Retningslinjer og procedurer for. risikofyldte aktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer og procedurer for. risikofyldte aktiviteter"

Transkript

1 Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter Brøruphus Efterskole Skoleåret 2016/17

2 Indledning Visse skoleaktiviteter kan potentielt være forbundet med risiko. Vi ønsker at være en skole, hvor unge har mulighed for at være unge, men også en skole, hvor sikkerhed er i højsædet. Vi har derfor udarbejdet et sæt sikkerhedsinstrukser, således at der aldrig er tvivl om, hvordan reglerne er. Instrukserne er medarbejdernes arbejdsredskab, forældrenes garanti for skolens ansvarlighed og elevernes retningslinjer. Det er en fælles opgave for alle ansatte på skolen og eleverne, at være opmærksom på ting på bygninger, redskaber og arealer, der er gået i stykker og dermed kan være til fare for andre. Hvis der konstateres skader, skal dette omgående meddeles til skolens pedeller/forstander. Pedeller eller forstander er herefter ansvarlig for at iværksætte den nødvendige reparation eller udskiftning hurtigst muligt, samt at informere ansatte og elever om evt. midlertidige procedurer frem til reparationen/udskiftningen. Ingen potentielt risikofyldt aktivitet må påbegyndes uden, at den ansatte der står for aktiviteten, forudgående har udarbejdet en sikkerhedsbeskrivelse, som godkendes af forstanderne forud for aktivitetens start. For alle potentielt risikofyldte aktiviteter gælder, at den enkelte medarbejder og den enkelte elev selv kritisk vurderer, om de kan eller vil være en del af en forestående aktivitet. Hvis den enkelte er i tvivl om, hvorvidt aktiviteten på den planlagte måde kan gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, har vedkommende et medansvar for at sige fra, eller om nødvendigt at stoppe aktiviteten. Alle lærere på Brøruphus Efterskole deltager hvert 3. år i et førstehjælpskursus, så de er i stand til at yde kvalificeret hjælp i ulykkestilfælde. Alarmberedskab ved ulykker Stop ulykken Tilkald hjælp: o 112 ringes ved alvorlige ulykker. Lyt til alarmoperatørens anvisninger og følg disse. o Efterskole forstander: tlf o Vagttelefon: tlf Forstanderen er ansvarlig for orientering af elever og forældre ligesom det videre forløb efter ulykken koordineres af forstanderen. Instruktion og formidling Forstanderne gennemgår nærværende dokument med eleverne i opstartsugen. Forældrene orienteres i sommerbrevet som rundsendes i juni før skolestart. Dokumentet vil være at finde på skolens hjemmeside. I sommerbrevet vil der være en tilladelse, der skal underskrives og afleveres på første skoledag. Hermed giver forældrene deres samtykke til, at eleverne må deltage i de risikofyldte aktiviteter under deres ophold på skolen, forudsat at aktiviteterne gennemføres som beskrevet i procedurerne. Der gøres i sommerbrevet opmærksom på, hvor sikkerhedsinstruksen forefindes. Forstanderen gennemgår dette dokument med alle lærere på skolen hvert år i forbindelse med opstartsdagene før et nyt skoleår. Lærerne skal ved opstart af et fag, der omfatter risikofyldte aktiviteter, gennemgå sikkerhedsprocedurerne med eleverne på holdet inden opstart. Læreren følger herefter løbende op på, at proceduren altid overholdes af eleverne.

3 Risikofyldte aktiviteter i den daglige undervisning Løb Løb på skolen foregår både i undervisningen og i fritiden. Ved løb på offentlig vej løbes i venstre side af vejen, og der holdes øje med trafikken. Alle i en flok løber altid i samme side af vejen. Der skal altid bæres refleksvest. Spring Al spring introduceres af en ansvarlig springlærer, eleverne kan øve på kendte stationer/baner på egen hånd i fritidssammenhænge. Den ansvarlige springlærer skal hvert år gennemgå alle springfaciliteter. Den ansvarlige springlærer skal have en dokumenteret uddannelse i de spring, der trænes med elever. Desuden skal springlærerne have godkendt førstehjælpskursus. Klatring Skolen har en indendørs klatrevæg i den lille hal, der benyttes af elever i fritidssituationer. Her ud over er træklatring en del af undervisningstilbuddet i valgfaget friluftsliv. Al klatring foregår sammen med en ansvarlig klatrelærer. Den ansvarlige klatrelærer skal hvert år gennemgå alt udstyr til såvel klatrevæg som til træklatring. Hvis der er usikkerhed om et tov eller andet materiel skal det kasseres. Den ansvarlige klatrelærer skal have en dokumenteret uddannelse i den klatredisciplin der undervises i. Uddannelsen skal være i overensstemmelse med klatresamrådets regler eller på samme niveau. Desuden skal klatrelærerne have godkendt førstehjælpskursus. Inden undervisningen skal eleverne instrueres og gøres bekendt med de relevante sikkerhedsregler og nødprocedurer. Friluftsaktiviteter Kanosejlads, se bilag 1 Sikkerhedsinstruks for sejlads i kano Lejrbål og trangiaer Ved brug af åben ild skal evt. risici gennemtænkes, før der tændes op, og de unge skal orienteres om mulige slukningsmuligheder ved brand. Hvis det er muligt, er det en rigtig god ide, at der er egnet slukningsudstyr i umiddelbar nærhed. Egnet slukningsudstyr kan være spande med vand, vandpumper, branddaskere, brandslukkere eller brandtæpper. Der må ikke ske fysisk leg i nærheden af åben ild. Der må ikke kastes eksplosive genstande eller brandbare væsker på bålet eller i en varm brænder på en trangia. Eleverne skal forud for brug af trangia af en lærer instrueres i: o korrekt samling (delene skal sidde sammen) o korrekt opstilling (jævnt og lige underlag uden let antændeligt materiale) o korrekt påfyldning af sprit til brænderen (brænderen skal være helt afkølet inden påfyldning af sprit). Dette kontrolleres ved forsigtigt at føre hånden frem og tilbage over brænderen). Desuden skal eleverne altid sikre sig, at der ikke er opstået gløder i underlaget under trangiaen.

4 Brug af økse og sav Vi vil gerne, at eleverne lærer at bruge og håndtere værktøj i de tilfælde, hvor dette er meningsfyldt for en aktivitet - herunder også farligt værktøj. Inden eleverne bruger værktøjet første gang, er læreren ansvarlig for at undervise eleverne i hensigtsmæssig brug af værktøjerne. Under instruktionen gennemgås bl.a. sikkerhedsafstand og egen placering. Det er vigtigt at brug af økse og sav altid foregår under ordnede forhold. Risikofyldte aktiviteter på skolerejse Skiløb og snowboard På skolerejsen løber alle elever på ski eller snowboard. Alle elever modtager undervisning af professionelle instruktører de første 3 dage på skolerejsen. Herefter tilbydes eleverne undervisning/samkørsel med skolens lærere og/eller med de øvrige elever. Det alpine skiløb sker både med og uden lærere. Mindstekravet er dog, at en gruppe altid skal bestå af minimum 3 personer. Både ansatte og elever skal altid bære hjelm ved alpint skiløb og snowboard. Snowboardere anbefales at benytte rygskjold. Lærerne, der har ansvaret for en gruppe elever, skal have et fagligt niveau, så han/hun kan vurdere hvilke sværhedsgrader eleverne kan klare. Desuden skal læreren have godkendt førstehjælpskursus. Læreren skal inden skituren undersøge vejr og sneforhold og følge skiområdets anvisninger. Inden elever og lærere tager på tur, er alle lærere bevidste om, hvor/hvordan de får kontakt til redningstjenesten. I tilfælde af uheld på pisten følges følgende procedure: o Stands ulykken: Sørg for, at ulykkesstedet om muligt bliver markeret. o Tilkald nødvendig hjælp: En af gruppens deltagere tilkalder om nødvendigt en skipatrulje enten ved at ringe eller ved at køre ned til et af førstehjælpscentrene. o Ring til vagttelefonen der betjenes af den ansvarshavende lærer eller forstander. Hvis der ringes til en lærer, informerer denne efterfølgende forstanderen. o Forstanderen og læreren aftaler, hvordan den tilskadekomnes forældre og evt. de øvrige elever og personaler informeres. Før skolerejsen gennemgås Det internationale skiforbunds regler om ansvarlig adfærd på ski for alle ansatte, der deltager i turen samt for skolens elever. Det er elevernes ansvar altid at overholde disse regler og det er alle ansattes ansvar løbende at følge op på, at reglerne bliver overholdt. Reglerne er vedlagt som bilag 2 Færdselsregler på skibakken

5 Øvrige risikofyldte aktiviteter Badning Badning må kun foregå på sikre, i forvejen undersøgte steder og under omhyggeligt opsyn. Lærerne må, inden badningen påbegyndes, sikre sig, at det er forsvarligt at bade det pågældende sted. Badningen må kun foregå indenfor et nærmere for elever afgrænset område. Dette skal være let at overskue, og alle elever skal kunne bunde. Der skal være mindst 2 lærere til stede. Den ene skal befinde sig på land på et sted, hvorfra han har et sikkert overblik over alle de badende. Den anden lærer deltager i badningen og markerer ydergrænsen for det tilladte område. Mindst en af lærerne skal kunne svømme og foretage livredning. Der må ikke gå flere i vandet ad gangen, end at læreren på land kan holde øje med dem alle. Det er ikke tilladt elever at bade uden læreropsyn i det tidsrum, hvor de er på efterskolen. Badning ved Hylke strand 1 lærer kan tage elever med til Hylke strand, hvor op til 10 elever kan være i vandet ad gangen. Lærerne må, inden badningen påbegyndes, sikre sig, at det er forsvarligt at bade pågældende sted. Badningen må kun foregå indenfor et nærmere for elever afgrænset område. Dette skal være let at overskue, og alle elever skal kunne bunde. Det er ikke tilladt elever at bade uden læreropsyn i det tidsrum, hvor de er på efterskolen. Badning i svømmehal Ved badning i svømmehal skal svømmehallens regler, og livreddernes anvisninger altid følges. Her er det svømmehallens livreddere, der har det overordnede ansvar for sikkerheden. Ved badning i svømmehal uden fast tilknyttet livredder forestår en lærer, der kan svømme og foretage livredning, tilsynet. Køkkentjanser Eleverne hjælper til i køkkenet. I køkkenet lærer eleverne om mad og hygiejne. Køkkenpersonalet er ansvarlig for, at alle elever bliver instrueret omkring de risikofyldte aktiviteter i forbindelse med køkkenarbejdet, før eleverne begynder deres arbejde i køkkenet. I køkkenet er det vigtigt, at den enkelte passer på sig selv i forhold til løft, varme gryder, varmt vand og skarpe knive. Personalet følger løbende op på, at aftalte procedurer følges og er klar til at hjælpe, hvis noget går galt. Trafik Færdsel i trafikken er fortsat en af vores allerfarligste aktiviteter. Det er vigtigt, at den enkelte tager ansvar for egen færden. Det kan være svært at følges ad i store grupper og ikke bare følge flokken. Det er vigtigt, at alle elever følger færdselslovens anvisninger. Ved opstart på en aktivitet gør læreren opmærksom på, at vi færdes ordentligt i trafikken. Læreren følger op på dårlig optræden i trafikken.

6 Cykling Alle bærer altid cykelhjelm og refleksvest. Den enkelte elev og dennes forældre er selv ansvarlige for, at cyklen er lovlig og sikker at færdes på. Der må aldrig køre 2 personer på en cykel. I mørke benyttes lovlige lygter på cyklen. Cykelture i flok Den ansvarlige vagtlærer skal inden turen gennemgå rute og færdselsregler med elevgruppen. Vi cykler én og én og ikke flere ved siden af hinanden, alle bærer cykelhjelm og refleksvest. Den ansvarlige lærer skal udvælge rute i forhold til trafikbelastning og vejrforhold. Den ansvarlige vagtlærer skal have godkendt førstehjælpskursus og medbringe førstehjælpsudstyr og mobiltelefon. Vintervejr Vi har en skole, hvor eleverne i nogle tilfælde skal ud for at komme fra aktivitet til aktivitet. Pedellerne sørger for saltning af fortove og stier. På trods af dette kan der være tidspunkter, hvor fortove og stier er meget glatte. Det er vigtigt, at den enkelte færdes efter førets beskaffenhed. Det er ikke altid muligt at varsle de unge om glat føre.

7 Bilag 1 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kano Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 28 stk. kanoer, lejet ved Ry Konoudlejning. 1. Identifikation af rederen : Andreas Vind, forstander Brøruphus Efterskole Brøruphusvej Skanderborg 2. Sejladsaktiviteter: Generelt: o Der sejles tæt ved land (200 meter) o Sejlads foregår på Gudenåen med start/slut i Ry. o Der sejles kun ved vandtemperatur på over 12 o Sejlads indstilles i tilfælde af lav sigtbarhed (Under 50 m) o Ved sejlads i vind > 7 m/s tages særlige hensyn i forhold til vindretning og ruten revurderes i forhold til deltagernes færdigheder. 3. Identifikation af risici og tiltag til at imødegå risici: Generelt: Den ansvarlige lærer har viden om og kompetencer til at imødegå og handle på risici. Alle deltagere bærer redningsvest. I tilfælde af, at der er deltagere der ikke har kompetencer til eller styrke til at navigere fartøjet medbringes der udstyr, så det er muligt at slæbe fartøj. I tilfælde af, at der er deltagere der går i panik, medbringes udstyr, så det er muligt at slæbe fartøj/personer i land. Vejrudsigten vurderes ALTID inden sejladsen starter og under sejladsen er der hele tiden opmærksomhed rettet på vejrsituationen. Der roes altid kystnært. Det sikres, at deltagere er klædt på efter forholdene.

8 4. Beskrivelse af fartøjet og udrustningen: Deltagere skal vise opmærksomhed og overholde de angivne regler, for at deltage i sejladsen. I modsat fald skal de blive på land. Der benyttes kun CE-godkendte kanoer, der har en tilstrækkelig opdrift til, at passagererne kan holde sig til kanoen uden at den synker. Kanoerne er alle aluminiums-kanoer med høj brudstyrke. Desuden er der en redningsvest og en paddel pr. person. Sæderne skal være intakte og kanoen er forsynet med en ca. 4 m lang line i hver ende til fortøjning og bugsering. 5. Besætningen og dens kompetencer: Der skal altid være en lærer tilstede ved sejlads. Ved mere end 10 elever, skal der være to lærere tilstede, som begge har erfaring med sejlads i det anvendte fartøj. Mindst en lærer skal have et relevant kursus i forhold til fartøjet. Lærere skal være i stand til at svømme 400 m og bjerge en bevidstløs person 25m, yde førstehjælp og betjene nødvendig kommunikationsudstyr. 6. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer: Denne sikkerhedsinstruks gælder kanosejlads på Gudenåen i lejede kanoer fra Ry Kanoudlejning. 7. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke: Det skal altid være muligt at lave redning ved følgebåd (lærerens fartøj). Alle deltagere skal være bekendt med en makkerredning. Redningsveste er altid påkrævet. 8. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker: Der medbringes altid mobiltelefon (i vandtæt hylster) på vandet. 9. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendte og opbevares i land og er tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion: Antallet af deltagere og ruten lægges ud på Google drev, hvor oplysningerne er tilgængelige for alle medarbejdere.

9 10. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start: Første gang et nyt elevhold skal på kanotur gennemgås sikkerhedsinstruksen. Der skal være opmærksomhed på evt. syge, som ikke deltager i morgensamlingen hvor sikkerhedsinstruksen gennemgås. 11. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker: Ved mindre utilsigtede hændelser, hvor der ikke er personskade, er det læreren, der følger op, og vurderer om forældre/pårørende skal kontaktes. Ved ulykker med personskade er det forstanderens ansvar at kontakte forældre/pårørende. 12. Uddannelse og træning: Mindst 1 gang om året afholdes et redningstjek med fokus på sikkerhed, hvor personalet skal vise, at de kan udføre de redninger, der er påkrævet/nødvendige for at opretholde de krav, der stilles til sikkerhed på Brøruphus Efterskole. Alle skolens lærere der deltager i kanoture gennemgår 1-dags sikkerhedskursus i kano forud for sejlads med skolens elever. Kurset afholdes næste gang i uge 31, 2016.

10 Bilag 2 FÆRDSELSREGLER PÅ SKIBAKKEN Før du begiver dig ud på de sneklædte bakker, bør du kende de internationale skiregler. Det er disse såkaldte FIS-regler, som politiet bruger under afhøringer, og som domstolene dømmer efter i tilfælde af ulykker. 1. Tag hensyn til de andre skiløbere: Enhver skal forholde sig, så man ikke udgør en fare for andre. 2. Beherskelse af hastighed og løb: Sørg for frit udsyn. Hastigheden og løbet skal tilpasses evnerne, terrænet, sne, vejrforhold og trængsel på pisten. 3. Valg af spor: Den bagfrakommende skal vælge sit spor, så man ikke udgør en fare for skiløberne forude. 4. Overhaling: Der må overhales oven- eller nedenfra, fra højre eller fra venstre, men altid med en afstand, der giver den overhalede plads til uhindret at kunne udføre sine bevægelser. 5. Start: Enhver, der vil løbe ind på en piste, ønsker at genoptage løbet efter en pause, eller som svinger eller kører opad skråningen, skal sikre sig, at han kan udføre dette uden fare for sig selv eller andre. 6. Stop: Undgå at stå stille på smalle eller uoverskuelige steder. En skiløber, der er styrtet, skal så hurtigt som muligt komme på benene og løbe videre. 7. Op- og nedstigning: En skiløber, der går op eller ned ad pisten til fods, skal opholde sig i kanten af pisten. 8. Overholdelse af skiltning: Enhver skiløber skal være opmærksom på markeringerne og signalerne samt overholde dem. 9. Hjælp: Ved ulykker er enhver skiløber forpligtet til at yde hjælp. 10. Legitimationspligt: Enhver skiløber skal i tilfælde af en ulykke opgive sine personlige data - hvad enten man er vidne eller direkte involveret.

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 1 Alarmberedskab ved ulykker... 1 Instruktion

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Sankt Nikolaj Skole Indholdsfortegnelse... Indledning... Alarmberedskab ved ulykker... Instruktion og formidling... Risikofyldte aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Rønde Efterskole

Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Rønde Efterskole Retningslinjer og procedurer for risikofyldte aktiviteter på Rønde Efterskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 1 Alarmberedskab ved ulykker... 2 Instruktion og formidling... 2

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano.

Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. Sikkerhedsinstruks for Gudenaadalens Efterskoles undervisning og fritidsaktivitet i kano. 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Gudenaadalens Efterskole Hovedgaden 2 8860 Ulstrup

Læs mere

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8

på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 KAJAK på Vejlefjordskolen Sikkerhedsinstruks for kajakaktiviteter Vejlefjordskolen maj 2013 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 6 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: Maj 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af fartøjer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1! af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 23. oktober 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Havkajak på Faaborgegnens Efterskole Skriv navn(e) og kaldesignal(er)

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter.. Aktiviteter med

Læs mere

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 10.05.2016. Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

Sikkerhed på Faarevejle Efterskole

Sikkerhed på Faarevejle Efterskole Sikkerhed på Faarevejle Efterskole 2017 1 Indhold Badning Brand Bål Cykling Løb Natterend Passage af Skjoldsvej og Parkvænget Sejlads Skilejrskole Skoleskyderi/ Voldelig indtrængen Sløjd Trangia Badning

Læs mere

Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole

Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole Sikkerhedsinstrukser på Fjordvang Ungdomsskole side 1 af 5 Som nævnt i skolens værdigrundlag, så er det bl.a. skolens mål, at eleverne gennem undervisning og samvær, skal blive dygtige, ansvarlige, engagerede

Læs mere

Sikkerhedskursus i BUF

Sikkerhedskursus i BUF Sikkerhedskultur og friluftsliv 22/5-17 Program: Oplæg - Kort og sikkerhedskultur generelt - Baggrunden for og kort gennemgang af sejladsreglerne - Sejlads i skoler og institutioner/ erhvervssejlads. -

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 14. september 2015 23:00 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Kilde: Bilag 4, BEK nr. 956 af 26/09/2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne. Formålet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 7. november 2016 07:58 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer - KANO Udarbejdet: Den 13. juni 2013 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer gruppen af

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB

HMI Sikkerhedsinstruks! RIB HMI Sikkerhedsinstruks! RIB Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi.

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngVest. Denne

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. Hvidovre Kommunale Ungdomsskole sikkerhedsinstruks for kajak og kanoundervisning 20/9-2015 for Rødovre Ungdomsskole. side 1 af 5 Udarbejdet: 31. august 2015 14:01 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks

Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Bilag 4 Retningslinier for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks Formål Rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks for sikker sejlads med det eller de fartøjer, som rederen anvender til sejladsaktiviteterne.

Læs mere

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser.

Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. side 1 af 5 Hvidovre Kommunale Ungdomsskoles sikkerhedsinstruks for sejldage En dag på vandet med skoleklasser. Udarbejdet: 1. august 2015 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Hvidovre Kommunale

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 1. juli 2015 14:05 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Identifikation_af_rederen.Label Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller

Læs mere

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund.

Sikkerhedsinstruks. Aktiviteterne omfatter undervisning og korte ture i fjordene omkring Sønderborg, Hørup Hav og Vemmingbund. Sikkerhedsinstruks i forbindelse med havkajakaktiviteter på Dybbøl Efterskole Aktiviteterne følger de gældende regler og retningslinjer fra Søfartsstyrelsen. Som udgangspunkt betragtes kajakaktiviteter

Læs mere

Sikker sejlads er sjov sejlads

Sikker sejlads er sjov sejlads Sikker sejlads er sjov sejlads Vejledning i de nye regler for sikker sejlads med mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer i Fredensborg Kommune 2016 Sikker sejlads er sjov sejlads Som følge af

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? RIB/følgebåd Båden er en Bombard Explorer CE-mærket, under dimensionstal 20

Læs mere

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon.

Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Velkommen til Taastrup 5:15:5 motionstriathlon. Denne guide vil orientere dig om de praktiske forhold i forbindelse med afholdelsen af stævnet uanset, om du deltager som individuel atlet eller som deltager

Læs mere

10 gode råd om færdsel

10 gode råd om færdsel 10 gode råd om færdsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Træn skolevejen med jeres barn både før og efter skolestart Vælg den skolevej der er sikrest ikke kortest Opstil få og enkle regler for færdsel i trafikken Lær

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Højboskolens trafikpolitik

Højboskolens trafikpolitik Højboskolens trafikpolitik Skolebestyrelsen og skolens ledelse på Højboskolen har i 2013 udarbejdet nærværende Trafikpolitik for at bevidstgøre forældrekredsen, skolens elever og skolens ansatte om vigtigheden

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole

Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Sikkerhedsinstruks for havkajak Faxehus Efterskole Udarbejdet 07.05.2015/ Joachim Mottel og Jakob Rud Hansen Sikkerhedsinstrukser: For at en havkajaksejlads kan kaldes sikker, skal den foregå inden for

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 5 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 24. februar 2016 13:03 Denne sikkerhedsinstruks er gældende for bevaringsværdigt fiskefartøj Elisabeth K571 kaldesignal OU 8893.

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP-boards i UngSyds regi Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngSyd. Denne generelle

Læs mere

Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole

Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole 2 Sikkerhedsaftaler for Brøderup Ungdomsskole Brøderup Ungdomsskole den 6. september 2011 Indholdsfortegnelse Forældretilsagn... 3 ForsikringsforholdBrøderup

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5

SIKKERHEDSINSTRUKS. for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk. Juni 2014. Side 1 af 5 SIKKERHEDSINSTRUKS for aktiviteter med havkajakker hos Qayak.dk Juni 2014 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Identifkation af rederen 2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter 3. Identifkation af risici 4.

Læs mere

2014/15. Græsted og Omegns Rideklub. Velkomstfolder med Sikkerhedsregler 2014/15

2014/15. Græsted og Omegns Rideklub. Velkomstfolder med Sikkerhedsregler 2014/15 2014/15 Græsted og Omegns Rideklub Velkomstfolder med Sikkerhedsregler 2014/15 Græsted og Omegns Rideklub (GOO) Velkomstfolder Velkommen til Græsted og Omegns Rideklub (GOO). Rideklubben er stiftet i 2014

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen

Trafikpolitik 2014. Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik 2014 Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Trafikpolitik for Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen Denne trafikpolitik er udarbejdet af Børnehuset Skattekisten og Lilleåskolen i samarbejde

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Skabelon udarbejdet af Søfartsstyrelsen og indholdet udfyldt af Brøndby Kajakklub. 11. november 2015 22:17 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e) og kaldesignal(er) eller identificer

Læs mere

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen.

Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Sikkerhedsregler Egen erfaring og viden om kajak, vejr og kulde. Vandtemperatur. Afstand til kysten. Soloroning eller gruppe, herunder erfaring i gruppen. Egne færdigheder kajakteknisk. Udstyr, kajak,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 4. juli 2014 08:23 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? To Venture Ranger 16 PE kanoer med plads til tre personer. 1. Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. side 1 af 7 Sikkerhedsinstruks for sejlads med følgebåd. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:28 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen

Turkanoinstruktør 2.1 Teori, praksis, turpædagogik mm. Her bliver du klædt på til eksamensdelen De 7 kanoregler for kanosejlads i FDF Før du tager på kanotur, så er det vigtigt, at du har styr på de 7 kanoregler. De står nedenunder og er vigtige for, at alle får en god kanotur. Uddannelsen: Turkanoinstruktør

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013)

Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Sikkerhedsinstruks for sejlads i FDF Alsønderup (20/06/2013) Omfang Denne sikkerhedsinstruks gælder for al kanosejlads eller anden sejlads med unge under 18 år i FDF Alsønderup regi. Den gælder, når der

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indledning Færdselslære er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9.klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 3. kl., 4-6. kl. og7-9. kl.

Læs mere

Hellerup Skoles trafikpolitik

Hellerup Skoles trafikpolitik Hellerup Skoles trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF

Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF Sikkerhedsinstruks for kanosejlads i Struer FDF For al sejlads i Struer FDF gælder: o Lovgivning og retningslinjer fra offentlige myndigheder, herunder søvejsregler, skal som minimum altid følges.. Denne

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Lejrliv, pioner og ild. Sikkerhedsregler

Lejrliv, pioner og ild. Sikkerhedsregler Lejrliv, pioner og ild Sikkerhedsregler Sikkerhed for lejrliv, pioner og ild På lejre og ture er der regler for, hvordan man bruger ild, arbejder med rafter eller i højden. Reglerne skal gøre spejd til

Læs mere

B e r n s t o r f f s m i nd e E f t e r s k o l e

B e r n s t o r f f s m i nd e E f t e r s k o l e Wildschönau, Østrig B e r n s t o r f f s m i n d e E f t e r s k o l e HVOR SKAL VI BO? VI SKAL BO PÅ TO HOTELLER I WILDSCHÖNAU I ØSTRIG Pension Sonnenfels Familie Weissbacher A- 6311 Wildschönau Mühltal

Læs mere

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011.

Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Alminde-Viuf Fællesskoles trafikpolitik 2011. Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. PÅ

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Odense 2016

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Odense 2016 1 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Odense 2016 Velkommen til KMD 4:18:4 Odense! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som atlet til KMD 4:18:4 Odense. Velkommen til den femte udgave af KMD 4:18:4 Odense.

Læs mere

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker

KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker KORSØR ROKLUB - Reglement for roning i kajakker Generelt Korsør Roklub er medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) og er i den forbindelse forpligtiget til at overholde de af DKF vedtagne regler og

Læs mere

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886

ROREGLEMENT. Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015. Aarhus Roklub. Hjortholmsvej 2. 8000 Århus C. Stiftet 1886 ROREGLEMENT Redigeret af bestyrelsen sidste gang d. 14.04. 2015 Aarhus Roklub Hjortholmsvej 2 8000 Århus C Stiftet 1886 Medlem af DFfR under DIF og FISA GENERELT 1 1. Medlemmerne er pligtige til at rette

Læs mere

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015

Thisted Ro- og Kajakklub Reglement og sikkerhedsbestemmelser marts 2015 1: Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker roning i Thisted Ro- og Kajakklub Disse sikkerhedsbestemmelser supplerer DKF s sikkerhedsbestemmelser og Dansk Forening

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune

Sikkerhedsinstruks for sejladsaktiviteter Ung i Århus, Fritidscenter Horsensvej, Århus kommune 1. Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person. Reder for sejladsaktiviteterne er: Fritidscenter Horsensvej Skjoldhøjvej 11 8381 Tilst 5157 5024 2. Sejladsaktiviteter. Aktiviteter med

Læs mere

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole

På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole På vej - Trafikpolitik på Blåbjerg Friskole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole.

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. side 1 af 9 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kølbåde. Faxehus Efterskole. Udarbejdet: 19. maj 2017 14:26 Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af godt sømandsskab.

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Program Jernbanesikkerhedskursus

Program Jernbanesikkerhedskursus Program Jernbanesikkerhedskursus Baggrund for sikkerhedskurset Sund & Bælts arbejdsmiljøpolitik hovedpunkter Et godt arbejdsmiljø hvordan? Udvalgte punkter fra lovgivning Sikkerhedshåndbog for Storebælts

Læs mere

Tvis Skoles trafikpolitik

Tvis Skoles trafikpolitik Tvis Skole har vedtaget følgende overordnede trafikpolitik, der er udgangspunkt for skolens samlede arbejde med trafiksikkerhed: Tvis Skoles trafikpolitik Skolen vil på enhver måde medvirke til at forebygge

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for Sejlads i Kajak ved Rødkilde Gymnasium Senest opdateret d. 07.09.2015 Elevforudsætninger For deltagelse i sejlads med kajak er det et krav, at eleven er i stand til at svømme

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf

HMI Sikkerhedsinstruks! Surf HMI Sikkerhedsinstruks! Surf Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at sejle sikkert skal det ske inden for rammerne af "godt sømandsskab". Alle skal tage et ansvar og bruge deres

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Trafikpolitik for Højby Friskole

Trafikpolitik for Højby Friskole Trafikpolitik for Højby Friskole Undervisning Formålet med undervisningen er, at eleverne lærer at færdes i trafikken uden risiko for sig selv eller andre. De skal kende til de relevante færdselsregler

Læs mere

Legetøj Personalet sørger for at legetøjet i vuggestuen er tilladt for børn under 3 år.

Legetøj Personalet sørger for at legetøjet i vuggestuen er tilladt for børn under 3 år. Sikkerhedspolitik for institutionen Georgs Æske Denne Børne-sikkerhedspolitik udstikker retningslinjer for, hvordan vi ruster os bedst muligt til at tage vare på børnenes sikkerhed i forskellige sammenhænge.

Læs mere

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Nykøbing Falster Roklub - Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning Udgave November 2015 - Udkast til medlemmerne 1 Formål og gyldighed Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning

Læs mere

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune 2015 Vejledning om regler for afbrænding i det fri af halm, hugstaffald, kvas, lyng, siv og rør, haveaffald og bål m.v. Center for Beredskab Slagelse

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer:

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer: Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer: Udarbejdet/revideret: 28. juni 2016 og gennemgået med bestyrelsen og de ansatte. Hvilke fartøjer gælder denne sikkerhedsinstruks for? Kanoer, havkajakker

Læs mere

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan

Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Bræd Brædstrup Skoles trafikpolitik og handlingsplan Skolebestyrelsen har vedtaget en trafikpolitik og forslag til handlinger - for at fremme viden om trafiksikker adfærd for skolens elever. Vores ambition

Læs mere

Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne.

Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne. Sikkerhedsinstruks Hvidovre Kommunale Ungdomsskole for sejldage i Kalveboderne. GENERELT: Sikkerhedsinstruksen gælder for de sejldage som Hvidovre Ungdomsskole afholder med skoleklasser og elever i Kalveboderne.

Læs mere

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer.

KOMMANDOER. 15.1 Formål. 15.2 Indledning. At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.1 Formål KOMMANDOER At give viden om hvilke kommandoer der anvendes i forskellige rosituationer. 15.2 Indledning En god styrmand skal kunne give sit mandskab korrekte, præcise og klare kommandoer i

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Idræt på tværs

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Idræt på tværs Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Idræt på tværs November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med dette valgfag er at synliggøre en bred vifte af forskelligartede idrætsgrene. Det

Læs mere

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT

Nyborg Roklubs ROREGLEMENT Roreglementet gælder for alle medlemmer og for alle bådtyper, undtagen kajakker. Kajakker har et særskilt reglement. Ved tilfælde af kæntring, og hvor båden efterlades, ring 114 og til en fra Nyborg Roklubs

Læs mere

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen.

Skoleledelsen og lærerne i indskolingen i samarbejde med færdselskontaktlærer. Vi appellerer til forældre og medarbejdere om at overholde fartgrænsen. TRAFIKPOLITIKejsskolens trafikpolitik Baggrunden for en trafikpolitik på Hærvejsskolen er: I forbindelse med etableringen af Hærvejsskolen på to matrikler kan vi konstatere, at der er kommet mere trafik

Læs mere

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP

Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? Kære forældre. Cyklisternes By og Fyns Politi KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Kære forældre Hvorfor kan jeg ikke bare køre mit barn frem og tilbage? KOM SIKKERT TIL SKOLE MED DEN NYE MOBIL APP Scan koden og hent app en GRATIS! Eller læs mere på www.odense.dk/skolevej Er du klar

Læs mere

Regler og anbefalinger

Regler og anbefalinger Kano og kajakklubben Nord Regler og anbefalinger Vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling 10. maj 2012 Regler og Anbefalinger for Nords medlemmer, vedtaget 2012 Side 1 af 9 0. Indledning I

Læs mere

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune

Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i Slagelse Kommune Vejledning om regler for afbrænding i det fri af halm, hugstaffald, kvas, lyng, siv og rør, haveaffald og bål m.v. Center for Beredskab Slagelse Landevej

Læs mere

HMI Sikkerhedsinstruks! Cykling

HMI Sikkerhedsinstruks! Cykling HMI Sikkerhedsinstruks! Cykling Godt sømandskab Ansvar og sund fornuft! Sikkerhedsinstruksen For at færdes sikkert skal al cykling foregå inden for rammerne af færdselsloven. Alle HMI- cyklister skal tage

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Kronborg 2016

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Kronborg 2016 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Kronborg 2016 Velkommen til KMD 4:18:4 Kronborg! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som deltager til KMD 4:18:4 Kronborg. I denne guide, vil du kunne finde svar på spørgsmål

Læs mere

Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab.

Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab. Regler for Vinter-roning i Stouby kajak fællesskab. Hvis man ror i tidsrummet mellem standerstrygning i 31. oktober og til standerhejsning i 1. april, skal man overholde en række bestemmelser. I det tidsrum

Læs mere

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN

LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN LEGE OG AKTIVITETER I NATUREN Rid og løb To ryttere og én hest/pony udgør et hold. Hesten er udstyret med grime under trensen. En afmærket strækning er inddelt i 4, 6 eller 8 nogenlunde lige lange etaper.

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 INSTRUKS TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Instruks

Læs mere

Makkerredning eller T- redning

Makkerredning eller T- redning Makkerredning eller T- redning En af grundpillerne for sikkerheden er at kunne udføre en overbevisende makkerredning på omkring et minut. Nogle lærer bedst ved at prøve i praksis, og andre vil have gavn

Læs mere

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012

Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Faxe kommunale ungdomsskole Ungdomsskolens skitur til Lofsdalen - Sverige fra Lørdag den 11. Februar til Lørdag den 18. Februar 2012 Her følger en række nyttige informationer omkring Ungdomsskolens skitur

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Retningslinjer ved ansættelse af. Kommunale dagplejere. Forvaltningen Børn og Uddannelse

Retningslinjer ved ansættelse af. Kommunale dagplejere. Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer ved ansættelse af Kommunale dagplejere Forvaltningen Børn og Uddannelse Retningslinjer ved ansættelse af kommunale dagplejere Dagtilbudsområderne har i samarbejde med Forvaltningen Børn

Læs mere

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE

FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE DanskeSportshunde.dk FÆRDSELSPRØVEBESKRIVELSE FÆRDSELSPRØVE Færdselsprøven består af to dele, en lydighedsdel Del A og en praktisk færdselsdel Del B. Ved starten af hver del, skal HF melde sig til dommeren

Læs mere

Delplan for Gullestrup Skole

Delplan for Gullestrup Skole Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens opbygning.. 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.6 Offentliggørelse og opbevaring af

Læs mere

Se en verden fra oven

Se en verden fra oven Se en verden fra oven En helt speciel oplevelse! Den bog, du nu holder i hænderne, har et budskab: personen, som forærede den til dig, ønsker at give dig en speciel gave - en oplevelse. Hvilken oplevelse

Læs mere