Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser"

Transkript

1 Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade København V Tlf Fax CVR nr Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet udsendte den 13. september 2010 et brev til uddannelsesinstitutionerne med en indskærpelse af centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. 17. november 2010 Sags nr.: G.251 Brevet har givet anledning til en lang række spørgsmål. Ministeriet har derfor udarbejdet denne uddybning på de områder, som ministeriet især har fået spørgsmål til. Uddybningen er samlet under fire temaer nedenfor. Arbejdsmarkedsuddannelserne er mål- og rammestyrede. Et godt kendskab til og forståelse af rammer og regler er en del af hver enkelt godkendt uddannelsesinstitutions programansvar i forhold til udbud og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelserne. Det ligger i mål- og rammestyringens natur, at der ikke reguleres i detaljer; men at skolerne må forvalte deres udbudsgodkendelse inden for hensigterne med AMUsystemet og herunder afholde sig fra at være grænsesøgende i forhold til reglerne. Såvel brevet af 10. september som dette brev retter sig både til godkendte offentlige og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og til offentlige og private udbydere, der gennemfører arbejdsmarkedsuddannelse på baggrund af en aftale om udlægning eller udlicitering. AMU er uddannelse, ikke virksomhedsstøtte Formålet med arbejdsmarkedsuddannelserne er at give kompetencer, som kan anvendes bredt på arbejdsmarkedet jf. formålsbestemmelsen i lov om arbejdsmarkedsuddannelser mv. Der gives ikke offentligt tilskud til virksomhedsintern undervisning bl.a. af hensyn til EU s regler om virksomhedsstøtte.

2 2 Offentligt betalte uddannelser må ikke påføre privat kursusaktivitet ubillig konkurrence. Det offentlige betaler efteruddannelse, som kan bruges bredt på arbejdsmarkedet. Virksomhederne og den enkelte skal selv betale kurser, der har specifikke forhold i den enkelte virksomhed som mål. Derfor skal AMU, som er offentligt finansieret, udbydes og gennemføres i overensstemmelse med AMU-lovens formål og de administrative regler for uddannelserne. Kurser, der har specifikke forhold i den enkelte virksomhed som mål, skal betales af virksomheden som indtægtsdækket virksomhed. Arbejdsmarkedsuddannelser, der gennemføres virksomhedsforlagt, skal - lige som arbejdsmarkedsuddannelser der afholdes på skolen - gennemføres med henblik på de godkendte uddannelsesmål, i overensstemmelse med AMU-lovens formål og i overensstemmelse med AMU s administrative regler. I undervisningen kan der inddrages cases fra en eller flere konkrete virksomheder. Men det er en grundlæggende forudsætning 1) at det centralt godkendte handlingsorienterede uddannelsesmål nås, 2) at undervisningen bevarer et alment relevant indhold, 3) at undervisningen ikke får karakter af konsulenthjælp eller lignende rettet mod den enkelte virksomheds konkrete problemer. Fjernundervisning er en afholdelsesform Fjernundervisning er en afholdelsesform, hvor undervisningen er tilrettelagt således, at kursister og lærer alene har mulighed for at kommunikere med hinanden gennem skriftlig kommunikation eller et teknologistøttet medie som telefon, pc, konferencesystem eller lignende, fordi de på grund af fysisk distance ikke har mulighed for direkte kommunikation. En arbejdsmarkedsuddannelse kan tilrettelægges således, at afholdelsesformen fjernundervisning anvendes i hele forløbet eller en del af forløbet Hvis mere end 50 procent af den samlede undervisning er tilrettelagt som fjernundervisning, indberettes hele arbejdsmarkedsuddannelsen med tilskudsmærket fjernundervisning. Det vil sige, at hele arbejdsmarkedsuddannelsen udløser undervisningstaxametertilskud og fællesudgiftstaxametertilskud, men ikke bygningstaxametertilskud. Deltagerne kan ikke få godtgørelse til uddannelsen. Hvis mindre end 50 procent af den samlede undervisning er tilrettelagt som fjernundervisning udløser hele arbejdsmarkedsuddannelsen både undervisnings-, fællesudgifts- og bygningstaxametertilskud. Deltagerne kan få godtgørelse til hele uddannelsen. Når afholdelsesformen fjernundervisning anvendes i AMU, sker det (som altid i AMU) med henblik på, at deltagerne når det centralt godkendte handlingsorienterede mål med arbejdsmarkedsuddannelsen. Deltagerne skal bedømmes og have AMUuddannelsesbevis.

3 3 I fjernundervisning kan læreprocessen være asynkron eller synkron. Ved asynkron fjernundervisning bestemmer den lærende selv tidspunkt, sted og tempo og kommunikerer som regel med underviseren og andre deltagere via eller lignende. Ved synkron fjernundervisning kommunikerer lærer og kursister direkte med hinanden i et virtuelt klasseværelse eller lignende. Skolen/læreren har ansvaret for undervisningen. Uanset om der er tale om asynkron eller synkron fjernundervisning stilles særlige krav til tilrettelæggelsen, fordi læreren ikke har mulighed for at følge den enkelte deltager så tæt som ved klasserumsundervisning. Læreren skal have en skærpet opmærksomhed på, hvordan den enkelte deltager når uddannelsens mål. I den forbindelse skal læreren være aktivt opsøgende i forhold til den enkelte. Uanset om der er tale om asynkron eller synkron fjernundervisning skal skolen sætte en lærer af i hele arbejdsmarkedsuddannelsens godkendte varighed. Skolen skal ved tilsyn kunne dokumentere, at der er blevet brugt lærertid svarende til den normerede varighed og skal kunne dokumentere, hvad lærerens tid er blevet brugt til. Dette er en forudsætning for, at forløbet kan udløse taxametertilskud. Uanset om der er tale om asynkron eller synkron fjernundervisning, skal undervisningen være planlagt med læringsaktiviteter i hele den godkendte varighed, således at deltagerne modtager den undervisning, de har krav på. Varigheden af en arbejdsmarkedsuddannelse tilrettelagt som heltidsundervisning er 7,4 klokketime inkl. pauser pr. dag. Skolen skal ved tilsyn kunne dokumentere undervisningens indhold og tilrettelæggelse. I AMU opereres ikke med lærerfri undervisning/undervisningsfri timer eller selvstudium/lektielæsning som aktiviteter, der udløser takst og/eller godtgørelse. Læreren må ikke være ansat på deltagernes virksomhed Der gives ikke tilskud til virksomhedsintern undervisning. En af måderne at sikre dette på er, at læreren skal være ansat på skolen, ikke på deltagernes virksomhed. Læreren må ikke være eller kunne mistænkes for at være mere loyal over for deltagernes virksomhed end over for AMU s landsdækkende uddannelseskoncept. Bestemmelsen om, at læreren ikke må være fra deltagernes virksomhed, eller der i øvrigt ikke må foreligge omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om lærerens upartiskhed i forhold til virksomheden, gælder ved virksomhedsforlagt undervisning jf. bekendtgørelsen om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelse 19 stk. 7. Hvis undervisningen gennemføres på skolen, skal skolen påse de samme hensyn som nævnt ovenfor på baggrund af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Normalt vil dette føre til, at der ikke anvendes en underviser fra deltagernes virksomhed. En underviser fra deltagernes egen virksomhed kan dog undtagelsesvis varetage undervisningen i op til 5 procent af under-

4 visningstiden, hvis det er umuligt eller forbundet med væsentlig vanskelighed eller betænkelighed at anvende en underviser, der ikke er ansat på virksomheden. Der kan f.eks. være tale om sikkerhedshensyn eller et meget smalt speciale, som kun den pågældende har. Den pågældende ansættes af skolen som timelærer. Gennem ansættelsen sikres, at skolen, som har ansvar for undervisningen, har instruktionsbeføjelser over for den pågældende, så længe kurset varer. På offentlige uddannelsesinstitutioner ansættes timelærere efter statens løn- og ansættelsesregler jf. skrivelse af 5. oktober 2010 om ansættelsesmuligheder for timelærere til AMU-kurser. Hvis skolen i et konkret tilfælde ønsker at anvende en underviser fra deltagernes egen virksomhed i mere end 5 procent af undervisningstiden, i tilfælde hvor det er umuligt eller forbundet med væsentlig vanskelighed eller betænkelighed at anvende en underviser, der ikke er ansat på virksomheden, kan dette alene ske efter godkendelse fra UVM. Skolens lærer kan suppleres af en ulønnet gæstelærer fra deltagernes virksomhed. En gæstelærer er gæst i undervisningen. Han/hun deltager i en på forhånd aftalt, afgrænset del af undervisningen og underviser i et eller flere afgrænsede emner inden for den handlingsorienterede målformulering. Gæstelæreren har ikke ansvar for den samlede undervisning, kan ikke føre protokol og kan ikke bedømme, om deltagerne skal have uddannelsesbevis. Skolens lærer skal være til stede, når gæstelæreren er på, da skolens lærer har ansvaret for undervisningen. 4 En person kan ikke være på AMU-kursus samtidig med, at han/hun er på arbejde AMU er ikke vekseluddannelse, hvor en del af uddannelsestiden udgøres af praktikuddannelse, således som f.eks. erhvervsuddannelserne er. Deltagerne kan derfor ikke producere produkter til salg, betjene virkelige kunder eller udføre andre jobfunktioner i kursustiden. Ved virksomhedsforlagt undervisning anvendes virksomhedens udstyr, men deltagerne må ikke indgå i produktionen. Ved virksomhedsforlagt undervisning er anvendelse af virksomhedens it-systemer, udstyr eller anlæg, som findes i virksomheden, underlagt AMU s generelle krav om 1) at det godkendte uddannelsesmål nås, 2) at undervisningen bevarer et alment relevant indhold, 3) at undervisningen ikke får karakter af konsulenthjælp eller lignende rettet mod den enkelte virksomheds konkrete problemer, herunder træning i virksomhedsspecifikke systemer. Varsling om ændringer i forhold til indberetning mv. i forbindelse med fjernundervisning De gældende regler for indberetning af forløb, hvor afholdelsesformen fjernundervisning anvendes, har givet anledning til fejlfortolkning. Mini-

5 steriet er derfor i gang med en teknisk afklaring af, hvornår det vil være muligt at indføre en løsning, hvor såvel taxametertilskud som veugodtgørelse afhænger af den faktiske varighed af afholdelsesformen fjernundervisning. Uddannelsesinstitutionerne vil blive nærmere orienteret om ændringerne så snart som muligt. 5 Med venlig hilsen Karen Olsen Specialkonsulent Direkte tlf

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Skolepraktik udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 1 Indhold Skolepraktik udfordringer og god praksis... 3 1. EMMA...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere