Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012"

Transkript

1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland Indledning: Der bor i alt ca. 1,25 millioner mennesker i Region Midtjylland. Det svarer til ca. 23 pct. af landets befolkning. Regionen dækker i alt godt km2 eller godt 30 pct. af Danmarks samlede areal. Dermed er befolkningstætheden i regionen ca. ¼ lavere end landsgennemsnittet og svarende til Region Syddanmark. Der er dog stor forskel på befolkningstætheden i regionen. I den vestlige del af regionen er befolkningstætheden under halvdelen af niveauet i den østlige del (59 indbyggere pr. km2 i vest mod 139 indbyggere pr. km2 i den østlige del). Side 1 2. Planer m.v. Region Midtjyllands sundhedsberedskabs- og præhospital plan blev godkendt af regionsrådet den 18. juni I oktober 2007 har Region Midtjylland vedtaget en Akutplan. Begge planer er del af den samlede sundhedsplan for Region Midtjylland. I september 2009 har Det Midlertidige Udvalg vedrørende Sundhedsberedskabs- og Præhospitalplan afgivet en betænkning. I maj 2010 har regionsrådet vedtaget en plan for akutberedskabet i Nordvestjylland. I 2010 ansøgte Region Midtjylland om puljemidler til en række tiltag og projekter i regionen herunder ikke mindst i den nordvestlige del af regionen i forbindelse med udmøntningen af statslige puljemidler til akutområdet m.v. Der er gennem flere proces-trin fra 2010 og frem gennemført evaluering af afrapportering vedrørende det præhospitale område. 3. Alarmcentral, vagtcentral og disponering Alarmcentral Det er politiets alarmcentral, der i første omgang modtager 112-opkald. Så snart der er tale om sygdom eller tilskadekomst, kobles en sundhedsfaglig medarbejder fra Region Midtjyllands AMK-vagtcentral på samtalen med henblik på vurdering og visitering. Efter stadfæstelse af adressen overlades opgaven fuldt til Region Midtjylland. AMK-vagtcentral Der er i Region Midtjylland etableret en (ny) AMK-vagtcentral (Akut Medicinsk

2 Koordination) den 1. december 2009 samtidig med, at de nuværende ambulancekontrakter trådte i kraft. AMK-vagtcentralen vurderer og visiterer alle opkald fra 112, hospitaler, praktiserende læger, vagtlæger og kommuner. På den baggrund besluttes det hvilken præhospital hjælp, borgerne skal have, og der afsendes ambulancer, både akutte og planlagte, liggende befordring, akutbiler, akutlægebiler, helikopter, 112-førstehjælpete og andre udrykningsordninger. Herudover kan borgere henvises til anden hjælp ved praktiserende læger eller vagtlæger, hvis det er behovet, og de kan endelig tilbydes en siddende befordring, hvis det er det rette tilbud til borgeren. Formålet er at sikre patienterne den rette behandling i rette tid og give borgerne nødvendig sundhedsfaglig rådgivning. Oversigt A: AMK-vagtcentralen i Region Midtjylland Opgaver/kompetence Visitere og disponere den rette præhospitale hjælp til den enkelte patient, herunder afsendelse af ambulancer, både akutte og planlagte, liggende befordring samt akutbiler, akutlægebiler, lægehelikopter, 112-førstehjælpere og andre udrykningsordninger. Har samlet overblik over de præhospitale ressourcer. Sammenhæng med beredskabs- Fusion mellem beredskabs-amk og AMKvagtcentralen. Region Midtjylland hjemtog AMK vagtcentralfunktionen og kombinerede den med beredskabs-amk ved oprettelsen af AMKvagtcentralen. AMK-vagtcentralen er bemandet med sundhedsfagligt personale og læge i dagtiden samt læger i beredskabsvagt, som er bagvagt for AMK-VC og desuden kaldes ind ved aktivering af Beredskabs-AMK. Beredskabs-AMK er således fuldt integreret med vagtcentralen. Dækning (befolkningsgrundlag) 1,25 millioner. Etablering og placering Etableret 1. december 2009, placeret i lejede lokaler i Århus. Side 2 AMK-vagtcentralen er en fusion mellem det hidtidige beredskabs-amk og AMKvagtcentralen. AMK-vagtcentralen er bemandet med sundhedsfaglige kompetencer (sygeplejersker/paramedicinere/læger), så man kan visitere patienter til de præhospitale ressourcer efter vurdering af hastegrad. AMK er fuldt integreret med vagtcentralen. AMK-lægen er bagvagt. Den fuldt udbyggede AMK-vagtcentral trådte i fuld funktion fra 2. maj 2011, hvor der blev etableret direkte indkobling på 112-samtalerne via konferencetelefon. Borgere, der ringer 112, og som har brug for sundhedsvæsenets hjælp, får direkte kontakt med sundhedsfagligt personale, der vurderer opkaldets hastegrad, tildeler præhospital indsats og giver sundhedsfaglig rådgivning. Præhospitalet i Region Midtjylland har driftsansvaret for responstiden og det sundhedsfaglige arbejde i ambulancetjenesten, liggende befordring,

3 akutlægebiler, akutbiler, helikopter-forsøgsordning, 112-førstehjælpere og supplerende ordninger til øer m.v. og er etableret organisatorisk på niveau med regionshospitalerne. Ledelsen består af en præhospital driftschef og en lægelig chef. Samarbejde på tværs af regionsgrænser Region Midtjylland samarbejder med Region Nordjylland og Region Syddanmark om dækning af grænseområderne. De præhospitale enheder anvendes fleksibelt på tværs af regionsgrænserne efter fastsatte aftaler. 4. Ambulanceberedskab og præhospitale ordninger Nuværende indsats Ambulanceberedskab Ambulanceberedskabet udgør grundstammen i regionens præhospitale indsats. I forbindelse med ambulanceudbuddet og udbuddet af liggende sygetransport har Regionsrådet besluttet en dækning med i alt 64 ambulanceberedskaber (22 døgnberedskaber, 26 lavaktivitetsberedskaber, 15 dagberedskaber, 1 babyambulance) 1 og 29 enheder til liggende befordring. Side 3 Udbudsrunden omfattede 8 delaftaler for ambulancetjenesten (Horsens, Djursland, Randers, Samsø, Holstebro, Herning, Århus og Viborg) og 5 delaftaler for den liggende sygetransport (Herning/Holstebro, Randers/Horsens, Viborg/Silkeborg, Århus A og Århus B). De nuværende ambulancekontrakter trådte i kraft den 1. december Regionen dækkes af i alt 36 ambulancestationer. Servicemål og responstider for ambulancekørsel Region Midtjylland har fastlagt en række servicemål for responstiden i regionen, jf. tabel 1. Servicemålene udtrykker målopfyldelsesgrader i pct. i forhold til maksimale responstider. Tabel 1: Servicemål for ambulancekørselen i Region Midtjylland og realiserede responstider Mål i minutter A 75 % er < 10 10,1 9,9 92 % er < 15 14,3 14,0 98 % er < 20 18,4 17,7 B 60 % er < 15 13,6 13,4 75 % er < 20 17,2 17,3 1 Definition på de forskellige typer af beredskaber: Døgnberedskab: Driftstid 24 timer i døgnet, ingen begrænsninger i opgavetid. Lavaktivitetsberedskab: Driftstid 24 timer i døgnet, opgavetiden i tidsrummet er mindre end 240 minutter. Dagberedskab: Driftstid 12 timer i døgnet, ingen begrænsninger i opgavetid. Dagberedskab: Driftstid 8 timer 5 dage ugentligt, ingen begrænsninger i opgavetid.

4 Tabel 2: Andel af opgaver med hastegrad A, hvor hjælpen i form af første præhospitale ressource er fremme inden for 15 minutter (1. august december 2011 er ikke opgjort for 2012) Kommune Andel Favrskov 93,3 % Hedensted 90,1 % Herning 92,9 % Holstebro 90,1 % Horsens 97,2 % Ikast-Brande 93,0 % Lemvig 91,1 % Norddjurs 94,0 % Odder 91,8 % Randers 97,7 % Ringkøbing- Skjern 86,6 % Samsø 97,6 % Silkeborg 97,2 % Skanderborg 93,3 % Skive 92,0 % Struer 90,9 % Syddjurs 95,5 % Viborg 91,2 % Århus 99,2 % Region Midtjylland 94,5 % Side 4 Akutlægebiler og akutbiler Ambulanceberedskabet suppleres af forskellige præhospitale ordninger med det formål at bringe specialkompetencer frem til patienten. De supplerende ordninger baseres på akutbiler, der er bemandet med anæstesisygeplejerske eller paramediciner samt akutlægebiler, der er bemandet med speciallæge i anæstesi og en redder, der fungerer som chauffør og lægeassistent. Der er på nuværende tidspunkt følgende akutlægebiler og akutbiler i Region Midtjylland: Akutlægebiler: Viborg (døgndækkende) Silkeborg (døgndækkende) Holstebro (døgndækkende) Herning (døgndækkende) Lemvig (døgndækkende) Aarhus (døgndækkende) Grenå (døgndækkende) Randers (døgndækkende)

5 Horsens (døgndækkende) Akutbiler Skive (døgndækkende) Holstebro (døgndækkende) Ringkøbing (døgndækkende) Tarm (døgndækkende) Supplerende præhospitale ordninger I Region Midtjylland eksisterer desuden en række lokale afgrænsede præhospitale ordninger, som i de forhenværende amter har suppleret ambulancetjenesten og den øvrige præhospitale indsats. Udrykningslæger. Udrykningslæger er praktiserende læger, som rykker ud i bil. Der er aftale med en udrykningslæge, som primært rykker ud på Mols og Helgenæs (8420). Der er desuden to udrykningslæger på Samsø. Hjemmesygeplejerske-ordninger (112-ordninger): I den vestlige del af regionen er der indgået aftale med tre kommuner om, at AMKvagtcentralen kan kalde en kommunal hjemmesygeplejerske. Sygeplejersken beslutter selv, om hun kan frigøres og køre ud. Aftalerne omfatter Lemvig Kommune, Holstebro Kommune og Ikast- Brande Kommune. Inddragelse af øvrige beredskaber i den præhospitale indsats: Et projekt vedr. hjertestartere i samarbejde med Århus Brandvæsen. 112-førstehjælpere: Region Midtjylland har i 2011 oprettet 112- førstehjælper-ordninger otte steder i regionen i Thorsminde, Husby, Staby, Nees, Harboøre, Uglev, Hvidbjerg og på Jegindø. I 2012/2013 har /vil regionen, under forudsætning af, at der kan skaffes frivillige, opstarte(t) yderligere 112-førstehjælper-ordninger på Venø, Fur, Anholt, Hjarnø, Endelave, Tunø og Samsø. Desuden gælder tilbuddet også i Karup-området. Side førstehjælperne er med til at sikre hurtig hjælp ved hjertestop. Ved alvorlig ulykke og livstruende situationer skal der ringes 112. Er der mistanke om hjertestop, vil der straks blive sendt en SMS-meddelelse til de 112-førstehjælpere, som bor i det pågældende område. 112-førstehjælperne vil give hjælp til patienten og de pårørende, indtil ambulancen, akutlægebilen eller akutlægehelikopteren er fremme. Samtidig kan de hjælpe med at holde tilkørselsvejene frie, så der ikke er hindringer for ambulancen. 112-førstehjælperne er frivillige fra lokalområdet, som har fået førstehjælpskursus i bl.a. hjertemassage og brug af hjertestarter. Akutlægehelikopter Det er med Finanslovsaftalen for 2013 besluttet at etablere en landsdækkende og døgndækkende akutlægehelikopterordning, som får base i hhv. Ringsted, Billund og Skive. Den landsdækkende akutlægehelikopterordnings primære opgave vil være at bidrage til at sikre hurtig indsats i form af avanceret lægelig præhospital

6 behandling samt lægeledsaget transport til specialbehandling af svært tilskadekomne og akut syge patienter med tidskritiske tilstande. De tre helikoptere vil på den baggrund supplere den øvrige præhospitale indsats, og forventes i drift medio september Indtil da videreføres den eksisterende ordning med akutlægehelikopter i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland med udgangspunkt i Karup, som udgør basen for helikopteren og mandskabet, som består af hhv. en pilot, en redder og en speciallæge i anæstesi. Som den varige ordning er den eksisterende ordning med akutlægehelikopter døgndækkende, og der er ibrugtaget ny teknologi (NVIS), som udvider landingsmulighederne om natten betragteligt, der ikke længere er begrænset til at foregå på landingspladser, som i forvejen er oplyste. Akutlægehelikopteren har siden opstarten d. 1. juni 2011 og indtil 7. januar 2013 fløjet til i alt 1626 opgaver bestående af primært akutte opgaver og en mindre del patientoverførsler. Side 6 Som følge af akutlægehelikopterens formål, som benyttes til de mest syge og tilskadekomne patienter, hvor tiden til behandling er afgørende, foregår langt de fleste flyvninger til Aarhus Universitetshospital. Ud af de 1626 flyvninger, som blev foretaget i perioden 1. juni 2011 og indtil 7. januar 2013, blev der landet 565 gange med patienter til behandling på Aarhus Universitetshospital. Der er dog også tilstande, hvor patienter flyves direkte til behandling på Rigshospitalet (f.eks. brandsår) eller til Odense Universitetshospital (f.eks. amputationer). Evalueringen af akutlægehelikopterordningen i Region Midtjylland og Region Nordjylland, som er foretaget af DSI, og efterfølgende forskningsprojekter med udgangspunkt i den sjællandske og den jyske helikopterordning viser, at akutlægehelikopterne kan bidrage til tidsgevinster i den præhospitale fase, som kan være afgørende for de kritisk syge patienter, som har lang afstand til højt specialiseret behandling. Telemedicin m.v. Region Midtjylland har et telemedicinsk beredskab på hjerteområdet. Udgangspunktet for det telemedicinske beredskab er at sikre: Så tidlig diagnostik af stor blodprop i hjertet som muligt. Hurtigst muligt forløb fra patienten er diagnosticeret til behandlingen indledes. Anvendelsen af telemedicin til præhospital diagnostik og visitation på hjerteområdet indebærer, at ambulancebehandlere via telemedicinsk udstyr kan sende hjertekardiogrammer (EKG) direkte fra ambulancen til hospitalet. Samtidig kan der etableres telekontakt mellem lægen på hospitalet og henholdsvis patient og ambulancemandskabet. Lægen kan på baggrund af vurdering af EKGet eventuelt suppleret med samtale med patienten om symptomforløb mv. foretage fjerndiagnostik af patienten og træffe beslutning om, hvortil patienten skal visiteres. Ved stor blodprop i hjertet skal patienten have foretaget en akut ballonudvidelse (PCI), hvilket foretages på et hjertecenter i Region Midtjylland på Aarhus Universitetshospital. Ved den telemedicinske visitation vurderes det med

7 udgangspunkt i det fremsendte EKG i samråd med læge, om patienten kan køres direkte til et hjertecenter, og hermed eventuelt forbi nærmeste akutmodtagelse. Direkte transport afhænger af patientens tilstand, afstand til hjertecentret samt muligheden for ledsagelse/rendesvouz med læge/sygeplejerske i lægebil/akutbil. Akutlægebilen tilkaldes i rendezvous dvs. akutlægebil og ambulance mødes undervejs til patienter med stor blodprop i hjertet. Såfremt der ikke konstateres en stor blodprop, køres patienten til nærmeste akuthospital med hjertemedicinsk afdeling. Region Midtjylland har siden 1999 anvendt telemedicin på hjerteområdet, særligt til identificering af patienter med stor blodprop i hjertet. Der varetages telemedicinsk diagnostik og visitation af hjertepatienter på følgende hospitaler: Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Viborg Side 7 Det er vurderet at være en fordel, hvis alle akuthospitaler indgår i det telemedicinske beredskab, og inddragelsen af Regionshospitalet i Randers overvejes for tiden. Det vurderes, at der aktuelt gennemføres ca transmissioner årligt i Region Midtjylland fordelt med ca til Aarhus Universitetshospital, til Regionshospitalet Herning, til Regionshospitalet Horsens og til Regionshospitalet Viborg. Ved stor blodprop i hjertet skal patienten have foretaget en akut ballonudvidelse (PCI), hvilket foretages på et hjertecenter i Region Midtjylland på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Oversigt F: Telemedicinske centre i Region Midtjylland Antal 4 Placering Aarhus, Herning, Horsens og Viborg. Dækning Optageområderne for de telemedicinske centre i Region Midtjylland vurderes at være fordelt på følgende måde, idet der vil være lokale/marginale overlap: Aarhus: ca indbyggere (Aarhusområdet, Randersområdet og dele af Horsensområdet). Herning: ca indbyggere (Vestområdet) Horsens: ca indbyggere (dele af Horsensområdet) Viborg: ca (Viborgområdet) En arbejdsgruppe har i løbet af 2011 lavet en udredning af det telemedicinske beredskab på hjerteområdet, som har resulteret i en række anbefalinger til den

8 fremtidige organisering af området. Der pågår i øjeblikket en proces med henblik på implementering af gruppens anbefalinger. Kernen i anbefalingerne er at få etableret et regionalt dækkende og ensartet telemedicinsk beredskab på hjerteområdet, hvor som tidligere omtalt samtlige akuthospitaler er inkluderet, og hvor hospitalerne anvender samme tekniske løsninger. Anbefalingerne inkluderer blandt andet en snarlig etablering af en regional EKG-database, så alle EKGer og opkald fremover vil kunne tilgås fra alle akuthosptaler og fra Præhospitalet. Herudover er der en anbefaling om, at ambulancen i tilfælde, hvor der ikke allerede er bestilt akutlægebil/akutlægehelikopter, skal rekvirere dette i rendezvous-kørsel ved alle akutte patienter med mistanke om stor blodprop i hjertet. Herved undgås det, at ambulancen skal forbi det nærmeste akuthospital med henblik på transportledsagelse. Side 8 Regionalt fælles-center for telemedicin. Region Midtjylland har fra 1. januar 2012 etableret et regionalt center for telemedicin, som skal initiere nye tiltag og koordinere regionens vifte af allerede etablerede tiltag på det telemedicinske område. Den organisatoriske forankring sikres ved, at en cheflæge er udpeget som systemejer. På vegne af koncernledelsen har denne til opgave at sikre, at målene i regionens telemedicinske strategi realiseres. Der er udpeget en styregruppe til systemejeren og forskellige former for klinisk reference i de enkelte projekter. Centret skal være en ressource for klinikerne og varetage en vifte af forskellige opgaver, som kan sikre regionens portefølje af telemedicinske projekter fremdrift og, at de opnår de forventede resultater. Telemedicin andet. Region Midtjylland arbejder således generelt på at styrke udviklingen og brugen af telemedicinske løsninger, herunder en præhospital patient-journal i den præhospitale indsats. Region Midtjylland afventer udbud af en landsdækkende præhospital patient-journal. Der er yderligere indgået aftale med en ambulanceleverandør om forsøgsprojekt vedrørende tele- videokommunikation, hvor målet er at følge de akutte patientforløb gennem etablering af overførsel af data fra ambulance til akutmodtagelse og AMK-vagtcentralen. 5. Nære tilbud/skadesklinikker m.v. Akutklinikker En samling af akutafdelingerne i Region Midtjylland betyder, at mange patienter får længere afstande, når de skal behandles for akutte sygdomme og akutte skader. Mange af disse patienter har små skader af en sådan karakter, at de med fordel kan behandles på akutklinikker i nærområdet. Akutklinikker varetager behandlingen af mindre og ukomplicerede skader fx behandling af større sår, der kræver lokalbedøvelse, færdigbehandling af

9 ukomplicerede brud samt behandling af lette ankel- og knæledsforstuvninger. Skadeklinikkerne kan desuden foretage mindre røntgenoptagelser eksempelvis fod/ankel, hænder, underarme og brystkassen. Der er akutklinikker på: Regionshospitalet Silkeborg (døgnåben) Sundhedshus Ringkøbing (8-22) Sundhedshus Grenaa (8-22) Regionshospitalet Skive (8-22) Regionshospitalet Holstebro (akutklinik 22-08) Regionsrådet i Region Midtjylland har desuden vedtaget et supplement til den eksisterende akutplan i form af planen for akutberedskabet i Nordvestjylland. Denne skal ses i sammenhæng med regeringens akutaftale med Dansk Folkeparti af 8. juni Der etableres således akuthus i Lemvig og et sundheds- og akuthus i Holstebro, der som følge af placeringen af et nyt hospital i Gødstrup, skal bidrage til at styrke akutberedskabet i Nordvestjylland. Side 9 Al akut behandling i Region Midtjylland kræver forudgående visitation. Dette gælder også for behandling på akutklinik. I normal arbejdstid har akutklinikkerne som basisbemanding specialuddannede behandlersygeplejersker med generel instruktion fra den akutafdeling, hvor skadeklinikken er organisatorisk forankret. Lægedækningen i dagtid tilrettelægges i samarbejde med de udgående ambulatoriefunktioner. Der er desuden mulighed for telemedicinsk backup fra de akuthospitaler, hvor akutklinikken er forankret organisatorisk, i hele dennes åbningstid. Region Midtjylland har indgået en aftale med almen praksis, som betyder, at Lægevagten pr. 10/ varetager den lægefaglige backup på akutklinikkerne i vagttid dvs. fra eller (afhængigt af den enkelte akutkliniks åbningstid). I dette tidsrum er behandlersygeplejerskerne fortsat akutklinikkernes basisbemanding. Af betydning for de akutte skader, som kan varetages på Regionshospitalet Holstebro og Regionshospitalet Silkeborg i tidsrummet 16-22, vil der endvidere være tilstedeværende hospitalsansat lægefaglig backup. Aftalen betyder, at akutklinikken i vagttid både vil rumme patienter med akutte men mindre skader samt patienter med akut sygdom, som skal tilses i konsultationen af Lægevagten. Lægevagten og akutklinikken vil således få lokalefællesskab. Som følge af ikrafttrædelsen af samarbejdet pr. 10/ er de konkrete samarbejdsrelationer i øjeblikket under beskrivelse og implementering. Der vil under alle omstændigheder være et betydeligt samarbejde mellem AMK-vagtcentralen og lægevagten, da de to funktioner deler en række patienter og har stor fordel af et samarbejde.

10 Akutklinikkernes åbningstider afpasses som hovedprincip behov og volumen. Behovet og antallet af besøgende vurderes løbende. Lægevagtskonsultationer I Region Midtjylland har lægevagtsordningen 13 konsultationssteder, heraf 9 faste konsultationssteder og 4 åbne ad hoc konsultationssteder. Samsø Horsens Aarhus Grenaa (ad hoc konsultation) Randers Silkeborg Viborg Skive Herning Holstebro Tarm (ad hoc konsultation) Ringkøbing (ad hoc konsultation) Lemvig (ad hoc konsultation) Side 10 Som følge af ovennævnte aftale med almen praksis etableres der et samarbejde med Lægevagten om varetagelsen af den lægefaglige backup i akutklinikkerne. Dette medfører, at de lægevagtskonsultationer, som ligger i Grenaa, Ringkøbing, Skive, Silkeborg og Holstebro (22-08) og akutklinikker integreres. Det er desuden en del af denne aftale med almen praksis, at der etableres et tættere samarbejde mellem Lægevagten og det hospitalsansatte personale på akutafdelingerne på henholdsvis Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Horsens og Regionshospitalet Herning.

11 Side 11

12 Side 12

Præ-hospital betyder før-hospital

Præ-hospital betyder før-hospital Overlevelseskæden - eller den præhospitale kæde og AMK-vagtcentralen Hospitalsudvalget 8. februar 2010 v/ Erika Frischknecht Christensen www.regionmidtjylland.dk Præ-hospital betyder før-hospital Bruges

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE. Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBERED- SKABS ARBEJDE Bilag 1. Beskrivelse af regionernes indsats og planer på det præhospitale område Udvalget om det præhospitale akutberedskab November 2010

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB NOVEMBER 2010 Kolofon Status for udvalget om det præhospitale akutberedskabs

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Tfiidt regionmidtjylland

Tfiidt regionmidtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.reglonmicltjylland.dk Tfiidt regionmidtjylland Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 NOTAT Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 Baggrund og lovgrundlag KOOL funktionen er beskrevet i henholdsvis Beredskabsloven og Sundhedsloven/Den

Læs mere

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig

Notat - Fortroligt. Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Notat - Fortroligt Forslag om lægebemanding af akutbilen i Lemvig Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Forretningsudvalget

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden

Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Februar 2008 Region Hovedstaden Præhospital indsats og sundhedsberedskab i Region Hovedstaden Region Hovedstaden Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon: 48 20 50 00 E-mail: regionh@regionh.dk

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland

Notat. Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Notat Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbus Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Udredning omkring bassinleje i Region Midtjylland Der har i de tidligere amter, der

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Patientunderlag I 2011 var 3358 patienter visteret til specialtandpleje i 17 af regionens 18 kommuner. Dette er en stigning på 29 % i forhold til 2009.

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

præhospitale dækning i Region Syddanmark

præhospitale dækning i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings og Udviklingsafdelingen Journal nr.: 11/5394 Dato: 23. maj 2011 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1431

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

1) Indledning baggrunden for evalueringen og den politiske proces frem til april

1) Indledning baggrunden for evalueringen og den politiske proces frem til april Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Afrapportering vedrørende status for det præhospitale område April 2012 Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1)

Læs mere

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1 SUNDHEDSDÆKNING på Region Sjællands mindre øer Praksisplanudvalget for almen praksis Side 1 1. Indledning og baggrund Praksisplanudvalget har i planperioden 2014-2018 besluttet at have særlig fokus på

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Rammer og udfordringer for omstillingsplanen 2.5. Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold

Indholdsfortegnelse. 2. Rammer og udfordringer for omstillingsplanen 2.5. Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Koncernledelsens oplæg 10. januar 2011 Bilag 1 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg 2 Indholdsfortegnelse 2. Rammer og udfordringer

Læs mere

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland 112 dag sundhedsfaglig visitering Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland Sundhedsstyrelsen nedsatte i sommeren 2008 en arbejdsgruppe med den opgave at konkretisere anbefaling

Læs mere

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv.

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. 13.oktober 2013 Ida Götke www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland april 2010 Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Arbejdsgruppe 2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbejdsgruppens opdrag og sammensætning...

Læs mere

Fremtidens akutstruktur

Fremtidens akutstruktur Oplæg d. 16. juni, DI. Nye hospitaler i Region Midtjylland. V. Kontorchef i Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland, Flemming Bøgh. www.regionmidtjylland.dk Fremtidens akutstruktur 5 akuthospitaler 4 akutklinikker,

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Tema vedrørende Førsteindsatsen

Tema vedrørende Førsteindsatsen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Notat (Perspektiveringer af den fremtidige præhospitale indsats) www.regionmidtjylland.dk Tema vedrørende Førsteindsatsen

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning 1. Gældende lovgivning 2. Terminologi 1. Gældende lovgivning Sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning

Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Oversigt over kommunernes varetagelse af almindelig ambulant genoptræning Favrskov Kommune Favrskov Kommune varetager alle ambulante almindelige Træningen foregår decentralt på kommunens træningscentre

Læs mere

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 5. januar 2010 Sag nr. 5 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side 1.0 Indledning...3 2.0 Beskrivelse af regionen...5 3.0 Den præhospitale indsats...5 3.1 Første led i den præhospitale kæde ulykken/den akutte sygdom opstår...6 3.2 Andet led i

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Halvårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Informationsmøde 22. marts kl. 18-20 Holstebro

Informationsmøde 22. marts kl. 18-20 Holstebro Informationsmøde 22. marts kl. 18-20 Holstebro Udvidet samarbejde på akutområdet mellem almen praksis og regionen i 2012 www.regionmidtjylland.dk Program Orientering om aftalen Samarbejde i akutklinikkerne

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende den akutte patient i den præhospitale indsats

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende den akutte patient i den præhospitale indsats Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende den akutte patient i den præhospitale indsats Marts 2007 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Resumé og anbefalinger... 3 1. Indledning...

Læs mere

Aktiviteten i akutklinikkerne

Aktiviteten i akutklinikkerne Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Aktiviteten i akutklinikkerne Spareplanens spor 1: Akutområdet, forslag nr.2 om omlægning

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning

Læs mere

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87280000 www.regionmidtjylland.dk Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Redegørelse for anvendelsen af hospicerne

Læs mere

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland.

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Byrådet vedtog med budgettet for 2015, at det skal undersøges, hvorledes der indenfor det gældende budget kan

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Bilag 2: Samarbejde i akutklinikkerne

Bilag 2: Samarbejde i akutklinikkerne Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag 2: Samarbejde i akutklinikkerne I bilag 2 beskrives samarbejdet

Læs mere

Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013

Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013 Præhospital Patientjournal (PPJ) Præsentation af RSI pejlemærke P10, december 2013 PPJ RSI samarbejde Som en del af RSI samarbejdet har Regionerne besluttet at samle tre fælles udbud i P-VIT (Projekt-Vagtcentral

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark?

Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark? Digitale ambulansejournaler sammenhengende elektronisk flyt fra AMK til akuttmottaket. Hvordan fungerer dette i Danmark? Poul Anders Hansen, prehospital leder og overlege Præhospital- og Beredskabsenheden,

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark

Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark 20. november 2015 Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark Baggrund og Formål Den landsdækkende akutlægehelikopterordning med 3 beredskaber i

Læs mere

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen

Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Baggrundsnotat om specialeplanlægningen Sundhedsstyrelsen udsendte i november/december 2008

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

5.4 Region Syddanmark

5.4 Region Syddanmark 71 5.4 Region Syddanmark 5.4.1 Fakta om regionen Der er knap 1,2 mio. indbyggere i Region Syddanmark. Det svarer til lidt under 22 pct. af landets befolkning. Regionen dækker godt 12.000 km² - eller ca.

Læs mere

Status på sundheds-it i regionerne Konsolidering

Status på sundheds-it i regionerne Konsolidering Status på sundheds-it i regionerne Konsolidering EPJ Observatoriet 2007 Session B1 Jens Peder Rasmussen, IT-Chef Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Baggrund Regionshuse Skive Hospitaler Lemvig

Læs mere

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse:

Til orientering kan Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter give følgende oplysninger vedrørende Pulje til Landsbyfornyelse: Til kommunalbestyrelser, jf. vedhæftede liste Dato: 28. april 2014 Kontor: Bypolitik Sagsnr.: 2014-1225 Sagsbeh.: arp Dok id: 451713 Ansøgning om andel i Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Som led i regeringens

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser

Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser N O T A T 14-05-2012 Overblik over regionernes arbejde med fælles akutmodtagelser 1. Indledning Regionerne indfører, på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til et styrket akutberedskab fra 2007,

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Evaluering af. Region Sjællands præhospitale plan

Evaluering af. Region Sjællands præhospitale plan 0 Evaluering af Region Sjællands præhospitale plan Juni 2014 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den præhospitale plans målsætninger og evalueringens tilrettelæggelse... 4 2.1 Den præhospitale plans målsætninger...

Læs mere

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. august 2011 Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud En opinionsundersøgelse gennemført i perioden 23-29. august viser, at hver fjerde dansker

Læs mere

Førstehjælp som præhospital tiltag

Førstehjælp som præhospital tiltag Førstehjælp som præhospital tiltag Første led i den præhospitale kæde ulykken/den akutte sygdom opstår: Det kan i mange tilfælde være afgørende for en tilskadekommen eller svært syg patients overlevelse,

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER

KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER KORTLÆGNING AF BEHOV FOR FLERE AKUTBILER OG AKUT- LÆGEBILER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) OKTOBER 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og sammenfatning... 4 1.1. Definition

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 Udgivet juni 2013 Jobrotation i Midtjylland januar-april 2013 Status I løbet af de første fire måneder i 2013 har i alt 1.558 ledige

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Region Midtjylland Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Bilag til Forretningsudvalgets møde 24. juni 2008 Punkt nr. 6 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi

Læs mere

Årsrapport 2012 for Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i Region Hovedstaden

Årsrapport 2012 for Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i Region Hovedstaden Årsrapport 2012 for Den Præhospitale Virksomhed, februar 2013 Region Hovedstaden Den Præhospitale Virksomhed Årsrapport 2012 for Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i Region Hovedstaden Den Præhospitale

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013 Jobrotation i Midtjylland Status I perioden har i alt 2.171 ledige fra Midtjylland været ansat i jobrotationsvikariater: Heraf har 1.053 ledige været ansat som jobrotationsvikarer i private virksomheder.

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere