borgere med erhvervet hjerneskade. Ud over undervisnings- og træningslokaler råder Hjernecenter Randers over en café, et træningsrum, samt værksteder inden for træ og metal, billedkunst, Bo- og aktivitetstilbuddet Lene Bredahls gade, Lene Bredahls Gade 9, 8900 Randers C Hjernecenter Randers, Bakkevej 1, 8920 Randers NV

12 Dagtilbud glas, køkken og en sansehave. Center for Beskæftigelse og Rehabilitering Randers (CBR Randers) CBR Randers er et beskæftigelses- og rehabiliteringscenter under Randers Kommune. Tilbuddene er fordelt på forskellige indsatsområder, herunder rehabilitering, vejledningsforløb, særligt tilrettelagte beskæftigelsesprojekter samt beskyttet beskæftigelse. Centrets cirka 50 medarbejdere er tværfagligt sammensat af social- og sundhedsfagligt, håndværksfagligt og administrativt personale samt job- og arbejdsmarkedsmedarbejdere. CBR Randers har aftaler med Jobcenter Randers og aftaler om enkeltydelser med Jobcenter Mariagerfjord. CBR Randers, Ydervangen 1, 8920 Randers NV Andre tilbud På handicapområdet tilbyder CBR Randers især beskyttet beskæftigelse til borgere, der ikke har mulighed for at være i arbejde på det almindelige arbejdsmarked. Tilbud om beskyttet beskæftigelse er til personer under 65 år, der modtager førtidspension. Randers Kommune har driftoverenskomst med Gaia museum, Bifrost og klub 85. Endvidere er der på arbejdsmarkedsområdet et meget tæt samarbejde med Randers bo og erhvervstræning. Side 12 af 12

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning

Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Bilag: Eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Organisatoriske placering Voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelser Tilbuddets

Læs mere

Bilag vedrørende eksisterende tilbud på handicapområdet

Bilag vedrørende eksisterende tilbud på handicapområdet Bilag vedrørende eksisterende tilbud på handicapområdet 1. Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Organisatoriske placering Voksne borgere med autisme spektrum forstyrrelser

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ

SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Telefon: 9945 4482 Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@9945454.dk Telefon: 4177 8491 Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Servicedeklaration for. Æblehaven. Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration for. Æblehaven. Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration for Æblehaven Bo- og Aktivitetscenter Praktiske oplysninger: Fjordvej 160 6000 Kolding Tlf.: 99443000 Centerleder: Torben Bøeg-Jensen Mail: Torben.Boeg-Jensen@soc.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet

Sagsforløb: Hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Vedrørende: Status vedr. hjemtagelse af Randers Kommunes borgere fra Hinnerup Kollegiet Sagsnavn: 43126: Overtagelse af regionale institutioner (08/02342) Sagsnummer: 16.00.00-A09-1-08 Skrevet af: Anne

Læs mere

Region Syddanmarks socialcentre

Region Syddanmarks socialcentre Din GUIDE til Region Syddanmarks socialcentre Maj 2014 Xxxxxx Indhold Region Syddanmark - en kompetent leverandør................. side 3 Handicapcenter Nordøstfyn, Region Syddanmark................. side

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

Servicedeklaration. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter BILAG 3 Servicedeklaration Palleshave Bo- og Aktivitetscenter 1. Beskrivelse af tilbud Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en grund (ca. fem tdr. land) i skønne landlige omgivelser. På

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

STU Greve Målgrupper 2014

STU Greve Målgrupper 2014 STU Greve r 2014 r, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder er så omfattende, at de ikke

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Syd

Servicedeklaration Katrinehaven Syd Servicedeklaration Katrinehaven Syd Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Syd Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Konstitueret leder: Kim Ulrik Tranekjær Søgaard

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Forslag til ny indholdsstruktur på Socialområdet 2014

Forslag til ny indholdsstruktur på Socialområdet 2014 Forslag til ny indholdsstruktur på Socialområdet 2014 Socialafdelingen fik i 2011, ved fusionen mellem handicap-, udsatte- og psykiatriområdet en ny struktur på udførerdelen. Formålet med strukturen var

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2011. Webudgave. børn og unge

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2011. Webudgave. børn og unge Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2011 børn og unge Indhold Indledning... 3 Når den unge bliver voksen... 4 Fra barn til voksen i kommunen... 7 Hvem er hvem?... 9 Når den unge er mellem

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED

Tilbudsoversigt - Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt - B Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte 2014 VELFÆRD OG SUNDHED soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Byrådets ønske, at alle borgere, der har en væsentlig og varig

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Sct. Nicolai - sensommerklubben

Sct. Nicolai - sensommerklubben Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Handicap Sct. Nicolai - sensommerklubben Kvalitetsstandard/Servicedeklaration

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne Leverandør Frederikshavn Kommune Bofællesskabernes administration Gl. Skagens Vej 13 9900 Frederikshavn Leder: Anne Mette Mortensen Faglig leder: Lene Pix Faglig leder:

Læs mere

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde

FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde FAKTA OM: 8. Voksenpsykiatri og handicap - det specialiserede socialområde Beskrivelse af brugere Beskrivelse af opgaver Hovedparten af opgaverne på det specialiserede voksen socialområde varetages i Ikast-Brande

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN Nordens Allé 72-74 9700 Brønderslev Telefon: 99 45 52 40 Afdelingsleder: Rikke Thomasberg E-mail: rikke.thomasberg@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA Lundagerhaven 2 9330 Dronninglund Telefon: 9945 5470 Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@99454545.dk Telefon: 4177 8491 Præsentation

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune Servicedeklaration for Bofællesskabet Røde Anes Vej Thisted Kommune Adresse: Røde Anes Vej 34, Hundborg Leder: Bente Topp Hansen Telefon: 99173800 E-mail: rodeanes.bof@thisted.dk Fax: 97937576 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over Socialtilsyn Midt s samlede vurderinger ved de enkelte tilbud. Bostedet Høvejen - regodkendelse

Bilag 2: Oversigt over Socialtilsyn Midt s samlede vurderinger ved de enkelte tilbud. Bostedet Høvejen - regodkendelse Bilag 2: Oversigt over Socialtilsyn Midt s samlede vurderinger ved de enkelte tilbud. Tilbud Bostedet Høvejen - regodkendelse Bostedet Neptunvej regodkendelse Bostedet Kastanjebo - regodkendelse Samlet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Ydelseskatalog oktober 2015

Ydelseskatalog oktober 2015 Fagcenter for Autisme og ADHD Ydelseskatalog oktober 2015 Fagcenter for Autisme og ADHD Rantzausgade 8, 2. sal 9000 Aalborg Tlf.: 9982 7488 www.aalborgkommune.dk autisme-post@aalborg.dk Kære læser Med

Læs mere

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen September 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Botilbuddet Munkehatten 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

Forslag til struktur på socialområdet

Forslag til struktur på socialområdet Forslag til struktur på socialområdet Strukturen på et fagområde kan aldrig være statisk, idet strukturen skal understøtte de problemløsninger, der er nødvendig på et givet tidspunkt. Vores nuværende struktur

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Service deklaration Lindegården 2010 1

Service deklaration Lindegården 2010 1 Service deklaration Lindegården 2010 1 Værdigrundlag...3 Målgrupperne...4 Formål og målsætning...4 Visitation...4 Fysiske rammer...5 Personale...5 Pædagogik...6 Bruger og pårørende råd...6 Ledsagerordning...7

Læs mere

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER

DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOG OM BEBOERE OG YDELSER DIALOGMATERIALE til masterplan Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces,

Læs mere

Struktur og tekst Tekst Kontonummer Budget 2016 Vedt 16-19

Struktur og tekst Tekst Kontonummer Budget 2016 Vedt 16-19 1 322310 Botilbuddet Marienborgvej 11.436.937,0 001 Botilbuddet Marienborgvej Kernen 5.090.567,0 Øvrig konsulentbistand - tilsyn - tj.ydels550 551 49-06 40.267,0 Budgetkonto Tj.ydelser m/moms 550 638 49-09

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Gladsaxe kommune Kontaktperson Generelt Generelle kommentarer til rammeaftalen 39 57 55 75 39 57 53 33 PH@gladsaxe.dk marith@gladsaxe.dk Dorte Knudsen (voksen) Mads Thorning

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 CENTER FOR HANDICAP INDSATS OG TVÆRGÅENDE FUNKTIONER

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 CENTER FOR HANDICAP INDSATS OG TVÆRGÅENDE FUNKTIONER VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 CENTER FOR HANDICAP INDSATS OG TVÆRGÅENDE FUNKTIONER Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.2 Politiske visioner, mål og krav...3 2. Beskrivelse af aftaleenheden...4 2.1 Bosteder...4

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte

Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte soversigt Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte Forord Det er Horsens Kommunes ønske, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode, sunde og aktive liv som en del af fællesskabet. Denne tilbudsoversigt

Læs mere

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso

VISO. Specialiseret viden fra praksis. - til fagfolk på det sociale område. www.servicestyrelsen.dk/viso VISO DEN NATIONALE VIDENS- OG SPECIALRÅDGIVNINGSORGANISATION Specialiseret viden fra praksis - til fagfolk på det sociale område www.servicestyrelsen.dk/viso Hvad kan VISO? VISO tilbyder specialiseret

Læs mere

Lov om social service 85. Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte. Det er en værdi at udvikle selvstændige mennesker

Lov om social service 85. Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte. Det er en værdi at udvikle selvstændige mennesker Ydelsesbeskrivelse Overskrift Hjemmevejlederteamet Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte Administration, Ericavej 149, 2820 Gentofte,

Læs mere

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 107/108 botilbudene Godkendt af Byrådet den 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud

Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Spiregruppen, Bremdal Dagtilbud Indledning. Spiregruppen er Struer Kommunes specialtilbud til børn i 3 6 års alderen, undtagelsesvis også 0 3 års alderen. Specialgruppen er organiseret i henhold til Dagtilbudsloven,

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug

702 Socialpsykiatri, handicap og misbrug OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Borgerstyret personlig assistance Botilbud for personer med særlige sociale problemer Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vi kan tilbyde følgende praktikker: 1 Praktik. 2 Praktik. 3 Praktik.

Vi kan tilbyde følgende praktikker: 1 Praktik. 2 Praktik. 3 Praktik. Velkommen til praktikhåndbogen for DTBF i Horsens kommune. Her kan vi tilbyde hele 5 forskellige praktiksteder, som alle er en del af organisationen DTBF. Organisationens hovedopgave er at yde dagbeskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016

Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Beskrivelser af kursernes indhold på Autisme i Fokus 2016 Piger med autisme: Der er i de senere år kommet øget fokus på piger og kvinder med autismer. Piger og kvinder med autisme fremtræder ofte anderledes

Læs mere

Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune

Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune Skiftesporet Et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år i Thisted Kommune Hvad er Skiftesporet? Skiftesporet et socialpædagogisk dagtilbud til unge mellem 18 og 25 år, som har behov for

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Center for Børn og Voksne. Ydelsesbeskrivelser. Tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte i Furesø Kommune

Center for Børn og Voksne. Ydelsesbeskrivelser. Tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte i Furesø Kommune Center for Børn og Voksne Ydelsesbeskrivelser Tilbud til voksne med handicap, sindslidelser og socialt udsatte i Furesø Kommune 2 INDHOLD Indledning... 5 Tilbud om socialpædagogisk støtte (SEL 85)... 6

Læs mere

Asgaard. Bofællesskab. Under Fonden Asgaard et specialiseret botilbud for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Asgaard. Bofællesskab. Under Fonden Asgaard et specialiseret botilbud for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Asgaard Bofællesskab Under Fonden Asgaard et specialiseret botilbud for voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Fonden Asgaard 2014 Indhold Indledning 2 Beskrivelse 2 Målgruppe 3 Brugerråd 3 Visitering

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne

Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne med senhjerneskade efter Servicelovens 103-104 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: Fremlægges til godkendelse på SOU den 19. juni 2017 Version nr.: 4 (erstatter

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Midlertidig botilbud til voksne op til 25 år med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og med svære adfærdsforstyrrelser Sindalsvej 30, 8240

Læs mere

Specialområde Børn og Unge (SBU)

Specialområde Børn og Unge (SBU) YDELSESBESKRIVELSE Specialområde Børn og Unge (SBU) Målgruppe: Midlertidig botilbud til voksne op til 25 år med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Overgangen. Sindalsvej 30, 8240 Risskov Tel. 7847 8500

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling

Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Arbejdet med gennemførelse af Lov 564 i Norddjurs Kommune Struktur på oplæg til politisk behandling Side 1.Indledning 1 2. Lovgivning.. 1 3. Målgruppeafgrænsning. 3 4. Opgørelse af målgruppen i Norddjurs

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Velkommen. i Centerklasserne Højvangskolen

Velkommen. i Centerklasserne Højvangskolen Velkommen i Centerklasserne Højvangskolen Målgruppe Målgruppen omfatter normaltbegavede elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (autisme) og elever med hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD). Endvidere

Læs mere