Professionsbachelor i International Hospitality Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsbachelor i International Hospitality Management"

Transkript

1 Professionsbachelor i International Hospitality Management Studiestart pr. august 2009

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION FORORD STUDIEORDNINGENS INDHOLD UDDANNELSENS FORMÅL OG VARIGHED KOMPETENCEPROFIL FOR EN PROFESSIONSBACHELOR I INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT DIMITTENDERNES TITEL UDDANNELSENS INDHOLD OG STRUKTUR FØLGENDE STRUKTUR DANNER RAMMEN OM UDDANNELSENS PLACERING I RELATION TIL KVU: ADGANGSKRAV UDDANNELSENS OPBYGNING PR. SEMESTER UDDANNELSENS STRUKTUR Kerneområder, jf. Bekendtgørelse (udkast) af 14. maj 2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (bekendtgørelsens 19) Obligatoriske uddannelseselementer, jf. Bekendtgørelse (udkast) af 14. maj 2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (bekendtgørelsens 19) Praktik, jf. Bekendtgørelse (udkast) af 14. maj 2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (bekendtgørelsens 19) Angivelse af interne og eksterne prøver, jf. Bekendtgørelse (udkast) af 14. maj 2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (bekendtgørelsens 19) UNDERVISNINGSFORMER STUDIEOPHOLDSPROJEKT BACHELORPROJEKT FAGENES FORMÅL, INDHOLD OG DEN STUDERENDES UDBYTTE KØKKEN, RESTAURANT, RECEPTION OG TURISME ØKONOMI (15 ECTS) LEDELSE (15 ECTS) KULTUR- OG GÆSTEFORSTÅELSE (15 ECTS) STRATEGI (15 ECTS) BACHELORPROJEKT (15 ECTS) STUDIEOPHOLD (PRAKTIKOPHOLD)... 25

3 1 Introduktion Formålet med forslaget er at udvikle en professionsbacheloruddannelse hotel-, tursime og eventerhvervsområdet med selvstændig profil og målgruppe samt hensigtsmæssige overbygningsmuligheder til Serviceøkonom- og Markedsføringsøkonomuddannelsen samt videre/efteruddannelsesmuligheder inden for diplomuddannelser samt til videregående studier såsom kandidat- og masterstudier på nationalt og internationalt plan. Professionsbacheloruddannelsen skal sikre udvikling af kompetencer i forbindelse med varetagelse af ønsker 1 vedr. fremtidens videregående uddannelser. På baggrund heraf ønskes der etableret en professionsbachelor i International Hospitality Management, da man p.t. kun kan opnå en uddannelse fokuserende på hotel og turisme management svarende til niveauet på erhvervsakademier (KVU) indenfor serviceøkonom. Uddannelsen tones helt specifikt mod hotel, turisme og oplevelsesområdet med fokus på følgende kompetencefelter: markeds-/forretningsmæssige kompetencer, organisatoriske/ledelsesmæssige kompetencer samt til en vis grad kreative og innovative kompetencer, da vi vil skabe en uddannelse, der helt målrettet dækker behovet for velkvalificerede ledere, administratorer, projektledere m.v., der skal varetage job indenfor de mangeartede virksomheder, der findes inden for hotel, turisme og oplevelsesområdet Samlet set er sigtet med professionsbacheloruddannelsen at tiltrække flere unge til at gennemføre en videregående uddannelse og dermed samtidig sikre et tilstrækkeligt antal kvalificerede medarbejdere til hotel, turisme oplevelsesområdet. Samtidig er det formålet, at en uddannelsessøgende, som har afsluttet en kortere videregående uddannelse (KVU) efter de normerede 2 år skal kunne fortsætte endnu 1 år og 7 måneder til professionsbachelorniveauet, hvorved blindgyder i uddannelsessystemet minimeres. 1 Under henvisning til anbefalinger fra arbejdsgruppen om fremtidens videregående uddannelser indenfor oplevelsesøkonomi om etablering af professionsbacheloruddannelser rettet mod specifikke brancher og erhvervsområder.

4 Professionsbacheloruddannelsen skal appellere til den studerende, der ønsker en kompetencegivende videregående brancherettet uddannelse og karriere rettet mod hotel, turisme og oplevelsesområdet med vægten lagt på faglige såvel som de øvrige kompetencer, der er efterspurgt af branchen jf. Forslag til etablering af ny erhvervsrettet videregående uddannelse: Professions bachelor i International Hospitality Management. 2 Forord Professionsbacheloruddannelsen i International Hospitality Management er en 1-årig og 7 måneders bacheloruddannelse, som fungerer som top-up på serviceøkonom og markedsføringsøkonom, samt andre beslægtede uddannelser, godkendt af Undervisningsministeriet og akkrediteret af Akkrediteringsinstituttet. 3 Studieordningens indhold Studieordningen er udarbejdet efter bestemmelserne i Bekendtgørelse (udkast) af 14. maj 2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Ifølge bekendtgørelsens 19 skal studieordningen mindst indeholde en beskrivelse af: Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsen i en studieordning. Stk. 2. Studieordningen omfatter en fællesdel, der udarbejdes i fællesskab af de institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, og en institutionsdel, der kan udarbejdes i fællesskab af flere institutioner, der er godkendt til at udbyde uddannelsen. Studieordningens fællesdel, der finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, indeholder beskrivelse af: 1) Kerneområder, jf. 10, stk. 1, nr. 1, 12, stk. 1, nr. 1, og 13, stk. 1, nr. 1, herunder: a) indhold, b) ECTS-omfang og c) læringsmål. 2) Obligatoriske uddannelseselementer, jf. 10, stk. 1, nr. 1, 12, stk. 1, nr. 1, og 13, stk. 1, nr. 1, herunder: a) indhold, b) ECTS-omfang,

5 c) læringsmål og d) tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet. 3) Praktik, jf. 10, stk. 1, nr. 1, 12, stk. 1, nr. 1, og 13, stk. 1, nr. 1, herunder: a) ECTS-omfang, b) læringsmål og c) tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet. 4) Angivelse af eventuelle yderligere interne og eksterne prøver, der er fælles for alle godkendte udbud af uddannelsen, jf. kapitel 6. Stk. 3. Institutionsdelen skal indeholde: 1) Beskrivelse af valgfri uddannelseselementer, jf. 10, stk. 1, nr. 2, 12, stk. 1, nr. 2, og 13, stk. 3, herunder: a) indhold, b) ECTS-omfang, c) læringsmål og d) tidsmæssig placering i uddannelsesforløbet. 2) Regler for praktikkens gennemførelse, herunder krav og forventninger til de involverede parter. 3) Angivelse af eventuelle yderligere interne og eksterne prøver, jf. stk. 2, nr. 4. 4) Angivelse af hvilke dele af uddannelsen, den studerende kan vælge at gennemføre i udlandet, jf. 6, samt regler, der knytter sig hertil, herunder regler om forhåndsmerit. 5) Krav til skriftlige opgaver og projekter, herunder det afsluttende eksamensprojekt henholdsvis bachelorprojektet. 6) Angivelse af anvendte undervisnings- og arbejdsformer. 7) Retningslinjer for eventuel differentieret undervisning inden for uddannelsesforløbet. 8) Regler om merit, herunder angivelse af eventuelle indgåede meritaftaler, jf. 20, stk. 3. 9) Regler om den studerendes pligt til at deltage i uddannelsesforløbet, jf ) Eventuelle krav om læsning af tekster på fremmedsprog og angivelse af, hvilket kendskab til fremmedsprog dette forudsætter. 11 ) Overgangsordninger. Stk. 4. Ud over regler fastsat i medfør af denne bekendtgørelse skal studieordningen indeholde regler fastsat i medfør af eksamensbekendtgørelsen og eventuelle regler fastsat i medfør af uddannelsesbekendtgørelsen og Undervisningsministeriets adgangsbekendtgørelse.

6 Stk. 5. Det skal af studieordningen fremgå, at institutionen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen/institutionerne. Stk. 6. Inden en studieordning fastsættes og ved væsentlige ændringer heraf, tager institutionen/institutionerne kontakt til studerende og aftagere. Derudover indhentes en udtalelse fra censorformandsskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Stk. 7. Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse. Ved udstedelse af ny studieordning og ved væsentlige ændringer heraf fastsættes overgangsregler i studieordningen. Stk. 8. Gældende studieordning skal være tilgængelig på institutionens hjemmeside. 4 Uddannelsens formål og varighed Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer til hotel-, turisme og oplevelsesområderne, der tilegner sig viden om og forståelse for fagområdets praksis, teori og metode på et niveau, der: kvalificerer den studerende til selvstændigt at analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage alle opgaver, der knytter sig til udvikling, planlægning og drift indenfor branchen. sikrer, at den studerendes personlige udvikling fremmes gennem arbejdet med stoffet og gennem samarbejde og medansvar for deres uddannelse, så de er i stand til at udføre lederens mangeartede funktioner i praksis. kvalificerer den studerende til videregående studier rettet mod nationale/internationale erhvervsøkonomiske uddannelser indenfor International Hospitality Management. Det er uddannelsens formål, at professionsbacheloren i International Hospitality Managment opnår følgende viden, færdigheder og kompetencer:

7 4.1 Kompetenceprofil for en professionsbachelor i International Hospitality Management Dimittender med en professionsbachelorgrad i International Hospitality Management opnår flg.: Viden Skal have viden om professionens/ fagområdets anvendte teori og metode samt om praksis Skal kunne forstå teori og metoder samt kunne reflektere over professionens anvendelse af teori og metode Færdigheder Skal kunne anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information og skal mestre de færdigheder der knytter sig til beskæftigelse inden for professionen Skal kunne vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde de valgte handlinger og løsninger Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik Skal kunne identificere egne læringsbehov og i tilknytning til professionen udvikle egen viden og færdigheder Arbejdsomfang ECTS-point Der henvises til oversigt fra den nye danske kvalifikationsramme for professionsbacheloruddannelsen. Uddannelsen tilrettelægges som et 1 år og 7 måneders heltidsstudium som en top-up (overbygning) på serviceøkonom og markedsføringsøkonomuddannelsen svarende til et samlet studieforløb på 3½ studenterårsværk (210 ECTS). Et årsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år, p.t. svarende til 1650 studenterarbejdstimer. Arbejdsbelastningen er således udtrykt og omfatter skemalagt undervisning, studieforberedelse og skriftlige arbejder, øvrige aktiviteter i forbindelse med undervisningen, studieophold og projekter i udvalgte virksomheder, samt selvstudium og eksamensdeltagelse. Uddannelsen er tilrettelagt således, at der indgår en praktikperiode svarende til 15 ECTSpoint umiddelbart før skrivningen af bachelorprojektet, hvorved den studerende får mulighed for at udnytte virksomhedskontakten i de problemstillinger, som projektet omhandler.

8 4.2 Dimittendernes titel Den, der har gennemført uddannelsen, er berettiget til betegnelsen Professionsbachelor i International Hospitality Management som betegnelse for uddannelsesmæssig baggrund. Den engelsksprogede betegnelse for uddannelsen er Professionsbachelor of International Hospitality Management. 5 Uddannelsens indhold og struktur Uddannelsen består af 3 semestre (5.-7. semester), der som overordnet mål har, at den studerende tilegner sig en helhed af faglige kvalifikationer indenfor det enkelte semesters tidsramme. 5.1 Følgende struktur danner rammen om uddannelsens placering i relation til KVU: 1år og 7måneder overbygning (95 ects) Professionsbachelor i International Hospitality Management 2-årig KVU (120 ects) Serviceøkonom (uanset speciale) Markedsføringsøkonom (uanset speciale) Ansøgere bedømt på realkompetencer 5.2 Adgangskrav Da uddannelsen er en top-up uddannelse på 1 år og 7 måneders varighed ovenpå relevante KVUuddannelser, har studerende fra serviceøkonom og markedsføringsøkonomuddannelsen direkte

9 adgang, da de kompetencer, som disse potentielle studerende evt. mangler, opnås gennem fagene køkken, restaurant, reception og turisme. Herudover vurderes ansøgere med realkompetencer på individuelt niveau, da disse kan bidrage positivt til såvel uddannelsen som branchen efterfølgende. 5.3 Uddannelsens opbygning pr. semester 0. Semester ECTS Udprøvning Køkken Restaurant Reception Turisme semester ECTS Udprøvning Økonomi 15 5 hjemmeopgaver, hvoraf mindst 4 skal bedømmes godkendt 4 timers skriftlig intern prøve Ledelse 15 1 hjemmeopgave, der skal bedømmes godkendt Mundtlig caseopgave med intern censur 2. semester ECTS Udprøvning Kultur- og gæsteforståelse Internationalt modul 15 en rapport, der analyserer og vurderer et konkret kulturelt aspekt mundtlig eksamen ved hvilken den studerende skal præsentere en synopsis på baggrund af en case, der udleveres 2 dage forud for prøven (intern censur) (kan gennemføres som internationalt modul) Praktik 15 rapport om en praktisk problemstilling, der skal indeholde en økonomisk dimension. Skal bedømmes godkendt. 3. semester ECTS Udprøvning Strategi 15 en rapport, der kortlægger en relevant problemstilling indenfor IHM-erhvervet mundtlig eksamen ved hvilken den studerende skal præsentere en synopsis på baggrund af en case, der udleveres 2 dage forud for prøven (ekstern censur) Bachelorprojekt 15 skriftlig projekt med mundtlig eksamen

10 5.4 Uddannelsens struktur Introduktionsdelen har til formål, at den studerende tilegner sig de nødvendige forudsætninger for gennemførelsen af studiets brancherelaterede og faglige dele, hvilket vil være væsentlige elementer i faget køkken, restaurant, reception og turisme jf. figur 5,3. Faglighedsdelen har til formål at give den studerende faglige, teoretiske og metodiske kompetencer for at sikre, at denne kan indgå fleksibelt i samarbejdsrelationer indenfor hotel, turisme og oplevelsesområderne på et teoretisk velfunderet grundlag. Personlig udvikling har til formål at sætte den studerende i stand til indgå fleksibelt i personlige relationer og i komplekse samarbejdsrelationer både som leder og medarbejder. Studiepraktikken har til formål at sætte den studerende i stand til at anvende studiets metoder og redskaber gennem en konkret praktisk opgaveløsning i en given hotel, turisme eller oplevelsesvirksomhed i Danmark eller i udlandet. Formålet med det afsluttende bachelorprojekt er, at den studerende får lejlighed til at demonstrere de erhvervede teoretiske, metodiske og analytiske færdigheder på et afgrænset centralt område inden for hotel, turisme og oplevelsesområderne. Bachelorprojektet kan udarbejdes i tilknytning til en given hotel, turisme og oplevelsesvirksomhed/organisation i Danmark eller i udlandet. Uddannelsens udviklingsbasering sikres via et tæt samarbejde mellem den udbydende institution samt hotel, turisme og oplevelsesområdet Kerneområder, jf. Bekendtgørelse (udkast) af 14. maj 2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (bekendtgørelsens 19) Uddannelsens kerneområder omfatter flg. fag, jf. afsnit 5.3 i denne studieordning: o Køkken, restaurant, reception og turisme 5 ECTS o Økonomi, 15 ECTS

11 o Ledelse, 15 ECTS o Strategi, 15 ECTS o Studieophold (praktikophold), 15 ECTS o Bachelorprojekt, 15 ECTS Hvad angår en uddybende specificering af den indholdsmæssige del af kerneområderne henvises til afsnit 6 i denne studieordning (Fagenes formål, indhold og den studerendes udbytte) Obligatoriske uddannelseselementer, jf. Bekendtgørelse (udkast) af 14. maj 2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (bekendtgørelsens 19) Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer omfatter flg. fag, jf. afsnit 5.3 i denne studieordning: o Køkken, restaurant, reception og turisme 5 ECTS o Økonomi, 15 ECTS o Ledelse, 15 ECTS o Kultur og Gæsteforståelse, 15 ECTS o Strategi, 15 ECTS o Studieophold (praktikophold), 15 ECTS o Bachelorprojekt, 15 ECTS Hvad angår en uddybende specificering af den indholdsmæssige del af de obligatoriske uddannelseselementer henvises til afsnit 6 i denne studieordning (Fagenes formål, indhold og den studerendes udbytte) Praktik, jf. Bekendtgørelse (udkast) af 14. maj 2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (bekendtgørelsens 19) Uddannelsens praktik (studieophold) omfatter flg., jf. afsnit 5.3 i denne studieordning: o Studieophold (praktikophold), 15 ECTS, placeres på 6. semester. Hvad angår en uddybende specificering af den indholdsmæssige del af praktikopholdet (studieopholdet) henvises til afsnit 6 i denne studieordning (Fagenes formål, indhold og den studerendes udbytte).

12 5.4.4 Angivelse af interne og eksterne prøver, jf. Bekendtgørelse (udkast) af 14. maj 2009 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (bekendtgørelsens 19) Hvad angår en uddybende specificering af den indholdsmæssige del af interne og eksterne prøver henvises til afsnit 6 og 7 i denne studieordning (Fagenes formål, indhold og den studerendes udbytte). 5.5 Undervisningsformer Undervisningen gennemføres ved anvendelse af forelæsninger, holdundervisning, øvelsesrækker, præsentationer (inkl. studenterpræsentationer), cases, seminarer og projekter samt studieophold i organisationer tilknyttet uddannelsen. Formål, indhold m.v. for de enkelte fag, herunder professionsrettede aktiviteter, studieophold og det afsluttende bachelorprojekt, er beskrevet nærmere i studievejledningen. 5.6 Studieopholdsprojekt Studieopholdsprojektet udarbejdes på 6. semester og tæller for 15 ECTS points. Formål Formålet med studieopholdsprojektet er, at den studerende afprøver sine teoretiske og praktiske færdigheder til gennemførelse af en konkret praktisk opgave for sin praktikvirksomhed eller - organisation. Indhold Studieopholdsprojektet udføres under praktikopholdet. Opgaven formuleres af den studerende og godkendes af uddannelsesinstitutionen samt virksomheden/organisationen.

13 Den studerende skal udarbejde et konkret innovativt 2 projekt, som hun/han selvstændigt udvikler via fokus på f.eks. en konkret serviceydelse, et produkt, en kundeydelse, en intern arbejdsproces eller en medarbejderevent. På baggrund af en projektrapport, som indeholder den studerendes overvejelser omkring metodevalg, planlægning samt refleksioner omkring processen, skal den studerende vise: at hun/han kan indgå i og løse praktiske arbejdsopgaver at hun/han kan indgå i samarbejdsrelationer at hun/han kan anvende og overføre teori og metode fra bacheloruddannelsens 5. og 6. semester at hun/han kan styre et projekt at hun/han kan formulere sig til forskellige målgrupper Eksamensform Projektrapporten bedømmes ved intern censur efter 7-trinsskalaen. Der gives én karakter, hvor projektrapporten tæller 70 procent og den mundtlige eksamination tæller 30 procent. Den mundtlige eksamination har en varighed af 30 minutter. 5.7 Bachelorprojekt Bachelorprojektet udarbejdes på 7. semester og tæller for 15 ECTS points. Formål Formålet med bachelorprojektet er at vise, at den studerende kan kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og kan formidle dette på baggrund af et solidt metodisk (læs: i akademisk og praktisk forstand) grundlag. Bachelorprojektet skal tage udgangspunkt i en praksisnær problemstilling og må gerne udarbejdes i samarbejde med en virksomhed/organisation. Forudsætninger For at kunne indstilles til bacheloreksamen, skal den studerende have bestået gennemført studieophold samt bestået alle stillede eksamener og bundne forudsætninger. 2 Innovation skal i denne kontekst forstås således, at den studerende bidrager til ny viden i organisationen.

14 Indhold Problemstillingen til bachelorprojektet udarbejdes af den studerende og så vidt muligt i samarbejde med en virksomhed/organisation. Bachelorprojektets problemstilling skal godkendes af skolen (læs: den tildelte vejleder). Bachelorprojektet kan udarbejdes individuelt. Ved løsningen af den opstillede problemstilling er det vigtigt, at den studerende kan anvende relevante teorier og metoder. Derudover skal bachelorprojektet inddrage empirisk materiale til løsning af den konkrete problemstilling. Eksamen/Udprøvning Med udgangspunkt i den skriftlige rapport eksamineres den studerende ved en individuel mundtlig eksamen af 60 minutters varighed, inkl. votering. Bedømmelsen sker ved hjælp af ekstern censur. Der gives én karakter for bachelorprojektet, hvor den skriftlige rapport tæller 70 procent, og den mundtlige eksamination tæller 30 procent.

15 6 FAGENES FORMÅL, INDHOLD OG DEN STUDERENDES UDBYTTE 6.1 Køkken, Restaurant, Reception og Turisme 6.2 Økonomi (15 ECTS) Formål Den studerende skal kunne udarbejde virksomhedens budgetter samt foretage for- og efterkalkulationer. Desuden skal den studerende være i stand til at udarbejde de for IHMvirksomheden relevante nøgletal og bruge disse til kritisk styring af virksomheden. Endelig skal den studerende anvende yield og revenue management til optimering af virksomhedens indtjening på såvel kort som langt sigt. Indhold Den studerende skal have viden om: alment regnskab, således at den studerende kan opstille et budget og regnskab til brug for analyse af virksomhedens nøgletal investerings- og finansieringsmuligheder, budgetteringens komplekse problemstillinger samt omkostningsstrukturen indenfor IHM-erhvervet etablering af virksomhed, herunder hvilke krav der er til at kunne opnå et næringsbrev forskellige principper for for- og efterkalkulationsmetoder og branchemæssig anvendelse heraf IHM-erhvervet centrale begreber indenfor yield og revenue management Den studerende skal have færdighed i at: kunne udarbejde et afdelings- og aktivitetsbudget samt opstille et regnskab til analysebrug kunne for- og efterkalkulere efter de gængse metoder indenfor branchen samt beregne virksomhedens særlige branchenøgletal

16 kunne opstille alternative forslag til investerings- og finansieringsmuligheder og begrunde disse kunne anvende yield og revenue management, således at den studerende kan give input til forbedring af virksomhedens indtjening på kort og langt sigt Den studerende skal have kompetence til: at udvikle budgetforslag og nøgletal til styring af virksomheden på baggrund af input fra virksomhedens forskellige afdelinger og aktiviteter at kunne analysere virksomhedens situation, opstille og vurdere forskellige forslag til optimering af driften Undervisningsform Undervisningen er baseret på et samspil mellem klasseundervisning, forelæsninger, gruppeopgaver samt delopgaver, workshops og øvelsesrækker, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis eller autentiske regnskaber for IHM-erhvervet. Der er en høj grad af praktisk opgaveløsning og fremlæggelser af opgaveløsninger i undervisningen. Obligatoriske aktiviteter Der afleveres mindst 5 hjemmeopgaver, som bedømmes godkendt/ikke godkendt. Mindst 4 af disse opgaver skal være godkendt, for at den studerende kan indstilles til eksamen. Udprøvning Der afholdes en skriftlig 4 timers eksamen. Intern censur.

17 6.3 Ledelse (15 ECTS) Formål Den studerende skal selvstændigt kunne udøve ledelse ved at indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge og anvende de ledelsesværktøjer, der retter sig mod personalestyring, -ledelse, -udvikling. Indhold Den studerende skal have viden om: personalestyring generelt, arbejdsmarkedets overenskomster og de juridiske bindinger, der har indflydelse på personalestyringen inden for hospitality-sektoren forskellige kommunikations- og forhandlingsteknikker kompetenceudvikling i hospitality-sektoren stress og stresshåndtering Den studerende skal have færdighed i at: anvende overenskomsternes bestemmelser i planlægningen indenfor hospitalityvirksomheden indstille, hvilke kompetencemål den enkelte afdeling eller virksomhed skal forfølge identificere potentielle konflikter kunne identificere det gode arbejdsmiljø og opstille handlingsplan til forbedring af dette Den studerende skal have kompetence til: planlægge arbejdsfordelingen under hensyntagen til gældende regler og bestemmelser løse konflikter implementere en kompetenceudviklingsplan udvikle sit personlige lederskab

18 Undervisningsform Undervisningen er baseret på et samspil mellem klasseundervisning, forelæsninger, gruppeopgaver samt delopgaver, workshops og øvelsesrækker, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis i IHM-erhvervet. Der er en høj grad af praktisk opgaveløsning og fremlæggelser af opgaveløsninger i undervisningen. Obligatoriske aktiviteter Der udarbejdes en skriftlig hjemmeopgave, der skal godkendes, før den studerende kan indstilles til eksamen. Udprøvning Mundtlig caseopgave med intern censur.

19 6.4 Kultur- og gæsteforståelse (15 ECTS) Dette modul er tilrettelagt således, at det kan gennemføres såvel på University College Nordjylland som på en udenlandsk institution. Indholdet af modulet er blevet til i en tæt dialog med aftagerne. Modulet indeholder temaer såsom kulturforståelse, brancheforståelse, kommunikation og praksis i hospitality-erhvervet, og det vil med fordel kunne gennemføres i udlandet. Med henblik på at sikre, at modulet i det omfang og opbygning passer ind i IHM-uddannelsen, er det aftalt med de udenlandske institutioner, at dette tilrettelægges, som beskrevet nedenfor. Formål Den studerende skal besidde kultur- og gæsteforståelse og kunne anvende kulturbegreber og kulturanalysens kompleksitet i virksomhedens drift og udvikling samt ved forhandling med repræsentanter fra andre kulturer. Indhold Den studerende skal have viden om: hvordan organisationskulturen, herunder virksomhedskultur, professionskultur, funktionskultur og afdelingskultur, manifesterer sig i praksis i hospitality-branchen koncepter, teorier og modeller for kulturel forståelse og anvendelse inden for hospitalitybranchen teknikker til brug i interaktion med gæster, kunder, leverandører, samarbejdspartnere med flere Den studerende skal have færdighed i at: anvende sin viden om kultur til komparative studier af nationale kulturer anvende og vurdere kulturelle modeller og koncepter samt idéer til ledelse og udvikling indenfor en hospitality-virksomhed eller organisation anvende og vurdere retorik samt verbal og nonverbal kommunikation Den studerende skal have kompetence til: foretage og anvende relevante analyser af kulturer og udvikle virksomheden herfra

20 kommunikere og forhandle med personer, virksomheder og organisationer ud fra kulturelle aspekter heri inddrages økonomiske, ledelsesmæssige og juridiske aspekter såvel som etiske overvejelser Undervisningsform Undervisningen foregår på engelsk, da den er en del af internationaliseringen. Undervisningen er baseret på et samspil mellem klasseundervisning, forelæsninger, gæsteforelæsninger, gruppeopgaver samt delopgaver, workshops og rollespil, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis i IHM-erhvervet. Der er en høj grad af fremlæggelse af opgaveløsninger i undervisningen. Obligatoriske aktiviteter En rapport, der analyserer og vurderer det kulturelle aspekt i en given relevant problemstilling skal godkendes, før den studerende kan indstilles til eksamen. Udprøvning Mundtlig eksamen ved hvilken den studerende skal præsentere en synopsis på baggrund af en case, der udleveres to dage før eksamen. Intern censur.

21 6.5 Strategi (15 ECTS) Formål Den studerende skal kunne forstå IHM-sektorens strategiske udfordringer samt kunne vurdere udviklingsmuligheder for virksomheden eller organisationen. Endvidere skal den studerende kunne udvikle nye markeder og koncepter samt kunne udvikle virksomhedens strategisk. Indhold Den studerende skal have viden om: IHM-erhvervets infrastruktur og dennes betydning for udviklingen af den enkelte virksomhed og IHM-erhvervet samt for de hertil knyttede succesfaktorer branchens generelle udvikling på det strategiske område samt relevante strategiske modeller de nyeste og mest anvendte organisationsudviklingsmodeller og værktøjer indenfor hospitality-sektoren destinationsmarkedsføringens anvendelse i IHM-erhvervet Den studerende skal have færdighed i at: kunne vurdere strategiers relevans for den enkelte virksomhed eller organisation og kunne identificere og kommunikere virksomhedens succesfaktorer med henblik på at udvikle virksomheden og den enkelte medarbejder udvikle organisatorisk læring og udvikling samt kunne bidrage med metoder og strategier til udvikling af virksomheden kunne indgå i dialog med ledelse og medarbejdere om virksomhedens strategiske udfordringer vurdere brugen af destinationsmarkedsføring for virksomheden i samspil med andre private aktører og offentlige instanser se mulighederne i indgåelse af alliancer/netværk med andre aktører Den studerende skal have kompetence til: udvikle virksomheden og dens organisation på baggrund af dens strategiske udfordringer

22 udvikle nye markeder og koncepter udarbejde en forretningsplan for virksomheden Undervisningsform Undervisningen er baseret på helhedsorienteret undervisning i et samspil mellem klasseundervisning, forelæsninger, gæsteforelæsninger, gruppeopgaver og workshops, der tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis i IHM-erhvervet. Der er en høj grad af fremlæggelse af opgaveløsninger i undervisningen. Obligatoriske aktiviteter Der udarbejdes en strategirapport, der kortlægger en relevant problemstilling indenfor IHMerhvervet. Rapporten skal godkendes, før den studerende kan blive indstillet til eksamen. Udprøvning Case udleveres 2 dage inden mundtlig eksamen, ved hvilken den studerende præsenterer en synopsis. Ekstern censur.

23 6.6 Bachelorprojekt (15 ECTS) Bachelorprojektet afslutter uddannelsen og eksamen afholdes ved udgangen af 3. semester. Formål Formålet med projektet er, at den studerende på metodisk grundlag dokumenterer evnen til at bearbejde en praktisk, kompleks problemstilling i relation til en konkret virksomhed indenfor IHMerhvervet eller en problemstilling indenfor hospitality-branchen. Projektet skal være tværfagligt. Forudsætninger Den studerende har gennemført og bestået samtlige forudgående fag/moduler, herunder praktikdelen, forud for indstilling til eksamen i bachelorprojekt. Indhold Den studerende skal kunne reflektere over IHM-erhvervets anvendelse af teori og metode. Herunder skal den studerende kunne anvende metoder og redskaber til indsamling og analyse af information, således at den studerende kan formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere. Endelig skal den studerende kunne vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde de valgte handlinger og løsninger. Den studerende skal i projektet demonstrere, at vedkommende kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde samt påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik. Endvidere skal den studerende vise, at vedkommende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i såvel arbejds- som studiesammenhænge. Emnet for det enkelte projekt formuleres af den studerende i samråd med skolen og praktikvirksomheden, idet opgaven tager sigte på at løse et praktisk orienteret problem. Skolen godkender opgavens problemformulering og titel. Undtagelsesvist kan der skrives om en brancherelateret problemstilling. Problemformulering og titel udarbejdes i samråd mellem den studerende og skolen. Skolen godkender opgavens problemformulering og titel. Idet det afsluttende bachelorprojekt normalt tager udgangspunkt i den virksomhed, hvor den studerende har afviklet sit praktikophold, udarbejdes opgaven som hovedregel individuelt.

24 Udprøvning Med udgangspunkt i det skriftlige bachelorprojekt eksamineres den studerende ved en individuel mundtlig eksamen med ekstern censur. Der gives én samlet karakter for bachelorprojektet og den mundtlige prøve.

25 6.7 Studieophold (Praktikophold) De studerende, der påbegynder overbygningsuddannelsen vil normalt have gennemført et obligatorisk praktikforløb på KVU-delen af 3 måneders varighed, svarende til 15 ECTS-point. Herefter resterer således et praktikophold på yderligere 3 måneder (15 ECTS-point) på overbygningsuddannelsen. Branchen har givet udtryk for, at den er parat til at tage imod studerende i forbindelse med uddannelsen. Der gives udtryk for stor og positiv interesse, især fra kæderne og de større virksomheder, som tillige udtrykker interesse for at ansætte de studerende efterfølgende. Branchen stiller i dag beredvilligt det fornødne antal praktikpladser til rådighed på serviceøkonomuddannelsen. Praktikken tilrettelægges som en integreret del af uddannelsen. Praktikken i overbygningsdelen er placeret således, at den studerende har gennemført 1. semester af overbygningsuddannelsen samt halvdelen af 2. semester (se uddannelsesmodel under afsnit 6), hvorefter den studerende i praktikdelen får mulighed for at omsætte den teori og metode, den studerende har tilegnet sig, til virkelighed. Placeringen tager også sit udgangspunkt i, at de studerende i, at de studerende efterfølgende skal have mulighed for at vurdere og inddrage praktiske problemstillinger, der er relevante for uddannelsen og det afsluttende bachelorprojekt. Formålet med uddannelsens praktikdel er, at de studerende udvikler professionelle handlekompetencer i et forløb med stigende kompleksitet, samt at de studerende tilegner sig indblik i de komplekse problemstillinger, en leder/konsulent står overfor i dagligdagen indenfor hospitality-sektoren. For at praktikken bliver andet og mere end mesterlære i traditionel forstand, skal den studerende reflektere over praksis og forhold sin nye viden om praksis til den teoretiske undervisning på uddannelsesinstitutionen. Netop samspillet mellem teori og praksis er professionsbacheloruddannelsernes kendetegn, men det er også en væsentlig udfordring at opnå den ønskede synergieffekt mellem uddannelsens praktiske og teoretiske dele. Praktikken skal bidrage til, at den studerende når de mål for uddannelsen, der er beskrevet under afsnit 6, hvoraf den færdiguddannedes viden, færdigheder og kompetencer fremgår.

26 Praktikken bidrager til at målene opnås, men praktikken giver særligt den studerende mulighed for praktisk anvendelse af viden og værktøjer, og færdighed i at vurdere og reflektere over praksisnære problemstillinger, samt det at begrunde de valgte handlinger og løsninger herpå. Endvidere er evnen til at håndtere komplekse situationer i praktiske sammenhænge, påtage sig ansvar og indtræde i ledelsesmæssige funktioner samt evnen til at identificere egen læringsbehov centrale i praktiksituationen. Rammer og ansvar for praktik Uddannelsesstedet tilvejebringer sammen med sektoren et fornødent antal praktikvirksomhed. Alle praktikvirksomheder skal godkendes af uddannelsesstedet. Den studerende er selv ansvarlig for at indgå en egentlig aftale med en praktikvirksomhed i indeller udland. Det er vigtigt, at den studerende og virksomheden selv står for indgåelsen af aftalen, idet dette er med til at sikre en ansvarlighed for begge parter. For at få et godt praktikophold er det vigtigt, at den studerende forbereder sig til praktikken. Virksomheden og den studerende udarbejder en kontakt ud fra en fælles standard. I denne kontrakt skal de studiemæssige mål (defineret af skolen) og den studerendes faglige samt personlige mål (defineret af den studerende) indskrives. Følgende skal fremgå af kontrakten: mål Indhold Vejledning Evaluering Formålet med aftalen om praktikopholdet er: at sikre kvaliteten af praktikken, først og fremmest ved at eksplicitere kravene til praktikstedet at tydeliggøre, at ansvaret for praktikken i udgangspunktet er et fælles anliggende at sikre, at de studerende kommer i berøring med/løser opgaver inden for relevante områder og derved undgår meget ensidige praktikforløb at sikre fokus på, at de studerende er i en læreproces, og at der dermed fokuseres på proces

27 refleksion frem for produkt Under praktikopholdet vil den studerende have forskellige opgaver, ligesom der skal udarbejdes en logbog, som danner grundlag for dialogen med vejlederen. Disse værktøjer danner grundlag for den samtale, den studerende og vejlederes har under studiepraktikforløbet. Da praktikken er en del af læreprocessen, er det vigtigt, at der bliver evalueret på denne fra alles side, således at praktikken for fremtidige studerende bliver endnu bedre og at erfaringer fra praktikken bliver inddraget i undervisningen. Med afsæt i praktikaftalen giver praktikstedet ved endt praktik en tilbagemelding til den studerende og uddannelsesstedet om den studerendes indsats i praktikken, lige som den studerende ved endt praktik evaluerer forløbet over for praktikstedet samt uddannelsesstedet. Praktikophold evalueres på baggrund af en rapport udarbejdet med udgangspunkt i en praktisk problemstilling i praktikvirksomheden. Rapportens emne fastlægges i et samarbejde mellem virksomheden, praktikanten og uddannelsesstedet, og skal være godkendt senest 6 uger efter praktikopholdets start. Den studerende afleverer rapporten senest 14 dage efter afslutning af praktikopholdet. Rapporten skal bedømmes godkendt. Den studerende oppebærer SU under praktikopholdet.

28 Internationalisering Internationaliseringsaspektet udgør en nødvendig og integreret del af en uddannelse, der som International Hospitality Management retter sig mod en globaliseret verden. Det vil således være et grundvilkår for en succesfuld etablering og udbud af IHMprofessionsbacheloruddannelsen, at den vil kunne måle sig med det bedste, som toneangivende europæiske hospitality-skoler har at byde på. Ved udarbejdelsen af dette uddannelsesforslag har de ansøgende skoler da også søgt inspiration fra disse europæiske hospitality-skoler, og dele af det faglige indhold er bearbejdet og udviklet med baggrund heri. Det er en overordnet målsætning, at uddannelsen arbejder med internationalisering på en sådan måde, at den generelt bidrager til faglig udvikling og nytænkning på uddannelsen og for de studerende. Mere konkret nævnes i det følgende de vigtigste af de tiltag, der understøtter den internationale profil i IHM-uddannelsen. Det internationale aspekt er indlejret i samtlige af uddannelsens faglige elementer, men kommer tydeligst til udtryk i uddannelsens 6. semester. Dette semester består dels af kultur- og gæsteforståelse og dels af uddannelsens praktikophold. Kultur- og gæsteforståelse udbydes i første halvdel af 6. Semester og kan af den studerende gennemføres ved en udenlandsk samarbejdsinstitution. Der er tale om institutioner med akkrediterede bachelorprogrammer inden for hospitality, og med de indgåede aftaler sikret modulets bachelorniveau. I undervisningen inddrages relevante resultater fra international forskning, dels via litteratur og videnudveksling med relevante internationale universiteter, dels ved inddragelse af udenlandske gæsteforelæsere. Endvidere indgår lærerudveksling med disse universiteter.

29 Kvalificering til videre uddannelse Overgang fra IHM-professionsbacheloruddannelsen til kandidatuddannelser Det skal være muligt for de færdiguddannede IHM-professionsbachelorer at søge videregående uddannelse på relevante 2-årige kandidatprogrammer. Det drejer sig for nuværende om cand. Merc. Studiet, der bl.a. udbydes ved CBS og universiteter, om kandidatuddannelsen rettet mod turisme ved AAU i Aalborg og RUC i Roskilde og om kandidatuddannelsen i Hotel Management ved SDU i Esbjerg. Der forventes en udbygning af relevante kandidatprogrammer. Adgangen til disse kandidatprogrammer skal være umiddelbar uden tidstab. Med henblik på at sikre denne mulighed har de ansøgende skoler til hensigt, sideløbende med arbejdet med at udvikle studieordningen for IHM-professionsbacheloruddannelsen, at etablere en dialog med de modtagende universiteter for at sikre, at det faglige niveau og indholdet af professionsbachelordelen (også hvad angår de metodiske aspekter af uddannelsen) kan danne grundlag for at gennemføre kandidatdelen. Overgang til efter- og videreuddannelse udbudt under åben uddannelse A: Fra IHM-professionsbachelor ti HD 2. dels specialerne Set i et perspektiv af Videreuddannelsessystemet for voksne vil en vandring fra professionsbachelorniveau til et HD 2. dels speciale være af horisontal natur, idet bachelor- og diplomniveauet i princippet ækvivalerer. Selvom der altså ikke er tale om, at den studerende formelt set bevæger sig opad i systemet, er det realistisk at antage, at det for mange professionsbachelorer vil være relevant at supplere den erhvervede viden med et HD 2. dels speciale eller enkelte moduler derfra. IHMprofessionsbacheloren har umiddelbar adgang til relevante HD 2. dels specialeretningerne. B: Fra IHM-professionsbachelor til relevante masterprogrammer I en dialog med AAU, RUC, CBS og andre universiteter skal det sikres, at en IHMprofessionsbachelor får direkte adgang til relevante masterprogrammer.

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2011-2013 Professionsbachelor i International Hospitality Management Version 1.3 Opdateret 24 August 2011 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD...

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Studieordning 2011-2013. Professionsbachelor i International Hospitality Management

Studieordning 2011-2013. Professionsbachelor i International Hospitality Management Studieordning 2011-2013 Professionsbachelor i International Hospitality Management August 2011 1.0 FORORD... 3 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 3 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 Fællesdel... 4 4.0 UDDANNELSENS

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Studieordning for International Hospitality Management 2011-2013

Studieordning for International Hospitality Management 2011-2013 Studieordning for International Hospitality Management 2011-2013 Professionsbachelor i International Hospitality Management Bachelor of International Hospitality Management Opdateret 31 August 2011 PBA

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2010-2012 Professionsbachelor i International Hospitality Management 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0 UDDANNELSENS FORMÅL OG

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012

Studieordning for. Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet semester med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Studieordning for Socialrådgiveruddannelsen på Aalborg Universitet 2. - 7. semester 2002 med korrektioner 2007, 2009, 2010 og 2012 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen

Bekendtgørelse om socialrådgiveruddannelsen Page 1 of 5 BEK nr 536 af 28/06/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 09-07-2002 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Uddannelsens formål

Læs mere

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Sygeplejerske Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Sygepleje og Bioanalyse Vision UCSJ Sundhed og Social skaber fremragende

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2

Kick-off 13. januar Revision af Bioanalytikeruddannelsen. Fase 2 Kick-off 13. januar 2016 Revision af Bioanalytikeruddannelsen Fase 2 Dagsorden Præsentation af den monofaglige gruppe De 5 leverancers indhold præsentation/information Revisionens 2. fase - milepæle Gyldigheden

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 International Hospitality Management Orientering om virksomhedspraktik 2016 November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016

UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne. Proces frem mod studiestart september 2016 UCSJ Ernæring og Sundhed Revision af sundhedsuddannelserne Proces frem mod studiestart september 2016 Social og Sundhed - herunder center for Ernæring og Rehabilitering Vision UCSJ Sundhed og Social skaber

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi. Cand.merc. profilbeskrivelser Kandidat i Erhvervsøkonomi Forandringsledelse (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business Administration

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik BEK nr 506 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Fælles studieordning for. Eksportbachelor

Fælles studieordning for. Eksportbachelor Fælles studieordning for Eksportbachelor Frofessionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi Bachelor of Export and Technology Management 1. 0 Forord Professionsbacheloruddannelsen i Eksport og Teknologi

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for. Professionsbachelor i International Hospitality Management 2013-2015. BA in International Hospitality Management

Studieordning for. Professionsbachelor i International Hospitality Management 2013-2015. BA in International Hospitality Management Studieordning for Professionsbachelor i International Hospitality Management 2013-2015 Professionsbachelor i International Hospitality Management BA in International Hospitality Management Studieordning

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Studieordning for International Hospitality Management

Studieordning for International Hospitality Management Studieordning for International Hospitality Management Professionsbachelor i International Hospitality Management Bachelor s Degree Programme in International Hospitality Management Godkendt 25. august

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning - fællesdel

Studieordning - fællesdel Studieordning - fællesdel 2013 Professionsbachelor i International Hospitality Management Version 1.3. September 2013 1 1.0 FORORD... 4 2.0 UDDANNELSESUDBYDERE... 4 3.0 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 4 4.0

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere