Rudme Friskole. pmciwtfrhousf(mpers fl. Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rudme Friskole. pmciwtfrhousf(mpers fl. Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010"

Transkript

1 pmciwtfrhousf(mpers fl l)rîcewa terho usecoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen Hellerup Telefon Telefa Rudme Friskole Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010 Prke\vaterhoiiseCoopers Smtsautoriserct Revisionsaktieselskab, C\flt-nr. i , Gentofte

2 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af den reviderede årsrapport 1.1 Udtalelse om ledelsesberetningen 2. Hovedkonklusion 2.1 Konklusion på den udførte revision 3. Overordnede kommentarer og risikofaktorer 3.1 Overholdelse af skolens formål, love mm. 3.2 Bemærkninger af særlig betydning for årsrapporten eller for forvaltningen 4. Regnskabsmateriale samt forhold, der har betydning for regnskabsaflæggelsen 4.1 Bemærkninger til modtaget materiale i årets løb og ved regnskabsafslutningen Konstaterede differencer m.v. 5. Redegørelse for den udførte revision og rapportering 5.1 Kort redegørelse for den udførte revision 5.2 Bemærkninger til forretningsgange, dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse 6. Kommentarer til årsrapporten 6.1 Arsrapportens indhold 6.2 Bemærkninger til årsrapporten Balancen 6.3 Konklusion og bemærkninger 7. Kommentarer til forvaltningen 7.1 Forvaltningen af skolens midler - sparsommelighed 7.2 Forvaltningen af skolens midler - produktivitet 7.3 Nøgletal for skolen Forvaltningen af skolens midler 7.6 Konklusion og bemærkninger 8. Assistance og rådgivning 9. Andre erklæringer og opga Bestyrelsens forh elle plìgter /2010/AKC

3 Revisionsprotokollat af den 8. marts Identifikation af den reviderede årsrapport Som revisorer valgt af skolens bestyrelse har vi revideret den af bestyrelsen udarbejdede årsrapport for 2010 for Rudme Friskole (i det efterfølgende benævnt "skolen"). Arsrapporten udviser følgende hovedtal for skolen: 2010 kr t.kr t.t.kr t.t.kr. Arets resultat Samlede aktiver Egenkapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Revisionen er udført i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgør skudskontrol m.m. ved frie grundskoler mv., herunder god offentlig revisionsski darder. En beskrivelse af revisionens udførelse og omfang fremgår af vores til af den 1. december 2010, der ligeledes indeholder en redegørelse om ansvar om revision og ske revisionsstant1protokollat srapporten. 1.1 Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Vi har revideret og over for ledelsen kommenteret I lysninger og forhold, der er påkrævet' nhold ti de oplysninger, der er relevante for ningen indeholder alle de opgivningen, li efter vores opfattelse indeholder lens finansielle stilling. 2. Hovedkonklusi 2.1 Konklusion på den u Vedtages årsrapporten i den vedtagelse af årsrapporte årsrapporten d en revi form, og ommer der ikke under bestyrelsens behandling og e oplysninger, som kan påvirke årsrapporten, vil vi forsyne rbehold eller supplerende oplysninger. lyse, at med den udførte forvaltningsrevision ikke har konstateret dispoefter vores opfattelse ligger uden for rammerne af normale skyldige økonomiske ring, at skolen har tilrettelagt systemer, som medvirker til at sikre, at der tages n ved forvaltningen. 3. kommentarer og risikofaktorer 3.1 Overholdelse af skolens formål, love mm Skolens formål Det er vores opfattelse, at skolens formål i henhold til vedtægterne er overholdt, ligesom ministeriets godkendelse af skolen er indhentet, og skolekommunen er underrettet. Skolen har i 2010 udarbejdet nye vedtægter, som på nuværende tidspunkt er til godkendelse ved PRICf.Af RHousE(æPERS /I 217

4 Revìsionsprotokollat af den 8. marts 2011 U ndervisn ingsministeriet Overholdelse af love mm. Det er vores opfattelse, at de dispositioner der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tiskud, love, bekendtgørelser, cirkulærer mv. og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, ligesom der ikke er dispositioner uden for skolens formål. Vi har påset, at skolen har udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering, jf. lov om elevers og tudere undervisningsmiljø, senest i efteråret 2009, hvor der blev evalueret på "trivsel, tryghed og to Vi har endvidere påset, at skolen har udarbejdet en handlingsplan, der beskriver, hvordan skolen vi at målsætningen om det rummelige arbejdsmarked nås, og hvordan skolen vil beskæ e medarbejd særlige vilkår. Skolen har i 2010 fået 1 person ansat under flejobordningen, og s fylder således kravet om, at min. 3,5 % af årsværkene skal være ansat på særlige vilkår. Skolen har modtaget støtte til specialundervisning. Vi har i den forbindelse pås, skolen fø mødeprotokol for disse timer samt at denne er underskrevet af skolens leder samt L undervisningen. L forbindelse med indsendelse af årsrapport til Undervisning en habilitetserklæring om, at de opfylder betingelserne for at vær friskoler og private grundskoler mv. 5, stk. 6 og Isesmedlemmerne afgive r af bestyrelsen, jf. Lov om Konklusion og bemærkninger Vi har vurderet, at skolens f ål og love mm 3.2 Bemærkninger af sæ Revisionen har ikke givet a årsrapporten eller vedrør vurderingen rvaltning orten eller for forvaltningen.. ke bem ninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for nv ise r ti vores yderligere kommentarer til årsrapporten samt i forhold, der har betydning for regnskabsaflæggelsen modtaget materiale i årets løb og ved regnskabsafslutningen gnskabsmateriale til brug for vores løbende revision og for vores revision ved t for afgivelse af diverse revisorerklæringer har været i orden. Vi har i forbindelse absudarbejdelsen assisteret skolen med afstemning af specifikke regnskabsposter, herunder feriepenge orpligtelse, periodiseringer og tilretning af anlægskartotek, samt foretaget efterposteringer i sædvanligt omfang. (JicEWATfRHousE(æPERS /I 218

5 Revisionsprotokollat af den 8. marts Konstaterede differencer m. v. Vi har ikke i forbindelse med vores revision konstateret væsentlige differencer. Konstaterede beløbsmæssige afvigelser og differencer er i øvrigt efterposteret i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen. 5. Redegørelse for den udførte revision og rapportering 5.1 Kort redegørelse for den udførte revision Revisionen er gennemført i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørel tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler mv. Vores revision af årsrapporten for skolen udføres i overensstemmelse med god offen med baggrund i en vurdering af væsentlighed og risiko i skolens regnskabs- og f Der er endvidere foretaget en vurdering af, om der er taget skyldige økonomi skolens midler. Hovedformålet med vores revision har været at kunne afgive årsrapport for Vi henviser i øvrigt ti vores tiltrædelsesprotokollatlprotokoll mæssige forhold. altningen af g på skolens ber Revisionen i 2010 er udført dels i løbet af året, dels efter regns indgår som et led i den samlede revision af skolens årsrapp gennemgang fremgår af revisorerklæringer, vores løbende revisionsprotokollat. dløb. Revis udført i løbet af året ion og anbefalinger fra denne ledelse og af dette Forvaltningsrevisionen er udført int omfattet stikprøvevis gennemgang af syst indtægtsposter, undersøge nøgletal mv. ende med den sielle revision, og har blandt andet g og rapporter, analyser af udgifts- og udgetafvigelser. L forbindelse med revisionen h med skolens ledelse. øftet vores konklusioner på den foretagne revision + tilskud 2010/2011. retninger om følgende forhold: for 2010 er gennemført som oprindeligt planlagt. 5.2 orretningsgange, dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse Udg.angspun ennemgang af de væsentligste forretningsgange, dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse er en efterprøveise af følgende forhold: + at bestemmelserne i Lov om friskoler og private grundskoler mv. med tilhørende bekendtgørelser samt skolens vedtægter følges + at de gældende interne dispositions- og godkendelsesprocedurer følges + at der er den fornødne personelle adskilelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner (JICEWATfRHousE(æPERS /I 219

6 Revisionsprotokollat af den 8. marts at indtægts- og udgiftsposter er behørigt dokumenteret ved bilag, kontrakter mv. og registreret på de rigtige konti + at der er etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af skolens aktiver samt til sikring af en korrekt registrering af alle indtægter. Vi har bl.a. gennemgået forretningsgangene for områderne: + tilskud + skolepenge + løn og gager + likvide beholdninger + it-sikkerhed + omkostninger og har foretaget en overordnet vurdering af de dertil knyttede interne kontroller Til de enkelte områder kan vi anføre: Tilskud Vi har gennemgået registreringsprocedurerne for elever. Vi h aldersfordelingen pr. 5. september 2010, kontrolleret skole skolens modtagne tilskud. d udgangspunkt i elevtallet og visningsministeriet samt Vi har for de specielle undervisning arbejdet en oversigt over, hvornår elever føres protokol undervist. over elevern eltagelse og a et tilskud påset, at skolen har udrvisning, hvem der skal underviser, at der rives af skoleleder og lærer, der har Vores revision gav ikke anl n interne kontrol finanss væsentlige eventuelle resta omkring elevregistrering samt betaling af skoalsvis via PBS. Der foretages jævnligt afstemning mellem skolepengesystem og opkrævningen via PBS er der få restancer på skolepengene og skolen har ikke nge, dog er skolen opmærksom på, at der skal foretages løbende opfølgning på Foruden en gennemgang af forretningsgangen mm. har vi stikprøvevis kontrolleret skolepengene samt SFObetalinger. Derudover har vi påset, at mindstegrænsen for egendækningen overholdes. Vores revision gav ikke anledning til bemærkninger. PRICEWATfRHousE(æPERS /I 220

7 Revisìonsprotokollat af den 8. marts Lønforhold Vi har gennemgået forretningsgange og den interne kontrol omkring lønninger, herunder at ansættelsesvilkår følger Finansministeriets bestemmelser, at der foreligger ansættelsesbreve i overensstemmelse med regler og aftaler, samt at personalesager er ajourførte, at lønancienniteten er korrekt udregnet efter organisationsaftaler og aftaler om arbejdstid, at udregninger i løn- og løntimespecifikationer er korrekt opgjort samt at skat, pension og bidrag mv. er beregnet og indbetalt korrekt. Der har ikke været opkrævet korrekt ATP-bidrag for hele Forholdet er efterfølgende b Afstemning af løn- og finanssystem er foretaget i forbindelse med statusrevisionen. Vi gør opmærksom på, at bogholder, der administerer gager, grundet svaghed i i såvel at oprette personer, som til via lønsystemet at foretage udbetalinger ude Vi anbefaler, at ledelsen foretager andre kontroller, f.eks. stikprøvevis samme lønsedler for den pågældende periode. et, har mulighed for anden person. Ite gager med Skolen har ved en fejl ikke lønangivet eksterne foredragsholder procedurerne herfor efterfølgende er ændret. Vores revision gav ikke anledning ti yderligere bemærkninger Likvide beholdninger Vi har foretaget uanmeldt kasseeftersyn med tilhørende afstemning ansbogholde løbende, har ikke givet an 'I bemærkning ember 2010 ptællingen af den fysiske kassebeholdning røvevise kontrol af, at likvide konti afstemmes Likvide midler anbringes i o temmelserne i Lov om friskoler og private grundskoler..... t, r afholdt af skolen og vedrører skolens drift, omkring bogføringstidspunktet, n af skolens naturlige leverandører, inalbilag, samt attesteret for godkendelse af skolelederen. Det er stikprøvevist påset, at bilagsmaterialet er attesteret af skoleleder, samt at de foreskrevne forretningsgange ifølge de gældende instrukser, herunder den for skolen gældende regnskabsbekendtgørelse, er overholdt. PRICEWATfRHousE(æPERS ri 221

8 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 Kontrollen har ikke givet anledning til bemærkninger It~sikkerhed Skolen anvender Concorde CS, hvorfor det er vores opfattelse, at skoles it-anvendelse på bogholderiområdet foregår forsvarligt. Vi har på baggrund heraf vurderet, at en egentlig it-revision ikke er nødvendig. Der er etableret procedurer for regelmæssig backup, lig.esom det er kontrolleret, at disse efter vores opfattelse fungerer efter hensigten Begrænsninger i skolens interne kontrol Skolens størrelse og organisation giver ikke mulighed for etablering af effektive interne kontroller o tionsadskillelse. Vi har som konsekvens heraf baseret vores revision på en substansbaseret re skabsanalyser. runder regn- Vi har gennemgået skolens forretningsgange vedrørende den økonomiske forvaltnin tryggende. Det skal dog bemærkes, at forretningsgangen ikke t således, r er adskillelse mellem kasse- og bogholderifunktionen. Det er vores opfatte relsens forretningsorden fremgår andre delvis kompenserende kontroller, som skal udføres a ole elig skal vi gøre opmærksom på, at der altid er en risiko for besvigelser, og at en r påvirket af omfanget af ledelsens kontrol. Skolens bogholder udarbe den daglige bogføring. Vi an betalingssystemet af en an g. Skolelederen gennemgår jævnligt bogføringen og afvigelser ti ns tidligere leder har fuldmagt ti en af skolens bankkonti. Vi haf fået oplyst, at ragt i orden Kon Vi har i det væse nistreres forsvarligt. mærkninger vurderet, at skolens forretningsgange og interne kontroller er betryggende og admi- 6. Kommentarer ti års rapporten 6.1 Arsrapportens indhold Den officielle årsrapport er opstillet med udgangspunkt i det for frie grundskoler udarbejdede standard- PRICf.TERHousE(æPERS /I 222

9 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 regnskab. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der henvises til den aflagte årsrapport. 6.2 Bemærkninger til årsrapporten På baggrund af vores gennemgang af årsrapporten kan vi knytte følgende kommentarer hertil: Tiskud og tilskudsgrundlag Vi har stikprøvevis kontrolleret, at statstilskuddet er i overensstemmelse med tilskud- og re beregnet på baggrund af S/9-elevtallene i 2009 og i forbindelse med revision af tilskudsgrundlag for specialundervisning har vi fået en opgørelse af sk ti specialundervisning for skoleåret 2010/2011. Under vores revision af tilskudsudløsende faktorer er vi ikke stødt på forhold, s mod den gældende tilskudsbekendtgørelse og -betingelser samt foreliggende fatteise strider Efter vores opfattelse er skolens midler anvendt i overensstemmelse med de givne Resu/tatopgørelsen Skolens årsrapport for 2010 udviser et overskud på t.kr. 10 budgetresultat. ed det reviderede Balancen Efter overførsel af årets resultat til Konklusion og be Vi har i det væsentlige vurde olens samlede egenkapital pr. 31. december 2010 t.kr. pport efter de gældende regler og retningslinjer. 7. Kommentarer forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen er udført integreret sielle revi af årsrapporten, og har omfattet en vurdering af sparsommelighed,. et og øk ngen. Vurderingerne er blandt andet baseret på analyser af udgifts- og af nøgletal, undersøgelser af usædvanlige tendenser i udviklingen samt analyser af en i budgettets forudsætninger m.m. r har ansvaret for at planlægge og styre skolens aktiviteter og herved sikre, at skoerunder statstilskuddet anvendes på en økonomisk og forsvarlig måde. Det forventes, at skolens ledelse under hensyntagen til sparsommelighed, produktivitet og effektivitet tilrettelægger en efter skolens størrelse afpasset administration af ressourcerne. Ledelsen afholder løbende møder, hvor aktiviteter og opgaver planlægges og prioriteres (ud fra skolens po- PR1CEWATfRHousE(æPERS /I 223

10 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 Iitikker og overordnede strategier), ligesom ledelsen løbende gennemgår og overvåger den økonomiske udvikling. 7.1 Forvaltningen af skolens midler - sparsommelighed Vurderingen af sparsommeligheden omfatter bl.a. undersøgelser af, om skolens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til skolens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk måde under hensyn til pris, kvalitet, kvantitet. Dette gælder f.eks. følgende områder: + at der aflønnes efter overenskomstmæssige satser + at der ved større investeringer/løbende aftaler indhentes tilbud + at der ved dispositioner udarbejdes beslutningsgrundlag med konsekvensan + at der disponeres i overensstemmelse med de af bestyrelsen udstukne ret ter. Bestyrelsen drøfter månedsvis den økonomiske situation, samt s når kvartalsregnskaberne foreligger. Det er vores indtryk, at d dispositioner med henblik på at anvende ressourcerne mes g realiserede tal s vurdering af skolens Vi har forespurgt, om der i 2010 har været gennemf ombygninger. Det er oplyst, at det er ns po investeringer, ombygninger samt re forbindelse med overvejelser om en større lens le ancer og tjenesteydelser samt t der indhe ative tibud ved væsentlige anlægseholdelsesarbejder. Der har i 2010 været indhentet tilbud i På forespørgsel om der kan r det oplyst, at der ikke kan r hold til leverandører til skolen og skolens ledelse, er 7.2 ktivitet. undersøgelser af om skolens præstationsmål gennem en årrække en af de beregninger, der fremgår af årsregnskabet. Nøgletallene kan for den ngsforløb, men er ikke uden videre egnet til sammenligning med andre skoler, da væsentlg rskelle i de underliggende faktiske forhold, registreringer og fordelinger. Skolen har aget egentlige undersøgelser af produktivitet. Herudover har vi foretaget følgende analyser: + Udvikling i elevtal + Klassekvotienter + Over- og undertimer (JicEWATfRHousE(æPERS /I 224

11 Revisìonsprotokollat af den 8. marts 2011 Det er vores opfattelse, at skolen generelt har en forsvarlig administration ved forbrug af offentlge midler, og at den løbende følger op på, at der reageres på en uventet udvikling. 7.3 Nøgletal for skolen Som det fremgår af analysen nedenfor har skolen et stigende elevtal. Der er udvalgt fire skoler på Fyn (Krarup, Oure, Trunderup samt Skamby Friskole), som skolen sammenlignes med. Indtægter fra skolepenge er steget i perioden, men er stadig under niveauet på de øvrige s primært tilskrives Rudme Friskoles model, hvor skolepenge opkræves pr. familie uanset an skolen. Andre indtægter udviser store udsving fra år til år, både for Rudme Friskole og de øvrige sk skyldes specielle tiltag de enkelte år, f.eks. for Rudme Friskoles vedkommende udgiv se af bøger hen Rudmebogen og Store Julebog. Lærerlønningerne på Rudme Friskole udviser et stabilt niveau. Derimod er de undervisning højere end de sammenlignelige skoler. Udgifter vedrørende ejend tendens over perioden og ligger på et højere niveau end de øvrige skoler, hvorimod r vedrørende r en stigende administrationsomkostningerne ligger nogenlunde på niveau m e skoler. Det er vores opfattelse, at skolen generelt har en forsvarlig skolen løbende følger op på, at der reageres på en uventet udvi ug af offentlige midler, og at PRICEWA1fRHousE(æPERS /I 225

12 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 Rudme Friskole Gennemsnit af 4 udvalqte lileskoler Elevtal Antal elever i grundskolen pr. 5. september Omregnet ti kalenderår *) t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.!.r. Statstilskud Pr. elev 54,40 55,64 55,92 52,63 53,45 49,88 48,84 Skolepenge ee! SFO Pr. elev 6,00 5,24 5,08 4,59 8,07 Andre indtægter Pr. elev 3,76 2,51 5,34 3,92 Lønomkostninger, undervisning ecl. SFO Pr. elev 41,92 41,15 42,28 40,34 45,28 Andre omkostninger, undervisning Pr. elev 5,78 7,12 4,09 4,04 4,41 Ejendomsdrift i alt Pr. elev 7,94 7,79 7,39 Administration m.v. i alt Pr. elev 3,92 6,32 4,38 4,27 Antal elever i skolefritìdsordning september ev/al i indeværende finanser. 7.4 Forval Vurdering herunder ingen af ektivitet - set i f ivtet ndersøgelser af, om skolen har nået sine strategiske mål - endte ressourcer. ærdinorm bliver løbende vurderet, og der bliver fastlagt strategier, der rækker L 2010 har bestyrelsen afsluttet en strategiproces, med fokus på bl.a. skolens kus har især været lagt på øget elevtal - målsætningen på 80 elever er på nuværende t riet ved indskrivningerne til skoleåret 2011/2012. i skolens langsigtede strategi er undervisningen organiseret i et fagopdelt skema for de enkelte klasser. En mindre del af skoleåret anvendes til temadage eller tværfaglige emner evt. på tværs af skolens årgange. Der afholdes fællesarrangementer for hele skolen. L forbindelse med planlægningen af de enkelte skoleår tages der initiativer til lærernes efteruddannelse og PRICEWA7fRHousE(æPERS!i 226

13 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 pædagogiske udviklingsprojekter på skolen. lnitiativerne bliver i fornødent omfang understøttet af styrelsen ved budgetlægningen. Forældre har indflydelse gennem generalforsamling og bestyrelsesarbejde samt ved overværelse af undervisningen. Elevtallet udviser en stigende tendens set over en 5 årig periode og vurderes at være tilfredsstillende. Elevtallet pr. 5. september 2010 var 76 mod 69 i For skoleåret 2011/12 er der indskrevet 81 ele er. Undervisningens indhold og kvalitet bliver løbende fastlagt i overensstemmelse med Underv' krav herom. Der er således bl.a. taget stilling til: + Maksimale og minimale klassekvotienter + Antal undervisningstimer ud over lovfastsatte timer + Tilbud om tilvalgsfag Ud over de i indledningen fastsatte kriterier for undervisninge centrale kundskabs- og færdighedsområder samt læseplan skolen og følger kvaliteten tæt. Bestyrelsen er repræsenteret ved udvalgte forældre le fagområd udarbejdet fagmål, erede som forældre på Skolens forældrevalgte tilsynsføren ledere og møder forældrene ved deltagelse generalforsamlingen en m beretning om hjemmeside. ervisningen og afholder jævnligt samtaler med lærere og r. Den tilsynsførende afgiver på. Tilsynsrapporten offentliggøres på skolens 7.5 konomistyring ndersøgelser af, om skolen løbende følger op på drifts- og nde opø g på, om de vedtagne budgetter opfyldes, og der bliver løbende foretaget. Det er vores opfattelse, at skolen har tilrettelagt en god økonomistyring. Vi har få olen udarbejdede budget for Det budgetterede resultat forventes at blive et overskud på dgettet er udarbejdet ud fra en forudsætning om gennemsnitligt 76 skoleelever, 39 SFO-børn samt 16 børnehavebørn. 7.6 Konklusion og bemærkninger Vi har i det væsentlige vurderet, at skolen har en forsvarlig administration ved forbrug af offentlige midler, og at skolen lever op ti de forventninger, der stilles med hensyn til en sparsommelig, produktiv og effektiv styring, (J1CEWATERHousE(æPERS ri 227

14 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 herunder økonomistyring af skolens forhold. Det er endvidere vores opfattelse, at skolen løbende følger op på, at der reageres på en uventet udvikling. 8. Assistance og rådgivning Siden afgivelse af protokollat af den 1. december 2010 har vi ydet følgende andre ydelser end revision og afgivelse af erklæringer: + Assistance med udarbejdelse af årsrapporten, herunder opstiling af specifikke regnska + Assistance med diverse afstemninger i forbindelse med årsrapporten. 9. Andre erklæringer og opgaver 9.1 Revisionshandlinger vedrørende risiko for besvigelser Som revisorer skal vi indhente ledelsens vurdering af risikoen for, at årsregnsk fejl som følge af besvigelser og ledelsens vurdering af de regnskabs- og kontr indført for at imødegå sådanne risici. Vi skal endvidere forespørge ti ledelsens konstaterede besvigelser eller igangværende undersøgelser af besvigelser. I forbindelse med vores revision har vi forespurgt ledelsen o Ledelsen har over for os oplyst, at der efter ledelsens vurdering i iko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af b eiser, og r et moderat kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejli tion i nskabet, h jlinformation forårsaget af besvigelser. Ledelsen har endvidere oply n ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede svigeiser. væsentlig betydning for info t. kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af marts 2011 fra skolens ledelse. redegørelse fra skolens advokatforbindelse, da der ikke har været sager j årets løb. Ise oplyst, at skolen ikke er part i verserende sager, der i væsentlig grad vil kunne 9.3 Bestyrelsens forhandlingsprotokol Vi har gennemlæst bestyrelsens forhandlingsprotokol frem til og med bestyrelsesmødet den 14. februar PRICEWATERHousE(æPERS /I 228

15 Revisionsprotokollat af den 8. marts Revisionens gennemgang af bestyrelsens formelle pligter Vi har påset, at følgende formalia overholdes: + Der er udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen. + Der føres forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder. + Revisionsprotokollen fremlægges ved bestyrelsesmøder og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. 9.5 Bogføringsloven Vi har under vores revision konstateret, at skolen på alle væsentlige områder har overholdt givningen, og at bogføring og regnskabsmateriale har kunnet danne grundlag for udarbejdel skabet. 9.6 Erstatnings- og strafansvar Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med handlinger eller kreditorer eller medarbejdere, hvor der efter vores opfattelse er en begrundet f skolens ledelse kan ifalde erstatnings- eller strafansvar. 9.7 Forsikringsforhold Skolens forsikringsforhold er ikke omfattet af vores revision. S gennemgået af skolens forsikringskonsulent og ajourført se 9.8 Revisortjeklisten Vi har som en del af revisionen af år tilskudskontrol m.m. 7, stk. 2, før 10. Lovpligtige opl l henhold til lov om godkendte gøreise om revision og tilsku som heder samt Undervisningsministeriets bekendtskoler skal vi oplyse, at vi opfylder lovgivnin Iser at erensstemmelse med de givne vilkår, og lag for opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Odense, Pricewaterho ers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Line Hedam Statsautoriseret revisor PRicEWATERHousE(æPERS /I 229

16 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 Revisionsprotokollat omhandlende siderne forelagt på mødet den / Bestyrelsen har jf. bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler mv. taget stilling til revisors bemærkninger, anvisninger og konklusioner. Dette har ikke givet anledning ti kommentarer. Bestyrelsen: Jesper Damgaard Jensen Kamille Nygaard Winnie Bond Tyge Mortensen Carl Einer Leonhard Hanne Rasmussen Stefan Rud Petersen (JICEWTfRHousE(æPERS /I 230

17 Revisortjekliste for frie grundskoler og private gymnasier, studenter- og hf-kurser Institutionsnr.: Institutionens navn: Rudme Friskole Regnskabsår: 2010 Undervisningsministeriets forord ti Revisortjekliste Revisortjeklisten udarbejdes til brug for Undervisningsministeriets kontrol af årsrapporter for frie grundskoler og private gymnasier m.v. Ministeriet anvender desuden tjeklisten i forbindelse l planlægningen af ministeriets tilsyn samt til statistiske formål. Den egentlige kontrol på besvarelsen af tjeklisten, men på en gennemgang af årsregnskabet og revisionsprot Tjeklisten besvarer spørgsmål af foimel karakter. Tjeklisten udfyldes af institutionens revisor i tilknytning til revisionen af årsrap indarbejdes i revisionsprotokollatet til årsrappoi1en og indgår i den fortløbe tionens bestyrelse er ansvarlig for, at institutionen foretager elektronisk ii ningsministeriet af revisors besvarelse af revisortjeklisten efter retningsl Besvarelsen aftjeklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på stikprøvevise unders rende de pågældende forhold, gennemgange affonetningsganae eller af mere ringer af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik.ve særskil nklusioner om enkeltstående forhold i regnskabsaflæggelsen eller om fì. esom revisionen ikke udføres med særlig henblik på besvarelse af tjeklisten. Revisors besvarelse aftjeklisten kan ikke træde gel' i revisionspåtegningen. Revisor svarel tale i revisionsprotokollen af den Revisionsstandard (RS) 265 om Revisio om revision og tilskudsko L m.m. ved fr Vejledning og yderligere be til regelsættet findes efter t" r supplerende bemærknin- tjeklisten de i stedet for revisors omog konklusion vedrørende risikoområderne, jf. f lien oa U rvisningsministeriets bekendtgørelse.v. e afkolonnerne i tjeklisten samt henvisninger er 231

18 Revisortjekliste for frie grundskoler og private gymnasier, studenter- og hf-kurser Revisions- og kontrolområde Resultat af revisi- onshand- lin gen Har punktet givet anledning til væsentlige/kritisk bemærk- Pnnktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærkninger omtalt i sidste års protokollat? Har revisor vurderet, at institutionens dispositioner er inden for institutionens formål? (BEK nr ) Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som revisor har fundet nødvendig? (BEK nr ) Kan revisor bekræfte, at revisor ikke er udlejer - eller revisor for udlejer - af de ejendomme m.m., som institutiolien anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer? (LBK , LBK X 11 eret tilaf instituti-.2.5.) etableret tilsikring af en korog udgifter? (BEK nr. X X 4) 13 Er institu ide midler anbragt i overensstemmelse med lovbestemmelseme (LBK a, LBK X ) 14 Har revisor vurderet, at institutionens anlægskartotek er ajourført, og at den bogføite værdi af aktiverede aktiver, i henhold til regleme herom, er i overensstemmelse med X finansbogholderiet? (BEK nr. L 188, bilag l, nr. 3. l) X 232

19 Revisortjekliste for frie grundskoler og private gymnasier, studenter- og hf-kurser Revisions- og kontrolområde 15 Har revisor i årets løb foretaget tilstedeværelseskontrol af institutionens anlægsaktiver? (BEK nr. 1188, bilag l, nr. 3.1) 16 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten vurderet, at institutionens bygninger m.v. er afskrevet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om regnskab for frie Grundskoler? BEK nr ) Resultat af revisionshandlingen Hal' punli:et givet anled- ning ti væsentlge/kritisk bemærknin el' JA NEJ JA Punktet udskudt, jf. rev i- sionsplanen Punktet ikke relevant Er institutionen - efter revisors vurdering - i sit virke uafhængig og kommer institutionens midler alene institutionens vedtægtsbestemte skole- og undervisningsvirksomhed til gode? (LBK 755 5, stk. 2, LBK 670, 2, stk. 4) 18 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten vurderet, at institutionens tilskudsgrundlag er uændret i. f t. de erklæringer, der er afgivet i årets løb (efterkontrol i forbindelse med revision af årsrapporten)? (BEK nr. 1188, bilag 1, nr. 5) 19 Har revisor vurderet, at den opgjorte egendækning pr. årselev, jf. nøgletal til årsrappoiien, er korrekt, og opfyl. der kravene i tilskuds bekendtgørelsens 6? (B nr. 702) 20 Har revisor vurderet, at instituti budget som regnskab for pasningsord stemmeise med loven? ( K I Har institutionen udar handlingspl ale klausuler? (BEK nr. 12 (BEK nr. 11 l, nr. 7.1) 22 Har institutionen oply porten ved r. sociale k nr. II 90, 2) 23 Har in nen uda miljø (LOV rektor, ledere, læreres og børne- G ansættelsesvilkår følger finansfastsatte bestemmelser? (BEK nr. og 2.3) 25 Har revisor vur eret, at de ansatte har ansættelsesbreve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, samt at institutionens personalesager er ajourførte? ( BEK nr. i i 88, bilag I, nr. 2.2 og 2.3) 26 Har revisor vurderet, at lønancienniteten er udregnet korrekt efter organisationsaftaler og protokollaterne om arbejdstid m.v.? (BEK nr. i 188, bilag l, nr. 2.2 og 2.3) 2"" jj

20 Revisortjekliste for frie grundskoler og private gymnasier, studenter- og hf-kurser Revisions- og kontrolområde 27 Har revisor vurderet, at udregninger i løn- og løntimespecifikationer er opgjort korrekt? (BEK nr. 1188, bilag X 1, nr. 2.2 og 2.3) 28 Har revisor vurderet, at skat, pension, bidrag m.v. ved r. de ansatte er beregnet og indbetalt korrekt? (BEK nr. X 1188, bilag l, nr og 2.2.6) 29 Har revisor vurderet, at afskedigelsesproceduren i forbindelse med evt. uansøgte afskedigelser i året er sket i overensstemmelse med organisationsaftaleme og leller ansættelsesbekendtgørelsen -herunder at evt. godtgørelse er udbetalt i overensstemmelse med gældende regler o aftaler? (BEK nr. 1188, bilaa 1, nr. 2 (Ans-bek.) Er der foretaget undersøgelse og vurdering af institutionens økonomistyring -herunder om der udarbejdes og løbende følges op på drifts- og likviditetsbudgetter? (BEK nr , stk. 3, nr. 3) 31 Er der en konklusion i revisionsprotokollen ved r. institutionens økonomistyrin? (BEK nr , stk. 3, nr. Har punktet givet anledning til Punktet udskudt, jf. rev i- sionsplanen JA NEJ væsentlge/kritisk bemærknin er JA Resultat af rev is i- onshandlingen Punktet ikke relevant af institutio-,nr. 3) olien ved r. institu- 7, stk. 3, nr. 3) X X e med revisionen af institutionens til, at institutionen i regnskab s- r, der ikke indgår i institutionens X 234

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk 1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen

Læs mere

Ryparken Lille Skole

Ryparken Lille Skole Ryparken Lille Skole Skolekode 101.145 Revisionsprotokol side 148-159 Årsrapport 2008 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax:

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014 Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Revisionsprotokollat for 2014 Skolekode 183.008 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Årsrapporten for 2014 106 1. Revision af årsregnskabet for 2014 Som skolens valgte revisor

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20222670 DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-Sekretariatet, Postboks 49, 4000 Roskilde Genpart af revisionsprotokollat af 11. marts 2008 vedrørende årsregnskabet for 2007 (side 67-74) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 161-181 ÅRSRAPPORTEN 2011

FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 161-181 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr.

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr. Dienesmindes Venner CVR-nr.: L6275476 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4 MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk r,vww.rerrjsionskontoretvesl.lik l'"lolstebro:

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007

Viby Gymnasium og HF. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 10 Viby Gymnasium og HF Revisionsprotokollat om forberedende

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2011/12 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Toldbuen 1, 4700 Næstved T: 5575 8686, F:

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens. Århus Social- og Sundhedsskole. Revisionsprotokollat af 22. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskab for 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2013 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2013 for tiden 1. januar - 31. december 2013. Foreningens årsregnskab

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119. Årsrapporten for 2014 VESTiYSK Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvfig IP11-o1ukdelluskolle) Revisionsprotokollat af 20. Rprill 2M5 Side 106-119 Årsrapporten for 2014 Medlem

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 199-217 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE COLLEGE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006 AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet Regnbuen Revisionsprotokollat for 2006 D Nørre Fanmagsgade 11 D Torvet 21 o Olof Palmes Alle 25A, l Mail Info@ap.dk An indcpendent memberfinn of

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Mission Afrika Revisionsprotokollat

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT af 5. maj 2015 side 439 446 vedrørende årsregnskabet for 2014 1. Indledning 1.1 Årsregnskabet Som landsforbundets valgte revision har vi foretaget revision

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012

Fonden Københavns Madh. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 pwc Fonden Københavns Madh Revisionsprotokollat til årsrapport for 2012 PriceiuaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner selskab, CVR-nr, 33 7712 31 Strandvejen 44,2900 Hellerup T: 3945 3945,

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112 Tlf: 89 3078 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 OK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 2670 revisionsaktieselskab EJERFORENINGEN KLlNTEGAARDEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

pwc Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Revisionsprotokollat til årsrapporten

pwc Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Revisionsprotokollat til årsrapporten JL pwc Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2011 ' PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Milnersvej 43,

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13

Den Selvejende Institution Kolding Realskole. Årsrapport 2013. CVR-nr. 82 96 81 13 Den Selvejende Institution Årsrapport 2013 CVR-nr. 82 96 81 13 Desud onens Koldin Skolel Vi erkl om fri ringen Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Beretning

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12 Tlf: 96 347300 aatborgæbdc.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 OK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE REVISIONSPROTOKOLLAT af 7. maj 2014 side 427-434 vedrørende årsregnskabet for 2013 1. Indledning 1.1 Årsregnskabet Som landsforbundets valgte revision har vi foretaget revision

Læs mere

Hillerod Sportsrideklub Revisionsprotokollat til arsrapport for 2014

Hillerod Sportsrideklub Revisionsprotokollat til arsrapport for 2014 pwc Hillerod Sportsrideklub Revisionsprotokollat til arsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Reuisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Milnersvej 43, 3400 Hillerod T: 4825 3500,

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 til årsregnskab for 2013

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens. VUC Aarhus. Revisionsprotokollat af 18. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 18. november 2013 vedrørende risikovurdering,

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere