Vidar Skolen Revisionsprotokollat til årsregnskab 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vidar Skolen Revisionsprotokollat til årsregnskab 2007"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Vidar Skolen Revisionsprotokollat til årsregnskab 2007

2 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet Årsregnskabet Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet Manglende funktionsadskillelse Regnskabsindsendelse Undervisningsmiljøvurdering Handlingsplan, sociale klausuler Anlægsaktiver Rapportering om udført finansiel revision Generelt Revision i årets løb Revision i forbindelse med årsafslutningen Rapportering om udført forvaltningsrevision Produktivitetsberegning pr. elev Indtægter og udgifter i kr. pr. årselev Sammenligning af udvalgte indtægts- og udgiftsposter Skolens økonomiske situation Revision af statstilskud og tilskudsgrundlag Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven Specialundervisning Rådgivnings- og assistanceopgaver Attestationer Konklusion på den udførte revision Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling Erklæring 288 Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen 290

3 Deloitte 277 Revisionsprotokollat til årsregnskab Revision af årsregnskabet 1.1. Årsregnskabet Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2007 for Vidar Skolen. Årsregnskabet udviser følgende: t.kr. t.kr. Årets resultat Aktiver Egenkapital Revisionen er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 4. december 2006 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler mv. samt danske revisionsstandarder Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsregnskabet Manglende funktionsadskillelse Skolens administrationsfunktion består af få personer, hvilket betyder, at der for eksempel ved sygdom ikke let kan etableres en reel funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner i skolen. Disse forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler. Et eksempel herpå er den pc-bankløsning til betaling af leverandører mv., som skolen anvender. To medarbejdere benytter samme brugerprofil og har adgang til at foretage betalinger i betalingssystem via Merkur uden, at en anden person skal foretage godkendelse. Dette medfører, at der ikke er en reel funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner på skolen, hvilket er en svaghed i skolens interne kontrol. Vi anbefaler endvidere, at passwords jævnligt ændres. Ledelsen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser, og at skolen har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, herunder fejlinformation forårsaget af besvigelser. Den daglige ledelse har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser.

4 Deloitte Regnskabsindsendelse Bestyrelsen skal sammen med regnskab og revisionsprotokol indsende bestyrelsens bemærkninger til revisors bemærkninger, anvisninger og konklusioner i revisionsprotokollen. Vi foreslår, at skolen er opmærksom herpå ved indsendelse til ministeriet af regnskab og revisionsprotokol for Undervisningsmiljøvurdering Vi kan oplyse, at vi i henhold til revisionsbekendtgørelsen har pligt til at påse, at skolen har udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering jf. 6 i lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø, og at den revideres løbende. Vi har modtaget en undervisningsmiljøvurderingsrapport, som også findes på skolens internethjemmeside Handlingsplan, sociale klausuler I henhold til revisionsbekendtgørelsen skal vi ligeledes påse, om skolen har udarbejdet en handlingsplan, der beskriver, hvorledes skolen vil fremme formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik samt hvilke foranstaltninger, skolen vil iværksætte, for at 3,5% af årsværkene er ansat på særlige vilkår. Det er en tilskudsbetingelse, at dette overholdes. Af nøgletallene i årsregnskabet, hvortil vi ligeledes henviser, fremgår det, at årsværksmindstegrænsen er opnået Anlægsaktiver Vi har påset, at skolen har etableret et anlægskartotek. 2. Rapportering om udført finansiel revision 2.1. Generelt Revisionen af skolens årsregnskab for 2007 har blandt andet omfattet en analyse af resultatopgørelsens poster. Vi har gennemgået skolens væsentligste regnskabsmæssige forretningsgange og bogføringen med henblik på at konstatere, om tilrettelæggelsen er hensigtsmæssig og kontrolmæssig forsvarlig. Ved gennemgangen har vi analyseret de enkelte konti og stikprøvevis sammenholdt de enkelte posteringer med bilag og andet underliggende materiale.

5 Deloitte 279 Under vores arbejde har vi endvidere vurderet: at skolens dispositioner er inden for skolens formål, at skolens interne disponeringsregler og interne godkendelsesregler er tilstrækkelige og opdaterede, at de gældende interne disponerings- og godkendelsesregler er fulgt, samt at der er den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner på skolen. Vi har konstateret, at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 4. december 2006 om regnskab for frie grundskoler mv. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler Revision i årets løb Vi har i årets løb gennemgået registreringen samt forretningsgangen inden for forskellige områder i det omfang, vi har anset for nødvendigt for vores revision af årsregnskabet. Uanmeldt beholdningseftersyn Vi har ved uanmeldt eftersyn afstemt skolens likvide beholdninger den 11. oktober Beholdningseftersynet gav ikke anledning til bemærkninger. Gennemgang af bogføringen Vi har gennemgået skolens bogføring og stikprøvevist revideret bogføringsbilagenes tilstedeværelse og kvalitet. Det er vores opfattelse, at skolens bogføring foretages omhyggeligt. Lønrevision Vi har stikprøvevis kontrolleret, at der for hver medarbejder forefindes en "personalesag" indeholdende relevante dokumenter som ansættelseskontrakter og lønindplaceringer. Vi har endvidere stikprøvevis kontrolleret, at der udbetales korrekt løn i overensstemmelse med lærernes tjenestetidsplaner og lønindplaceringer, herunder at organisationsaftaler og protokollater om arbejdstid er overholdt. For de personer, som vi har udvalgt i vores stikprøvevise lønrevision, har vi konstateret, at lønnen beregnes korrekt, og at løn- og ansættelsesvilkår for skolens leder, lærere og børnehaveklasseleder følger finansministeriets aftalte eller fastsatte bestemmelser.

6 Deloitte Revision i forbindelse med årsafslutningen Resultatopgørelsen Vi har gennemgået og analyseret resultatopgørelsens poster og stikprøvevist kontrolleret, at der foreligger tilfredsstillende bilagsdokumentation til grund for de foretagne posteringer, samt at disse er konteret korrekt. Det er vores vurdering, at skolens etablerede kontrolforanstaltninger sikrer en korrekt registrering af indtægter og udgifter. Balancen Vi har påset, at der foreligger afstemninger og specifikationer af de væsentligste balanceposter. Vi har gennemgået disse og vurderet, at balanceposterne er optaget korrekt i regnskabet. Skolen har efter vores vurdering etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger, som sikrer skolens aktiver, og vi har påset, at skolens udstyr og inventar er i overensstemmelse med skolens anlægskartotek. Herudover har skolen en ajourført inventarfortegnelse. Værdiansættelsen af anlægsaktiverne har vi kontrolleret og har konstateret, at bestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsen herom er overholdt. Vi kan endvidere oplyse, at vi har påset, at skolens likvide midler er anbragt i overensstemmelse med lovbestemmelserne i friskolelovens 20a. Andre forpligtelser Vi har fået oplyst, at skolen ikke har indgået leasingforpligtelser. 3. Rapportering om udført forvaltningsrevision Det fremgår af Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse, at revisionen skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Som led heri har vi foretaget den i lovgivningen forudsatte forvaltningsrevision. Som led i forvaltningsrevisionen er det vores opgave at vurdere skolens økonomistyring samt, hvorvidt skolen fungerer sparsommeligt, produktivt og effektivt. Skolen foretager, efter hvad vi har fået oplyst, løbende gennemgang af økonomien og gennem vores mangeårige gode kendskab til skolen, er det vores opfattelse, at økonomistyringen og den løbende opfølgning på drifts- og likviditetsbudgetter foregår betryggende.

7 Deloitte 281 Konklusion Vi har konstateret, at skolen har udvist den sparsommelighed, som må kræves, hvor det drejer sig om forvaltningen af statslige midler, og at skolen efter vores opfattelse har udvist de lovkrævede skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af offentlige midler. Vi har ikke bemærkninger vedrørende skolens produktivitet og effektivitet. Vores konklusion er blandt andet baseret på nedenstående nøgletal og de nøgletal og andre oplysninger, der fremgår af årsregnskabet. Årets ordinære resultat for 2007 er positivt med t.kr., hvilket er ca. 350 t.kr. bedre end sidste år Produktivitetsberegning pr. elev Stigning i % fra til kr. kr Produktivitetsberegning pr. elev Elevtal pr. 5. september inkl klasse Gennemsnitligt elevtal for året inkl klasse Regnskabstal i kr. pr. elev Statstilskud Skolepenge inkl. skolefritidsordning Øvrige indtægter Indtægter Undervisningsudgifter Ejendomsudgifter Administration og renter Udgifter i alt inkl. afskrivninger Ordinært resultat i kr. pr. elev Vi har udarbejdet ovenstående produktivitetsberegning for 2007 for at sammenligne resultatopgørelsens tal omregnet til beløb pr. årselev med Beløbene vedrørende 2006 er for sammenlignelighedens skyld omarbejdet til den for 2007 gældende nye regnskabsmodel.

8 Deloitte 282 Af ovennævnte tal kan det konstateres, at den procentvise stigning fra 2006 til 2007 på de totale udgifter pr. gennemsnitlig elev udgør 3%, mens de totale indtægter pr. gennemsnitlig elev er steget med 5% Indtægter og udgifter i kr. pr. årselev Vi har foretaget sammenligning mellem Vidar Skolens tal for årene 2006 og 2007 med tal for 2006 ifølge analyse for medlemsskoler i Dansk Friskoleforening. Vi skal gøre opmærksom på, at tallene i 2007-kolonnen ikke umiddelbart er sammenlignelige med 2006 kolonnerne som følge af ændret regnskabsmodel, der primært har medført, at væsentlige lønrefusionsbeløb, der hidtil indgik i posterne tilskud fra fordelingsudvalg og andre indtægter i 2007 er modregnet i de relevante lønudgifter.

9 Deloitte 283 Vidar Skolen Dansk Friskole forening Gennemsnitligt elevtal inkl klasse Medlemsskoler med over 150 elever Statstilskud Tilskud fra fordelingsudvalg Skolepenge Andre indtægter Indtægter Lønomkostninger Andre omkostninger vedrørende undervisning Andre omkostninger vedrørende SFO Undervisning Lønomkostninger Andre omkostninger vedrørende ejendomsdrift Ejendomsdrift Lønomkostninger Andre omkostninger vedrørende administration mv Administration mv Omkostninger vedrørende drift Resultat før finansielle poster m.fl Renteindtægter mv Renteomkostninger mv Finansielle poster Årets ordinære resultat Af ovenstående sammenligning ses, at skolen har lavere statstilskud end de øvrige medlemsskoler, hvilket skyldes, at der ikke er statstilskud til eleverne på klasse. Skolen ligger højere end de øvrige medlemsskoler på skolepenge men også på lønomkostninger for administration, mens undervisningsudgifterne, ejendomsdrift og øvrige omkostninger vedrørende administration er lavere end for de øvrige medlemsskoler.

10 Deloitte Sammenligning af udvalgte indtægts- og udgiftsposter Nedenfor har vi udarbejdet en oversigt over de seneste 5 års udvikling i skolens største indtægtspost, generelt driftstilskud og største udgiftspost, lærerløn ekskl klasse beregnet pr. årselev. Søjlen med driftstilskud vedrørende 2007 består af grundtilskud, fællesudgiftstilskud og undervisningstilskud pr. årselev. Søjlen med lærerløn for 2007 er uden modregning af lønrefusion af hensyn til sammenlignelighed med tidligere år. Lærerlønudgifterne pr. gennemsnitlig tilskudsberettiget elev er i 2007 steget med kr. mens driftstilskuddet pr. gennemsnitlig tilskudsberettiget elev er steget med kr. Udvikling i driftstilskud og udgifter til lærerløn i bh.kl kl. udregnet pr. årselev i bh.kl kl Kr Driftstilskud pr elev Lærerløn pr elev År Endvidere har vi beregnet af udviklingen over de seneste 5 år i tilskud til SFO sammenlignet med lønudgifterne i SFO, idet tallene er beregnet pr. gennemsnitligt barn i SFOen. Lønudgifterne pr. elev er steget med kr. i 2007, mens tilskuddet er steget med 227 kr. pr. elev. Udvikling i tilskud til SFO og udgifter til SFO løn pr. SFO barn SFO tilskud pr. SFO barn SFO lønudgifter pr. SFO barn

11 Deloitte Skolens økonomiske situation Som led i forvaltningsrevisionen har vi vurderet skolens økonomiske stilling og udvikling og udarbejdet nedenstående finansieringsanalyse. Finansieringsopgørelse for 2007 Årets udvikling kr. kr. kr. Omsætningsaktiver Kortfristet gæld m.m Kapital i omsætningsformue Skolens nettoomsætningsformue er i 2007 forbedret med 701 t.kr., der fremkommer således: kr. t.kr. Årets resultat Årets af- og nedskrivninger på anlægsaktiver Årets anskaffelse af inventar og udstyr Anskaffelse af udsugningsanlæg Anskaffelse af pavilloner Kursreguleringer af obligationer ført på egenkapital Afgang af materielle anlægsaktiver til anskaffelsespris Tilbageførte afskrivninger på udgåede aktiver Nedbringelse af langfristet gæld, netto Ændring i kortfristet del af langfristet gæld Revision af statstilskud og tilskudsgrundlag I oktober måned kontrollerede vi de af skolen indberettede oplysninger pr. 5. september 2007 til brug for fastsættelse af skolens generelle driftstilskud, bygningstilskud og tilskud til SFO. Vores kontrol er udført i nøje overensstemmelse med Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse af 4. januar 2002, og har ikke givet anledning til bemærkninger. Årets statstilskud er specificeret i regnskabet note 1.

12 Deloitte 286 Skolens endelige driftstilskud er af Undervisningsministeriet udregnet til: kr. Grundtilskud Fællesudgiftstilskud Undervisningstilskud jf. skrivelser af 19. december 2006 samt 20. december 2007 fra ministeriet. Tilskuddet er udregnet på grundlag af de af skolen udarbejdede og af os attesterede skemaer pr. henholdsvis 5. september 2006 og 5. september 2007 med oplysninger til brug for fastsættelse af tilskud. Vi er ikke i forbindelse med revisionen af årsrapporten stødt på forhold, der kunne indikere fejl i de pr. 5. september 2006 og 5. september 2007 indsendte skemaer til brug for beregning af tilskuddet. 5. Øvrige oplysninger 5.1. Ledelsens regnskabserklæring Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har skolens ledelse afgivet en regnskabserklæring over for os vedrørende årsregnskabet for Heri har skoleleder blandt andet erklæret: At der ikke er konstateret besvigelser i det forløbne regnskabsår og At der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen Eftersyn af bestyrelsens protokoller og overholdelse af bogføringsloven Vi har foretaget kontrol af, at bestyrelsen overholder de pligter, som den i henhold til institutionslovgivningen er pålagt med hensyn til at oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller mv. Endvidere har vi påset, at skolen overholder bogføringsloven Specialundervisning Vi har i overensstemmelse med Undervisningsministeriets revisionsbekendtgørelse påset, at skolen har udarbejdet en oversigt over, hvornår den enkelte elev skal deltage i den specialundervisning, som skolen har fået tilskud til, at skolen fører protokol over elevernes deltagelse i sådan undervisningsaktivitet, og at protokollen underskrives af skolelederen og den lærer, der har undervist Rådgivnings- og assistanceopgaver Siden afgivelsen af vores revisionsprotokollat af 8. marts 2007 har vi deltaget i generalforsamling og ydet diverse løbende rådgivning.

13 Deloitte Attestationer Udover revision af årsregnskabet har vores arbejde i 2007 omfattet afgivelse af følgende erklæringer: Attestation af skemamateriale vedrørende elevtal mv. pr. 5. september 2007 til brug for fastsættelse af tilskud. Attestation af redegørelser for fripladstilskud. Attestation vedrørende refusion fra Vikarkassen. Attestation på lønoversigt fra Lærerregistret. Vores arbejde i forbindelse med de nævnte erklæringer har ligesom revision af årsregnskabet ikke givet anledning til bemærkninger. 6. Konklusion på den udførte revision Såfremt bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form, vil vi forsyne det med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger. 7. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling I vores revisionsprotokol af 8. marts 2004 er revisionens formål, omfang og udførelse, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, ligesom vi anbefaler, at eventuelle nye bestyrelsesmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf.

14 Deloitte Erklæring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 4. december 2006 skal vi erklære: At vi opfylder de habilitetsbetingelser, der er indeholdt i lovgivningen, at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskuddene er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, og at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler. København, den 2. april 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Søren Jensen statsautoriseret revisor

15 Deloitte 289 Undertegnede bestyrelsesmedlemmer har d.d. gjort sig bekendt med indholdet af ovenstående revisionsprotokollat. Gentofte, den 11. april 2008 Bestyrelse Jakob Brochmann Laursen Bettina Bisted Pedersen Jesper Sloth (formand) (næstformand) Eddie Jalving Yvonne Bæk Erling Rasmussen Olav Skovsted Kirsten Brandt Michael Tækker Brinch Bolette Tuxen Mechtilde Steinwand

16 290 Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Vidar Skolen Regnskabsår: 2007 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til brug for Undervisningsministeriets kontrol af årsregnskaber for frie grundskoler m.v. Ministeriet anvender desuden checklisten i forbindelse med planlægningen af ministeriets tilsyn samt til statistiske formål. Den egentlige kontrol baseres ikke på besvarelsen af checklisten, men på en gennemgang af årsregnskabet og revisionsprotokollater. Checklisten besvarer spørgsmål af formel karakter. Checklisten udfyldes af institutionens revisor i tilknytning til revisionen af årsregnskabet. Checklisten indarbejdes i revisionsprotokollatet til årsregnskabet og indgår i den fortløbende paginering. Skolens bestyrelse er ansvarlig for, at skolen foretager elektronisk indberetning til Undervisningsministeriet af revisors besvarelse af revisorchecklisten efter retningslinier fastsat af ministeriet. Besvarelsen af checklistens enkelte spørgsmål kan være baseret på stikprøvevise undersøgelser vedrørende de pågældende forhold, gennemgange af forretningsgange eller af mere overordnede vurderinger af forholdene. Revisionen udføres ikke med henblik på at afgive særskilte konklusioner om enkeltstående forhold i regnskabsaflæggelsen eller om forvaltningen, ligesom revisionen ikke udføres med særlig henblik på besvarelse af checklisten. Revisors besvarelse af checklisten kan ikke træde i stedet for forbehold eller supplerende bemærkninger i revisionspåtegningen. Revisors besvarelse af checklisten kan ikke træde i stedet for revisors omtale i revisionsprotokollen af den udførte revision og konklusion vedrørende risikoområderne, jf. Revisionsstandard (RS) 265 om Revisionsprotokollen og Undervisningsministeriets bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler m.v. Vejledning og yderligere bemærkninger til udfyldelse af kolonnerne i checklisten samt henvisninger til regelsættet findes efter checklisten. Oplysning om revisors påtegning på regnskabet: "Blank" påtegning Forbehold Supplerende oplysninger

17 291 Revisions- og kontrolområde Resultat af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentli ge/kritis ke bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant JA NEJ JA 1. Formelle forhold vedr. regnskabsaflæggelsen 1 Er årsregnskabet udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen? (Rev.-bek. 4) 2 Er årsregnskabet uden væsentlige fejl og mangler? (Rev-bek 4) 2. Revision og revisionsarbejde 3 Har revisor fulgt op på eventuelle kritiske bemærkninger omtalt i sidste års protokollat? 4 Har revisor vurderet, at skolens dispositioner er inden for skolens formål? (Rev-bek 7) 5 Har revisor fået de oplysninger og den bistand, som revisor har fundet nødvendig? (Rev-bek 5) 6 Kan revisor bekræfte, at revisor ikke er udlejer - eller revisor for udlejer - af de ejendomme m.m., som skolen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer? (Gym-HF-lovens 4) 3. Revision af forretningsgange og interne kontroller 7 Har revisor vurderet, at skolen efter forholdene har tilstrækkelige og opdaterede interne disponerings- og godkendelsesregler? (Rev-bek, bilag 1, nr ) 8 Har revisor vurderet, at de gældende interne disponerings- og godkendelsesregler er fulgt? (Rev-bek, bilag 1, nr ) 9 Er der den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner på skolen? (Rev-bek., bilag 1, nr ) 4. Finansiel revision 10 Har revisor vurderet, at skolen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af skolens aktiver? (Rev-bek, bilag 1, nr ) 11 Har revisor vurderet, at skolen har etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af en korrekt registrering af alle indtægter og udgifter? (Rev-bek, bilag 1, nr ) 12 Er der foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn mindst 1 gang i løbet af regnskabsåret? (Rev-bek 4) 13 Er skolens likvide midler anbragt i overensstemmelse med lovbestemmelserne (Gym-HF-lov 18)

18 292 Revisions- og kontrolområde Resultat af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentli ge/kritis ke bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant 14 Har revisor vurderet, at skolens anlægskartotek er ajourført, og at den bogførte værdi af aktiverede aktiver, i henhold til reglerne herom, er i overensstemmelse med finansbogholderiet? (Rev-bek. bilag 1, nr. 3.1) 15 Har revisor i årets løb foretaget tilstedeværelseskontrol af skolens anlægsaktiver? (Rev-bek. bilag 1, nr. 3.1) 16 Har revisor, som led i sin revision af årsregnskabet vurderet, at skolens bygninger m.v. er afskrevet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler?(regn-bek., 7) 5. Særlige kontrolopgaver 17 Er skolen efter revisors vurdering i sit virke uafhængig og kommer skolens midler alene skolens vedtægtsbestemte skole- og undervisningsvirksomhed til gode? (Frilov 5, stk. 2) 18 Har revisor, som led i sin revision af årsregnskabet vurderet, at skolens tilskudsgrundlag er uændret i. f.t. de erklæringer, der er afgivet i årets løb (efterkontrol i forbindelse med revision af årsregnskabet)? (Revbek., bilag 1, nr. 5) 19 Har revisor vurderet, at den opgjorte egendækning pr. årselev, jf. nøgletal til årsregnskabet, er korrekt, og opfylder kravene i tilskudsbekendtgørelsens 6? 20 Har revisor vurderet, at skolen har udarbejdet såvel budget som regnskab for pasningsordninger i overensstemmelse med loven? (Fri-lov 36 a og 36 b) 21 Har skolen udarbejdet en handlingsplan vedr. sociale klausuler? (Soc-klaus 1) (Rev-bek, bilag 1, nr. 7.1) 22 Har skolen oplyst om antallet af ansatte i årsregnskabet vedr. sociale klausuler? (Soc-klaus 2, Regns-bek bilag 1) 23 Har skolen udarbejdet en skriftlig undervisningsmiljøvurdering? (UV-miljø 6 og 7) (Rev-bek, bilag 1, nr. 6.1) 6. Løn- og ansættelsesforhold 24 Har revisor vurderet, at rektor, ledere, læreres og børnehaveklasseleders løn- og ansættelsesvilkår følger finansministeriets aftalte eller fastsatte bestemmelser? (Rev-bek, bilag 1, nr. 2.2) JA NEJ JA

19 293 Revisions- og kontrolområde Resultat af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentli ge/kritis ke bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant 25 Har revisor vurderet, at de ansatte har ansættelsesbreve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, samt at skolens personalesager er ajourførte? ( Rev.bek, bilag 1, nr. 2.2 og 2.3) 26 Har revisor vurderet, at lønancienniteten er udregnet korrekt efter organisationsaftaler og protokollaterne om arbejdstid m.v.? (Rev-bek, bilag 1, nr. 2.2 og 2.3) 27 Har revisor vurderet, at udregninger i løn- og løntimespecifikationer er opgjort korrekt? (Rev-bek, bilag 1, nr. 2.2 og 2.3) 28 Har revisor vurderet, at skat, pension, bidrag m.v. vedr. de ansatte er beregnet og indbetalt korrekt? (Rev-bek, bilag 1, nr og 2.2.6) 29 Har revisor vurderet, at afskedigelsesproceduren i forbindelse med evt. uansøgte afskedigelser i året er sket i overensstemmelse med organisationsaftalerne og /eller ansættelsesbekendtgørelsen herunder at evt. godtgørelse er udbetalt i overensstemmelse med gældende regler og aftaler?) (Rev-bek, bilag 1, nr. 2) (Ans-bek.) 7. Forvaltningsrevision økonomistyring 30 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens økonomistyring herunder om der udarbejdes og løbende følges op på drifts- og likviditetsbudgetter? (Rev-bek 7, stk. 3, litra 3) 31 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. skolens økonomistyring? (Rev-bek 7, stk. 3, litra 3) 8. Forvaltningsrevision sparsommelighed 32 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af sparsommelighed? (Rev-bek 7, stk. 3, litra 3) 33 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. sparsommelighed? (Rev-bek 7, stk. 3, litra 3) 9. Forvaltningsrevision - produktivitet 34 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens produktivitet? (Rev-bek 7, stk. 3, litra 3) 35 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. skolens produktivitet? (Rev-bek 7, stk. 3, litra 3) 10. Forvaltningsrevision effektivitet 36 Er der foretaget undersøgelse og vurdering af skolens effektivitet? (Rev-bek 7, stk. 3,litra 3) JA NEJ JA

20 294 Revisions- og kontrolområde Resultat af revisionshandlingen Har punktet givet anledning til væsentli ge/kritis ke bemærkninger Punktet udskudt, jf. revisionsplanen Punktet ikke relevant 37 Er der en konklusion i revisionsprotokollen vedr. skolens effektivitet? (Rev-bek 7, stk. 3,litra 3) JA NEJ JA

21 295 Vejledning til udfyldning af afkrydsningskolonnerne I kolonnen "Resultat" afkrydses JA rubrikken, hvis revisions- eller kontrolopgaven er udført og revisor kan svare bekræftende på spørgsmålet. Hvis der er væsentlige/kritiske bemærkninger til punktet, skal der foretages afkrydsning i kolonnen beregnet hertil og forholdet skal omtales i revisionsprotokollen. Dersom revisor svarer "ja" i resultatkolonnen vil der oftest ikke skulle foretages afkrydsning i kolonnen "væsentlige/kritiske bemærkninger". Der skal afkrydses i "Nej" rubrikken i resultatkolonnen, når revisions- eller kontrolopgaven er udført, og revisor kan svare afkræftende på spørgsmålet. Hvis revisions- eller kontrolopgaven ikke er udført, må der ikke foretages afkrydsning i resultatkolonnen. Afkrydsning skal i stedet ske i enten kolonnen "Punktet udskudt, jf. revisionsplanen" eller i kolonnen "punktet ikke relevant". En bekræftende besvarelse angiver ikke noget om grundlaget for og graden af sikkerhed i besvarelsen, og er ikke nødvendigvis udtryk for, at de besvarede forhold er anset for fuldstændige. Revisor har vurderet, at de konstaterede forhold må anses for forsvarlige under hensyntagen til de foreliggende omstændigheder, såsom skolens aktiviteter, forretningsgange og administrative forhold i øvrigt. En afkræftende besvarelse forventes at give anledning til en omtale af forholdet i revisionsprotokollen, men er ikke nødvendigvis udtryk for, at forholdet er anset for at være kritisabelt under hensyntagen til de foreliggende omstændigheder. Regelhenvisning: Paragrafhenvisningerne i denne checkliste refererer til følgende regelsæt: Fri-lov: Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. nr. 891 af 8. juli Gym-og HF-lov: Lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) nr. 574 af 9. juni Tilskud: Bekendtgørelse nr af 10. december 2006 om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v.(frie grundskoler) UV-miljø.: Lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Soc-klaus.: Bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner. Regns-bek.: Bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om regnskab for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. Rev-bek.: Bekendtgørelse nr af 4. december 2006 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. KiLa/eh T:\AFD1060\130124\2008\130124RP2007.doc

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen

Institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Revisorcheckliste til indarbejdelse i revisionsprotokollen Institutionsnr.: Institutionens navn: Regnskabsår: 2008 Undervisningsministeriets forord til Revisorcheckliste Revisorchecklisten udarbejdes til

Læs mere

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Vidar Skolen. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vidar Skolen Revisionsprotokollat

Læs mere

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014

1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen ved Sankt Annæ Gymnasium. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk 1. 2. 3. 4. 5. Gymnasieafdelingen

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved produktionsskoler BEK nr 1187 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Ryparken Lille Skole

Ryparken Lille Skole Ryparken Lille Skole Skolekode 101.145 Revisionsprotokol side 148-159 Årsrapport 2008 RSM plus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V. Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax:

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler og private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Læs mere

Revisionsprotokollat af den

Revisionsprotokollat af den Revisionsprotokollat af den 09.03.07 vedrørende Årsregnskab for 2006 Skolekode 335010 Bregentvedvej 22 4690 Haslev Tlf.: 56 31 27 90 Fax: 56 31 61 61 E-mail: has@hlb.dk www.hlb.dk CVR-nr. 24 20 75 01 Kontorer:

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011

Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 10 20 30 Telefax 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Øst Revisionsprotokollat til

Læs mere

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hørsholm Egns Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hørsholm Egns Museum Revisionsprotokollat

Læs mere

Rødovre Gymnasium. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015

Rødovre Gymnasium. Revisionsprotokollat til årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Rødovre Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Den selvejende institution Maritime Nyttehaver

Den selvejende institution Maritime Nyttehaver Dansk Revision Charlottenlund Statsautoriseret revisionsaktieselskab Hyldegårdsvej 2, 1. DK-2920 Charlottenlund charlottenlund@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 39 96 00 39 CVR: DK 14

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Revisionsprotokollat for 2014 Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Revisionsprotokollat for 2014 Skolekode 183.008 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29442789 redmark.dk Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 20. april 2015 Side 106-118 Årsrapporten for 2014 106 1. Revision af årsregnskabet for 2014 Som skolens valgte revisor

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

K e n d e l s e: Den 27. april 2005 afgav indklagede revisionspåtegning på årsregnskabet 2004. Følgende fremgår blandt andet af revisionspåtegningen:

K e n d e l s e: Den 27. april 2005 afgav indklagede revisionspåtegning på årsregnskabet 2004. Følgende fremgår blandt andet af revisionspåtegningen: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 13/2010 A Privatskole mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. februar 2010 har A Privatskole i medfør af dagældende revisorlovens

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Y's Men International - Region Danmark

Læs mere

Atassut Landsorganisation. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Atassut Landsorganisation. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Atassut Landsorganisation Revisionsprotokollat

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

VUC Hvidovre - Amager. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

VUC Hvidovre - Amager. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk VUC Hvidovre - Amager Revisionsprotokollat

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) BEK nr 1189 af 08/12/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105. Årsrapporten for 2013

Produktionsskolen Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105. Årsrapporten for 2013 VESTJ'YSK klaffhbtsi Statsautoriseret revisionsaktieselskab Produktionsskolen Nordvestjylland (Lemvig Produktionsskole) Revisionsprotokollat af 23. april 2014 Side 94-105 Årsrapporten for 2013 Meaiemaf:

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013

Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Mission Afrika Revisionsprotokollat

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 62-66 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96791900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 DK-9990 Skagen CVR-nr. 20 22 26 70 SKAGEN KUL TUR- OG FRITIDSCENTER UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014

MUSEUM ØSTJYLLAND. Revisionsprotokollat af 26. maj (side 16-20) Revision af Budget- og Regnskabsskemaet for 2014 Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers MUSEUM ØSTJYLLAND Revisionsprotokollat af 26. maj

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer Lystbådehavn

Læs mere

SOFIEHØJ FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 9-25 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

SOFIEHØJ FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 9-25 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SOFIEHØJ FRISKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 9-25

Læs mere

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112 Tlf: 89 3078 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Kystvejen 29 OK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 2670 revisionsaktieselskab EJERFORENINGEN KLlNTEGAARDEN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 109-112

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede årsregnskab for 2015...

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 161-181 ÅRSRAPPORTEN 2011

FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 161-181 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 FREDERIK BARFODS SKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B Revisionsprotokollat af 26. april 2016 Indholdsfortegnelse Side 1 Revision af årsregnskabet 31 1.1 Indledning 31 1.2 Konklusion på det udførte revisionsarbejde

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD" UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014

DEN SELVEJENDE INSTITUTION FORENINGEN KNIVHOL T HOVEDGÅRD UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 93-96 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2014 Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20222670 DEN SELVEJENDE INSTITUTION "FORENINGEN KNIVHOL

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat

Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby. Revisionsprotokollat Andelsboligforeningen Færgebakken - Vindeby Revisionsprotokollat af 5. februar 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 139 2 Konklusion på den udførte revision 139 3 Betydelige forhold vedrørende

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN

TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Tlf: 33 12 65 45 kolding@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Alle 31, st. DK-6000 Kolding TØNDER KOMMUNES JORDKØBSNÆVN Revisionsprotokol (side 36-41) Årsregnskab 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2012 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 159-178

Læs mere

CVR-nr

CVR-nr CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2. sal DK-8900 Randers C. DJURS MAD I/S Revisionsprotokollat af 23. marts 2015 (side 69-76) BDO Kommunernes

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat

Dansk Squash Forbund. Revisionsprotokollat Revisionsprotokollat af 24. april 2016 til årsregnskabet for 2015 Indhold 1 Indledning 2 2 Konklusion på den udførte revision 2 3 Betydelige forhold vedrørende revisionen 2 3.1 Forbundets forretningsgange

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Orientering om regnskabsaflæggelsen 2014 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2015

Orientering om regnskabsaflæggelsen 2014 og om særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2015 Til bestyrelsesformand og skolens daglige leder for: Frie grundskoler, private gymnasier, private studenter og hf-kurser, kombinerede skoler, efterskoler, frie fagskoler og produktionsskoler Styrelsen

Læs mere

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr.

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr. Dienesmindes Venner CVR-nr.: L6275476 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4 MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk r,vww.rerrjsionskontoretvesl.lik l'"lolstebro:

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 139-158 ÅRSRAPPORTEN 2011 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Verdens Skove. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Verdens Skove. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Verdens Skove Revisionsprotokollat

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere