Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013"

Transkript

1 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i Markedsføring... 5 Principper for udlægning og udlicitering... 6 Samarbejde udlægning af uddannelser... 6 Prispolitik for Køge Handelsskole... 6

3 Indledning Denne udbudspolitik vedrører Køge Handelsskoles udbud af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) i region Sjælland. Køge Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund- og efteruddannelse, efter gældende lovgivning, under Ministeriet for Børn og Undervisning. Herudover udbyder Køge Handelsskole forløb jf. regler om indtægtsdækket virksomhed, samt tilbyder uddannelsesplanlægning til virksomheder. Køge Handelsskole er en del at VEU Center Øst og Øerne. VEU-center Øst og Øerne består sammen med VEU Center Vestsjælland af anerkendte udbydere af voksen- efteruddannelser i Region Sjælland. Det er VEU-centrenes formål at vejlede og rådgive virksomheder, personer og øvrige interessenter i forbindelse med voksenog efteruddannelse i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser, hvis hovedformål er som følger: 1. Bidrage til at vedligeholde, udbygge og forbedre deltagernes kvalifikationer i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov og bidrage til deltagernes videre kompetenceudvikling. 2. Medvirke til at afhjælpe omstillings- og tilpasningsproblemerne på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov på kortere og længere sigt. 3. Give voksne muligheder for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem mulighederne for at opnå grundlæggende formel kompetence inden for erhvervsrettet grunduddannelse. Den primære målgruppe for disse uddannelser er ufaglært og faglærte. Hvilket vil sige målgruppen til og med erhvervsuddannelsesniveau. Udbud Udbudspolitikken for Køge Handelsskole tager afsæt i de tildelte udbudsgodkendelser, som skolen aktuelt har. Efteruddannelsesområdet som er målrettet de voksne kursister, er på Køge Handelsskole forankret i skolens Kursuscenter. Det er kursuscentrets mål at være regionens kvalificerede uddannelsespartner og imødekomme såvel den enkelte medarbejders som virksomhedernes behov for efteruddannelse og strategisk udvikling af kompetencer. Vi ønsker at bringe læring i fokus, gennem inddragelse af erfaring og praksis For at sikre dette sker i det daglige, har vi en række professionelle konsulenter, der er i en løbende dialog med uddannelsesaktører, VEU Centre, A-kasser, Jobcentre, medarbejdere som ledere i regionens virksomheder. Rådgivning og vejledning om uddannelse er vores indgang til drøftelse af medarbejderudvikling såvel med virksomhedens ledelse som dens medarbejdere. Gennem dialog og sparring sammensættes uddannelsesforløbene således, at de er i overensstemmelse med de forventninger, som såvel ministeriet som et dynamisk arbejdsmarked og erhvervsliv har til uddannelsesinstitutionerne. Kursuscentret ser sig som uddannelsesentreprenør, der bringer uddannelse i spil horisontalt og vertikalt - i virksomheden. Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Øst og Øerne samt VEU Center Vestsjælland, uddannelser, som er indeholdt i de fælles kompetencebeskrivelser (FKB), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. Det samlede udbud dækker hele Region Sjælland. Samarbejdet i VEU Centrene sikrer at uddannelsesinstitutionerne: løbende gennemfører initiativer til minimering af aflysning samt evaluering af disse initiativer.

4 etablerer en gennemførelsesgaranti på bestemte kurser, som skønnes af have høje beskæftigelsesmuligheder eller understøtter andre relevante erhvervs- og arbejdsmarkedsrelevante pejlemærker. udvikler pakkeløsninger målrettet arbejdsmarkedets og de beskæftigelsesmæssige behov. foretager branchespecifik udbudskoordinering. Køge Handelsskoles godkendelser FKB nr. FKB titel Geografisk dækning 2798 Viden- og forretningsservice Udbydes i Region Sjælland Viden og forretningsservice Området er primært efterspørgselsstyret, og omfatter procesorienteret undervisning indenfor organisation, forretningsservice og personale. Der udbydes praksisnære uddannelsesforløb til før- og mellemledere inden for såvel offentlige som private virksomheder, dog kun i den region, skolen er godkendt til at udbyde uddannelsen. Forventet rammeforbrug (af den samlede ramme) i 2013: 47 % Forventet udlicitering i procent heraf: 0 % Aktivitetsudvikling Overordnet forventes der, generelt for VEU-centrene i Region Sjælland, i 2013 et svagt stigende aktivitetsniveau på både AMU- og det almene område. Stigningen sker som følge af bl.a. øget virksomhedskontakt på baggrund af forskellige projekter og netværk under VEUcentrene og de regionale initiativer. Endvidere forventes en konjunkturmæssig nedgang at medføre en større ledighed samt en større efterspørgsel efter erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse fra virksomhederne. Endelig forventes det, at aktiviteter i regi af Kompetencefondene vil medføre en øget fokusering på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i virksomhederne og dermed yderligere tilgang af kursister til efteruddannelsesaktiviteter. Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013 Kursuscentret vil have et særligt fokus på Vejledning målrettet den enkelte men også virksomhedens strategiske planer for kompetenceudvikling af medarbejdere. Vores mål med dette fokus er at skabe bevidsthed om muligheder for merit og realkompetencevurdering (RKV) og individuel kompetencevurdering (IKV) således, at den enkelte deltager undgår omveje i uddannelsessystemet. Kursuscentret vil med særligt fokus på de ledige i samarbejde med andre uddannelsesaktører, udbyde uddannelsespakker, der modsvarer jobåbninger på arbejdsmarkedet samt opkvalificerer den enkelte i ledighedsperioden.

5 Herudover vil kursuscentret på Køge Handelsskole fortsætte og intensivere sin opsøgende kontakt til virksomheder, jobcentre og a-kasser, mhp. at påvirke ledere og medarbejdere samt andre beslutningstagere til at fokusere kvalifikationsløft, uddannelse og udvikling. Uddannelsesplanlægning og kompetenceafklaring afdækkes bl.a. ved: Dialog og koordination med Jobcentre, erhvervsråd, faglige organisationer, brancheerhvervsorganisationer. Partnerskaber og samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder. VEU Centrene, skolernes bestyrelser/ledelse og medarbejdere ved skolerne Uddannelsesudbydernes lokale uddannelsesudvalg (LUU). Opsøgende arbejde og dialog med virksomheder omkring kompetenceudvikling og erhvervsudvikling. Obligatorisk tilbud om screening af kursisternes læse-, stave-, regne- og ITfærdigheder. Kompetencevurdering (Individuel Kompetence Vurdering (IKV) og Real Kompetence Vurdering (RKV)). Markedsføring Kursuscentrets markedsføring, understøttes af de overordnede målsætninger og krav i den lokale, regionale og nationale beskæftigelses- og uddannelsespolitik, samt Lov om Åbenhed og gennemsigtighed. Markedsføringen gennemføres og understøttes bl.a. via: - Køge Handelsskoles hjemmeside samt - Brochurer og kataloger - Konsulenter og undervisere - Annoncering i dagblade, aviser, fagblade eller andre medier - Gennem positiv omtale fra vores kursister - Gennem samarbejdspartnere: Jobcentre, a-kasser, udvalg, bestyrelse o.l. - Informationsmøder, messer, inspirations- og temadage. Skolen vil løbende i det lokale grund- og efteruddannelsesudvalg diskutere prioriteringerne inden for voksen- efteruddannelsesområdet. VEU-centrene gennemfører herudover en koordineret markedsføring af Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE). Markedsføringen har afsæt i en fælles behovsafdækning i lokalområdets virksomheder og har til formål at understøtte de overordnede lokale, regionale og nationale arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske målsætninger. Der er i VEU-centrene udviklet og lanceret en hjemmeside, der består af en fælles platform for de deltagende uddannelsesinstitutioner. Målgruppen for hjemmesiden er primært små og mellemstore virksomheder samt ansatte og ledige. Endvidere består hjemmesiden af et intranet, hvor uddannelsesinstitutionerne har mulighed for vidensdeling. Der er i regi af VEU centeret implementeret et fælles CRM-system på alle uddannelsesinstitutioner i netværket, hvor VEU-konsulenterne dagligt, på baggrund af det opsøgende arbejde, beskriver konkrete virksomhedsbehov med henblik på målrettet markedsføring samt systematisk opsamling af uddannelsesbehov, bl.a. med henblik på udbud og kursusudvikling. Markedsføringen skal endvidere bidrage til at styrke institutionerne under VEU-centrene som professionelle udbydere af AMU- og almene efteruddannelser, samt en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder og øvrige interessenter.

6 Principper for udlægning og udlicitering Principperne for udlægning (mellem skoler) og udlicitering (mellem skolen og en privat udbyder) bygger på en målsætning om at inddrage eksterne aktører på de områder, hvor der vil være en særlig økonomisk og kvalitativ gevinst for uddannelsesudbuddet. Skolen vil løbende vurdere, om der er dele af den FKB, som skolen er godkendt til at udbyde undervisning indenfor, der er relevant at konkurrenceudsætte og i øvrigt følge de gældende love og regler på området, jf. Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledning. I tråd med skolens generelle fokus på kvalitet og kundetilfredshed vil det i forbindelse med konkurrenceudsætning være vigtigt for skolen, at det produkt, der tilbydes kunderne, har mindst samme kvalitet, som hvis skolen selv udførte opgaven. Skolen forventer ikke at indgå aftaler om udlicitering af undervisning i Samarbejde udlægning af uddannelser Køge Handelsskole har indgået aftaler om udlægning af uddannelsesmål med uddannelsesinstitutioner i region Sjælland. På fremgår hvilke uddannelser, der samarbejdes om. Følgende skoler udlægger AMU-mål til Køge Handelsskole i 2013: Roskilde Handelsskole ZBC Selandia CEU SOSU Sjælland EUC Sjælland Køge Handelsskole udlægger i 2013 AMU-mål til: Roskilde Handelsskole Kvalitet og evaluering Med baggrund i Ministeriet for Børn og Undervisning, der har publiceret Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU samt en række tjeklister for at understøtte at kvaliteten overholdes, har Køge Handelsskole fokus på: Kvalitetskultur (holdninger, fælles forståelse og få det ind under huden ), Kvalitetssystem (et formelt system bestående af procedurer, tjeklister osv., opbygget omkring regelsættet på området). Prispolitik for Køge Handelsskole Fleksibel afholdelse - tillæg til normprisen Ved rekvirerede kurser, hvor Kursuscentret i samarbejde med kunden tilrettelægger kursusforløbet under hensyntagen til lokale ønsker, dækkes ekstraomkostningerne af rekvirenten (dog maks. kr. 140 pr. deltager pr. kursusdag). Kursuscentret fremsender kontrakt på de rekvirerede forløb, hvori det specificeres, hvad ekstra omkostningerne dækker fx dobbeltlærer, kørsel e.l. Betaling for uopfyldte hold Ved rekvirerede kurser tager beregningsgrundlaget udgangspunkt i et minimum deltagerantal pr. hold (fremgår af Kursuscentrets hjemmeside). Kunden kan sikre sig, at kurset

7 gennemføres med et lavere deltagerantal mod at betale for de tomme pladser op til den angivne holdstørrelse. Tillægsbetalingen specificeres i kontrakten. Afgift for udeblivelse Der opkræves betaling fra arbejdsgiveren eller en selvstændig erhvervsdrivende i det tilfælde, at en medarbejder, arbejdsgiver eller den selvstændige erhvervsdrivende udebliver på kursets første dag eller frameldes senere end en uge inden kursets første dag. Ved udeblivelse fra kursets første dag betales kr for kurser med en varighed til og med 37 timer og kr for kurser med en varighed på mere end 37 timer. Ved framelding mindre end en uge før kursets første dag betales kr for kurser med en varighed til og med 37 timer og kr for kurser med en varighed på mere end 37 timer. Arbejdsgiveren skal også betale afgift, hvis udbyderen aflyser som følge af udeblivelse og manglende framelding, som betyder at holdet ikke længere er rentabelt for skolen. I følgende tilfælde fritages arbejdsgiveren for at betale afgift: Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding er lovligt forfald Hvis arbejdsgiveren erstatter den udeblevne eller frameldte medarbejder med en anden medarbejder. Hvis uddannelsen aflyses af udbyderen. Hvis en arbejdsgiver har betalt tillægsbetaling for afholdelse af kurset, der aflyses på foranledning af udbyderen.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2013 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013

Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Mindre og mellemstore virksomheders brug af efteruddannelse inden for Arbejdets Organisering 2013 Udarbejdet for Industriens Uddannelser af FLORIS Consult og Råd om Undervisning og Uddannelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING

Individuel. kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING Individuel kompetenceudvikling - EN VEJLEDNING 2 3 Indhold 4 5 5 7 7 7 11 12 12 13 13 15 15 15 16 16 17 19 19 20 21 22 25 FORORD INDLEDNING Hvad er kompetenceudvikling? INDIVIDUEL UDVIKLINGSPLAN OG OPFØLGNING

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

ZBC Strategi 2012 2014

ZBC Strategi 2012 2014 ZBC Strategi 2012 2014 ZBC strategi 2012-2014 - side 1-13 ZBC strategiske mål 2012-2014 - side 14-15 Strategi 2012-2014 Side 1 ZBC Strategi 2012-2014 ZBC har, som én skole med 3 veletablerede uddannelsessteder

Læs mere

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN?

PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE HVORDAN GRIBES DET AN? side 2 PRAKTIKPLADSOPSØGENDE ARBEJDE Forfatter: Annemarie Holsbo Fotos: Colourbox Layout: Robert Georgalas Teknologisk Institut har udgivet publikationen

Læs mere

[INDHOLDSFORTEGNELSE]

[INDHOLDSFORTEGNELSE] Muligheder og barrierer for social- og sundhedsassistenters efter- og videreuddannelse og praktisering af kompetencer i det regionale, psykiatriske sundhedsvæsen - delprojekt 1. April 2011 [INDHOLDSFORTEGNELSE]

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens

Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens Konference den 3. marts 2015 Hotel OPUS, Horsens Dagens program i kort form Klokkeslæt Programindhold 09:00-09:30 Morgenbuffet og indskrivning Hvem 09:30-09:40 Velkomst Formand for Kompetencerådet Viggo

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere