Rudme Friskole. pmciwtfrhousf(mpers fl. Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rudme Friskole. pmciwtfrhousf(mpers fl. Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010"

Transkript

1 pmciwtfrhousf(mpers fl l)rîcewa terho usecoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen Hellerup Telefon Telefa Rudme Friskole Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010 Prke\vaterhoiiseCoopers Smtsautoriserct Revisionsaktieselskab, C\flt-nr. i , Gentofte

2 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af den reviderede årsrapport 1.1 Udtalelse om ledelsesberetningen 2. Hovedkonklusion 2.1 Konklusion på den udførte revision 3. Overordnede kommentarer og risikofaktorer 3.1 Overholdelse af skolens formål, love mm. 3.2 Bemærkninger af særlig betydning for årsrapporten eller for forvaltningen 4. Regnskabsmateriale samt forhold, der har betydning for regnskabsaflæggelsen 4.1 Bemærkninger til modtaget materiale i årets løb og ved regnskabsafslutningen Konstaterede differencer m.v. 5. Redegørelse for den udførte revision og rapportering 5.1 Kort redegørelse for den udførte revision 5.2 Bemærkninger til forretningsgange, dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse 6. Kommentarer til årsrapporten 6.1 Arsrapportens indhold 6.2 Bemærkninger til årsrapporten Balancen 6.3 Konklusion og bemærkninger 7. Kommentarer til forvaltningen 7.1 Forvaltningen af skolens midler - sparsommelighed 7.2 Forvaltningen af skolens midler - produktivitet 7.3 Nøgletal for skolen Forvaltningen af skolens midler 7.6 Konklusion og bemærkninger 8. Assistance og rådgivning 9. Andre erklæringer og opga Bestyrelsens forh elle plìgter /2010/AKC

3 Revisionsprotokollat af den 8. marts Identifikation af den reviderede årsrapport Som revisorer valgt af skolens bestyrelse har vi revideret den af bestyrelsen udarbejdede årsrapport for 2010 for Rudme Friskole (i det efterfølgende benævnt "skolen"). Arsrapporten udviser følgende hovedtal for skolen: 2010 kr t.kr t.t.kr t.t.kr. Arets resultat Samlede aktiver Egenkapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Revisionen er udført i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgør skudskontrol m.m. ved frie grundskoler mv., herunder god offentlig revisionsski darder. En beskrivelse af revisionens udførelse og omfang fremgår af vores til af den 1. december 2010, der ligeledes indeholder en redegørelse om ansvar om revision og ske revisionsstant1protokollat srapporten. 1.1 Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Vi har revideret og over for ledelsen kommenteret I lysninger og forhold, der er påkrævet' nhold ti de oplysninger, der er relevante for ningen indeholder alle de opgivningen, li efter vores opfattelse indeholder lens finansielle stilling. 2. Hovedkonklusi 2.1 Konklusion på den u Vedtages årsrapporten i den vedtagelse af årsrapporte årsrapporten d en revi form, og ommer der ikke under bestyrelsens behandling og e oplysninger, som kan påvirke årsrapporten, vil vi forsyne rbehold eller supplerende oplysninger. lyse, at med den udførte forvaltningsrevision ikke har konstateret dispoefter vores opfattelse ligger uden for rammerne af normale skyldige økonomiske ring, at skolen har tilrettelagt systemer, som medvirker til at sikre, at der tages n ved forvaltningen. 3. kommentarer og risikofaktorer 3.1 Overholdelse af skolens formål, love mm Skolens formål Det er vores opfattelse, at skolens formål i henhold til vedtægterne er overholdt, ligesom ministeriets godkendelse af skolen er indhentet, og skolekommunen er underrettet. Skolen har i 2010 udarbejdet nye vedtægter, som på nuværende tidspunkt er til godkendelse ved PRICf.Af RHousE(æPERS /I 217

4 Revìsionsprotokollat af den 8. marts 2011 U ndervisn ingsministeriet Overholdelse af love mm. Det er vores opfattelse, at de dispositioner der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tiskud, love, bekendtgørelser, cirkulærer mv. og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, ligesom der ikke er dispositioner uden for skolens formål. Vi har påset, at skolen har udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering, jf. lov om elevers og tudere undervisningsmiljø, senest i efteråret 2009, hvor der blev evalueret på "trivsel, tryghed og to Vi har endvidere påset, at skolen har udarbejdet en handlingsplan, der beskriver, hvordan skolen vi at målsætningen om det rummelige arbejdsmarked nås, og hvordan skolen vil beskæ e medarbejd særlige vilkår. Skolen har i 2010 fået 1 person ansat under flejobordningen, og s fylder således kravet om, at min. 3,5 % af årsværkene skal være ansat på særlige vilkår. Skolen har modtaget støtte til specialundervisning. Vi har i den forbindelse pås, skolen fø mødeprotokol for disse timer samt at denne er underskrevet af skolens leder samt L undervisningen. L forbindelse med indsendelse af årsrapport til Undervisning en habilitetserklæring om, at de opfylder betingelserne for at vær friskoler og private grundskoler mv. 5, stk. 6 og Isesmedlemmerne afgive r af bestyrelsen, jf. Lov om Konklusion og bemærkninger Vi har vurderet, at skolens f ål og love mm 3.2 Bemærkninger af sæ Revisionen har ikke givet a årsrapporten eller vedrør vurderingen rvaltning orten eller for forvaltningen.. ke bem ninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for nv ise r ti vores yderligere kommentarer til årsrapporten samt i forhold, der har betydning for regnskabsaflæggelsen modtaget materiale i årets løb og ved regnskabsafslutningen gnskabsmateriale til brug for vores løbende revision og for vores revision ved t for afgivelse af diverse revisorerklæringer har været i orden. Vi har i forbindelse absudarbejdelsen assisteret skolen med afstemning af specifikke regnskabsposter, herunder feriepenge orpligtelse, periodiseringer og tilretning af anlægskartotek, samt foretaget efterposteringer i sædvanligt omfang. (JicEWATfRHousE(æPERS /I 218

5 Revisionsprotokollat af den 8. marts Konstaterede differencer m. v. Vi har ikke i forbindelse med vores revision konstateret væsentlige differencer. Konstaterede beløbsmæssige afvigelser og differencer er i øvrigt efterposteret i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen. 5. Redegørelse for den udførte revision og rapportering 5.1 Kort redegørelse for den udførte revision Revisionen er gennemført i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørel tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler mv. Vores revision af årsrapporten for skolen udføres i overensstemmelse med god offen med baggrund i en vurdering af væsentlighed og risiko i skolens regnskabs- og f Der er endvidere foretaget en vurdering af, om der er taget skyldige økonomi skolens midler. Hovedformålet med vores revision har været at kunne afgive årsrapport for Vi henviser i øvrigt ti vores tiltrædelsesprotokollatlprotokoll mæssige forhold. altningen af g på skolens ber Revisionen i 2010 er udført dels i løbet af året, dels efter regns indgår som et led i den samlede revision af skolens årsrapp gennemgang fremgår af revisorerklæringer, vores løbende revisionsprotokollat. dløb. Revis udført i løbet af året ion og anbefalinger fra denne ledelse og af dette Forvaltningsrevisionen er udført int omfattet stikprøvevis gennemgang af syst indtægtsposter, undersøge nøgletal mv. ende med den sielle revision, og har blandt andet g og rapporter, analyser af udgifts- og udgetafvigelser. L forbindelse med revisionen h med skolens ledelse. øftet vores konklusioner på den foretagne revision + tilskud 2010/2011. retninger om følgende forhold: for 2010 er gennemført som oprindeligt planlagt. 5.2 orretningsgange, dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse Udg.angspun ennemgang af de væsentligste forretningsgange, dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse er en efterprøveise af følgende forhold: + at bestemmelserne i Lov om friskoler og private grundskoler mv. med tilhørende bekendtgørelser samt skolens vedtægter følges + at de gældende interne dispositions- og godkendelsesprocedurer følges + at der er den fornødne personelle adskilelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner (JICEWATfRHousE(æPERS /I 219

6 Revisionsprotokollat af den 8. marts at indtægts- og udgiftsposter er behørigt dokumenteret ved bilag, kontrakter mv. og registreret på de rigtige konti + at der er etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af skolens aktiver samt til sikring af en korrekt registrering af alle indtægter. Vi har bl.a. gennemgået forretningsgangene for områderne: + tilskud + skolepenge + løn og gager + likvide beholdninger + it-sikkerhed + omkostninger og har foretaget en overordnet vurdering af de dertil knyttede interne kontroller Til de enkelte områder kan vi anføre: Tilskud Vi har gennemgået registreringsprocedurerne for elever. Vi h aldersfordelingen pr. 5. september 2010, kontrolleret skole skolens modtagne tilskud. d udgangspunkt i elevtallet og visningsministeriet samt Vi har for de specielle undervisning arbejdet en oversigt over, hvornår elever føres protokol undervist. over elevern eltagelse og a et tilskud påset, at skolen har udrvisning, hvem der skal underviser, at der rives af skoleleder og lærer, der har Vores revision gav ikke anl n interne kontrol finanss væsentlige eventuelle resta omkring elevregistrering samt betaling af skoalsvis via PBS. Der foretages jævnligt afstemning mellem skolepengesystem og opkrævningen via PBS er der få restancer på skolepengene og skolen har ikke nge, dog er skolen opmærksom på, at der skal foretages løbende opfølgning på Foruden en gennemgang af forretningsgangen mm. har vi stikprøvevis kontrolleret skolepengene samt SFObetalinger. Derudover har vi påset, at mindstegrænsen for egendækningen overholdes. Vores revision gav ikke anledning til bemærkninger. PRICEWATfRHousE(æPERS /I 220

7 Revisìonsprotokollat af den 8. marts Lønforhold Vi har gennemgået forretningsgange og den interne kontrol omkring lønninger, herunder at ansættelsesvilkår følger Finansministeriets bestemmelser, at der foreligger ansættelsesbreve i overensstemmelse med regler og aftaler, samt at personalesager er ajourførte, at lønancienniteten er korrekt udregnet efter organisationsaftaler og aftaler om arbejdstid, at udregninger i løn- og løntimespecifikationer er korrekt opgjort samt at skat, pension og bidrag mv. er beregnet og indbetalt korrekt. Der har ikke været opkrævet korrekt ATP-bidrag for hele Forholdet er efterfølgende b Afstemning af løn- og finanssystem er foretaget i forbindelse med statusrevisionen. Vi gør opmærksom på, at bogholder, der administerer gager, grundet svaghed i i såvel at oprette personer, som til via lønsystemet at foretage udbetalinger ude Vi anbefaler, at ledelsen foretager andre kontroller, f.eks. stikprøvevis samme lønsedler for den pågældende periode. et, har mulighed for anden person. Ite gager med Skolen har ved en fejl ikke lønangivet eksterne foredragsholder procedurerne herfor efterfølgende er ændret. Vores revision gav ikke anledning ti yderligere bemærkninger Likvide beholdninger Vi har foretaget uanmeldt kasseeftersyn med tilhørende afstemning ansbogholde løbende, har ikke givet an 'I bemærkning ember 2010 ptællingen af den fysiske kassebeholdning røvevise kontrol af, at likvide konti afstemmes Likvide midler anbringes i o temmelserne i Lov om friskoler og private grundskoler..... t, r afholdt af skolen og vedrører skolens drift, omkring bogføringstidspunktet, n af skolens naturlige leverandører, inalbilag, samt attesteret for godkendelse af skolelederen. Det er stikprøvevist påset, at bilagsmaterialet er attesteret af skoleleder, samt at de foreskrevne forretningsgange ifølge de gældende instrukser, herunder den for skolen gældende regnskabsbekendtgørelse, er overholdt. PRICEWATfRHousE(æPERS ri 221

8 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 Kontrollen har ikke givet anledning til bemærkninger It~sikkerhed Skolen anvender Concorde CS, hvorfor det er vores opfattelse, at skoles it-anvendelse på bogholderiområdet foregår forsvarligt. Vi har på baggrund heraf vurderet, at en egentlig it-revision ikke er nødvendig. Der er etableret procedurer for regelmæssig backup, lig.esom det er kontrolleret, at disse efter vores opfattelse fungerer efter hensigten Begrænsninger i skolens interne kontrol Skolens størrelse og organisation giver ikke mulighed for etablering af effektive interne kontroller o tionsadskillelse. Vi har som konsekvens heraf baseret vores revision på en substansbaseret re skabsanalyser. runder regn- Vi har gennemgået skolens forretningsgange vedrørende den økonomiske forvaltnin tryggende. Det skal dog bemærkes, at forretningsgangen ikke t således, r er adskillelse mellem kasse- og bogholderifunktionen. Det er vores opfatte relsens forretningsorden fremgår andre delvis kompenserende kontroller, som skal udføres a ole elig skal vi gøre opmærksom på, at der altid er en risiko for besvigelser, og at en r påvirket af omfanget af ledelsens kontrol. Skolens bogholder udarbe den daglige bogføring. Vi an betalingssystemet af en an g. Skolelederen gennemgår jævnligt bogføringen og afvigelser ti ns tidligere leder har fuldmagt ti en af skolens bankkonti. Vi haf fået oplyst, at ragt i orden Kon Vi har i det væse nistreres forsvarligt. mærkninger vurderet, at skolens forretningsgange og interne kontroller er betryggende og admi- 6. Kommentarer ti års rapporten 6.1 Arsrapportens indhold Den officielle årsrapport er opstillet med udgangspunkt i det for frie grundskoler udarbejdede standard- PRICf.TERHousE(æPERS /I 222

9 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 regnskab. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der henvises til den aflagte årsrapport. 6.2 Bemærkninger til årsrapporten På baggrund af vores gennemgang af årsrapporten kan vi knytte følgende kommentarer hertil: Tiskud og tilskudsgrundlag Vi har stikprøvevis kontrolleret, at statstilskuddet er i overensstemmelse med tilskud- og re beregnet på baggrund af S/9-elevtallene i 2009 og i forbindelse med revision af tilskudsgrundlag for specialundervisning har vi fået en opgørelse af sk ti specialundervisning for skoleåret 2010/2011. Under vores revision af tilskudsudløsende faktorer er vi ikke stødt på forhold, s mod den gældende tilskudsbekendtgørelse og -betingelser samt foreliggende fatteise strider Efter vores opfattelse er skolens midler anvendt i overensstemmelse med de givne Resu/tatopgørelsen Skolens årsrapport for 2010 udviser et overskud på t.kr. 10 budgetresultat. ed det reviderede Balancen Efter overførsel af årets resultat til Konklusion og be Vi har i det væsentlige vurde olens samlede egenkapital pr. 31. december 2010 t.kr. pport efter de gældende regler og retningslinjer. 7. Kommentarer forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen er udført integreret sielle revi af årsrapporten, og har omfattet en vurdering af sparsommelighed,. et og øk ngen. Vurderingerne er blandt andet baseret på analyser af udgifts- og af nøgletal, undersøgelser af usædvanlige tendenser i udviklingen samt analyser af en i budgettets forudsætninger m.m. r har ansvaret for at planlægge og styre skolens aktiviteter og herved sikre, at skoerunder statstilskuddet anvendes på en økonomisk og forsvarlig måde. Det forventes, at skolens ledelse under hensyntagen til sparsommelighed, produktivitet og effektivitet tilrettelægger en efter skolens størrelse afpasset administration af ressourcerne. Ledelsen afholder løbende møder, hvor aktiviteter og opgaver planlægges og prioriteres (ud fra skolens po- PR1CEWATfRHousE(æPERS /I 223

10 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 Iitikker og overordnede strategier), ligesom ledelsen løbende gennemgår og overvåger den økonomiske udvikling. 7.1 Forvaltningen af skolens midler - sparsommelighed Vurderingen af sparsommeligheden omfatter bl.a. undersøgelser af, om skolens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til skolens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk måde under hensyn til pris, kvalitet, kvantitet. Dette gælder f.eks. følgende områder: + at der aflønnes efter overenskomstmæssige satser + at der ved større investeringer/løbende aftaler indhentes tilbud + at der ved dispositioner udarbejdes beslutningsgrundlag med konsekvensan + at der disponeres i overensstemmelse med de af bestyrelsen udstukne ret ter. Bestyrelsen drøfter månedsvis den økonomiske situation, samt s når kvartalsregnskaberne foreligger. Det er vores indtryk, at d dispositioner med henblik på at anvende ressourcerne mes g realiserede tal s vurdering af skolens Vi har forespurgt, om der i 2010 har været gennemf ombygninger. Det er oplyst, at det er ns po investeringer, ombygninger samt re forbindelse med overvejelser om en større lens le ancer og tjenesteydelser samt t der indhe ative tibud ved væsentlige anlægseholdelsesarbejder. Der har i 2010 været indhentet tilbud i På forespørgsel om der kan r det oplyst, at der ikke kan r hold til leverandører til skolen og skolens ledelse, er 7.2 ktivitet. undersøgelser af om skolens præstationsmål gennem en årrække en af de beregninger, der fremgår af årsregnskabet. Nøgletallene kan for den ngsforløb, men er ikke uden videre egnet til sammenligning med andre skoler, da væsentlg rskelle i de underliggende faktiske forhold, registreringer og fordelinger. Skolen har aget egentlige undersøgelser af produktivitet. Herudover har vi foretaget følgende analyser: + Udvikling i elevtal + Klassekvotienter + Over- og undertimer (JicEWATfRHousE(æPERS /I 224

11 Revisìonsprotokollat af den 8. marts 2011 Det er vores opfattelse, at skolen generelt har en forsvarlig administration ved forbrug af offentlge midler, og at den løbende følger op på, at der reageres på en uventet udvikling. 7.3 Nøgletal for skolen Som det fremgår af analysen nedenfor har skolen et stigende elevtal. Der er udvalgt fire skoler på Fyn (Krarup, Oure, Trunderup samt Skamby Friskole), som skolen sammenlignes med. Indtægter fra skolepenge er steget i perioden, men er stadig under niveauet på de øvrige s primært tilskrives Rudme Friskoles model, hvor skolepenge opkræves pr. familie uanset an skolen. Andre indtægter udviser store udsving fra år til år, både for Rudme Friskole og de øvrige sk skyldes specielle tiltag de enkelte år, f.eks. for Rudme Friskoles vedkommende udgiv se af bøger hen Rudmebogen og Store Julebog. Lærerlønningerne på Rudme Friskole udviser et stabilt niveau. Derimod er de undervisning højere end de sammenlignelige skoler. Udgifter vedrørende ejend tendens over perioden og ligger på et højere niveau end de øvrige skoler, hvorimod r vedrørende r en stigende administrationsomkostningerne ligger nogenlunde på niveau m e skoler. Det er vores opfattelse, at skolen generelt har en forsvarlig skolen løbende følger op på, at der reageres på en uventet udvi ug af offentlige midler, og at PRICEWA1fRHousE(æPERS /I 225

12 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 Rudme Friskole Gennemsnit af 4 udvalqte lileskoler Elevtal Antal elever i grundskolen pr. 5. september Omregnet ti kalenderår *) t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.!.r. Statstilskud Pr. elev 54,40 55,64 55,92 52,63 53,45 49,88 48,84 Skolepenge ee! SFO Pr. elev 6,00 5,24 5,08 4,59 8,07 Andre indtægter Pr. elev 3,76 2,51 5,34 3,92 Lønomkostninger, undervisning ecl. SFO Pr. elev 41,92 41,15 42,28 40,34 45,28 Andre omkostninger, undervisning Pr. elev 5,78 7,12 4,09 4,04 4,41 Ejendomsdrift i alt Pr. elev 7,94 7,79 7,39 Administration m.v. i alt Pr. elev 3,92 6,32 4,38 4,27 Antal elever i skolefritìdsordning september ev/al i indeværende finanser. 7.4 Forval Vurdering herunder ingen af ektivitet - set i f ivtet ndersøgelser af, om skolen har nået sine strategiske mål - endte ressourcer. ærdinorm bliver løbende vurderet, og der bliver fastlagt strategier, der rækker L 2010 har bestyrelsen afsluttet en strategiproces, med fokus på bl.a. skolens kus har især været lagt på øget elevtal - målsætningen på 80 elever er på nuværende t riet ved indskrivningerne til skoleåret 2011/2012. i skolens langsigtede strategi er undervisningen organiseret i et fagopdelt skema for de enkelte klasser. En mindre del af skoleåret anvendes til temadage eller tværfaglige emner evt. på tværs af skolens årgange. Der afholdes fællesarrangementer for hele skolen. L forbindelse med planlægningen af de enkelte skoleår tages der initiativer til lærernes efteruddannelse og PRICEWA7fRHousE(æPERS!i 226

13 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 pædagogiske udviklingsprojekter på skolen. lnitiativerne bliver i fornødent omfang understøttet af styrelsen ved budgetlægningen. Forældre har indflydelse gennem generalforsamling og bestyrelsesarbejde samt ved overværelse af undervisningen. Elevtallet udviser en stigende tendens set over en 5 årig periode og vurderes at være tilfredsstillende. Elevtallet pr. 5. september 2010 var 76 mod 69 i For skoleåret 2011/12 er der indskrevet 81 ele er. Undervisningens indhold og kvalitet bliver løbende fastlagt i overensstemmelse med Underv' krav herom. Der er således bl.a. taget stilling til: + Maksimale og minimale klassekvotienter + Antal undervisningstimer ud over lovfastsatte timer + Tilbud om tilvalgsfag Ud over de i indledningen fastsatte kriterier for undervisninge centrale kundskabs- og færdighedsområder samt læseplan skolen og følger kvaliteten tæt. Bestyrelsen er repræsenteret ved udvalgte forældre le fagområd udarbejdet fagmål, erede som forældre på Skolens forældrevalgte tilsynsføren ledere og møder forældrene ved deltagelse generalforsamlingen en m beretning om hjemmeside. ervisningen og afholder jævnligt samtaler med lærere og r. Den tilsynsførende afgiver på. Tilsynsrapporten offentliggøres på skolens 7.5 konomistyring ndersøgelser af, om skolen løbende følger op på drifts- og nde opø g på, om de vedtagne budgetter opfyldes, og der bliver løbende foretaget. Det er vores opfattelse, at skolen har tilrettelagt en god økonomistyring. Vi har få olen udarbejdede budget for Det budgetterede resultat forventes at blive et overskud på dgettet er udarbejdet ud fra en forudsætning om gennemsnitligt 76 skoleelever, 39 SFO-børn samt 16 børnehavebørn. 7.6 Konklusion og bemærkninger Vi har i det væsentlige vurderet, at skolen har en forsvarlig administration ved forbrug af offentlige midler, og at skolen lever op ti de forventninger, der stilles med hensyn til en sparsommelig, produktiv og effektiv styring, (J1CEWATERHousE(æPERS ri 227

14 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 herunder økonomistyring af skolens forhold. Det er endvidere vores opfattelse, at skolen løbende følger op på, at der reageres på en uventet udvikling. 8. Assistance og rådgivning Siden afgivelse af protokollat af den 1. december 2010 har vi ydet følgende andre ydelser end revision og afgivelse af erklæringer: + Assistance med udarbejdelse af årsrapporten, herunder opstiling af specifikke regnska + Assistance med diverse afstemninger i forbindelse med årsrapporten. 9. Andre erklæringer og opgaver 9.1 Revisionshandlinger vedrørende risiko for besvigelser Som revisorer skal vi indhente ledelsens vurdering af risikoen for, at årsregnsk fejl som følge af besvigelser og ledelsens vurdering af de regnskabs- og kontr indført for at imødegå sådanne risici. Vi skal endvidere forespørge ti ledelsens konstaterede besvigelser eller igangværende undersøgelser af besvigelser. I forbindelse med vores revision har vi forespurgt ledelsen o Ledelsen har over for os oplyst, at der efter ledelsens vurdering i iko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af b eiser, og r et moderat kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejli tion i nskabet, h jlinformation forårsaget af besvigelser. Ledelsen har endvidere oply n ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede svigeiser. væsentlig betydning for info t. kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af marts 2011 fra skolens ledelse. redegørelse fra skolens advokatforbindelse, da der ikke har været sager j årets løb. Ise oplyst, at skolen ikke er part i verserende sager, der i væsentlig grad vil kunne 9.3 Bestyrelsens forhandlingsprotokol Vi har gennemlæst bestyrelsens forhandlingsprotokol frem til og med bestyrelsesmødet den 14. februar PRICEWATERHousE(æPERS /I 228

15 Revisionsprotokollat af den 8. marts Revisionens gennemgang af bestyrelsens formelle pligter Vi har påset, at følgende formalia overholdes: + Der er udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen. + Der føres forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder. + Revisionsprotokollen fremlægges ved bestyrelsesmøder og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. 9.5 Bogføringsloven Vi har under vores revision konstateret, at skolen på alle væsentlige områder har overholdt givningen, og at bogføring og regnskabsmateriale har kunnet danne grundlag for udarbejdel skabet. 9.6 Erstatnings- og strafansvar Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med handlinger eller kreditorer eller medarbejdere, hvor der efter vores opfattelse er en begrundet f skolens ledelse kan ifalde erstatnings- eller strafansvar. 9.7 Forsikringsforhold Skolens forsikringsforhold er ikke omfattet af vores revision. S gennemgået af skolens forsikringskonsulent og ajourført se 9.8 Revisortjeklisten Vi har som en del af revisionen af år tilskudskontrol m.m. 7, stk. 2, før 10. Lovpligtige opl l henhold til lov om godkendte gøreise om revision og tilsku som heder samt Undervisningsministeriets bekendtskoler skal vi oplyse, at vi opfylder lovgivnin Iser at erensstemmelse med de givne vilkår, og lag for opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Odense, Pricewaterho ers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Line Hedam Statsautoriseret revisor PRicEWATERHousE(æPERS /I 229

16 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 Revisionsprotokollat omhandlende siderne forelagt på mødet den / Bestyrelsen har jf. bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler mv. taget stilling til revisors bemærkninger, anvisninger og konklusioner. Dette har ikke givet anledning ti kommentarer. Bestyrelsen: Jesper Damgaard Jensen Kamille Nygaard Winnie Bond Tyge Mortensen Carl Einer Leonhard Hanne Rasmussen Stefan Rud Petersen (JICEWTfRHousE(æPERS /I 230

17 Revisortjekliste for frie grundskoler og private gymnasier, studenter- og hf-kurser Institutionsnr.: Institutionens navn: Rudme Friskole Regnskabsår: 2010 Undervisningsministeriets forord ti Revisortjekliste Revisortjeklisten udarbejdes til brug for Undervisningsministeriets kontrol af årsrapporter for frie grundskoler og private gymnasier m.v. Ministeriet anvender desuden tjeklisten i forbindelse l planlægningen af ministeriets tilsyn samt til statistiske formål. Den egentlige kontrol på besvarelsen af tjeklisten, men på en gennemgang af årsregnskabet og revisionsprot Tjeklisten besvarer spørgsmål af foimel karakter. Tjeklisten udfyldes af institutionens revisor i tilknytning til revisionen af årsrap indarbejdes i revisionsprotokollatet til årsrappoi1en og indgår i den fortløbe tionens bestyrelse er ansvarlig for, at institutionen foretager elektronisk ii ningsministeriet af revisors besvarelse af revisortjeklisten efter retningsl Besvarelsen aftjeklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på stikprøvevise unders rende de pågældende forhold, gennemgange affonetningsganae eller af mere ringer af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik.ve særskil nklusioner om enkeltstående forhold i regnskabsaflæggelsen eller om fì. esom revisionen ikke udføres med særlig henblik på besvarelse af tjeklisten. Revisors besvarelse aftjeklisten kan ikke træde gel' i revisionspåtegningen. Revisor svarel tale i revisionsprotokollen af den Revisionsstandard (RS) 265 om Revisio om revision og tilskudsko L m.m. ved fr Vejledning og yderligere be til regelsættet findes efter t" r supplerende bemærknin- tjeklisten de i stedet for revisors omog konklusion vedrørende risikoområderne, jf. f lien oa U rvisningsministeriets bekendtgørelse.v. e afkolonnerne i tjeklisten samt henvisninger er 231

18 Revisortjekliste for frie grundskoler og private gymnasier, studenter- og hf-kurser Revisions- og kontrolområde Resultat af revisi- onshand- lin gen Har punktet givet anledning til væsentlige/kritisk bemærk- Pnnktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærkninger omtalt i sidste års protokollat? Har revisor vurderet, at institutionens dispositioner er inden for institutionens formål? (BEK nr ) Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som revisor har fundet nødvendig? (BEK nr ) Kan revisor bekræfte, at revisor ikke er udlejer - eller revisor for udlejer - af de ejendomme m.m., som institutiolien anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer? (LBK , LBK X 11 eret tilaf instituti-.2.5.) etableret tilsikring af en korog udgifter? (BEK nr. X X 4) 13 Er institu ide midler anbragt i overensstemmelse med lovbestemmelseme (LBK a, LBK X ) 14 Har revisor vurderet, at institutionens anlægskartotek er ajourført, og at den bogføite værdi af aktiverede aktiver, i henhold til regleme herom, er i overensstemmelse med X finansbogholderiet? (BEK nr. L 188, bilag l, nr. 3. l) X 232

19 Revisortjekliste for frie grundskoler og private gymnasier, studenter- og hf-kurser Revisions- og kontrolområde 15 Har revisor i årets løb foretaget tilstedeværelseskontrol af institutionens anlægsaktiver? (BEK nr. 1188, bilag l, nr. 3.1) 16 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten vurderet, at institutionens bygninger m.v. er afskrevet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om regnskab for frie Grundskoler? BEK nr ) Resultat af revisionshandlingen Hal' punli:et givet anled- ning ti væsentlge/kritisk bemærknin el' JA NEJ JA Punktet udskudt, jf. rev i- sionsplanen Punktet ikke relevant Er institutionen - efter revisors vurdering - i sit virke uafhængig og kommer institutionens midler alene institutionens vedtægtsbestemte skole- og undervisningsvirksomhed til gode? (LBK 755 5, stk. 2, LBK 670, 2, stk. 4) 18 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten vurderet, at institutionens tilskudsgrundlag er uændret i. f t. de erklæringer, der er afgivet i årets løb (efterkontrol i forbindelse med revision af årsrapporten)? (BEK nr. 1188, bilag 1, nr. 5) 19 Har revisor vurderet, at den opgjorte egendækning pr. årselev, jf. nøgletal til årsrappoiien, er korrekt, og opfyl. der kravene i tilskuds bekendtgørelsens 6? (B nr. 702) 20 Har revisor vurderet, at instituti budget som regnskab for pasningsord stemmeise med loven? ( K I Har institutionen udar handlingspl ale klausuler? (BEK nr. 12 (BEK nr. 11 l, nr. 7.1) 22 Har institutionen oply porten ved r. sociale k nr. II 90, 2) 23 Har in nen uda miljø (LOV rektor, ledere, læreres og børne- G ansættelsesvilkår følger finansfastsatte bestemmelser? (BEK nr. og 2.3) 25 Har revisor vur eret, at de ansatte har ansættelsesbreve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, samt at institutionens personalesager er ajourførte? ( BEK nr. i i 88, bilag I, nr. 2.2 og 2.3) 26 Har revisor vurderet, at lønancienniteten er udregnet korrekt efter organisationsaftaler og protokollaterne om arbejdstid m.v.? (BEK nr. i 188, bilag l, nr. 2.2 og 2.3) 2"" jj

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379

BDO AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 SKOLEKODE 280.379 BDO Tlf: 39 15 5200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Havneholmen 29 OK-1561 København V CVR-nr. 20222670 SOFIEHØj FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 26-44

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013

Revisionsprotokollat af 19. marts 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk til årsregnskabet for 2012 004979 12001 / 2576900_1.DOC KPMG

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2012 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2012 for tiden 1. januar - 31. december 2012. Foreningens årsregnskab

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011.

Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Revisionsprotokol 2011 Indledning Jeg har afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2011 for tiden 1. januar - 31. december 2011. Foreningens årsregnskab

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere