Lokalplan nr. 84 For område til ferie og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 84 For område til ferie og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn"

Transkript

1 Lokalplan nr. 84 For område til ferie og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn Tillæg nr. 10 til kommuneplan 2001

2 Hvad er en lokalplan Ifølge lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af bebyggelse. Byrådet har endvidere ret til at udarbejde en lokalplan, hvis Byrådet ønsker at foretage en nærmere planlægning for et område. Lokalplanen fastlægger bindende bestemmelser for ejere, lejere og brugere af de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, herunder blandt andet bestemmelser om områdets fremtidige anvendelse samt bebyggelsesregulerende bestemmelser. En lokalplan tinglyses på de omfattede ejendomme. En lokalplan skal overholde kommuneplanen, men lokalplanen kan indskrænke de muligheder for anvendelse og bebyggelse, som kommuneplanen angiver. Offentlighedsperiode For at sikre kommunens borgere kendskab til og mulighed for indsigt i og indflydelse på planlægningen skal Byrådet fremlægge et forslag til lokalplan i offentlig høring i mindst 8 uger. Forslaget til lokalplan nr. 84 var fremlagt i offentlig høring fra den 5. december 2006 til den 6. februar Lokalplan nr. 84 For område til ferie- og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn Tillæg nr.10 til Kommuneplan 2001 Offentliggjort af Rudkøbing Kommune den 27. marts Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørfirmaet Hvenegaard A/S i samarbejde med Teknisk Forvaltning, Rudkøbing Kommune Nærmere oplysninger om lokalplanen kan fås ved henvendelse til Langeland Kommune Infrastruktur Nørregade Rudkøbing tlf

3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Lokalplanens baggrund 4 Eksisterende forhold 4 Lokalplanens indhold 4 Forhold til anden planlægning 4 Regionplan Kommuneplan Lokalplan nr. 5.1 og nr Spildevandsplan 5 Vandforsyning 5 Varmeforsyning 5 Støjforhold 5 Trafikplan 5 Planloven - Kystnærhedszonen 5 Museumsloven 5 Tilladelser/dispensationer fra andre myndigheder 5 Affaldsdepoter 5 Jordforurening 6 Midlertidige retsvirkninger 6 Miljøvurdering 7 Visualisering 8 Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Vej-, sti- og parkeringsforhold Bevaring af bebyggelse Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforening Tekniske anlæg Forudsætning for ibrugtagning Tilladelser/dispensationer fra andre myndigheder Servitutter, øvrige lokalplaner 14 Lokalplanens retsvirkninger 14 Vedtagelsespåtegning 15 Kommuneplantillæg nr Bilag: Kort 1: Kort 2: 3

4 Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund Baggrunden for nærværende lokalplan er, at hotellets ejer ønsker at udvide med 24 hotelværelser og 16 ferielejligheder og at konvertere 16 eksisterende hotellejligheder til individuelle rekreative ferielejligheder. Endvidere ønsker ejerforeningen at nedlægge den eksisterende svømmehal i centerbygningen og i stedet åbne mulighed for at indrette individuelle, rekreative ferielejligheder, kursusvirksomhed eller mindre butik for maritimt udstyr indenfor de eksisterende bygningsrammer. For at muliggøre dette, har Byrådet vedtaget at udarbejde denne lokalplan. Eksisterende forhold Lokalplanområdet udgør en integreret del af Rudkøbing Lystbådehavn, og ligger i havnens nordlige ende. Området er mod nordøst afgrænset af et grønt område, mod øst af et grusbelagt areal, der anvendes til vinteropbevaring af både samt en legeplads. Mod syd og sydvest afgrænses området af et erhvervsområde og mod vest af selve havnebassinet. Den eksisterende bebyggelse, der udgør selve feriecentret, består af feriehotellets centerbygning samt 3 lejlighedsfløje. Bebyggelsen rummer i alt 60 lejligheder med ca. 240 sengepladser. Den eksisterende bebyggelse fremstår som en meget karakteristisk helhed med sine pastelfarvede gavlhuse i to etager, der omgiver den svensk-røde centerbygning. Lokalplanens indhold Det overordnede formål med denne lokalplan er at muliggøre, at der kan opføres 16 nye ferielejligheder à ca. 63 m² og 24 hotelværelser à ca. 24 m² i tilknytning til det eksisterende feriecenter Skudehavnen. Lokalplanen skal sikre, at området fremstår og bevares som en arkitektonisk helhed, og den fastsætter derfor bestemmelser for placering og udformning af ny bebyggelse samt bestemmelser, der vedrører vedligeholdelse, farvesætning og lignende. Der udlægges et bruttobyggefelt syd for den eksisterende bebyggelse, og indenfor dette byggefelt kan der opføres ny bebyggelse, etableres terrassebelægning og nye parkeringspladser. Lokalplanen muliggør desuden, at der kan etableres ferielejligheder eller kursusvirksomhed eller mindre butik for maritimt udstyr indenfor centerbygningens eksisterende bygningsrammer. Endelig muliggør denne lokalplan, at 16 eksisterende hotellejligheder kan konverteres til individuelle rekreative ferielejligheder. Offentlighedens ret til færdsel via områdets veje og stier skal sikres tinglyst ved deklaration. Forhold til anden planlægning Regionplan Placering af ferie- og fritidsanlæg Regionplanen angiver blandt andet retningslinier for placering af nye og udvidelse af eksisterende ferie- og fritidsanlæg. I henhold til retningslinie kan der i den kystnære zone udlægges arealer til ferieanlæg, såfremt isse arealer ligger i umiddelbar tilknytning til de eksisterende udpegede 4

5 turistcentre. Udvidelsen af ferieanlægget skal desuden ske i overensstemmelse med de generelle regler for byvækst. Da Rudkøbing er udpeget som turistcenter og udvidelsen af feriecentret sker i byzone og i tilknytning til det eksisterende feriecenter, er lokalplanen således i overensstemmelse med regionplanen. Kommuneplan 2001 Lokalplanområdet ligger i byzone og omfatter rammeområde 1.F.2, der i kommuneplanen er udlagt til ferie- og fritidsformål. Herudover inddrages en del af rammeområde 1.H.1, som i kommuneplanen er udlagt til havneformål. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2001 og der udarbejdes på den baggrund et tillæg nr. 10 Lokalplan nr. 5.1 og 60 Lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 60 og nr Med vedtagelse af nærværende lokalplan ophæves lokalplan nr. 60. Lokalplan nr. 5.1 ophæves på den del af området, der omfattes af denne lokalplan. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan Spildevandet føres til Rudkøbing Centrale Renseanlæg. Området er kloakeret med fællesledning for regn- og spildevand, men området skal forberedes til separering af spildevand og regnvand. Vandforsyning Lokalplanområdet er omfattet af Vandforsyningsplan Området forsynes med drikkevand fra Rudkøbing Vandværk. Der er ingen særlige drikkevandsinteresser i området. Varmeforsyning Lokalplanområdet indgår i Rudkøbing Varmeværks forsyningsområde for fjernvarme, og ny bebyggelse skal derfor tilsluttes fjernvarmeforsyning for Rudkøbing Varmeværk. Der er forbud mod el opvarmning i området. Støjforhold Området skal anvendes til ferie- og fritidsformål, og derfor skal de vejledende grænseværdier 40/35/35 db(a) overholdes indenfor lokalplanområdet. Trafikplan Lokalplanområdets veje og stier indgår i trafikplanen for havnen, og er åbne for offentlighedens færdsel. Planloven - Kystnærhedszonen Lokalplanområdet ligger indenfor den kystnære del af byzonen. I henhold til planlovens 16, stk. 4 skal der i lokalplaner, som giver mulighed for etablering af ny bebyggelse indenfor den kystnære del af byzonen, gøres rede for, hvilken visuel påvirkning byggeriet vil få på kysten. Kommunen har valgt at redegøre for den visuelle påvirkning af det nye byggeri ved hjælp af en visualisering. Visualiseringen af det nye byggeri kan ses i afsnittet Miljøvurdering. Museumsloven I henhold til Museumsloven skal anlægsarbejder øjeblikkeligt indstilles ved eventuelle arkæologiske fund indenfor lokalplanområdet, og Langelands Museum skal underrettes om fundet med henblik på undersøgelser og eventuel udgravning. 5

6 Tilladelser/dispensationer fra andre myndigheder Affaldsdepoter En del af lokalplanområdets ubebyggede arealer er registreret som affaldsdepot nr Registreringen er tinglyst den 4. juni Disse arealer må ikke overgå til anden arealanvendelse, bebygges eller terrænreguleres uden forudgående tilladelse fra Fyns Amt. Jordforurening En stor del af lokalplanområdet er registreret som forurenet jord på henholdsvis vidensniveau 1 og 2 (registreringen fremgår af kort 1). Disse arealer må ikke overgå til anden arealanvendelse, bebygges eller terrænreguleres uden forudgående tilladelse fra Fyns Amt. Midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanen er endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen må en ejendom ikke anvendes, bebygges eller på anden måde bruges, så det foregriber indholdet af den endelige lokalplan. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for forslagets offentliggørelse og indtil den endelig vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst i et år. Lokalplanforslaget er offentliggjort den 5. december

7 Miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lov nr. 316 af 5. maj 2004, har Rudkøbing Byråd screenet lokalplanen for de miljømæssige forhold indenfor lokalplanområdet. Ud af lovens temaer har Byrådet fundet at det er relevant at belyse tre emner nærmere. det drejer sig dels om jordforureningen i området, den visuelle påvirkning, som det nye byggeri kan have i forhold til de kystnære dele af byzonen samt forholdet til det eksisterende erhvervsområde syd-vest for lokalplanområdet. Jordforurening Det nye byggeri skal opføres på et areal, hvor der er konstateret jordforurening. Den del af arealet, som udgøres af matr.nr. 386a, er kortlagt som forurenet på vidensniveau 1, mens en lille del af matr.nr. 386h er kortlagt som forurenet jord på både vidensniveau 1 og 2. Langeland Kommune er myndighed i forhold til forureningen, og en forudsætning for projektets gennemførelse er, at Langeland Kommune giver den fornødne tilladelse til den ændrede arealanvendelse og det påtænkte byggeri. Visualisering Den nye bebyggelse skal opføres umiddelbart sydøst for den eksisterende bebyggelse. Den nye bebyggelse vil i forhold til højde og arkitektur læne sig tæt op ad den eksisterende bebyggelse ved Skudehavnen, således at bygningsmassen i området fremstår som en helhed. Set fra kysten vil størstedelen af de nye bygninger være skjult bag den eksisterende bebyggelse, og den visuelle påvirkning, som det nye byggeri medfører, vil derfor være begrænset. Byrådet har imidlertid besluttet, at der skal gennemføres en visualisering af det nye byggeri, således at det er muligt at vurdere den nye bebyggelses omfang og visuelle påvirkning af området. Billederne i det efterfølgende afsnit Visualisering illustrerer situationen henholdsvis før og efter opførelsen af det nye byggeri. Tilgrænsende erhvervsområde Det vurderes, at opførelse af det nye byggeri ikke medfører, at der kan opstå yderligere miljøspørgsmål i forhold til det eksisterende erhvervsområde syd-vest for Skudehavnen. Dette er begrundet med, at virksomhederne i det tilgrænsende erhvervsområde i forvejen er begrænset af beliggenheden til det eksisterende feriecenter ved Skudehavnen. På baggrund af ovenstående har Byrådet besluttet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget. Screeningen offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Klage over kommunens afgørelse skal sendes til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K, inden den 9. januar

8 Visualisering Eksisterende forhold - Skudehavnen set fra nord-vest Visualisering af det nye byggeri ved Skudehavnen set fra nord-vest. Det nye byggeri ses stort set ikke fra søsiden men anes blot bag de 3 høje master i billedets højre side. 8

9 Visualisering Eksisterende forhold Skudehavnen set fra syd-vest Visualisering af det nye byggeri ved Skudehavnen set fra syd-vest. Det nye byggeri ses tydeligere fra denne vinkel. Visualiseringen viser, hvorledes det nye byggeri i højde og arkitektur er tilpasset den eksisterende bebyggelse. 9

10 Visualisering Eksisterende forhold Skudehavnen set fra øst Visualisering af nyt byggeri ved Skudehavnen set fra øst. Der er et fint arkitektonisk samspil mellem den eksisterende og fremtidige bebyggelse. Opførelse af det nye byggeri vil betyde et begrænset indhug i beplantningen. 10

11 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 84 for område til ferie- og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn. I henhold til Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at at at at at at fastlægge områdets anvendelse til ferie- og fritidsformål, fastlægge bestemmelser for placering, omfang og udformning af den projekterede nye bebyggelse og sikre bevarelse af den eksisterende bebyggelses karakter og helhedspræg, muliggøre, at der kan etableres individuelle rekreative ferielejligheder eller kursusvirksomhed eller etablering af mindre butik for maritimt udstyr, indenfor eksisterende bygningsrammer i delområde A, muliggøre, at der kan opføres yderligere 16 individuelle rekreative ferielejligheder og 24 hotelværelser indenfor delområde B (vist på kort 2), konvertere 16 eksisterende hotellejligheder til individuelle rekreative ferielejligheder, og sikre, at ferielejlighederne ikke anvendes til helårsbeboelse. 2. Lokalplanområdets afgrænsning og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kort 1 og omfatter matr.nr. 386h, 386v og 386z og del af matr.nr. 386a alle Rudkøbing Bygrunde samt alle de parceller, der måtte være udstykket fra ovennævnte ejendom efter den 1. januar Lokalplanområdet ligger og skal forblive i byzone. 2.3 Lokalplanområdet er opdelt i 2 delområder (A og B) som vist på kort Områdets anvendelse Område A Område A må anvendes til hoteladministration og reception, kursusvirksomhed, restauration og fællesfaciliteter for beboerne i område B. Endvidere kan der indenfor eksisterende bygningsrammer indrettes rekreative ferielejligheder og mindre butik for maritimt udstyr Område B 3.2 De på kort 2 viste bygninger B1 B4 må anvendes til individuelle rekreative ferielejligheder. Antallet af lejligheder må ikke overstige Området må ikke anvendes til helårsbeboelse. Ferielejlighederne i bygning B1 B4 må bortset fra kortvarige ferieophold ikke anvendes til vernatning i perioden fra 1. oktober til 31. marts. 11

12 3.4 Pensionister må ikke anvende ferielejlighederne til helårsbeboelse. 3.5 Indenfor byggefeltet (vist på kort 2) må der opføres 16 individuelle rekreative ferielejligheder og 24 hotelværelser. 4. Udstykning 4.1 Arealet, hvorpå de 24 hotelværelser skal opføres, kan udstykkes til én selvstændig ejendom, og arealet, hvorpå de 16 ferielejligheder skal opføres, kan ligeledes udstykkes til en selvstændig ejendom. Note: Bygningerne kan opdeles i ejerlejligheder. 4.2 Yderligere udstykning må kun ske efter en af Byrådet godkendt udstykningsplan. 5. Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Havnepladsen. 5.2 De på kort 2 med særlig signatur fremhævede veje og stier er åbne for offentlighedens færdsel, hvilket sikres ved tinglyst deklaration. For stier gælder adgangen kun for gående færdsel. 5.3 Der skal være parkeringspladser svarende til minimum 1 parkeringsplads pr. lejlighed. De på kort 2 viste parkeringspladser må ikke nedlægges. 5.4 Indenfor lokalplanområdet må der ikke forekomme parkering af lastbiler, større varevogne (totalvægt over kg) og campingvogne. Varelevering betragtes ikke som værende omfattet af denne bestemmelse. 6. Bevaring af bebyggelse 6.1 Den eksisterende bebyggelse må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres medmindre Byrådet giver tilladelse hertil. 6.2 Ved renovering af bygningernes ydre skal bygningernes oprindelige fremtræden med hensyn til proportioner og materialer fastholdes. Nye vinduer og yderdøre skal i proportioner og udførelse svare til de oprindelige. Bebyggelsen skal til stadighed farvesættes efter en samlet plan, som skal godkendes af byrådet. 7. Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Ny bebyggelse skal opføres indenfor byggefeltet, der er vist på kort 2. Der må max. opføres 1565 etagemeter fordelt på 16 individuelle rekreative ferielejligheder og 24 hotelværelser. 7.2 Højden på bygninger må ikke overstige 8,5 m. 7.3 Der må opføres bygninger i max. 2 etager. 7.4 Bortset fra udhuse til fælles benyttelse må der ikke opføres yderligere bebyggelse end den, der er angivet på kort Udhuse må opføres med et areal på op til 50 m² og kun med byrådets særlige tilladelse. 12

13 7.6 Erstatningsbyggeri efter brand eller anden hændelse kan opføres i samme omfang, placering og højde som den nuværende bebyggelse. 8. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Ny bebyggelse skal i sin udformning harmonere med den eksisterende bebyggelse med hensyn til placering, proportioner, materialer og farvesætning. 8.2 Tage skal udføres som symmetriske sadeltage med en hældning svarende til taghældningen på den eksisterende bebyggelse. 8.3 Tagbeklædningen skal udføres i tegl og overfladen må ikke være reflekterende. Tagbeklædningen på udhuse skal udføres i tegl eller tagpap og må ikke være reflekterende. 8.4 Skilte og reklamer mv. må kun opsættes med Byrådets tilladelse og skal tilpasses bygningens størrelse og arkitektur. Skilte må ikke opsættes på tagflader, og de må ikke helt eller delvis dække arkitektoniske elementer som f.eks. gesimser, bånd, indfatninger og lignende. Skilte må ikke udføres som lysskilte med indvendig belysning men må eventuelt belyses af diskret placerede spotlamper. Facadeplanskilte skal passe til bygningen og må ikke få karakter af facadebeklædning. Udhængsskilte må ikke udføres med et areal, der overstiger 0,50 m², og fremspringet fra facaden må ikke være større end 1,00 m. Skiltets underkant skal være hævet mindst 2,20 m over terræn. 8.5 Der må ikke opstilles fritstående firma- og reklameskilte. 8.6 Der må ud over de eksisterende flagstænger ikke opsættes yderligere flagstænger. 9. Ubebyggede arealer 9.1 Ubebyggede arealer skal ved befæstelse, beplantning og tilsåning gives et udseende svarende til det eksisterende i området 9.2 Eksisterende beplantning skal så vidt muligt bevares. Såfremt der fældes beplantning i forbindelse med opførelse af det nye byggeri, skal der opføres ny lignende beplantning som erstatning herfor. Denne beplantning skal dog forudgående godkendes af Byrådet, jf Ud over eksisterende hegn, må der kun med Byrådets forudgående godkendelse opsættes faste eller levende hegn. 9.4 Der må ikke foretages terrænreguleringer uden godkendelse fra kommunen. 9.5 Udendørs oplagring må ikke finde sted. Der må ikke henstilles både, joller, campingvogne og uindregistrerede biler. 9.6 Der må ikke forekomme uden dørs servering indenfor det på kort 2 viste område. 10. Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejerforeninger/grundejere indenfor lokalplanområdet. 13

14 10.2 Grundejerforeningen skal forestå fælles anliggender såsom drift og vedligehold af områdets veje, stier, fællesarealer og beplantning Det påhviler foreningen selv at udarbejde sine vedtægter, som skal godkendes af Byrådet. Vedtægterne skal senest 2 måneder efter afholdelse af generalforsamling indsendes til byrådets godkendelse. 11. Tekniske anlæg 11.1 Der må ikke opsættes udvendige antenner. Paraboler må ikke opsættes højere end 1 m over terræn El-ledninger må kun etableres eller omlægges i form af jordkabler Ny belysning af udendørs arealer skal tilpasses den eksisterende belysning i området, således at der opnås et helhedspræg. Belysningen må ikke placeres og udføres således, at den giver genevirkninger for skibstrafikkens orientering efter ledefyr, der er placeret på havnearealet. 12. Forudsætning for ibrugtagning 12.1 Byggeriet må ikke tages i brug før der er etableret det nødvendige antal p-pladser. 13. Tilladelser/dispensationer fra andre myndigheder Arealet, der er registreret som affaldsdepot (vist på kort 1), må ikke overgå til anden anvendelse, bebygges eller terrænreguleres uden tilladelse fra Fyns Amt. 14. Servitutter, øvrige lokalplaner mv. Med vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan nr. 60. Lokalplan nr. 5.1 ophæves på den del af området, der omfattes af denne lokalplan. Deklaration vedrørende offentlighedens ret til anvendelse af svømmehal i centerbygningen samt færdsel på veje og stier tinglyst den 14. marts 1988 skal ophæves. Der er tinglyst deklaration om forbud mod udendørs servering indenfor område A samt om offentlighedens færdsel på udvalgte veje og stier. Lokalplanens retsvirkninger Efter offentliggørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægnings 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af arealet kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. 14

15 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afgivelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Vedtagelsespåtegning: Således vedtaget endeligt af Langeland Byråd den 12, marts 2007 Knud Gether Borgmester Jørgen Christiansen Kommunaldirektør 15

16 Forslag til lokalplan nr. 84 Kort 1 16

17 Forslag til lokalplan nr Kort 2 17

18 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2001 Baggrund for Tillæg nr. 10 Lokalplan nr. 84 omfatter rammeområde 1.F.2, der i kommuneplanen er udlagt til ferie- og fritidsformål. Herudover inddrages en del af rammeområde 1.H.1, som i kommuneplanen er udlagt til havneformål. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2001 og der udarbejdes på den baggrund et tillæg nr. 10. Rammer for lokalplanlægning Område 1.H.1 Med kommuneplantillæg nr. 10 ændres afgrænsningen af rammeområde 1.H.1, idet matr.nr. 386h og del af matr.nr. 386a begge Rudkøbing Bygrunde, udgår af området. Område 1.F.2 Med kommuneplantillæg nr. 10 ændres afgrænsningen af rammeområde 1.F.2, idet matr.nr. 386h og del af matr.nr. 386a begge Rudkøbing Bygrunde, inddrages i området. Områdernes ændrede afgrænsning fremgår af oversigtskortet på næste side. Der fastsættes følgende rammebestemmelser for område 1.F.2: Fremtidig anvendelse Bebyggelsens art og ydre fremtræden Bebyggelsens omfang Bebyggelsens etageantal og højde Veje, stier og parkering Kollektiv forsyning og tekniske anlæg Beskyttelse af kulturmiljø og natur Særlige bestemmelser Zoneforhold æ Lokalplaner og byplanvedtægter Ferie- og fritidsformål: Hotel, kursuscenter og individuelle rekreative ferielejligheder. Ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse med hensyn til placering, omfang, formgivning, materialer og farver, så der opnås en god helhedsvirkning i området. Bebyggelsesprocenten er max. 50 % for området som helhed. Max. 2 etager. Max. 8,5 m bygningshøjde. Eksisterende stier skal opretholdes og indgå i et sammenhængende stisystem på havnen. Vejene kan indgå som en del af stisystemet. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarmeforsyning fra Rudkøbing Varmeværk. Der er forbud mod el opvarmning. Den eksisterende bebyggelse skal bevares. Ombygninger skal m.h.t. placering, formgivning, materialer og farver tilpasses bebyggelsens helhedspræg. En del af området er registreret som forurenet grund. Byzone. Lokalplan nr. 84, Område til ferie- og fritidsformål ved Rudkøbing Skudehavn. 18

19 Kommuneplan 2001 Målforhold 1:8000 Tillæg nr. 10 Målforhold 1:

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO Teknisk Afdeling April 2002 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP.

STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 202 FOR ET OMRÅDE TIL KØRETEKNISK GO-KART BANE M.M. VED LINDTORP. HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge Lov om planlægning har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, før der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70

Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70 Videbæk i september 1996 J.nr. 27-11 -70 Rev. i januar 1997. NR. 70 For et blandet område ved Nr. Vi u m vej i Troldhede Videbæk Kommune Tillæg nr. 20 til Videbæk kommuneplan Lokalplan nr. 70 for et blandet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG

Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG Teknisk anlæg Fjernvarmeværk i Kværndrup FORSLAG vforslag Lokalplan 2010-21 Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 25. december 2010 til den 19. februar 2011 Indsigelser,

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N RINGRIDDERVEJ FISKEBÆKPARKEN FISKEBÆKGÅRDSVEJ LOKALPLAN NR. B-201.1 Boligområde ved Fiskebækgårdsvej, Ørslev Vordingborg december 2006 Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.237

LOKALPLAN NR. 004.237 LOKALPLAN NR. 004.237 For et område ved Fruerstuevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokalpian En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan fastsætte

Læs mere

Tvedvej. Tvedvej Avernakøvej. Lokalplan 003.385. for et butiksområde ved Tvedvej

Tvedvej. Tvedvej Avernakøvej. Lokalplan 003.385. for et butiksområde ved Tvedvej Tvedvej Tvedvej Avernakøvej Lokalplan 003.385 for et butiksområde ved Tvedvej Teknisk Forvaltning, september 2004 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan, hvori byrådet fastsætter bestemmelser for

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN RUDBJERG KOMMUNE LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN Februar 2006 RUDBJERG KOMMUNE Dok 703752 Sag 703735 LOKALPLAN NR. 47 For ejendommen Strandgården,

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. 117 Lokalplan nr Skydebaneanlæg ved Halvej

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. 117 Lokalplan nr Skydebaneanlæg ved Halvej Lokalplan nr. 117 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002 Nyborg Jern centeret Aktivhuset Hyrdegyden 25 m pistolbane 50 m riffelbane Skytternes hus Halvej Nyborghallerne Skydebaneanlæg ved Halvej

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 062 Tillæg 006 til kommuneplan 2009 For et område på den sydlige del af Hasle Havn April 2012 Lokalplanforslag 062 og kommuneplantillæg 006 blev endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE 51.11

LOKALPLAN NR. LE 51.11 LOKALPLAN NR. LE 51.11 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I ØRBÆK BY L~~J H~~J Ø R B Æ K K0MMUNE TEKNIS K FORV ALTNING 1993. i I NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 51.11 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15

Lokalplan 1.50. Udvidelse af kolonihaveområdet. & Kommuneplantillæg nr. 15 Lokalplan 1.50 Udvidelse af kolonihaveområdet & Kommuneplantillæg nr. 15 Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Baggrund og formål...3 Forhold til anden planlægning...4 Regionplan 2005...4 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.17

LOKALPLAN NR. B 51.17 \ ~. ~ L_- ~ ~, 4/ -~) LOKALPLAN NR. B 51.17.-~ v~. ~ ~1 SrI~I~MÆRKE NYT BOLIGOMRÅDE IRBiEKBY ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 199 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Lokaiplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 208. Boligområde ved Skolevej i Vindinge-Rosilde

LOKALPLAN NR. 208. Boligområde ved Skolevej i Vindinge-Rosilde LOKALPLAN NR. 208 Boligområde ved Skolevej i Vindinge-Rosilde Redegørelse Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? side 3 Frister for indsigelser og ændringsforslag side 3 Lokalplanens redegørelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 210. Boligområde ved Skovgyden i Aunslev

LOKALPLAN NR. 210. Boligområde ved Skovgyden i Aunslev LOKALPLAN NR. 210 Boligområde ved Skovgyden i Aunslev Hvad er en lokalplan En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme: - hvad området og bygningerne

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård LOKALPLAN NR. 1.27_345 Tølløse Avlsgård Ændring af lokalplan nummer. I forbindelse med Kommunesammenlægningen i 2007 har denne lokalplan sammenfaldende lokalplannummer med andre lokalplaner indenfor Holbæk

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 5 Indledning... 7 1. Lokalplanens område... 7 2. Lokalplanens formål... 8 3. Lokalplanens indhold... 8 4. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66.

NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. NOVEMBER 1918 J. NR. 27-11 - 53. NR. 53 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR AHLERVEJ l TROLDHEDE TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan nr. 53 for et boligområde syd for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

Lokalplan 041-707. Forslag. Område til offentlige formål i Gjerrild. med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune

Lokalplan 041-707. Forslag. Område til offentlige formål i Gjerrild. med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 041-707 Område til offentlige formål i Gjerrild med Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side

Indhoidsfortegnelse: Redegørelse. Lokalpianens bestemmelser. side Indhoidsfortegnelse: Redegørelse Lokaiplanens baggrund 2 Beskrivelse af lokaiplanen 2 Lokalpianens forhold til anden planlægning 3 Lokalpianens retsvirkninger 4 side Lokalpianens bestemmelser 1 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan 2008-5. Boligområde i Hårslev

Lokalplan 2008-5. Boligområde i Hårslev Lokalplan 2008-5 Boligområde i Hårslev Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning Vej- og

Læs mere