Rudme Friskole. pmciwtfrhousf(mpers fl. Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rudme Friskole. pmciwtfrhousf(mpers fl. Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010"

Transkript

1 pmciwtfrhousf(mpers fl l)rîcewa terho usecoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen Hellerup Telefon Telefa Rudme Friskole Revisionsprotokollat om årsrapporten for 2010 Prke\vaterhoiiseCoopers Smtsautoriserct Revisionsaktieselskab, C\flt-nr. i , Gentofte

2 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af den reviderede årsrapport 1.1 Udtalelse om ledelsesberetningen 2. Hovedkonklusion 2.1 Konklusion på den udførte revision 3. Overordnede kommentarer og risikofaktorer 3.1 Overholdelse af skolens formål, love mm. 3.2 Bemærkninger af særlig betydning for årsrapporten eller for forvaltningen 4. Regnskabsmateriale samt forhold, der har betydning for regnskabsaflæggelsen 4.1 Bemærkninger til modtaget materiale i årets løb og ved regnskabsafslutningen Konstaterede differencer m.v. 5. Redegørelse for den udførte revision og rapportering 5.1 Kort redegørelse for den udførte revision 5.2 Bemærkninger til forretningsgange, dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse 6. Kommentarer til årsrapporten 6.1 Arsrapportens indhold 6.2 Bemærkninger til årsrapporten Balancen 6.3 Konklusion og bemærkninger 7. Kommentarer til forvaltningen 7.1 Forvaltningen af skolens midler - sparsommelighed 7.2 Forvaltningen af skolens midler - produktivitet 7.3 Nøgletal for skolen Forvaltningen af skolens midler 7.6 Konklusion og bemærkninger 8. Assistance og rådgivning 9. Andre erklæringer og opga Bestyrelsens forh elle plìgter /2010/AKC

3 Revisionsprotokollat af den 8. marts Identifikation af den reviderede årsrapport Som revisorer valgt af skolens bestyrelse har vi revideret den af bestyrelsen udarbejdede årsrapport for 2010 for Rudme Friskole (i det efterfølgende benævnt "skolen"). Arsrapporten udviser følgende hovedtal for skolen: 2010 kr t.kr t.t.kr t.t.kr. Arets resultat Samlede aktiver Egenkapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Revisionen er udført i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgør skudskontrol m.m. ved frie grundskoler mv., herunder god offentlig revisionsski darder. En beskrivelse af revisionens udførelse og omfang fremgår af vores til af den 1. december 2010, der ligeledes indeholder en redegørelse om ansvar om revision og ske revisionsstant1protokollat srapporten. 1.1 Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Vi har revideret og over for ledelsen kommenteret I lysninger og forhold, der er påkrævet' nhold ti de oplysninger, der er relevante for ningen indeholder alle de opgivningen, li efter vores opfattelse indeholder lens finansielle stilling. 2. Hovedkonklusi 2.1 Konklusion på den u Vedtages årsrapporten i den vedtagelse af årsrapporte årsrapporten d en revi form, og ommer der ikke under bestyrelsens behandling og e oplysninger, som kan påvirke årsrapporten, vil vi forsyne rbehold eller supplerende oplysninger. lyse, at med den udførte forvaltningsrevision ikke har konstateret dispoefter vores opfattelse ligger uden for rammerne af normale skyldige økonomiske ring, at skolen har tilrettelagt systemer, som medvirker til at sikre, at der tages n ved forvaltningen. 3. kommentarer og risikofaktorer 3.1 Overholdelse af skolens formål, love mm Skolens formål Det er vores opfattelse, at skolens formål i henhold til vedtægterne er overholdt, ligesom ministeriets godkendelse af skolen er indhentet, og skolekommunen er underrettet. Skolen har i 2010 udarbejdet nye vedtægter, som på nuværende tidspunkt er til godkendelse ved PRICf.Af RHousE(æPERS /I 217

4 Revìsionsprotokollat af den 8. marts 2011 U ndervisn ingsministeriet Overholdelse af love mm. Det er vores opfattelse, at de dispositioner der er omfattet af regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tiskud, love, bekendtgørelser, cirkulærer mv. og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, ligesom der ikke er dispositioner uden for skolens formål. Vi har påset, at skolen har udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering, jf. lov om elevers og tudere undervisningsmiljø, senest i efteråret 2009, hvor der blev evalueret på "trivsel, tryghed og to Vi har endvidere påset, at skolen har udarbejdet en handlingsplan, der beskriver, hvordan skolen vi at målsætningen om det rummelige arbejdsmarked nås, og hvordan skolen vil beskæ e medarbejd særlige vilkår. Skolen har i 2010 fået 1 person ansat under flejobordningen, og s fylder således kravet om, at min. 3,5 % af årsværkene skal være ansat på særlige vilkår. Skolen har modtaget støtte til specialundervisning. Vi har i den forbindelse pås, skolen fø mødeprotokol for disse timer samt at denne er underskrevet af skolens leder samt L undervisningen. L forbindelse med indsendelse af årsrapport til Undervisning en habilitetserklæring om, at de opfylder betingelserne for at vær friskoler og private grundskoler mv. 5, stk. 6 og Isesmedlemmerne afgive r af bestyrelsen, jf. Lov om Konklusion og bemærkninger Vi har vurderet, at skolens f ål og love mm 3.2 Bemærkninger af sæ Revisionen har ikke givet a årsrapporten eller vedrør vurderingen rvaltning orten eller for forvaltningen.. ke bem ninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for nv ise r ti vores yderligere kommentarer til årsrapporten samt i forhold, der har betydning for regnskabsaflæggelsen modtaget materiale i årets løb og ved regnskabsafslutningen gnskabsmateriale til brug for vores løbende revision og for vores revision ved t for afgivelse af diverse revisorerklæringer har været i orden. Vi har i forbindelse absudarbejdelsen assisteret skolen med afstemning af specifikke regnskabsposter, herunder feriepenge orpligtelse, periodiseringer og tilretning af anlægskartotek, samt foretaget efterposteringer i sædvanligt omfang. (JicEWATfRHousE(æPERS /I 218

5 Revisionsprotokollat af den 8. marts Konstaterede differencer m. v. Vi har ikke i forbindelse med vores revision konstateret væsentlige differencer. Konstaterede beløbsmæssige afvigelser og differencer er i øvrigt efterposteret i forbindelse med regnskabsudarbejdelsen. 5. Redegørelse for den udførte revision og rapportering 5.1 Kort redegørelse for den udførte revision Revisionen er gennemført i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørel tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler mv. Vores revision af årsrapporten for skolen udføres i overensstemmelse med god offen med baggrund i en vurdering af væsentlighed og risiko i skolens regnskabs- og f Der er endvidere foretaget en vurdering af, om der er taget skyldige økonomi skolens midler. Hovedformålet med vores revision har været at kunne afgive årsrapport for Vi henviser i øvrigt ti vores tiltrædelsesprotokollatlprotokoll mæssige forhold. altningen af g på skolens ber Revisionen i 2010 er udført dels i løbet af året, dels efter regns indgår som et led i den samlede revision af skolens årsrapp gennemgang fremgår af revisorerklæringer, vores løbende revisionsprotokollat. dløb. Revis udført i løbet af året ion og anbefalinger fra denne ledelse og af dette Forvaltningsrevisionen er udført int omfattet stikprøvevis gennemgang af syst indtægtsposter, undersøge nøgletal mv. ende med den sielle revision, og har blandt andet g og rapporter, analyser af udgifts- og udgetafvigelser. L forbindelse med revisionen h med skolens ledelse. øftet vores konklusioner på den foretagne revision + tilskud 2010/2011. retninger om følgende forhold: for 2010 er gennemført som oprindeligt planlagt. 5.2 orretningsgange, dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse Udg.angspun ennemgang af de væsentligste forretningsgange, dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse er en efterprøveise af følgende forhold: + at bestemmelserne i Lov om friskoler og private grundskoler mv. med tilhørende bekendtgørelser samt skolens vedtægter følges + at de gældende interne dispositions- og godkendelsesprocedurer følges + at der er den fornødne personelle adskilelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner (JICEWATfRHousE(æPERS /I 219

6 Revisionsprotokollat af den 8. marts at indtægts- og udgiftsposter er behørigt dokumenteret ved bilag, kontrakter mv. og registreret på de rigtige konti + at der er etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af skolens aktiver samt til sikring af en korrekt registrering af alle indtægter. Vi har bl.a. gennemgået forretningsgangene for områderne: + tilskud + skolepenge + løn og gager + likvide beholdninger + it-sikkerhed + omkostninger og har foretaget en overordnet vurdering af de dertil knyttede interne kontroller Til de enkelte områder kan vi anføre: Tilskud Vi har gennemgået registreringsprocedurerne for elever. Vi h aldersfordelingen pr. 5. september 2010, kontrolleret skole skolens modtagne tilskud. d udgangspunkt i elevtallet og visningsministeriet samt Vi har for de specielle undervisning arbejdet en oversigt over, hvornår elever føres protokol undervist. over elevern eltagelse og a et tilskud påset, at skolen har udrvisning, hvem der skal underviser, at der rives af skoleleder og lærer, der har Vores revision gav ikke anl n interne kontrol finanss væsentlige eventuelle resta omkring elevregistrering samt betaling af skoalsvis via PBS. Der foretages jævnligt afstemning mellem skolepengesystem og opkrævningen via PBS er der få restancer på skolepengene og skolen har ikke nge, dog er skolen opmærksom på, at der skal foretages løbende opfølgning på Foruden en gennemgang af forretningsgangen mm. har vi stikprøvevis kontrolleret skolepengene samt SFObetalinger. Derudover har vi påset, at mindstegrænsen for egendækningen overholdes. Vores revision gav ikke anledning til bemærkninger. PRICEWATfRHousE(æPERS /I 220

7 Revisìonsprotokollat af den 8. marts Lønforhold Vi har gennemgået forretningsgange og den interne kontrol omkring lønninger, herunder at ansættelsesvilkår følger Finansministeriets bestemmelser, at der foreligger ansættelsesbreve i overensstemmelse med regler og aftaler, samt at personalesager er ajourførte, at lønancienniteten er korrekt udregnet efter organisationsaftaler og aftaler om arbejdstid, at udregninger i løn- og løntimespecifikationer er korrekt opgjort samt at skat, pension og bidrag mv. er beregnet og indbetalt korrekt. Der har ikke været opkrævet korrekt ATP-bidrag for hele Forholdet er efterfølgende b Afstemning af løn- og finanssystem er foretaget i forbindelse med statusrevisionen. Vi gør opmærksom på, at bogholder, der administerer gager, grundet svaghed i i såvel at oprette personer, som til via lønsystemet at foretage udbetalinger ude Vi anbefaler, at ledelsen foretager andre kontroller, f.eks. stikprøvevis samme lønsedler for den pågældende periode. et, har mulighed for anden person. Ite gager med Skolen har ved en fejl ikke lønangivet eksterne foredragsholder procedurerne herfor efterfølgende er ændret. Vores revision gav ikke anledning ti yderligere bemærkninger Likvide beholdninger Vi har foretaget uanmeldt kasseeftersyn med tilhørende afstemning ansbogholde løbende, har ikke givet an 'I bemærkning ember 2010 ptællingen af den fysiske kassebeholdning røvevise kontrol af, at likvide konti afstemmes Likvide midler anbringes i o temmelserne i Lov om friskoler og private grundskoler..... t, r afholdt af skolen og vedrører skolens drift, omkring bogføringstidspunktet, n af skolens naturlige leverandører, inalbilag, samt attesteret for godkendelse af skolelederen. Det er stikprøvevist påset, at bilagsmaterialet er attesteret af skoleleder, samt at de foreskrevne forretningsgange ifølge de gældende instrukser, herunder den for skolen gældende regnskabsbekendtgørelse, er overholdt. PRICEWATfRHousE(æPERS ri 221

8 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 Kontrollen har ikke givet anledning til bemærkninger It~sikkerhed Skolen anvender Concorde CS, hvorfor det er vores opfattelse, at skoles it-anvendelse på bogholderiområdet foregår forsvarligt. Vi har på baggrund heraf vurderet, at en egentlig it-revision ikke er nødvendig. Der er etableret procedurer for regelmæssig backup, lig.esom det er kontrolleret, at disse efter vores opfattelse fungerer efter hensigten Begrænsninger i skolens interne kontrol Skolens størrelse og organisation giver ikke mulighed for etablering af effektive interne kontroller o tionsadskillelse. Vi har som konsekvens heraf baseret vores revision på en substansbaseret re skabsanalyser. runder regn- Vi har gennemgået skolens forretningsgange vedrørende den økonomiske forvaltnin tryggende. Det skal dog bemærkes, at forretningsgangen ikke t således, r er adskillelse mellem kasse- og bogholderifunktionen. Det er vores opfatte relsens forretningsorden fremgår andre delvis kompenserende kontroller, som skal udføres a ole elig skal vi gøre opmærksom på, at der altid er en risiko for besvigelser, og at en r påvirket af omfanget af ledelsens kontrol. Skolens bogholder udarbe den daglige bogføring. Vi an betalingssystemet af en an g. Skolelederen gennemgår jævnligt bogføringen og afvigelser ti ns tidligere leder har fuldmagt ti en af skolens bankkonti. Vi haf fået oplyst, at ragt i orden Kon Vi har i det væse nistreres forsvarligt. mærkninger vurderet, at skolens forretningsgange og interne kontroller er betryggende og admi- 6. Kommentarer ti års rapporten 6.1 Arsrapportens indhold Den officielle årsrapport er opstillet med udgangspunkt i det for frie grundskoler udarbejdede standard- PRICf.TERHousE(æPERS /I 222

9 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 regnskab. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der henvises til den aflagte årsrapport. 6.2 Bemærkninger til årsrapporten På baggrund af vores gennemgang af årsrapporten kan vi knytte følgende kommentarer hertil: Tiskud og tilskudsgrundlag Vi har stikprøvevis kontrolleret, at statstilskuddet er i overensstemmelse med tilskud- og re beregnet på baggrund af S/9-elevtallene i 2009 og i forbindelse med revision af tilskudsgrundlag for specialundervisning har vi fået en opgørelse af sk ti specialundervisning for skoleåret 2010/2011. Under vores revision af tilskudsudløsende faktorer er vi ikke stødt på forhold, s mod den gældende tilskudsbekendtgørelse og -betingelser samt foreliggende fatteise strider Efter vores opfattelse er skolens midler anvendt i overensstemmelse med de givne Resu/tatopgørelsen Skolens årsrapport for 2010 udviser et overskud på t.kr. 10 budgetresultat. ed det reviderede Balancen Efter overførsel af årets resultat til Konklusion og be Vi har i det væsentlige vurde olens samlede egenkapital pr. 31. december 2010 t.kr. pport efter de gældende regler og retningslinjer. 7. Kommentarer forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen er udført integreret sielle revi af årsrapporten, og har omfattet en vurdering af sparsommelighed,. et og øk ngen. Vurderingerne er blandt andet baseret på analyser af udgifts- og af nøgletal, undersøgelser af usædvanlige tendenser i udviklingen samt analyser af en i budgettets forudsætninger m.m. r har ansvaret for at planlægge og styre skolens aktiviteter og herved sikre, at skoerunder statstilskuddet anvendes på en økonomisk og forsvarlig måde. Det forventes, at skolens ledelse under hensyntagen til sparsommelighed, produktivitet og effektivitet tilrettelægger en efter skolens størrelse afpasset administration af ressourcerne. Ledelsen afholder løbende møder, hvor aktiviteter og opgaver planlægges og prioriteres (ud fra skolens po- PR1CEWATfRHousE(æPERS /I 223

10 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 Iitikker og overordnede strategier), ligesom ledelsen løbende gennemgår og overvåger den økonomiske udvikling. 7.1 Forvaltningen af skolens midler - sparsommelighed Vurderingen af sparsommeligheden omfatter bl.a. undersøgelser af, om skolens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der under hensyntagen til skolens art og størrelse kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler, herunder hvorvidt goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk måde under hensyn til pris, kvalitet, kvantitet. Dette gælder f.eks. følgende områder: + at der aflønnes efter overenskomstmæssige satser + at der ved større investeringer/løbende aftaler indhentes tilbud + at der ved dispositioner udarbejdes beslutningsgrundlag med konsekvensan + at der disponeres i overensstemmelse med de af bestyrelsen udstukne ret ter. Bestyrelsen drøfter månedsvis den økonomiske situation, samt s når kvartalsregnskaberne foreligger. Det er vores indtryk, at d dispositioner med henblik på at anvende ressourcerne mes g realiserede tal s vurdering af skolens Vi har forespurgt, om der i 2010 har været gennemf ombygninger. Det er oplyst, at det er ns po investeringer, ombygninger samt re forbindelse med overvejelser om en større lens le ancer og tjenesteydelser samt t der indhe ative tibud ved væsentlige anlægseholdelsesarbejder. Der har i 2010 været indhentet tilbud i På forespørgsel om der kan r det oplyst, at der ikke kan r hold til leverandører til skolen og skolens ledelse, er 7.2 ktivitet. undersøgelser af om skolens præstationsmål gennem en årrække en af de beregninger, der fremgår af årsregnskabet. Nøgletallene kan for den ngsforløb, men er ikke uden videre egnet til sammenligning med andre skoler, da væsentlg rskelle i de underliggende faktiske forhold, registreringer og fordelinger. Skolen har aget egentlige undersøgelser af produktivitet. Herudover har vi foretaget følgende analyser: + Udvikling i elevtal + Klassekvotienter + Over- og undertimer (JicEWATfRHousE(æPERS /I 224

11 Revisìonsprotokollat af den 8. marts 2011 Det er vores opfattelse, at skolen generelt har en forsvarlig administration ved forbrug af offentlge midler, og at den løbende følger op på, at der reageres på en uventet udvikling. 7.3 Nøgletal for skolen Som det fremgår af analysen nedenfor har skolen et stigende elevtal. Der er udvalgt fire skoler på Fyn (Krarup, Oure, Trunderup samt Skamby Friskole), som skolen sammenlignes med. Indtægter fra skolepenge er steget i perioden, men er stadig under niveauet på de øvrige s primært tilskrives Rudme Friskoles model, hvor skolepenge opkræves pr. familie uanset an skolen. Andre indtægter udviser store udsving fra år til år, både for Rudme Friskole og de øvrige sk skyldes specielle tiltag de enkelte år, f.eks. for Rudme Friskoles vedkommende udgiv se af bøger hen Rudmebogen og Store Julebog. Lærerlønningerne på Rudme Friskole udviser et stabilt niveau. Derimod er de undervisning højere end de sammenlignelige skoler. Udgifter vedrørende ejend tendens over perioden og ligger på et højere niveau end de øvrige skoler, hvorimod r vedrørende r en stigende administrationsomkostningerne ligger nogenlunde på niveau m e skoler. Det er vores opfattelse, at skolen generelt har en forsvarlig skolen løbende følger op på, at der reageres på en uventet udvi ug af offentlige midler, og at PRICEWA1fRHousE(æPERS /I 225

12 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 Rudme Friskole Gennemsnit af 4 udvalqte lileskoler Elevtal Antal elever i grundskolen pr. 5. september Omregnet ti kalenderår *) t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.!.r. Statstilskud Pr. elev 54,40 55,64 55,92 52,63 53,45 49,88 48,84 Skolepenge ee! SFO Pr. elev 6,00 5,24 5,08 4,59 8,07 Andre indtægter Pr. elev 3,76 2,51 5,34 3,92 Lønomkostninger, undervisning ecl. SFO Pr. elev 41,92 41,15 42,28 40,34 45,28 Andre omkostninger, undervisning Pr. elev 5,78 7,12 4,09 4,04 4,41 Ejendomsdrift i alt Pr. elev 7,94 7,79 7,39 Administration m.v. i alt Pr. elev 3,92 6,32 4,38 4,27 Antal elever i skolefritìdsordning september ev/al i indeværende finanser. 7.4 Forval Vurdering herunder ingen af ektivitet - set i f ivtet ndersøgelser af, om skolen har nået sine strategiske mål - endte ressourcer. ærdinorm bliver løbende vurderet, og der bliver fastlagt strategier, der rækker L 2010 har bestyrelsen afsluttet en strategiproces, med fokus på bl.a. skolens kus har især været lagt på øget elevtal - målsætningen på 80 elever er på nuværende t riet ved indskrivningerne til skoleåret 2011/2012. i skolens langsigtede strategi er undervisningen organiseret i et fagopdelt skema for de enkelte klasser. En mindre del af skoleåret anvendes til temadage eller tværfaglige emner evt. på tværs af skolens årgange. Der afholdes fællesarrangementer for hele skolen. L forbindelse med planlægningen af de enkelte skoleår tages der initiativer til lærernes efteruddannelse og PRICEWA7fRHousE(æPERS!i 226

13 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 pædagogiske udviklingsprojekter på skolen. lnitiativerne bliver i fornødent omfang understøttet af styrelsen ved budgetlægningen. Forældre har indflydelse gennem generalforsamling og bestyrelsesarbejde samt ved overværelse af undervisningen. Elevtallet udviser en stigende tendens set over en 5 årig periode og vurderes at være tilfredsstillende. Elevtallet pr. 5. september 2010 var 76 mod 69 i For skoleåret 2011/12 er der indskrevet 81 ele er. Undervisningens indhold og kvalitet bliver løbende fastlagt i overensstemmelse med Underv' krav herom. Der er således bl.a. taget stilling til: + Maksimale og minimale klassekvotienter + Antal undervisningstimer ud over lovfastsatte timer + Tilbud om tilvalgsfag Ud over de i indledningen fastsatte kriterier for undervisninge centrale kundskabs- og færdighedsområder samt læseplan skolen og følger kvaliteten tæt. Bestyrelsen er repræsenteret ved udvalgte forældre le fagområd udarbejdet fagmål, erede som forældre på Skolens forældrevalgte tilsynsføren ledere og møder forældrene ved deltagelse generalforsamlingen en m beretning om hjemmeside. ervisningen og afholder jævnligt samtaler med lærere og r. Den tilsynsførende afgiver på. Tilsynsrapporten offentliggøres på skolens 7.5 konomistyring ndersøgelser af, om skolen løbende følger op på drifts- og nde opø g på, om de vedtagne budgetter opfyldes, og der bliver løbende foretaget. Det er vores opfattelse, at skolen har tilrettelagt en god økonomistyring. Vi har få olen udarbejdede budget for Det budgetterede resultat forventes at blive et overskud på dgettet er udarbejdet ud fra en forudsætning om gennemsnitligt 76 skoleelever, 39 SFO-børn samt 16 børnehavebørn. 7.6 Konklusion og bemærkninger Vi har i det væsentlige vurderet, at skolen har en forsvarlig administration ved forbrug af offentlige midler, og at skolen lever op ti de forventninger, der stilles med hensyn til en sparsommelig, produktiv og effektiv styring, (J1CEWATERHousE(æPERS ri 227

14 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 herunder økonomistyring af skolens forhold. Det er endvidere vores opfattelse, at skolen løbende følger op på, at der reageres på en uventet udvikling. 8. Assistance og rådgivning Siden afgivelse af protokollat af den 1. december 2010 har vi ydet følgende andre ydelser end revision og afgivelse af erklæringer: + Assistance med udarbejdelse af årsrapporten, herunder opstiling af specifikke regnska + Assistance med diverse afstemninger i forbindelse med årsrapporten. 9. Andre erklæringer og opgaver 9.1 Revisionshandlinger vedrørende risiko for besvigelser Som revisorer skal vi indhente ledelsens vurdering af risikoen for, at årsregnsk fejl som følge af besvigelser og ledelsens vurdering af de regnskabs- og kontr indført for at imødegå sådanne risici. Vi skal endvidere forespørge ti ledelsens konstaterede besvigelser eller igangværende undersøgelser af besvigelser. I forbindelse med vores revision har vi forespurgt ledelsen o Ledelsen har over for os oplyst, at der efter ledelsens vurdering i iko for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af b eiser, og r et moderat kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejli tion i nskabet, h jlinformation forårsaget af besvigelser. Ledelsen har endvidere oply n ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede svigeiser. væsentlig betydning for info t. kunne indikere eller vække mistanke om besvigelser af marts 2011 fra skolens ledelse. redegørelse fra skolens advokatforbindelse, da der ikke har været sager j årets løb. Ise oplyst, at skolen ikke er part i verserende sager, der i væsentlig grad vil kunne 9.3 Bestyrelsens forhandlingsprotokol Vi har gennemlæst bestyrelsens forhandlingsprotokol frem til og med bestyrelsesmødet den 14. februar PRICEWATERHousE(æPERS /I 228

15 Revisionsprotokollat af den 8. marts Revisionens gennemgang af bestyrelsens formelle pligter Vi har påset, at følgende formalia overholdes: + Der er udarbejdet en forretningsorden for bestyrelsen. + Der føres forhandlingsprotokol over bestyrelsesmøder. + Revisionsprotokollen fremlægges ved bestyrelsesmøder og underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. 9.5 Bogføringsloven Vi har under vores revision konstateret, at skolen på alle væsentlige områder har overholdt givningen, og at bogføring og regnskabsmateriale har kunnet danne grundlag for udarbejdel skabet. 9.6 Erstatnings- og strafansvar Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med handlinger eller kreditorer eller medarbejdere, hvor der efter vores opfattelse er en begrundet f skolens ledelse kan ifalde erstatnings- eller strafansvar. 9.7 Forsikringsforhold Skolens forsikringsforhold er ikke omfattet af vores revision. S gennemgået af skolens forsikringskonsulent og ajourført se 9.8 Revisortjeklisten Vi har som en del af revisionen af år tilskudskontrol m.m. 7, stk. 2, før 10. Lovpligtige opl l henhold til lov om godkendte gøreise om revision og tilsku som heder samt Undervisningsministeriets bekendtskoler skal vi oplyse, at vi opfylder lovgivnin Iser at erensstemmelse med de givne vilkår, og lag for opgjort i overensstemmelse med gældende regler. Odense, Pricewaterho ers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Line Hedam Statsautoriseret revisor PRicEWATERHousE(æPERS /I 229

16 Revisionsprotokollat af den 8. marts 2011 Revisionsprotokollat omhandlende siderne forelagt på mødet den / Bestyrelsen har jf. bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler mv. taget stilling til revisors bemærkninger, anvisninger og konklusioner. Dette har ikke givet anledning ti kommentarer. Bestyrelsen: Jesper Damgaard Jensen Kamille Nygaard Winnie Bond Tyge Mortensen Carl Einer Leonhard Hanne Rasmussen Stefan Rud Petersen (JICEWTfRHousE(æPERS /I 230

17 Revisortjekliste for frie grundskoler og private gymnasier, studenter- og hf-kurser Institutionsnr.: Institutionens navn: Rudme Friskole Regnskabsår: 2010 Undervisningsministeriets forord ti Revisortjekliste Revisortjeklisten udarbejdes til brug for Undervisningsministeriets kontrol af årsrapporter for frie grundskoler og private gymnasier m.v. Ministeriet anvender desuden tjeklisten i forbindelse l planlægningen af ministeriets tilsyn samt til statistiske formål. Den egentlige kontrol på besvarelsen af tjeklisten, men på en gennemgang af årsregnskabet og revisionsprot Tjeklisten besvarer spørgsmål af foimel karakter. Tjeklisten udfyldes af institutionens revisor i tilknytning til revisionen af årsrap indarbejdes i revisionsprotokollatet til årsrappoi1en og indgår i den fortløbe tionens bestyrelse er ansvarlig for, at institutionen foretager elektronisk ii ningsministeriet af revisors besvarelse af revisortjeklisten efter retningsl Besvarelsen aftjeklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på stikprøvevise unders rende de pågældende forhold, gennemgange affonetningsganae eller af mere ringer af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik.ve særskil nklusioner om enkeltstående forhold i regnskabsaflæggelsen eller om fì. esom revisionen ikke udføres med særlig henblik på besvarelse af tjeklisten. Revisors besvarelse aftjeklisten kan ikke træde gel' i revisionspåtegningen. Revisor svarel tale i revisionsprotokollen af den Revisionsstandard (RS) 265 om Revisio om revision og tilskudsko L m.m. ved fr Vejledning og yderligere be til regelsættet findes efter t" r supplerende bemærknin- tjeklisten de i stedet for revisors omog konklusion vedrørende risikoområderne, jf. f lien oa U rvisningsministeriets bekendtgørelse.v. e afkolonnerne i tjeklisten samt henvisninger er 231

18 Revisortjekliste for frie grundskoler og private gymnasier, studenter- og hf-kurser Revisions- og kontrolområde Resultat af revisi- onshand- lin gen Har punktet givet anledning til væsentlige/kritisk bemærk- Pnnktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærkninger omtalt i sidste års protokollat? Har revisor vurderet, at institutionens dispositioner er inden for institutionens formål? (BEK nr ) Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som revisor har fundet nødvendig? (BEK nr ) Kan revisor bekræfte, at revisor ikke er udlejer - eller revisor for udlejer - af de ejendomme m.m., som institutiolien anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer? (LBK , LBK X 11 eret tilaf instituti-.2.5.) etableret tilsikring af en korog udgifter? (BEK nr. X X 4) 13 Er institu ide midler anbragt i overensstemmelse med lovbestemmelseme (LBK a, LBK X ) 14 Har revisor vurderet, at institutionens anlægskartotek er ajourført, og at den bogføite værdi af aktiverede aktiver, i henhold til regleme herom, er i overensstemmelse med X finansbogholderiet? (BEK nr. L 188, bilag l, nr. 3. l) X 232

19 Revisortjekliste for frie grundskoler og private gymnasier, studenter- og hf-kurser Revisions- og kontrolområde 15 Har revisor i årets løb foretaget tilstedeværelseskontrol af institutionens anlægsaktiver? (BEK nr. 1188, bilag l, nr. 3.1) 16 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten vurderet, at institutionens bygninger m.v. er afskrevet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om regnskab for frie Grundskoler? BEK nr ) Resultat af revisionshandlingen Hal' punli:et givet anled- ning ti væsentlge/kritisk bemærknin el' JA NEJ JA Punktet udskudt, jf. rev i- sionsplanen Punktet ikke relevant Er institutionen - efter revisors vurdering - i sit virke uafhængig og kommer institutionens midler alene institutionens vedtægtsbestemte skole- og undervisningsvirksomhed til gode? (LBK 755 5, stk. 2, LBK 670, 2, stk. 4) 18 Har revisor, som led i sin revision af årsrapporten vurderet, at institutionens tilskudsgrundlag er uændret i. f t. de erklæringer, der er afgivet i årets løb (efterkontrol i forbindelse med revision af årsrapporten)? (BEK nr. 1188, bilag 1, nr. 5) 19 Har revisor vurderet, at den opgjorte egendækning pr. årselev, jf. nøgletal til årsrappoiien, er korrekt, og opfyl. der kravene i tilskuds bekendtgørelsens 6? (B nr. 702) 20 Har revisor vurderet, at instituti budget som regnskab for pasningsord stemmeise med loven? ( K I Har institutionen udar handlingspl ale klausuler? (BEK nr. 12 (BEK nr. 11 l, nr. 7.1) 22 Har institutionen oply porten ved r. sociale k nr. II 90, 2) 23 Har in nen uda miljø (LOV rektor, ledere, læreres og børne- G ansættelsesvilkår følger finansfastsatte bestemmelser? (BEK nr. og 2.3) 25 Har revisor vur eret, at de ansatte har ansættelsesbreve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, samt at institutionens personalesager er ajourførte? ( BEK nr. i i 88, bilag I, nr. 2.2 og 2.3) 26 Har revisor vurderet, at lønancienniteten er udregnet korrekt efter organisationsaftaler og protokollaterne om arbejdstid m.v.? (BEK nr. i 188, bilag l, nr. 2.2 og 2.3) 2"" jj

20 Revisortjekliste for frie grundskoler og private gymnasier, studenter- og hf-kurser Revisions- og kontrolområde 27 Har revisor vurderet, at udregninger i løn- og løntimespecifikationer er opgjort korrekt? (BEK nr. 1188, bilag X 1, nr. 2.2 og 2.3) 28 Har revisor vurderet, at skat, pension, bidrag m.v. ved r. de ansatte er beregnet og indbetalt korrekt? (BEK nr. X 1188, bilag l, nr og 2.2.6) 29 Har revisor vurderet, at afskedigelsesproceduren i forbindelse med evt. uansøgte afskedigelser i året er sket i overensstemmelse med organisationsaftaleme og leller ansættelsesbekendtgørelsen -herunder at evt. godtgørelse er udbetalt i overensstemmelse med gældende regler o aftaler? (BEK nr. 1188, bilaa 1, nr. 2 (Ans-bek.) Er der foretaget undersøgelse og vurdering af institutionens økonomistyring -herunder om der udarbejdes og løbende følges op på drifts- og likviditetsbudgetter? (BEK nr , stk. 3, nr. 3) 31 Er der en konklusion i revisionsprotokollen ved r. institutionens økonomistyrin? (BEK nr , stk. 3, nr. Har punktet givet anledning til Punktet udskudt, jf. rev i- sionsplanen JA NEJ væsentlge/kritisk bemærknin er JA Resultat af rev is i- onshandlingen Punktet ikke relevant af institutio-,nr. 3) olien ved r. institu- 7, stk. 3, nr. 3) X X e med revisionen af institutionens til, at institutionen i regnskab s- r, der ikke indgår i institutionens X 234

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2008 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Ryparken Lille Skole

Ryparken Lille Skole Ryparken Lille Skole Skolekode 101.145 Revisionsprotokol side 148-159 Årsrapport 2008 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax:

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Vidar Skolen Revisionsprotokollat til årsregnskab 2007

Vidar Skolen Revisionsprotokollat til årsregnskab 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk 1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014 Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Revisionsprotokollat for 2014 Skolekode 183.008 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejiA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F:

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) BEK nr 1189 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

Revisionsprotokollat af den

Revisionsprotokollat af den Revisionsprotokollat af den 09.03.07 vedrørende Årsregnskab for 2006 Skolekode 335010 Bregentvedvej 22 4690 Haslev Tlf.: 56 31 27 90 Fax: 56 31 61 61 E-mail: has@hlb.dk www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 Kontorer:

Læs mere

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad Bymidte A/S Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Årsrapporten for 2014 106 1. Revision af årsregnskabet for 2014 Som skolens valgte revisor

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Revisionsprotokollat af 4. december 2009

Revisionsprotokollat af 4. december 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 65 58 40 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 4. december 2009 vedrørende revision

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

K e n d e l s e: Den 27. april 2005 afgav indklagede revisionspåtegning på årsregnskabet 2004. Følgende fremgår blandt andet af revisionspåtegningen:

K e n d e l s e: Den 27. april 2005 afgav indklagede revisionspåtegning på årsregnskabet 2004. Følgende fremgår blandt andet af revisionspåtegningen: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 13/2010 A Privatskole mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. februar 2010 har A Privatskole i medfør af dagældende revisorlovens

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20222670 DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105. Årsrapporten for 2013

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105. Årsrapporten for 2013 VESTJ'YSK klaffhbtsi Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105 Årsrapporten for 2013 Meaiemaf:

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Revisionsprotokollat af 7. april 2014 (side 253-259) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsregnskabet for 2013

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Grundkort Fyn A/S. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2007

Grundkort Fyn A/S. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2007 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Østre Stationsvej 33 Postboks 90 5100 Odense C www.pwc.dk E-mail: odense@pwc.dk Telefon 63 14 42 00 Telefax 63 14 42 01 Grundkort Fyn A/S Revisionsprotokollat

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

SOFIEHØJ FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 9-25 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

SOFIEHØJ FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 9-25 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SOFIEHØJ FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 9-25

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hørsholm Egns Museum Revisionsprotokollat

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Rødovre Gymnasium. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015

Rødovre Gymnasium. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Rødovre Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat Revisionsprotokollat af 24. april 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 2 2 Konklusion på den udførte revision 2 3 Betydelige forhold vedrørende revisionen 2 3.1 Forbundets forretningsgange

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Halsnæs Boligselskab

Halsnæs Boligselskab Halsnæs Boligselskab Revisionsprotokollat om udkast til årsregnskab 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Ahlgade 63, 4300 Holbæk T: 5158 4300, F: 5158

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 (Side 25 28) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Skelagervej

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr.

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr. Dienesmindes Venner CVR-nr.: L6275476 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4 MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk r,vww.rerrjsionskontoretvesl.lik l'"lolstebro:

Læs mere

FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 161-181 ÅRSRAPPORTEN 2011

FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 161-181 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

REVISIONSREGULATIV. for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE REVISIONSREGULATIV for VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Den sagkyndige revision 1 Vesthimmerlands Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31

SVENDBORG MUSEUM. Revisionsprotokol. (side 16-26) Revision af årsregnskabet BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31 Birkemose Alle 31 6000 Kolding Tlf.: 3312 6545, Fax: 7583 2776 E-mail: kolding@kr.dk SVENDBORG MUSEUM Revisionsprotokol (side 16-26) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-Sekretariatet, postboks 49, 4000 Roskilde Genpart af revisionsprotokollat af 6. marts 2007 vedrørende årsregnskabet for 2006 (side 60-66) 1. Identifikation af det

Læs mere

VUC Hvidovre - Amager. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

VUC Hvidovre - Amager. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk VUC Hvidovre - Amager Revisionsprotokollat

Læs mere

DGI Østjylland. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2015

DGI Østjylland. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2015 DGI Østjylland Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vejl, 8000 Aarhus

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Boligkontoret Danmark Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2015

Boligkontoret Danmark Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2015 Boligkontoret Danmark Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945 3945,

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram

Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram Det Nordiske Kernesikkerhedsprogram NKS-Sekretariatet, Postboks 49, 4000 Roskilde Genpart af revisionsprotokollat af 11. marts 2008 vedrørende årsregnskabet for 2007 (side 67-74) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere