Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Vidar Skolen Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsrapporten Årsrapporten Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten Funktionsadskillelse Fuldmagtsforhold Vuggestue Skolepengerestancer Kvalitet af bilagsdokumentation Rapportering om udført finansiel revision Generelt Revision i årets løb og i forbindelse med regnskabsafslutning Rapportering om udført forvaltningsrevision Produktivitetsberegning pr. elev Skolens økonomiske situation Revision af statstilskud og tilskudsgrundlag Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven Rådgivnings- og assistanceopgaver Attestationer og andet arbejde Undervisningsmiljøvurdering Handlingsplan, sociale klausuler Specialundervisning Erklæring 413

3 Deloitte 405 Revisionsprotokollat til årsrapport Revision af årsrapporten 1.1. Årsrapporten Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2014 for Vidar Skolen. Revisionen er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler mv Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten Funktionsadskillelse Skolens struktur medfører, at der ikke let kan etableres en reel funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner i skolen. Vi har konstateret, at der er etableret en opdeling i anvendelsen af skolens elektroniske betalingssystem, for så vidt angår kontiene i Merkur og Nykredit Bank, så funktioner som udarbejdelse af betalingsforslag og frigivelse af betalinger ikke kan varetages af en person alene. På et møde med gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat for 2013 fik vi oplyst, at der efter mødedeltagernes vurdering ikke var særlig risiko for besvigelser, og at skolen har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, herunder fejlinformation forårsaget af besvigelser. Tilsvarende forhold drøftes på møde i forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen for Fuldmagtsforhold Ved revisionen af likvider og bankgæld har vi indhentet engagementsoversigter fra skolens bankforbindelser. Af engagementsoversigt fra Nordea pr. 31. december 2014 fremgår det, at to ansatte i skolens administration har fuldmagt til konti i Nordea, men det fremgår ikke hvilken type fuldmagt, der er tale om. Af engagementsoversigt fra Merkur Andelskasse pr. 31. december 2014 fremgår det, at der er udstedt dankort til to lærere og en medarbejder i skolens administration, der giver mulighed for at hæve alene på skolens konti i banken. For dankort udstedt til lærere gælder, at der er tilknyttet en særskilt konto i banken og ligeledes i skolens bogføring med henblik på, at de enkelte hævninger let kan følges. Dankort udstedt til ansat i skolens administration er tilknyttet skolens driftskonto i banken.

4 Deloitte 406 Vi skal gøre opmærksom på, at aleneadgang til dankort øger risikoen for både tilsigtede og utilsigtede fejl. Vi skal dog oplyse, at vi ikke under revisionen er stødt på fejl, som relaterer sig til de omtalte forhold Vuggestue Vi har konstateret, at der på skolens bankkonto er indbetalt kr., som er indtægtsført under andre indtægter jf. regnskabets note 3. Vi har fået oplyst, at beløbet vedrører skolens overtagelse af vuggestuen Solspiren, og at beløbet kan specificeres således: kr. Løn til medarbejder i vuggestuen betalt af skolen vedrørende august Husleje betalt af skolen vedrørende 2. kvartal Husleje betalt af skolen vedrørende august Forældrebetalinger for kommende børn i vuggestuen opkrævet af Solspiren Skolens køb af inventar Skolens køb af hæve- sænkebord Dokumentationen for ovennævnte beløb udgøres af en opgørelse udarbejdet i skolens administration. Vi har fået oplyst, at ovennævnte beløb udgør den korrekte refusionsopgørelse i forbindelse med overtagelsen, og at de i forbindelse med overtagelsen pådragne omkostninger og forpligtelser er relevante for skolen Skolepengerestancer Vi har konstateret, at skolepengerestancer er steget fra 302 t.kr. pr. 31. december 2013 til 419 t.kr. pr. 31. december Hensættelse til imødegåelse af eventuelt tab på skolepenge udgør 72 t.kr. pr. 31. december Vi har foretaget gennemgang af debitorlisten fra skolepengesystemet, og vi har konstateret, at debitorer med saldo over 10 t.kr., hvor saldoen er steget i 2014, i alt udgør 84 t.kr. Derudover indgår der debitorer, som ikke længere har børn på skolen, for i alt 81 t.kr. pr. 31. december Vi har fået oplyst, at der er hensat tilstrækkeligt vedrørende eventuel tabsrisiko vedrørende disse to grupper af debitorer, som i alt udgør 165 t.kr. Vi kan oplyse, at den bogførte hensættelse til imødegåelse af eventuelt tab på skolepenge udgør 44% af de ovenfor omtalte skolepengerestancer. Vi har drøftet forholdet med skolens administration, som over for os har oplyst, at skolen på baggrund af en gennemgang af de enkelte debitorer ikke vurderer,

5 Deloitte 407 at der samlet set er en tabsrisiko, som overstiger den bogførte hensættelse. Vi anbefaler, at der rettes forøget fokus på at få restancerne nedbragt Kvalitet af bilagsdokumentation Vi har konstateret, at købsbilag vedrørende køb foretaget via internettet ikke i alle tilfælde består af fakturaer, men i en del tilfælde består af ordrebekræftelser eller kvitteringer for foretaget betaling via internettet. Vi skal anbefale, at det tilstræbes, at købsbilag altid består af leverandørfakturaer udstedt i skolens navn. I tilfælde, hvor dette ikke er muligt, bør der påføres bilaget en bemærkning om, at bilaget kan godkendes på trods af den manglende faktura, og hvis der er tale om refusion af et udlæg, være behørigt dateret og attesteret af en relevant attestationsberettiget medarbejder. 2. Rapportering om udført finansiel revision 2.1. Generelt Revisionen af skolens årsrapport for 2014 har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster. Vi har gennemgået skolens væsentligste regnskabsmæssige forretningsgange og bogføringen med henblik på at konstatere, om tilrettelæggelsen er hensigtsmæssig og kontrolmæssig forsvarlig. Ved gennemgangen har vi analyseret de enkelte konti og stikprøvevis sammenholdt de enkelte posteringer med bilag og andet underliggende materiale. Under vores arbejde har vi endvidere vurderet: at skolens dispositioner er inden for skolens formål, at skolens interne disponeringsregler og interne godkendelsesregler er tilstrækkelige og opdaterede, at de gældende interne disponerings- og godkendelsesregler er fulgt, samt at der er den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner på skolen. Vi har konstateret, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets regnskabsbekendtgørelse nr af 16. december Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler Revision i årets løb og i forbindelse med regnskabsafslutning Vi har i årets løb gennemgået registreringen samt forretningsgangen inden for forskellige områder i det omfang, vi har anset for nødvendigt for vores revision af årsregnskabet.

6 Deloitte 408 Uanmeldt beholdningseftersyn Vi har ved uanmeldt eftersyn afstemt skolens likvide beholdninger den 15. december Ved det uanmeldte beholdningseftersyn blev der konstateret, at kassebeholdningen var kr. lavere, end den borførte beholdning udgjorde. Forskellen er blevet bogført som kassedifference. Vi fik ved eftersynet oplyst, at der kan være flere personer, som har adgang til kontantkassen, og at det derfor er vanskeligt at sikre, at differencer ikke opstår. Vi anbefaler, at der kun er en person, som har adgang til kontantkassen, og at det prioriteres, at der foretages optælling og afstemning mindst en gang ugentligt. Beholdningseftersynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger. Gennemgang af bogføringen Vi har gennemgået skolens bogføring og stikprøvevist revideret bogføringsbilagenes tilstedeværelse og kvalitet. Lønrevision Vi har stikprøvevis kontrolleret, at der for hver medarbejder forefindes en "personalesag" indeholdende relevante dokumenter som ansættelseskontrakter og lønindplaceringer. Vi har endvidere stikprøvevis kontrolleret, at der udbetales korrekt løn i overensstemmelse med lærernes tjenestetidsplaner og lønindplaceringer, herunder at organisationsaftaler og protokollater om arbejdstid er overholdt. Vi har i forbindelse med gennemgang af vores stikprøver konstateret eksempler, hvor lærernes beskæftigelsesgrad er ændret, og der ikke er udarbejdet en tilsvarende ændring til lærernes ansættelsesbreve. Vi anbefaler, at der udarbejdes tillæg til ansættelsesbreve, når beskæftigelsesgraderne ændres. For de personer, som vi har udvalgt i vores stikprøvevise lønrevision, har vi konstateret, at lønnen bortset fra det ovenfornævnte beregnes korrekt, og at løn- og ansættelsesvilkår for skolens leder, lærere og børnehaveklasseleder følger finansministeriets aftalte eller fastsatte bestemmelser. Resultatopgørelsen Vi har gennemgået og analyseret resultatopgørelsens poster og stikprøvevist kontrolleret, at der foreligger tilfredsstillende bilagsdokumentation til grund for de foretagne posteringer, samt at disse er konteret korrekt. Det er vores vurdering, at skolens etablerede kontrolforanstaltninger sikrer en korrekt registrering af indtægter og udgifter.

7 Deloitte 409 Balancen Vi har påset, at der foreligger afstemninger og specifikationer af de væsentligste balanceposter. Vi har gennemgået disse og vurderet, at balanceposterne er optaget korrekt i regnskabet. Vi anbefaler, at skolens anlægskartotek opdateres. Værdiansættelsen af anlægsaktiverne har vi kontrolleret og har konstateret, at bestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsen herom er overholdt. Vi kan endvidere oplyse, at vi har påset, at skolens likvide midler er anbragt i overensstemmelse med lovbestemmelserne i friskolelovens 20a. Andre forpligtelser Vi har fået oplyst, at skolen ikke har indgået leasingkontrakter. 3. Rapportering om udført forvaltningsrevision Vi har foretaget forvaltningsrevision. Ved forvaltningsrevisionen har vi vurderet skolens økonomistyring samt, hvorvidt skolen fungerer sparsommeligt, produktivt og effektivt. Skolen foretager, efter hvad vi har fået oplyst, løbende gennemgang af økonomien og gennem vores mangeårige gode kendskab til skolen, er det vores opfattelse, at økonomistyringen og den løbende opfølgning på driftsbudgetter foregår betryggende. Vi har vurderet skolens væsentligste nøgletal og kan konkludere, 1. at skolen havde betydeligt underskud i at skolens netto pengestrøm var negativ i at skolens likviditetsgrad er faldet fra 147% i 2013 til 117% i at skolen har en soliditetsgrad på 69%, hvilket er på niveau med 2013, og 5. at skolen har en lav finansieringsgrad på 20%, hvilket skyldes, at skolens langfristede gæld ikke er høj i forhold til den bogførte værdi af anlægsaktiver. Konklusion Vi har konstateret, at skolen har udvist den sparsommelighed, som må kræves, hvor det drejer sig om forvaltningen af statslige midler, og at skolen efter vores opfattelse har udvist de lovkrævede skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af offentlige midler. Revisionen af skolens økonomistyring, sparsommelighed og produktivitet har ikke givet anledning til bemærkninger.

8 Deloitte 410 Vores konklusion er blandt andet baseret på nedenstående nøgletal og de nøgletal og andre oplysninger, der fremgår af årsregnskabet Produktivitetsberegning pr. elev kr. kr. kr. kr. kr. Elevtal pr. 5. september inkl klasse Gennemsnitligt elevtal for året inkl klasse Regnskabstal i kr. pr. elev Statstilskud Skolepenge inkl. skolefritidsordning Øvrige indtægter Indtægter Undervisningsudgifter Ejendomsudgifter Administration og renter Udgifter i alt inkl. afskrivninger Ordinært resultat i kr. pr. elev Vi har udarbejdet ovenstående produktivitetsberegning for 2014 for at sammenligne resultatopgørelsens tal omregnet til beløb pr. årselev med tidligere år Skolens økonomiske situation Som led i forvaltningsrevisionen har vi vurderet skolens økonomiske stilling og udvikling og udarbejdet nedenstående finansieringsanalyse.

9 Deloitte 411 Finansieringsopgørelse for 2014 Årets udvikling kr. kr. kr. Omsætningsaktiver Kortfristet gæld m.m Kapital i omsætningsformue Skolens nettoomsætningsformue er i 2014 forringet med t.kr., der fremkommer således: kr. t.kr. Årets resultat Årets afskrivninger på anlægsaktiver Årets anskaffelse på ejendom Årets anskaffelse køretøjer Nedbringelse af langfristet gæld Modtaget ved overtagelse af børnehaven Revision af statstilskud og tilskudsgrundlag I oktober måned kontrollerede vi de af skolen indberettede oplysninger pr. 5. september 2014 til brug for fastsættelse af skolens generelle driftstilskud, bygningstilskud og tilskud til SFO. Vores kontrol er udført i nøje overensstemmelse med Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse og har ikke givet anledning til bemærkninger. Årets statstilskud er specificeret i regnskabet note 1. Skolens endelige driftstilskud er af Undervisningsministeriet udregnet til: kr. Grundtilskud Fællesudgiftstilskud Undervisningstilskud jf. skrivelser af 19. december 2013 samt 16. december 2014 fra ministeriet. Tilskuddet er udregnet på grundlag af de af skolen udarbejdede og af os attesterede skemaer pr. henholdsvis 5. september 2013 og 5. september 2014 med oplysninger til brug for fastsættelse af tilskud.

10 Deloitte 412 Vi er ikke i forbindelse med revisionen af årsrapporten stødt på forhold, der kunne indikere fejl i de pr. 5. september 2013 og 5. september 2014 indsendte skemaer til brug for beregning af tilskuddet. Ved revisionen af skolepengeopkrævningen har vi påset, at der er sammenhæng mellem det antal elever, der er opkrævet skolepenge for i september og det elevtal, der er indberettet til Undervisningsministeriet pr. 5. september. 5. Øvrige oplysninger 5.1. Ledelsens regnskabserklæring Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har skolens formand afgivet en regnskabserklæring over for os vedrørende årsregnskabet for Heri har formanden blandt andet erklæret: At der ikke er konstateret besvigelser i det forløbne regnskabsår og At der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen 5.2. Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den i henhold til institutionslovgivningen er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi påset, at skolen overholder bogføringsloven Rådgivnings- og assistanceopgaver Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 10. april 2014 har vi ydet diverse løbende rådgivning samt assisteret i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet Attestationer og andet arbejde Ud over revision af årsrapporten har vores arbejde i 2014 omfattet afgivelse af følgende erklæringer: Attestation af skemamateriale vedrørende elevtal mv. pr. 5. september 2014 til brug for fastsættelse af tilskud Attestation vedrørende refusion af vikarudgifter Attestation vedrørende Ansættelsesregistret for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014 Vores arbejde i forbindelse med de nævnte erklæringer har ligesom revision af årsrapporten ikke givet anledning til bemærkninger Undervisningsmiljøvurdering Skolen har 2014 udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse om skolens undervisningsmiljø blandt eleverne i henholdsvis klasse og overskolen i klasse.

11 Deloitte 413 En sammenfatning af elevernes besvarelser på spørgeskemaundersøgelsen fremgår af skolens hjemmeside Handlingsplan, sociale klausuler Vi har konstateret, at skolen har udarbejdet en handlingsplan, der beskriver, hvorledes skolen vil fremme formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik, samt hvilke foranstaltninger, skolen vil iværksætte, for at 3,5% af årsværkene er ansat på særlige vilkår. Af nøgletallene i årsregnskabet, hvortil vi ligeledes henviser, fremgår det, at årsværksmindstegrænsen er opnået Specialundervisning Vi har fået forelagt en oversigt over, hvornår den enkelte elev skal deltage i den specialundervisning, som skolen har fået tilskud til, og vi har fået forelagt protokol over elevernes deltagelse i sådan undervisningsaktivitet. 6. Erklæring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 8. december 2008 skal vi erklære: at vi opfylder de habilitetsbetingelser, der er indeholdt i lovgivningen at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskuddene er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler København, den 8. april 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren Jensen statsautoriseret revisor

12 Deloitte 414 Undertegnede bestyrelsesmedlemmer har d.d. gjort sig bekendt med indholdet af ovenstående revisionsprotokollat. Gentofte, den 8. april 2015 Bestyrelse Lars Ritlov Lars Thorup Ole Petersen Robert Savi formand næstformand Yvonne Bæk Kirsten Brandt Peder Bjerre Dorte Kopp-Rasmussen Frank Jensen Lars Arne Jensen Merethe Siim Magnussen Tobias Ammitzbøll Ulla Engelbrecht

13 Deloitte 415 Revisortjekliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Vidar Skolen Regnskabsår: 2014 Forord til Revisortjekliste Revisortjeklisten udarbejdes til brug for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens gennemgang af årsrapporter for frie grundskoler og private gymnasier m.v. Styrelsen anvender desuden tjeklisten i forbindelse med planlægningen af tilsyn samt til statistiske formål. Den egentlige kontrol baseres ikke på besvarelsen af tjeklisten, men på en gennemgang af årsrapporten og revisionsprotokollater. Tjeklisten besvarer spørgsmål af formel karakter. Tjeklisten udfyldes af institutionens revisor i tilknytning til revisionen af årsregnskabet. Tjeklisten indarbejdes i revisionsprotokollatet til årsregnskabet og indgår i den fortløbende paginering. Institutionens bestyrelse er ansvarlig for, at institutionen foretager elektronisk indberetning til Kvalitets - og Tilsynsstyrelsen af revisors besvarelse af revisortjeklisten efter retningslinjer fastsat af Styrelsen. Besvarelsen af tjeklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på stikprøvevise undersøgelser vedrørende de pågældende forhold, gennemgange af forretningsgange eller af mere overordnede vurderinger af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik på at afgive særskilte konklusioner om enkeltstående forhold i regnskabsaflæggelsen eller om forvaltningen, ligesom revisionen ikke udføres med særlig henblik på besvarelse af tjeklisten. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for forbehold eller supplerende bemærkninger i revisionspåtegningen. Revisors besvarelse af tjeklisten kan ikke træde i stedet for revisors omtale i revisionsprotokollen af den udførte revision og konklusion vedrørende risikoområderne, jf. 20, stk.4 i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) og ministeriets bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private gymnasier m.v. Vejledning og yderligere bemærkninger til udfyldelse af kolonnerne i tjeklisten samt henvisninger til regelsættet findes efter tjeklisten. Oplysning om revisors påtegning på regnskabet: Uden forbehold og supplerende oplysninger Forbehold om fortsat drift (going concern) Forbehold om øvrige forhold Supplerende oplysninger om fortsat drift (going concern) Supplerende oplysninger om budget Supplerende oplysninger om øvrige forhold

14 Deloitte 416 Revisions- og kontrolområde Resultat af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentlige/kritiske bemærkninger udskudt, jf. revisionsplanen ikke relevant JA NEJ JA 1. Formelle forhold vedr. regnskabsaflæggelsen 1 Er årsrapporten udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen? (Bek nr. 1490, BEK nr ) 2 Er årsrapporten uden væsentlige fejl og mangler? (BEK nr ) 2. Revision og revisionsarbejde 3 Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærkninger omtalt i sidste års protokollat? (BEK nr , stk. 3) 4 Har revisor vurderet, at institutionens dispositioner er inden for institutionens formål? (BEK nr ) 5 Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som revisor har fundet nødvendig? (BEK nr ) 6 Kan revisor bekræfte, at revisor ikke er udlejer - eller revisor for udlejer - af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer? (LBK , LBK ) 3. Revision af forretningsgange og interne kontroller 7 Har revisor vurderet, at institutionen efter forholdene har tilstrækkelige og opdaterede interne disponerings- og godkendelsesregler? (BEK nr. 1188, bilag 1, nr ) 8 Har revisor vurderet, at de gældende interne disponerings- og godkendelsesregler er fulgt? (BEK nr. 1188, bilag 1, nr ) 9 Er der den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner på institutionen? (BEK nr. 1188, bilag 1, nr )

15 Deloitte 417 Revisions- og kontrolområde 4. Finansiel revision 10 Har revisor vurderet, at institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af institutionens aktiver? (BEK nr. 1188, bilag 1, nr ) 11 Har revisor vurderet, at institutionen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af en korrekt registrering af alle indtægter og udgifter? (BEK nr. 1188, bilag 1, nr ) 12 Er der foretaget uanmeldt kasseog beholdningseftersyn mindst 1 gang i løbet af regnskabsåret? (BEK nr ) Resultat af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentlige/kritiske bemærkninger udskudt, jf. revisionsplanen ikke relevant JA NEJ JA 13 Er institutionens likvide midler anbragt i overensstemmelse med lovbestemmelserne (LBK a, LBK ) 14 Har revisor vurderet, at institutionens anlægskartotek er ajourført, og at den bogførte værdi af aktiverede aktiver, i henhold til reglerne herom, er i overensstemmelse med finansbogholderiet? (BEK nr. 1188, bilag 1, nr. 3.1) 15 Har revisor i årets løb foretaget tilstedeværelseskontrol af institutionens anlægsaktiver? (BEK nr. 1188, bilag 1, nr. 3.1) 16 Har revisor, som led i sin revision af årsregnskabet vurderet, at institutionens bygninger m.v. er afskrevet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler? (BEK nr )

16 Deloitte 418 Revisions- og kontrolområde Resultat af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentlige/kritiske bemærkninger udskudt, jf. revisionsplanen ikke relevant JA NEJ JA 5. Særlige kontrolopgaver 17 Er institutionen efter revisors vurdering i sit virke uafhængig og kommer institutionens midler alene institutionens vedtægtsbestemte skole- og undervisningsvirksomhed til gode? (LBK 917 5, stk. 2, LBK 950, 2, stk. 6) 18 Har revisor, som led i sin revision af årsregnskabet vurderet, at institutionens tilskudsgrundlag er uændret i. f.t. de erklæringer, der er afgivet i årets løb (efterkontrol i forbindelse med revision af årsrapporten)? (BEK nr. 1188, bilag 1, nr. 5) 19 Har revisor vurderet, at den opgjorte egendækning pr. årselev, jf. særlig specifikation i årsrapporten, er korrekt, og opfylder kravene i tilskudsbekendtgørelsens 6? (BEK nr. 702) 20 Har revisor vurderet, at institutionen har udarbejdet såvel budget som regnskab for pasningsordninger i overensstemmelse med loven? (LBK a og 36 b) 21 Har institutionen udarbejdet en handlingsplan vedr. sociale klausuler? (BEK nr ) (BEK nr. 1188, bilag 1, nr. 7.1) 22 Har institutionen oplyst om antallet af ansatte i årsrapporten vedr. sociale klausuler? (BEK nr , BEK nr. 1490, bilag 2.2) 23 Har institutionen udarbejdet en skriftlig undervisningsmiljøvurdering? (LOV nr og 7) (BEK nr. 1188, bilag 1, nr. 6.1) 24 Har institutionen udarbejdet oversigt og protokol over elevdeltagelse i special- og støtteunder- visning og er protokollen underskrevet af skolelederen og den enkelte lærer der har undervist? (BEK nr.1188, bilag 1, nr. 8.1)

17 Deloitte 419 Revisions- og kontrolområde Resultat af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentlige/kritiske bemærkninger udskudt, jf. revisionsplanen ikke relevant JA NEJ JA 6. Løn- og ansættelsesforhold 25 Har revisor vurderet, at rektor, ledere, læreres og børnehaveklasseleders løn- og ansættelsesvilkår følger finansministeriets aftalte eller fastsatte bestemmelser? (BEK nr. 1188, bilag 1, nr. 2.2 og 2.3) 26 Har revisor vurderet, at de ansatte har ansættelsesbreve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, samt at institutionens personalesager er ajourførte? (BEK nr. 1188, bilag 1, nr. 2.2 og 2.3) 27 Har revisor vurderet, at lønancienniteten er udregnet korrekt efter organisationsaftaler og protokollaterne om arbejdstid m.v.? (BEK nr. 1188, bilag 1, nr. 2.2 og 2.3) 28 Har revisor vurderet, at udregninger i løn- og løntimespecifikationer er opgjort korrekt? (BEK nr. 1188, bilag 1, nr. 2.2 og 2.3) 29 Har revisor vurderet, at skat, pension, bidrag m.v. vedr. de ansatte er beregnet og indbetalt korrekt? (BEK nr. 1188, bilag 1, nr og 2.2.6) 30 Har revisor vurderet, at afskedigelsesproceduren i forbindelse med evt. uansøgte afskedigelser i året er sket i overensstemmelse med organisationsaftalerne og /eller ansættelsesbekendtgørelsen herunder at evt. godtgørelse er udbetalt i overensstemmelse med gældende regler og aftaler?) (BEK nr. 1188, bilag 1, nr. 2) (Ans-bek.)

18 Deloitte 420 Revisions- og kontrolområde Resultat af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentlige/kritiske bemærkninger udskudt, jf. revisionsplanen ikke relevant JA NEJ JA 31 Kun for private gymnasier: Er resultatlønskontrakten, efter revisors vurdering, indgået i overensstemmelse med retningslinjerne udstedt af Kvalitets-og Tilsynsstyrelsen 6. december 2011? 32 Kun for private gymnasier: Er bestyrelsens resultatvurdering, efter revisors vurdering, foretaget i overensstemmelse med retningslinjerne udstedt af Kvalitetsog Tilsynsstyrelsen 6. december 2011? 7. Forvaltningsrevision økonomistyring 33 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af institutionens økonomistyring herunder om der udarbejdes og løbende følges op på drifts- og likviditetsbudgetter? (BEK nr , stk. 3, litra 3) 34 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. institutionens økonomistyring? (BEK nr , stk. 3, litra 3) 8. Forvaltningsrevision sparsommelighed 35 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af sparsommelighed? (BEK nr , stk. 3, litra 3) 36 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. sparsommelighed? (BEK nr , stk. 3, litra 3) 9. Forvaltningsrevision - produktivitet 37 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af institutionens produktivitet? (BEK nr , stk. 3, litra 3) 38 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. institutionens produktivitet? (BEK nr , stk. 3, litra 3) 10. Forvaltningsrevision effektivitet 39 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af institutionens effektivitet? (BEK nr , stk. 3,litra 3)

19 Deloitte 421 Revisions- og kontrolområde 40 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. institutionens effektivitet? (BEK nr , stk. 3,litra 3) 11. Øvrige 41 Har revisor i forbindelse med revisionen af institutionens årsrapport fået kendskab til, at institutionen i regnskabsåret har modtaget gaver, der ikke indgår i institutionens bogholderi, og som revisor vurderer har en væsentlig økonomisk værdi for institutionen? Resultat af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentlige/kritiske bemærkninger udskudt, jf. revisionsplanen ikke relevant JA NEJ JA

20 Deloitte 422 Vejledning til udfyldning af afkrydsningskolonnerne I kolonnen "Resultat" afkrydses "JA" rubrikken, hvis revisions- eller kontrolopgaven er udført, og revisor kan svare bekræftende på spørgsmålet. Hvis der er væsentlige/kritiske bemærkninger til punktet, skal der foretages afkrydsning i kolonnen beregnet hertil, og forholdet skal omtales i revisionsprotokollatet. Dersom revisor svarer "ja" i resultatkolonnen vil der oftest ikke skulle foretages afkrydsning i kolonnen "væsentlige/kritiske bemærkninger". I kolonnen "Resultat" afkrydses "NEJ" rubrikken i resultatkolonnen, hvis revisions- eller kontrolopgaven er udført, og revisor kan svare afkræftende på spørgsmålet. Hvis der er væsentlige/kritiske bemærkninger til punktet, skal der foretages afkrydsning i kolonnen beregnet hertil, og forholdet skal omtales i revisionsprotokollatet. Hvis revisions- eller kontrolopgaven ikke er udført, må der ikke foretages afkrydsning i resultatkolonnen. Afkrydsning skal i stedet ske i enten kolonnen " udskudt, jf. revisionsplanen" eller i kolonnen "punktet ikke relevant". En bekræftende besvarelse angiver ikke noget om grundlaget for og graden af sikkerhed i besvarelsen, og er ikke nødvendigvis udtryk for, at de besvarede forhold er anset for fuldstændige. Revisor har vurderet, at de konstaterede forhold må anses for forsvarlige under hensyntagen til de foreliggende omstændigheder, såsom institutionens aktiviteter, forretningsgange og administrative forhold i øvrigt. En afkræftende besvarelse forventes at give anledning til en omtale af forholdet i revisionsprotokollen, men er ikke nødvendigvis udtryk for, at forholdet er anset for at være kritisabelt under hensyntagen til de foreliggende omstændigheder. Regelhenvisning: Paragrafhenvisningerne i denne checkliste refererer til følgende regelsæt: LOV nr. 468: Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder af 17. juni LBK nr. 917: Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. LBK nr. 917 af 13. august LBK nr. 950: Lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), jf. LBK nr. 950 af 24. september BEK nr. 702: Bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v., jf. BEK nr. 702 af 30. juni BEK nr. 731: Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (PG-tilskudsbekendtgørelsen), jf. BEK nr. 731 af 29. juni BEK nr. 1490: Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler, jf. BEK nr af 16. december BEK nr. 1188: Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v., jf. BEK nr af 8. december LOV nr. 166: Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, jf. LOV nr. 166 af 14. marts BEK nr. 1274: Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner, BEK nr af 4. december LKH T:\Data\11\130124\2015\130124rp2014.doc

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser December 2014 J.nr. ED-004-1 Nærværende bestemmelser gælder pr. 8. december 2014 og erstatter generelle bestemmelser af oktober 2014. Højteknologifonden er pr. den 1. april 2014 blevet fusioneret med Det

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559636/09 Cirkulære om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationer og provstirevisorer m.v.)

Læs mere

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger

Kapitel 2 Anlægsaktiver, afskrivninger, resultatdisponering m.v. Anlægskartotek og afskrivninger Bekendtgørelse om regnskab for folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), frie grundskoler, private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. og produktionsskoler

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College

REGNSKABSINSTRUKS. PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College REGNSKABSINSTRUKS PROFESSIONSHØJSKOLEN VIA University College Indholdsfortegnelse Forord 2 Formål 4 Organisation 4 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 5 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag.

Punkter vedrørende regnskabsgennemgang for 2012 og særlige forhold vedrørende 2013 er vedlagt som bilag. Til bestyrelsen for efterskoler, hus- og håndarbejdsskoler, folkehøjskoler, produktionsskoler, frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser og kombinerede skole Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12

HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 130-134 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2011/12 Tlf: 96 347300 aatborgæbdc.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 OK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 HJALLERUP VANDFORSYNING ANDELSSELSKAB UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere