Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund"

Transkript

1 P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring og Pension har jeg udarbejdet en redegørelse over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. Redegørelsen gennemgår en de bevismidler, der almindeligvis vil kunne indgå i privat efterforskningsvirksomhed og de retsregler, der kan begrænse mulighederne for at indhente disse bevismidler i efterforskningen og benytte dem i en efterfølgende bevisførelse. GARDES ALLÉ 25 DK-2900 HELLERUP TLF ARB FAX MOB Det følgende er en sammenfatning af redegørelsens hovedpunkter. Den tjener to formål. Dels udpeger den de hovedregler og undtagelser, der er væsentligst for i det praktiske efterforskningsarbejde. Dels påpeger den gråzoner, hvor der er behov for at drøfte problemstillingerne nærmere, eventuelt med henblik på at få udarbejdet et sæt regler om god skik. 2. Udgangspunktet Redegørelsen fastslår det klare udgangspunkt, at private virksomheder, ligesom privatpersoner, har fri adgang til at foretage efterforskningsskridt, så længe disse skridt ikke rammes af retlige forbud (afsnit 3.1.a.). Fordi der gælder et sådant udgangspunkt anses virksomhed som privatdetektiv for at være lovlig (afsnit 2.4.c.). En sådan virksomhed kan udøves uden særlig tilladelse, og der gælder heller ikke særlige regler for, hvordan den skal udøves. Forsikringsselskabet har samme adgang til at betjene sig af privatdetektiver som andre borgere og virksomheder har.

2 Dette udgangspunkt betyder, at private efterforskere enten som led i udøvelsen af selvstændig virksomhed eller som ansatte i forsikringsselskaber f.eks. vil have frihed til at SIDE 2 AF 6 Observere personers færden i det offentlige rum med det blotte øje; Henvende sig skriftligt eller telefonisk til privatpersoner med kendskab til et kritisk bevisforhold for at stille afklarende spørgsmål (afsnit 2.4.a.) Optræde i rollen som agent som kunde, kollega, potentiel Facebook-ven med henblik på at kunne udføre en efterforskningshandling (afsnit 2.4.b.). Kun når en efterforskningshandling støder ind i retlige forbud, modificeres dette udgangspunkt. En første væsentlig modifikation følger af reglerne om privatlivsbeskyttelse i straffelovens regler om privatlivets fred (herom under 3.2.) og i persondataloven (herom under 3.3.). En anden modifikation følger af de regler, der gælder for bestemte aktører. F.eks. skal forsikringsselskaber og pensionskasser i kraft af reglerne i lov om finansiel virksomhed optræde i overensstemmelse med god skik inden for virksomhedsområdet. I det omfang selskaberne antager advokater skal disse efter retsplejelovens 126, stk. 1, overholde god advokatskik. 3. Regler om privatlivsbeskyttelse Straffelovens kapitel om privatlivets fred begrænser muligheden for at efterforske tæt på det private hjem, eller i og omkring privatpersoners gemmer. Reglerne gælder for alle herunder også politi og offentlige myndigheder. Men hvor politiet og myndighederne kan bryde privatlivet med en dommerkendelse (f.eks. gennem indgreb i meddelelseshemmeligheden), må private efterforskere altid respektere lovens begrænsninger. Private er navnlig afskåret fra at foretage de efterforskningshandlinger, som politiet under henvisning til at øjemeddet ellers ville forspildes kan foretage i form af ransagning og indgreb i meddelelseshemmeligheden (dvs. aflytning mv.). I en sammenfatning af redegørelsens afsnit 3.2.a. (om straffelovens 263), 3.2.b. (om straffelovens 264), 3.2.c. (om straffelovens 264a) og 3.2.d. (om straffelovens 264d) kan man opstille følgende oversigt over de efterforskningsskridt er dermed tilladte:

3 Lovbestemmelse: Straffelovens 263/1, nr. 1 Straffelovens 263/1, nr. 2 Straffelovens 263/1, nr. 3 Straffelovens 263/2 Straffelovens 264 Straffelovens 264a Straffelovens 264d Forbudt efterforskning: Brevåbning Skaffen sig adgang til andres gemmer (skabe, skuffer mv.). Aflytning af personer i lukket rum Uberettiget adgang til it-system (herunder f.eks. Facebook-profil) ved hacker-værktøjer eller ved at gætte passwords Indbrud på grund eller i husrum, der ikke er frit tilgængeligt. Fotografering eller iagttagelse med særligt apparatur af personer på ikke frit tilgængeligt sted Videregivelse af meddelelser eller billeder af en andens private (intime) forhold Tilladt efterforskning: Undersøgelser i åbne affaldsspande for at efterse indholdet af kasseret korrespondance Iagttagelse af åbne skabe, skuffer mv. Aflytning af personer i lokale, som den aflyttende selv befinder sig i eller optagelse af telefonsamtaler, som den aflyttende deltager i. Internet-søgninger. Posering som ven på socialt netværk Tilstedeværelse på private arealer, som der er fri adgang til, f.eks. opgange, forretninger og offentlige biblioteker. Fotografering af personer, der befinder sig på frit tilgængeligt sted, herunder på private områder, som offentligheden har adgang til. Gråzoneområde. Forevisning af visse intime billeder kan være retmæssig. SIDE 3 AF 6 Alle straffelovens regler om privatlivets fred indeholder en betingelse om, at forholdet skal være retsstridigt. Denne reservation giver domstolene mulighed for at frifinde en person, der ellers ville være hjemfalden til straf, hvis de konkrete forhold i den enkelte sag gør det velbegrundet. Jo mere fordækt

4 en bevisførelser tegner sig, desto mere tilbøjelige vil domstolene være til at antage strafansvar. SIDE 4 AF 6 4. Regler om persondatabeskyttelse Persondataloven opstiller en almindelig regel om, at persondata kun må behandles, hvis dette har hjemmel (afsnit 3.3.b.). Om der foreligger en behandling kan være vanskeligt at afgøre (afsnit 3.3.a.). Selvom ordlyden tyder på, at enhver it-behandling er omfattet af begrebet, er juristerne enige om, at sporadiske it-behandlinger falder udenfor. I tvivlstilfælde beror afgrænsningen på, hvor indgribende en operation, der er tale om. Også manuelle behandlinger omfattes af loven, når der som tilfældet er i den undersøgte sammenhæng er tale om oplysninger, der med rimelighed kan forlanges unddraget offentligheden. I praksis spiller persondataloven en væsentlig rolle for privates ret til at efterforske. Som hovedregel skaber et samtykke fra den registrerede hjemmel for at behandle en personoplysning. Men persondataloven stiller kvalificerede krav til dette samtykke. Et vilkår i de småttrykte forsikringsbetingelser vil ikke nødvendigvis opfylde kravet. En anden hjemmel til behandling findes i persondatalovens 6, stk. 1, nr. 2, der gør det lovligt at foretage en persondatabehandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale. Derfor har selskabet som udgangspunkt fri adgang til at behandle oplysninger til brug for sin sagsbehandling, f.eks. som led i en skadesag. Selv om der er hjemmel til at behandle personoplysninger, opstiller persondataloven en række almindelige krav til behandlingen. Bl.a. gælder der et princip om god databehandlingsskik, jf. herom nedenfor. Dernæst gælder der et princip om formålsbestemthed, der betyder, at man ikke kan registrere oplysninger alene med sigte på måske at benytte dem i en senere efterforskning. Persondataloven har særlige regler om såkaldt følsomme oplysninger. Dette begreb omfatter bl.a. oplysninger om helbredsmæssige forhold. Derfor kan der næppe udføres DNA-profilanalyser af materiale, som man er kommet lovligt i besiddelse af (f.eks. et hår fra en person). Persondataloven forpligter selskabet til at anmelde behandlinger, der etableres med særligt sigte på efterforskning (afsnit 3.3.d.). Derimod har selskaberne næppe pligt til at orientere de kunder, der er genstand for efterforskning, inden efterforskningen igangsættes (afsnit 3.3.d.).

5 5. God skik-begrænsninger SIDE 5 AF 6 Selv om en efterforskningshandling ikke er begrænset ved de førnævnte regler kan den støde an mod regler om god skik i lov om finansiel virksomhed, markedsføringsloven og persondataloven. Disse god skik-regler har forskellige adressater og bæres af forskellige hensyn. Derfor er et forhold, der betragtes som god skik efter ét regelsæt, ikke nødvendigvis god skik efter et andet. Der findes ingen retspraksis eller administrativ praksis, der kaster lys over de spørgsmål om privat efterforskning, der er genstand for denne redegørelse. I mangel af en sådan praksis vil man skele til praksis på andre områder (f.eks. i forbindelse med inkasso). Her har man bl.a. tillagt det betydning, om den professionelle part i sin adfærd har tilsidesat andre regler (herunder indgåede aftaler). Ligeledes vil det spille ind, om den private part er blevet overrumplet eller eksponeret ved det skridt, hvis retmæssighed der er tale om at vurdere. 6. Bevismæssige sanktioner Hvis et bevis er fremskaffet i strid med gældende regler, kan det tænkes, at en domstol vil afvise det under en efterfølgende retssag. Retsplejeloven indeholder ingen regler om, hvornår bevisførelse kan nægtes pga. retsbrud. I mangel af sådanne regler må udgangspunktet være, at ulovlige beviser kan føres, medmindre der realiseres et særskilt retsbrud ved bevisførelsen. I øvrigt vil den retlige vurdering bero på en afvejning, hvor hensynet til en korrekt sagsoplysning står overfor hensynet til at håndhæve de retsregler, der krænkes ved bevisførelsen. Den sidstnævnte betragtning vil ofte falde forskelligt ud i forskellige typer af sager. 7. Sammenfattende temaer til diskussion Alle de regler, der er omtalt i redegørelsen, afvejer de modstående hensyn mellem på den ene side interessen i at efterforske sager, således at bevisforhold bringes på det rene, og på den anden side beskyttelsen af de enkeltpersoner, hvis private forhold kan tænkes at blive truet gennem disse efterforskningsskridt (afsnit 3.1.b.). Brydningen mellem disse hensyn kommer ikke alene frem i den retspolitiske debat om ny lovgivning. Den indgår også i domstolenes vurdering af, hvad der er retsstridigt eller i overensstemmelse med god skik på de retsområder, der er undersøgt. I en række tilfælde vil retmæssigheden af en efterforskningshandling bero på opfattelsen af, hvad der er god skik :

6 Overrumpling? For det første kan det være behov for at diskutere, hvornår en henvendelse til en privat person med tilknytning til kunden, har en så overrumplende karakter, at den må anses for stridende mod god skik. Hvis den pågældende må forventes at have en højere grad af loyalitet overfor kunden end overfor selskabet, vil en henvendelse, hvis formål det er at afklare, om kunden taler sandt eller handler bedragerisk, naturligt kunne føles overrumplende. SIDE 6 AF 6 Rolleforventninger: Både i vurderingen af, hvornår en privatlivskrænkelse er retsstridig (jf. herom redegørelsens afsnit 3.2.e.) og i vurderingen af, hvad der er god skik efter persondataloven, lov om finansiel virksomhed og markedsføringsloven, indgår en antagelse af, hvilken rolle bestemte parter forventes at udfylde. Forsikringsselskaber forventes næppe generelt at optræde som efterforskere. Man kan diskutere, hvordan selskaberne bidrager til at skabe en forståelse af, at der her kan være tale om et rolleskift. Aftalepraksis: For at tilgodese forsikringskundens legitime interesse i at få indblik i den efterforskning, kan man drøfte, om der er grundlag for at indføje særskilte vilkår i forsikringsaftalerne. Sådanne vilkår kan enten oplyse kunden om, hvilke skridt selskabet vil tage. Eller de kan give selskabet en adgang til at foretage efterforskningsskridt, som ellers ville være ulovlige.

Hvordan må selskaberne efterforske mistanke om forsikringssvindel? Foredrag i AIDA Danmark 19. marts 2013

Hvordan må selskaberne efterforske mistanke om forsikringssvindel? Foredrag i AIDA Danmark 19. marts 2013 Hvordan må selskaberne efterforske mistanke om forsikringssvindel? Foredrag i AIDA Danmark 19. marts 2013 professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen Københavns Universitet mads.bryde.andersen@jur.ku.dk Udgangspunktet

Læs mere

Indhold 05.02.2011. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91

Indhold 05.02.2011. Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indhold 05.02.2011 Forsikringssvindel - et projekt om åbenhed og gennemsigtighed 2 1. Baggrund 2 2. Undersøgelse om danskernes forhold til forsikringssvindel 2 4. Projektets faser 6 5. Gråzoner og farverige

Læs mere

- 77 - Kapitel 5. Observation

- 77 - Kapitel 5. Observation - 77 - Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Persondataloven. - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Persondataloven - en vejledning for it-folk København marts 2006 Steffen Stripp Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

I en højere sags tjeneste

I en højere sags tjeneste I en højere sags tjeneste Afvejningen mellem overvågning og privatliv i en retlig kontekst Af Lars Bo Langsted & Søren Sandfeld Jakobsen Abstract Artiklen behandler ud fra en retsdogmatisk metode nogle

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode FORSIDE RÅDET ARTIKLER PRESSE DEBATOPLÆG LINKS KONTAKT OVERSIGT ForhandlingGlobalisering og etikytringsfrihedpersonlig udvikling i arbejdslivetlukkelovskonferencen ÅrsrapporterEtik og ITKristen etikværdiererhvervsastrologietiske

Læs mere

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv.

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning nr. 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser

Læs mere

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning:

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere

Helhedsorienteret Kontrol. - en vejledning til de kommunale medarbejdere Helhedsorienteret Kontrol - en vejledning til de kommunale medarbejdere 1 Forord Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Borgerservice Danmark og KL. Formålet med vejledningen er at opstille

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil.

Er du i tvivl så lad være! IT- og Telestyrelsen. Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Er du i tvivl så lad være! Lille søgende oplæg om Blog-etik. Søren Hegstrup, lic.phil. Det er vanskeligt at give konkrete retningslinjer for, hvad man kan skrive på sin web-blog og det er endnu vanskeligere

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Droner og persondataret

Droner og persondataret Droner og persondataret Af professor, dr.jur. Peter Blume Teknologi skaber retligt efterslæb Det er et velkendt fænomen, at ny teknologi eller nye måder at anvende kendt teknologi på i mange tilfælde udfordrer

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Tv-overvågning i det offentlige rum

Tv-overvågning i det offentlige rum Tv-overvågning i det offentlige rum Kandidatspeciale Maj 2012 Susanne Sten Kortegård Jurauddannelsen, Aalborg Universitet Kandidatspeciale, Jurauddannelsen Titel (dansk): Tv-overvågning i det offentlige

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500 Persondataloven 1 Persondataloven - er den centrale lov for, hvornår og hvordan persondata må behandles. Loven gælder både for offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger m.v. Frie skoler

Læs mere