Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser"

Transkript

1 Ministeriet for Børn og Undervisning september 2012 Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser mellem Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner 2. Regler 3. Samarbejdet 4. Opgaver 5. Tilsyn 6. Økonomi 7. Opsigelse af aftalen 8. Ophævelse af aftalen ved misligholdelse 9. Underskrift Kjærgård Landbrugsskole og Jysk Landbrugsrådgivning John Tranums Vej Esbjerg Ø 1. Definitioner Ved udlicitering forstås, at Kjærgård Landbrugsskole, der af Ministeriet for Børn og Undervisning er godkendt til at udbyde og gennemføre arbejdsmarkedsuddannelser, indgår en aftale med kursusvirksomheden om, at denne varetager nærmere definerede opgaver (inklusiv undervisning) i forbindelse med udbud af en eller flere arbejdsmarkedsuddannelser på institutionens vegne. 2. Regler De opgaver, der er omfattet af denne kontrakt, skal ske inden for de til enhver tid gældende regler på området, jf. bilag 1, punkt 2. Kursusvirksomheden er dog ikke forpligtet til at iagttage reglerne om statens løn- og ansættelsesvilkår. Kjærgård Landbrugsskole og kursusvirksomheden er erstatningsansvarlige for eventuelle tab i medfør af dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar.

2 3. Samarbejdet Nærværende udlicitering er sagligt begrundet i hensyn, der omfatter kvalitet, rentabilitet og udbudsforpligtelse. Udliciteringen sker hermed som led i institutionens behovsdækning af de arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, som institutionen er godkendt til. Opgaverne er tildelt kursusvirksomheden på baggrund af et offentligt udbud, som har været annonceret i www. efteruddannelse.dk samt på skolens hjemmeside. Udbuddet sker i institutionens navn. Institutionen sørger for, at udliciteringen er synlig på institutionens hjemmeside med angivelse af kursusudbyderens navn samt nummer og titel på de udliciterede uddannelser. Kursusvirksomheden sørger for, at udliciteringen er synlig på kursusvirksomhedens hjemmeside med angivelse af institutionens navn samt nummer og titel på de udliciterede uddannelser. Det er aftalt mellem institutionen og kursusvirksomheden, at alle informationer og materialer om den anden part behandles fortroligt på en rimelig og forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende professionelle normer. Anvendelse af fortrolige informationer og materialer skal gensidigt accepteres skriftligt af parterne. Dette gælder også anvendelse over for tredjeperson. Parterne erklærer sig indforstået med at intet materiale, der måtte komme til kendskab gennem samarbejdet, ved planlægning eller udførelse af opgaven, omtales, vises eller videregives til tredjeperson, med mindre dette særskilt skriftligt aftales. Kursusvirksomheden må ikke samtidig med eller i umiddelbar tilknytning til udliciteringsopgaven varetage sammenlignelige opgaver for den virksomhed, organisation eller myndighed m.v., som AMUaktiviteten afholdes for. De almindelige principper i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og interessesammenfald skal iagttages i forbindelse med indeværende aftale. 4. Opgaver Nærværende kontrakt indebærer, at kursusvirksomheden på vegne af Kjærgård Landbrugsskole kan udføre opgaver vedrørende AMU-aktivitet. I bilag 1 punkt 4 er det anført hvilke opgaver, som kan eller ikke kan være omfattet af udliciteringen, herunder reglerne for det geografisk dækningsområde, som udliciteringen kan vedrøre. Opgaverne vedrører følgende udbud: Nr

3 Titel: Produktionsstrategier i landbruget Opgaver i.f.m. uddannelse: Program, tilrettelæggelse og afholdelse af undervisning, indkaldelse, protokol, bedømmelse og evaluering. Periode: 1. januar december 2015 Adresse for kursets afholdelse: Jysk Landbrugsrådgivning, John Tranumsvej 25, 6705 Esbjerg Ø 5. Tilsyn Kjærgård Landbrugsskole fører tilsyn med, om kursusvirksomheden gennemfører undervisningen i overensstemmelse med uddannelsernes centralt godkendte handlingsorienterede mål samt opfylder de øvrige krav, der stilles til kursusvirksomheden i nærværende aftale, fx ved anmeldt eller uanmeldt besøg tilsyn. I forbindelse med tilsynet kan Kjærgård Landbrugsskole overvære dele af eller hele undervisningen. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsynsafgørelser offentliggøres i afgørelsesdatabasen på styrelsens Tilsynsportal. I forbindelse med indgåelse af udliciteringsaftalen giver virksomheden således tilsagn til, at fremtidige tilsynsafgørelser, der vedrører den af udliciteringsaftalen omfattede udbudsaktivitet, kan offentliggøres på Tilsynsportalen, idet virksomheden ved udliciteringsaftalen er at sidestille med de offentlige uddannelsesinstitutioner, hvad angår de almindelige regler om offentliggørelse af myndigheders kontrolresultater. 6. Økonomi For de i punkt 4 anførte opgaver ydes et vederlag på 650,00 kr. for opgave 1 Kursusvirksomheden kan fakturere institutionen med betalingsbetingelser 7 dage netto. 7. Opsigelse af aftalen Denne udliciteringsaftale er gældende i perioden: for de i punkt 4 nævnte opgaver. Kontrakten kan højst have en varighed på 12 måneder. Denne aftale kan altid af begge parter opsiges med 3 måneders varsel. Ved væsentlige ændringer af forudsætningerne for aftalen kan begge parter opsige aftalen uden varsel. 8. Ophævelse af aftalen ved misligholdelse Begge parter er berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, såfremt der foreligger misligholdelse af aftalens forpligtelser fra den anden parts side. Denne ret tilkommer også den ene part, såfremt den anden part foretager handlinger, som er i strid med gældende regler inden for

4 arbejdsmarkedsuddannelsesområdet eller er i strid med intentionen med denne aftale om udlicitering. I tilfælde af, at institutionen ophæver aftalen på grund af kursusvirksomhedens misligholdelse, vil kursusvirksomheden ikke modtage vederlag for uddannelser, som på tidspunktet hvor kursusvirksomheden modtager besked om ophævelse, endnu ikke er afholdt, selv om de pågældende uddannelser allerede er aftalt mellem institutionen og kursusvirksomheden. Tilbageholder Ministeriet for Børn og Undervisning tilskud til institutionen på grund af forhold, som kan lastes kursusvirksomheden, nedsættes kursusvirksomhedens krav på vederlag med et beløb svarende til det tilbageholdte tilskud. Søger Ministeriet for Børn og Undervisning et allerede udbetalt tilskud tilbagebetalt grundet forhold, der kan lastes kursusvirksomheden, kan institutionen kræve et tilsvarende beløb af kursusvirksomheden. Institutionen kan modregne sit krav mod institutionen i kursusvirksomhedens krav på vederlag mod institutionen. Institutionen er forpligtet til løbende at informere kursusvirksomheden om fremtidige ændringer, der kan få betydning for denne aftale. Institutionen er desuden berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, såfremt kursusvirksomheden ophører med den virksomhed, som aftalen vedrører, eller der indtræder andre omstændigheder, der bringer rette opfyldelse af aftalen i fare. Begge parter i denne aftale er erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler. 9. Underskrift Denne aftale underskrives i to eksemplarer, hvor institutionen opbevarer det ene eksemplar, mens kursusvirksomheden opbevarer det andet. Parterne erklærer sig indforstået med at intet materiale, der måtte komme til kendskab gennem samarbejdet, ved planlægning eller udførelse af opgaven, omtales, vises eller videregives til tredjeperson, med mindre dette særskilt skriftligt aftales. Dato. Institution.. Kursusvirksomhed..

5 Bilag til aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser 1. Definition af udlicitering/indledning Ved udlicitering forstås, at en institution, der af Ministeriet for Børn og Undervisning er godkendt til at udbyde og gennemføre arbejdsmarkedsuddannelser, indgår en aftale med en privat kursusvirksomhed, der ikke er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser, om, at denne afholder en nærmere defineret opgave (inklusive undervisning) i forbindelse med udbud af en eller flere arbejdsmarkedsuddannelser på institutionens vegne. Denne udliciteringskontrakt er alene udarbejdet med henblik på undervisningsopgaver og er ikke møntet på opgaver, der har en generel og/eller en tværgående karakter for uddannelsesområdet eller institutionen, f.eks. generelle annonceringskampagner eller rengøringsopgaver. Retningslinjerne i dette bilag er en forudsætning for, at Ministeriet for Børn og Undervisning yder tilskud til institutionen for uddannelse, der er udliciteret til en privat kursusvirksomhed. 2. Regler Udbud, markedsføring og afholdelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i de fælles kompetencebeskrivelser skal ske inden for rammerne af den til enhver tid gældende regulering herfor, som i dag bl.a. udgøres af: Udbudsbreve Lovbekendtgørelse nr. 952 af 2. oktober 2009 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. med senere ændringer. Lovbekendtgørelse nr. 381 af 26. marts 2010 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. med senere ændringer. Bekendtgørelse nr af 1. december 2011 om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen og efteruddannelse Bekendtgørelse nr af 27. december 2009 om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (forældet) Bekendtgørelse nr. 551 af 19. juni 2009 om indberetning til uddannelsesguiden (UG.dk). Bekendtgørelse nr. 802 af 22. september 2003 om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser med senere ændringer. Følgende ændringsbekendtgørelser er særlig centrale: Bekendtgørelse nr. 806 af 29. juni 2007 om ændring af bekendtgørelse om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om

6 arbejdsmarkedsuddannelser (Individuel kompetencevurdering, vurdering af basale færdigheder, undervisningssprog og markedsføring m.v.) Bekendtgørelse nr.1545 af 27. december 2009 om ændring af bekendtgørelse om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser (adgang til arbejdsmarkedsuddannelse og individuel kompetencevurdering m.v.) Bekendtgørelse nr. 45 af 15. januar 2010 om ændring af bekendtgørelse om fælles kompetencebeskrivelser for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og om arbejdsmarkedsuddannelser (adgang til arbejdsmarkedsuddannelse og individuel kompetencevurdering m.v.) Bekendtgørelse nr af 11. november 2010 om tilskud til kost og logi ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse og ved deltagelse i individuel kompetencevurdering efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter og tilbudsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 14. december Om udlicitering af ydelser (udbud) henvises til Vejledning til uddannelsesinstitutioner, marts 2010 De til enhver tid gældende regler kan forefindes på retsinformation.dk. Herudover er såvel institutionen som kursusvirksomheden forpligtet til at overholde andre relevante myndighedskrav og gældende arbejdsmiljøregler. Kursusvirksomheden har pligt til at overholde de almindelige forvaltningsretlige regler, der gælder for offentlige myndigheder, herunder reglerne om saglighed og lighed ved varetagelse af de opgaver, kursusvirksomheden udfører under aftalen. 3. Samarbejdet Det skal ved udlicitering sikres, at der reelt er tale om åbent udbud, og at undervisningen bevarer et generelt indhold, som rækker ud over en enkelt virksomheds interne forhold, herunder at der ikke foregår produktion i undervisningstiden. Godkendte institutioner skal som en del af deres udbudspolitik have en udliciteringspolitik, som skal fremgå af institutionens hjemmeside. Der skal være overensstemmelse mellem institutionens udliciteringspolitik og de udliciteringer, der gennemføres. Indgåelse af en udliciteringsaftale skal være begrundet i hensyn til kvalitet, rentabilitet samt dækning af relevant efterspørgsel med henblik på opfyldelse af institutionens udbudsforpligtelse. Kvalitet og rentabilitetshensyn kan enten indebære, at den private virksomhed kan udføre opgaven billigere eller med en højere kvalitet til samme pris.

7 Udliciteringsaftalen skal følge de almindelige regler om offentligt udbud. LBK 1410 af 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentlig støttede kontrakter samt EU s udbudsdirektiver skal derfor overholdes. Det skal angives, hvor udbuddet har været annonceret, hvis udliciteringen er omfattet af kravet om et offentligt udbud. Vejledning kan findes på konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside Aftaler om udlicitering skal forefindes på såvel institutionens som kursusvirksomhedens hjemmeside med oplysning om navnet på samarbejdspartneren samt titel og kode på de uddannelser og opgaver, der er omfattet af udliciteringen. Kursusvirksomheden må ikke samtidig med eller i umiddelbar tilknytning til udliciteringsopgaven varetage sammenlignelige opgaver for den virksomhed, organisation eller myndighed m.v., som AMUaktiviteten afholdes for. Ved sammenlignelige ydelser forstås der ydelser, der kan erstattes af AMU. 4. Opgaver, der kan omfattes af udliciteringen Det skal i kontrakten anføres, hvilke opgaver i forbindelse med en arbejdsmarkedsuddannelse, der er udliciteret. Det er muligt for institutionen at udlicitere følgende opgaver: Tilrettelæggelse og afholdelse af undervisningen, herunder planlægning og tilrettelæggelse af hele eller dele af uddannelserne, således at de kan afholdes fagligt og pædagogisk korrekt. Bedømmelse af om kursisterne har nået uddannelsens centralt godkendte mål. Omfatter aftalen udlicitering af bedømmelse, skal kursusvirksomheden oplyse om og dokumentere grundlaget for lærernes bedømmelse af, om kursisterne har nået målet. Det kan fx være prøvemateriale, løsning af praktiske opgaver eller test. Hvis der er tale om prøvemateriale, skal kursusvirksomheden overdrage materialet til institutionen, inden denne udskriver uddannelsesbevis til kursisterne. Ved certifikatuddannelser kan selve prøveaflæggelsen udliciteres. Vurderingen af kursisternes prøveresultater kan ikke udliciteres. Denne vurdering har karakter af en myndighedsopgave og skal derfor foretages af den godkendte institution i forbindelse med udstedelsen af certifikatet. I forbindelse med udliciteringen er kursusvirksomheden ansvarlig over for institutionen og indestår for, at undervisningsopgaverne gennemføres således, at de opfylder de krav til undervisningens indhold og gennemførelse og til bedømmelse af kursisterne, som institutionen er forpligtet til at opfylde over for Ministeriet for Børn og Undervisning.) I den forbindelse varetages følgende konkrete opgaver af kursusvirksomheden: Kursusvirksomheden udarbejder en undervisningsplan for uddannelsen og fremsender denne til institutionen til godkendelse 10 arbejdsdage inden uddannelsens start.

8 Kursusvirksomheden er ansvarlig for kun at benytte lærere, der er ansat i kursusvirksomheden og godkendt af institutionen. Kursusvirksomheden skal sikre, at de fysiske rammer for gennemførelsen af uddannelserne er passende. Kursusvirksomheden skal give institutionen adgang til at foretage det tilsyn, denne finder nødvendig, og skal sørge for, at institutionen får de oplysninger og den bistand, som institutionen finder nødvendige for udførelsen heraf. Kursusvirksomheden registrerer deltagernes tilstedeværelse og eventuelle fravær, registreringen afleveres til institutionen efter kursets afslutning. Kursusvirksomheden informerer ved uddannelsens start deltagerne om uddannelsens kode, titel, målbeskrivelse etc. jf. Bedømmelse af om kursisterne har nået uddannelsens centralt godkendte mål. Kursusvirksomheden skal oplyse om og dokumentere grundlaget for lærernes bedømmelse af, om kursisterne har nået målet. Det kan fx være prøvemateriale, løsning af praktiske opgaver eller test. Hvis der er tale om prøvemateriale, skal kursusvirksomheden overdrage materialet til institutionen, inden denne udskriver uddannelsesbevis til kursisterne. Kursusvirksomheden er overfor deltagernes ansættelsessted ansvarlig for klart at redegøre for, hvilken opgave, kursusvirksomheden varetager for institutionen, og at deltagernes ansættelsessted derved får kendskab til, at der er tale om en opgave knyttet til AMU og betingelserne - herunder de økonomiske knyttet hertil. 4a. Opgaver, der ikke kan omfattes af udliciteringen Institutionen har i forhold til Ministeriet for Børn og Undervisning ansvaret for undervisningens faglige indhold, uddannelsernes gennemførelse og for, at deltagerne opnår de centralt godkendte mål for uddannelsen. Institutionen har i forhold til Ministeriet for Børn og Undervisning ansvaret for at sikre, at oplysninger om udlicitering og afholdelse af udliciteret aktivitet fremgår af såvel institutionens som kursusvirksomhedens hjemmesider. Dette omfatter som minimum navnet på samarbejdspartneren samt uddannelsens nummer og titel. Institutionen fører f.eks. ved anmeldt eller uanmeldt besøg tilsyn med, om kursusvirksomheden gennemfører undervisningen i overensstemmelse med uddannelsernes centralt godkendte handlingsorienterede mål samt opfylder de øvrige krav, der stilles til kursusvirksomheden i nærværende aftale. I forbindelse med tilsynet kan institutionen overvære dele af eller hele undervisningen. Den overordnede kvalitetskontrol samt elementer af myndighedsudøvelse som optag, opkrævning af deltagerbetaling, udstedelse af beviser og certifikater m.v. kan ikke udliciteres.

9 Aftaler om udlicitering skal altid indgås med den godkendte institution og kan ikke ske på baggrund af udlagt eller udliciteret undervisning. Der kan således ikke ske udlicitering til 3. part. Udlicitering kan alene omfatte dele af den konkrete uddannelse. Ved udlicitering skal kursusvirksomheden overholde de for AMU-kurset gældende regler, bortset fra statens- løn og ansættelsesvilkår. Uddannelser, som kan henføres til fælleskataloget, kan ikke udliciteres. Der kan endvidere ikke indgås aftale om, at udliciterede uddannelser kan gennemføres virksomhedsforlagt. Konkret kan følgende opgaver ikke udliciteres, og skal varetages af institutionen: Markedsføring og annoncering af konkrete uddannelser. Institutionen har det fulde ansvar for lovligheden af al markedsføring af de udliciterede uddannelser og udfører denne opgave alene Visitering og optag af deltagerne Modtagelse af tilmeldinger gennem EfterUddannelse.dk og oprettelse af hold Oprettelse af hold og deltagere i EASY-A Opkrævning af deltagerbetaling, fastlæggelse og opkrævning af eventuelt afmeldegebyr, fastlæggelse og opkrævning af eventuel tillægspris for særlige afholdelsesformer og/eller for gennemførelse med færre kursister end minimumsantal. Behandling af ansøgning om VEU-godtgørelse og tilskud til befordring, kost og logi i de tilfælde hvor der skal ske individuel sagsbehandling. Tilbud til deltagerne om vurdering af basale færdigheder. Afholdelse af IKV i forhold til de konkrete uddannelser Sikring af undervisningens indhold og kvalitet, herunder den pædagogiske kvalitet Udstedelse af uddannelsesbevis eller certifikat Aktivitetsindberetning til Ministeriet for Børn og Undervisning Evaluering og inddatering i VisKvalitet Indberetning til Ministeriet for Børn og Undervisning. Herudover godkender institutionen: Lærernes faglige og pædagogiske kompetencer på baggrund af oplysninger herunder CV - fra kursusvirksomheden og påser, at lærerne er ansat i kursusvirksomheden.

10 De af kursusvirksomheden udarbejdede undervisningsplaner for de aftalte dele af uddannelserne. I forhold til hver af de omhandlede uddannelser det undervisningsmateriale og udstyr, som kursusvirksomheden skal anvende i forbindelse med undervisningen. Grundlaget for lærerne bedømmelse af kursisterne. 4.b. Aftalens geografiske dækningsområde Udlicitering kan alene finde sted inde for den godkendte institutions geografiske dækningsområde for en konkret uddannelse. Uddannelser, der er kernemål, kan udliciteres inden for det geografiske dækningsområde under hensyntagen til kravene om samarbejde og koordinering, mens uddannelser, der ikke er kernemål, kan udliciteres inden for institutionens hjemstedsregion. Uden for det geografiske dækningsområde/hjemstedsregionen kan undervisningen kun ske som fjernundervisning af kursusvirksomheden, på baggrund af en konkret virksomhedshenvendelse, såfremt der er truffet en udliciteringsaftale herom med den godkendte institution. 5. Tilsyn Institutionen er ansvarlig over for Ministeriet for Børn og Undervisning for så vidt angår de til enhver tid gældende regler er overholdt. Institutionen har herunder det overordnede ansvar for undervisningens faglige indhold, uddannelsernes gennemførelse og for, at deltagerne opnår de centralt godkendte mål for uddannelsen. Ministeriet for Børn og Undervisning kan også på eget initiativ føre tilsyn med kursusvirksomheden. Kursusvirksomheden skal videregive enhver oplysning som er af betydning for institutionens myndighedsudøvelse. Med indgåelsen af denne kontrakt samtykker kursusvirksomheden i, at Ministeriet for Børn og Undervisning kan komme på tilsynsbesøg samt har adgang til regnskab og dokumenter, der vedrører de konkrete opgaver. Institutionen har i forhold til Ministeriet for Børn og Undervisning det overordnede ansvar for at sikre, at oplysninger om udlicitering og afholdelse af udliciteret aktivitet fremgår af såvel institutionens som kursusvirksomhedens hjemmesider. Dette omfatter som minimum navnet på samarbejdspartneren samt uddannelsens nummer og titel. Institutionen fører f.eks. ved anmeldt eller uanmeldt besøg tilsyn med, om kursusvirksomheden gennemfører undervisningen i overensstemmelse med uddannelsernes centralt godkendte handlingsorienterede mål samt opfylder de øvrige krav, der stilles til kursusvirksomheden i nærværende aftale. I forbindelse med tilsynet kan institutionen overvære dele af eller hele undervisningen.

11 6. Økonomi Kursusvirksomheden kan ikke pålægge virksomheden som sådan eller kursets deltagere vederlag for afholdelsen af den pågældende arbejdsmarkedsuddannelse eller andre udgifter, som måtte opstå i forbindelse med gennemførelsen heraf. Kursusvirksomheden kan efter aftale når mødejournal og evaluering (VisKvalitet) er udfyldt og returneret, fakturere institutionen det aftalte beløb i forhold til uddannelsesleverancen. 7. Opsigelse af aftalen Ved væsentlige ændringer af forudsætninger for aftalen, som kan medføre opsigelse af aftalen uden varsel, forstås blandt andet ændringer til de af Ministeriet for Børn og Undervisning fastsatte betingelser, rammer og krav til udbud af arbejdsmarkedsuddannelser samt ændringer af takstreguleringen. 8. Misligholdelse Ved kursusvirksomhedens misligholdelse af denne aftale forstås blandt andet, at kursusvirksomheden ikke har udført de i kontraktens afsnit 4 opregnede arbejdsopgaver eller ikke har overholdt retningslinjer som anført i nærværende bilag til standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelser.

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Bilag til aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser 1. Definition af udlicitering/indledning Ved udlicitering forstås, at en institution, der af Ministeriet for Børn

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelse. mellem den godkendte uddannelsesinstitutionen navn og adresse (herefter institutionen)

Standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelse. mellem den godkendte uddannelsesinstitutionen navn og adresse (herefter institutionen) Standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelse Undervisningsministeriet marts 2010 Aftale om udlicitering mellem den godkendte uddannelsesinstitutionen navn og adresse (herefter institutionen)

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser*

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser* Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser* mellem Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle, Munke Mose Allé 9, 5000 Odense C (herefter institutionen) og KS Centret

Læs mere

KVALI TETS MANU AL 2017

KVALI TETS MANU AL 2017 KVALI TETS MANU AL 2017 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2 2.0 Ressourcepersoner Kvalitetsstyringssystemet... 2 3.0 Kvalitetsmanual... 2 4.0 Afholdelse af AMU-kurser... 2 5.0 Undervisningsplaner...

Læs mere

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning

Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Kontrakt om udbud af AMU for indsatte efter forsøgsordning Aftalens parter Adresse/post nr. FKBvej 13, 9299 Kompetencerup Tremmevej 11 9992 Den lukkede By Kontaktperson Aftalens formål og indgår et uddannelsessamarbejde

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2013

Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Dalum Landbrugsskole Adresse Skamlingsvejen

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2013

Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Udviklingscenter Syd Adresse Post nr.

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Til alle godkendte AMU-udbydere. Ændringer i vilkår for udbud af AMU. 26. oktober 2012 Sags nr.: H.391

Til alle godkendte AMU-udbydere. Ændringer i vilkår for udbud af AMU. 26. oktober 2012 Sags nr.: H.391 Til alle godkendte AMU-udbydere Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 & 2 og danner rammen om parternes

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende ordblindeundervisning 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Sagsnr.: 088.27L.271. AMU-dokumentation

Sagsnr.: 088.27L.271. AMU-dokumentation AMU-dokumentation - To vejledninger til institutionerne om dokumentation af regeloverholdelse i forbindelse med Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens tilsyn med udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser I medfør af 2, stk. 5, 6, stk. 2, 10, stk. 6, 10 a, stk. 2, 3, 4 og 5, 11 stk. 4, 12, 13, 14, stk. 3, 14 a, stk. 4, 15, stk. 6, 15 a, stk. 4, 15 c, 16, stk.

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner. Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Vejledning til uddannelsesinstitutioner. Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. December 2013 1 Forord Denne vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udbud af Forberedende Voksenundervisning

Driftsoverenskomst. Udbud af Forberedende Voksenundervisning Driftsoverenskomst om Udbud af Forberedende Voksenundervisning 1. Driftsoverenskomstens Parter Voksenuddannelsescentrets navn: CVR-nummer og eventuelle p-nummer: Institutionsnummer: Driftsoverenskomstpartens

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Kolding HF & VUC Juni 2012 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser 10. marts 2010 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik for AARHUS TECH 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler Høring over AMU-bekendtgørelse kvitterer med dette høringssvar for Børne- og undervisningsministeriets henvendelse vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser. Indledningsvist

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser November 2012 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser Udkast 12. maj 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. I medfør af 2, stk. 2, 8, 9 og 10, 2 a, 3, stk. 3 og 4, 3 a, 6, stk. 7 og 10, og 18, stk. 2, i lov om

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Grundlag for arbejdsmarkedsuddannelsen

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Undervisningsministeriet Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Januar 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen Samarbejdsaftale indgået mellem EUC Syd og Produktionsskolen Vejen Aftalen indgås i henhold til: Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 5. juli 2010, med de ændringer,

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Ministeriet for Børn og Undervisning Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Maj 2013 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016

Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016 Kvalitetsarbejde i AMU uddannelser 1 oktober 2016 1 Indhold: 1. AMU Kvalitetsarbejde 2. Udbudspolitik og udliciteringspolitik for Selandia 3. Ansvarsområder under AMU Kvalitetssystem - Selandia 3.1 Vicedirektør

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. VEJ nr 10847 af 09/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Att: Jannie Eriksen, e-mail: jannie.eriksen@ktst.dk Konkurrenceudsættelse af varetagelse af tolkebistand Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Kvalitetsudvikling og Tilsyn Frederiksholms Kanal 25

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Ved denne høring er vejledningen læst som et sammenhængende dokument, men vi ser gerne, at vejledningen også redigeres til et opslagsværk.

Ved denne høring er vejledningen læst som et sammenhængende dokument, men vi ser gerne, at vejledningen også redigeres til et opslagsværk. Anne Mette Vang-Rydall Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K att: Anne.Mette.Vang-Rydall@uvm.dk 20. november 2012 Høring om vejledning til uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Undervisningsministeriet Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU December 2013 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne LBK nr 96 af 26/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/00427 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT 2015 Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår aftale

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU)

SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL DIGITALISERING AF UDSATTE BØRN OG UNGE (DUBU) Mellem (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 3 Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode: Status (EUU): Status (UVM): xxxxx Facility Management værdier og jobområde FM værdier og jobområde 2,0 dage. 01-05-2012 og fremefter

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Bekendtgørelse af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne LBK nr 1038 af 30/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 17/035918 Senere ændringer

Læs mere

Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 29.

Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K. 29. Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Kontorchef Lisbeth Bang Thorsen Frederiksholms Kanal 26 1220 København K 29. juni 2012 Teknisk høring om udlicitering og dokumentation Danske Erhvervsskoler

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen "Parterne" og hver for sig Part",

Kommunen og Foreningen benævnes tilsammen Parterne og hver for sig Part, KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi og Resultater RESULTATKONTRAKT Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen.

er der indgået nærværende driftsaftale, i det følgende benævnt Aftalen. Mellem Frederikshavn Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn - i det følgende benævnt Kommunen og Den selvejende institution Frederikshavn Produktionsskole Tuenvej 20 og

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed. Randers Social- og Sundhedsskole Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Randers Social- og Sundhedsskole 1 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling inden for kursusvirksomhed Indholdsfortegnelse Overordnede mål

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri

Undervisningsmaterialer. XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Undervisningsmaterialer XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Målbeskrivelse XXXXX ATEX i produktionen, Procesindustri Side 1 af 3 Uddannelsesmål med detaljer Nummer: Titel: Kort titel: Varighed: Godkendelsesperiode:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere