Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center."

Transkript

1 Social- Bilag og Sundhedsskolen Fyns Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og videreuddannelse (EVE). 11. december 2014 PAPO Formål Formålet med denne udbudspolitik er at orientere brugere, kunder og samarbejdspartnere om, hvilke overvejelser der ligger til grund for SOSU-Fyns udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Hovedformålet med Lov om Arbejdsmarkedsuddannelser er at: 1. Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling. 2. Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemer på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt 3. Give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse Region og geografisk dækningsområde Vi opfatter dog vores naturlige dækningsområde som værende primært den østlige del af Region Syddanmark, nærmere defineret som de ti fynske kommuner. SOSU-Fyn dækker med udgangspunkt i skolens 4 afdelinger i henholdsvis Middelfart, Odense Syd. Odense C og Svendborg følgende 10 kommuner: Middelfart, Nordfyn, Assens, Odense, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Svendborg, Nyborg, Ærø og Langeland. Evt. udbud i det øvrige Region Syddanmark vil blive tæt koordineret med øvrige udbudshavere i regionen samt det relevante VEU center. Skolen indgår i en række forskellige lokale og regionale samarbejdsrelationer med andre udbydere af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse for igennem disse samarbejder at imødekomme efterspørgsel og behov for efteruddannelse og sikre de optimale efteruddannelsesløsninger i forhold til målgrupper og skolegodkendelser. SOSU-Fyn indgår i VEU-center Fyn og vort udbud forvaltes i koordination og overensstemmelse med de i regi af VEU-center Fyn aftalte procedurer. Afdækning af lokale uddannelsesbehov SOSU-Fyn er meget opmærksom på den generelle samfundsudvikling, herunder også udviklingen på arbejdsmarkedet, såvel nationalt som lokalt. På SOSU-Fyn arbejder vi Side 1

2 efter en strategi, hvor vi søger at etablere os som kompetencepartner til de kommuner og virksomheder som vi beskæftiger os med inden for vores brancheområde. Som kompetencepartner skal SOSU-Fyn være faglig rådgiver og sparringspartner i forhold til den enkelte kommunes udviklingsstrategier. Rådgivningen skal matche vore kunders samlede uddannelsesbehov og ikke udelukkende det strengt branchefaglige, da tendensen tydeligt er, at vore kunder i højere grad arbejder med strategisk kompetenceudvikling for deres personale. Afdækningen af behov for efter- og videreuddannelse i SOSU-Fyns dækningsområde tager udgangspunkt i et nært samarbejde med SOSU-Fyns interessenter. Den primære afdækning af lokale kompetenceudviklingsbehov sker via: Dialog med de lokale efteruddannelsesudvalg indenfor henholdsvis det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet, hvor udvalgenes medlemmer bidrager aktivt til at opfange og kortlægge lokale behov for efteruddannelsesaktiviteter Samarbejde med kommuner, region, institutioner og Jobcentre om behovsafdækning, udarbejdelse af kursustilbud, planlægning samt markedsføring Tæt samspil med øvrige aktører i regi af VEU Center Fyn Deltagelse i lokale, regionale og nationale netværk Tæt dialog med nuværende kursusdeltagere og arbejdsgivere om nuværende og fremtidige uddannelsesbehov i henhold til strategiske udviklingsplaner og kompetenceudviklingsplaner Tæt kontakt og dialog med de kommunale arbejdsgivere vægtes højt som en del af den fremtidige behovsafdækning. SOSU-Fyn tilstræber, at vi fremover i endnu højere grad vil være kommunernes naturlige samarbejds- og dialogpartner i fastlæggelsen af fremtidige kompetenceudviklingsbehov, såvel på det operationelle som det strategiske plan. Som virksomhedernes samarbejdspartner vil vi tilstræbe at vores rådgivning til virksomhederne gennemføres professionelt ud fra et mål om at sikre virksomhedens det bedst mulige tilbud som vi kan sammensætte indenfor AMU tilbuddet og lov om åben uddannelse. Vi vil naturligvis være bevidste om SOSU-Fyns faglige spidskompetencer, men også at vi har viden om og vilje til at inddrage andre uddannelsesinstitutioner i opgaveløsningen hvor det er relevant. SOSU-Fyn er i regi af VEU-center Fyn den naturlige kompetencepartner indenfor socialog sundhedsområdet og det pædagogiske område. SOSU-Fyn indgår i tæt dialog med de øvrige partnere i VEU-center Fyn i vurdering af behov for kompetenceudvikling og tilrettelægge tilbud og forslag, som tager udgangspunkt i arbejdsmarkedets aktuelle og fremtidige behov. SOSU-Fyns primære målgrupper er faglærte, kortuddannede og ufaglærte inden for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område. Vi forventer at der i 2015 fortsat vil være stor efterspørgsel på praksisnær uddannelsestilrettelæggelse på baggrund af udviklingen på såvel kommunale som regionale institutioner Vi er meget opmærksomme på at de kommunale sundheds- og plejeopgaver er under forandring, hvilket medfører ændrede kompetencekrav til især social- og sundhedshjælperne og Side 2

3 social- og sundhedsassistenterne. Den øgede fokus på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats betyder at medarbejderne skal arbejde mere målrettet med rehabilitering og træning samt generelt have blik for den forebyggende indsats i det daglige arbejde. Komprimerede patientforløb medfører ligeledes mere komplekse behandlings- og plejeopgaver i kommunerne, som øger behovet for at sikre og understøtte sammenhængende borgerforløb. Vi oplever en øget interesse for efteruddannelse indenfor det pædagogiske felt og søger derigennem at få et godt fodfæste indenfor dette område bliver året hvor det pædagogiske område folder sig helt ud. Vi har ca. 650 undervisningsdage indenfor det pædagogiske område i 2015 og det er en procentvis meget stor stigning i sammenligning med Ekspansionen skyldes professionelt salgarbejde kombineret med meget høj faglig kvalitet i undervisningen. Markedsføring Vi har de seneste år oplevet en øget efterspørgsel på kompetenceudvikling inden for især social- og sundhedsområdet og dette forventer vi fortsat. Skolens markedsføring tager udgangspunkt i en løbende behovsafdækning og dermed arbejdspladsernes og medarbejdernes formulerede behov for kompetenceudvikling. Formålet med markedsføringen er at udbrede kendskabet til de mange og fleksible muligheder for kompetenceudvikling i forhold til kortuddannede. SOSU-Fyn vil bestræbe sig på at markedsføre den brede vifte af uddannelser, som skolen har godkendelse til, på en saglig, behovsorienteret og professionel måde. SOSU- Fyn vil markedsføre skolens kursusportefølje via opsøgende kundekontakt, nyhedsbreve, skolens hjemmeside samt og øvrige relevante trykte og digitale medier. Vi har besluttet at droppe vores generelle folder i den trykte udgave, da vi tror på den digitale løsning i stedet. Markedsføringen målrettes de målgrupper som er uddannelsernes primære målgrupper og henvender sig derudover til ledere og uddannelsesansvarlig på kommunale og regionale institutioner, virksomheder, Jobcentre, faglige organisationer og brancheorganisationer. Alle vore AMU kurser bliver opslået på samt vores egen hjemmeside, Al tilmelding til kurserne foregår via ligesom evt. ansøgning om VEU godtgørelse foregår elektronisk. Aktivitetsudvikling og forventninger til 2015 Et væsentligt fokus vil i 2015 være AMU efteruddannelse i forhold til nye strukturer indenfor social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område, herunder øget fokus på velfærdsteknologi og rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme samt opgaveglidning i form af mere komplekse behandlings- og plejeopgaver i kommunerne. Vi forventer fortsat stigning i efterspørgslen på efteruddannelse indenfor det det pædagogiske område. Indenfor dagplejeområdet har vi fint fat og ligeledes indenfor Side 3

4 PMF i dagtilbuddene. Vi forventer at der vil ske noget omkring den sociale bosteder, samt indenfor plejefamilierne. Der er ansat fastansat personale på det pædagogiske område, men vi bruger stadig vore dygtige PAU lærere til alt det vi kan. AMU aktiviteten er gennem de seneste år øget betydeligt og SOSU-Fyn forventer for 2015 at ca personer vil deltage på et eller flere af vore AMU udbud. I 2015 vil vi i løbet af foråret gå over til at administrere 100% digitalt, hvilket vil reducere omkostningerne til porto betragtelig, samt forfølge skolens strategi omkring mest mulig digitalisering. Virksomheder(kommuner og regionen) vil i 2015 have nedenstående valgmuligheder ved tilmelding til AMU uddannelser: Virksomheden logger sig på og foretager tilmelding Virksomheden henvender sig til SOSU-Fyn, der foretager tilmelding på vegne af virksomheden. Såfremt virksomheden ønsker at gøre brug af denne valgmulighed vil der blive opkrævet et gebyr fra 1. januar 2014 på kr. 87,50 pr. tilmeldte person Fleksibel afvikling - tillæg til normprisen SOSU-Fyn har mulighed for at aftale et tillæg udover normprisen med aftagerne. SOSU- Fyn kan helt eller delvist få dækket ekstraomkostninger i forbindelse med virksomhedernes særlige ønsker til fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer m.v. Det er institutionernes ansvar at udspecificere, hvilke forhold der begrunder et tillæg udover den centralt fastsatte normpris. Det kan eksempelvis ske ved at udspecificere de forhold, som fordyrer kursusafholdelse sammenholdt med samme kursus afholdt på almindelige vilkår. På SOSU Fyn vil vi lægge et tillæg til normprisen i følgende situationer: Betaling for uopfyldte hold SOSU-Fyn og arbejdsgiveren har fået ret til at aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold, således at arbejdsgiveren og institutionen er garanteret, at uddannelsen med sikkerhed gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger. På SOSU Fyn er der balance i økonomien omkring et hold, når der er 21 deltagere. Betalingen for uopfyldte hold fastsættes derfor til pr. ledig plads - at være den gældende takst pr. deltager jf. Undervisningsministeriets takstkatalog. Afgift for udeblivelse m.v. Uddannelsesinstitutionerne får mulighed for helt eller delvist at få dækket deres omkostninger ved afmeldinger, der sker inden en uge før kursusstart, jf. nedenstående. Uddannelsesinstitutionerne kan fremadrettet opkræve betaling af en arbejdsgiver eller en selvstændig erhvervsdrivende, såfremt en medarbejder, arbejdsgiveren eller den selvstændige erhvervsdrivende udebliver fra uddannelsens første dag eller frameldes Side 4

5 senere end en uge inden uddannelsens første dag. Afgiftens størrelse afhænger af uddannelsens længde. Ved udeblivelse fra uddannelsens første dag betales kr. for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner og kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner. Ved framelding mindre end en uge før uddannelsens første dag betales kr. for uddannelser med en vejledende varighed til og med 37 lektioner og kr. for uddannelser med en vejledende varighed på mere end 37 lektioner. I disse tilfælde fritages arbejdsgiveren fra at betale afgift: - Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald. - Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden. - Hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning. - Hvis en arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning - Dækning af transportomkostninger og tid ved forlagt undervisning Såfremt vore kunder ønsker at undervisningen skal foregå andre steder end i SOSU- Fyns lokaler vil vi bestræbe os på at imødekomme dette under forudsætning af at vi får refunderet vore omkostninger til dækning af undervisernes ekstra transporttid samt kørte kilometer. Vore satser vil tage udgangspunkt i statens vejledende satser for området og såvel tid som afstand vil blive beregnet med udgangspunkt i afdelingens adresse på Vestre Stationsvej 8-10, Odense. Ovennævnte principper bliver anvendt i hele Udlicitering SOSU-Fyn udliciterer uddannelsesopgaver til private/offentlige udbydere såfremt vi ikke selv har kapacitet til at løse opgaverne. Udgangspunktet for udlicitering er, at opgaverne herigennem skal kunne løses enten bedre til samme pris eller billigere med samme kvalitet. Udlicitering vil altid være sagligt og økonomisk velbegrundet samt i øvrigt følge lovgivningens krav om offentligt udbud. Der kan udelukkende udliciteres mindre delelementer af det samlede programansvar. Såfremt udlicitering vælges, vil denne primært finde sted til særligt indbudte udbydere og på særlige fagområder samt inden for en økonomisk ramme, der ligger under EU-krav. I forbindelse med udlicitering anvendes den af Undervisningsministeriet udarbejdede standardkontrakt. Uddannelsesmål fra fælleskataloget, IKV samt virksomhedsforlagt undervisning kan ikke udliciteres. Godkendt på bestyrelsesmøde 11. december 2014 Side 5

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 10.12.2014 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole (AMU) 2015 1. Indledning Det er uddannelsesinstitutionernes ansvar, at den regionale efterspørgsel efter

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2013 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015

SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet 2015 SOSU Nords udbudspolitik udarbejdes i samarbejde med skolens lokale uddannelsesudvalg på henholdsvis det pædagogiske og social- og sundhedsområdet

Læs mere

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Udbudspolitik 2015. vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Udbudspolitik 2015 vedrørende erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Indledning Udbudspolitikken er en orientering til SOPU s kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter om skolens strategi og

Læs mere

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse

TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse TEC s Udbudspolitik 2015 Voksen- og efteruddannelse Godkendt på bestyrelsesmødet den 15.12 2014 Indhold... 3 Udbud og marked... 3 Formål... 3 Behovsredegørelse 2014... 3 Geografisk dækning... 3 Aktivitetsområder...

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland

Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitik 2014-15 for Kursuscenter SOSU Sjælland Udbudspolitikken indeholder følgende afsnit: 1. Udbudsgodkendelser til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 2. Geografi og dækningsområde 3. Kursuscenter

Læs mere

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU

AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU AMU i nye klæder - om implementering af Nyt AMU Morten Lassen & Peter Plougmann under medvirken af Mette Beck-Nielsen, Sune Rosdahl, Anja Lindkvist Jørgensen, Anne-Mette Hjalager og Søren Voxted. CARMA/New

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1

LEAN. Sund fornuft oversat til sund praksis. side 1 LEAN Sund fornuft oversat til sund praksis side 1 E R H V E R V Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet

Kursuskatalog 2010. Kurser og efteruddannelser Portørområdet Kursuskatalog 2010 Kurser og efteruddannelser Portørområdet 2010 2 Kursuskatalog 2010 Velkommen til uddannelses og kursusåret 2010 Velkommen til landets portørskoler Århus og SOSU C s kursuskatalog over

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.:

Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Udbudspolitik 2005 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) ved Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F.: Social- og Sundhedsskolen i Nyk.F. udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i overensstemmelse

Læs mere

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh

Private udbydere af AMU. Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU Redigeret af Søren Carøe og Sidsel Høgh Private udbydere af AMU på transportområdet Rapporten er udarbejdet af Strategisk Netværk for Undervisningsministeriet 2008 Forord Side 3

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide

Lovende parløb. Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling. Per Bruhn Bruno Clematide Lovende parløb Når virksomhed og skole skaber nye rammer om kompetenceudvikling Per Bruhn Bruno Clematide P a r t n e r s k a b o m k o m p e t e n c e u d v i k l i n g Lovende parløb Når virksomhed

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere