Studieordning - fællesdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning - fællesdel"

Transkript

1 Studieordning - fællesdel Professionsbachelor i International Hospitality Management Version 1.3 Opdateret 24 August

2 1.0 FORORD UDDANNELSESUDBYDERE STUDIEORDNINGENS INDHOLD UDDANNELSENS FORMÅL OG VARIGHED KOMPETENCEPROFIL FOR EN PROFESSIONSBACHELOR I INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT DIMITTENDERNES TITEL UDDANNELSENS INDHOLD, STRUKTUR OG ADGANGSKRAV ADGANGSKRAV UDDANNELSENS OPBYGNING PR. SEMESTER OPGJORT I FAGMODULER OG FAG UDPRØVNING censur UNDERVISNINGSFORMER KERNEOMRÅDER, HERUNDER FAGENES FORMÅL, INDHOLD OG DEN STUDERENDES UDBYTTE ØKONOMI (15 ECTS) Økonomi Viden, færdigheder, kompetencer Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: Kerneområder i økonomi LEDELSE (10 ECTS)...14 Ledelse Viden, færdigheder og kompetencer Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: Kerneområder i ledelse VIDENSKABSTEORI & METODE (5 ECTS) Videnskabsteori & metode Viden, færdigheder og kompetencer KULTUR OG GÆSTEFORSTÅELSE (10 ECTS) Kultur og gæsteforståelse Viden, færdigheder og kompetencer Undervisningsform Obligatoriske aktiviteter og udprøvning Kerneområder i faget VALGFRIT MODUL (5 ECTS) STRATEGI (15 ECTS) Strategi Viden, færdigheder og kompetencer Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: Kerneområder i strategi PRAKTIK (15 ECTS) Formål med praktikken Ansøgning og godkendelse af praktikplads BACHELORPROJEKT- FORMÅL, FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD (15 ECTS)...20 Udprøvning

3 7.0 ØVRIGE FORHOLD VEDRØRENDE EKSAMEN OG PRØVER GRUPPESTØRRELSER TILBAGEMELDING PÅ PRØVER OG EKSAMINER EKSAMENSPLAN ÅRGANG KLAGER OVER OPNÅET EKSAMEN BRUG AF KILDER OG DATA VED UDARBEJDELSE AF SKRIFTLIGE BESVARELSER DISPENSATIONSMULIGHED HÅNDTERING AF SNYD UNDER STUDIET INTERNATIONALISERING KVALIFICERING TIL VIDERE UDDANNELSE

4 1.0 Forord Velkommen til Professionsbacheloruddannelsen i International Hospitality Management! Uddannelsen appellerer til den studerende, der ønsker en kompetencegivende brancherettet uddannelse på videregående niveau, og dermed en karriere der er rettet mod hotel, turisme og oplevelsesområdet Professionsbacheloruddannelsen i International Hospitality Management (herefter PBA IHM ) har til formål at sikre udvikling af kompetencer i forbindelse med varetagelse af ønsker 1 vedr. fremtidens videregående uddannelser. Formålet med uddannelsen til Professionsbachelor i International Hospitality Management er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage praksisnære og komplekse opgaver, der knytter sig til drift, udvikling, administration og ledelse inden for hospitality-branchen. Vi udbyder en uddannelse, der helt målrettet dækker behovet for velkvalificerede ledere, administratorer, projektledere m.v., der skal varetage job i de mangeartede virksomheder indenfor hospitality-branchen. 2.0 Uddannelsesudbydere Professionsbacheloruddannelsen IHM udbydes af nedenstående institutioner: 1. University College Nordjylland, Lindholm Brygge 35, 9400 Nørresundby, 2. Erhvervsakademi Lillebælt Tietgen Business College, Nonnebakken 9, 5000 Odense C 3. Erhvervsakademiet Copenhagen Business, Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby 4. Erhvervsakademi Dania, Tradium Randers, Minervavej 63, 8900 Randers 3.0 Studieordningens indhold Studieordningen er jf. retningslinjerne i Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr 636 af 29/06/2009 gældende) opdelt i En fællesdel, der finder anvendelse på alle erhvervsakademier, som er godkendt til udbud af uddannelsen En institutionsspecifik del, som angiver institutionsspecifikke retningslinjer og krav. Som minimum indeholder den institutionsspecifikke del af studieordningen en specificering af de krav, der stilles til den studerende mht. at deltage i undervisningsforløbet. Dele heraf kan være udarbejdet i fællesskab af en eller flere af de udbydende institutioner. 1 Under henvisning til anbefalinger fra nedsat arbejdsgruppe, om fremtidens videregående uddannelser indenfor oplevelsesøkonomi og etablering af professionsbacheloruddannelser rettet mod specifikke brancher og erhvervsområder. 4

5 Denne studieordning refererer til fællesdele og er udarbejdet i fællesskab af alle uddannelsens udbydere. 4.0 Uddannelsens formål og varighed Formålet med uddannelsen til Professionsbachelor i International Hospitality Management er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage praksisnære og komplekse opgaver, der knytter sig til drift, udvikling, administration og ledelse inden for hospitality-branchen. Uddannelsen har en varighed på 1 år og 6 måneder og fungerer som top up bachelor på serviceøkonom og markedsføringsøkonom samt andre beslægtede uddannelser. Uddannelsen er godkendt af Undervisningsministeriet og akkrediteret af Akkrediteringsinstituttet. Uddannelsen giver mulighed for, at ansøgere, som har afsluttet en relevant erhvervsakademiuddannelse kan fortsætte endnu 1 år og 6 måneder og dermed opnå professionsbachelorniveauet. Herved undgås blindgyder i uddannelsessystemet. Jfr. Afsnit 9.0 er der udarbejdet samarbejdsaftaler, således at det er muligt for dimittender at videreuddanne sig til kandidatgrad KOMPETENCEPROFIL FOR EN PROFESSIONSBACHELOR I INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT Det er uddannelsens formål, at professionsbacheloren i International Hospitality Management opnår viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med figur 1.0. Der henvises i øvrigt til oversigt fra den nye danske kvalifikationsramme for professionsbacheloruddannelsen. Profil Viden Skal have udviklingsbaseret viden om professionens og fagområdets praksis og anvendt teori og metode. Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode. Færdigheder Skal kunne anvende fagområdets metoder og redskaber og skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse indenfor professionen. Skal kunne vurdere praksisnæreog teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller. Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere. 5

6 Kompetencer Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge. Arbejdsomgang 210 ECTS (120+90) Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik. Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen. Figur 1.0 Profil IHM er tilrettelagt som en selvstændig overbygningsuddannelse til en eller flere erhvervsakademiuddannelser. IHM har en varighed på 90 ECTS inkl. 3 måneders praktik. Uddannelsen tilrettelægges som et 1 år og 6 måneders heltidsstudium. Samlet set er uddannelsen svarende til et studieforløb på 3½ studenterårsværk (210 ECTS). Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år, p.t. svarende til 1650 studenterarbejdstimer. Arbejdsbelastningen er således udtrykt og omfatter skemalagt undervisning, studieforberedelse og skriftlige arbejder, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, studieophold og projekter i udvalgte virksomheder, samt selvstudium og eksamensdeltagelse DIMITTENDERNES TITEL Den, der har gennemført uddannelsen, er berettiget til betegnelsen: Professionsbachelor i International Hospitality Management Engelsk titulering: Bachelor of International Hospitality Management 5.0 Uddannelsens indhold, struktur og adgangskrav Uddannelsen består af 3 semestre (5. 7. semester), der har som overordnet mål, at den studerende tilegner sig en helhed af faglige kvalifikationer inden for det enkelte semesters tidsramme. Figur 2.0 illustrerer rammen om uddannelsens placering i relation til KVU og kandidatgrad. Et fuldtidsstudieår svarer til 60 ECTS-point. 5.1 ADGANGSKRAV Som det fremgår af figur 2.0 er PBA. IHM en top up uddannelse på 90 ECTS point og dermed 1 år og 6 måneders varighed. Studerende fra serviceøkonom og markedsføringsøkonomuddannelsen har direkte adgang. Herudover vurderes ansøgere med realkompetencer på individuelt niveau, da disse kan bidrage positivt til såvel uddannelsen som branchen efterfølgende. 6

7 Mulighed for kandidatuddannelse (120 ects). Se afsnit 8.0 Professionsbachelor i International Hospitality Management (90 ects). Serviceøkonom (120 ects) Markedsføringsøknom (120 ects) Anden relevant uddannelse svarende til 120 ects. Figur UDDANNELSENS OPBYGNING PR. SEMESTER OPGJORT I FAGMODULER OG FAG Uddannelsens opbygning varierer i to modeller afhængig af den udbydende uddannelsesinstitution. De to modeller er illustreret nedenfor. (forskellen består i, at praktik og strategi kan være byttet rundt på henholdsvis 6. og 7. semester). Model 1: Erhvervsakademiet Copenhagen Business, Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Allé 18, 2500 Valby Erhvervsakademi Dania, Tradium Randers, Minervavej 63, 8900 Randers 7

8 5. semester Økonomi (15 ECTS) Ledelse (10 ECTS) Videnskabsteori (5 ECTS) 6. semester Kultur og gæsteforståelse (10 ECTS) Valgfrit uddannelseselement (5 ECTS) Praktikophold (15 ECTS 7. semester Strategi (15 ECTS) Bachelorprojekt (15 ECTS) Model 2: University College Nordjylland, Lindholm Brygge 35, 9400 Nørresundby, Erhvervsakademi Lillebælt Tietgen Business College, Nonnebakken 9, 5000 Odense C 5. semester Økonomi (15 ECTS) Ledelse (10 ECTS) Videnskabsteori (5 ECTS) 6. semester Kultur og gæsteforståelse (10 ECTS) Valgfrit uddannelseselement (5 ECTS) Strategi (15 ECTS)* 7. semester Praktik(15 ECTS) Bachelorprojekt (15 ECTS) Nedenfor fremgår en detaljering af de enkelte fagmodulers indhold: 5. semester 6. semester 7. semester Økonomi Optimering og Revenue Management Nøgletalsstyring og årsregnskab Afdelings og aktivitetsbudgettering Investering og finansiering Fordeling af omkostninger 15 ECTS

9 Ledelse Personalejura og arbejdsmiljøsystemet Human Ressource Management og Lederskab Videnskabsteori 10 ECTS ECTS Valgfrit element Se institutionsspecifik studieordning 5 ECTS Kultur og gæsteforståelse (kan gennemføres som internationalt modul se inst. specifik studieordning.) Kulturbegrebet og hospitalityindustrien Gæste/kundeadfærd Organisationskultur Forhandlingsteknik 10 ECTS Praktik (Uddannelsesinstitutionen afgør om dette afvikles på 6. eller 7. semester se den institutionsspecifikke studieordning) Praktik og praktikprojekt 15 ECTS 15 ECTS Strategi (Uddannelsesinstitutionen afgør om dette afvikles på 6. eller 7. semester se den institutionsspecifikke studieordning) Strategisk analyse Strategi, koncept og produktudvikling Strategisk implementering og ledelse 15. ECTS Bachelorprojekt 15 ECTS Samlet ECTS UDPRØVNING Udprøvningsbegrebet dækker bredt over alle former for prøver, interne/eksterne eksamener, bundne forudsætninger mv. Bemærk at denne del af studieordningen er landsdækkende! Dette betyder, at den enkelte uddannelsesudbyder i den institutionsspecifikke del af studieordningen har indskrevet udprøvningselementer, der specifikt gør sig gældende for den respektive udbyder, herunder eksempelvis bundne forudsætninger. 9

10 ECTS Udprøvning 5. semester Økonomi 15 - Opgaver. I løbet af semestret stilles i alt hvad der svarer til 5 opgaver, en i hvert økonomi kerneområde, hvoraf 80% skal bedømmes godkendt før indstilling til afsluttende eksamen kan finde sted. Individuel vurdering o Intern bedømmelse. Vurdering: godkendt/ikke godkendt - Eksamen. 4 timers skriftlig eksamen. Individuel o Ekstern censur. Vurdering: 7- trins-skala o Vægtning: skriftlig: 1,0 o Hjælpemidler: Tilladt dog ingen form for kommunikation. Der vil være mulighed for at få opgaven udleveret i digital form 2 Ledelse 10 Eksamen: Individuel caseopgave udleveres en uge før aflevering. Sideomfang defineres i den institutionsspecifikke ordning. Mundtlig forsvar afholdes 1-3 uger senere og har en varighed af 20 minutter pr. studerende. Eksamen afholdes individuelt. Intern censur. Vurdering: bestået/ikke bestået. - Vægtning: Skriftlig 0,5, Mundtlig 0,5. Videnskabsteori 5 Den studerende udformer en individuel synopsis der ved hjælp af videnskabsteoretisk analyse afdækker relevante holdninger og synspunkter i forhold til et givet problemkompleks. Intern censur: Vurdering: Godkendt/ikke godkendt - Vægtning: Skriftlig 1.0 Den studerende modtager mundtlig feed-back af 15 min varighed, hvor besvarelsen leveres tilbage. Såfremt den bedømte synopsis ikke vurderes godkendt anvendes seancen til at angive, hvad der skal ændres. Aflevering af ny besvarelse skal ske senest 1 uge efter feed-backen er givet, hvorefter processen gentages. 2 Opgaven uploades på intranettet, ved eksamensopstart. Den studerende kan herfra downloade opgaven. Såfremt der er nedbrud på netværket anvendes den papirbaserede test. 10

11 6. semester Kultur og gæsteforståelse 10 Opgaver. I løbet af semestret stilles i alt hvad der svarer til 4 opgaver, en i hvert område, hvoraf mindst 75 % skal bedømmes godkendt, før indstilling til afsluttende eksamen kan finde sted. Institutionen afgør, om det kan være gruppeopgaver, men der foretages altid en individuel vurdering. Der kan i nogle af opgaverne anvendes opponentfunktioner. (institutionsspecifik afgørelse). o Intern bedømmelse. Vurdering: godkendt/ikke godkendt Eksamen 30 min. forberedelse til bevarelse af et trukket fagområde. Herefter 30 minutters individuel mundtlig eksamen med baggrund i refleksion over fagets pensum. Censur: Ekstern. Vurdering: 7- trins-skala vægtning: Mundtlig 1.0 Valgfrit element 5 ECTS Se institutionsspecifik studieordning. Strategi 3 15 Der udarbejdes en individuel strategiopgave på anslag inkl. mellemrum. Opgaver der er under anslag inkl. mellemrum afvises til bedømmelse. Afprøvning foregår ved ekstern censur. Vurdering: 7- trins-skala (vægtning : skriftlig 1.0) 7. semester Praktik 4 15 Eksamen - praktik. I samarbejde med praktikvirksomheden vælges en problemstilling som den studerende, efter godkendelse fra vejleder, analyserer i et projekt til aflevering. Den studerende udarbejder endvidere en logbog til aflevering. Logbogen skal behandle den studerendes håndtering og refleksioner omkring satte læringsmål under praktikken. Der afholdes mundtlig eksamen, med praktikprojekt samt bogens indhold som omdrejningspunkt. o Censur: Intern. Godkendt/ikke godkendt o Vægtning: Skriftlig: 0,5. Mundtlig: 0,5 o 30 min. mundtlig eksamen. 3 Bemærk, at strategimodulet kan være placeret på 7. semester afhængig af den udbydende institution 4 Bemærk, at praktikmodulet kan være placeret på 6. semester afhængig af den udbydende institution 11

12 Bachelor 15 Eksamen bachelorprojekt. Skriftlig behandling af valgt problemstilling. Projektet afleveres og danner grundlag for mundtlig eksamen. o Eksamination: 60 min. o Censur: Ekstern. 7- trins-skala o Vægt: Skriftlig.: 0,7 Mundtlig: 0,3 o Der gives én samlet karakter. Som udgangspunkt skrives projektet individuelt, men der kan søges dispensation ved institutionen til at skrive sammen. (eksempelvis, hvis praktikken er afholdt samme sted). Omfang: 1 person: Antal anslag: inkl. mellemrum opgaver under anslag inkl. mellemrum modtages IKKE til bedømmelse. (skal fremgå af forsiden). 2 personer: Max anslag inkl. mellemrum, og min anslag før opgaven modtages til bedømmelse. Der foretages altid individuel bedømmelse, og det skal fremgå hvem der er hovedansvarlig for respektive afsnit. Eksamensbevisets indhold afspejler ovenstående oversigt. Samtlige eksamener skal bestås før titlen PBA. IHM kan erhverves censur Eksamener afholdt på IHM uddannelsen følger gældende retningslinjer, hvor minimum 50 % af den samlede uddannelse afholdes med ekstern censur, tilsvarende 45 ECTS. En ekstern eksamen betyder, at censorsekretariatet har beskikket en censor til erhvervet. Herudover anvendes interne eksamener, hvor censor kan være udpeget blandt egne undervisere eller blandt undervisere på andre udbydende uddannelsesinstitutioner. Ligeledes kan relevante branchepersoner fra erhvervslivet inddrages som censorer. 5.4 UNDERVISNINGSFORMER - Undervisningen gennemføres ved anvendelse af forelæsninger, holdundervisning, gæsteforelæsninger, øvelsesrækker, præsentationer (inkl. studenterpræsentationer), cases, seminarer og projekter samt studieophold i organisationer tilknyttet uddannelsen. - Formål, indhold m.v. for de enkelte fag, herunder professionsrettede aktiviteter, studieophold og det afsluttende bachelorprojekt, er beskrevet nærmere i afsnit Uddannelsens undervisning på 6. semester er internationalt baseret og foregår derfor sædvanligvis på engelsk. 5 Den enkelte uddannelsesudbyder har mulighed for at supplere eksamensbevisets indhold med synliggørelse af resultater fra eksempelvis bundne forudsætninger eller andre opnåede resultater. I så fald står dette omtalt i den institutionsspecifikke del af studieordningen. 12

13 6.0 Kerneområder, herunder fagenes formål, indhold og den studerendes udbytte 6.1 ØKONOMI (15 ECTS) Den studerende skal kunne udarbejde virksomhedens budgetter samt foretage for og efterkalkulationer. Desuden skal den studerende være i stand til at udarbejde de for IHM-virksomheden relevante nøgletal og bruge disse til kritisk styring af virksomheden. Endelig skal den studerende anvende yield og revenue management til optimering af virksomhedens indtjening på såvel kort som langt sigt Økonomi Viden, færdigheder, kompetencer Alment regnskab, således at den studerende kan opstille et budget og regnskab til brug for analyse af virksomhedens nøgletal Investerings og finansieringsmuligheder, budgetteringens komplekse problemstillinger samt omkostningsstrukturen indenfor IHM erhvervet Etablering af virksomhed, herunder hvilke krav der er til at kunne opnå et næringsbrev Forskellige principper for kalkulationsmetoder og branchemæssig anvendelse heraf IHM erhvervets centrale begreber indenfor yield og revenue management Blandede omkostninger og direkte/indirekte omkostninger samt metoder til fordeling af disse Den studerende skal have færdighed i at: udarbejde et afdelings og aktivitetsbudget samt opstille et regnskab til analysebrug kalkulere efter de gængse metoder indenfor branchen samt beregne virksomhedens særlige branchenøgletal Anvende metoder til at fordele blandede omkostninger samt indirekte omkostninger opstille alternative forslag til investerings og finansieringsmuligheder og begrunde disse anvende yield og revenue management, således at den studerende kan give input til forbedring af virksomhedens indtjening på kort og langt sigt Den studerende skal have kompetence til: at udvikle budgetforslag og nøgletal til styring af virksomheden på baggrund af input fra virksomhedens forskellige afdelinger og aktiviteter 13

14 at kunne analysere virksomhedens situation, opstille og vurdere forskellige forslag til optimering af driften Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: - Se afsnit Kerneområder i økonomi Økonomi på IHM indeholder følgende 4 hovedområder med tilhørende ECTS Økonomi Optimering og Revenue Management Nøgletalsstyring og årsregnskab Afdelings og aktivitetsbudgettering Investering og finansiering Fordeling af omkostninger 15 ECTS LEDELSE (10 ECTS) Den studerende skal selvstændigt kunne udøve ledelse ved at indgå i ledelses og samarbejdsmæssige sammenhænge og anvende de ledelsesværktøjer, der retter sig mod personalestyring, ledelse, udvikling. Ledelse Viden, færdigheder og kompetencer Den studerende skal have viden om: personalestyring generelt, arbejdsmarkedets overenskomster og de juridiske bindinger, der har indflydelse på personalestyringen inden for hospitality sektoren forskellige kommunikationsteknikker kompetenceudvikling i hospitality sektoren stress og stresshåndtering Den studerende skal have færdighed i at: anvende overenskomsternes bestemmelser i planlægningen indenfor hospitalityvirksomheden indstille, hvilke kompetencemål den enkelte afdeling eller virksomhed skal forfølge identificere potentielle konflikter 14

15 kunne identificere det gode arbejdsmiljø og opstille handlingsplan til forbedring af dette Den studerende skal have kompetence til: planlægge arbejdsfordelingen under hensyntagen til gældende regler og bestemmelser Facilitere konfliktløsning implementere en kompetenceudviklingsplan udvikle sit personlige lederskab Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: Se afsnit Kerneområder i ledelse Følgende fagområder dækkes i modulet ledelse: Fag: Personalejura og arbejdsmiljøsystemet Human Ressource Management & Lederskab ECTS Videnskabsteori & metode (5 ECTS) Videnskabsteori og metode er placeret i 5. semester, og har et omfang på 5 ECTS. Formålet med faget er følgende: Anskueliggørelse af, hvilke konsekvenser valg af videnskabeligt paradigme har for metodevalg, og hvad det i sidste ende betyder for analysen og vurderingen af praksis. Give grundlag for det akademiske arbejde. Undersøgelse af de centrale metodiske tilgange indenfor samfundsvidenskaberne. Forståelse af tilgangenes evne til at producere viden. Kritisk reflektere over den samfundsmæssige videns produktion Videnskabsteori & metode Viden, færdigheder og kompetencer Viden Den studerende skal: have indblik i vigtige perspektiver på viden, indsigt og erkendelse have et solidt kendskab til, hvad viden er i samfundsvidenskabelig forstand. 15

16 have et grundlæggende kendskab til væsentlige videnskabsteoretiske problemstillinger og skoler inden for et samfundsvidenskabeligt perspektiv. have viden om metodiske tilgange, der understøtter frembringelsen af viden. have kendskab til og forståelse for centrale paradigme inden for de samfundsvidenskabelige discipliner. have forståelse for metodologi. Færdigheder Den studerende skal: kunne forholde sig kritisk til empirisk-analytiske undersøgelser og herunder kunne diskutere, hvad viden er, hvordan den frembringes, og hvordan den spiller sammen med praksis kunne reflektere over, samt indgå i, diskussion omkring videns produktion kunne arbejde med videnskabsteoretiske og metodemæssige problemstillinger og integrere forståelse af videnskabeligt arbejde og metode med faglighed i projekt- og rapportskrivning kunne indsamle, bearbejde og tolke kvantitative og kvalitative data samt forholde sig kritisk til et foreliggende eller nyt datamateriale, herunder have kendskab til måleskalaer og kunne bedømme datas relevans, aktualitet, validitet, reliabilitet og generaliserbarhed kunne udarbejde problemanalyse og foretage problemafgrænsning, opstille problemstilling og hypoteser, samt foretage metodemæssige overvejelser og begrunde valg af undersøgelsesmetoder kunne strukturere og analysere efter principper for videnskabeligt arbejde Kompetencer Den studerende skal kunne anvende en videnskabsteoretisk og metodisk tilgang til løsning af praktiske problemstillinger. kunne udarbejde videnskabeligt baserede rapporter og projekter, herunder at formidle undersøgelsesresultater og løsningsforslag m.v. i en overskuelig og let læselig rapport, der indeholder en klar problemformulering, metodemæssige overvejelser samt en vurdering af resultaters og forudsætningers pålidelighed og gyldighed 16

17 kunne opstille en undersøgelsesplan samt vurdere alternative undersøgelsesmetoders stærke og svage sider kunne begrunde sit metodevalg samt forholde sig kritisk til denne metode 6.4 Kultur og gæsteforståelse (10 ECTS) Dette modul er tilrettelagt således, at det kan gennemføres såvel på en institution i Danmark som på en udenlandsk institution. Modulet indeholder temaer såsom kulturforståelse, brancheforståelse, kommunikation og praksis i hospitality-erhvervet, og det vil med fordel kunne gennemføres i udlandet. Formål Den studerende skal besidde forståelse for kultur og kunderelationer og kunne anvende kulturbegreber og kulturanalysens kompleksitet i virksomhedens drift og udvikling samt ved forhandling med repræsentanter fra andre kulturer Kultur og gæsteforståelse Viden, færdigheder og kompetencer Den studerende skal have viden om: hvordan organisationskultur, professionskultur og national kultur manifesterer sig i praksis i hospitality-branchen koncepter, teorier og modeller for kulturel forståelse og anvendelse inden for hospitality-branchen teknikker til brug i interaktion med gæster, kunder, leverandører, samarbejdspartnere med flere Den studerende skal have færdighed i at: anvende sin viden om kultur til komparative studier af nationale kulturer anvende og vurdere kulturelle modeller og koncepter til ledelse og udvikling inden for en hospitality-virksomhed eller organisation anvende og vurdere modeller og koncepter i interaktion med eksterne interessenter Den studerende skal have kompetence til at: foretage og anvende relevante analyser af kulturer mhp. at udvikle virksomheden kommunikere og forhandle med personer, virksomheder og organisationer ud fra kulturelle aspekter herunder inddragelse af økonomiske, ledelsesmæssige og kunderelaterede aspekter såvel som etiske overvejelser Undervisningsform Undervisningen foregår på engelsk, da den er en del af internationaliseringen. Undervisningen er baseret på et samspil mellem klasseundervisning, forelæsninger, gæsteforelæsninger, gruppeopgaver samt delopgaver, workshops og rollespil, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis i IHMerhvervet. Der er en høj grad af fremlæggelser i undervisningen Obligatoriske aktiviteter og udprøvning Se afsnit

18 6.4.4 Kerneområder i faget I det kommende afsnit er angivet indhold for de fag der afholdes i modulet Kultur og gæsteforståelse. Fag: Kulturbegrebet og hospitalityindustrien Gæste/kundeadfærd Organisationskultur Forhandlingsteknik ECTS Valgfrit modul (5 ECTS) - Se institutionsspecifik studieordning 6.6 STRATEGI (15 ECTS) Strategi afvikles enten på 6 eller på 7. semester afhængig af den institutionsspecifikke studieordning. Den studerende skal kunne forstå IHM sektorens strategiske udfordringer samt kunne vurdere udviklingsmuligheder for virksomheden eller organisationen. Endvidere skal den studerende kunne udvikle nye markeder og nytænkende koncepter samt kunne udvikle virksomheden strategisk. Undervisningen kan foregå på engelsk afhængig af den udbydende uddannelsesinstitution Strategi Viden, færdigheder og kompetencer Den studerende skal have viden om: Modeller og teorier for strategisk analyse strategiske modeller og værktøjer indenfor Hospitality-sektoren udvikling og implementering af strategi strategisk ledelse Den studerende skal have færdighed i at: vurdere kritiske succesfaktorer for den enkelte virksomhed eller organisation samt udvikle og kommunikere virksomhedens strategi med henblik på at udvikle virksomheden og organisationen indgå i dialog med ledelse og medarbejdere om virksomhedens strategiske udfordringer se mulighederne i indgåelse af alliancer/netværk med andre aktører Den studerende skal have kompetence til at: analysere virksomhedens strategiske udfordringer udvikle strategier for nye og gamle markeder udvikle koncepter planlægge implementering af virksomhedens strategi og sætte dette i relation til et strategisk ledelsesperspektiv Undervisningsform 18

19 Undervisningen er baseret på helhedsorienteret undervisning i et samspil mellem klasseundervisning, forelæsninger, gæsteforelæsninger, gruppeopgaver og workshops, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis i IHM-erhvervet. Der er en høj grad af fremlæggelser i undervisningen Udprøvning og obligatoriske aktiviteter: Se afsnit Kerneområder i strategi Følgende fag dækkes i modulet strategi: Fag: Strategisk analyse Strategi, koncept og produktudvikling Strategisk implementering ledelse ECTS PRAKTIK (15 ECTS) Praktiket afholdes på 6. eller 7. semester og tæller for 15 ECTS points. (se institutionsspecifik studieordning). Der er tale om en fuldtidspraktik tilsvarende en arbejdsbelastning på 37 timer/uge inkl. praktikprojekt og logbog. Praktikken tager sit udgangspunkt i, at den studerende efterfølgende skal have mulighed for at vurdere og inddrage praktiske problemstillinger, der er relevante for uddannelsen og det afsluttende bachelorprojekt. De studerende, der påbegynder overbygningsuddannelsen vil normalt allerede have gennemført et obligatorisk praktikforløb af 3 måneders varighed, svarende til 15 ECTS point, på den forudgående akademiuddannelse. Herefter resterer således et praktik på yderligere 3 måneder (15 ECTS point) på overbygningsuddannelsen. Den studerende oppebærer SU under praktikken Formål med praktikken Formålet med uddannelsens praktikdel er, at de studerende udvikler professionelle handlekompetencer i et forløb med stigende kompleksitet, samt at de studerende tilegner sig indblik i de komplekse problemstillinger, en leder/konsulent står overfor i dagligdagen inden for hospitality sektoren. For at praktikken bliver andet og mere end mesterlære i traditionel forstand, skal den studerende reflektere over praksis og forholde sin nye viden om praksis til den teoretiske undervisning på uddannelsesinstitutionen. Netop samspillet mellem teori og praksis er professionsbacheloruddannelsernes kendetegn, men det er også en væsentlig udfordring at opnå den ønskede synergieffekt mellem uddannelsens praktiske og teoretiske dele. Praktikken skal bidrage til, at den studerende når de mål for uddannelsen, der er beskrevet under 19

20 afsnit 4.1, hvoraf den færdiguddannedes viden, færdigheder og kompetencer fremgår. Praktikken bidrager til at målene opnås, men praktikken giver særligt den studerende mulighed for praktisk anvendelse af viden og værktøjer og færdighed i at vurdere og reflektere over praksisnære problemstillinger samt det at begrunde de valgte handlinger og løsninger herpå. Endvidere er evnen til at håndtere komplekse situationer i praktiske sammenhænge, påtage sig ansvar og indtræde i ledelsesmæssige funktioner samt evnen til at identificere egen læringsbehov centrale i praktiksituationen. Da praktikken er en del af læreprocessen, er det vigtigt, at der bliver evalueret på denne fra alles side, således at praktikken konstant udvikles og forbedres Ansøgning og godkendelse af praktikplads Den studerende ansøger selv om relevante praktikpladser, og vil kunne få hjælp og vejledning af uddannelsesudbyderen. Vejleder godkender praktikvirksomhed samt praktikkontrakten. Ved tvivl omkring praktikvirksomhedens, herunder arbejdsområdernes, relevans for studiet, og dermed målsætningen for praktikken, er det studielederen der træffer afgørelsen om godkendelsen. Resterende forhold omkring praktikfremgår af den institutionsspecifikke studieordning. 6.8 BACHELORPROJEKT- Formål, forudsætninger og indhold (15 ECTS) Bachelorprojektet afslutter uddannelsen og eksamen afholdes ved udgangen af 7. semester. Formålet med bachelorprojektet er at vise, at den studerende kan kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og kan formidle dette på baggrund af et solidt metodisk (læs: i akademisk og praktisk forstand) grundlag, i overensstemmelse med afsnit 4.1. Bachelorprojektet skal tage udgangspunkt i en praksisnær problemstilling og udarbejdes som udgangspunkt i samarbejde med en virksomhed/organisation 6. Bachelorprojektet skal have tværfaglig karakter, og skal indeholde en redegørelse for økonomisk bæredygtighed. Emnet for det enkelte projekt formuleres af den studerende i samråd med tildelt vejleder og opgavevirksomhed. Vejleder godkender opgavens problemformulering og titel. For at blive indstillet til eksamen skal den studerende have gennemført og bestået samtlige forudgående fag/moduler, herunder praktikdelen, forud for indstilling til eksamen i bachelorprojekt. Den studerende skal kunne reflektere over IHM erhvervets anvendelse af teori og metode. Herunder skal den studerende kunne anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information, således at den studerende kan formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere. Endelig skal den studerende kunne vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde de valgte handlinger og løsninger. 6 Såfremt den udbydende institution godkender det, kan der skrives om en problemstilling der udelukkende brancherelateret. Problemformulering og titel udarbejdes i samråd mellem den studerende og uddannelsesudbyder. Tildelt vejleder godkender opgavens problemformulering og titel. 20

21 Udprøvning Med udgangspunkt i det skriftlige bachelorprojekt eksamineres den studerende ved en individuel mundtlig eksamen med ekstern censur. Der gives én samlet karakter for bachelorprojektet og den mundtlige prøve. Vægtning: Den skriftlige del af projektet vægtes 2/3 i karaktergivningen. Vurdering: 7- trins-skala. For uddybelse af orientering omkring bachelorprojekt se den institutionsspecifikke studieordning. Se endvidere afsnit Øvrige forhold vedrørende eksamen og prøver Som studerende er man automatisk tilmeldt alle ordinære eksterne og interne prøver jfr. Afsnit 5,3. For t være studieaktiv, skal man deltage i alle ordinære prøver og eksaminer. Såfremt man ikke består den ordinære eksamen/prøve eller er syg og kan fremvise lægeerklæring, kan man indstille sig til sygeeksamen/reeksamen. Såfremt man ikke ønsker at deltage i den ordinære eksamen henvises til gældende retningslinjer jfr. den institutionsspecifikke studieordning. 7 Hvis man framelder sig den ordinære eksamen / prøve, kan man først tage denne igen ved næste ordinære termin med mindre dispensation tildeles (gives ved gyldig grund). Såfremt man uden gyldig grund udebliver fra den ordinære eksamen / prøve har man brugt et eksamensforsøg, og kan først indstille sig til eksamen ved næste ordinære eksamen / prøve året efter. 7.1 Gruppestørrelser I forbindelse med udarbejdelse af gruppeopgaver defineres grupper som værende af størrelsen 3-5 studerende. Undtaget herfor er det afsluttende eksamensprojekt. Uddannelsesinstitutionen kan, hvor det findes nødvendigt, sammensætte grupper. 7.2 Tilbagemelding på prøver og eksaminer I forbindelse med mundtlig eksamen / prøve meddeles bedømmelsen til den studerende i umiddelbar forlængelse af den enkelte studerendes mundtlige eksamen / prøve. For udprøvning, hvor eksaminanden ikke får bedømmelsen umiddelbart efter afholdelsen, meddeles eksaminanderne senest på dagen for afholdelse af eksamen, hvornår bedømmelsen vil blive bekendtgjort. Det tilstræbes at eksaminanden får bedømmelsen senest 14 dage efter afholdelse. Såfremt andet gør sig gældende foretages en information fra den udbydende institution til den studerende. Ved skriftlige eksaminer og prøver sker tilbagemeldingen udelukkende ved fremsendelse af karaktermeddelelse, elektronisk opslag eller opslag på uddannelsesinstitutionen (med eksamensnummer). 7.3 Eksamensplan årgang Eksamensplanen for årgang fremgår af den institutionsspecifikke studieordning. 7 Baseres på bekendtgørelse 1016kapitel 3, 5 21

22 Økonomi hjemmeopgaver Økonomi 4 timers skriftlig eksamen 2. Re-eksamen 4 timers skriftlig økonomi. 3. Re-eksamen 4 timers skriftlig økonomi Ledelse hjemmeopgave/ projekt Ledelse -Case Intern prøve Landsdækkende eksamensplan årgang Udleveres / godkendes Afleveres Eksamenstidspunkt Se institutionsspecifik Se institutions-specifik Se institutionsspecifik studieordning studieordning studieordning Torsdag 19. januar 2012 Kl. 9 Torsdag 16. februar 2012 Kl. 9 Torsdag 15. marts 2012 Kl. 9 Institutionsspecifik Institutionsspecifik Institutionsspecifik Udleveres mandag den 9. januar Afleveres mandag d. 16. januar Eksamen: Uge Intern prøve Videnskabsteori Kultur og gæsteforståelse. Ekstern eksamen. 2- reeksamen. Kultur og gæsteforståelse. Ekstern eksamen. For studerende tilknyttet en institution, hvor praktikken afvikles på 6. sem: 3- reeksamen. Kultur og gæsteforståelse. ekstern eksamen. For studerende tilknyttet en institution, hvor praktikken afvikles på 6. sem: Praktikprojekt skriftlig Aflevering af projekt Institutionsspecifik Institutionsspecifik Institutionsspecifik Ikke aktuelt Ikke aktuelt Eksamen uge Ikke aktuelt Ikke aktuelt Uge Uge Ikke aktuelt Ikke aktuelt Uge Uge Institutionsspecifik Institutionsspecifik Institutionsspecifik 22

23 Praktik Aflevering af logbog Praktik Mundtligt forsvar Strategi Ekstern eksamen Samme dato som aflevering af praktikprojekt Samme dato som aflevering af praktikprojekt Samme dato som aflevering af praktikprojekt Institutionsspecifik Institutionsspecifik Institutionsspecifik Introduktion gives senest 3 uger før aflevering Torsdag d. 3. maj kl. 12 Ikke aktuelt For studerende tilknyttet en institution, hvor strategi afvikles på 7. semester: Introduktion gives senest 3 uger før aflevering Torsdag d. 1. november kl. 12 Ikke aktuelt 2. strategi Ekstern eksamen Torsdag d. 24. maj kl. 12 Ikke aktuelt For studerende tilknyttet en institution, hvor strategi afvikles på 7. semester: Torsdag d. 22. november kl strategi Ekstern eksamen Torsdag d. 22. november kl. 12 Ikke aktuelt For studerende tilknyttet en institution, hvor strategi afvikles på 7. semester: Torsdag d. 13. december kl. 12 Bachelor Ekstern eksamen Godkendelse af problemstilling: Mandag d. 7. januar 2013 kl. 12 Uge 4+5 Bachelor Ekstern eksamen Senest: Fredag d. 9. november 2012 Godkendelse af problemstilling: Tirsdag d. 2. april 2013 kl. 12 Uge Senest: mandag d. 4. februar 2013 I forbindelse med ovenstående eksamensplan gælder følgende vedr. tidspunkter: 23

24 Udlevering af eksamensoplæg sker fra kl pågældende dato Aflevering af besvarelser skal ske senest kl pågældende dato 7.4 Klager over opnået eksamen Såfremt den studerende ønsker at klage over eksamen, skal begrundet klage fremsendes skriftligt til institutionen senest 2 uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort jf. bekendtgørelse nr om eksamen kapitel 10 og Brug af kilder og data ved udarbejdelse af skriftlige besvarelser I forbindelse med udarbejdelse af skriftlige besvarelser, vil der ofte, som en del af dokumentationsgrundlaget, være behov for at anvende andres arbejde, det være sig citater, grafiske fremstillinger, tabeller, litteratur, tekster fra internettet, personers udtalelser eller en bearbejdet gengivelse af andres arbejde f.eks. fra en lærebog. Når ovenstående anvendes SKAL der tydeligt angives kilde, og gældende retningslinjer fra den udbydende institution skal følges. Direkte afskrift uden en klar kildehenvisning vil blive opfattet som snyd plagiat 8 I forbindelse med aflevering af skriftlige besvarelser skal disse altid underskrives på sidste side, derved bekræftes at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. 7.7 Dispensationsmulighed Såfremt den studerende ønsker dispensation fra ovenstående eksamensbestemmelser, skal der fremsendes skriftlig anmodning til den pågældende uddannelsesinstitution. Dispensation gives kun, når særlige forhold gør sig gældende (fx dødsfald i nær familie, sygdom el. lign.) Bekendtgørelse 1016 kapitel Håndtering af snyd under studiet Håndtering af snyd sker i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelse 1016, kapitel Internationalisering Internationaliseringsaspektet udgør en nødvendig og integreret del af en uddannelse, der som International Hospitality Management retter sig mod en globaliseret verden. Det vil således være et grundvilkår for et succesfuldt udbud af IHM-professionsbacheloruddannelsen, at den vil kunne måle sig med det bedste, som toneangivende europæiske hospitality skoler har at byde på. Det er en overordnet målsætning, at uddannelsen arbejder med internationalisering på en sådan måde, at den generelt bidrager til faglig udvikling og nytænkning på uddannelsen og for de studerende. Der er tale om institutioner med akkrediterede bachelorprogrammer inden for hospitality, og med de indgåede aftaler sikres modulets bachelorniveau. I undervisningen inddrages relevante resultater fra 8 Eksamensbekendtgørelse 1016 kapitel

25 international forskning, dels via litteratur og videnudveksling med relevante internationale universiteter, dels ved inddragelse af udenlandske gæsteforelæsere. Endvidere indgår lærerudveksling med disse universiteter. 9.0 Kvalificering til videre uddannelse En professionsbachelor i International Hospitality Management giver mulighed for at læse videre til kandidat. (Den studerende skal være forberedt på, at universitet kan forlange erhvervelse af suppleringskurser inden opstart). - Kandidatuddannelsen i Turisme, AAU. Gennemsnit på min. 7 for optag, herudover individuel vurdering gennem samtale. - Cand. Merc. International Business V. Syddansk universitet. - Cand. Merc. I Management & Strategy V. Syddansk universitet. - Cand. Merc. I Management & Strategy V. Syddansk universitet. - Cand. Merc. I Marketing, Communication & Globalisation V. Syddansk universitet Der arbejdes fortsat med at skabe meritaftaler i både ind- og udland. Denne studieordning træder i kraft 1. september 2011 Lov nr. 207 af 31/03/2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse nr. 636 af 2906/2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse nr af 03/11/2009 om uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring Bekendtgørelse nr. 87 af 7. februar2011 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse nr af 24/08/2010 om prøver og eksamen i Erhvervsrettede uddannelser Bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse 25

Studieordning 2011-2013. Professionsbachelor i International Hospitality Management

Studieordning 2011-2013. Professionsbachelor i International Hospitality Management Studieordning 2011-2013 Professionsbachelor i International Hospitality Management August 2011 1.0 FORORD... 3 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 3 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 Fællesdel... 4 4.0 UDDANNELSENS

Læs mere

Studieordning for International Hospitality Management 2011-2013

Studieordning for International Hospitality Management 2011-2013 Studieordning for International Hospitality Management 2011-2013 Professionsbachelor i International Hospitality Management Bachelor of International Hospitality Management Opdateret 31 August 2011 PBA

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Professionsbachelor i International Hospitality Management

Professionsbachelor i International Hospitality Management Professionsbachelor i International Hospitality Management Studiestart pr. august 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION... 3 2 FORORD... 4 3 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4 UDDANNELSENS FORMÅL OG VARIGHED...

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2013 Professionsbachelor i International Hospitality Management Version 1.3. September 2013 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0

Læs mere

Studieordning for. Professionsbachelor i International Hospitality Management 2013-2015. BA in International Hospitality Management

Studieordning for. Professionsbachelor i International Hospitality Management 2013-2015. BA in International Hospitality Management Studieordning for Professionsbachelor i International Hospitality Management 2013-2015 Professionsbachelor i International Hospitality Management BA in International Hospitality Management Studieordning

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af et

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for International Hospitality Management

Studieordning for International Hospitality Management Studieordning for International Hospitality Management Professionsbachelor i International Hospitality Management Bachelor s Degree Programme in International Hospitality Management Godkendt 15. september

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. klasse Et modul fra PD i Læsevejledning i grundskolen Februar 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014

Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Multimedie Designer Uddannelsen Praktikvejledning og information om 4 semester, foråret 2014 Det overordnede tema for 4. semester er PRAKTIK OG PERSPEKTIVERING. Det betyder, at du på 4. semester har mulighed

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Interim-studieordning for BACHELORUDDANNELSE I KINESISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i kinesisk ved Aarhus

Læs mere

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse

Supplerende læreruddannelse - forsøg. SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Supplerende læreruddannelse - forsøg SDU UCL Forsøgsordning kort beskrivelse Forsøget med supplerende læreruddannelse er udviklet i tæt samarbejde mellem University College Lillebælt pg Syddansk Universitet

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Bachelor i sygepleje Studieordning 2009 1. semester Hold 2011 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer 3 Indstilling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I. Januar 1997 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F O R H I S T O R I S K A R K Æ O L O G I Januar 1997 Senest revideret august 2007 1 Kapitel 1: Formål og faglig

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 2, 9, stk. 2, 12, 17, stk. 4, 21, stk. 2, og 22, stk.1, i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R. September 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I I R S K E S T U D I E R September 2002 Senest revideret juli 2007 2 Studieordning for Suppleringsuddannelse

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen

VALGFAGSKATALOG. Erhvervsakademi Dania Viborg. Autoteknologuddannelsen VALGFAGSKATALOG Erhvervsakademi Dania Viborg Autoteknologuddannelsen 2016 Indhold Indholdsfortegnelse 1 Valgfagsbeskrivelser... 3 1.1 Studieteknik... 3 1.2 Markedsføring... 4 1.3 Entreprenørskab... 5 1.4

Læs mere

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv.

Der henvises til Beskrivelse af professionsbachelorprojektet for nærmere oplysninger om forløb, retningslinjer for projektet mv. Modulbeskrivelse Modul 14: Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Professionsbachelorprojekt (herefter PBP) 2. Beskrivelse I dette modul arbejder du i en gruppe

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver

Interne retningslinjer ved prøver. Generelle bestemmelser ved prøver Interne retningslinjer ved prøver Generelle bestemmelser ved prøver Gældende for årgang 12SM 11SM Pædagoguddannelsen i Jelling Ikrafttræden den 15. september 2014 og erstatter alle tidligere udgaver. September

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014

Interne retningslinjer for prøver på Pædagoguddannelsens 6. og 7. semester gældende fra 1. februar 2014 Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 20-02-2014 Udarbejdet af laud / eksamenskontoret Dokumentnavn Interne retningslinjer for prøver på grunduddannelsens 6. og 7. semester

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi Styring og ledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012

INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDHOLD - HA-studiet 2012 HA Erhvervsøkonomi, studiestart 2012 INDLEDNING... 2 UDDANNELSENS OPBYGNING... 7 REGLER OG FAGLIGE PROGRESSIONSBESTEMMELSER... 9 1. DEL - UNDERVISNING... 10 1. DEL - PRØVER...

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012

Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 Om den skriftlige prøve i teoretisk pædagogikum, 2012 I studieordningen står følgende om prøven: III. Den afsluttende opgave Prøven i teoretisk pædagogik skal dokumentere, at kandidaten opfylder de mål,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for BACHELORUDDANNELSE I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål 1. Bacheloruddannelsen i historie ved Aarhus Universitet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT

MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT Campus Esbjerg MILJØ OG RESSOURCE MANAGEMENT 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB En fremtid i miljøets tjeneste Interesserer du dig for miljøet og de udfordringer, som vi står over for nu og i

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

Institutionen kan dispensere fra den fastsatte frist, jf. stk. 1, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Eksamensordning for Københavns Erhvervsakademi Bygningskonstruktører, byggeteknikere, kort- og landmålingsteknikere, produktionsteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer Tilmelding

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag

Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Projektorienteret forløb (praktik) hvordan gør jeg? Kandidatuddannelserne i Statskundskab og Samfundsfag Hvad kan du bruge et projektorienteret forløb til? Studieordningen giver mulighed for at tage et

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D.

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D. AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I F R A N S K K U L T U R O G F R A N S K E S A M F U N D S F O R H O L D September 2003 Senest revideret juli

Læs mere