Regnskabsoversigter Indhold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsoversigter Indhold:"

Transkript

1

2 Regnskabsoversigter Indhold: Tillægsbevillinger Hovedoversigt Regnskabssammendrag Tværgående hovedartsoversigt Driftsregnskab Anlægsregnskab Konto 7 og 8 Status Personaleudgifter Garanti- og eventuelforpligtelser

3

4 Bevillinger på udvalgsniveau - Kr. Tillægsbevillinger Genbevillinger Omplaceringer 000 Miljø- og teknikudvalget Skattefinansieret område Entreprenørafdelingen Beredskab Byg, veje og miljø Anlæg og Ejendom Natur og Vand Sekretariat og Udvikling Erhvervsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Serviceudgifter Jobcenteret Indkomstoverførsler Beskæftigelsesindsats Sociale ydelser Sygedagpenge Forsikrede ledige Erhverv Erhverv og Turisme Borgerservice IT Kultur- og planlægningsudvalget Institutioner Bibliotek Musikskole Ungdomsskole Kultur og fritid Plan og GIS Udvikling og Erhverv Trafik Busdrift Færgedrift Lufthavne Havne Udvalget for Børn og Unge Skoler Dagtilbud Familie PPR/vidtgående specialundervisning Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialinstitutioner Myndighedsafdelingen Rammeinstitutioner Administrative afdelinger Indkomstoverførsler Familie Sundheds- og forebyggelsesudvalget Sundhedsfremme og forebyggelse Socialudvalget Serviceudgifter Ældreområdet Myndighedsafdelingen Hjemmepleje Øst Hjemmepleje Vest Plejecenter Øst

5 Bevillinger på udvalgsniveau - Kr. Tillægsbevillinger Genbevillinger Omplaceringer 002 Socialfagligt Center Handicap Psykiatri Misbrug Takstinstitutioner Sekretariat Indkomstoverførsler Socialområdet Socialfagligt Center Økonomiudvalget Nærdemokratiudvalget Serviceudgifter Serviceudgifter Indkomstoverførsler Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte m.v Renter Renteindtægter Renteudgifter Kurstab/kursgevinster Finansiering Tilskud og udligning Skatter Balanceforskydninger Likvide aktiver Kortfristede tilgodehavender Pantebreve Forskydninger i aktiver og passiver Forskydninger i kortfristet gæld Afdrag på lån Optagne lån Anlæg Miljø og Teknik Byg, Veje og Miljø Anlæg og Ejendom Natur og Vand Entreprenørafdelingen Beredskab Erhvervsudvalget Erhverv Kultur- og planlægningsudvalget Kultur og fritid Plan og GIS Trafik Udvalget for BU Skoler Dagtilbud Specialinstitutioner Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhedsfremmed og -forebyggelse Socialudvalget Sekretariat Økonomiudvalget

6

7 Hovedoversigt kr. Regnskab Vedtaget budget Korrigeret budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

8

9 Regnskabssammendrag kr. Regnskab Vedtaget budget Korrigeret budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab HOVEDKONTO 0 i alt Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne HOVEDKONTO 2 i alt Undervisning og kultur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge FOLKESKOLEN M.M. I ALT Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v REFUSION I ALT HOVEDKONTO 3 i alt Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v HOVEDKONTO 4 i alt Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Åbne pædagogiske tilbud, legesteder m.v Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE I ALT Tilbud til børn og unge med særlige behov Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov

10 Regnskabssammendrag kr. Regnskab Vedtaget budget Korrigeret budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Introduktionsydelse Repatriering TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige KONTANTE YDELSER I ALT Revalidering Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud Servicejob Seniorjobs til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT HOVEDKONTO 5 i alt Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v HOVEDKONTO 6 i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. Anlægsvirksomhed Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Vandløbsvæsen Redningsberedskab HOVEDKONTO 0 i alt Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne HOVEDKONTO 2 i alt Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed HOVEDKONTO 3 i alt Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v HOVEDKONTO 4 i alt Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud til børn og unge Ældreboliger TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål HOVEDKONTO 5 i alt Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Administrativ organisation HOVEDKONTO 6 i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Renter, tilskud, udligning og skatter m.v HOVEDKONTO 7 i alt Balanceforskydninger HOVEDKONTO 8 i alt Balance

11

12 Vedtaget Korrigeret Tværgående hovedartsoversigt kr. Regnskab budget budget 0 Beregnede omkostninger N Statuskonteringer N Afskrivninger N Lagerforskydninger N Øvrige beregnede og overførte udgifter/omkostninger N- obligatorisk Modregningskonto N Lønninger N Fast løn N Vikarudgifter N Refusioner N Varekøb N Fødevarer N Brændsel og drivmidler N Køb af jord og nye bygninger incl. moms N Køb af jord og bygninger N Anskaffelser N Øvrige varekøb N Tjenesteydelser m.v. N Tjenesteydelser uden moms N Entreprenør- og håndværkerydelser N Betalinger til staten N Betalinger til kommuner N Betalinger til regioner N Øvrige tjenesteydelser m.v. N Tilskud og overførsler N Tjenestemandspensioner m.v. N Overførsel til personer N Øvrige tilskud og overførsler N Finansudgifter N Indtægter N Egne huslejeindtægter N Salg af produkter og ydelser N Betalinger fra staten N Betalinger fra kommuner N Betalinger fra regioner N Øvrige indtægter N Finansindtægter N Statstilskud N Interne udgifter og indtægter N Overførte lønninger N Overførte tjenesteydelser N Interne indtægter N Total N

13

14 000 Miljø- og teknikudvalget U I N Skattefinansieret område U I N Entreprenørafdelingen U I N Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I N Faste ejendomme U I N Fælles formål U I N DRIFT U I N ENTREPRENØRAFDELINGEN U I N Fritidsområder U I N Grønne områder og naturpladser U I N DRIFT U I N ENTREPRENØRAFDELINGEN U I N Naturbeskyttelse U I N Skove U I N DRIFT U I N ENTREPRENØRAFDELINGEN U I N Vandløbsvæsen U I N Vedligeholdelse af vandløb U I N DRIFT U I N ENTREPRENØRAFDELINGEN U I N Transport og infrastruktur U I N Fælles funktioner U I N Fælles formål U I N DRIFT U I N ENTREPRENØRAFDELINGEN U I N Arbejder for fremmed regning U I

15 1 DRIFT U I N ENTREPRENØRAFDELINGEN U I N Driftsbygninger og -pladser U I N DRIFT U I N ENTREPRENØRAFDELINGEN U I N Kommunale veje U I N Vejvedligeholdelse m.v. U I N DRIFT U I N ENTREPRENØRAFDELINGEN U I N Vintertjeneste U I N DRIFT U I N Entreprenørafdelingen U I N Beredskab U I N Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I N Redningsberedskab U I N Redningsberedskab U I N DRIFT U I N KOMMUNALT REDNINGSBEREDSKAB U I N STATSLIGT REDNINGSBEREDSKAB U I N BRANDSKOLE U I N SYDFYNS INTRANET - AREAL PÅ POUL SMEDS VEJ I N TELENOR - ANTENNEMAST I N Byg, veje og miljø U I N Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I N Miljøbeskyttelse m.v. U I N Miljøtilsyn - virksomheder I N DRIFT I N

16 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U N DRIFT U N DIVERSE FORANSTALTNINGER U N Diverse udgifter og indtægter U I N FÆLLES FORMÅL U I N DRIFT U I N MELBYVEJ 4 U I N Højes Riis 3 U I N Assensvej 83 U N Skadedyrsbekæmpelse U I N DRIFT U I N Transport og infrastruktur U I N Fælles funktioner U I N Fælles formål U N DRIFT U N UDSKILLELSE AF VEJE - MATRIKEL- ÆNDRINGER U N VEJPLANLÆGNING U N SIGNALANLÆG U N P-SØGESYSTEM U N FARTVISERE OG TRAFIKTÆLLING U N Parkering U I N DRIFT U I N PARKERING U I N Fællesudgifter og administration mv. U I N Politisk organisation U I N Kommissioner, råd og nævn U I N DRIFT U I N Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U I N Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love U I N DRIFT U

17 14 Anlæg og Ejendom U I N Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger U I N Jordforsyning U I N Fælles formål U N DRIFT U N Ubestemte formål U I N DRIFT U I N Faste ejendomme U I N Fælles formål U N DRIFT U N FÆLLES FORMÅL U N OFFENTLIGE TOILETTER U N Erhvervsejendomme U I N DRIFT U I N RUTEBILSTATIONEN-JESSENS MOLE 11 U I N TROENSEVEJ 1A-KIOSK U I N FREDERIKSGADE 5 U N Andre faste ejendomme U I N DRIFT U I N SKERNINGE STATION U N HØJEVEJ U I N GRÅESVEJ - NAVIGATIONSSKOLEN U N Odensevej 135 A+B U N Overførselsadgang U N VANDTÅRNET ENEMÆRKET U I N KOMMUNALE TELEFONER U N CHRISTIANS MØLLEN U N LILLE ENG - VANDMØLLEN U N BYGNINGER - CHRISTIANSMINDE U N ANDRE OG UFORUDSETE REP ARB U N Fritidsområder U I N Grønne områder og naturpladser U

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Sekretariatet (Erhverv, beskæftigelse og kultur) 5798006929382 00200101 Annie S. Kristensen annie.kristensen@svendborg.dk

Sekretariatet (Erhverv, beskæftigelse og kultur) 5798006929382 00200101 Annie S. Kristensen annie.kristensen@svendborg.dk EAN-nummer Afdeling Ansvarlig for bilagsbehandling Erhverv, beskæftigelse og kultur Sekretariatet (Erhverv, beskæftigelse og kultur) 5798006929382 00200101 Annie S. Kristensen annie.kristensen@svendborg.dk

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere