Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015"

Transkript

1 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher, skolen betjener. Kompetenceudvikling på Syddansk Erhvervsskole er individuelt tilrettelagt og sigter mod den enkeltes kompetenceprofil på både kort og langt sigt. Realiseringen af skolens udbudspolitik tager udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov og i mulighederne for fortsat kompetenceudvikling samt i de udbudsgodkendelser, som skolen er blevet tildelt af Undervisningsministeriet. Sortiment Syddansk Erhvervsskole udbyder uddannelser inden for følgende områder i 2015: Erhvervsuddannelse, herunder erhvervsgrunduddannelse (EGU) og erhvervsuddannelse med studiekompetence (EUX) Teknisk gymnasial uddannelse (HTX) Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) Forberedende voksenundervisning (FVU) Åben uddannelse (ÅU) Indtægtsdækket virksomhed (IDV) Udlagt undervisning på ÁMU-området vil blive aftalt med andre godkendte udbydere af AMU-uddannelse. Udlagt undervisning kan komme på tale i relation til kompetencer i den enkelte fælles kompetencebeskrivelse, som skolen har godkendelse til, og dermed ret og pligt til at udbyde, men som skolen ikke selv besidder den nødvendige kompetence til at udbyde, eller på områder, hvor skolen ikke har fået udbudsgodkendelse. På områder skolen er godkendt til, men ikke selv har kompetencer til at dække, kan udlicitering til en privat eller anden offentlig aktør blive aktuel som alternativ til udlagt undervisning. Herudover er skolen engageret internationalt i Kompetenceudvikling og mobilitet på erhvervsskoleområdet og erhvervsuddannelsesområdet. 1

2 Arbejdsmarkedspolitisk målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelser, kurser og øvrige ydelser skal gøre det muligt for regionens og landets unge, erhvervsaktive og virksomheder samt aftagerinstitutioner at opnå, vedligeholde og udvikle grundlæggende erhvervskompetencer, herunder studiekompetence, i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og opnå kvalifikationer til videre kompetenceudvikling rekruttere veluddannet arbejdskraft, der matcher markedets behov opnå grundlæggende lederkompetencer udvikle virksomhedernes produktion og kompetencer udvikle kompetencerne hos hele brancher, dvs. for alle medarbejdergrupper i de brancher, skolen samarbejder med omstille virksomheders medarbejdere i takt med erhvervs- og samfundsudviklingen. Behovsafdækning Syddansk Erhvervsskole overvåger til stadighed de markedsmæssige muligheder i relation til såvel rekruttering som afsætning af elever og studerende. Skolen vurderer løbende behovet for arbejdskraft i regionen, dels gennem indsamling af statistisk materiale og aktuel information, dels gennem vedvarende dialog med repræsentanter for regionens erhvervsliv og lønmodtagerorganisationer. Dialogen føres primært i fem typer af fora: Bestyrelsen og de lokale uddannelsesudvalg Dialogfora med brancheforeninger, kommuner og region mv. Dialogfora med regionens uddannelsesinstitutioner for erhvervsrettet og videregående uddannelse, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning Virksomhedskonsulenters dialog med enkeltvirksomheder i forbindelse med opsøgende arbejde Dialog- og samarbejdsforaene VEU-center Fyn og VEU-center Trekanten. Behovsafdækningen har til formål at sikre udbud og udvikling af nye uddannelser og af undervisningen, således at regionens virksomheder til stadighed anser Syddansk Erhvervsskole for at være det nærmeste valg som partner for relevant og behovsafstemt kompetenceudvikling. På grundlag af dialog med arbejdsmarkedet udarbejdes et udbudsprogram indeholdende alle godkendte områder, som publiceres på og på skolens egen hjemmeside. I tillæg hertil kan den enkelte virksomhed, institution eller myndighed rekvirere særligt tilrettelagte uddannelsesaktiviteter. Regional koordinering og politik for samarbejde på voksen- og efteruddannelses-området Syddansk Erhvervsskoles geografiske kerneområde for efteruddannelse er i almindelighed det fynske område og det sydlige Jylland koncentreret om Vejle-området og Grindsted (Billund Kommune). Med udbudsstrukturen for AMU-uddannelse er markedet blevet udvidet til hele Region Syddanmark for skolens samlede sortiment af AMU-uddannelser. På en række områder rækker markedet over flere regioner, og på enkelte fagområder er skolen landsskole som national eneudbyder. Dette vil fremgå af udbudspolitikken på den enkelte fælles kompetencebeskrivelse, som findes på Udbud og kursusgennemførelse koordineres i VEU-centersamarbejdet. VEU-centeret skal dels sikre uddannelsessøgende med komplekse eller uafklarede uddannelsesbehov én indgang til efteruddannelse, 2

3 dels forbedre mulighederne for at undgå aflysninger af aktiviteter, som udbydes af flere udbydere i VEUcenterets område. Godkendelser og udbud på voksen- og efteruddannelsesområdet Skolen har godkendelse til at udbyde følgende fælles kompetencebeskrivelser (indeholdende AMU-kurser og EUD-enkeltfag): 2211 Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer 2215 Bygnings- og automaling samt skilteproduktion 2246 Køretøjsområdet 2257 Mad til grupper med varierede behov for ernæring 2274 Det audiologiske og neurofysiologiske område 2603 Automatik- og procesteknisk område 2608 Skibsbygningsteknisk område 2636 Ejendomsservice 2650 Svejsning og termisk skæring i metal 2652 Elektrisk automation på automatiske maskiner og anlæg 2655 Bygningers elinstallationer 2657 Intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg 2658 Sikrings- og alarmteknik 2659 Tele- og datateknik 2660 Pleje af hår, hud og negle 2715 Grundkompetence lager og terminal 2718 Renovation 2746 Blikkenslagerarbejde 2773 Installation og service inden for VVS-området 2776 Industrielle rørsystemer og anlæg 2792 Produktion af trykt og digital kommunikation Hertil kommer de generelle fælles kompetencebeskrivelser: 2735 Fælleskataloget (kun delvis udbudsret) 2769 Individuel kompetencevurdering i amu For de nævnte kompetencebeskrivelser søges samarbejde med nærmest liggende godkendte udbyder i det omfang, Syddansk Erhvervsskole ikke dækker alle mål. Sådanne samarbejdsaftaler offentliggøres bl.a. på skolens hjemmeside med oplysning om, hvem der er indgået aftale med og hvilke kursusmål, samarbejdet omfatter. Tilsvarende indgår skolen aftale med andre godkendte eller ikke godkendte skoler i regionen mv. om samarbejde om mål, de pågældende skoler ikke selv kan dække, men ønsker at udbyde. Prispolitik Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelsesaktivitet med deltagerbetaling følger Undervisningsministeriets regler. Ved udbud af åben uddannelse på områder, som ligger uden for de fælles kompetencebeskrivelser, er udgangspunktet for prisdannelsen det totaltaxameter, skolen ville have opnået ved udbud af ordinær undervisning. 3

4 Skolens udbud af indtægtsdækket virksomhed følger markedsprisen med henblik på at sikre imod konkurrenceforvridning og efterlevelse af de generelle krav til indtægtsdækket virksomhed. Markedsføringspolitik Skolens markedsføring foretages ved Orientering og opsøgende indsats i forhold til virksomheder, offentlige institutioner, a-kasser, arbejdsgiver- og arbejdstagerforeninger, jobmesser m.m. I samarbejde med VEU-center Trekanten eller andre VEU-centre Annoncering i den regionale presse og elektroniske medier Annoncering i relevante fagblade Annoncering på skolens hjemmeside Annoncering i Uddannelsesguiden (UG.dk) Annoncering på Efteruddannelse.dk Kursusudbud lægges på hjemmesiden og indgår i nogle tilfælde desuden i brancherelaterede kataloger. Markedsføringen af godkendte AMU-mål vil ske i henhold til det geografiske dækningsområde, der er gældende for de respektive FKB er, som Syddansk Erhvervsskole er godkendt til at udbyde. Se Garantikurser Garantikurser udbydes i samarbejde mellem godkendte AMU-udbydere. Et garantikursus/forløb skal registreres på skolens egen hjemmeside og på med et minimumsantal på én deltager, pris, varighed og hvor forløbet gennemføres. Syddansk Erhvervsskole vil i 2015 udbyde et antal garantikurser udvalgt blandt de mål, skolen er godkendt til. Politik for udlicitering Syddansk Erhvervsskoles bestyrelse vurderer løbende, i hvilket omfang og på hvilke områder, udlicitering vil kunne effektivisere kurser og uddannelser for skolens kunder og aftagere. I forbindelse med den regionale og nationale koordinering vurderes behovet for udlagt undervisning fra eller til andre skoler i regionen eller på landsplan. I forhold til private udbydere kan udlicitering foretages for opgaver, som vurderes at kunne løses bedre, end skolen er i stand til til samme pris eller på et niveau, som svarer til skolens, men billigere. Den private udbyder forpligtes kontraktmæssigt til at overholde en række kvalitetskrav og efterleve kvalitetsprocedurer som beskrevet i standardkontrakten, hvortil der henvises. Ved udlicitering forudsættes, at samarbejdsvirksomheder har indgået dansk overenskomst. Virksomheder, der indgås samarbejdsaftale med, hæfter i denne som enhver anden sammenhæng i relation til udliciteringen for evt. underleverandører. Virksomheder, der beskæftiger elever i erhvervsuddannelse, vil blive foretrukket. Udlicitering kan foretages af enkeltstående elementer (mål) i en fælles kompetencebeskrivelse. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt ikke truffet konkret bestemmelse om udlicitering af elementer i de kompetencebeskrivelser, skolen er godkendt til. 4

5 Udlicitering kan ske til en interesseret aktør, som kan opfylde skolens krav til faglighed og kvalitet i øvrigt. Udlicitering på skolens initiativ vil som hovedregel blive iværksat ved henvendelse til minimum tre potentielle underleverandører eller gennem offentlig annoncering. Det forventes, at udlicitering af en enkeltopgave ikke overstiger et omsætningsniveau på kr. Ved udlicitering iagttages bestemmelserne i lov om virksomhedsoverdragelse med henblik på sikring af lønmodtageres retsstilling (Lovbekendtgørelse nr. 710 af 20. august 2002, Beskæftigelsesministeriet). Udliciteringstyper Udlicitering kan ske ved udbud af undervisningsopgaven, udbud af fysiske rammer og udstyr og udbud af hele opgaven. Udbud af undervisningsopgaven Dette kan omfatte - Gæstelærer/instruktør/timelærer med tilknytning til det private arbejdsmarked (foredrag). Gæstelæreren inddrages som regel i en mindre del af undervisningsforløbet. - Gæstelærer/instruktør/timelærer med tilknytning til det private arbejdsmarked (spidskompetence). Undervisningsopgaven deles mellem skolens medarbejder(e) og en eller flere gæstelærere, dog uden dobbelt lærerdækning. Gæstelæreren underviser i sin faglige spidskompetence, mens skolens medarbejder har ansvaret for den pædagogiske opbygning af undervisningen. - Gæstelærer/instruktør/timelærer med tilknytning til det private arbejdsmarked (hele undervisningsopgaven). Undervisningen varetages i fuldt omfang af ekstern underviser. Udbud af fysiske rammer og udstyr Dette kan omfatte - fysiske rammer og udstyr, som skolen ikke råder over eller har kapacitet til i tilstrækkeligt omfang. Udbud af hele opgaven Dette kan omfatte - Kurser, som en privat udbyder vil kunne varetage bedre og billigere, end skolen selv er i stand til. Det vil typisk dreje sig om undervisning i forhold til uddannelsesmål, som skolen ikke har som kernekompetence. Kvalitetssikring af kurser udbudt af Syddansk Erhvervsskole: Skolen har fastlagt procedurer og plan for intern kvalitetssikring af de udbudte arbejdsmarkedsuddannelser. Kvalitetssikring af kurser udlagt til Syddansk Erhvervsskole af anden godkendt udbyder: Syddansk Erhvervsskole står til rådighed for kvalitetskontrol udøvet af den godkendte udbyder. Dette gælder såvel administrativ kontrol som fysisk stikprøvekontrol i forhold til den udbudte undervisning. Kvalitetssikring af udliciteret og/eller udlagt undervisning: 1. Udlicitering eller udlægning af undervisning omfatter hele kurser under en fælles kompetencebeskrivelse, men aldrig den samlede kompetencebeskrivelse. 2. Aftaler om udlicitering indgås for maksimalt et år ad gangen 3. Godkendelse af undervisningssted, underviserkompetence og tilstedeværelse af relevant og tidssvarende udstyr er en forudsætning for indgåelse af aftale 5

6 4. Der forudsættes en tilfredsstillende gennemførelse af de foreskrevne administrative procedurer det er den udbudsgodkendte institution, som definerer, hvad der et tilfredsstillende niveau; dette specificeres i kontrakten 5. Syddansk Erhvervsskole forbeholder sig ret til at foretage stikprøvekontrol af såvel underviser, undervisning og undervisningsmaterialer som af kursisters ret og pligt til at deltage i kurset, herunder rigtigheden af de til grund for optagelse og administration afgivne oplysninger 6. Der forudsættes gennemførelse af kursist- og virksomhedsevalueringer; evalueringsresultaterne stilles til rådighed for den udbudsgodkendte part 7. Der forudsættes en korrekt behandling af evt. klager i forbindelse med undervisningens gennemførelse; som hovedregel forudsættes, at klagen vil kunne afvises på et solidt grundlag. Skolen har udarbejdet standardkontrakter til anvendelse ved hhv. udlægning og udlicitering. På grund af den administrative byrde med at administrere udlagt eller udliciteret undervisning vil en aftale herom i almindelighed kun blive indgået under forudsætning af et aktivitetsniveau på minimum én årselev. Rapportering vedr. udlicitering Til Undervisningsministeriet udarbejdes efter anmodning en årlig afrapportering vedr. udlicitering. Heri indgår såvel kvantitative opgørelser som kvalitative vurderinger af, hvilke faktorer, der har påvirket eller vil påvirke udliciteringsgraden. Rapporteringen indeholder oplysning om Udgifter til underleverandører i procent af de samlede indtægter fra hver af de fælles kompetencebeskrivelser, som skolen er godkendt til (tilskud + deltagerbetaling) Vurdering af udliciteringens art og omfang i forhold til skolens forventninger Regionale og andre faktorers påvirkning af udliciteringsgraden Anvendte alternativer til udlicitering (ansættelse mv.). Åbenhed og gennemsigtighed Udbudspolitikken offentliggøres på skolens hjemmeside. Udbudspolitik for den enkelte kompetencebeskrivelse På skolens hjemmeside findes udbudspolitik for hver af de 23* fælles kompetencebeskrivelser, skolen er godkendt til at udbyde. * Der offentliggøres kun udbudspolitik for 22 fælles kompetencebeskrivelser, idet godkendelsen til fælleskataloget er begrænset. 6

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 15.12 2014 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2014... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder...

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau

Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Miniguide til brug ved kommunens tilrett e- læggelse af lederuddannelser på diplomn i- veau Denne guide giver en introduktion til Den offentlige lederuddannelse (DOL) vedrørende formål, indhold, økonomi,

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i arbejdsmarkedsuddannelserne Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, august 2014 Titel: Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Notat til Gymnasieskolerne om udviklingen i institutionsstrukturen

Notat til Gymnasieskolerne om udviklingen i institutionsstrukturen Notat til Gymnasieskolerne om udviklingen i institutionsstrukturen Indledning: Dette notat er et led i Gymnasieskolernes Rektorforenings forberedelser på de politiske drøftelser om regeringens kommende

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere