Ådalens Privatskole S/I Skovvej Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014"

Transkript

1 Ådalens Privatskole S/I Skovvej Ishøj Revisionsprotokollat for 2014 Skolekode Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for Indledning Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning: Revisionens formål, omfang og afgrænsning af opgaver og ansvar mellem ledelse og revisor Regnskabsmæssig assistance Revisionens udførelse i Kommentarer til årsrapporten for Kommentarer til resultatopgørelsen Statstilskud, kr Skolepenge, kr Lønomkostninger, undervisning, kr Renteudgifter m.v., kr Kommentarer til balancen Anlægsaktiver, kr Likvide beholdninger, kr Langfristet gæld, kr Kortfristet gæld, kr Forsikringsforhold Øvrige oplysninger Revisorerklæring Revisorcheckliste 307 K:\Dokument\GR-13\ARKIV 82-sager\ Ådalens Privatskole\1. Stamoplysninger\1,9 Årsrapport og rapportering\2014\p14.doc

3 299. Revisionsprotokollat for Ådalens Privatskole S/I: 1.0 Revision af årsrapporten for Indledning Som skolens revisor, har vi udført revision for regnskabsåret 2014, og i fortsættelse heraf har vi udarbejdet årsrapport omfattende resultatopgørelse for tiden 1. januar til 31. december 2014 og balance pr. 31. december Regnskabet har vi forsynet med nedenstående erklæringer. Indledningsvis skal vi fremkomme med følgende bemærkninger om revisionens formål, omfang, udførelse, ansvar og konklusion. 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning: Revisionen af årsrapporten har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. Vedrørende bemærkninger til regnskabsaflæggelsen og revision af enkeltposter henvises til afsnit 2. Vi har forsynet årsrapporten med følgende erklæringer: "Til bestyrelsen i Ådalens Privatskole S/I Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Ådalens Privatskole S/I for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige specifikationer. Årsregnskabet er udarbejdet efter bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler med videre. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der er retvisende i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jævnfør Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol med videre ved frie grundskoler med videre. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

4 300. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. 1.3 Revisionens formål, omfang og afgrænsning af opgaver og ansvar mellem ledelse og revisor Revisionens formål er at undersøge, at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen og skolens vedtægter og herunder, om regnskabet giver et retvisende billede af skolens økonomiske stilling og af resultatet af årets drift. I forbindelse med revisionen vil vi i rimeligt omfang være opmærksom på forhold, der kan tyde på besvigelse og andre uregelmæssigheder, og som er af betydning for regnskabsbrugeren. Såfremt sådanne forhold opstår, vil revisionen efter samråd med ledelsen blive udvidet til opklaring af eventuelle unøjagtigheder.

5 301. Den bedste beskyttelse mod bevidste og ubevidste fejl er en effektiv intern kontrol. Ifølge Tilskudsbekendtgørelsen skal skolens bestyrelse bl.a. sørge for forsvarlig organisation af skolens virksomhed i forbindelse med regnskab og revision og for, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af skolens midler. Endvidere tilrettelægges vort arbejde under hensyn til skolens organisation og forretningsgang og vil omfatte en sådan gennemgang, analyse og vurdering af skolens regnskabsmateriale m.v., som vi finder nødvendigt for at opnå en begrundet overbevisning om regnskabets rigtighed. Revisionen vil, hvor det findes egnet, blive foretaget ved stikprøver. Revisionen har tillige omfattet gennemlæsning af referater af de i året afholdte bestyrelsesmøder med henblik på kontrol af, at trufne beslutninger af økonomisk karakter afspejles i regnskabet. 1.4 Regnskabsmæssig assistance Vi har ydet regnskabsmæssig assistance, idet vi på grundlag af bogføringen har udarbejdet afslutningsbalance med efterfølgende opstilling af årsregnskabet med tilhørende specifikationer i overensstemmelse med de for frie grundskoler m.v. gældende regnskabsbestemmelser. Ligeledes har vi ydet assistance i forbindelse med skolens udvidelse af undervisningslokaler m.v. 1.5 Revisionens udførelse i 2014 Vi har foretaget uanmeldt kasseeftersyn i december måned 2014 med samtidig afstemning af mellemværende med pengeinstitutter. Revisionen af årsrapporten har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster samt en sammenligning af resultatopgørelsen med sidste års resultatopgørelse. Væsentlige afvigelser er forklaret i årsberetningen til regnskabet. Ved gennemgang af balancen har vi overbevist os om de opførte aktivers tilhørsforhold til skolen, om deres tilstedeværelse samt om deres forsvarlige værdiansættelse. Herudover har vi påset, at gældsposter og forpligtelser, der os bekendt påhviler skolen, er rigtigt udtrykt i årsrapporten. Vi har som led i vor revision blandt andet foretaget økonomisk kritisk gennemgang af skolens regnskabsmæssige og øvrige forhold på baggrund af bestemmelserne i Undervisningsministeriets cirkulære og bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol. SÆRLIGE KONTROLARBEJDER: Sociale klausuler: Vi har påset, at skolen har udarbejdet handlingsplan vedrørende ovenstående, herunder at der i regnskabsåret har været ansat 3 medarbejdere på særlige vilkår, jfr. årsberetningens punkt om dette. Undervisningsmiljø: Skolen har pr. 23. januar 2013 færdiggjort undervisningsmiljøvurderingen. Vurderingen er tilgængelig på skolens hjemmeside.

6 302. Økonomistyring: Vi har gennemgået institutionens økonomistyring, der både skal tilgodese et overordnet ledelsesbehov, herunder rapportering til bestyrelsen samt behovet for informationer til skolelederen. Det er vor opfattelse, at økonomifunktionen ikke fungerer tilfredsstillende. Vi skal henstille, ar bogholderiet løbende ajourføres og at måneds- og kvartalsbalancer er afstemt senest 14 dage efter afslutningen af en periode. Dette skal sikre, at ledelsen kan træffe beslutninger af økonomisk karakter, på et korrekt grundlag. Skolens har i 2014 færdiggjort ombygning af fysiklokale. Ombygningen har i det store hele fuldt tidsplanen samt de økonomiske rammer. SPARSOMMELIGHEDSASPEKTET: Ved sparsommelighedsaspektet forstås om varer og tjenesteydelser er erhvervet på den mest økonomiske måde under hensyn til kvalitet og kvantitet m.v. Ved gennemgang af udvalgte stikprøver kontrolleres det, om der er en umiddelbar rimelig sammenhæng mellem bilagstekst og udgift. Det kontrolleres kun til eksterne oplysninger, såfremt denne sammenhæng efter vor opfattelse mangler. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Omkostningskontrol: Skolen har i 2014 haft en betydelig større udgift til lærerlønninger end i 2013 også større end budgetteret. En del af denne stigning kan forklares med flere læste timer i 2014 som følge af efterslæb fra lockouten i Skolens ledelse har iværksat en undersøgelse af den del af forøgelsen, som ikke kan forklares med lockouten. Undersøgelsen er i første omgang rette mod at sikre, at stigningen ikke fortsætter ind i Intern kontrol: De registreringssystemer, der benyttes på skolen, til den daglige registrering, fungerer upåklageligt og fører efter vor opfattelse til en korrekt registrering af indtægter og udgifter til brug for udarbejdelsen af årsregnskabet. Omkring edb-sikkerheden har skolelederen oplyst, at der hver 14. dag tages en automatisk backup. En gang ugentligt tages der ligeledes en manuel backup. Den manuelle backup opbevares i et brandsikkert skab.

7 303. Vi henleder opmærksomheden på, at posten som kasserer og bogholder varetages af samme person, ligesom skolelederen og vicelederen har fuldmagt til alene at disponere over bankkontiene. Vi skal i den forbindelse igen henvise til Undervisningsministeriets brev af 23. november 2009 og senere. Omfanget af det administrative personale - skolelederen og en overassistent - muliggør ikke en i kontrolmæssig henseende effektiv adskillelse af de nævnte funktioner. Vi har derfor baseret revisionen bl.a. på, at bestyrelsen følger nøje med i skolens aktiviteter, også i økonomisk henseende. PRODUKTIVITET/EFFEKTIVITET: Beregningen af udnyttelsesgraden, som normalt fremgår nedenfor, er ikke medtaget i år, men afventer ledelsens gennemgang af de forøget lønudgifter. Skolen har i 2014 indsamlet data fra sammenlignelige skoler og beskrevet skolens indtægts- og udgiftsniveau i forhold til disse andre skoler. Beskrivelsen fremgår af ledelsesberetningen Kommentarer til årsrapporten for Kommentarer til resultatopgørelsen Statstilskud, kr Vi har kontrolleret, at skolens oplysninger til brug for fastlæggelse af tilskud har været opgjort korrekt, og at skolens oplysninger om elevtal til brug for beregning af tilskud er i overensstemmelse med skolens regnskab for elevbetalingen. Vi har påset, at registreringen af de tilskudsudløsende faktorer foregår på betryggende vis. Beløbet er afstemt med foreliggende opgørelse fra Undervisningsministeriet Skolepenge, kr Det bogførte beløb er revideret ved en stikprøvevis kontrol af elevantallet, hvilket ikke har givet anledning til yderligere undersøgelser Lønomkostninger, undervisning, kr Vi har stikprøvevis revideret de enkelte lønninger, herunder kontrolleret indplaceringen på løntrin. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi har endvidere påset, at skat og pension m.v. er beregnet og indbetalt korrekt. Skolens samlede lønudgifter er afstemt med den til skattemyndighederne indsendte lønangivelse for Afstemningen gav ikke anledning til bemærkninger Renteudgifter m.v., kr Vi har afstemt renteudgifter med årsopgørelser fra Realkredit Danmark og Sydbank.

8 Kommentarer til balancen Anlægsaktiver, kr Vi har ajourført det til grund for regnskabet liggende anlægskartotek samt stikprøvevis kontrolleret aktivernes tilstedeværelse. Værdiansættelsen er sket til anskaffelsessummer fratrukket de driftsøkonomiske afskrivninger, idet bemærkes, at småanskaffelser sædvanligvis udgiftsføres straks. Det er vor vurdering, at de anvendte afskrivningsprincipper giver et retvisende billede af værdien af skolens anlægsaktiver Likvide beholdninger, kr Er specificeret som note 16 i årsrapporten. Bankbeholdninger er afstemt med foreliggende kontoudtog fra Sydbank Langfristet gæld, kr Vi har afstemt gældsposterne med årsopgørelserne fra Realkredit Danmark Kortfristet gæld, kr Beløbet er specificeret under note 18 til 21 i årsrapporten. Øvrige gældsposter, herunder feriepenge, forud modtagne skolepenge inkl. depositum, forudbetalt statstilskud for januar 2015, har vi gennemgået og analyseret. I det omfang det har været muligt er posterne afstemt med eksternt materiale, samt efterfølgende betalinger. Det er herefter vor opfattelse, at den kortfristede gæld er korrekt opgjort. 3.0 Forsikringsforhold Skolen har tegnet følgende forsikringer: Gruppeulykke Ansvarsforsikring Bygningsforsikring inkl. årets tilgang på ejendomme Erhvervsforsikring (løsøre og driftstab) Bestyrelsesansvarsforsikring Vi har ikke vurderet om forsikringssummerne er tilstrækkelige.

9 Øvrige oplysninger I overensstemmelse med internationale revisionsstandarder har vi indhentet regnskabserklæring fra skolelederen til bekræftelse af regnskabets fuldstændighed. I henhold til internationale standarder skal vi informere bestyrelsen om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet i den foreliggende form, fordi ledelsen vurderer dem som værende uvæsentlige både enkeltvis og sammenlagt for årsregnskabet som helhed. Denne oplysning skal sikre, at bestyrelsen er orienteret om og kan tilslutte sig den vurdering ledelsen har foretaget. Der er ikke konstateret forhold, som ikke er indarbejdet i årsregnskabet i den foreliggende form. I forbindelse med revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlige fejl som følge af besvigelse, samt hvorvidt ledelsen har kendskab til konstaterede eller formodede besvigelse. Ledelsen har oplyst, at der ikke er særlig risiko for besvigelse, og at skolen i forhold til skolens størrelse og karakter har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, herunder fejlinformation forårsaget af besvigelser. Ved underskrift på nærværende revisionsprotokollat bekræfter den samlede bestyrelse, at dens medlemmer ikke er vidende om faktiske besvigelser, der påvirker skolen, samt mistanker eller beskyldninger herom. Har over for os bekræftet: Sit ansvar for udformning, implementering og vedligeholdelse af interne kontrolsystemer med henblik på at forebygge og opdage besvigelse og fejl, og At han ikke har kendskab til eller formodning om besvigelse på skolen. 5.0 Revisorerklæring Under henvisning til Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse nr af 8. december 2008 skal vi oplyse: at at at at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, vi under vor revision har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om, vi anser, at tilskuddene er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, samt statstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og at tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

10 306. København, den 20. april 2015 REDMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Leif G. Rasmussen Statsautoriseret revisor Side er forelagt for bestyrelsen den / 2015 Bestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning og har ingen kommentarer. Jesper Byrgiel Lange (formand) Pilevangen Brøndby Strand Susanne Djernis Olsen (næstformand) Lille Strandvej Ishøj Keyvan Rasmussen Tranegilde Strandvej 49 A 2635 Ishøj Hanne Mains Kildelunden Brøndby Strand Yvonne Dommer Egevang Brøndby Strand Stine Nelke Brøndby Allé 14 A 2660 Brøndby Strand Thomas Ankler Skibsbyggervej Brøndby Strand

11 Revisorcheckliste Revisions- og kontrolområde Resultat af revisionshandlinger Har punktet givet anledning til væsentlige/ kritiske bemærkninger udskudt Jf. revisionsplanen ikke relevant: JA NEJ JA 1. Formelle forhold vedr. regnskabsaflæggelsen 1 Er årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen? (Bek nr 1490 og nr ) 2 Er årsregnskabet uden væsentlige fejl og mangler? (Rev-bek nr ) 2. Revision og revisionsarbejde 3 Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærkninger omtalt i sidste års revisionsprotokol. 4 Har revisor vurderet, at skolens dispositioner er inden for skolens formål? (Rev-bek nr ) 5 Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som revisor har fundet nødvendig? (Rev-bek nr ) 6 Kan revisor bekræfte, at revisor ikke er udlejer - eller revisor for udlejer - af de ejendomme m.m., som skolen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer (LBK , LBK nr ) 3. Revision af forretningsgang og interne kontroller 7 Har revisor vurderet, at skolen efter forholdene har tilstrækkelige og opdaterede interne disponerings- og godkendelsesregler? (Bek nr.1188, bilag stk ) 8 Har revisor vurderet, at de gældende interne disponerings- og godkendelsesregler fulgt? (Bek nr. 1188, bilag 1, nr ) 9 Er der den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner på skolen? (Rev-bek nr. 1188, bilag stk )

12 308. Revisions- og kontrolområde Resultat af revisionshandlinger Har punktet givet anledning til væsentlige/ kritiske bemærkninger udskudt Jf. revisionsplanen ikke relevant: JA NEJ JA 4. Finansiel revision 10 Har revisor vurderet, at skolen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af skolens aktiver? (Bek nr. 1188, bilag stk ) 11 Har revisor vurderet, at skolen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af en korrekt registrering af alle indtægter og udgifter? (Bek nr. 1188, bilag stk ) 12 Er der foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn mindst 1 gang i løbet af regnskabsåret? (Rev-bek nr ) 13 Er skolens likvide midler anbragt i overensstemmelse med lovbestemmelserne (LBK a, lov nr ) 14 Har revisor vurderet, at skolens anlægskartotek er ajourført, og at den bogførte værdi af aktiverede aktiver i henhold til reglerne herom, er i overensstemmelse med finansbogholderiet? (Bek nr bilag 1, nr. 3.1) 15 Har revisor i årets løb foretaget tilstedeværelseskontrol af skolens anlægsaktiver? (bek nr bilag 1, nr. 3.1) 16 Har revisor, som led i sin revision af årsregnskabet vurderet, at skolens bygninger m.v. er afskrevet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om regnskab for de frie grundskoler? (BEK nr ) 5. Særlige kontrolarbejder 17 Er skolen efter revisors vurdering i sit virke uafhængig og kommer skolens midler alene skolens vedtægtsbestemte undervisningsvirksomhed til gode? (LBK 917 5, stk. 2, lbk nr , stk. 6) 18 Har revisor, som led i sin revision af årsregnskabet vurderet, at skolens tilskudsgrundlag er uændret i f.t. de erklæringer, der er afgivet i årets løb (efterkontrol i forbindelse med revision af årsregnskabet)bek nr. 1188, bilag 1,

13 309. Revisions- og kontrolområde Resultat af revisionshandlinger Har punktet givet anledning til væsentlige/ kritiske bemærkninger udskudt Jf. revisionsplanen ikke relevant: JA NEJ JA nr Har revisor vurderet, at den opgjorte egendækning pr. årselev, jfr. særlig specifikation til årsrapporten, er korrekt, og opfylder kravene i tilskudsbekendtgørelsens 6, BEK nr. 702? 20 Har revisor vurderet, at skolen har udarbejdet såvel budget som regnskab for pasningsordninger i overensstemmelse med BEK nr a og 36b 21 Har skolen udarbejdet en handlingsplan vedr. sociale klausuler? (bek nr ) (bek nr bilag 1, nr. 7.1) 22 Har skolen oplyst om antallet af antal ansatte i årsregnskabet vedr. sociale klausuler i forbindelse med årsregnskabet? (BEK nr , BEK nr. 1490, bilag 2) 23 Har skolen udarbejdet en skriftlig undervisningsmiljøvurdering? (lov nr og 7) (Rev-bek nr. 1188, bilag 1, nr. 6.1) 24 Har skolen udarbejdet oversigt og protokol over elevdeltagelse i special- og støtteundervisning og er protokollen underskrevet af skolelederen og den enkelte 6 Løn- og ansættelsesvilkår 25 Har revisor vurderet, at rektor, ledere, læreres og børnehaveklasseleders løn- og ansættelsesvilkår følger finansministeriets aftalte eller fastsatte bestemmelser? (Rev-bek nr. 1188, bilag stk. 2.2 og 2.3) 26 Har revisor vurderet, at de ansatte har ansættelsesbreve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, samt at skolens personalemapper er ajourførte? (Rev-bek nr. 1188, bilag stk. 2.2 og 2.3) 27 Har revisor vurderet, at lønancienniteten er udregnet korrekt efter organisationsaftaler og protokollaterne om arbejdstid m.v.? (Rev-bek nr. 1188, bilag stk. 2.2 og 2.3) x

14 310. Revisions- og kontrolområde Resultat af revisionshandlinger Har punktet givet anledning til væsentlige/ kritiske bemærkninger udskudt Jf. revisionsplanen ikke relevant: JA NEJ JA 28 Har revisor vurderet, at udregninger i løn- og løntimespecifikationer er opgjort korrekt? (Rev-bek nr. 1188, bilag 1 nr. 2.2 og 2.3) 29 Har revisor vurderet, at skat, pension, bidrag m.v. vedr. de ansatte er beregnet og indbetalt korrekt? (Rev-bek nr. 1188, bilag 1 nr og 2.2.6) 30 Har revisor vurderet, om afskedigelsesproceduren i forbindelse med evt. uansøgte afskedigelser i året er sket i overensstemmelse med organisationsaftalerne og /eller ansættelses-bekendtgørelsen herunder at evt. godtgørelse er udbetalt i overensstemmelse med gældende regler og aftaler? (Rev-bek nr. 1188, bilag 1, nr. 2) (Ans-bek) 7. Forvaltningsrevision økonomistyring 31 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens økonomistyring, herunder om der udarbejdes og løbende følges op på drifts- og likviditetsbudgetter?(rev-bek nr , stk. 3, litra 3) 32 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. skolens økonomistyring? (Rev-bek nr , stk. 3, litra 3) 8. Forvaltningsrevision - sparsommelighed 33 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens sparsommelighed? (Rev-bek nr , stk. 3, litra 3) 34 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. skolens sparsommelighed? (Rev-bek nr , stk. 3, litra 3) 9. Forvaltningsrevision produktivitet 35 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens produktivitet? (Rev-bek nr , stk. 3, litra 3) 36 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. skolens produktivitet? (Rev-bek nr , stk. 3, litra 3) 10. Forvaltningsrevision effektivitet 37 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af x x x x

15 311. Revisions- og kontrolområde Resultat af revisionshandlinger Har punktet givet anledning til væsentlige/ kritiske bemærkninger udskudt Jf. revisionsplanen ikke relevant: JA NEJ JA skolens effektivitet? (Rev-bek nr , stk. 3, litra 3) 38 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. skolens effektivitet? (Rev-bek nr , stk. 3, litra 3) 11. Øvrige 39 Har revisor i forbindelse med revisionen af skolens årsrapport fået kendskab til, at skolen i regnskabsåret har modtaget gaver, der ikke indgår i skolens bogholderi, og som revisor vurderer, har en væsentlig økonomisk værdi for skolen?