Særligt beskyttet NATURSKOV. - lokaliteter i statsskovene. Bind 1. Øerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særligt beskyttet NATURSKOV. - lokaliteter i statsskovene. Bind 1. Øerne"

Transkript

1 Særligt beskyttet NATURSKOV - lokaliteter i statsskovene Bind 1 Øerne Miljø- og Energiministeriet Skov- og NaturstyreIsen. 1997

2 Særligt beskyttet NATURSKOV - lokaliteter i statsskovene Bind l Øerne IWl j0~ og Energiministeriet Skov~ og Nalurstyre)sen 1997

3 ." r=_ Hm<! 11kmc liuid 1 J)'IlMd \liijordinioom." S-.. S...h<n JI.<d.k S..... NOIun...l>cn Dn!\splorllwor'_' _"'"''!kno< Je""".. P.tIk liutlowold 1.o)'-OU ". om... "'"'I Juul 1'._ o...n~ So" S""" '" SIfta Hdr.irlpor Tryll {'1\oIo; Cen'n H_ I'o;>r. C)'lduo ~ : I+OO LSIIS-"" _ 'l nn~'l _.. Sa.....d_ II.. 'I"} 'ly; lt ~ IIot<mc un... I "'''I.bo''... l"form;'"..1:i<.r l..j.:.n.- 1 llol "~ 1Y}) tj 92 92

4 IN DHOLD bind J 0ente Indl~dni" SitQvcnc I ronid og nutid Den økolotiskl: Nggrund ror lirat~si<:n " I"~tunndhokln i... tunkovsslnltql... okovrypn I Pnnctpp<-r rol de udpcgedu.ulen dnfi Sldan bruba boaen Bomholms Suuskm"d... trikt }) Ekkotblrn og Undcsbjera Almlndi""n l ' liatnlncfl:n og omrltd~t hcromknn l8 HlykobM Pluuagc ~ 2 Øl~nc.... ~. Hobbe A areaj~1...d Gudhjem F"lll<f St.tl-Skovdi'tnk KIl/u"""" UI...m.Lc '2 Sdr. KoNt." '2 Sanpbro Sbw S'I HalW:w V~ S4 Fm:leribborJ SUISW>-d.JJtIrikr GriblkoY '8 Omrltdn Janp Eu"m Sø SydJlg~ <>I central~ dcl~.r Grib Sk." Tl\I$ll\Ip SitQv Oll H arag~r Skov E$bend~rup Skov og nordlili" dd.rostl\lp Skoy ""''''\'lina og Lille HeSldl.lvc Store l)yn:h" l:lrodc Skov ')"'1 StatsSkovdistrikt Lundrn. E&<c.. Vcm-o og 0."." GuJ.. "y NIUI Vø"." OS ~ Stigleho..... KamoseS""" '" 82 N ' UUP S""" "111)...-eholm"" " '"

5 J"'lIenbo'l SI I I"ko\'d ;~trikt J~"borJ I»...m' ~ Char\o<lcnlund SIu;w J"'ccnt>or1 H ~" Veslam&gcr Ravndlolmcne ~ Kronbo" SII\Hkov<bs!rilu Rll<lc Skov T~&!slf\lp H~II" \li H~Ucb"k Skov KlVlIC"bo'l Hegn Dan~lrup Hcgn 0& Kdl... H.-gn.... l ().I K.ro&m<P Skov 0ll Oab}.-Iotw SkOY Hon..filod Het>! Gwn V (injnhohv."skipperllolm S"yrup H... "I E&cboob Vanl Gr... hoh Ho"' SIlKVInI Il ' Lave Skov Sj;J:I... Lund P"Mntbo'l Lu.nd 0& Sin" Vcktt-bo Holm Kobenluoms Suou.t " vdillrila une 0& SI... H.reskov saml Jomlf\lp V S"\IITnko<...n P. rum Ul~ Te.b:lskov Ny..lIn GanløK Orc RlImmoh Oll s..ndc.u.w Tokktkob Hegn Z Rnel IH Odsh.1Wd Suouo.ko> dstnl<t Engb.a'" Skov KonIP"'" Skov n8 U\kcrup Skov T milde Slau.bwd" trikl Tinilde 1l~1I" Avd~md Skov Vllby Hean A""ledal Skov Ol Vinderød Skov Se)Cdc VesenJ<ov F""""" Hegn UUCiMe Krotcl"nd Slaølundc Gonl... Egn "I But Lys:trup Skov S"kllfdmpsICf Oane Stikod'".'''.r Jylland ""''''1''' '"

6 INDHOLD. bind 2. Jyfland Indlcdnillii bind 2... B"""""photm StauPovdstrib Il RoLd Skov Rebild RakU !<;'orrok<w. ShKpInclund og V~'led Skov V.. ldenkov F.. noukov MørUskOY Kyø Skov OS SOndenkov Mosskov T vilhflll Skov Og Hcuclhoh I...' Skindbicrølund... ' Fcldbors Stal$tkovdil;lritr Rydluove Skov ""'ml vn AIlIlIm... _ Jenle Knt )O ""wn" Stltukovdi"rik ]l Hald II0ve4Klrd ) 1 Mol. Bi"'"lc Rm g~1motc Sk"" Og H"'eh... c Skov Indol>;"""nc og Udskoo..ne Vindum SkOY O mbjc"r& MI>lIc HI"l"I">nd Sko>' H)'llntM Aj.trup Strand Grlstcn Statukovdistriltl ~ AU Non'Ultov R"nha'"C" Skov '8 Ru\1tcruH Sk"" ~ba..n Roden Skov So- "I LystskO'na"".Ieml' 0\.."... Ol Nedc... jcmen sann Adsbol Dam D)"bboI M lænb~ Ind"<&t Sondft":skov Auguslcnbor& Skov Modcsk(w Arnkil Skoy Sl<eldc FoIckoblxl (li Sl<eldc K~llkov Fn:dolroY Oll Mdukov Gno:U.obbeL KcL..p l'blu.f KNY Sko>' SItodsboL Skov M"UnJtoy Hadorslev Sta'ØkOYd "rilrl Pamhule Skov T calhol" T"minl \I"Lle "II S."dkuLc Trommcl"Sllird Skov V"'cnk""

7 H.ne SkoY K1a.kcroj Skov OS Sa"ool Skov S'.. nemosc "II Fov11el Skov Ol le"""" Va'llWe Skov OS G... nninghovw SUlInd.ltov N~Irov Mdtskov Aue BJCf1IC Sønderlkov Slur1bol PIanISi"... Rcvoø SJ<oy " Hanbe1nd Suw.ko"htuikt... Fosdol Planla# lindet SUlSI" di.trikt Dravcd Skov... Lindet Skov Ol! 1...i.. dol Mose... H""mnø Plan""" Lo>"1'lIp Skov... Rlbicrl Plamage Toftlun.d SkoY "II Man.dbIC'lI Skov... Norblok Plantalle... NordlliJ.nds Slalssltovdtstri.kt... Loese Plantage Alb:>d< PIanISi" SIo<vcd Skov Lun""n Slctlingen... Oxool Suussko-dUtrik... KlnPrd Plant.gc bjerg?lantage... '" 00' '" '" ". l'a1.prd SIIIsskovdiltnl<t Km"UUp Aoo 1.indbinl SkoY "II KoUemonen Knu... Ii..rup Søskov ". '".. IlaUcsbookPrd '" Randbøl Su.sskowdtuikt KlokkcdaJ... 1ktI1<'T Ncdn1;koY TomballeSkov UUerup Sk01. "II GnLndcl Skov Rands Fjord T)"khllj Krat Bnød.holm Sko>i l ~O SøbaUepro OSlUJIlro... "2 ".. '" '" '" '" ". 'JO '" '"

8 Ral/dM SWlu/wuJu'n.' foma/ Sko-'ha'c oll Ulb:d: St.. ~nd... Sugorode Skov... _... Biugd.kov... '" '" '" Silkc:bot-g Smukovdimikt Silk<cbora SkU\'c '" Nordskov.... V~"e"kov '''' Ø.terskov '" Sønde"kov Snabeg:lrdSkov Lysbro Skov og Kobskov Velling Skov Thon<> B.klter Gjern Hakker... _ H0J!d ~l Salten (h"e'l!lud Skov Og ø."" Stenhule Hjomholt Klost<r M ølle m.m Vo"" '" Ulborg Stawkm"di.rikl Katborg Plamage Siri$<! PI.ota~ Thom"i Plantage.... 1M Ølgr)'d. l'lantas" Allbenraa Suu.kovditrikt Ve$lonnok og Hj.. Jm Arup Skov... _. '" Jørgen'g:lrd SkO\' '" Søgird Skm' BogIIm'cd og BjerpkQ\'.... '" 19-1 Ri.. ol! Sost skove... Hostrup Krat... '" Kah.. og a".kt ""d Rundemølle.... '" frosl... M "..... '" lk>mmerlund Plantage '00 '" Fros!"' PI.ot.ge.... S'ikoro."gi"or JyU.ud... Sikorrls.-cgi.tcr Øerne... '" '00 '" Litteratur _ 20~

9

10 Forord Von Ikovc har 0. bc1ydruns for simllllon.r den biol~. kc mlna!'oldiahw. De er hjemsted fo nun" >ilde dyr OS; plan er DI de. '''''10m produccrn; """''''''''' er cl 1IQd. Ol mlll<wenhat... '10r. En IJI:tlig s.or llldd af d. airbart eu".".d"... er er bt\".u i I<o\'c"". N"Ilc an"" Do.ndda kun d's~.n: hvor skoo..n flr lov lu II sti urørt htn '" hu.glunodnc uze. zld.. "Iil..d dur udm II bh... ()erne\.. Som opføjlpi"'i P" FN' rniljokonf=ncc ; Rw ok Janoro Ol d"..bcf.liner dot hc. hk\' 'nitalc'l Om be...iso:.r liio'un.!to>" Ol biodi~it... """dl. Md""" Ol """rpnun;..c"" i 1992 os""'qi for de dan$kc: nalu~ 10m bo:ki'" op til en "'ril& bc"':y"clsc Ir V<>n: nalursk~ OK de ilknyttede an... Slrat"Slen er nu bl""" "(nemf.m L 11.'cn skove. Derfor ""rgb 3.'WQ ha "\Ukov il.. nm sjur. indm I r :WOO mcn$ 11.2'"." ha.ii.~. nu <f ud"" ul "' skuu. ""'''' umn inok.. Ir Ved 6nuindcsJtifl vil der d.."udcn blive d"".." ).800 h. med plukhug>l L.700 ha med grzsnin"skov Ol " lul med Itzvn"pkov. Dm.nc bos gi"" en "''''n<ilr\ 0>' <k aral" i RaU Ik<n'mc <kr er udl.ojt til sart"lxhandl"'l di... rllitu< ~qpcn. JeJ hjobn- do: manac dct" "'t~1"<'$>cr«lit ror cml>ct" _ ikke rrunda i dt """nc "'P"IU\MlnCt" - vil... brua af bosm. S...wAu... Millo- '" '''''f W"""

11

12 Indledning [... 1: med den ""de opmzrl<somhed omk.rinll skovene ; d~n tr.di< vorden "I m~d de.adig m"n; bcpnsedc muligheder for " "plc... upå~rko" naur ; Europ~ er inc"""" for de dlonk. It".. "cgel_ S~nc hor altid '-ækl. ynde "douglsmu og ha'w de ikke ""re for m.n... uts.ki;vit.~ ville Danmark idos have '<1:"' $l goollom hel. dækket ar skov. IX""" viden II'" sk".. til noget oprindoligt og for manko mrnncskcr indbc""' "". af natur. Illi d/:'$io mindre er do"""al. ; Danmark lille" de D..." af de tilbageblevne sk"". ".. rk kulturpjvirkedc. Politisk interesse ror skovene Dl.. forhold gø.i gældende i hd. det "". tcuropæi~ke lavland og for.t ikam bevidsthed Om forllold" afhold. Europaride i semi"" om bcsk)1elk af n"'urskov. Semi"""" f"rte til udfa:digdsc:n af Eurup.cldc!$ "komm<:"d.ion nr. R. (88) 110m bcw"l.. ar "".ko.. 0ll natunkovc "I Mini"crlumtiucn anbefalede ""erin ~ i mrolcmslllndene at i-zrlwo:uc prognimmer.il bevarelse af natunkove.! 1989 ~tog Folkc!inge! Lov om "~\urforvahning der bl.. indcbol<kr bcsemmd.er om " slig.ko'tej ning. /\-Ul" mro.ko\te~ningen er.. fordoble de. s.kovbe\eol<5ede areal fro de nuv.. rende ca. 10% til ca. 20"1. i løm' afd. n.. ne SO-IOO år. Samme 'r kom desuden en ny.kovlov som i højere grad end den ridliacre "gtroc mod nenidig okovdrifi. Mro dette ""nes a. k"""n drrke. mro henblik pj bw. at fonge "li forbed... Jnr_ produk.ionen og al v"re'age liin.ukobdig.- bioloai.ke kulturltioon.ke og mdj"hensyn.. m tagc hensyn til fri Jufnllvct. ~.ud"n gav.k""io\..n mulighed (or sne ril I""kov Sclv "m k""i"cn af 1989 slkrc-d. Mskyttelse ar egern <Ii 1<n'U'Zb<yn "i af forskellige.peciclle b mror"ne den ikke be!ok)1tel.. af natursk(w. l dcci'mber 1989 blev <kr d"i udsendt c cirkul... e ri] It"sl<o.. ne "m at der lidt he min. doc afdrif eller fo""ag.. b.nd_ hng' som Jlred mod Ixvaringen af de bevokllninger der... blevet... gi....." SOm gammel n.urskov. I t\l92 lan=rede Miljømini"e"'.S'... 'egi (or de danske naunltov<: og and" bevarin"'... rdige.kovty- PC'" - i daglig alc bidet. Natunko\"$$tr.>.eaieno. S tegien <t en del mere vidp.nde end de li.. tc Imel' narionale anmfallnger om natunkov fr.. f.ckll. Europaridet EF og Verdenssk""ko"ll"... n. N...!en l~. ar den danske skov er i f""'cjen dd"';' b«kyue og sikre en ba:"d~.. ig udn)'t'ci$c "cd a...'" ("d~k"" og llrate Ii"n indeba:... a ca_ 250/. If løv5km"tn i fremtiden vil bl;ve Ix>kyttet som ""'u... k(w_ Af naurskoven vil Cll. en fjen;lcd~1 blive yderlige" sikre ved at skulk ud'ilde ~ ik uro.. mod de' urskovsagtige eller bhve vide... f".. med na'urvenlige gamle driftsformer SOm g... ning eller.ta:vn;ng_ Som "pfolgning gik man >f... ks igang med al finde loblite'''r i lt.o.(ukovenc.om okulle omfau.. af N.mrsko.."roltcgien. I 1993 afsluued.. en høring Om v.lget af loblieer. lal "mf... "..r hektar i "ats.kovene.fnatu~..".t<glen. 0.: er di1$< omrider rom beskriv.. i nzr"a:"nde bog. Tenninologi Ordet '''''tunkov. brok'" ofte ; Hlnlg uden a v:r" ddinc""t hvilk<: k.an gi"e mirj"onj el.". I NaunkOV!- straegien Mn}~.. folgende terminologi!idm ligelcd.. brug.. i denne bog. N~"kmJ: Na=I<o\' er de opnndel;ge skm"tl mel' komme" - dvs. RI groet skov udanske t"""r og busk.c. "'tunkn>: et øledes skqv $Om Ito.r indfundet ig pj loblien af sig.. Iv og 'IOh1 be!otjr af naturligt nd -:>nd"de er. N"uNk"" er i Danmark ""en altid kulrurplvlrket f.eks. "ed hugst elle' )OrdM.rheldning men mi j~kc... re plan"~t dier olc"llrumugt. U.. Iwv: Urskov natursl<o\' 'IOh1 siden "Idtiden har """' bel uron og kan ikke genbbe!o. U... km..n er rol' Ia:ngst gået "bt i Dannto.rk men blot fa inier i uron ud~klinll kan gi"" unko\-sagrigt p... g. u... slun: Uro" skov er en f3:li.. Mtegnel"" for s.kov 50m er friholdt fra kuhurindgn:b fra et ""nncl"(: a"gi"" tidspunkt. I..IICnge Um" ""tunknv." det rurrm..'e vi kan komme u... k"""n i Danmark. U.. kavsap'l koij.' U... ovsagtig skover SkOV 50m har ~age uron Iznge nok ti! at speciell" nruktu... et" opot:lc. omf.nende bide -zltedc "li dlldc <=cr fu<yngel_ roe j lysning"" n.turl'i<' vandforhold og mange nicher (or plinter og dyr. Typen kan kun afgro:nrs.ubjekti". Orde n.un;kov bruget ufle I popul:r.le om u... kovs.gt" skov hvilk.c er ubeldigt pga. den.ub"'1:... e og l""" def"lu"". KJ.ltUrfluN; K"hurskov er.kov Ix>t4ende af indf""e U "an.". og racer "mt al skov der encn <t kuns.'g' de ejler plantet pi voksestedol. Kultunkov bn.nd... il nlrunko\' vcd at de plaptwe dier dcdc ncer (eides "i o.r<::alol dcrp~ O\'erladc. ri! danske ""'a"er som etablerer.ig pj naturlig ';s. "

13 Interessekonflikter i skovene I Danmark.". d.". god bru f()f f1et$idill sk"'drifl Der er nemlig mange inieresser knyttet til skoven som aue Jlt'me skal kunne 'il!lod=. Friluftsli..'l:t er en af dem I forbinddse mw undersodser af danskernes natu"'øncr bar det...ul tig.. skoven Oll Stranden er de rnitu'wpcr som Of«bo:S4III<1. og.t 900!o af den danske bo:folknina: er i skoven mind.t en gang om in:t. Fonnllene med Ikovtu... er mange. Nogle goir tur menl andre løber onenerinpl<lb fisker leger nder "uderer gir pi jagt die. auer and" tina. Blandl.km...eme cr der mod."id... d. onsker til.""""n. Nogl. oniker det "ilde og næst.n ufremkommelige men. andre - o det er de f1e.te - helst vil bave en ti al goi pi Oll... ha:nk Ol sidde pl. Aflutngigt af di.se intoressef.ndl'l:s ogd indstillingen til hvordan skoven bur.. ud 0fI hvordan den skal ro"'.li... Der fll\d". mange biologiske inte""..r knyttel til skov. Det er bl""ct almindeh" ac~pteret.t vi skal pa... pi de tnjede dyre- Ol plonte""er samt nliturtyper. Over hah'delen af de danske truede arter (rodliste.".".) findes i sko" hvor <k har fundet ~lcdet der til!lod=r nemp <kra s~cieue krav tille ""ed. Sk<wdrifi Ol anden brus af. koven bn imidl.rud udgøre en nussel ror de f1este.r di.. e.ner. Effektiv brug af lkov il ""'Produktion medforer.t.ko' en indn:u." Jå den yder mest muligt. Delle bn bcl}-de al mon fot'$øjit'r at gure sltown homegen - f.cks. med d. sammc fugtighedsferhold euer d.!lamme Iysferhold pi SlCf<: are.le. Delle mindsker amallet af levesteder for dyr og planter. M.n er ikke altid opnucrbom p.t de negativc kon..kven""r for dyr og pl.mer nlr man foret."r Jådanne indgreb i.""""n. Fer manbe af dyrene og planl"m" 'ed mon kun lidi om dere. krav til milj"". Man regi.. rerer blm al de fo... "inder - Oll <l er det fer ""nl. Der skal '''fc$ on $!OfT(: indsau fur formidling og fonkning ved... rende sl<c""ko 'Y'<:m"r hvi man skal hl "uel op pi di"'" forheld. I forl>indel.e med natul"skovs"rategiens t'lbl'vel.." har man derfor afsat penge til den. uck... er til sikring ar konkrete skoworealer. Eftcnom de f1e"e af d<: danske ko"e er P""II'" af kulturphi<!ming eucc lis/lc7 pi arealer sum tidli8<:re hlr vzrct opdyrl... knytt"r der 'Ii opi m.ne kullurhislcri<ke V<l:tdi<:r til ko""n<:. De O""e danne tnraner blr Ilng o:"drift"id og 'por af tidligere tiders drift kan derfer..5 p:\ t"""me i ljlmøe ir. De$ud<:n u bearbejdning af jordbunden i.ko\' begn<n.." nmmcnjignet med i andet jordbrug og duvene indehelder derfor forlld. mmder som har ligget ufont)"lte<le i lang tid. H...u jorden dybdebo:arbcjdcl ved foryngelse af <kov kan en del af disse ronidsmindet I UlbI.. H vis skovene pi den ~nden side Ilelt Br lov at passe l ig ""lv vil en del glmle kuhunninde i ferm af pmle kovdriflsf"nne. ef ter_ hinden fors"'ndc. De Ilamle.ko'drifufenner et inlc""_.. nic i sig..lv egen del.. eder bevarer man gamle uren Ulble driftsform.". for at di."" kulturmind.r i»c skal p tabt. Sko.n... hovcdfqrm.l1 er del al sltaff. trz idet langt de fle.e skove drives med det prim""" funnll at.ikre forsyningor med de!iod" og miljovmhge d"of $Om 1m: ". Derfor ml man j""'iili]lt hø<;te """t og fikre... ny II"neration af """'" pi ratienel vis. Dene kan li"re. p:\ fors.keui" mld... sem h"er for Sill.ilgode""r forskellige interesser. Ferdi skm"lra:<:r hor en lang emdrifi~tid pi 50_150 ir og fordi.kovdriften fl "!aflede lin "i"nllige ud~k1utg i 1700-taJlet er der stadig... ~s usil<k.rhed milt. hvilken drifufonn der er den ukonomi<k bed Me. Det afluener d"'uden.t""rk af n"mtiden. udbud og eficnpllrpd afuæanen saml af jordbund ~Iogi og klima. Der eksperimenteres st.dill med n)" driftsfo... mer DS man er nu mange.eder pet burt fra de SlO" renafdrifter SOm ellen Ilar været fremherskende i dene Irltundrede. Hvorfor bevare narurskove og de gamle driftsfonner? Europa er det omride pa kloden bvor man hlr boylin:t det mindste.n:al med.kov"kos}~temc. i opnnddig til_ Stnnd. Dette g"r Sli $ærligt Flden(k i de frodige bv_ landsømnldc i V... teurop. som Danmark cr en del af og sk}old... en kombination afstor bcfolkninllsuhhcd og at jorden vor lettilll"'''ilelig f()f opdyrkning. Ocr tf inlet tilblge som kan bid" unkov og n""ten intet søm bon: ligner u"ko_ N~r de ind""ri.liserede lande "n_ sker at don ""dje "erd~n bcsk)~ter dem un!un'e for" bevare den Iobal~ bindi"cnitct b<>r vi umtidig vise vore"!jod. iii< til al be"a" de piisk. B fc$l.. r vi har af oprindeli skov og ikre ver region. biodivcn;tet. I Danmark bar man allerede f" tidlig id o\'<:ru dnl~lel akoven. dlu omlagt dem til landbrugsjord. Dcne har medført Wl del ko\"l...'o~e areal mindsked... og l slutningen ar 1700-tallel var nede p~ 2-4% af landets IMImlede areal. Herert.". inds! man al der skulle.trenll levgi\-ninll og hlndlu/:-ej.. lil f()f al fikre fuf'$}'11.ingcn med brzndc Ol I'''''''... Lovgivningen bl.." gt"nnem_ ført Ol skov.realel voksede men del "3r pi økonomiske pl"zltli""r al sko""ne ndl frem og produktions.kovene blev herefer de altdominerende."""" i Dan_ mark_ Dct 'ar dled... ikke n"urlig" sy'tcmcr vi be...- rede da i i Danm:lrk emluing i r 1800 Bmnemfu"e Ik<wforordninger men derimod en sikring.r vcdm.. produktionen. I dag..r vi al dcnaturindhold 10m har udildet sig gennem lnu$indc- i Danmark. i nogen grad er fo""un_ dcl. De er retleme af dene nalurindhold ":nu"ko"" Il"'tcgien ru.r til fonrull.\!)<vare. Der u i dag ltun bcgn<nse "iden cm hvordan de danske urskove d ud 08 hvordan de ville havc sel ud i da" hvi de fo"".t ".-de eksisteret. Derfor blivcr natur-

14 skovsslnlq;ml IDnTlII "I 00pqn"'F i hej Jnd t.t. sleml.1.e de... ewt:valilc1n" som er """reck ; $luwem lbl udb}'jics OS oikrcs Ol.r al der obl... n~ ~n ud\1klllli p;i rnuun:ns egne Jll"l"m'I.JCr ved at umn skov Br lew.1 udvikle lig mod u~k<wsiistic dl.... nd. N~tn'<gIm" C1 fonøs pli at bcsk} uc~ I.fnln.fhms}"ll lil naeurh-.luetcmc s1iedcs.1nalu.. ~alc. "I ooulndellc af rødl'mcdc dyr Ol planen".om ford... liniirc ~Yl1C't lor" ""'rkve si~ "

15 Skovene i fortid og nutid ~ dan.1<c kova tiltand "I uds"cndc i nutiden er SUli:rkl ))A'-rke af fol"l1<kll. Derfor og fordi liliiu.uovcnc i _lig grod har rødder l ilb~ til fortiden "nncm p. nedenfor den dan.ke k""h ".:" k<>nfauct. Skovene etableres Ef'er den sidst< I. for ir.iden forwanrl r" Danmark bearndtc Ul';cmc at >nd''iuldre Uhzng>gt af an... I:n!v til miljøer og d0tt5 sprwningsevnc. Ud.r pollcnallciring... i ml)$cr kan man $C a del {'"Slc slcovlandskob i O.nrnark dominered....r de nolwmmc Og kuldct:lkndc ancr pil birk Oll fyr ( f. Kr.). [)i_ pio"."" Vl>' med til 3' opbygge et muld Log OB derved d= fp'obund for and" ancr "«10'0"" kno\' lil ""nnpstoflndh"ld i jonkn. 1-1"1 var den r"rs'" af de m.re knj:\'cndc træ.ncr 0ll kom pi grund af"" udsk}'gning af de tidlige" arter lil a domine... Ito"billtde' omkring OØO r. Kr. Haswl." Ro" succes fnnnooes også at h"nge sammen "<:d. '>\ klimaet pi dette lidpunkt var mildnel Siden ""enos "" ""lli andre luvtr.r<:r bl.. 'RUbladet og.orblade hnd saml dm rollune som domifll'knde t""er ; W"'lkQ..n. Rødel.. k og q mdgik i "kq~ns blanding øf.ner bl.. pi den mere fuguge bund. Ur s1<uv"" med di...: mange træaner har f )000 f. Kr. ru"lr.ke hde lj.nma.k boruet fra 5..' Oll sumpede m""'. Unko"cn nu. formoom II ha""... ret pn<ii:l af tilsted....."..l"n af elg. urobe. curnpz"k blsoll. ltrnn_ hlon vj l d"~n Oll vildltcs!...d.tedvi.. i"". pi den lene jord Ol! nær v:lidomrider al lul.. ""ret ret I)~bc:n idet dyrene gna"cde af op'iclto.en. 111 op til 500 f Kr... de. de nltvru. 'r;qi1cr 110m Birk ud!lion;le JIto"en <>il lindeancme ho"tie mi.ke i dag sl3dig domincre: Skoven h'~1 iue det ha"de '... re:t for mcnnc<kcts indrydclsc. Omkring tr 500 r. Kr. ind... nd... bøgen lil Danmark og i lobel ~ 1000 ir blcv høgen den absolut hll'f'igste man i Danmark. MennesketS udnyttelse af skoven begynder Allerede i "Idre "enilder p~ mrnne.ke. sbn..n w:d der.. jlgt pi de Jlore: pllnudcnde P'''cdlT. JIgt Il)'lr.ket har formodentll(l medfon al Ibn..n bl... mere: lultltct cft<rh.:\nd"" SOm dl""ne bl... sjældnere o nojle endda udryd"". I YJ\J!rl' 'ten~ldcr Oll bronzealder (omknng 4200_500 f. Kr.) h'o. mcnn<sk""c ryddede skov for It wffe.ig Igerjord og Lommer ble... pivirkningcn m.ni... Husdyrgrzsning og. k(l\'hugsl "kable StOl" lys nins"r i skoven. De sandede ;'micr '0< nemm"" II beomeide Ol!. blev duf!)r rydde Oll opd)tlto. f... '. Derimod h.. l\uul undpr:1 omri.der med 11m ler baldr;er og sumpe. J!)rdcn UdPUlIM hurtilp efto. rydnulgen Og blev forladt nir agerbrugerne f1yncde "dcre: og fandt nye oreoler til opdyrkning. Jemaldere:n (SOO f. Kr e. Kr.) beegne $Om en $il.and'penodc. Nogen udvilchng lkete dos i retning af It Ig<mrugcmc cfterh!l.nden.k>g lig ned i mere: pe". man""e boplad"" og laruhbycr og dermed oad. fik fn<e rydninger. Vikingetiden og middelalderen Befolknlnll"'il... l<5'cn i viltingetjden (800_1O~O e. Kr.) medrene al sk"''l}'dningen igen tog fan Oll fortune helt op ril fomge Arhundrede. Munkckl05lrene opfone5.. ; """ l-i}'u< tid MJdddal<lcr l'oik""~m <kr- "ur r"mmer:$<t!'"iopn i u.wiljwl""iw:c p HLm.i rwmjo ~r. Di..-.."''''.... ~ t:/tumpt/ pj do draslls/u ~mjrin n <kr."ira "' ~'f+ <4 _IrU".. ~..urlrgt "'''''''''''''''11 DK Itul... prk''*''''ig<r. (J(jJrk: A"dtn<n /9114)

16 j nuddclald<rm oft~ j u...'nf omridtt "I m"nlten.( ""'fmc mulf n)oc IIjI<1'd)Tknlnsunctodcr "I -afsmd"" i~rl<. Skovm ~.II>d\l1 deuc tid>punb ''UC' n m JOde_ Fem m«i Jyske Lov ( 1241 ) bl"' egend'f ~0fh0Id si"' fal\:.1 alm".. hna. <kr ejer kongen jord<'>1 Ol bond<'>1 Ik<m:n.. o.e. viu. j praksis """ at bønderne lierne mitte f"lde t "I lade de"" vin "I kn:a_ ru"'r]in... ; dwven men ikke opdyrke jonlen. Ilo~ 1 af mddel.ldc~n ~flt"stede kir~n. koncn Ol adelen de"" position v«l at frat.g<> bonden "'1I<n til "'"' "I olden I.ltQ\ocne. Undcrsltm= med.mllrrff '" ml ep>ct aom p:rdsel Oll lmendc 'Cdble\' d"l al...-.: bonden. Ericr mom\llliooen (1536) hw kiri<cn ""ed. 'Ul poijllon Io" so~;er e~ konljm omknnc 50'1 r landets ionl -.:Idet! ejed. 40% "I de me bøod.". I (l%. Tiden fra 1500 lil 1800 l I5OO-talk.linder vi det (ene pibud fra ton... om l. om".p.alloomm.hlp m.-d si<tw""". o.en u::rhijt' m~ a dele u<ln)"i lsen d" akc.w<:n pi lutmmedc nem!" op... ItsI<'>1. l man.ge Ir bicven olw... ""ni; for koveic"n V\lnI.~t d~.kovem. ne.il all»l:rc olden. o.erfor bl"" dc "0'" pml< "I b"dkron.-de """r ~i<)"lte" h"onmod man som lkovejer.nd opvarlw 10m..."nde af mmdl"l/ betydnn... o.en..."npbc~tricrde bonde VIIr d.nmod ikke bio ;n""""'d i. udn)... de omt """'... p;n:isl'i Ol bnmdc. Det '... ogt.i ; han. inl<tedc. u..."uzc:me ikke bln> for mulge eller for 1101"1/ si< de "dok}"jfdc bund""~talloncn. II... vob«ie.. 11o"" ille de Idrmd Illi ~ ~ bonden.. mm OIOCrP til ~ hvilket narurlia:>~1 heller ikke IV bond<'>1$ ;nerer. Bonden bm>".-de lia: derfor; "Ol" uduzknona: ar 1'--'"tI'!\JI af tr.r:ernc Ved 'lliti'mnpdnften ' U::I"I/r m:>n med 11)-4() Ars ;"t... li.r t"""mt n«l "I udnyt'er a m.ni"...aner ig.nltan slt)'de rra 1Iuh- "'". M.~' ar QIM"Qn bl"" lihn'c'&iort af kr""lu"me 11er det blev olw"" d p'nliicl. Skov"" 1'1 d~nne tid... v.l" derfor OI... I1Ofe w-..krungcr en mose' mc" Ibm wubur ""d ; d... T~ \"a1" SlOtt Oll stod mtd I10f ahtand Ol... -bw1dcn '"lir ]lf1ii:gct af et... """t"'p"". J~ I»...ha"" er nol< den si<tw "m daa l'iocr Ulw!andItabc-. 1\11 del 17. 0& 18. btlundn:dc mal. Dm ;"t~ udnytldjc If sitoi... "I del Ibn~ land med(..n.. m ~kke """" dit bl"' heml... elkr mf "" dkn... b Ved lov bl"" vildnn Ol krondyr ""IP udrydde. I lande rra l700-tallel V"lld.. ;"" bk\> udryd_ det m<'> < pn... t.]iod$< Imld hand""... OCr krondyr-cn. d~dn II disk Ilad" rlodc. ; n"lle qnc Ir Land. i dag. 1'". Idstc IuJvdel Ir 1700-'aUc fik man lagl &Nnden III en bn:m.ninj ar.~n. forflld. Danmarb mport af fossil! br2:ndsclllq: denne peno<k hvilket beo.:! ti fald i bnmdcf~i '" u-.: erstalleda I "id udstnokninj d" ond" b)-gn'npmaenaler Dnudm blev Ren: dele af lindes kn:aurhoki raml d" 1a"IrJPCK hvil Ul PY ""... kuen i lrunf skoioc (..d ; m ljtzkke. H.". efier cndm!«!il<own fno l. ""'''' Ibm p1csrunpakoor til. "'"" ""'I ung!jwv Imd.pl"lld.c "01"1/.-.n. ra (InInd.r mulp.n pi "Ok trrff Oll '"'hovn for b""nd" bkv m.nge skovområder idennc penodc u<klultkcndc drc c som...vruugukov. S. 'y"cm bn denne dnj\!- f oml give c lige la Slon vnudbyllc... m h"1.kovstlnft Ved Uc'IS bclotlddolc VIIr 1I..."'OJIUkovcnc "' udhl"<"<lc It f.eu. hah'dckn.r F)"tI1 11wI... ~.1... da::k_ I<cl d" 1I"""IfI&"kc.w<: SllItIn"pdnfien forqik de Dese "eder fomold.. " ""'iiiic.. " l 1763 ~ID-nd.e den I)W fommand Johan Georg von l..ana:en Oll Ol Cl""'" ø... 'cr C.C.GrIm....m. "Y'!"" &km-dnfu:n 'Cd "' IOdf....1<'>1 ordnede 11<0>' dnft. H" foan"ncnhen&cndc UoYomridc delm op ; mndl"l/ pøcdlc:r $Om pullc lfdr\\"cs Ol n)1)i.n\. dter ur. Siledes ~Uc der tillid... '" be... ks'.. ncr mod b"n~ modem!ni: I1I.. edcl.ltm"cn. "'AHI (lmridc VlIr.fd"\"C' Oll en (ly Indtur plan ' dlcr ""I blev omride hegne fut a hindr.: ma'uret Oll "ddl' al J(WSst de uni" pl.n_ or tin. von Uncn drilhfonn var dollil"ntmd'a dyr "I blev tiilel i ~ro i o!ulnll1cn If 17()(l-alk" men do.. kom ila. pntxc de d.ns".kove afau"ndt. Ix eneste ""turl" fol"l/klimmend. nll.... r i Danmark.. r "'01'1)'1 \.Ib "IIIT\( men med '"<»I Lan"n indf"n"" en del r"mm""" nllnnttr. 1I.øda::ran bcrlt Ol li:delgran... de mest ""Iunde Ir disk Ol dyrkes oudi& alm'rdei'1t '... ~. Æt-en kom ocs' ul Danmark med VOII UnJrn "I mljl. ltalder ; dl' de hfi'pilp fun!_ I<onuncnde amt grupper d" OI"... kst af..- for ""'" Un "ni fod'j'ol". l slurnn af I 700-\.IlIn bln> m~ d" de l<ona:t"l"" Iltmoc ~ il pnvii'e. llet.c medf". Ito" okovrydttln"r da mange godser blev opkobt "I JOd.. m s.itmt)'ddet for a' ncdbrinac detl p:ld der vor blc"w 5iftc "ed ki~. Sideløbende med denne rnukuon.r oko...k bl... d.r]>.l :candcde oa: ;ndd'sj)oncn'de IINC<; DallmIIrt. Illered. ; 1700-allel ebpcnmene"" med I< skabe plamager ror.t d."~ d<'>1 udch.ucnde sandnuap. Ubcplam.-de... ndnuap~ll.". dellede do endnu i ""'-tj'ujl&= af 1700-taUet omknnll ) 4 If Danmarb." [allet og Op til i dag En forordn'na Øm "dlkil"trunj ' d. Iton.chøe ItQ\." trid.; knfl i slutningen Ir 1700-talle En ul... n:nd. m.n ""ng<:'" romrdnrn - P""bluw:lforordnina:cn _ ror de pri'... e ko.. blev acnnomfqn i ISO'. Ir"IIIO forordmna:cme kulit SkOl.. ".ltr Oll JrlQninp.a".ler adskil. l... d ]Jr.rSnmg ("" n doa: "nd"ae) Oll høsl"'t blev f."... "

17 budt i skoven. Sltovcn al<u!le indhogncs fon''''rligt ~ hu..jyr iki«: kunne \:Qmme ind og b<:lkadigc U]Jvv::5f. Skm en bl~ tillndslrov dos. dm m'u~ ikltc g:rtt:$!ic"s Oll lko~jeren skulle... rge for at den Itid var bevokse. med -. Allerede i 1811 havde man gennemfø" den omf."en de on'l.>truktureri"ll af (jo:rforltoldenc siledes al bønde... ne mede g:rtt:$ninjl$f"icn i.kovene. Til g<:ngæld fi k de gr:csningsberetugede O...rlad de <]-"ndcs. bc\-o""'de Ireale. lil pennan.nl grzsning. Udskiftningen belød at det donske landl<ob helt.. n dred. l<ol>1k.et. Skovene blc.-v omgiv" 3/ Sltnperde. dior jonl\ old. Ol afgrznscdcs af mcic' ""I!e Oll vddefin... rede skovbryn. o.. crdrevene Il derimod..nn blol!n folr enh... træ..i"". Sid.løt>..nde med di.. e tillag tog man fal pi at bringe fredkovene pi fode igen som reel skov. La.. kove fil< lov al hli. il h"jsko' c. Dræning af 1kovene tog f.n. Man anerk<;ndtc dcn regulære dnf. med Iyndingshugner f"""fo. den hidtidigr f"rte praksis med.ilf.ddig plukhugst. P. E. Millie. 13'Cde banebrydende jorubund... unde... gelser som medfone omcanende bøgeforyngelscr mcd f(jjudpende jorubearbcjdning - ine Stede. i [arbindd.. med blkning. "bn kendte allerede til "''u... Høe sel1"~lsesm<loder mel! pp. lul1"ke fn-ntskrid. ; plantes.koledriften og; forstileisen af h ad der kne\...s for Ol plantet skov 1kulle Idl'" sis blc.-v dr. med tiden plan'e' en dd bøg eg og især ito'" 1""le. med njle ~. bæ. ; Jyllnd plantedes man" n.iletnftr dels som landflulp$da;:mpning dels for.t omdannc bdet mdbringende hede.reale. til mere produktive.km... aler. Solen OS Oet Danske Hedtsel1kab fik i Jubet.f J8OOtallt. tilpllln1e' "ure dele af j}<1i:md med n~let...r. Se!. om I"'"tnt:eme op ~nn~m " '!.IIdig an~s (o. de ' 'g!ig"r gnn"""ne. udgjorde nile111mbcvouningtt.lierede i 1920 omkring 10 uediedek af d" slt!wbcv""'de."al. Fra at uds"re næ1!en 100"1. af skovareale indtil omkring A er andelen af naturskov ; D:mmark f.ldel lil ClO. J 0"/.; Del skyldcs især at det samlede skm a"a! i absolutte mål er "e~l Ca. fi" g'n~ ved e'ablering af Slore plan lage pi tidlig"".kovlu. jord. Shnnet fordeling. ( n.!urskov i Donma.k ""ISkov i forsliig drif Hekla. 211_ f.~knt (hel>1fg~ og stævne en del) Gnr:snings.kov i "";gt ind. d}teh.ver) S"""ningssko\" (eui<l. e~knl) Suky!.tet som umn I alt na"".. k"v ca. Skoveneidag '.000 >O Sdv om mange f"rstmænd se. forude ved den me" n.tur!;~ plukhugs'dnft e r den hnpi~te dnft$fonn he... hjemme Rf okonomisju: hug.. stadig rcnrfdrift h-o< den gamle ~tand.00= aren ny benand ved. nyplanl. ning pi en ot"" renafd..-."ct Ilade. TIi tider lader man nogle af de gam.le """'. b~~.t.iende SOm ka>:"t~r for de nye træe. l løbet af dene Arbundrede har skovdjtkeme...d hjælp af mekani.ke Ol kemi.ke hja:jpemidjer Oll fon.. uget viden udvil<let el sko>'brug som i produkuon pr.."alenhed er o\"crordmligt errekt;" Den intensive d}tkning af s""' ene h.r mcdf"n at D.om.rIt e. et.f Europas fu~e lande h""d angå. produktionen i fømligt dn: "t skov. TIi genp::ld har man i D:uuruo.k kun ret lidt n"urskov tilbage Oll fj l.a:ngr urorte sko'... le. "

18 Den økologiske baggrund for strategien Skover Idimaks.amfundel langt de Hesle Sleder; Danmark. IX! ""tyder Ol der pi de fl te arealer illc "ære oku" Iwis d. fik lo;w at puse sia 'l"lv. En mesc' llnrdel af Danmarb oprindelig<' dyr OK plan". er derfor tilp..." liv i skov og manae ar arterne ~r..diae.kn'"typcr for II overleve. Selvom den modttn<: d.n.u.kov pi mange mjdcr er forskellig fra Mn urskov $Qm fandiet! for danskerne bcfolkdc land"t_ har d" m"""mc.ko\~ dog cn del til r"lic'! med urskq""nc. Mange: ar organismerne rno urskovene lever stadig i Danm"k. [ Mt rllli.nde gives en oversigt ""er furskcll;gc forhold 10m har VltSO.ntig indflyddso: pi hvor mangt" og IwiJke d)t Og plon"- det bn I".. ; cn given skov. Skovkontinuitet El uomp:ngeligt ~b i di.k".ioncn om n.!urskov er.ko-koninuie. Al en $kov II" lana kontinuitet betyder i denne ummc""na a den.. ir pj el areal 10m i ""'IIC1 langt tid har ""ret bevokset med skov. At m.n ankr skovkominuiletm for vigtig lutngcr SAmmCn med de obiogrogr.lfiske ls~ktcr. Eftersom skovenc for m~n_ ge aner hn bctr;lgl<'s SOm <J<:r omgive' af agerland vil <n tidlige... rydning af skoven oa: opdyrkning af jorden kunne Iu~ udsleuel hele skomilj<j<:l og eficr sko..n igen h.. Bet lov al rejk.ig.bl alle "rtemc genind \'Indre til omridet. Hi. det kun dre;cr ig om en kortere ~riode il mkelte arter kunne overleve som fm i jorden mm. andre Uler bn klare ig piibent land i en periode (f.eks. hid "emo"). Art... uden disse mu_ ligheder og mcd lille sprcdnina:se"ne vil derimod lu".. sv"rere ~d at komme igen når skoven aner vokser op. Derfor... d... i dm ny.kov fæ".. oprindelige arter kn)1- «t til.kov end i gamlc skove. Med dc imensin sko'lr}'dninger der er ske i Danmark i de sidste Irtu.inder er mange lrter h<jisl s.andsynlig' bl....' udryddel og andte er bl... <t sj"ldne oa: truede fordi de kun har kunnet o~rlc\"e ri $ledet. SJdanoe arter vil hvor de forek"nmer ofte... re gode indibtorer for at sko""n har lang kovkommuitet. Dct gælder f.eks. en..kh inkk<_ og "'ampc~ner pp. dere. ringe.predni"""""e. Når man i Danmark lakr om sko" med I.ng konti_ nunet menet man som regel skov tom har cksiileret pi det givne are] >idcn slutningen af 1700-"l1el. At man tager udiangspunkt i de"e lid.punlo:t skyldes al Det K3l Vidm.hbemet Sdsbb f>li de. tidspunk lavede de f«.. kon <Wct Oarunarl< hvor man il.mekkehgt detaljeret bn K koven.. udst""knink Desuden "Ir Danmarks sko"e pi dette tidspunkl nede pi el tninimum ide det med rr""hkovsforordnirlien If 1805 bl... furbudt al rydd~ frcd<kov ti! andet brug. M." kan derfor med rimelighed antage.t en nutidig slwv som man kan Kenfinde på Del K.t!1. Vidcnsbbetncs Sel.bbs knrt fn slutningen af I 7()(l..t.allet hor.ksi~tcl'<t sidm da. Skoven lur dermed mind" 200 ir! kontinui... ug formodenillk meget mere d:i de skove som resterede I.lutningen af 1700-tallet formodenlhg up! af dm cnc dler den andm grund i 'rhundrederne <>p Iii delte tidspunkt havde unt!a'et rydning UH opdyrl<ning. Man kan dok ikke uden noic undcnog<:l$cr vide h'or l.ng kontinuitelen er for de enkehe skove men efter ah It dømme et der kun rel 11 sko'omnlder I O.runa~ som h.r fuldstændig ubrudt kontinuitet - d"" aldrig har ""'re ryddet OK Opdy;ket l de danske $1<0'" ser man i dak IlJed... manke steder gnvhøje som er et.egn p:! at stenalder_ elicr bronuajderfulke. har haft ryddet eller updrrkc omriderne. Sum udgangspunkl mi man an "'ge al de arealer som hlr ''<lidi 1I0«t problemer ~ed rydnirli eller opdyrkning. har StoTSI sandsynlighed ror al have ubrudt konllnuitet - det vil bla dreje'il! Om m<>sc.realcr og.tejle bakkesknln;nger. Naturskov og bestandskontinuitet NOlurskov et som tidugere bakre~t delinere som selvgroet skov af biemmehnrende lrtcr. Man bn øgtens have kov med Jang.J<o.'kaninuilet som ikke er naru«kov. ide den uprindelige n~lu«kuv kan ''''''' c. nattet med plantet skov "den at hde sko'cn pi cen gang har """"et ryddel. M"B'".tore dele af Danmlrks gamle skovegne har f.eu. l~ng sko"kontinuitet mm dækkes i daa af nlleska' som ikke rummet dc samme levemulighed.". fur mange dyr ug planter_ Skovkuntinuitet er derfor Iklte nok til at.ikre U"erle'"elsen ru. II"... og fauna der skal ogd "~re baandkantinuitct. N.tu«kov i de pmle skove vij rut'$1cn altid ha'c bide skov- os. be."md.kominuitct 1>11 IP..r d.".... ed det bed" mulil!e gt'undlag ogsl for de dit 1>11 pl.nier som har lille spred"inll"'vne. SærliKt vigtike er de steder h''<ir nalurskov"" har """ret d""et e""tcnsi". og t""crne har flet lov.t bli.. gamle - såbldl gammel nimrskov. I forbindeik med udfomlringcn.f "a"'ruo"'51"""" ipcd har man Iogt ""'gt pi at d mangepmle naturskove $<lm ov"ho~ct muligt.lmlle beskytt... Man har "'_ $kel at bevare de oprindelige ""an.. og -neer del. for di_ a"erl egen skyld 1>11 dels r"rtli m.n ;llc ikre de. "k<>s)"$'cm som er kn)~lct til de <>prindelige troei."cr. De hiemmehore"de Irtcr med tilhurende genetisk ria"un anses desuden for urli&< vi&<;iic at bt:varc fordi de med den lange udvilding pi Iledet fonnode. at rumme de "cer som er bedlllilpa.$edc det dan5ke miljø. Man bn olld ri ny nal""kov O.runark "ed al et 17

19 idlige" k<wl"n "mrid~ gror til med hj.mmth""nd~ ræ- '>II bu.bner. I'..n SlIdan skov vil ikke ha e lang skov kommuie" for den når på en jord som tidhge'" har være opdyrket men den vil '"Zn: natunkov. Ug... den opad eller n"r gammel na!urskov bn den Il "or betydning idet det areal hvor aneme knyttet lil den g.mle natunkov bn 0=1"""" bli' er foroget. Arcalkrav H..d emen der er ale om dyn:- ouer planlcaner er der nogle gene"lle m' oom sbl re opf} ldt for a ~n In bn fo"komme på e'!pven'.. ed. An en.bl for det r"rs'e ha... muligh.d for al komme denil. Dor er f.cks. ikke særlig mange artu pi iwl.."de ocr beliggende langt fra fastlande".. mm~nlignet med pi f."landet. Oe"e ha:nger dels sammen med o kun nogle aner er i "and til at sl'n:<:le sis denil dels bn det hænge s;ommen med ""'" lio"d~ dl.. udbud af I"' ""troer. Alle.ner b7:v.. af de!"c$ Ic' osed a d" nor rn vis.. """b;c. Sede' sbl ikke bio ''''''' "on nok til at det.nulre individ bn le\"e der men ""il a anen kan <w.rleve der i mang<: gen... nulone" II den ikke i hver Benef3lion sbl md'"lind" deni!. Oesuden sbl am~ll...r ;ndivider væ'" Slon nok ril a anen ikke udrydde. ; et dir\igt ~f pga. tilfældigheder. \Ian.tger at man skal ha"" en levcdygrig popu Lon på ".det "g men... henned a der selv i dilige ir bl...re individer nok til It fo" anen ;dere. En IOmmclfutgern:gd SIger al der sk.:tl "tr1< mind kon.modne indi~d"r i en """and for at den!tan ~es for l... dygug. Mutdn: ""ndc riikc"r le udd" ved indavl eu... ilr..ldighed~r. 0biogeognlfi og populationmliologi som h... ski"""" er "I".. m nar vi... pi d~ danske n.lurskove fordi de danske s~ er It"'n. opd~lre OB de Heoe lieder logger som... sml... i c.ba. af.~rland. D<-r et I."et '""Wt lid forskning o" ""''U. for dyr<:- og plane_ an... i de dan.ke skove. "'lan ved at d... or "O for.;1:c1 på do fursjulligc an~rs "".Ikrav. SmJ dyr viloftes' tille mind" krav til.".l'to""lse end.to" dl r - man h. dok i udenlandske und"noøcl...!mdet:>t 500 hek'ar ur.n.k" bn... c minimum fur o CT!e.. l" af s"bile popul.tion... f visse okologisk sp«i.i~e insektaner knytte. til gammel &tov. For. '""'"' pi den iltn:.ide niir m.n bl fonoge al 00.." en art euer et heil samfund (f.eb. en botm~) mi man diedes vi1lse 'leder bcskl~e garuke "ore ar<:_kr i "mmenh"'ng. D. tnlu1 ikke.u. ~<cd.r har muligmd fur a udi""" '10'" arealer bn mrjt i stedet fonoge at Love sptcdningkorridu"r hvonbenncm aner lel kan sp.. d... h;. de et.{~d blh.." udryddel um onge 3t beskytte mlndr<:.""ler 10m """d""'''n' h'"(if kra:i cnde org;oni$jjler bn cablen: sia under.pn:dning fra "e' l""e"r<! il c ande. Nb vi taler um skov ud8'l' d.dannc.predningskomdorer "ll ""denen ofte lovende hegn euer.nd" bevoltsnljs')"per som ligner skoven Oll som bn forbinde IS

20 V"Ju!tymHnt AjJri/l./ ellel"$ adskil'" ~k<>v~_ Spn:dningskorridorcr hn også...:rc ~ unln $ko\-bl'}'n ell~r en b""mmc gamm~l lo'sko' mm plukhugs' m<llem 'o urone Ikov:lfdelingcr. Her 1 djt"il plin'er som er afhængige af gomle og dode '""er h.'e chance for..prcde.ig fra d. ene.. cd il de andet og dermm $Omk ha.. et ""m: areal 31 opre'holde en population 1"1. Skovens nicher An...-igdommen i.n kov SI;ger med omhue af "kologiske nicher d". fol"$kelligc 1...""tMer 10m f.ek. en... het rrzsamm. en.p""kke ; barken pj Cl'"" en forbl"i b~kkl:lop en fugtig 1"'IIing ".. m. Ocr er.n UE 5<lmmenh"nB meu.m antalle af okologil ke nicher "Il sko... nuklurcn I en en&aldrende fotslligt drcvct monokulu. er da megel Il nicher forhold til i en ~grij; skov hvor d. n.'urlige "d"ildingsproces r hor Bel Jov at forlnbc ml. I figukn onrfor besjui... d. cykliske forlob af $Iruk'urclle ud'iklingsfascr i del Ul"$!t<wugtigc oj:ov "kosy<iem. Her er angi''''' 6 forskellige fa~r: fo.yngel... opvæks- modn;""- "Idn;ngs- sammenbrud.- og blandingsf.. en der h"cr isln bydel' 1"1. peeicllc f"hold for pianic--- OB dyreliv. ModningSfascn -il oftc~'.re d~n fase det 'arer I=p'. Den b... b af hoje sundc r der danner et lukket kronet". H"d".l<:;tcn <'T ubc'ydchg i denne f.. c h"nrimod der sker en bclj"tlelig forogel~ af.. ammedlameter og kron""iii1t.i~. Ly<inten ileten "M.kovbunden er la" og undcl1lw"cn er spats<>m og benal af.kyggell.ndc aner. Grad~.t il modningifasc:n bli'c afl"" ar "ldninpfuen h'or en g~nerel "it.utc.. nedøang hm træbe $'anden bl.. i~.iø VM tab.f grene oø fald af S'''gCK tm:er. L)'Sim.n.ilelcn ved hunden "ges p;ldil i denne fa og en d.1 m.k 1)"SknI:vcnd. ~ncr -il indv;ondrc. ÆldningSf~scn d.erf.lg<l af... mmcnbrudf."'n h'o Store Ir:o;:Cf fald«ri! jorden uden al de n"rvedståend. lræere.; nand til 31 lull<: hulle" kron.tage. Sammen_ brudsr.scn kan f"rl"be langsomt mm r.ld af cnte!!. "...r over en lang period. I denne fo~ "il underskonn af unge træe og buske fil g<>de (orh"ld h"". de gamle Ir"er faldor men Iysilgangcn Iii '~"'tioncn p.i i-kovbunden il "ære begræn'ict. Fonir5agC"!l sammenbrudsfasen derimod af "Old.omm~ begivenheder h'o' 'ræer r.lde. gruppevis..m r.cko. undor en Slonn vil busk. og unøe... ofte bli"e od.lagt "I Il..ilgang~n il 01<0\ _ bunru' 'gc.tionen bli.. "Ot. Forynø.l=fasen "n"ser sammenbrudsfascn og CT ko... kleri"""" ""d en kraftiø frem$piring af!1"lecr indenfor et kon ud<rum. Ofte vil.n dell)"~.nd. une- ø... Ol hu.brte indfinde SlB. N.ir de una:<' tl'oiur dlnner.".lu"" kron.ag er op... k.. fuen indtruitc1. f>c afhænger hl.. If m"nsden.f ~de hjone "g andre p.u.dit h'or hun OB It li!l... k!t.n."ble"r.ig. "

21 I op""lmfa... n sdc M ung~ ti>i'~r m~gn... T "~rn~ konkurre"r indb}tdes om lys og vand og brug~r de... ~ne'l!i pi I".jd.".."" diedes al Jtammerne i denne r.. e ofte b!ivec h0ic: og slanke. Lysinlcnsilelen under de ""'''c kronetag er I~" ug sl<ovbunden bn ""'''' helt ege alion.los. O!"""lmfucn an...r ild<e alid foryngelsesr... n mc" kan opi ind".d. gradi11 i sammenbrud... fasen. Endelig ~il d.r ofte op~e en bl.ndinisfa... som be ~r of ~n mo$>ik af de lidlif'" n"""'~ fa... r men hvoc de e' "~rl o' ~fgno:lu<' di_o Fasen ec onest karakterise.." ed en.. or alde... nri.. ion og heeroll<'ni~. Ajle di.. e ra.. r ro..kommcr i den unko.. aatigc skoy hvorimod en forstligt drevel skov il ""'''' kendelegrl~1 af kun 31 ha' e de tidlige f"ser og helt mangle a:ldningsfasen og t-amm.nbrud.fasen "m dci ses af figw"cn p~.idc 19. StZ\nnpkov vil nar den dyri<cs nten.'y\ <IJ'-I mangle modningsfaoen hvorimod Il"æ'Iningsskov ved hej Ol! c<h... ende jp"æ!oninpu) k vil -ære fanil pl fa.. me mt-d fol)'ilgdse ug op""'''''. 0"." I<or fo"ul pi hvilke d)te- og plante.."er der kan r;'... i de forskcwge faset. Specielt er mange aner bwne til... ld<ede og døde tnul" i ældnongs- og...- menbrudf...". 1m I.ng r>d<k<:.vampe Oll: in.. kter er dlt-de. sp«ialiscnt lil at I... af dødt...t. Anc!.. aner et tijpauct lys. temperatur_ og luftfugtighedsforholdene i mødnngsf...". o..ue belydu at d.t for d.n enkelte an er vig!lst at den eller de raser den er!:nytet til hele tiden er "'præknc"" i.k<ro en. Er dennc forudsil:uling OpfYldt vil en an kunne o".rlcv. pi lang sigt vm at bcv~ sig rundt i $l<om...iloo::n i både tid og rum. Den u... ko""'gtige skov mdeholder alle f... me og har dennt-d mulighed for e melel rigt og variem dyre- og plantel;y dfremt alle fasc:mc er rop«u<:nlerode i sktwcn pa een gang. 0"". krzvcr ol ko"en h.r... vis sl"rrel$o. Hvoc 610c.lru... n $bl -a:rc har man dog iloo:: now:t fyldntg"rende bud p:l. o.. undersogel$cr der hidtil er L"'et Iydec p.l. at """alo< i 'U>n"CISC$Ordencn 20_70 ha er niod"endil" i dansk lo... kov blot for at!<ro at aue fa.. r ne vcd an:nde er tilslt-de. Den intensive produklionsskovs biologiske begrænsninger Ma~ af de aner d.r er!:nyt.t til u... kovsagug sktw JrZ"$OnJ!S$l<ov euer sta:yt1jng<'kov er i dag forsvund.t eher '!ældne fordi de.pcdelle I..."cder de er Illumgige af i Slor udst""!:ninl! er fo... vundet. l'roduktionssko ene herhjemme bc$~r tyj'hk :af en... aldronde bcyo"'ninger hvoraf de nute er det.iler plantet. TlOftme <>pmr ild<e nofn særlig boj alder idet man fælder dem mens de "adts hor slor ""rdt og kon an endes ti! mobler gul." o. lign. For ""nafdrim'j"lio: m.t p!der at de enkelte afdclinger udg".. af en onkelt ojd... fa.. meru der fo. ""'nnfol)'ill"lseslxvolq;ningc' i pt"riode. finde. to ald.ruaser. SlruYbunden ertcr en "nardrili bn '...".. ud"". for vindp.l.virblinger n.. ring>udslip f..." samt ruiko for forsumpning id.. cmej. bc:.kyt"ndc og udia."yriende vir!:nins pludselig er fj(:met. Tidligere i"'"cde man ofie groft.r i d. fo... tligt drevne skove hvilkel medf"... a mani<' fugtigel.vninger og skovltumpt" er d""ncl bort. DeSUden bz"r $ ko1ebund~n ofte P""I! af ko""l mt-d "ore maskiner. Noglc anen "I!:nytoing tij fugtig bund bcl;.l.r; en tolerance overfor ~Ifri fo"old i jordbunden. D... aner vil i nolen grad blive f.vori...::1 i den forstligt drevne.ko\ pga. d. anacft)be forhold; den sammentrykte jord. lllt$cmplcr pi de"e er lyx-siv mo..-bunke og spring-balsamin som on" findes i kørespor Ol!."jbm.r i s""'.. men desudcn find.. i fugug~ lko>1a\ti;ngcr. l.. ojlchllllc.. :af f.clc$. bol elltr gran som...r ul modning$f... i de" unkoy5.agul".oltov h'... underskoven er mimmal er der ofte si fj skjule.teder og d lidt... riauon. nora og rouna bl;' cr arufanis. ikn kjassiske huiskovtdrift i "''I I..or d... i pcriodcc ikke er nogen undersk"" kan mcdf"re =k i.kon. Nogle artc Icver fi"t undu dda"". forhold men >lodro især blandt j.ordbundsdyr og une. - hæmme. I produktion!5kov benyttcr man sig ofe.f "rdbearbejdn;ng fonn "ff.eq. ha""ing fo Ot r...mmc eta_ bkring af ny<' ""er ved <'lvfuj:}ngd.e. M... gc:.f.kovbundens organismer bn tal!e skode af denne jord_ bearbcidnins- o..t liæld.r bl.a. mykorrhizadan"end. svamp<: _ herunder en...»e spoovampe. o.. har dcros my<'cliwn i d. "... tc 5-10 cm af jord.n. Vt-d harvning bh"er tnyc:~li'l... 1 i SI)»er og emmpt"]'i kl>rh ~ue Iorhane rorh.ne og mælkehane pr midlendigt tilbage eftc denne tl'po jordbehandling. Vi... aner af dyr og plan... trives ajled.. dirl'gt produk!ionssltovc" men. and" riv.. 100'. Den. ""lder Ipccielt de oner der er kny"cl til n"eskov d"'m ruglekonjic og IIRnvtkler. En ""Id<e af disse ville Je i»c forokomme h"rhlcmm. hvo. nll"1i1". illi ~ar kommet iii landet.

22 Naturindholdet i naturskovsstrategiens skovtyper NatunW"SStr:llcgicn ddc< ikke bio< de dan.te skove op efter oprindelse OH ctableri"i$jt1.:1dc i natul'!llov og kul {Urskov. Sko1.'tyJ>('crrle kl... ifice.oi ogsa.ftcr dnes drifts.. form i un k"" ~skov 5!ævningukov "II p1ukhui'uko\' {se pnncippcr.ide 29}. Di... Uwv'yper indeholde. h.. fol "g vigtig" kvaln"t.r tom ""togie" Iw" til ronnll ""i"'" og udb)'w. Urort skov N~." skov Br lov PI ligge uron i mang" Ar Iuln de" udvikle.. g lit unk"'... gtij okm' 08: de naturlig(: dyn._ mi~ proc...r kan forløbe frit. T ræerne i en unk"... agliø skov vil "ue "en5aldrende og k<jven vil inmholde mange udiklingsfascr hvis $k"'cn er stor. I denne type skov GJ)'t.:lr d" en lalli rzl<ke økologiske nicher SUm ikke find<1 i den rontligt drevne k"". Etsa:rkende ""d uron.kover all~m. B. lov ".. li til de d~r Iri $<'lv one; en alder ar nen: hundrede ir. OC"e er af.m. betydning for mang<: organismer særlig boende... mpc og in..kt~r.. mt fugle og pon.dyr der bori pmle og hule trzer. Ud"""r d. le'"cnde og døde =cr OOm Stir i d"" længe u... nc skov liuer der m""ge Stammer og ~ne pj 'kovbunden. 0;... danner grobund for en ri3 Ilorl og fauna.peci.>li...' lil.t I""" 1'1 og i doot -ed. Mange bille og.nd" insek'er er knyue til a:ammel og dødt = og gennemføer hde de"" ud'~l<iing her. En del.f dem bn Ic'"" i m.n~ gen"... tioner f... ;rg [il "Oi<s<"n ; et og ""mm" t". indtil dct i l"~t af "" '""kke er nedbrudt d. nu:get at deres m til Ic""stedet ikke længe" er opfyldt. D<:n urøn" 11tcw er ~ karakt~rise"'t ved ufontyrttdc vandforhold. Dene medfører atder; mange u... ne ko\"c lindes fil3tige La'"fI;nger og lko\"ltwsc1". Desud"" er der gene... lt cn "'t høj luftfugtighed i de u"nc sk" e. Mange Sjældne og Jirb." I.' e" f.cb. lunge_lav kno:vc"r en huj luftfugtighed og find" i Danmark kun i pinje luv$ko." med et udtalt sko\"ldim. cuu nu:d høj grund.ndst.nd. Plukhugstskov ]'lukhugst <:f den "Idte form for sko\"drift i Danmark. D<:n gik Oprindeligt blot ud p4. at man ("ldcdc det... m.n havde brug for OR Ind sko\"en selv.ol1le for gcn_..kstcn. Ocu c bide. hi."rui< for den tilfældige plukhugstdrift. I forbindelse med natui"$ko\..'t... tcgicn.. der fa... t en ~ kk e principper for en plukhugstdrift "m m~lre1tet skal sim OK p""e bio<!ivcf"site<... Ocr lindes ogsj andre typer plukhul'st som styr<r mod opt;merinø af \"<:dprøduktion. Naturslto... tnuejicn. plukhugsdrift sikrer l'."al" hele tiden t r sko\"dæu et og a d~r hc[" idcn tf trlecr afforsltcllig alder og art iistcde sam at en dd af træerne sbl ha... 10\".t blive io:ldgarnj<: og dø af sig Iel\". Man sikre dermed bestand.. og skovltontinuitet ""mt en... Ue af de Slruk'u"r som f"dcs i unkovsagtig skov ud... dog hdt at gi c ajkald p1.t udnytte.rdifuldc ""effek... euer at.ful f.. muligheden for a!.bbc lys og luft i.k<rn:n. Hiolngisk 11 plukhugstd ene '""'''' vigtiøc fordi m"" med dennc sk" drift kan 'Øl1le for at mange faser hdc iden er til.. cde op p4. mind" u<:alcr. Man \il lade nogle af træerne il' til de falder Om af od de og m"" vil pp. plukhugsten skabe lysninger i ~ kov"". Her\"ed kan man vcd driftsformen efterligne det naturl[øe mønner """ $<:$ i den urskovslljtige skov njr denne er indtruffet ; en dyna"isk U" ægt. Mange f" emer derfor a den_ ne driftsform [i! at bcg)"fide med kan gi. f1cre nicher end de nyligt urone sko"a"alcr d. cn ucn""ldrc:thed i bc1"oksnlngem~ hurtigere il indtræffe. Særligt vil man med drifts'ypen kunnc undgj a.k<wcn bliver heil mok i mange Jnicr hil~t man kan risike" ; u... n.kov SOm har haft cn""ld"nde monokulrur som udgangspunkt. Stævningsskov Stævnings- og gnuninpko\" k"mmne"" typisk de m(re lyolbne f"rhold på enge 08 overd... med 1«>."" b<:.kynende miljø "8 frembyder le\'cmulighcdct for en lang... k.kc o'1lanismn. Stævning er en gammel drifuform der idli. har ".. ret.f StOr b<:lydning for b n d ~f"lkninaen som ad den vej.bffed ig tril': ;1 bnn!de og t"c<bbbcr ""mt g:>:rdsel il hegn og pnlcr. Ved.""""ingsdrifi udnytter man en ""kk~ t".aners evne til at skyde fro "ub~n efter nedu..ring... m det SCl[ hos bl.a. rødcl lind pil noski k og avnbøg. St... ingssko""n'" t~r er oftc meget gamle men da de "edse urt!< ned ~.p;sl:. med års mdlcmrum opn:!.r de enkelte " amme Ildrig "ore dim.nsioner og sko' cn ~.clr af mange tynde liammer. Dc fu...'e Ar Jer s"" ningen kommer der mege' 1)'$ til.koybunden og s"""'ngsdriftcn memo=oliedes en ""kjl.n menem Jko cnl OK cngens "ksbetinkclwr. Eft~ r en '\:rining udvikles <kr ofte en mege! frodig græs- og url~t.i"n med et rigt OK arkt"c d)tci'v. ' lanse insekter er olh.. ngige af '"rme og er derror ko}"et il ly""inrcr hvor da'empero[urerne bn blj\"e ganske høje pga. IOle.. ind"r;1.ling 0l don "du_ ccn:d~ luftbcv"'øclo<:. Mdanne insekter er mege' hyppiøc i Slæ>"Ilings1Itovcoe der netop indeholder m.nøe lysninger "m folge af.uo:vningen. Stæ\"ningsskO\ cne. "

23 miljø er ogd lin ror ~n lang ""joo pjan~aner f.eb. orkideerne "'gblide liig".be Oll tynduse' g"ieun. Græsningsskov Gnt$ningsskov~n er hg...m Itll"'ningsskown p""gt"1 Ir mango lysninger og <Il frodig bund'-rgetation der.ed vi. bo Så "ver i es."lia cna- dl~r u>'t1'd""."..get.ion.!kn rummer i mod...utinstil survning$$kov"n typisk <'Il del ganske gamle trn:er med.. ore.. amm<t men kun lid. up..k$t af unge træer idet dt grz...nde d~ r a::<kr de ung<: skud de kan nå. Gamle og d0de ""er i gra;sningsskoven har Ugesom i d<ll uron" 'kov Slor bc'ydninll for en 10"11 række ;n..kter.""m~ hulrugende fugle og lialicrmus. l græsningsskov vil roscr tjørn og Indre buske ofte "dg"re en "..ntlig dd af...getanonen idel de har til ""snmger Ill.t klire sig mod dyren«bid. Hund"cseta_ tionen "il ofc" besta af en blanding afok""cm engeru; og """rdre... ts pllnte.ner "li vil dermed ozre lardd... righoldig. S'.. mpo og d}~live i en gra:oningukov er of<lo' (>pi rigt ug.pccid" ide' pmspillel mdlem de 510re snn""nde p.".d}"!" os ".cn af Qkoyscmct med fu..r "n "Or ""riallon og ma'is<t af nicher. En ""kkc godningsl""ende ln..ber "li ".. mpo er f.eb. 'ypiske for ""sningukovcn. M. n skal huske a de oprind"lilic ur sk<:»'c rummede <Il del "on: grz.a:dende dyr '"' disscs ~.l<nin""r pi do"en hø"r til okooyslcme (kronhjon urokse vilds\~n h... "v.j. Strategiens hovedmålsætninger Ix o' «ordned. form~l med.trjlegien er Ol beva" de domk k" os biodiversitet herunder den ""nres..u"e dcr liwr i sluwene. DO!.n.ke. konkr..- a $Z". ind pi f"lgende omlidcr: Le "dygtig<- bestande af la manlic..m muligt af 1ko... ""es d}"" plamer "li andre o'll.nl.mer kai bei.. m. D<:r skal.ig'es pi dels at beva" el<si"e"nde bestande og dd. a giv.: bestandene Sprednillll!mu!ighed... D<: danke ""er ug bu.~<o geneilske... riation. Gm rehou" 1Ikres.åled.. at dcr etable... et grundlag for fn:mtidig ud_lgd...h... nant.. og rac~r il skovbrul m.v. N <kur om"'de er ""'cg;on bl"." mp pl~"" med en slraegi for bei'oring 3f ~pl.n<m.. genre.ro"""r. A.. algrundlag for forskning og "'''''' 'gning. VN ud 1"'8 af u<un" skov<: m.\". sltabe-j grundlag for grund. I"'SIlende <Il<osysemfonkning og "udier af dynamik "I ""';klinpforlob. Drif.. form.. Fremtidige gmc...'ioncr skal kunne op-- lev<: b"ordan forskellige f""".r for drift pl"lrl<cr o.kov lige fra kuhuthis.orid vigtig gr.o:iningssk" st;i<\mings'jk"' og l... ens il det tndlllondlc "ronn" skovb"". Publikum. Nogle ar dc omnld.. der udl"gges med..rlig dnft "Uer..m uron!tov skal udva:lg'" sl de kan 'jene... m udflugtsmål h;lkct bl.a.!<nr. cr en "IS m inmum'''"""l... Der mj i """ogi og 'erminolog< skin.. menem \0 prin cipielt forskellig<: forhold nemlig "prindel.. og <frif form. Med n.tunkov er man sikker pi. grundlage for "kos}"$temet er dct oprindelig. og.pø"'onl >d'il5kc< mens en skovs indhold af dyr Oll plant.r derudo"er cr sllhk Rlh.t!;ngig af drif"fonncn Oll af h..r l"nge dcr har... "" dov på "ede. Tidshonwntc"11 fol" sra'''ip.n er c.. SO Ar og IOduucn mj set som en ft>lulp:ttdsc af de seneste inien fredningurbejdc n:;.i<jncn af sk" jo..n i 1989 og planerno om fon.!obling af sko.reale indenf" en <nr. g<:ncrati"n. En s rlig kraftig indsats g"res i de n.. nn.... e ir. - on sikring.fal naurskov p~ st.en areal.. - en.ikring IIf alle s... ISSko cn..-s egekrat gr"leo$ninp. Ik" '''''''''ings'køve og unkovsastiø< sko ". f'lm" d. 2(}()O dal tin:.ikres et uron ko".l på mindst heka" ho- ~saseh8 i n'lunkol" m~n ogd n:p""""nert"rdc n5ieokovlblandkov. - sikres samle driftsfonn.. pj mindst heb... ho "Nsagelig; nalun;k"". - $WtI en del af en g<:n~ulc.. trj.. gi r"r rn.;er og buske ud~1l'"' omr:1der hvor de stedlig<' a""unhrl suges bev... med mind.. muhll opblandinll udefra. - iøa~n.. m~l""tet (o"'!<ning for hla. at r"rh<:d"" grundlaget for bo:>liring af.k"""n blodi"""l" og lih"jebrinjic mtte grundl"'liltnd" vid~n om IkoI"Ol<o ~."mer Oll de... dyn.mik Oll u.j\'iklingforl"b. - informer.. bn:d. {~.ko\ ejere skovbruge'" og 01:01'_ publiknm om ru>turskm' U"" sltov ni ""'rligt drifts. former. Illst""bet et a".l med natu"k"' uron skov Oll gamle 22

24 dnfl"qflu<'t pj..."d" 40_000 ""ka.- svamtdo il ca. I~. lf Danmarb nu''lm:mk u..:..'m'oi1. r:>t SlOf dej ar...~ vil forwl W<ulk dm"- almuujdia fkt.. SKI. hopkondnft_ l"of.~'lonh ~ Il Iko... rcalcl Sl<ger ~ okoy qsn.. udboøes )'derl~ unm~ skovl!...l(r Og...lcr med pmk dri(ufqm\er. - elsblc"" \)(d.. sprwninfflmulighcdcr fur skovon" ru(do Incr.f dit UK plan'er. - ved ufl'rntli.km...jlnu.: udlægges del"lcr som 'ed naturlij tilgrorun kan med... "" til ud.dd~ af nnkt mod IlItUrUov_ S"''''qom "'1($ op ul ""'lsi<>n i " 2000 Og udmnnt nill&on afrapponcttj. t don forbtndob<- vil der f"liip' 'oaeniliat f!lfbtdn:1 -.don fra fonbuns Ol O\~'" om... tu~ Ol don.iden: indsats bn f.stlz"øa. Siknn If.1<"" umrmnluensende areala... rdc:n"s spociclr. hiewm <kr fonul dior 'r 2000 oor udi""" III"" ur"n( k<wlOmrt<kr. Søm udgalljppunlu: bøf yder. hgo h~kl.r urort lo'-skov sil<ret inden Ar Sm:llcgicn Ol en del me'" '~dtga~lide end de Heite inern anbt-f.hnll(r om naur1k<.. fra f.ekl. Europarido" I:F Og Vcnl<:nO$ko kongn:uen. N"slcn af dm dall'" l koy er I fo"'~n bcuyt.e "I "kn:1 m bzn:dy&t's ud!iytd~ ved" 'l'"'' fn:d... OIIItOICgocn inokba: CO It a. 25%.r kws.km= i r..mti<kn il ~naunltov. M... tu'uo'... "il COI. en fi'orde<k1 hl"".. km e:btnl ~ ".kulk udiide: oix uron mod det unko.wsaa<"e eller bh.. 'K!.ero:/in med IIIlu"'mh~ pmle dnftlforrncr... IP"'QI\II1jI; Og IIZ\"1lIIlJ. Strategiens virkemidler i statsskovene l $tallsko'..ne ope"'"" Stnllogien pa 4 ni'".uer: I) S.. rll'" in'e~der (dzkltcr en "fi:i\ ell" en """". 2) SI""" ~e..alcr (25 ~ "'..". 500 hokur). }) kqi..." lii'uj1i<oo ( opmmc:l ""<unko>~ ). 4) Rølm.f"mkO\"\'nC:. Særlige interesseområdet For hutlli" muli8'. kunne: II"'" en $li8 ind.." for opfyldd... af "'.. IC"tkIl' r..nn~l udp<'gall.'1!ol "kaldtc ""riiie n...omnldu inden fvr hvilke dot var ~" SIOr koncentr.lli<m af liatun;k... Ind~1I for hv~n... hlll in''''''seomnlde $kullc der hurti&t d... _ i I 'XI) udl"qcs Og bnk)'" el il 0"'".. "'... $IIIltmnhzngc:nd~...kr pj hvtt mmdsl 25 hcktn; men si ''1d1... ul'l"\'"li<5o:nu'l"\ "'<Kn: I'.nkdlc.r de: 'u'"" ~~e..ale:r skulle "L.... bei "' '1m: hcb... """'. Ol en <kl IokulLc -.: hektar. St0rre sammenhængende arealer Ogst j mlen ~f statll>kcw<me udeofor de: ""rii" in'eresscomnlder skolie der UdJl<'g011ils'...nde Nmmcnh:rng<:nd <: a".lcr. Fon kellen il m..nllicnd<: ""r_ lige inu:r... se<»nrider beood i m.. njldc "I I<\'al" ar allerede til'tedtvll<~de nalutllwv laml a indsauen. ikke nod'nidii\i. Iokulle rlalllzlljc" r"rdill i I 993 men... kunne lke løbmdo i fofbrndel~ med dm rutine- l!\;r;ssogo d.-iftsplanlzp-una. Ikl pjl"c"ftmi It allo suts &kovc vil '-':n:: gdmemgkt inden" IX $I"" "~nde.!"caler vil kunoc u><kholde kuhunl.ov "I :Iobnc \"Cd liden af nllunlto\' idc1 det ellers vil '1m: li..alillllk.f flnlk.. 1I0r<:...Ior. Som princippet" for ud... lllelic af de st"... ~ tuo:n~n.de.")ler lil heal<ytld~ p:ldo:r: - SJ tmi'" naui'iltov 10m mul... - Si 110'" 10m mulig' Sil m>!\iie Ikm"l}-per som muliii.bl inds' pi lands- "o Sl svr $prrd"ng i t... ld'" 10m muh&t indenfor."')!c' S:Io """urlig en $IlItUDrnsocuun& af dit 0& rlanlor... m""" Si opj'~ri<c af d...'... Ol "rdhclrtoc;drun& 10m muliil- SJ "bielisi" d""" hidtil..m mul" SI >idl muligt i tilknl1nln& IU...!"C... tunl"p"r Registreret narurs kov I'"r Il.Itssko-sa"aler 10m VI r ["(gi".. i rop)'klrtcn. o. e" ~lpung ~f namn;k"". J 987. bkv der udarbejd" konl:rcl( pl.nfonl:nfier pj hevøbnldji'nivuu i!'w3. l'iallforskrifieme.ilu"cr at d~ ollc ["(hkl_w pmle n"u.uo. c i al..."t!igha{ hil... bt-va"" u... n o ella med pmle dnfi.former. OSK pmlo.kove kan dermed f." spndninpccnrn Og fn.t<kr for rilde dyr I... mpe OS plan«10m er ajlumlp~ r pm_i n"... I m I"lI'kltc ulf."lde!>kv tuswdc:ooc _ak:r til de "'Ii- 1I..n:<K pmk """uf1.k<n"c rnddn~1 Ol bcskyun lort1 urort( elia med... rlill drill for.ltlj...bnjt&c paooondc..al 'illa"".. >ibin.f "edeii dyr ell". """;g<: "'1Ia IIIsmer. Resten af statsskovene StalHkov<:ncs "'tig<: na!unlkovc or""holdco... m n.. 01_

25 .kov som lcd i den flersidib" drift OB med Cl naturhen Sl'" '" del'c$ hali.et SOm levn.ed for dyr 08 planter ell... som potentielle genressourcer '" vid. mulig eg... Det indeba:"r bl.~." narunkovene fofy'l&cs ved brua ar d<"l oarurlig<: frøfald 08 at der.hd ikke længere konvene... notunkov til kultunkov i statulw"ene. I d.n alminddige flenidige drift af it"u.skovene arbejde. du for at det.l<ab<:. Spredningsmuligheder for dc d}t og plan.er du er kn)~et til de s:alig".ko.jrifusfonn"r og ulilrt. sko"". De ker bl.l....t "' der i 1"'_ skovene efterlades 3 til S gamle tra:er pr. hektar til hoic1' mulig alder dljd og n"urlia henfald pi.kovbunden. Ved nyan]a:g ar.kov vil der dcliuden blive ekspen mente.. med d"el særlige dril"t$fonnor som med norurlis ind.ndring.f """ rg... tion der ~"ft'" SOm urort. kov. Udmøntningen af strategien i statsskovene!\:.tunkovs.t.nitegien udmønt... løbende ""er den kom mende...»<: jr t... tegien. tid!horitwlnt pa Cl. SO " De hurtige planl.. gningsinitiati''''r som okulle k" i 1993 har nu manif.. t.re'.ig i mdelise drif.splantiltq OS kort. De er konene fra disse planer der IleDgI'... i denne publikation led.. ge. af en oversigtlig tekst om skovomr;ldcrne. Plane... b]no præsent."..t offmlligt i en hønngsfase som medføne cn... kk<: rrndring<;r 08 Ju.teringer a( de udlagte o!l"lclder. Høringsfastn inkl. forsl.g hnnngs_ ovar og styn:lsens vurderinger er gtnnemg;l.el i Styn:lsen. publikltion.vurdering af indkomne hørinas.... til udmønlningen i "... ko""ne af.t.nitegie for de dlnslu: natld"1ko"<: og andre be>."ring.rdige skovtype h"ottil særligt inte...aserede henvises. Hovedtal for udmonmingen Tab<:1 1.ide 25 iser di... iju ror di... ilr.t """ngd"n af henholdsvis urort skov i (orvc:jen urort skov i Ittmlidm OS sko" d"""ci med gamle driftsf"nn«. 1.h f...- stats.koo."<:dc omfaner plamnlc: pt ltek... u... rt skov i ir 2040 hvoraf hektar all."..de inden h 2000 il VZre Logt Uflm. De ""te JrulOnllder af urert okov er udlagt pi Silkcbo'1l F~crilt$borg Kronb<:tri U"de. og Fu.. ing" kovdi.trikter $Om h""r isa:r Ilr over )00 herur uron skov. T.llene for gamle driftsfonner i ir 2040 er ikke anf"n i.ab<:llen IMn I."dsto... lc" i;ir er hektar h... f hekt.r allc...de vil ''''I"<:.ridt i kraft inden Ar Det er h""edsagelig i Grib Skov Rold Skov og Silkeborpkovene at areakr alkl"<:de nu er p]onlagt til ".. r_ gong til gamle drifufonner i perioden 200 ] lil 2MO. Det beror pi planerne for mcv. sto... sammcnhlrngende.""kr i disse sko"e 08 drejer oig h"...t.. gelig om gran b<:vobningtr S<>m er planl.gt afd"""'t i perioden hvo... dter der $bol etable". l"vskov drevet med plukhugst. Større sammenhængende arealer Tab<:1 2 side viser de udiagt" ""rre sammen_ hængende a".ler med narurskov. Ifelge narursko... U"lltegien kaj cl omnlde indeholde mindst 25 h. SamIMn 1t=g""dc U"'rt skov dlcr kov IMd gammel drift (or al...."lific.::rc til b<:tegrl"l"'n >Større sammenhængende.real med natld"1kov. Pl.ncme omfatter pt i Ih 65 OIørre.. ntrnenha1nl!"nd....aler (ordelt QVer landeu s.auskovdistrijuer. De... g=nemsnitligc."m~lse er pi 136 ha. De"..d bli""r de.f SlOt "Erdi for bide biodi"l'r1;tct og foi""$):ning ud"..r at de gi"er «on: muligheder for friluftsl ct. Ogd i international mjlestok vil omrlod...-n" Il betydning Ol flc.. af dem vil kun"e... mmenligneo med.ndre lind... skov reservat... "'.tiol\.lllpark... Og lignende betegnelser. De «"rstc.. mmenhzngcnde omrider bl;"'cr i Møns K1inleskov Jægtrsborg Dyreho.." Grib Skov Silkeborg_ skovene Hald Ege og Rold Skov. H'er.f di.c steder udla:gg«et omnlde liørre end 300 h. i Grib Skov endda to omridor o"cr denne ""rrelse. "lummen udgør de 65 St"rre sammenhængtnde OtI.nlder ho fordelt pi ho \U"On $kov OS ho d""'el med gamle driftsf"onner. Det svarer til ca. 8S~ f.. mdige udlagte omnlder under nalurskm-s.i... tcgi~n. Af de 6~ omnldee Ile 59 $t"rre elice mindre u"l1e dok - i gennemsnit 60 ha urun skov pr. omr.lde. Dete liurde= st)'1"e1sen aom m<k"t tilfredutillende idet omrlodeme d.rved mi anses for til$<ra: lr.lr.elig "o"" til.t Inutn~ hust l...tygtigt bestande af de n.. te typer 0'P' ni. IMe um. _re nok til med liden at kunne Nmme en rimellg bes.andunos.alk af funkcuige [aser i urokov5ogtig.kovs udvildins fra foryngel" til aldcrdom. Overgangsperiode på op til 50 år Det er rd It benueelte at mange 1...ler er udllgt ul plukhu~1 eller u... n efter en o""'pngsperiode f.em. ind"" 4r 20~O. Gn..tndcn er at de. ofte er uhens'gts""".. igt cller umuligt pi Il ir at.. ndr<: m almindchg okovbevok5.ninll til varieret og n~rumær lilstand "<:Icgnet lil uron VIdere udvikling. For granbc>'okmingcr cr de. "Ild van.lteligt at drive dem i plukhu~. hvis ikke der er stærke ind lag.fm.re Jtabilc ""aner. I'or al opn;! dc. bedste resuhll er en lang ovcrganippcriod. deri" planlagt mange.. cder. PlukhugS' er ofte fo... krewt som en ol.gs o'..<gangsdrift for yngre: og kulturproeget I"... kov idet ddanne

26 Tabel l. Udmøntning af narurskovsstrategien i statsskovene. Hovedtal for planerne. u_ u_ u u~_ Uro_ PluIch"" ;f"~ '.2000.~ '- DIsnu"T M M.. '"'" '".. IM l. Bud<nJpboIm 16M IU Fb U l U S O. I" ld-.. 1M w " $. I'~bo<a 194 ~' "'' '-p ~' l589 n89 4)19. ~ _ 8. Gno'rn H ~> twl.'*" )71 m IH IO. Ilonl>am;l ". ll. J_rsbora u " 21 4" ". KIo<«h«lm... " ~ l51.2 :1650 " '' " N>b<""""" 111" &08 ~ HIl] H36 l>i9o 1453 " ". SO<djyUand. ~ " "-"""""' U)O 2530 '.0 " " r.loginl Il2 t 2~." 20. lbndbooi ~.. " Silk<bo<a ' 47.H Thy... ~. " Tiwd" ( '.9 n. Abnu-l " 469 "' 59S _ m J ~... - Gt drii\_ form«;oi u_ O. u_ 21 ~ ~ '' 1173 I O-I~ 119 -O lm ~. ~' )) " " p " " ) )44 '" ~.p J1 Oi 266 ~' '" '0." '" li 2 :!OO8 417 "40 IJ4.1 nl 119 ~]Q... I SO! '" ~' N B: D«tWtk a"øl«fonjlih drror _/ra /kr< /noupino<t j.<i... 'l<ft:n;nfl "l If"dnrinl. n- aji" fur G I. dnfifonna i all lid... inm. ø<j Iu"'""n af <k ". t}-per ga"ml drift. 25

27 Tabe/2. Endelig plan for storre sammenhængende arealer med naturskov. ~~ in<=x<nn~ s""" ~- I. I!omholm Undo-sbJ<ra. ~ ~ Ellodal m.y~ Almtntl... 1<" - b<d<o.~. G'mmd u~ "".1 ; ol... 1<)"1""'" ) ""'.... " " " IhmmrrltnuJ<n 'M o 'M SIoW)"I'&<O. 1I1y_1'lan1q< " " " ~. FUl.. Klinl~~ Moo o. '" '" Ulowk.\I"" ~ " 1. J~ /:q<nborj D)Tdt.a"" '" " '" I'in--.o V<SUmq<"r ~ ~ Irø ~. 1'~1""" C... S-am~ 126 W "...''''''' II."" 11._ m 1~6 '" GrunlH>I v... " ~ " ".. " " " n " " " " RlJJ.s_ ~ u m ~Yl. FUWDS- S~...uw. Furnectl F..."~<"l"~_ T II..." V. SL llookdam ~1F~"lnIl " T.. vii<l< 110'" '" '" S<!f<I< \... Iuw ("".rib Su. 'J"dIift <>fi uomh " " '" '" '" '" Grib SMw... l'.vum s-.. " Gnl> Su. Tn"''''r II"" n. " " " " " ~ " Gn"b Sl<tw H... i< H'"i" ".. Gn"b SOm-. ""bi"" l..od~ U. H<SIob"... H ~1<rud U ~!'~~.AI< " 1...""-. Su. o " " ~~.. '".. ~.~ o Ih"''';" Pbou.vs _tro ~ " " " " 6. Un<kl DnlffilS""" o 1~ 8... ~ Uo.:I<t M... " " " O " " Mandbl<fl s...". n " 26

28 Tabel Z. (fomtll) Endelig plan for større sammenhængende arealer med naturskov. _.- on:o.ilflo<t... 1;.1t G_ u" Ind. <1\1:. Slrtl'i' s.....~ hnc:... -~... ""... ) 7. ILool<o'Okv 1'00000oLlr o>mttdn m '" s..."".." " Hod<rsl<" \' <=r.!t<rv " " OmkrUo;;Jd"M<m<. " >01 IllJbjeq -<1<to1 oc Pbn. " " """PnI ''''!!n. ~ Oll 1'1... 'M " ~.. 9. Pahclnl Gud<nkn. t::iid." I<no Kolkmonm Ion Nykirk ". Hu""" s..a-.. -' Skjom A W W IO. Sdbbcq S~""~O>< omkrini; '" ".. \ <1... Sltew " '" " C>itm_ " " " HoIdVibo" li.ld Ilt< m«llnjt" ~ W FO l~. -~ (""_.. O>< '"«I F_ " '" Vontl~.. s""'" ~ " "~i<orj Mollr. oun/.ior'>d Hy(kst«l 11_ (lrurdand.\1... IIIClF '"«I S " " ".. l) liudm>.phol'"."~ '" '" '" Sl<>ødbi<rsl""" H " " l~. I'yto SydlanplAnd (Gub...t.ovmc) W " U<kn1>rd<lErhll<omrida" ~!<O:otdJ)'lWod u_ Ol&ry<l<.~ ~~- '" SI<;on"al ~"k<w ~ &!fdw:olm s""'" " S...".x Sk<r< Fdd""" K.rdh>".. 5_ ~ '" " " " ".. ~!'lan lio;rr Io;no. ~ ~ f'u.r;... Kno. V"md Il...t< " " l I TQ'...".. Ul\! l.~ll. ) 11>'0< ru... io>dflt.om... m..." d<l af d< udloi'<... " " " -.

29 "!>evo!<5n;ngot kun lodc. sig <werf"" ril artl- og alderl_ bland... ibtand >'ed alttiv plc;': ig<::nnem en l""'g<:... tr_ ""l<kt cnd '0 IT. 0. er siledes vigtil!' at forsl. de kon rom gcn &I'"e. her i bogen iltk~.nu. en ribtand kml umidddelbart kan ""la"es p~ en &l«l'ulr dmmod piallen for den f'remlld;gc drift. Ar'ukr med ;gnoru. for ""'ri. kov.p"ndcr f.cb o e. skov rom indtil 199) var; nonnal dnft. og g<::nnem.pc""" af aue.kovtypcr helt 1;1 de ~ omr..dcr. rom; fon'eje.. havd.: en urlko\'ul!'ig nruluuc. l$.01r l folbinddte med Cl>lblcringtn af de.."... m_ mcnhængende eal har de ""re' nad.. ndigt a' ind drage delare.ler rom ikke umiddelbart rummer narur- SkOVSk""liecr.!X'... ke Mde for a opni tilkito>jig store... al<t og for a ill:rc J81IImcnh"'ngondc &l«lvomdd... ar haj "'r.turtnlh$ig... 31".' pll:tnge... 'i&<. Seh"m en del.f de udi_gie bevolunger siledes pi bndr af plan. granslto>' dier af ung plan 'c lnv.kov _il de i kraf.fplantrnc bli.e Yigt;ge for helheden O\'er en Izng= ~...kke nar de ændrer ig; mere oprindchø reming. En SlO. del af de udjagte omradcr med plame gr.on bl all... af løvskov efter f.. ldnins af gr.oneme of... nir d~ er hugsuno<!ne. Grankm'e alt efter om.u.ndighedeme afnaturl; lo~lu" eller i vi.se tilfælde af plantet i'''mv.

30 Principper for de udpegede arealers drift Principper for urort skov - BAde natunkov og kullunkov);an udlæg" "nm. _ Fri dynamik og proccucr har IOpprioriIO'. Ingen hu1. Il~ fjernelse Ir v«l Undla"!! af he!yn til Itovsæ"e.. sikkerhed eller p... ge. - Grofi. ii$ioppes sj an-a"di"g Ophurrr. G"nnem_ &'o"d. '... ndafkdning fn "<;for den urone skov m' dog dl.5. Vandstandssvingninge. fra hav S<I euen... ndlub er g''''n~g. ""<I Ol tilf"" eks"" dynamil<. - Som ho""d""ol... au. ane.. Itonlw=ncc... fril. l... rii&c tilfoild. un mindre nalurpl.~indg"b k<lmmc pt tale..amm pl.~pl.n udarbejd SpNjminlih g~sknjnll og jordb<:arbcjdning ma ikk - Kø...1 med.nktorog tungt mukinel mj ikke ske. - Som led i en detai!planlægning forinden el.""1 "erpr il urort kan di''''r$<: indgreh Ixsluncs. Ede. heg_ ning for foryngeis" skab<:lse ar Iysbr~nde ved hugst tildnlng af fældet kulturskov med naturlig tnuru blanding osv. - Hn. g"nbenring ~Uc< and<~ forhold taler for det bur en bufferzone dri":. med.."ig<: hen!)" - Till:nyuung til dynamill: Mur (kystsju"d O\'"".. m mcl.." tilgroning) er.l]:avnlil idel PI"OCC'SSC1" som succesion &omme.. - Si mange alde.l:jauer ar Cr 50m muligt bor indgå d der (kke pil e tidspunkt i &.mlidcn vil mangk gamle '.-:ur. Glommd 11:nv h~r en del tnttr ""rmer ig f{lrfald er et.(i<>dt ud8~punkt id" nlturforytlg.=lk ~l ske lan!!"mt og d naturligt som uonkeligt nlr uealet er utun. Yngre tilgroninpskov >Om ikke bat v"ro hull3et er et and.. godl udll"nll>punl:t. Til' Vllrende II"'Wer elm"..;'.. dre\-et blandko\' med mange træaner. _ St""kl I:nlrurpivirl:cl.kov domin=t ar en ~nkelt træ.n er minde egnede til li udl"'iiii<'it urun. 1ft II"'Wer bl.a. _jkhauer' af b"g mcn ogsi vi.. egem. _ Friluftsli-el bor norm.11 ikl:c bcgra:n.a. Formidltng af urone.realer 0.1]: grunden til deres ' rodede< udkende bor "..nimod forl:jaro. Principper for græsningsskov _ G"""ing med en il ncro ancr afhu$dyr die. hion" vil ""re de'lypiske _ T""". bc\'ares i! ""11" mulig alder 0.1]: døde trætr.. m v"hede... mmer d"terladh i VId udstra::l:ning til djt Ol. vamp<'. - Hugst af træt. bor skc med Mnblik pi al opnå knlrlig<: I"ngelevende t""er lir nere forskelltge h"mmehørende IOVl"".n"r. G~mle t""". bor ikl:e fa:ld... _ Evt. af\'anding begnmsc$ mc$t muligt "I ""domtider &.mmes d id mulig<. Græsningmyk ';lpo..." de lokale og hi'lorisl:<: forhold. D~ forskellige gnr:u<:nde dyr pavi.juor Undagtl forskdlijl. H vil dj'rene ikke kan tri= ud".. gedsknilli af arealet bor """"ingstryuet... nk... elle tilstødende hedeellt gnl'sarealcr inddrag... FOI)"gdsc bor $1:<: 'ed hegningen naturligt fremkom_ meruk opv.. ltn fremfor.. ed plantning. Hegningcme bor Ibnc$ d tidlig< at foi)'i\gdsen Il. p... afp sning og udtyndes af dyrtn. Vi... sleder kan P<'riode. e!:slr;! la" græsningsu)'k evt. '..re tilltra'kl:chjl til al gi-e faryngdllc. _ Dcr bor st vid mu~gt indgi trtg< lc"et m""t og lignende i g... ningssltq\-e. Store indhegning<:r gi""r bed" '"VIation i IP""runl'tJ)'1: og naturforhold. - Jo.dbearbtjdning og sp"jtning undlades. - Friluftsliv inldus;' c flere jagtl}"per bn j vid ud SI... l:nilli p"kttsercs i g~ninll>.ko\ uden Ol natur ""mierne abd.s.

31 Principper for stævningsskov - Fon... uelll<: og g<-nop'''l!dll<: af den IaIIurhonsk betingede drif1jfonn har topprioritet. ~men SOm lavskov.ueroom mdkm.kov. - 11den meuem hugst.rlslzynlng...!llpanes de loble og historislte forhold. Det bor til.lr.i:~ at t..-e fl.re aldre af gcn''a:bt tilstede indenfor sl"-en. - Træ.: nu. som udganlflpunkt udnytt..s frit. Hvi. de"e i en konkret.kov an... O! true naturv\lerdieme. ber ~ko\'en ove"'cjos udl:lgt urort i.. edet. - Jordbunden slcln..s ; videst muligt omf~ n g. Den er ofte næsten uberort. K o"1 med tntlno. Og tungt m. Skind b.:j!i"l"noes mes muligt. "'Mnding Ixg""nses mest muligt. - StEm.ing kan '';'S<'... der med rordel kombin~ med J!I"l"srung. _ I tidltge""..."net skov. som har ligget uron eu.r ebteni dr.vcl ; flere Anier Itl1n det re bedre at lade uulet ligge uron. end at genopt.g lintling driften. Principper for p!ukhugstskov Di.. principper for plukhupi er Specielt um""""t til naturskovll"r;uegien. Driftsronnen er en bevidst n~!u""enlig.. riant.r den. uordnede "lukhus'''. som er prakti""ret p1 forskdltgc steder og uder i Europa siden '\l idddal<ic"n og som vil kunne ford«tmme u.llu.mkijl1 af n.tul'$kovs.uategien. - Skovarealet hold..s ved"""nde dækket af lkov b<:stl. ende af flere træarter og aldre iblandins. Dene er et mll i sig selv. idet det bcvir!<er Olabik Ji"S ilkl. for ko cn$ d)... og plant<'1. - T""" huggos med ronkdl;~ fornd! for "j(: L)'$J\ing for n.. ur~1i o"""b. Iyzninø for. k"' bundjflor.u::n. tynding of hen.yn.ii ".. =do tr.ttr udnyttelse: af.. I:onom"k...rdifulde... er osv. Ren.fdrirt og!lade foryngetse. bruges ikke. D<!dl "ed eft ~.lad" i vid uds... kning til d)... og ".. mpc. Som h""cd""el bevares hmende mimmum fcm ti! ri tra:. pr. hektar til "".. t mulig alde. og ertufclgendc dod og henfald udovn at ot...scntlig' antal tra:er hold.. I"ngere end nonn.1 omdnft.. lder. - Foryngdsc okcr ved brug af naturlig 0"1<n "'... ""d<:r hrgn. HVIl "gtige an~r i dm! gamle skov f.cks. cg ikke fonnir at foi)tlge.ig seh' kan d. dog ind plames d vid muligt med lokalt materi.lt. AUe tra:aner der indgår i fotltlllcl"n hor sog.. opretholdt I skovbestanden 'nld. pil. birk. asp ro" dm. Ion m.fl. "ner st>m ; fontlig drift oonn.lt ud"""". Tynding Og u<fr"nsoilli nu. Ikke.ru;it.!ig. fa'o";" f..it!!. bog. N!letra: kan optra:de som tndbl.nding. tu... i vi.s" tilf"lde f.eks. Iko\1}T. va:re ho edtnunen. Jonlbearbejdnlng be"""... mest muligt Og undlad... helt; egne. h"or foryngelil<: erfnrinp"...ig1 komme. af sig selv seh'om dm kan medfore ube\'oltse<le lys" ninger i perioder. _ AA.. nding begnrn... mest muligt. - Sprojmtng Og godsbllng undlades. l'1ukhupt vil ort" va:re dcn gunstigst. dnf.. f~nn h-01" der af hensyn til IYlI"""'ndc oko-bund.oora. '""m.. skovsfunktion publikum eller andre forhold JuT." "or.tabtlttet i.k"... ilot"nden. Principper for anden særlig drift _ Grrsning s...ing og plukhug>tdrift er In: igltge 'n'''' af ""rlig drift Og beteflllc' saml"t. gamle drirt. fonne... Ud"'''' di... kan en ""l:kc mindre kendte. f.eb. lokale driftsfonner som I"vcng!>drirt. omfa"...fbeg"bet 'Pmk driftsfonnt... S"rlig<: fo.hold som f.cb. mcget... rkt publikum pm dkr hen')tl ul d.rha" aner kan medfore særlige tiltag eller al\igclser fra principper og gene"lit retni""linler. Specielle dmsfonner. SOm f. It!!. lo' "ngl-drirt høs.1et i skov m.v. bor pral<.ti"= når forholdene tale. for det. - ly... k<n.. af natunl:ov i og nllcr I»'or Ixtr dn~... mcd martgf! gamle rnttr oa 1Ic"anng afbtld. 516ende Og lig. Kend~ dødt "Cd ti! en is grad. Ocr Ixtr s~ en fonnid ling til pubhkum um at dct efterladte tn< er til gl"de for fugldi ~ t "g en I'H:lli and" d)... OK... mpc m.v. Kultunkov kan kon'.. n"... ti! natunko' '"C<J at O.. r lade ~"akt til uron tilljd>ning ~ftcc hugst af kultur_ OO""n. I an<fr" tilfa:lde1t.an ok" etableres "ed at der ud"h froblanding.. _(Jobl" ttzltncr. lj<>g vil d" ikke h.r bli... 1.le om nalun.kov. 30

32 Sådan bruges bogen HO\'wformllcl mcd d~nm bog er a' ~bh.. de 51al1' cic<k na'\ij1k"""mridcr li<)m bk... udlagt under naturslr.ovssl"".gicn i I99S. ReSlen ar bind l rummer cn be kn'.i.. af de udlagt. naursko\'somcld."... for LilJe_ bælt. Bind 20mfIlter omridernc i dm v... lligc del ar landet. Ov.niglcn 0''''' narnnkowomnldcmc er b~~1 Op Il den følger.lalssk<l'd;irikteme i.ir.betlk rækkefolge indmfor de to dele.rlandel. To ditrikor (KI... ~l.rhcden "II Tlly) er udeladt da de kun Qmf.ttcr ube" tydelige dier ingen.".l.r berort af narursltuvutnlt<: gien. Kon nedenfor 'isc bdigø<nhcdcn ar ""1S!ikovd"uikcme. H'-cn ditrikt indled.. med en dislnkubeskri"ctse h o'; de igtigslc lal og n.l"rforhold pi dismktet omloles. Hen:fter f.. l~r kon 0ll beskr;"el... for de af di "ril:l... "m.-lder.om er omr.u"t afs".neg'cn. 1':1. h"en k<ln er der utdl<gnc'.ignatur.o" ""n ~"r hvordan Om_ nldem~ slul dri= Man kan herved so om $ko'""al.r 1a-nI«:S Iog! uron d""'tl efter gamle drifl$f(l1'jjlcr eller den $lrtliøc n'lurv.nligc plukhugsldrift som \KUr"..1 ; '''''I<lPen. Pi nogle kon ~I der...'" flere fu.. kelli/l".ignaturer "..ni hinanden. Deue indike"r al omcldet drives efter Il." forskellige forskrifter. E. omrim \:an feh. godt mld" blive d""'e\ som gno:s.ning.. kov oglt"gges urort h~s man I.der områd!:! græsso "g træerne.ui til /k falder um af sig sel.. Af htn»... lil '".e.gkuolig_ heden er del dos ikke aue s.ede< alle former fur drif. inden for de enkelte omr:lder de' er mark...' p~ kone. H-or.Idanne omr:\der fo"'kommer mi IJIlln "otte sig lil dcn ledsagende IdS[. Onr:ldcrne drive. generdt efter de ""ernrdnedc fur_ krifter; nambko"u1ucgicn. O<:t.bl dull: bernzrk"" at der; n.;>gle af omri/krne kan ""'''' mind" af'igd.o" hvis...rlig<: natur\"rdier i omrim.kal 'ii&od... eller hvis de er sto'" okonorni.ke inle!"e$~r knytle. til omridet som man har skonnel kunne ".Iiso"" uden SlO'" k'm""'."n"r for n.turindholdel. Afvigeloer fra drift... f""kriftem vil "flcsl ''''''''.ngi..t i dcrt ledsagende '''lut for omride. Tekster til konenc bc$kri"cr konf~ttct oll: i generdk 'end;"g.r h""d der karakt.ri"r de pag:rldende om r:lder hvad der er bevaringsværdig' og hvad de'.ul.k. if"jge udmontningen af... Icgien. Se.kri..I"rn" af omrid""c er megel ""rierende i omf.ns '" i"'ndis!>ed.fhz ngigt af den umiddclhlln lil~l\iicligc: iden om lokalitelerne. Be.krivelsc:rnc af.ko\ omrndcrne er ho"edsageligt la.. 1 på baggrund af kommc"a"" fra ~vf"cd.r OS.ko rid p~ disribernc illæg til driftsplane edr. udmonloing af no.'ursko sstrat<gien Natur>ko"C ; D~nmork Vand"'lursfoldere o..... igt o"cr BoIaIli.skc Loka. liteter Fuglelokaliteter i Danmak F"de<k omrider; D~nm~rk ug Danmarks Natur. Bagesi i bogen lindes en lisie n"er d. vigtig$!c... rkr brugt ved uda~idel.. af ""~. "

33 Bornholms distrikt Frederiksborg distrikt

34 Bornholms Statsskovdistrikt 9<>mholms SUIl.. k""ditrikt OInf.nu lah 3104 ha.1uw med langt."... edel~n placere ; de «nu'llit beli~nde kovkompleks Almindingen. Herud" c. f"".. lter distrikte 882 lul!lqm er ubcvqkxl. Bornholm ad.kill... sig.kovmz.. ig' fra del lwiige land fordi klipperne byder ~egeation""..rli"" ok"logisko: (omuld. O"~'1 den fontl'g" indsats kom senere. Hal'delen af skov:!"ajeme er bevomt mm gn.n andre njle... cr (i... skovfyr) dækker ca. 10'1'. mens lovtræ.odden er p.:i co. 40"/0. tø... ko>..n dominercuf cg "Il bo8 og de bornholmsk<! ~"e rummer "o&lc af I.nde" 1< rs10 naurlige vin.=gcbevobningrr. 0" bornholmske landkab er ~t anderledes end de øvrige Danmarks. Del er kendetegnet ved a' grund Oeldcl 10m har dannet del direkte underlag for i.. Trommene ligger hel! blon. eller kun d.. kkc! af cl tyndt mor.r:ndag. Grundf"ldc!> gnmilfundaltl(:nt li"' i de «ottalc og nordugc dele mege hoi'. I H.mm~rknuden nir """inen on hold~ pi 82 m~t~r i PlI1Idi.bakMmc 110 meer og i Almindin~n med <IC1U højese punb nir gnninen on hofde pi 162 meter. Endvidere p""ges landoumt af I... grundfjeldsblokke af alle... =I..r som iscn h.r tranlponeret med sig og efterl.dt over hele ""n ved.fsmeltningen. GrundfjCldsomnidets altdomi nen:nde I.nd.kabstræk er de m.nge s"række- Og sp.ltedale. Di er op<.ioe ved a' isen OK ""d ""dc\ har erud~n:' i granittens svaghcdswncr. luim"" 1'1 Bornholm.. lid.1<øli~re ""d i ru" "'rige Danm.rt.. Fonin: kommcr 2 3 uger..ncn: og ozko... "oncn edidt konere. Oprindelig var hele Bornholm formodentlig sk" dækkel m"" "-driften 1'11!ni< til byggeri og b""nd..1 og en Slor udnyttelse af.n:.lerne lil gnesning lagde efterhinden skovene ode Et forbud mod brænd""kspon f" Bornholm og "" ncltl«andn: fo... g 1'1 at hind" tilha~gan~n mi$lykkedes. En uf årsagerne ril skovens ""'ng lende CV1le lil at forynge sig har været den omfattende gr.rsninll af kn:a'urcr fl m.m. Ved bcjd'ndel..n af 18Q(}-t.aUet var der kun meget lidt skov tilb.~ 1'1 Bornholm. Dct eilefs U. 10n: kompleks Almindingen var nede p! 160 ha da man besluttede ol Kcnrcjsc.ko'cn. I da.. Alminding"" e.fland"".. "r_ ItC skov komplekser pi ca ha. Ing... bogcmvoksninger fand.es dmgang og poll.nund~... gol..r 'ydu pi It bogen heller ikke tidligere var..."iia.imindelig pi Bornholm. Ocr findes i daø diedes ingen gammel nlturskov af bog pi Bornholm hilkel star i skarp kontnlsi til det øvrige Danmarko ""turskoyc. Bogene vokser dog i dag fini pi Bornholm. Særlig bc:m"rt.dsc.-.ozrdig.. en planto"" fro 1878 i Almindin8~n som væl'cd~ i 1<)67 "ormen og siden hat flc' Jov Ol ligge uron og hvis ud vikling f.. lges viderukabc:lill" Denne.. med... "" und~t n.ursk0vs5mllegi~n. Ikmærkcl... værdigc er op1 tilgroning..mvene pi H.mme"'n hvor dele af disse kan betnlgtes som ung ""turskov men i blandt dem er ogd. beplanlede.realct. flcn: af omridemc hit Slor lighed med de lyske eg.krat uden dog al Mve samme hi"o"" og kontinuitet. lait udg.. r Bomh.lms Stats5LJ>"distri.kt$ bidrag til na tursko'sst"'""cn ~O) ha. rør 19<)) V;lr kun" lul UNn mens d~ne "l i 2000 sbl v"re 180 og; 2040 sbl 185 ha ligge u..n pa distrikte'. Af de garnl~ driflsfonner il d;'trik'~t i lir 2000 rumme \02 ha plukhug8tskov 214 ha IP"Z'nings.kO\> og 2 ha stævningsskov. "

35 Ekkodalen og Lindesbjerg Almindingen Almindingen 1)(0 statsli~ del af AlmindLlli"n Danmarks u..djennrs" skovkomplelto tf p.!. C1I h. Na.""t AJ mndillien henviser til at dene k1ip~fykhe "mride i "mmd id li hcn klm en fzlk grao<png for It""'g ug lir. Ahnindml!iCT1 V.r p' dtne luupunkr. o"."<:cnde d.:rkkc aflyng "li kro. uge for 1800 Vir kun Sod. 160 ha af Almindingen tilooge og da bc:slunede Rcnu:kammcn:t at gen"'lsc Almindingen. En ung bqmholmer Hans Rum.r bl"" mn:lotjom skovridor us i de kommende!n'n blc~ skov.rule under R"me.. ledelse r"" bc:u"iigtelij!t. En ~gtjg ~ru.g til a skovkuhur<:me l)'llide.. 'ar Indhegningen af.... med et stengærde som forlnndrede de græssende dyr i II "dc op""l"n DB tni!er. Mod.tanden mod slt""""""ingen VIIr stor d. de bornholmske bønder m'sted" gnt.mng.."uhllhl!der men efl... hinden oom 01<"-"" vok$«le!t<::m blev R"e. g:anskt: popul". pi om og ro mindll$trn finde' i dag ; d~n pm!e pl:mlcskol<: Jtom<:"mllld~. Almindinljen. iordbund er meg'" ""ri""e. hvilkc. K'S Wddigl pi shl\'bund$~tg<!uluonen Sp"'nMr r"" do mes! nærinllsfonillc lyp<" iii d~ mo$1 næringsriii". l den 'esi lige de! ar $kovcn er der f>oiilc.. ed"" kun ellynd. ""olog O"" kllp~n. II"" er ItI'I'Z"tI<:l OIær!n ku~rel med I.lngr m~rk.on1c bakkcr og dat.. bl.. "Prtkl<cd.le. Den o.liige liel er me" iævn lerel og VIIIldhdcndc men ligger ogd h"ll i le... nel (med hojd.. omkring 100 m O... r ha"el elle. mere). SI"rSlepMIen af Ahnndingen dll:kk..-. ar nale"""'r i~r rndgran 0ø i mindre: and skovf)"r a:ddgran "II herk. Der lind"" dog og'-' SlOre:.".ler med bog "I "I. H''Or grondr"ld'".ikker frem i Almmdingen kan der lind.. Sjældne brcgneancr $Cm son rundlinn~ og n"td"k "dd""... m b:rgcrb.. gnc. El spcc"lt el<:mcnl i Almindingen. Dura er fon:kom[c" af nordiu nal. $ko...n... "'m h.r spredl.ig henil efie. al nileinaplant."3geme ha. niel m... alder. Her bn bl.a. nævn~ de Io ""'8el.j.a:ldnc aner kjnkke-;nlel1l"'n og.ka:nnblom.u"l vintel1l"'n "'ml en";dig Vl"le'lP""n ffiblom_ 'I'~' "onl~n "g lin"""'. Det d's~'ere. m SlO. bc$!.1nd af "'vild l Almind"'lt"n..m bl"' genndfon ul ""n for ca. 100 i... den. De. f"d.. de![lldcn m""ite ""'''. da sygdommen skab bar udrydde' hovedpanen ar bcllanden. AlmIndingen udg<lr en s.ærdclcs 1.glig }... glcl'lad. for.kn\"fugk. h"o"r en llng r:rkl<c Sjældne og f:l131hge anc. bl.a. \-alckli.. hulduc hegc.. ngcr og Sl>Ttl!p"'t1en b" nl'"n". (kr p..... mange rovfugle pl m"k og >lnn: nukl<c ar Inner kan fo... cg cf.mr s.. i lufien <li: af og il Tal'ende midi ~ ""n D en østlige del af Almindingen Den o't!i~ del af Alrnllldinll"n bestb.f dele.f Kold<: kilde sk"'llan i nord og Undebjel1l l yd. hil omrauc"" 5 1 h. i denne de! ar Alrnllldinll"n af n.i'\u"$!ocwsplanorne heraf!ægge![ 24 ba uron. og 24 b. dri~ \~ gamlc drijbforme. l Koldåildc er cl 7 h. mm t>ve.d"".. nnnlde En<: h>"rhln udlljfl til græ"/lings.kov. Lind""bjerg er navnet pl <:n tidlige'" grusbakke..m nu =Icn er I\Qngra el. S[Nna... enc Undebjerg og Rnlem05C (SIen """liggende m""om... de) Iyd~r p.oi. der lidligcre har "ui.."re en lindcbcvoklning d. m.n dmgang udv.nd b.. 1 li! reb af lindel"""". Id.g bo..'r mlnll" af afdelingerne af sk""f)"t og roo8"'n. Dog flllde. det mindre parucr m.:d 10\."."" bl.. bøg og birk. E I<om: omride... 1 ro. Baslem"" med cg birk og lkovf}t er lldl.jfllil hcnhold5\;$ r1ukhugsldrifl (30 haj "I uføn skev (lo ha). 1'Iukhu8S~llel er domlnerc1.r b;rl<;.dc""" ~~_7\ ir. De.uden fuld... h" cl mnd" <)\"rd"".pnni. IRI urone."al c. med ca. 90-lrig cg og buk "''111 <lp til god 6Q-lrige ~T. Endelig c. Io mind.. omnlde. i Unde.bjc'lil.koo.llan udjag'.om "ron.iu;iv Omr:\dcmc dumrnc1't'5 ar brrk I ojde.. n 30-9'0 Jr... nn lid "Id.. rndgran.

36 BORNHOL MS DISTRIKT... "" "' LJtD[~t.Æ.~... or "'...". -

37 Ekkodalen Ekkodolen ~t IO km Long og BQrnholms læng$.e ipril/kkedal. Dal.. deme udgøru pi lange..."'kninger.flod_ rette k1jp~"ægge d.. r danner knntra:ot til de frodig<: enge i den 60 m brede dalbund. Tidl;gc:re blev ~ enge ~t men idag... IP""ning<:n S>I godt rom opgive. s;i engene er "Cd.t gro til. I bunden JfEkkodalrn løber lzsi der har II udspring i BIIS«moscn i Almin_ dingen. På EkI<obkns side findel cg og bøg samt en sm ule> lærk. En del af <gf'<nn:mc er pmle (O\Tt 160 hj men. bøgene et op il 120 Ar. I Ekkodah-omnldet eri.1t 98 h. udpeget undernmur- k<l~uatcgien. Henf obl 4S h. l.. uol urun og 53 ha ""vend... ul pmk drifufonncr. Et StOn område om_ kring GamJeborg med 12\M1rig bog <Ii 17o-Irig eg sul anvendes til plukhlig$'. Omnldet omkring Hallebillen BQ<gcw oø UJ1cborg da har JiU'" ben $Om ru" siden 12~9 skal ligckd... drn-es med plukhugn. Ogst her vol<scr 120_hig bøg og I 70-lrig e/l:. o. 4S ha d... IiU<r hon som urun.kov omf."er bj.. den sydjige del.r Ekkodalon. S"rli/l: ineressan' er et 4 ba.. art område udlagt som uron.kov tik '... ' ror BQrgeS0. lkvoksningcn bcstl. af 120 år gammel~.k<lv som i 1967 hl"" "'ml ar Sonnrftld og herefer har Ilet lov til. ligge UfØn hen som videnskabeligt folsøg! omnldc. E4 ha S'On område med cg bøg Og!.nk ud I.. ggc. rom uron s.kov inden lr Store dele If der udpqcde område i Ekkodalen er a bc'ngtc $Om... turuov (dog iue bogebc..bning<:me). P.:I de l<i<fnn.. k1ippe""'"e i Elr.kodalen kan bl.a. f"d" dm.jzldne IMmmd_ron son Og rundfinnet "dclov og bægerbregne. Pol klippesidcme ftnde. en rig Oon af mos$l:r og lav... 36

38 - BORNHOLWS DISTRIKT...." ;.. " "_ "._... '~...".~. =0=. ~. El.... t "...io. -' ~' 'ITITI\"".. M '.. M... _ ~.. "'... - Bm_._ -'~-.. '- 37

39 Hammeren og områderne heromkring Godt 610 Ila Ir Nordbomholm er ""tujede og forvahh øfbomholml Slluskwdinrikl. De for Danmarl ganske oærp""kede Landskab med grundr.ld" synlig!.kabes under istiderne d. gletchere fro nordøs ''''''''gte ind OWr ""n og afsleb Og.madede rundljeldtt. Den nord!ig.: dd af Bornholm har fn istiderne kun aet ti! dd tynde lig ar mo""nclcr <>g "d. Gan.ke mange ejerforhold har P""II'" omr.ilde" ide' blde lqbeck"n: "cn.kere danske" "II af simln.r\""" bide ".11 kirke og prk.. har forvah. omrtdcmc Og sjældent; """"""nhæng. Områderne n" stærkt P""'ic' af "' dc i!;oll'" perioder har ligget hen til gnnning Og a dc mlnge.tcdcr IuIr væ"" granitbrud. Mana".ed... oph"c ~ingcn dog gndviol fra midle" af tallet Ol! h".pnmg lyng og "rdm.'sarealcmc i k"u eller skov elkr dc bl"" ilplant<;t. O. na. ar di_ tilgro<dc."al" dth'es i dag f"t1rimvi ud fra Jandsbbclige Oll biologi<1<c! o}n$punkcr men g:lj\1u /li hae c erl"crv."kmomisk $igtc. Iall 279 ha om!";"e af... 'egien. Den nonlligt del af Hammerknud<n (lob M) ligge. hen til ~ing. Bevoksningen her variu~r f... heil mang]<ndt over ~ ng og kr." il og og skovfyr. ~n. er mange «ler.u.rkl ptijt«le. Ingen af ""berok$ningeme er "''er 90.Ir. Om_ kring HamnershoLm udb:gg". 'o næsen sammenhængende gnnn'ngukqvomridu pi iah 19 ha. BevoQn;ngeme best1e her af 125- og 140-1rig og i hhv. den nonllige og den lydligt del af ""rid saml en lille.mu~ 7~_.trig birk. Derudover er omriderne d"kk<t af enge OS oveni". 0. ro< den nonllile del af gra:$oinpmnr:l.d<t dri... J J ha med egtru.ursl:.ov OS cl vcd pluk_ hugsl. Den nordlige del af Slowrngen med knap 60 ha tilgroningsskov..blend. med II ng.".ler ligger uron.. Ik>-obningeme her t.e.~r af omkring 45!lI 115 Ar lammel "gnkov 'rig".'"IIOOge ihlandet lidi birk. D"I. af omridet er bo:voksc af plantede trætr men. andre mnridcr tilsyneladende Kiv er $pnmgtl i skov. Ornrid. hor; d. sjds ""t plejet med plukhupt og unde. den plando.koyfyr.r n." KIvså"d" grupper af cg og birk pi vc;. Ode af oll'lrid" er re' upivine af drift. 38

40 BORNH OL WS DISTRIXT -- "'~.~ ~. "~'.""' ".. ~ "<;<:[HIJ w_ 1'_.". 'o.... '10... "... -_ ""- - ~ amm; _.. ~... _ ~ ""' '' '''''ø_ mæ!j.. _... re: 39

41 0. sydlige del ar Sloulyngm udg". 3S h~ ug gnossn f"ual. En del af dene arul (Ol. 25 ha) har liden 1967.rrt gr;nki af fl. og ged... som." ar landeu f... nte f<>nøg pl1~"d.kab!plcje. Her... den en.... hojere egetat;on 'p«:dl n.bzmusu kun mod ""lindes lillt.1i. bir);. og.'tibog. El lign.nde omnldc pi 19 ha pi Hom: lltig.n grcsocl ligeledes ug er regi.""re under s... t... gi"" lom gr<i:$ninghkov. Her findes.n :smule god 100- :trig tg<:.k"v men ellers bestir omridet ar overdrev og græ""ingsil..der med en.mule nøgne klipper og k... im.n.m. Syd ug nord for de"e gnnninp.arcal ligger u... n. bevoksning.r med IOS ug 115 Ir pmmd.gesjtov pi ialt 5 ha. 1 ØSler Borrcglrds Skov helt mod syd ligger t".ier urone. Dc nordlig"e "'" pi Bom:lyngen beslir af kralskov pi cl areal pl6 ha. o.t.ydl'l5e OOllr bådc.f "i.1 og kra "8 Ib:kkcr S ha. Inl"n af """.rne er ~ldre ond 70 ~r. Desuden bli'.. r cl 2 ha "on arul ""t ved d. umnc areal i syd Stævnel.!kue bes'r af SG-irige dle_ ""er. o.n lille skov Byggchøj øs for Hammersholm ligger iovrig! uron med sin "".r So-!rig<: kr:u."ig<: cg... kov rl 2 h. H.k ornridel er mege intcttulln bol"gisk. Ham_ meren bruges h.n Ar ""m r..'epl"ds ar mang<: =k_ fugle i... r "nifugle du.r ug krag<:fu&le men opl en de! rovfugl. Aonten.r""m pi re""" af Bornholm pi%- 1"1 af don 1JS11;ge beliwnhed ug afvig... derfor nog.. f... de' <.>""';ge Danmark. Afkyimæ... ØSlcnøpræg<:dc aner lindes <... ndkamill. kanlb.. lg I.. g.kokle... "I rod d~~'spel. Fri omrid.. kan -rigl. rtz\."des aner ""m b!ai>ær Iyuebær pl."et 'ynlla""'t Ol hyldc-g0gcun Ijæ... nenke knolde mjodun skornonl:t. $;vlulretkalk_ ka... blodrød i!orkcnæb ''''POtentil...lcrod alm. femridcl. cyp... _. flad 0l ou~rad~ ul\ ~fod bltkkcgøgelilje gul evi;hcd<blomst o.m.m. Omridct er re volundcnog'. Desuden r"d~r man h... dm i Danmark ene... jældne annvridron.. mt.. Ijerun. som ogd kaldes bornholmsk ron. Mange kulnlliiso;sl<c minder er desudon knyn.' til omridct i... rp.g.a. Hammershus. Omr:ldet er d«uden af $Zrli im... for geologer.

42 BORNHOLWS DISTRIKT SlOTSl no;co... _..-"'.". "... "-" ItST[Jt _'-'MlS S<0"It....- '".".. -.'. z I;...". I...."b.. '.. I' _.- "" _ 1ImIi:l _ ~..._... ~-

43 Blykobbe Plantage "t &mhotm. '~i::yii mdlom Rnnnc Ol Huk Il... kkn Dlyl<obbo: Plan... I""P k)~lon; pi:lnuoam Opl.'... ial! 100 Iuo. Blykobbe Plant"" er tf! kl"planl.ll'l ho\~....lil med nikuzff '" p1anl2&"ii bl... anlalt fn 1820 sem IN I.. ndou&ut.. mpn"'g"". AI n'lclj'w('f kan nzvnes.tkqra.n douløaogr:on sam' skoyfyr b''oi'1if ellkelte er ~r 1'0 'r. Plantaam har m~n (lilva'ksl af.dvd" "II '" der er desuden ask og bøg. Den )'dcrstc vu\"cndc del af I'Lon'l.JI<n d... llgrtf som Cl bredt bryn ud mod kysten beslir <id afbirk es. up d"i fuov_ f)t ha L880'nm. l plantal'/ii løber n." Iml... '... Ol... ndløb bl. RIf~bakken ItosJmnncbakkn Ol 1Jly _A. Bornholm Iuot et Mqj<1 "1..db)'W. m. af cyk.iih~ <II en af disse I'Innnnlebtt DIyI<obbc: l>tan". ful lhjid ;L 1)'<1. Dntc betyd... ma~ ~rn<k cykl~'''t m_8. i... l.h... 4~ ru..r 1l1)"kOOIx l"i:mlqe ujjqr. SOm "ur Uov <kr $bl dn'''' som del. ur<>rl IJwv (33 ha) del. med plukhugst i cl ilurt omrad. 01:\ ~ Bl}'~ Elicnkolc. Omrlod«med unm ti<ov dcr huer SOm en n:lauv 'm~l bra:mmc ud mød OstCf1Oen består "er ""J(ndc af birit <ko"fyr "nll... Skovfyn-on er her; Iducn )5_11~ le m~n.i""... ~m~~. mldold!'t'nm. dog med biet: i.idre op til 85 lr. Do.uden find.. der i denne bæmme m"d!'t' m... "I khll'"nlc1'. I plukhugll:""""lot ouber ott... som.op "I birk (25 JO hl "I.lkqnn pi omh". >IO tr.

44 ao RHHOLWS DISTRIKT I - I..."' j...."..." - _ '0 4' ""'-".... " :JI:IllJ... _ ~ 4 ~"... M.. EZi:!._...

45 Ølene Olene uda~ sanunen m<1l BUIcmO'" og S'~lIemosc de ltors. vjdomrider ; "S nær Almindingen 0ll er en af Danmarks nesl værdifulde mosc-leng-iokalitctcr. l den "~lh" del af 0len. l;gg.r en "". lav""nde (O7~_1 n dyb) li:.:ringori 'u. $<>[[\ i 101T<: $Omr<: k:ln bli. næsten Iagl. S<>en omg.w:. af en "... ump af 'a&mr 0l hv.. """knippe en j.ddcn hal.gr<r:s der bn bli... op til 180 rn1 h.. j. UMnom rursumpcn liggerncre krea.urgna...<jc.nød... '. Rundt om engene lisfro""rdrcv med predte ltlft1 og buo.ke. Olene udgør et velbesøgt.kskunioolmil og nord og 5)'d for dm lavvandede SO fmdes futlle!mc. I 0le"e er ialt 17 ha omfauct af.tntogic". Omr\d. Irwsse. uø be>oksninøernt Ilr ;.""igt lov I I ligge uron. r Ølen. find<'s mind"" omrid<t med 45.:lrlg bin:.. S10"" ddt.f "Ollme I.np JMn er fyldt m<:d.jældne planler bl.. m.j "8 plettel gllgeun.ump-hull;j:be vibefedt gul ug "nk f"mjerne og l"..n. Fl."".f di$$< aner bn anvendes til at b"kt.riscre engene. "<Ketauon som ekstrem";gkær oss! bidet blkcoøt. Olene er en vigtig yngldoblite! fur grig!.. ""hos og dobbeltbckl<a<;in. l>e$udm fung."'" v.ldomr.ld.. som ".teloblitcl for llriand pibe.nd o.ædgi. OS tr.li\e. Ølene blev fr<det "m -;ldtre~"'.. i 1<)42. Dc"e beotyde forbud mod jagt.. nu.."lige rqler for f"rd Bobbe A arealet ved Gudbjem ud "es for Gudhjem pi Bomholnll nordk)"$1 udmunder Bobbe A i en dybt neduret kløft (en sp""kkc_ dal). Omkring de' fem. ' tykke af." li"c'. et s.:i'rdeles atv.blend. ]on... kovs- og kr:atoml'idc pi 4 ha.om er lagt ud >om U"".k"". ri""'ok!.nmgf'n besi. af II5-iriS" ege iblander avnb<>g elm ask l"n fugld:l... b"'r 1uI...1 og boevr<;asp. PI l<lof.m nqfd.ide volt$er omlbladel lind. T"""me i omr.ldel er meget atikslende med I>ensyrt til funn struktur og alder og O."".<:der er der m" agtig unde~kov os opv:l<qt. IXr indgir dcauden Cl min d"" ibem knitomr.ld. "" g.mmd hede I>\'<)r unge stilk "1Ie tannvridmn og enebær enkelte op til 3 m lioje st:l.r m.d en bun'... get. tion.r lynl 0\1 b<>lge'!)unkc_ Her er buoden mcrp.."gel mens relten af omddet er mere muldp""'gcl. Kraomnlidct er pjlagt en...;tut om "ejo~t$igt og skæres derfqf i;n"llhgt ned til P\"ll fnc knlt. l1o"en. I sk<>vm er der gjon fund af de '" sjældne bregner SOrt nordi$k og rundfinnel radel"v - 50rt "dclov er ; Danmark kun fundel pi Bornholm. Af and"".rter kan rnl'\"ll<'s bend fruebær. tralof.enbrock llvid stenurt OK skov-stilba.. Omr1dct omkring &bbe A.o< en af de mol;~te loblieter på aornholm oa: forskellige mos ~r danner m.nge steder $t(lr<: bevfjbninger pi dalens sider. Ud"'er m~"" llntindc~ge mm ancr vok~r de IO.j:zldnc art... N.._ <rupi 0$ Di4Y.".w~.pod"".

46 BORNHOLWS DISTRIKT ~... _- j t.'" t"...""100 =-- _.. M"... _ um..'... 1._ i21... M _ mæ. =-- _..... ~..._ '... iiiiii "'M'... l<... mæ. _....

47 Bornholms distrikt Frederiksborg distrikt

48 Falster Statsskovdistrikt Fa!$t.. SuolUkoo'dIf;nIr. cbo:kkrr Lolland-FII.u '" Mon øm den S)'dIlIC dd.rs""ii"oo. ~ Lolland" 1"11 har "Il formodemlig all..ro" mege' idltgt pl'm~' undcrpundcn. Siden h dcn ungbaltiskc iutrnm f....)'dm' akdtt h~n owr de ti) M. Og «I lin af.mdmm. efterl.d el "ft. fle" mci tyk moru:ndcndækk" som har mtdn" d~n "".c frodig. jord. Mens ifnmte"s ulbasesmohntn....r Lolllnd I)"''''.1 have r"rqøc h"... Ugl mcd. K' /ladt I.nd!.bb ;] f"lc har isen ~ Fal. r~d" &IOn ophold som har II1edfun.n SVlI ionnd:llin. landlbbo;mc er dt>&.t3dig I\a<k m.-cl <kt ho!ftlc punkt bchllmck 4-1 meur "'... ha"".. Dril IydhF del Ir SjKllonJ bndr ar det lanp mtlc tu""redc monmclandsbb "' for VordmgborJ Ol ~ I\ad cmm mod vel' o...n... n mdlem d. Io!e<nm1fJ>" S)"IlCS.... umm. ln.pdljin"" l<im fon....c. ned... 1'.1-51Cr Gwlog.en for Mø" tt hel ~n for I)o..m.'* Oll er ~~ ror d. "'I... "'" oonrid.r. Kun f.i ar lk<1\'cne ; denne landsdel er ; da. "...;Wc. I'" wamm] ud h.'d" d. dans"" kons"" bosiddcl KO'h pi F"ISlcr og ved kub Qg mageskifte cjcd~ de i I<.n~n af 1100-al.." h~1i: Fal"... I 116J blc\' de. doa bc:liuucl a... Ig. bl.a. krongod"t pi Fal"er r... at d"ki<e en ""Id sa'en havde: pldr.!el lji i fnrbid<kik med knaeo Fal'tcr... nd bl... stil~1 plauhion Ol SOl" i "'Ptcmbn ' i~køblc satcn Veslm... JOdl "I sjtøo. pan:.:r W mindre I~ (ToIW:l<r<>&en F~bi«"J Skov og \bdouo'w) forbi... d_ sl:q\" S"tens cje "I kom med de ialt 724 lu! til a ud" de. """cn: FIl"er Sto!Mkovdi.. rik" hvil h"'cdbestonddelc ;ndtil ar Honnenov Skuv OU"I"UP Skov Blngstbro Skm' Ol! Sdr. Koha. r 1976 ovenoø distriktet en dd ""~kr npkøbt.f F"dmngsplanud-ale. for Stor "roml Am.. n.: mes. bc:<ydcndc af d. ""r 1 bl.kov v"'iiic Bo'... n:serva'''" Albuen pli Lollal>d øeo D)i>o& Dø I.ondbl"UlJ'Cjcndommcn.llojhol!' pl.\100. Siden 1980 har distriktet desuden eh'"cn"fl dde af Kilnt... Iko.wnI "I de omknnal~c "'ffdm'sln'll" øml bc: cyde~ skov- "I mpr...l... pl UhW... Dc 'UOl$<;nk: omrid... lian dj..." ro"nn... pl Midlf"a4... "I pi Mon. I)mikm forvalt... i da 977." skov "I 987 lu! "bo ""bede.".ier. 0.." 8O'Y r bc:vololn.nlc... besoir ar I...v ho'".)s.aschll bøl. lah OmraUC5 _129 ha 2f d"mkcli."alcr af nalur Ilwvss.. cgoen. For 1993 ""r 6'." skov uron o i 2000 er dcue lal oppe pol 180 ha. Skov som sk.1 drh'es ved "mie dnfufonncr ud"" i lir hø hvonu" 143 ha dri... "Cd plukhus>\ og de m.crende 106 ha <! i"'h'l.1ij. lngm sn."ioller i delle.real et planlall r" ir

49 Klinreskov Klintøl<o\..p tf bcl'ilftlde oven for Møn KImi Oll... """"'".r JI«ItU m"p" opccidk kalmg. li~nd. M<>rII Khn! bntlr.r afiejrinp::r af b1kojam i dl:! CM'r 200 <1\(\'" dyb<: hiv ckr dzkkcde Danma"" ror ca. 7' mil! ir ;den (kridttiden). LandNMI;nV"!" Ol ~ns fo... skubbel... Ir "..r1ladclagmc h.;ir liden Ibbl dcn noale Ilcder 0"'" 100 meler h.. ~ "II 6tejle IuidtkJnt. H." Ied. Iii. lko""n siledes ru.ve 100 In over havet menl der an"'" <d.r... Iu"cr i klinlen hvo.... bcvoktnutgtt Ol krat nir """Icn ned pj Itnlnd"" vw Olier $Mfl. KJmlc.k~ bl~ l 17&9 $OlfII afboncn Ol... ; de d'imul&aldt &Od' :roo " i pn.."c hender. "!an ønsktdc bl.. " Inyde kridt ; I:linm. Dette... d.. en diru& forrwung!'p. u kndeu sammmsztnm& l "anm ar 1980'c"" koobc mim Klinl~ tii~ Ol dmnc: bkv wtunnl mro no&k nvi>amdc c~ donune ~n Ol d..dm blc"i en I<or del ol ~n Jall "ro~ Kbn'nkovm bad. ~li&: ar b"s. mm opi ondt. I""artcr ;IICI" I'" os alk f~kommcr naurllg!.toven. Ixr er enulte tilbagevzn:nd. nll.l~bcvoksnmg<" I den I lallc~c del af KJin."ko"cn. NaturliJl f"kommende lind er ~a!'$om i omrldcl men navnel Unde!»llin tyd" pi Il d~nlw '".In OOh"." har ''*''''' m~" udbn:d... h... M.. n. af ~ne I:lin..bwm... tro.<k u"""lm.'n... ~ Ol ro."komm«i)vvnnnc m... <kl of 1m pp jon!cnj "Oe Italkmdhold. Hvor d... «Run blkindhold YVbctm... r bøeenc o&d cbtrnn lanøoml. F1= af li'z- <mo'... z pmk noil~ "..d:skudjp"c&cd~.00." Jfz.npprqNc_ Der find.. dot opl bcvobningc:r med IMtIt ranke ll'ett. M~ nllunltovut... tc!pens udm"nutinj vil c omride pi 314 ha bl" dyrlt<:. ""urn.zn elin la<k. u... III 102 hl Ir Klm'elkoven hø"'" hm JOm uron Ibw cller Wlta:ggH uro.. mden tr Over halvdelen Ir delle u-calliagt". lanp ollor pi skdningen'l~ af $Clvc klont..". T...ernc her er m".. r"nhlligaldred. d"l er mang' m.ll"" 100 III 'r gamle. I det n".uhp" om ride: fmd.. udover bøe o&d lidt elm oilsit pi <k "eik ki""...or. T... b<npl ud mod ki"'~n e~r pli $Cl.. kbnt.."... lille bvkcde og...gclrnzssilc En del ~r har m"lft lanasom -..Q. d. de fremul tom m"lft ond III ')~ trods Ror alder ("nzr mod lyd). ~ ~... ; denne b<:vobnm; \.anp kbn."" or d... doodc eller dd" dodc... r. lk 1k1;... eder har be...~ aljcr.odc I"" Uron Lzngt-. Jonlbundm er.ile s der blkng mm do&:...rcruk med hensyn ul kr- "I... dndhold Omrldcr 1'1 Si.. " Ilicrll TImm... BIC" III Kals.. r hic" l IIto""nllyd... lille hj"mc lad.. osa Ufiln S'rlkt mml and." dde """Ikm dm. uru... del. Ild.. umn r"r Ir Alk d_.. n...dc nu umne nmrldcr bnt'r If " " pmic botc<k "I ofte knortede ~ pi strantcr elk:r bllliu~. Tntetm er de O... "eder iu.c n:< Mit (4.15 m) trods ~ Mit Ilder_I fioilc' of.rdeh"ll<'"'" bar d. dede I..." tkt lov.1 IlA". Enkclu: "eder har der Ddb"""..." pl.ntt. mp:on ar d"" er mange.llered. dede. Al~ "eder find" m v.tudviloje. muldbund mw blkdslto:-nde bundo... IIQm bil anemone druemunke olltodn~". 1'1 Timm.." BIC" find<ll... '.rne.r en.iioujilbo"r u!tigiy('.r b....( '... n~ IU...1de <>i gni-~. OnutdCl omkring Gnmd.I.. ej hwr IoJl<'lcdca som e. ot"ltc urru< nmddc. Her findes rester.r gammel naluraitov med bøg akl~rm Ir mkclte otw... ZOO ir- Bc.~ er nocie "w... hullet efter Ronnfiold dk bonhugil.r... lnfcr. Tnccmc er oftest ii<>do.kud creocde "I lloi'le af dem ~. ManI" IItdcr er der ~ r>pnrnt.rbolt Jordbmdc:n er OJU her med tykt muldbl pi blk. I sitovms no<dlpe del frodn... 0;;1. 1~ ha "o.. om "de IIQm JIl""I'SSC"S "I m.~ IIWer med holme.r urort sltov. Store dele ar omnlom ~... pmm.h overd... pi """rlu b.:illi grund Oyddel"). Iler liuer Møno h"je... punk..aburrcb;'rg. med 143 m. lk omi holm. hestlr.r ir pmmel bul som "'liel "" smi '''''rlu Juoecd.'" O... mmede III ofte liedaltud. M""I" ar trz <mo' er dade og ana:rcbne.r ""Imp. l d... di&<: $l""' dele Mr der fornylict -..n:< roret.." borthupt.r ann. 1 manac.r d. oml. bohm: find" andre tnnnor ond bøg bl.a. ton ltirscm:t 'ulke&. ""T. buk Ol sit "I nogle lieder oøt.-ncb:ocr d... 'UCf l ntholmmc rom ret nn er blevet lullidc af bøgen. Jonlb\mdcn _~b1cr fn. lem brunmuld pi blit ("NC' sande. muld il mor ng blkmor. To ond btvobn"'l"r!tov.n norollge dd er OJU udllgllom uronc. Pi det cnc.""1 ro... hh.. 1 pi m hu. ø (.H.. sel... n.) Ol det Ind udlør cl.mukt '... vtndlsitcn bryn med hvid...rn 001 elm "I lind m.m. Lidi yd ror Klin'eti;o...n udl"uc d...udcn Cl umrt omtide i dm Ime skov KuJlt'holt OmnlodCl er 1 ha stort DI botb af m lille blli bcvobc. med lso 200 Ir pmlc bøge drt... bred Jl"C"f\C"dc Skoven... ria pi ""... MIC <>II omltnonsct.f Cl kan\pcstm...dt. Rundt om ab;n... er der Ibnc af~c."'"1... Endel"... CD 2 bl "or ItnollJUl dd af dm WIc!tyRoItov Busene H.. ~ udbji tom u""... G.mlc bredkronede buge ege... m.o. dzkller over mange urttt.. bulkc Pmladslcillil<'... _"lmlje. Dc: malllle plukhul"d""". <>mrider mellem de \I"n. omrider MOIir h""w... ehgl af bøe Og zr ; mange fonkcus' ald"" D"uden lind. lidi nil"""" IIQm for en S'or dd abl.rdn>''' for de. udl"ws ril plukhupldnft dog.u. mden Ir MM" af dc plukhup.d~ btvoltsnincor hes'r af nllunkov i

50 FALSTER DISTRIKT kljn TESKOV NO. _HOl ;0. ""- ~" ~ ') - -_ ~-- El - -.1' _..'... to."... -"-- "100 = - :umm....._ ~_... - m!s3... ~_ f'(89 "'... _.....

51 mani<' fonk<lh;e a1dn: KJint... ko\~n er b'oio&>!ok incrnsa... pjo mana" mider. Ik forllolds"lsh\'ppge kfo:d ~ khnen li'lcr muhghf<! for~. iogt po h\'()rdan udviklinacn foregir blandl flon "I f.u"" pi ed.r cft... naurliac fon.~i$<r. I hel. KJnte>J<oo~ er der sode mulijhcdcr for a. finde.""idnc dit "I planter do... de ~no;edc gcologo &"~ k.~cr for ljl«iilisel"<'<k OIPJUSrI1oCf Omr:ld. oml<nng Mon KJnt er bl.a. knd for SlOC' mange orltid.. r meo otsi manke an" in'enuan. 1'1ann findes i omride f... l1c n: danske arter 3fkodri~" 'J1I1tJ) d. ninger meucm di..... ndkal~ nnk h"'... klap "I bllnnmelde. Dcwdm er modionm Ol S\... pco... n mq<1 ri&. 81and...-ampt"fW' kan lur'ijlq.0 sydlipoldnc I'1Hhane BoItIus _ Ol: 8....J>(oII<J. 0gØ bland. la~ findes d" Il"" rudbs«d. In.r i toven. Neop d. man" af pl.ntem..". ri Mon er ljældne og fr<!df<!e er d. f<.>rbudl. 1'1100:.1I.r 01'1Il':l'"C plan'et pi hel. oml'lldet. Sede har ogd en... rprzll~ nsel"!an. Ir bl. 11:><biller rm1>ill... "II oommmucjc. Di_ knyt... sia i021" ul de: omridc:r hvor tndl&nfklm kommer frnn. 0Jd bland. sko\1'ugk er der 'I"'ldmh<:<kr bl.a. huld... Desuden I:><nyt'er manpo ""fu~ Møns KJ... s.om nseplads pi <k... w syd elkr nord pi. Kuhurhi~'ori~1t er omnldet ;nt~r"5sa.n.!lp IInc mlng. an"hoje "I andre kuhunnutd.r. SkO\... er IIk... de. ud"yret med e. re "'"..ne oa byder pi I1\anPO rekn:i"c...-ditt. som b.~n Ar ben)..- les Ir ti mennesker

52 FALSTER DISTRIKT.. KLI NTESKOV "".4)1" lost <60. \li.q ~ " o... ';"oot... to...."..."."1 _ '0... ""'-- iiiiii!.'"_ '" lo_!iiiiji:l."... '" lo_ me... "'~_ mmi._...

53 Ulvshale Ulvshale er en h.l"... tom udgår fno M"nl nonh...sdig<: 1Ij~. Hah'""n er et ""lp land npstkt tom "ndvoldo hovedufii&t opb)'wi af nint«ten. "hn""en er m.rbestandddem.r Møns Klint Ol nlr kjml.. nedbrydes '" skridtr i Mft'I VIIskes kridcn..ri< hvorimod H"es.mene r"lger.tremmen nord om Mun og ~r li. Ul hvile lanp Ulv!hale hvor 'trommen aflq<'f. Stenene bliv... lelxt runde p~ de"'" "j$(- fra Munl klin. I ~ Ulvoh.ale Ol man har indtil 1974 vavct disse runde lien op "I brugt dem til finm.oling.r ~m. Oofor er der n." StMcr pi ""' '... d1yid'e a;raw. 1""11nn <randmldn>c er d... macif.. eder vandhuller moser Ol [kt kan derfor...!"1m It Undes i omrldet om ' uueren. Skov." hor i 1600-"11. "*'" en lamme! vwma"" ril.. e... Man. ar \"""m. blev f.ldet i 1769 i for_ bondelse: med et ejcdkifie Ol krafria:... nin3 i.ko.en Iund~.. ; de d"tm"lg<:nde ir. I ØQ.~ "gm~e. Da fttd~rdnin""" kom omkrina: '"2r u.o.-.n. tii.wid do dlri". d... ikke Mnrq:nedc$ til skov. Font i pcnoden 18~O-1960 bl... '11""en 'øm "'lsi. Ikplanminger t=d red(ll'lln og ako\'fyr mlll'kkw<:s pga. den Iltnede undergrund og de fuililc jordbundsfor. hold 0& cftcrhj... dcn filt lko>= lov It JrO til met! dels pl... te<u 0& dels "lvøne t&<= 0& bøi<' Ol... r.o:kke andre odvskde ~r 10m unlbbdn bod mdd nr.t 1>'IlboJ birk km Ol t.amvrid-... Der fiod....dig crt del $lwrlyt i <k... vntl'ic det.r sbm:... mm di5s<- ud konku""n:o cftemlndcn ar cg n... Ol birk. S"" "" er i dall 157 hl stor Ol bdisgc... de i"i=1 fra anden skov om;;\"" of marl<cr 0& hlvel Godt bajvdelen (89 ha).r """"(:... i d IUIfSC;et Ol dmriktet opbibcr de f"c$tctt:dde pri\'alejne dele.r sitown nir det... mul'lb«! herfor. Hele det ; dl& IU""jedc skovareal... omfattet ar... ru.konttta'cpcn La"ll'.Ictld... Li"er m". Omkrinl II hl i """'..n. vestllas!e dd..." i det rydvestlill'te hj.. me Ik.ol d"ll.. mtldil p2$... - i... e of dem P'beal-ndn JVZS"" ninam i Iohn ol irmc frem til ir Ollrldøne be.. " hovedoqelia af nat.. nkov af <"I mm utdtmellcm <>ad af buk t1l<k1 Ol ;At:r mnofyr. Et omrt.dc pi 12 ha i nord... mctl L40-Ina: el YiI r...t bl. Lqt urort ond"" lit Wle omnlde pi L hl t:tt:t.et! U1YSh.leptd ibi..dduk.kwde '"ltf<' ""'N. ""'al.. bntl fbirlt Ol berit.. Hame Ol okoyfym:ne er de.. Id... ~r l skovm med.id" pi mellem l :w 0& L 50 lr. ut..shole Skov... m nlund<"fwlt Ol i";i"'.ol<l sporn<k... de l.i"ie' Ol 1...e<Ur JIll. deru mcjc1 IptttClLe nat... Strandvuklc:ne li'""r sitown mel"t r... skel1ijic ruauimdr.. rhold "I varieret joordb... d og den udrevne blandinp5ltov bar meget pmle tn:~r (op til 400 " for de gamk eje omkrtng f""tpladsen). Mange neder ligger nint""lenrnt belt oppe i jordoyern.dm "I her M. un... ~uonetl lvicrt ~ It Bo fat. Hwordbunden... pntget.r mor... 1Ute>-..ttauontn i..led.. lpan<>m men hvvr der er muld "I t.. ""bu... d fi... d.. ni Jo:r-.ftil og riglwldg bu... dvcsetati<>n. Ømebrt"" "I bliba:r er i"j... erlldc:... de Di ios<: steder tollll da:kmnde. Der flod..... k hjlornekllp lort nadbzl8 h\'" """""" knippe "I1)'1tobet IW. SItovsI;erm... ikke ofte i drnne UondsdeL m... findes her.. nder mn-fyr. UMI>aLcskoveru ~F1.tion Pf1ClI"" Dpi.! man I" buskagtige... u JOrn brombu l<>n' feldribs cnc""'. benved Ilte..... m vcdbed Ol... pnfollum der II~ nl.r lig.. p i In~nl" "r. U"sbal.. fugleliv er nat "I vane"". Udover de: Ine" almuldeliae litovfugk.. ffej sbni>om.. cle... Ol lille n-øpa:tle IP"""'<"I'C. I~ indros.ki. tntltekll"<>sxl nedde~ Itorlnorb ~ Ol... 11=. Sdr. Kohave Sdr. KoMve Yn' ror Nykøbing fal"... f""'n... ud "~r Irbyen OIlCmb&""kll~me t af I.JI('rj'ml Ol Tinlistctl A. 1" den mhle lide ar T ingsed A hlier R:l.vnnrup Skov. Sd. Kohl"" u pj 68 h. "bntlrhoved"i"ligt If bø& "I "'" mctl d..oo"" lidt es ask "I el "I... bevolsn....!dljo:uat1". Ea har~ udsaet i skovm d tid LIat $Om Skoven."r i 18\8 pi 82 hl mm... $idcn blevet...duco:". bl.a. Pli"... dviddse ol jcrnb... etemt:net "".' for l kovø>. PI kort rr "I.. er omridet... 11'''''' som bøaesj«>v med holme of "I'" ell.... mp langs linp.od A. NelOp.. mridet la... T i... gs'cti A (10 ba)... 1 Ulde... " :".. ud..."....rt lkov. Ikvobunl"n l&tljt 'en bntlr b"-.dslllehgt Ir 4O-6O-.Iril.1 n<>gie ar dem for_ modent/il sodsjn"hd'ierltommcrr.r d. feromtaltc elle mm de: fleste ellet.-.cr er ""')... "II pl... ede. [)n... uden find.. lidt mel1emald"ndc b.rit Oi.. k omnldet. "

54 FALSTER DISTRIKT ".. '. " " IO _ --~ _.. M"_... ~... dliijl[]... 1M '0_ ~.. M'... M_ tm.._... FALSTER DISTRIKT SOR. KOHAVE wn "..... ; _ 110""'. to.. "..."""1'.... " El_ IIIIIIlI.. -.""n'" '0 _ ~ '"... tim. _ "

55 Bangsebro Skov Banpebro Skov ro IS ha Ror.. Iiø<:r ut'i "od I'\'kob"" f.hter ~nn.rmum.f lien::.. an:..... derudovaom&i<c' ar bo:~l5cf Ol markct. I Banpcbro Skov tf m'ddelh"l"lcn Sot. m"'"" ~ Il"~. TnntnC1 er jævnt ''''It fldende f.. tl<ov<:n l)"d\"esd~ del ( I l meter o..". havei) 111 den... tlijtc del af sko>..n (2-3 meter OVer ha' ct). Sko". er ovcr:ci<'ndc b<:>gcsi<ov der l tlor ud '''..kilin er..h'forynge" I Iko""o. ''''.l!i~ del hgaer en halv In01 br<m>.t:aldc:rll". M an -ed. v...' "tioncn i 1<0\.. i 1795 r.""r!u d"min..." ar cra:uor la mege "' lfz"!allit bln' ank! for d... liønl~ hindrin for f<mynflsm. En ~ bevubruni ; ~..ns lydbl\c del'" I ha 11'1«1 co. 300 li' gamle atilitq sam. ""kc:ltc pmle ~ "li Hke dm-u -.:d p!ukhup'_ De llette cae er lykke pmlc ly51. il:o>'kf!c mm der find" <>;!ol enkc:he )'li&n: holc~ og mnkc:" file""""'. Omknn& l rhundredqltiflc Il der en dlnkp.villio" her. Der har d~dcn liget Cl gammelt '<a!..rk i denne del af """""' der ronnødcntli blev (Jp~"ct da man sjrullc hy"" N}'kohml SI". Jordbunden i CIlCII} kk.:t n muld pi leret SInd. l skoven findes bl.. sbelrod.. ndrod Skovh)'i og j<)rd bzrpotcnlil. Halskov Vænge HalsltoY VanF'" 29 ha stor Oll... iioleret fno andel. ~ 011\&... ' af1andbnpjord. Sto.= et bc:~1f1mk pi In øndcl iofd... d... bcstir af 1<n'll'Z Ol en mkc:lt m"dre niktl'lnholm t.nrj.ru.k af <t)'jkomc:na "'c)" moul'!)" Ol C)lIf'I'I. Slu:r;"n bl' formoder"lij '~I heil opdyrvl ac""""... aldet Ol bro~.. ld.~n men i 1250 ''Io' hd. omridc Jan.. FaI"<r1 eslkya' bckla:dt med okay i c 5 km bn::dl b«:he.lxnck<wda:1<ke '''11'<1. dolllli ]"'''ic. l 1300 Ol 1400-"U. bia' bc:km..." ror q;crjord oa<:n slon Ol sid... d. blev en del ar ~ko... n r.ldel d de! ''Ir kun om!<ml en tredjedel ar... "alet ar del "ui;dlie H.b... V"nse der'... "k"vl<lotdt; 17% PI d.". Ikhpunkl bnlunroe man. udide arealet Ol I~oHde d<'1'for noe)e af de omknnlt" Ol mellemll ~d... med IICm I 18SO Ol 1974 blev... "'n opi. ""'idel'~ Ulddragclte af~ IurrJroe IO SIorme... "'" 'Old$oml Ol hajnleien.r ~ ; H ajptw VII:np!... ltwc. Kon b=ficr blev sl<o\"n fred... Ol "alcn "'~OI den; 19H. Stilen rydd«le Itcrd\.er op i $kovcn Ol g<:n:lbtnc i fonj<c!l'ic "mnlder bhy. bnnzealderlandjkab og.. enajde~kov _ I den nordiiiie del.ro... ~ggcr cl lille "'..."' der fon.l_ lcr om sk...'" fomdsnindcr (6 "cndyocr "I 12 bronce- Iderhof:) '" om h""rfor skovcns døde I""cr er nød_ "end1\c for kovcns n... ol faun. " E. omridc: pit Il lu med "''''' q>red...:kndc ~ OS enkel.c file c. udlaat loi'il pt<ii~ pi lin" Il:ic" I "...rom. Bøsenc erow~ bal<' (U lo m.) "O<'C OS bredkroncde. El"'" n modszming til l>e&<:ne "'ajc med døde vene i kronerne_ Nordøs ror de ptikde...;ol udl!qg('1 <I h. t;1 rlukhu~'dnft. H cr.kal.llc.ilned"...de "ner d vid mtil;" bcnrc. De d... jec $ia: sær om bog Cl" md~ø birk OS fobkelligc n'k~~nct. Andelen If."dta: og nileu" kai dog redu<<:l'cs Desuden tt II ha lag! ud som uron.kov eller vil bh cdc. indcn ""2000. Jordbunden er sande. med Cl."It pi b.ol<lto:.m dos )nd" muldlq; OK okoybundcn cr rol1l'1/u";..-.nt>e ""bet. I de l}... omridcr er der $I" holme af 911lt_ brq:ner "II ~ der lova ICIv pi bakketoppede. Visse.. cder uden ror hccn'"l""'" cr der krafi" '>1"""'".r brombou OS hindbou der kan opl 5WIi& lind<:i enkc:lte l)'d&!'ian.er... ; dm nordontl"" dd. Blandt. n er 10m ikke "r Li alnundel~ I Danmark. er der.. d li... reglstr<:""t '~nle-p;lcun <>ti IYDlonc...; obwcn. Sko>'cn er pm.....nli PI/I. dms manl\c kulturmind... Onuden bger f.l.. en ""... cn Spejder ~'c".n midi i de"nuninøsd"""nr onridc.

56 FALSTER DISTRIKT' BANGSEBRO -SKOV ~~~.f " _ I...." lo... OI '''' " ""' -... ~-..~_...- am._ ~... ~- FALSTER DISTRIKT - ~~~ HALSKOV VÆNGE " 1_...' " _.~ amji:i_._... _ ~'?l... _... _ Ilm_...

57 Bornholms distrikt ~. - Frederiksborg distrikt

58 Frederiksborg Statsskovdistrikt f'~mbbora S'"tuk<Miltuikr. liget pi Nords""n. r><t mellem byerne Gill<l~ F~ eriksnttk H ~kmd Ol dm Mtliae b«d Ir I""'m Sa. ~I."m dim"'''' drkkr el lille f!eoir*fislt.".1 <nnf.ner det 6456 lu <li 24)7 lu. 'bil ". lcr 0." JI"re oko... al skyld... liovedug.. lig al D.nmarq nlui$''''''''. skovkompkka Gribskov hdt hurer undu den. dislrik._ Lidt over hal~dden a' ~...Jet... ~I med I""kov Dtslribul Ilndsbb u p""n af de mon" Puve..." ItJ. pi et bakket monmelenzn. lom giof'dc O... IP"'" WIde. Iid"e lud hoidl i <kluk cen Ol dannede men:.lkr mlllocin marbmc noni"*}-dfendc ;'"ndsbookur. El m fnmnwdc'l\dc isfandf11m11: Pr arnn""' Gribakov Ol (111m.yd for Hille"'" S<)m..kktt Ir lanlp'r:aktc vuj.ballir. Smch... nd... ud~ Ol afk)rendc: d r.1u har dov: mbr de m.. mubnt. L.ndlbbioelemmte. IR flelte!.ko.. l durik. har sklm rtrormationen vz"" under kronen "" blt"" pr;q; af dcu. F"".rikJborø Stuneri brug1".i<ø\-cno oom gnnningsskovc for d. mange heste Oll endnu i dlog bltn: fkre af sk()\lcnc linn.ftn dc ""ng<: de; pml. dll!" VI. brugt 10m. l Qno. loi<ov Ol SIO'" DyrdUlve har p.orfon:ci'l''''' "'.; poq med Jlure ejstjcmer "I von Lanjm "'''''e il>\"'" Jlt irke- i meget Ron: dele ar Ik""""". E&nm kaldtes i pmle da" Irulsvierqp1cn d. man IB dette ko\"l;"e omride b... ndte """kul til k"b-<nh.""eme. Ikm.. ri<d_ værdigt ror egnen er do.uden l!$rum So D.runaw n.llests"uste So."alrruasi. mon '''''''e mht. -andindhold. F" Esrum S.. til KaueS"' hlr man i tall" ITIv" en bnal si man kunne lette uansponm.f b... nde m. GrilH.ko>o til Købonha"". Kanalen er nu ud UI~ mc:n rereme af.n1zøet SCl endnu. b it 1224 ha 0/ di5tnktcts."'.1... omr.uu af ""'ur ~. F... cpm Il 19 ha w... umrt pit di- Rrib... Inden ir 2000 WI d"'e 'al... '" oppe: pi..o's... Ol i 2040 skal d" op pit < lall 610 h. obl dm... -ro pluldtu&"t "den ir 2000 Ol ~~... P..al dm"ts med ~. Dc JJnb" dnfu/"omter lkal iovn. rr. ir 2000 il "ige f" 664 il i8~. Lan"." rslm"len af."aleme omr.ue af "''''''lim Ituer i Grib"k<>v fordd pit 5 110m:... mmonh~ngcnde omnlder. 57

59 Gribskov GribWlv liaff '" NonIJpdland Ol tf med Wl~ omknn.i 5600 heko. Danmarb nzst510nlc skow. SkIM;n tf COI. l Z km lan. Oll 7 km bm:i "I afgnmlel af tnnm.tb nzsu'''n'~ "' Esrom Sø Ol dcrud<l\"" af hc~l~r Ol Ab...".Ic SkoveR C< de lin".. eder "" kupcm pi arund af nen: n... ndsdanncl.." pj lmp.r ko""n. Gcnnch er de (Cnlrale dele beliggende h.....' Oll pj unde. lord hv"rimod de 1I.!ligc og...tligc dole Ii.ll&<'r la"." pi. mere frodig ioro_ SkQ\'cn.. t hovtdpgcha pj pmmd IltoY)ord 0=<1... ell.. mosu"_l." dom er muld".".lcr plan cl "Uu slc1 i \790'ffI]c pi multet fra... <U..cc landlbyer. l odd... ud bnjgtc man ord.! opibnko\.. om 001<1 KIm ''ar c. &n ao<k. Ol """"' Gribsltov menes Itommo: hnaf. I < blev okovm dog inddrq<1 If konjrm 10m unuo. and" nordsjo:1landskco ~. I middcl- 01<1""'" var flo... dele af JI<o-= unckr Eu\Im KJosU/f mm.flcr d"onnauoncn!<cm dc l Uer Iilba&f: u.ndf/l' Ittoncn. SkO\"n bl... voidoom. udny"". af tklndcme op iii 17(lO.lallc. Detuden bl... 5mre dele If Ikoven Mul! If dci karll.hk" F"dcriksbol'l'kc.nmcri Ol cn vold OOm ~'"I Ol udnyttel.. lil høslæt (andi J1<:<l indenfor ""nic l 11'(1\".11 Mange i'cd.. nodg "'.1'" af IIZ'"d~r og van" ; Utm..n. Van&.n~ blev fo.. afi.." lil ltaiijkovvinc:n<' ; l8()o.tall<1. S "OJI''''"'''' i o.ico\..... idner dnudcn Om parforcej&cnludo\..i~ i Iltoftn r og del dimol"nde 'mundredc. I dm pe:node o.ico\"" va ltønflolir Yildlbone opmhokhc:l m Slor.. Idl' beliind. I d. findn 6-$0 allitktt djyilil! hyilkcl ud- lu' D~ari:I.. ome frie bcsønd. Kronh""""" Grib &Itov hin borukudt i lidite lrlilli1d.rede En anden udnl1tdk af lito1'1/n var kulwidnmgen. Epl... bidtes i gammel.. d kull'......"..n pp.. dm SI"'" aklmit! med r"lilllon af I...kul i de Ikovrige ""' ride. Kullcm blev brændt i miler i """'en Ol dadi In""SpIlnctt' od Ko"l"""'im iii Kuhørvel i Kobcnh.n. lift.. indmdning"n blev... ".. dele Ir lko"cn tilpl.n med nile""". - iskr rodkjlln. Oislriklel indgk fu en m~t StOr dd i den von ~"nsu ru...urdning Ol man kan IO manp: af d.. hcvobning". endnu; dag. Opi. i daa bc:$uor mela s''''''' dele IrGribokew.r njilctrz (ca bcb.. ) 110m In... pi pi de undede jordc. I rlklo bc\..wn1jl&tmc '" Cl. 500 IKJaar i"""= under m orbn. lifta Op<)-dnJO&m ulrlonled"" cli$w...aler fortrin...;. med rødgran 1984~6. [ Grib$kov udbrgts 5 ~ oammmhzngcnde.røler und n.o.~ltilei>cn. Ik '} aon.l.. ud"".ilsammen "..r 1000 bek r. Ik. M_C omridc er pj 631 hektar de. mnd.. e pio 25 hcluar. [ Gribsk"' yngler forudcn de almndciir".l"... fugte op! hvinand duchog spurvch"" b""""vlp: huldu" nlvn.""'.. neppe: vendehal. n"ddekris" rodlorpe:t fugkkongc 0/1 kocrncbde. landctl lorltc bestand.f... lc:k.lirc Ol sønsj'ii'iic findn dc:ludw l GribUav. S""''nI h~ ogd M lanj...1rjcc IOlcrta""nlc I\""IUllpc bl.a. fmdc:s de SJZldnc von"p'p..mp koralp'ø-amp pmdovmcpipvamp Ol ~~~.. mp 10m... r:t knytlet til pmle ltammr:t Irbn&c "I"F Området langs Esrum Sø Etlal\jSI"kl ummenh"ngendc omnlde pj 326 hll.np 8"m S" omf~hc:i If n.ofuru.ov$liiriioiien. I...al.t ndglr nmnldcr fra &bunderup Sko\" i nord o.rup Skov mdt pio..jcningon og Nod.bu Skov ; lyd '".. """'. l '''P''F''fi r... It bel.. af nocic.. ed" "'. Itcjk 1krKn. ntd mod søbredden I nord til... 1bdc.. e.ln- mod lyd. Fn F.M\Im i nord ul ~ ; N...xbo.yd foiatt.sovq." Lwø hde bmen Ir &rum s.. Dmne ~ea tldlign.: 10m ua:bti h'of man m<'d hesle Ink pnmme fyldl med btzndo fn.kcwm. I daa bruj<"l wc-n Ir publikum Ol! pnqe. omrid<1 m del idet d" lanp denn< e. 1e1rpladser "I n.epla<kcr. lanfll """Iwelcn af omridet dri"" "<"<I pluldtup. men." omnlder i ownl <Ii'" enkel i syd Iblliggc cutr.ul;tcdc nu liucr uron. Del nordhgslc uronc omrtdc Qmr."er E... mlund pio og bc:"'r.fb<...kanongcr med t. g.mle boge og U. Dcoudm IIndes. " mndre ltrr i område'. Delel"c i daa; uron. S}..! her for liagcr c. andel nu urun omnlde pl knap 2 h. Her findn 16G-olrigc "*. El omnlde pli knap 6 ha i dm... _ logc del ~f K.rot:d.l... nl skalloo:gn um" inden ir Ilet find... 8~ borlc Ol 125-lnt bos- Ikl OO"C om '*Ic i den nord"" del If om"d~. IanI' Mm lillll"" ' Knlgcl>akkernt Ol cb:i<k... knlp } ha med m bøgd>e. '"Obrung pio na.en 180 ir Ol lid. rn&:t'" cl i 1"f\O$C. tkl.. "'~ omrjdc i den ')'c\l1i" del af detle 110ft omride libi indm lr 'CI oen. trzcmc oital>d UlBrte.!kil" omnidc.. pio I ha Ol hestt. af)1ll"' blrlt 0/1 cl. Det."...scde ''''01 50m i.1t udll'" pi 9 hl ""'... dels af ct lbc:n. orrtnldc $Om har... CI""""I idm 1990 og del. ar bc\-obnin"r af op il 115-ln buk 170-!rig Oll l85.lflji bog OS 70-Ing cl. Gr.>:snongsdnftcn t.kal stanc inden l

60 FREDERIKSBORG DISTRIKT ESOONOERUP SKOV SNEVAET SKOV... ~ "... t... " SNEVRET SKOV /fii/io-m - - _. ESBØNDERUP SKOV.w 'IIII"1'l m-~ N.' - r ~ r ~ I Iiiia_... 1IIIIIIlI _... _ m:l... _ rlææi _ '...- "

61 Det resterende plul:hugstd~~ ""al drives for langt.tømedclen ved denne dnf"f"".lleredc fut 1993 ei ler Undagcl$nne udgur enkel. nikmcsl>e';oksninger h.ovedsagelig rodgnn 10m fønl ItqIieS uror!. inden ir B... ks.ningem. benir for lang! 51Onled.l.. af bog og es h... "'f mlulg<: er 'r i... r i de nordlige dele. Sn.""'" Skov lo1t1 li&8'" umiddelbar!. nørd for det $''''...mmenh.oi:ngcnde nmnj.de langs.roen er 68 ha "or og ligger i..lee fl'1l Gribskov.komplel<Jet af knap 1 km agerjord. Sko\'cn afgrtflocs mod ves' af Es"m A og mod... af F.srom Kanal Jorn tidligere udgjorde vandvejen menem H""m Sn Oll Ka"eg:". Det pml. Oll t>c"""rkcl"".va:rdigc kanabys.. m er rrede. [ Snevn=. Skov om(anet 23 ha a( na'uruo"'''''''<&icn. Gud. IO ha 1"1U1"S uror!. lanp.!<oven. nordlijc og... t lige bryn "ml c lille are.llangs det 0S'lig" bryn. D<:. lille."al ; ust bcst~r.f kn.. de u>'lige "".Ier bc.. lr af bevoksninger af op iii lso lrig eg IOO ilrig bik og el sann )'tlgn k og es. I de syd'cstlige bryn sd be'ouninaer af I OO--Irig beg iblande enkelte cge. Dct godt 12 ha 1I0re areal i.~d drevet ved plukhug$1 bo:ttlr af bevoksninge. mc'd op til 13~!rig ask beg birk cl og eg. All. bevoksningerne II!' pj..1tr>eh<". I nord!oher hevoks.ningemc dog ""'" i et br... gtigt omnjd. med 'u" og bl.a. gul iris I}'kal<Je'."r. skov.kogleaks OK.ngne! likcrod. P! skrotnicrne..bler jordbunden mellem muld i nord Oll nolli".teder mor i d. vestvendt. bryn. Ved kanale" ho... om ODmmcren nattergal.

62 FREDERIKSBORG DISTRIKT OSTRUP SKOV S'TmHOlT --- VANG -... ". ----=r~':l -- i-j.. -- _... " -..."..... "...- """:: ~ l!'m2 "_'''''''' "

63 Sydlige og centrale dele af Grib Skov Dc 651 ha slon:... mm""""'ngmd~ ar~! j de S}~ lill" og """""Ic dde af G rib Skov MSll. af dck af slt(/\. w. Trutrup Sit"". Om"p Skov Nudcba Skov Scnhoh Vang og Smprds''aI!g. u-ng5l mod nord linde. ; Tnu.rup Sk"" cl." "nn omnldc. Her ligger 20 ha urørt med I><'\-Oluningt" af 145.'ril! OOg. 75-;\';& birk og)'1lgn: cl. Inden At 2000 udidc$ =alc. med ~'olt$nlnll"r af op Iii 165-lng eg og bog sam nogle omcldcr hvorpi d.". i dag er kær.llor Ix:v<>be. med lzrk. [ Ir 2040 kai cl an:al h'orp! dcr i dig.. ir rødgran mdlemm... Desuden dn".. ca. 17 h. ajl... dc i dag med plukhup.drifi. Træ.neme er her bog [." k og '11. Oc n... c Irai:... melkm ~o og 100 k Iko... Hge del af TrusU'Up Sko\' indeholder cl omn1dc p~ godt '1 ha SOm.kal U~ urort llidcn år Her 'Okser bog. pi op til 180 =ir. Nord for Mu. omnldc ligger knap 6 ha med yn~ eg bog cl 08 mdgnln. AAal med rudgr>ln umla:gg«f0"' til plukhugstdnfi inden Ir "cns d. ".. rigt' bevoksninger allerede (ni! 99) dti~c1 "cd plukhujls'. [ den "".I1;ge del af O.=p Skov hggcc ne" unm. bc>... ksningec. 0.1 foc banelegeme og nuro fuc Kah c. h" ~.. j lind" Io.lOre.realec og e Ul1e... 1 som til_ sammen udgm 39 hø. De 510" omlide mod noro omkring Bu... og Burrewng bestir af knop 8(kI";ge Ndi'""nbc>... ksrllnge. De hik omn\de beli. af godt 100- trig bog or det non: "e"lige område af bc>"qkanmgt'c med op lil 110-4til be "I 6O-9iMIrig birk og d. Det ""51lile område l"w' ur"n inden ir Langs Mag!emosevej fmd" mdnu " uron a..al Dene er pi knap Z ha og er bevokset af o""r Z05-Jtigt' gamle boge. O mråderne bind. oarrunen og om1p'~ mod nor<! og ~'d af plukh"l!'ldree omnlde. med h(l\"ed.. gt'lig op til Ill).4tise ~- Ol cs"bc...!uninger mm ogd lidt andre j"'gt"c I o u ".beo. "Qkn ing<:c. H '"Qr Trumllp Skov gr::rnser op ill'<ldeho Skov ligget '\\aglemosen. Hej. Maglem<>.<en med (k" n ha er lag! urun holu<l fn et mind" areal med Ndgran!IOm f"nlt Lo..gsC1 unn inden oi.r Slore dcle af mmen er ubc>"ql<set og har..."" umn sjdm! 911. langs mosen. ".tlig<: kam 1"'iiC1 inden år 2~0 nogle områdec pi ial! ca. 20 ha urone. Di... er i dag oo'omde med mdgnln "II1a'rk. Omlulng Maglemosen og ij"d for denne ligse. nere omcldor d".t -ed p!ukhugsl. I'J mosen "'- og '-estsider er der )'OlI'" rgcbcvokonmge og syd ror mosen find.. bc"oksningor af bog "8 ug birit tom nu u";"e. ""d plukhugs" mcns rndgranbcvolt!tninser i omddet forsl vil bhve lagt u.""nden Ar OgR olore d1e ve.1 for Grib So dm... ved plukhu!<t. I/ec bcllr be_ voksningemc a( Op lil ns""tige boge kslende med )'ngre rodgran.. ml Hdl axlelgntn og birk.. K~I<tl'ZSområderne oml"'llii" (orsl lil plukhugsdrif inden åc 2010 elle Fra omgi"e1"me til G nbsø (um./!:1tcr denc Slore Samme"""'n~n(k omride ddt mod ""~t til Stn'lØnls\'lIng del. mod øsl vide" ned gtnnem l>.:odcbo Skov lil Sten_ bolt Vang. t N"deho Stuv liu'" endnu cl Slom: uron omdde Mt for Gribw. Hele dette; dag 1U'!ne omride bc1iar l1<wed.. gcligl af rodgran amt en <mule 28Q.oI.r!g bøg den vesilig<: del. De omgivende plukhugsldre'tic omrider bejlir ogs~ i Slore dele ar rodgnln men derudm'c. af ""'eg birk og ojl. De $tj131k sko''litykk<: SOm furer til SlCnbolt Vang. besm ogd. afoo-oksnmg<:r!olim clri'" ""d plukhugsl. Det m...c af stykket or bevokset med yngre bog men dcrudo"cr finde. ung rodgran og eg. og i den s)'dlii'lte dd el "II 3U!.. Nodebo Hol er 50 ba ~ or. ug ligge. Omg1V<t af Esrum So og bcl>j."bi!el.. rne fra Nodeixl B)' mm pn". FREDERIKSBORG DISTRIKT.'.. ' l..."."... _.. " ;... =-- :!I!!II!'..._.".. M'... '_ ~.. M... "... "_ ~._-

64 FREDERIKSBORG DISTRIKT NOOE80 Sl<OV S1tNHOlT VANG _. 1101'"''.."""" ' '... _ "'.'I "'M_ EZiI.._..._ NOOEBOSKOV I --=j(i=l STENHOlT VANG :.. 1ft_ fii ~.

65 FREDERIKSBORG DISTRIKT STFlØGAROSVANG SKOV _. STRQGAAOSVANG SkOV /fil. f ".pt... lii1._ D-IIlIIHU _ '... ; " ". ". ' _ 1_." to.. '"..."" 1000 b M ':I!Bi..._... _...;;w::.... _ - m3 ~ "......

66 ... "..... _". IO --- _"-- ~... rt... _ umw..._... I... mæ.._... FREDERIKSBORG DISTRIKT osmup SKOV lfii JIII.:m. ".)Il iii _.. mustrup SKOV If\\ \.' ID li!i ~ NODEBOSKOV lfii IOHM I(t-w Dl 111 l1li. liii m m lji -- "

67 h~rud"'er hel! op lil bevoltsrungt:m~ i de ummcn h"ngcnd" omride i de ~mralc og.ydlige dde af skoven. Hele r-:"debo Hol< d"... vcd plukhugsl boruet fn de...hg"e sl«""byn wm ligge. urort. IXn ""rtc del e god 2 hl "or Oll består af... er :H~rig cg Og godt 50--Irig el el fug<ig' omride ud mod OMn. Dc ovng<: plukhugstdm..." omnlder består bortse' fra en lille I"rl<ebevoksning udelukkende af I"vskov ho\~sagdig bøg Dcn "Id"e bevobning (bøg) er Over 19i} Al meru Ilngt de H""" and" bevoksninger er unde. loo!r. Tilbage i de "0'"... mm.nhængende."al Uggcr meget ilo'" omrider (;ah 109 ha) ned mod og i Senholt Vang unm fra 199]. Ud"'..r"n 7 h. stor..geh<:v<lbning p4 "mhmg I 71' Ir og en IO ha Slor birkelx-\'oksning t>cs'!'.re.let.f en mosaik IIf $RI! bev(lksningrr med nuutg<' arter i mange aldre. Der fmdes sær mange bc ''''ksnmger af rodgron birk Isk el bog og <11- De to SJdsmzvne Here "eder n\ed aldre p4 mellem 150 og 200 ir. Generelt for omnldet gælder at arealer med nåle""er l.æggcs uron inden å 2000 hvorimod løvtra:st>c'"bninger.1ierede er log< uronc. Stor$lcdclcn af...aleme i SlOnhoh Vang - dvs. lyd for I'redensOOtg\'ej ]agan doa fo." uron mden 4r 2000 selvom di... hovc<lsagelig Mstl aflov.koy - isiu cucskoy. l midten af de"e "o" urone omnlde vil ca. 36 h. blive oml.g< dl græmings.kov senen Ar Eo del af de l!j'"$cde omnlder er tr.o::l"se b:r- og.."p".ler. Et $<0"'" plukhugstd"-et qmnldc hinder de UTOne dele $Ommen. Dctte bc<tlr.f """ twt'r 170 lr gamle egebc''(ibnmger ksleru.!e med yngn: næsten uddukkcndel"vsl«ly Syd for det store r.ammenhzng.."de."al ligger i S'enholt \'ang c\ mind" omrade urun f Dette er g<xit 4 ha son og bnl:lr af n. 5~:lrig birkc's!uw. l SU'OJØrdwong '"C$' for Grib"" finde. SI=.".1" d"ve "ed plukhupt_ Di""" bnul.r j nurd h<.>"ed$agc!ig.r rodgran "8 i mind" grad.feg bog og hirk. Omdderne med rudgnoner omla:gac's f"rst til plukhug$tdrift nden l r " N". de urone umrid.. i.}'ti Msw bevoksningcme ho;'n: grad af yngre 1"kO\' - j""r bog "ti og bik. I det sydvcsthge kj"me.fsko'-en ud mod de lbne a"'.ler ligaer "II ca. 3'1 k. unm. S\O" ~nlnle dele (ca. 13 h.a) Irggcs f"rst uron inden år nor v<>bcr unge...f cg d hirlt.sj< rødgran "8 tbu". El ca. 8 ha ston omnlde vest herfor med ung Oll op til 1554ri8 h<.>glzgges uron inden ir Dc "'Tige."aler liga.. nu urøne og bosl" af bevoksninger ar i"". boø i.id" op m<xi 180 :lr. lxaudcn af yngre ask cl ~~. Uden for de'.. o".. mmenh"ngcnde omride ligger mod $)'d." lille a..al (< [ ha) ned "-er 16~4rige bøge wm drives ved plukhugst. Nord for det SloR s.amm<nlucngende omnld" hgge ligded"" c par omridu om_ faun af $'''''<gen Disse: ligge. urorte fro 1993 us de -"'dig"e er bc''(ii<$o med 21 S inge boge det o"hllste med 125 årigeboge. Trustrup Skov og Harager Hegn Ud""e. d~ dde aftruotrup Skov ""'" indgi. i dn "Ore... mm~nhzn~nde "mrade ; de cent... le og 5ydligc dde af Grib Sk"" er N omrldc pi 91 ha i den ve.dige del If Trusrup Skov OmfatlN af natur$k"' SiI""egicn. lah 26 ha af di... liwr urun "o.. edelen 13nl!".yd... '- og "ordvesi\.."dte.kovbryn. I de "on!!ipte dde af Wide kgvbtyn \lg indre dele ~t:lr bcvok"'niemc af cl eg Og en smule ask l de vesdi]lslc ''(Il<$or Op il 22Q-:1rig bug "II: enkelte "ede. lid.l<. D<: plukhugsd""... e omrader besrir mest af bug og rod""n men øg<:!. af Ild buk "II: dougl.os. Omrideme med rdlc<""bc"oksnmger omlq gc< f... ' til plukhug$l er"r afdrift i i"nc f"m mod ir Et liue omnlde 1iQ:<r.. It ror de'... mm""h"<d lircal i Tru$U'Up Skov. De~ er wp I h. $lun og bcvnkset med Ca. 15-lrig ellouo>'. Hanger Hegn er;"h 285 ha stor omgi''''' afagcrland og l>eligg""de ca. 21 km fra Grib Skov_Lwmplel<$o. I ].lanser Hegn umfaue. et omnlde p4 39 "'" af $tnteipen Srstedc!en af deue (33 ho) IiU'" dler.kalliga" uron. Omnld"me som er lai' uron olierede fl'll 1993 beo"lr ~f birk iben mos< bog d rodgtan Og. k""fyr. IJ.egene Og birken< er Ir gamle de ovti~ bc-.-oksninger er yngre. 1-1c" Ix-\'(Iksnmg"r med bog os rødgran kai ud"d~ a"alet inden ~r 200/) og 2040 ""ns lid )'tigre rødgran bøg Ol "ti dri... ved plukhugst. 66

68 '. l '... tw..."...'' I t.'- "!!SJ... _... _ ~ _. /II. HI HARAGER HEGN I '. HARAGEA HEGN TRUSTRUP SKOV --- "== ;=.. - ~-.. - El.-.. TRUSTRUP SKOV "'" ~ 67

69 FREDERIKSBOI\G DISTRIKT TRUSTRUP - SKOV... "... "";. --" I...". I. EO... "'.. - illiiil::l... '... _ ~ "'''_ ''' M'''' E!Z':l'iI.. _... Esbønderup Skov og nordlige del af Ostrup Skov I den n"rdl;~ del ar Esb<lnderup Skov "mr.n"" ud".." omr:ldeme lani'... b~en el sammenhzngende.""al pi 25 ha.. mt el m;nd"".real mud...t pi \:nap ~ no. l det 510re.. mmenh:tnl<'nde 'r<cal ligaer IO ha tm'jn. 8""oksnl<'m her MstU af op til 155 ~r gammel bos 0& en lilk bevoksning med 70-1riK birk. Del IO h. 01= okal mod nord som er lis' ud til """ning er pmmeh overdrev OK. gerland med.pced.tc! 10~r. M de...'e ""de 6 ha som Iklol dm... "cd plukhugst er >t0nledelen.f...i.t bevcb<'. med 115 ir prrund ""S. som; 199) 0"e1lPl< til plukhup.drifi mm noale mindre rødgn.mbevokslllngcr hvo plukhup.drirttl1 f"o; ""d" i kr:aft inden l Oel Ind. ar<cal i Esbonderup Skov li~r ; IJtoo."t!n ("Stlil<' del og "" bevokse m«l 7S ina rødgn.n. Omride er lag! uron fri l den nordlie del af o.trup Skov liø'" '11/' "d d... SI""... mmenha:nl<'nde omride 'o.<hltihe are.ler som omf."".f"""unk"">''''''.''cn. Del nordlipte... godl 4 h. "on OI!I li~r urun. lievokininsc' bc<.u af I"cr 18O-lri bøg. Omridet ta::ttcr<c pi de. "0'" ømmen_ hænsende omnld" et 8 ha IlOn oa <in"... "ed plukh"l!'t. Her bcstar be';okin'n~mc. f Ql-~' 110-1ng<' b~ Oi )-ngn: lu. 68

70 FREDERIKSBORG DISTRIKT ESBONOERUP SKOV OSTRUP Sl(.DV _..." l.. "'"-..."_" "..._...-!IIIIII:I " is!l:'s]... " ~.-- "

71 Præstevang og Lille H estehave I'ntstcvang "lulle H<-SIeh.o... lp'l"fikt begge op til den nordhge dd af Sto'" Dy"'!!""c_ Pnutcvang blev (orse png n:n'l\l i 1573 hvor g1rdcn F[<llUnstrup bl"" overdraget il tjenestebolig til kon<.. sogne_ "I 10[51'''''''' Hedie. bit"\' sko.. kaldt StOIT Ptzs"""ng. S0<mc i og oml<ring 1'r.l"S1C>'lI11l vor alle opdæmmede l<unstigc søer r"bundet me-d kanale. for at sim vandtilf""lrn til F..deriksbolll Slo t~. l~n dag i dag ledes Vinde via bnalemc Tcglg:!.rds.oc:n og unde. H illerød ind til Slo"". S"dcdlm <T den 'hrst. af l10eme og her b)vtde Frederik den VII i 1859 el liue lptp;llz IlA Fantasien. ø II\'0r han 0l G"'ind. Danner Imnne 1.P!'<' af Og fi$u. Rygningen blev ~t ned i 1960 af.ikkerhcdsrn.æ5s.igc Arsailcr men man lod Cfl.nd... zg.~ til minde "m kongcn~ ly:stfiskcrp... d' Lige i ru:rhroen af Brededam liggo. to nlde. 110m. kal udlægge. til umn skov ifølge 'U'8t~n. Omrtdet. h'-m en delligg... i umidddbar n"rbod ~r... n ~r ca. I ha.ton Oll bntar Ir ca. 170 Arig Kammel bok Oll enkehe j;n""ld""de "11< og midald""de "sk. a..gene er h"io: Og "'t... nko men har I:togcdo kroner. Flere af <=cme «angrebe af nid Oll «heh dkr dohist døde. o.. døde træer nar tilbage som IrænJin«. Bevoksningen nøder op til"" birkesumpskov. Jordbunden er muld. Det ~ndc'l u"nc omnldc SOm ligger ud til Tcglglrd. S" er under I ha og bnt~ r ogsa af 170 li' gammd bog ibl.nd.. yngre dietr.>;<:. lanp S<t<n Oll lidt midaldrende "II Oll bog. OO'Suden voks<:r en ~r pmmtl tg i "mnide. Ma"ll" af de pmle U>I1"r er krafr:ige og... nke men med I:rogedei:roner. Dc.Id.e ~f clktnn:me llar "el ii"""cl. Dc $id.. omnldt SOm bocmres af na'urskovsstnte Kien li&l;«i dt. sydlige billmc af P".""".ngen og kai dn~ vod plukhugst. Omridc' er bo\... ~ med bng og eg der stir p.i baue. grund p.i on blanding af muld og morbund. Jkvoksningon er ""ervcjc:nde.und. Trzerne er "nk og mange har tyu. Ilamm.r. Enkelte træer er dog flcrsammtde Oll nogle B er angrebet af svamp. En1teltc "Id.. u k"'''''er ItU i en moscl.... ing. Op""'k- 5tcn i omnldt er re hyppig bla. mod "n dcl ahorn. Hest.h:lven d.u.r. areal pi 42 ha og aue bo\'ok$ ningemc i Heseba..n som tilummcn udg"r 29 ba omfau" af naturu.o.tntcgien. I.It 14 h. udlægges den nordl~ d..! som uron skov. L:rngs' rnqd nord er ko\'cn pnq.' af den meget fugtige udr>rnodt mosebund nogle iteder sa fugtig at der er (nt... nd.pejl Dc flea.. stod.. er der ''''''ebund. Omndet er bo\'obet med h"je kraftig<:: dle"'""r som bar ''li:'n:' ii.oe''llcde. Her er "ogclitionc:n domin..".f rue<hnnend. OIa"'r. n.: gamle træer u ryklr.e '-'i mod urege!jruessise Slammet. Mange.r Irwcme er d""ndc og enkelte :lr som gamle njinn Opi delle omnlde findel dkl""er i en fugtig b'tting. Desuden "01:= der "ldre og yngre "11 i om.-.lde og j brynene bl.a. rjom silen og. k"""ble. Dc plulthui"td=ne olllrider er hovodsagelig bevoks<:t mod bøg men også med cg cl birk Oll!zrl<. Ingen afdi... bc~oklningcr er over 100 tr. Jordbunden et meget 'arierendt med bul< muld mor "g ' øl'\'.

72 \ '. FREDERIKSBORG DISTRIKT PFtÆSTEVANG STORE DYREHAVE NORD UlLE HESTEHAV E j.nar... ob l.'4.uooq.... hr UL!.E HESTEHAVE!iRl thi W -""'=--.. R "... r".. _ _ "..... lllllllih... Jo ~..._ ~

73 Store Dyrehave Stan Dyn:"-"" n bdigende ~ for Hillcmd "II dm hlstone ~ r _ sammen med Hilkmd Ol Fmknk bors Slot. F.wcribborJ S10c er opfun ; ltuten If allel "II lum1l\ hetcfier sktle der en mask fortndru\lcr i Stort' Dyn:hln tom.. den middd"kkftn ILovde VIO= dm'ci JOrn de {\øre andn:... Knnaen oprme; 1628 Ct j<lrddillc omknn ""le.kov<:n for. kunne lwlde en.. or bestand Ir hionoevildt ; l kov<:n os "d"'ltcd~ d.. uden. It"""n tøm I"Uninp<.>mride for k~n IIrs'e. Fra blcy de... Ianp: Ol b&c ""jo ; Iko>-en.nl~... oto-... blev CJDtI til parf~illp. Indtil udlet bu Store J)yn:h.ve I~ ØWlI<' an.ir-< nord lja:iiand$i<t skøn: Øk-ck1 prq If PI'I_ Udny"el~ Ir tkcn-m \'fliproduktion bqnonlcde Ii& rilllugst Ir oml ~r til brzndc Ol rioezn!er Ol """..I'U"''' ; Sto" Dyrehave IuIr pli dette udl p"nkt lia;net 00 vi i d.aø kender (ni Jo:gcr*ol'll Dyn:h."" mtd ma~ In" enkelmlcnde ''''''' tl"onmclkm der f~n dlu 110'" a:r.n JImer. FREDERIKSBORG DISTRIKT STORE DYREHAVE SYD... 'o j... T ou.... t....:\ 004 " -... o.. -- _...' _ -... t~ UlDlJD. ~... I._ mø.. _.... ~. "" _

74 - - --_... r" 'M Nt_..."" :....- QlIllIJ.." "... Io_ ~ ~.. _."''" - FREDERIKSBORG DISTRIKT STORE DYREHAVE SYD --- ~-... l U"'... or"'l"... MI I/I-VI; 'G'I-1Il... 0I. IIHII. 117-_ 13

75 1 176O'C'T'I>C indf<mca del"" Una<:ruh..rdncde.to"b". bl.. monl ituroduktion ar ~ ""lnn: Sun"';... bln gralh"'t m;lu.ttm op lcflii<11i l8oq.tall... Oll bkv ØloIokl" "edlagt i I dag borror S";>f~ I)y«o "- me~ P... af. bl;"" bnjgt ""'" produtuonuto't en.d den.r'jxjk de g.mk drimform... c.. ~ r kovm er id... bn'oqn mtd ruolcu";«r..b'om man nu i l"icndc grad vil $al«; pll~. Llnp liopjxtildc MOK i d... nordli" dd.f StO~ Dyrehave """Cl Cl. 1 ha ~r sko-by"'" unn. lit)'t'itt MsAr IIf 175-4riø hø. saml enkelte "Id" OSt. T... "me er "t la'"" ty"" OB b"dkron"de <:nl«le af dem er todelte. Jordbunde"... fomml~' morl>und. Omkri"l SklMiam - 0p;I i dm nonlllac dd.r Stan: O)TCha_ b:an 2 "- W1>1t. Her vvber 2SO.. pmlc boge b"'n.dt )'I1g!"C bojs<: pi " pi mo.bun.d. T""1l\( er "nt"l. sun<k men "IOd~ mod om. Hd ntd mod $Ø<1I mbcr)-ngrc: cl... 'tbund. l ~'Cnl -mllac 0Jt\Iidc: (Tttlaird"""""') ~ knop 5 ha umn med tidh "OC<k elle"""r Am. m"le pmlo blll«r Oll midajd"ndc "I Oll uk pi fugug round. Pli d... o<!ligse <kl 'Ou"r ca 'nø boa pi..'abl bakket lij1.lod med b4dc: muld og morbu:ld. ImeUem de pmk "I eftertdnjm d""nde Il"1<1:' Idr rndkmaldm boa:- '" Wwbundm batr døde \r.in:t Ol bo&t:n>mer ha. Bet l... at bb\"c tjeooe. Un""~ tatloll<'t'l i ellebnobntnj... """". arut110 bmrunod dtn ; bøgcbn'lbntngen... rpanom men her lindes... n'~jxllon. C... IrlII{ i S'<If'<' O)...ha"" lzucs.0 mindre omr.lid... (ul promot[ p1 ca. I ha) uron. Uoøe IK-rouninger be.. tr Ir ca. 171H1rig oftest u""dmcuisc 1><. 1 do. O'It" h.. ~ af o"ridt"e findes oøs.o\ o".tn':'''. Uevok<nmBen er re iben pga. hugi( Ol]. dodo tn.:er. I de ops.'cdc lysn"''''r... unevcgcl.tion... frodj Jordbunden et nnc.. rendc fra muld iii mor. I d". ""dia<: omr.li.dc find" <1l lille mose bcniit.wt monl.. Ol Hk.. H... jordbunden t"" "II mor. o.: "<b.e u-c bevoksni... ud&or "I..mmen &<>d' \ ha "I... bcbgcndc i S."" O)...havø ayd"erhgc dc-l. o.: hatir ailt:af 11S-200-~ boi].<:mr<:r pi ofr"- baku. grund. Troroll\(... kmtcde ell... pi anden rrwk ure"lnuaaogc. En del tncc.. dodo ell... d... de øg nere '""ru"e. "I... ltonlc tnrcr K'S lomridern. Brøde Skov! amde Skov udl"uc'i... liue omride 10m UNn.kov "I ct omride i umddelh". ""med ~l bl"... d~e' $Om plul<llul'" Omridcrnc udior IiIlJlmm~n ca. I h. Oll adlkilles af en vej. Uca< bc-;ok<nina:<:r beltb ar ca. I BO Ariø boa. Trorome I brynene er "" lave 0& ute&"lnun 'o&<' r>wit mdcfier bevok<.un"""o blwer d. h"'joe nntc Oø.ykke. Rid og dod<: ""nc ellet ltammedde lindes p;i ncre If trzcme. Midlldrende Cl]. oe boa oe "Idre 0i lindes io'"1].\ pft'd ;!)c oktni"llon. Dole af omr.lide. er tyndet Oll op''1i:kn af hø. et p.i ""j. I ~km-brynct mod yd find.. manac bulbnet. bh. d<1l f<)rhojds~...""idne rod kornel.

76 FREDERIKSBORG DISTRIKT P SAOOE SKOV /Il "-11 ~" I -'F" 0==8 >"r. I. j'.~. r "Ol _ II..".." to... "'... " "... 10_.~... I-.:J... _... ~_ EZZl. "

77 Bornholms distrikt AlUNG! Frederik.sborg distrikt (l._. Fyns - distrikt <:)

78 Fyns Statsskovdistrikt F)m SUlltko\<d"lnlu som omflu<:r hele F)'II' Alm r Ilt... ~uilu <kr in.dd!oldcr mindll skov. 0;. tnktet f\hvi.lt ha ko\' Ol lo~6 ha umorobcd~.nale. Af bevoqnin&eme er knap 3W. bej menl en 1I""en hae d lu.. del er ej. Fyn har I Ild.te istid '..11:1 det blud.punk! hvorom nen i"tromme bl... d~ Ind; blincr der Ilk.fg"...d. b")'doina: for lmdlklobl\ld;klil\ll pi Oll: oml<nnj Fyn. En tor dødi..._ ~ i l... lider pi Mldlfyn Ol her udvi~dcs IO landskabn". Omridcmc: omkri"l Vium biol'l braluc";krci af 01 mqc1 uroligt relief lmd m.. kantc biokltc1~ bl. Fjm beestc punkt pi 131 me er. S"ordval "I1)"da1. for ViQmbitllomridn fin\k$ et jevntlwpen:t 1J""*"klandsbb lbth: u ~.lkr rr. nord...!. Ik.. onll~ bokutc'f't'tmf non! for Fibo... et ckkmpd pi.t.dinnc isnnd.bakkcr "I pi Nord"" fl.. er furing Via; skabt som... indttii.n"'i mellem d. imponc...ck isnnd$dannc:lkr Bfrmt 8.nu Ol R"jic BanU. Hele nord... fyn derimod er cn "O'.""It Iw~ mo... n.n.d. 1Xs""" har ;mrommcnc i UUcbaolt bid scntligl til II kupere dc ky"n" egne pi Syd Ol Vc.tfyn. Det sydfyn.ke "hiv apliod f"rsl 10m en konscl<v<:n f '-and1llndlsl;li'l;naeme efter utidcm opli"r. Oemc udg"r "Icdet bu.io:tl~ tr det pmle landsbb 10m bl">' dtcrlad af isen. lait 66 ha af disrrilaou _al omr... et af ""1~'" wa..pm. In.... ro. 1'XI3 betty" 10m ""It Pov mci\i ]8 ha]iger urun i ir ArnJcr med pmic dttfuformttvil i'" 2000 ~ 46 h. fordelt '" htw. ]0 ha pi\lkhupl 3 hl puntn.p. Ol 33 hl i~. Ind" 2040 vil ydtt!11= 2 hl bl"'e udljrt iii p]ukhuls" 77

79 Lunden Eget Vestre og ø stre Gulstav IX lire mi oltov<: Lund~n EJ1!' u.rn V«. OK ø s".. Gul... udgor w$altiit1cn Ct kvmpldos af p:i'd.ds~\:qv~ pj SydJallJ1!land. G:rrdsclssl<m=c die. p.llangclandsk "ubh~ cr bli-c' d.. ved tn fuld.""ndig ncdskzrinø.fdc enkelte... ca. t"en 20. ir. O"rdoelsdriften i de li... sk"". ~r alm;ndclis; indtil cftc. 2. '-udenokrig. IX fir. skove bic'.' cm'..."'" af ~tllcn i 1980 sammm med ct par lanrlbnj!ts<'jendommc h"ftcr rdselsdrifien ble" genopage.. Nogle.«lcr er jorden udvuut. og de k)'".. kove er p1w"" af dcn c~ion som klu"e"" ud$a:nc. r'>t. Skovene er h"..dsagcli domineret af ha_i med bl.'. cg ba:vreasp nan '''''bøg elm birk Q8 hyld. Desuden find«der i V..sre G15tav "r sko\'\thlt smlbladctlinrl og tjørn. I V... Gu!StaV find'" en 1If'I''!>oj. la l< er 31 ha nr.. af 11lI1W"$ko... nncgicn d.n"."al O)mfal\<'f an. de gaml(!<q1.'. $.Oml n<)~c nye omrl.d.. m~d "K og h~$$d. Af d~ 13 ha ~r l h. lagt uron i Ve~"" og OS"" Gul... " og i Lunden_ DiJl.. re sk<w. er k}~tn"'''' m med bl.. 1la..1 og O'o'er l OO-trigeg. PI de ".. e"nde 30 ha am..-ndn forskc:lligc gamle drifu. former: I Vest'" Gul... " er der foruden den uronc.k<w udlag! e' 9 ha ston.".1 til.t..."mg"kov. Her find'" bl.a. ti tlm poppel "' og haucl. I I:g"" som er } ha Slor ltal bevoksningerne mw h.."d Og eg ~"''''_ l Øs"" Gul.tov er den ""'lig<: dd afsko'o'cn med ung cg udlagt t;1 I'lukhugst mens den o"lige del med ung cg bøj!" k og haud er.""inkhkov. endtlig skal " -Stepane1l af Lunden an"end" till'lukjlugs. IX fi". kove har formodentlig Illlll kontinuitet..m.."vrunp5kov og betn.gth..m n.o<ursko". V" og Os"" Gul"." opf3u'" som cn helhed i :wnmcnru"ng med ltlinlcmc og omridclll livlige natur og er derfor j planerne omfattet 10m et stom: oammenh=gende om ride. Sj'dspidun af Ungdand udg"r um dieriret et af Danmarks "<lrs'. fuglctnrks.dcr bl.a..."fuglc duer og songfugle ben)1t.. skoven til hvile og fouragering. OmridCI er derfor meget besogt.f bl.. omitologer. Flo... en i de lyd.bne g""d..lsskove er br.lktm.thk Oll b«clr bl.l. af orkideerne 1)lldaksct gqgeun ug ægblade RigLo:be. IXsuden 'okser fumol(h\'u jzwnc ~n.r som Jtorbloms I«xlri.r og androd i ko.nc. [ V"... Gu!.." er der runm. 'i"'ldnc.ncr."m skov Kugeun.k""-.g<>gemje og..it"" l Lundcn er der hl. fundet ko.. -neuike kamet kol"cde jordb""-potenu! og kr:ii-radba:lg. I de to Gul$1av-skuve er desuden ob..rve"t en del ' ja:ld". S\"omPC bl.. l'oirmulja sp<ri<>fa ug den lille par.lsujbat JAPiol" r;rutdt'rfno b:.cg<:rs'';lmpc:n Ji.h"<l1. '''IIlP<><"<' p! hyld judas<!" (A"ric~laria ""ri(ul_juaat) den $ja::ldn~ roh;tt BaI<'wl app<"jic"l~"u og 31m. kan~..d 78

80 fyns -- - DISTRIKT =- ' "" " &"H ""'-...-.'iidi!l.~... Gm'!..."_... ~_ mm 0. fyns DISTRI KT -- - ' ""..."... _ " o' ""'- - _.~... "-IIIæ..~"... ~... ~ ~... 1Z9.._.... ' - -- "

81 Næss Næss er 4 ha lior og ligger pj de" syd"ntlig( del af L..angc:land ved T'YIIlcl... Nor som er en lavvandet stnlnd... omiivet ar ronumpc '""linrlcngc oø fenke enge. Næs. har ""ret d"..." SOffi Fld$cJnkov sid"" 1959 udo.. cr.t den formodentligt; irbundredu f~r dl Iar...re S""''I'lcl. Hele "'1rS$ er udlagt som stævningsskov Sko""" dominere< afbant! ibland" "''I\OOg st'ljcpil kuwba:r dm og na't. Tnftmc fmde:s i ald... m~uem Ir. Jordbunden bestir.r leret muld. l Nz.. er der flere "I idomridcr med mokprz&. l Næst vokser der foruden ba$scl h... Lh"d rødel 0& ""11 der aue tri" pi fugti& bund.l.kovbundcn lindes."~r lom dansk ingef"" bulrodet hcrk.. porc $IImt de ro orkideer tyndaksct "gcun <li sltovgogeliljc. Vestre og ø stre Stigtehave PI den nordl~ del af Langeland ~d Loh.als liw' VtJlU't og 0ure Slill'"II.<= der ill&i1\ffi.:n udko' 165 ha skov domin... " ar 12O-irik<' rank "".:"=. l V... = StigreMvc find.. Cl s<nndbryn ud mod. Langeland.. bo:ltel med ';g" spredte ofte "orkrnnede ege og bøge. Hrynel formode'! ti '-ære naturskov. Del. ar denne bc\-uksning minder om gammel gra:sningssl<ov. I de" nordligco del af V"su.: SIigt"h..... lr de pmlc bege og ege men: ~rcdl ; cn oo."ltsnmg af "" oj SO-6()..jrig 1:>011 "for en OS-1 meter høj k).. tsmnl. Flen: ar de amle træer er skadede Og bar døde ~ne. Mod vc's1 i... ndb'}'ii.! Cl" dcl" nogle S~Cl" c relativt ta:t krot.r asp lllcn liøm.ko'""blc bcn'w huselog rose. Jur<! bunden besir overvelende.f muld. l. ko.. a er der en_ ulte udrznwc 1.''Ilinger med moscprzll. Flere neder er lkovbunden h. e til.. hofolyn&el... ( 1987). [ V."tre Stigtcha\'~ er 3 h. af det vestli!e stnndbryn me<! '''er 100 ir liammcl cb SIImt 40-1rig cl <li lidt krot i.;igt ""n. Stnndbrynel byder p4. en Bnwg bundllon med bl..!"<blamo! kodriver lund_frnlo. den sj_ddn and_ rod hjcncgnu kri. ttqm omebregne og sod awgel. 80

82 FYNS DISTRIKT -_ =c F. =i"" ~8... -_ li. =--... ~..._..."-."".1 "' llIIIIiI M ~... æm. _"ft.' " FYNS DISTRIKT 'ÆSmE '"""""VE It\\ l1h~ - ØSmE '"""""VE W 7/ t".""ko.. "... - ~-... _.M"_ "=-'...'... ' IIIIIIID... "...._ ~... ~- EiZB... _ "... "

83 Kasmose Skov K;urnQSc Sko>' hgg<:r pi del ""rdlige Fyn;!Ul:m«letl af Snib ug n 21 ha nu inkl. kn.' mg ug ager. Ko!l11"'" Skov er en frod'g l..""l<ov!10m hgger pj en. nnrdvcnd skrænt '1«1 m<>d l..iii~bzi'. Sknmen er p~t af.ld og udskridninger af d~1 plastiske ler der som SIl m.nge andre 5wer langs UlIebæh find.. i 5ure mængder i skræne"'e. Ved udskridningerne riltl:l træer "'g busk op mw rode nll Sl)yte' n«l pi imondm Illmmen med s"re jordmængder. Seh-. lkm'en er fisk.""rb \"anc"". H.I. nmrid..t nmfl"'" af... ru... k<ws"".a:ietl. II bl nmfa.. ende bele det MvoUe<le areal ligger uro<t. Re"en af.k<n~n :r udlag' til gnosningo.l<ov. Dene a... l omf.ner mt ager eng ng ca. l ha plantede.ge rr SIwven MSllr uvervejende af 8O nge bøge = noge er: og ask.. m lidt"" smjblade lind alm. ron ng rod kornel. A= af boge_ og.ge~m. er 1.'1: ni' krog«lc «1.1.'1.f sk"~n.. ""un;knv men cnkehe træ<:r har dug """"t "dplanet i iden lob. A".n i Ka.motc Skuv er meg. ansrig Og '.. ri... l. Der fut<jes ne" "rkid~.. i skn'n bl.. de" m.llo.ja:ldne lin gogeun sam skn&olldilj<: n::derod.k". huu"'m n8 den sil<ldne taobh'm"n:: hull"h<:. Des. uden vnlu.or dor lkuapunscl df~nben.padd~rok dru munke 0& nj lterod. Kistrup Skov og Tyveholmene Nord fur Svonni"ie Bakker pi Syd"estfyn ""d A=lkM' Sn ligger Kitrup Skov og Tyvebulmene der ilummen udgu 25 11:0. Ki.trup Skov liuer pi buii)~e agre og d. \Q sjm"" er nve"'eiende }"tlgre planlager M'I~etlde af rodgran boil> cg nb "r. Jnrdbunden i... nvene er "'Idel ibland... ud... ke' muld. En del.ftyveholmen. MfIIQr fnmrid.. p;\ fugtig bund med b!.. rodd. I den nnrdvc"hgt: del aftyv.hqlmtnt.. 01 ha ko lagtumrt. De udllgte Ir<'al M"Ar af en lill.!)oo. oksning ar ".r 1604rige nentammed. SlOOskud.b"ge d.. voq:r i en slugt m~d en b:d. Sugene er 2 4 "ammede mw >tnr<' kroner. 0<: SlOrSfe litt bar en diameter P'I ca. 16 m "

84 FYNS DISTRIKT J(ASMOSf SKOV ~.. -_..._- -_ t ""'- _ ~._ -... ti.... "" illiiilj... 1_ ~ _ _. O'=;.--..-J:l FYNS DISTRIKT _-.-."... ""' iliii!iil _... _ ~ _... -!m. _

85 Bornholms distrikt Frederik.sborg distrikt

86 Jægersborg Statsskovdistrikt JzacnborlI SauUm'tb~uilu: dzllir ~ Ol manlc af de lbn~ n.ru~~akr nzr KBMnha\... Iah forv:r.hn 1\148 hektar Hov Q8 <knil koll1<\1et hekt.r ubeo."ksctk.".i~r Cl". pa VCIamag<:') Sk<n~ne 10m hovwsa"!!g' udgocli ar Joq<:nbo'1l Oy"havc '" ~ l."" har en ""'Ile.'or IndollllV>itov h\..."r ClII. hal'd.l"" er ""IIC'kov. Kun L 30 hekllr af di.tri~eu.!<ove udleres øf nil"'~r. Jqcl'$borJ l ~h H <gn tnd.hollk. Landcu... bev'obnina<:r Ir pnunel bog og "11: ~ ofte _ JOO 'r. Samtid" rumm<:r ~1':lV'm de SIen ~ lluliet" Ir ~nsu pj""llllj1i<1" 0& et dnwkn kondi for Iitw'I"*I'<k IInd.ub nock <eder oi... I'I'Æl - mn ii~.r.w.dc... 11an IrIftmc!'P. d<1 Ol"'" a:rzsni...uyk ""'" hind... nye InUr ;. vom op nl. de pmlc dor llcl. d.. tnkto' har hun und... den Lanl"nskc fontordnini "I er pnqct If deue. Dyn::hn... lur d<1ll _en ln<'j<1.bten""" d~l. Skovem er...&l 1I\cK<" pr2jc1 ar ok" hl... '" bd~ med mclfludbj1l:' gedc.tilyscmcr Ol!." mtk<1.. cm.nr.] ~nd. Sk"""nc omkrin Ol i J"I.~bo'll Dyrclla... liii'" i et mo""'n.b.llil.n<hkab med mo... n.1cr 0ll mmwn... nd. V~ ' am."b<'r derimod Uøer pi pmmd ho'bund. hvo!" d~lc af dcnr>e r" <st blev tørl.1p vcd inddzmnina af Gm "'dct "I bonpumpnong afvande. eftcr 2. vcrdens.kri&. Pi JZllenbol1l St"tulwvdi~trikt Gmf.tI... lt 1007 ~k. r If natuj"sk<r-unt('ll<'rt. IX. ''ll km fg. IlnI'... IP""... uron.ktw pi ""!ribe. l " 2000 er <kr 7l ~l<ur h'ot1f 72 ""klat" ILIlunktw Dc- pnt~ dnfisform... p... kmttn alikd.. pi. ~J)l.m'n af de omi. wle.".ler; ir 2000 h<n.f bl"" 214 bebo. dyrke ved plukh bel<ur d... MN1I...runpkø\' 0& 16 lqt1i llri't1llt&'.ltr:w. I't viw:...akr komb=m n= Ir de pmle drifurgnn... "

87 Jægersborg Dyrehave JII:g<:rsbolj: Dyrclla c ~r ~ f ca ha SfOrt omnide i et mell"l... ri~~iioi'11m læl ved Ø resund. tn omr.\dct ha ''''''''' drevet som drrch." iden l(i70 er d«t slærkr p... ge af de mange kronhjorte $ikahjonc Oll d!d}t (Iil»mmen Ca dyr) ""m p;j!~r!ia kromgi al kun indhcgnmc omrlodcr kan springe i skov. l~havcn er derfor præget af åbne...oj.r mm spttdc SlQ'" og gamle uæ<:r. Omrlodcu ""t.e.<and fo'y'ws "cd plant. ninger p~ mind"" mdhegnede...aler. En stor del af I~ I Dyrd..".n er i dag så gamle (me" end 30Q Ir) "' M er ved a\ do <>li bf)'dc Ummen. 0.1 gælde. i urlis grod bøg mmo eg<:n ]""cr loongcre. Den. er med til al 101'<: omrldc. sladig mere lyt.;\bcfll Oll manlle.ieder be tir bcvnbningen I<un.fhohne.lIc' <"kciullende U... cr med $00'" afu:utdc imellem. jordbund<n er de n.s.e sleder muld. men indimdlcm kan man Dpi""" omrtdcr P<I '''''''.bund hvo CUCIra:C' ni\< p1 Ityller cllot der ~kscr pmk.gemte" lom bl:dn: tller den fugtige bund ~nd bog. p~ n"r Olmdder i cltn sydlige del hvor c. c. Gr.>.m og vun Langen udlagde pl;ullager har umddct alud ""n" d... e' m"gt"t eksell<;'"(. Da J.. genborg Dyrthave liger umiddell>on nolni for København med gode mgl"olrbincltbc. og med e "<:1 uvikkl ";system er antallet af.kolvbesogcnde meget SIUn. En meget ilor del af omridel (798 ha) dri m gammel dri(ufolnn heror langt liorsedelen som grzs- ning»k<w.!)"""den ligger 24 ha hen som "ron skov deb i omddets norrlust!;gsle hjørne <>il dd mod '"<:SI i Fon""en. Indrlul<ke. Langs MuUden rulde! lavtl'g_ gende og fugtige omnider med nugle: af landcu beds u<h~kledc og storste eu.sumpe. Fonunen! Indlul<ke er indhegnet og de urøne onuide her betir ar over 300 ir gamle egetræer "I )'fif eg og bøg_ JKgCrsborg Dyrth... c indeholder mange biologi.k in te~nte fund bl.a. den formodentlig sturse og.. ldote ns\t I Danmark rom.. ndsynligvi. er sammenvqkse af to træer. En rig snmpeflora find. OBd p.j.a. de mange gamle og udgående træer men og-sl mange g:ra:sboende '""mpe (isaor vokshane) gor!tcdet til.n af Danmarks ~grlg$te.vampe!okali'eter. 86

88 JÆGERSBORG DISTRIKT.. ' ' ". ' JÆGERSBORG OYREHAVE SYD I<f~ az-m lil-m ~ -lti ~. l... '... I..."."... "" 1 1IIIIIIII"-... = - II'B _ wlliiii... _ ~... _... ~- rz!!i._......

89 JÆGERSBORG DISTRIKT - STRANDPARKEN MD " '"...- 1iIIII... _..= ~... - ""' _....- JÆGERSBORG DYREHAVE NlI OI-Ilt Ul-III

90 Charlottenlund Skov Ch.rlonenJund Skov... Mliggende syd for Jægenoorg Oyn:ha'.. og ud til Oreound Sko...-" har udlige" -:r:r~1 D;uha'-" (Ibmup lille DJ...tm.." G}'ldenlundJ. Indil omltring ~r J82~ ''ar Chatlouenlund Skov Ci<'~ mw Iyd.bne panier og eng<". Herefter bl... der plante en dd bøgc:"""er og nileuzer. I det syd''''slhjc" hjome rlndes dog stadig pmmel (ca. 270-ArisJ ege'jtoy blandet me<l lidi bug plane omkring år "un..d ikke om egetnl<ernc er plantede cner selvd.de. D<:uc omrld. pi 8 b. dri'co..d plukhugst. Ch.rloucnlund S"" 'n i L800-t.Ucl kendt SOm en lokalltc med mange 51"ldnc eilif- og cgeko''p1ancr f.tkj. himmelbil IUII8= ""rdklilj<..dcrod og kuubislt viku Ma" regner med at en af :irug<:mc til OJ1emcJl fun'indcn fno.ko\'en er overg.ngen fra den l)'sab". egeskov til dcn mør""" bø~k"v og blom". pjubli;.f d"cl alm. 11to"ga:scr SOm.fbotanikere der indsamlede dc.jzldnc anu. Sko"'~1I b~r d"1l i dag ~II spændende svampen.ra III:rhgt ar muldbundsvampe. JÆGERSBORG DISTRIKT '. '. o '.."..' -.. " l;..."!.. -'-".."..."" " o o CHARLOTTENLUND SKOV ~ NO. M - PI mmi!l _!'2æJ._._ ~._.. M... _ 89

91 Jægersborg Hegn )>q<:r5borg H~gn bchgcndc umidddbart nord fur Jrrogenbo" D}nh~vc og ud i! 0""und ~ pi omkring 350 h. Dette.kov"mnldc ha inil!832 ".mm. sk(whi.5oric: \KIm J"B~<& D)""tuo c. id... de vor en del af <knnc 0ll på samme m~dc bl"" brugt til parforcejagt 0ll hovde ro mtgct 510r dynobc!.cl.nd. Da J""".. borg Hcen i 1832 ble'- skil fra D)Teha'cn -ed Ol det nonl~"" dyrehahogn bl... nyl'" ned til M.oUdeR udviklede denne skov "l hel! anderledes end Dyreh""n [ Sted. f<lr at b<;wre de.prcdt. llener med cnkduulende brrdkronedet"".. hlev ho' planttt bog Ol cg <>i sk<wen lignede herefter me" de Tige d.nm fttdsko"". lalt 41 h r sko"cn omf.tte> ar '''''"'''Iien '" er ro del! pi alle li" drifl\)'per. Er 9 h.o olort Qmnlde omkring Bøllemosen i Illt<:wen. nor.iligc hah'dclligger umn. licvoks";"g. ootar Ir biru op til 123 Ir gamle samt en ~lle..1's1.de Cg<: og uk<: Oll; op ru 200.1rigo boge pi Iknlning<:r nlld mod mos<:n. "''''''" har tidlige" '~n:l b..ynel til "" "<gravning as birken er.'den vokset fn:m p.i de forstyrrede n.der. Masen er en phagnummosc m"'" planter"""..ldug krybende pil knogefod k;jo... mys<e og rran.bær. PI birrul.mmerne findes cn "II l.voont. Soen midt i mos«lmnldel er K"bc:nha-n..m. nidel. enesle liude eksempel p;i en $ur Us brun\"&ndet $U N den nordhgc: sid. af de U"". dle.ump" la"" MoUden (Se.r$ninel "m Jæge.wo'V O)'1'I:"""e) liwr fra '!$l omdd... mcd grzsnlngsdav "Z\'DingukIJv ag plukhujlsldn:..el!j<a' Gl'Z$ningssk" en sam dækker 14 ha indeholder kun en enkeh lille be... ksnmll ar ""mmol n.:nursjrov med ng bøg pi I ha. Ik\..k$ningernc ""m 11" pi morbund pi kra:n"" ned mad M"lldcn Cl" iol'tigl hol'cd gdisl bug i alderen 108~ 111 ir ""ml no IIct yngn: ær Oll cl. Dc tilsi<><iendc omnlde dri "ed 11~-n ing og p1ukh"ll'" Ikvoksningemc i den. omride er børu<;i fra en liu. smule birkc.lu>v ah ""mmen n:gi 1rcrc1 100m pmmd n.urskov "II bestil" ;"TiSl ar 271;.!ng 0011 og 6O-66-lri8 cl. LanJlS Samped.m os vden: mod. ''C$I foruæuer bevoksningerne der dril'<:$ -cd pluk_ hujlsi bon'l<' fra at eues.kavcn med mdkmrum ""'''''<'$. JÆGERSBORG DISTRIKT JÆGERSBORG HEGN \ _"_R --- _ s~. "... to..."1.0..."""" -..."... luilli:l... I"_ ~ o.->... ~

92 JÆGERSBORG DISTRIKT. JÆGERSBORG HEGN NO. fi"jll.l-u. 4l-Sl ~-I'l 1\ "- 7HI '."......" " _ ""'--..."... UJllII!I _... '"'.. _ - '"'...._... M_ ~ m:æ

93 Vestamager VCillUTUlger ligge 0-4 m under luvctl ovcrflade Oll blev under 2. 'crdcnskng mdd"mmcl Oll.n<;lnd" $Om " bc.k..r"gdscipro;"kl. 1'1'; luar milil:o:"1 luaf..i<yd~ orr.rn p~ omddol ""n; 1984 bl"" orndm ibne for offenlligbcden Oll benj~'''' i dag af man" københa'ne" som udfluitsmil. Omnlde har.id"" afvandin "n "~ domine"" af ro~komgo plomosamfund r" itrllndeng til sko" Omrideme Om("n"l ar noiurs.!«lv$ii""cg;en er den... tlige del klildel Pnsesko""n Skoven beoilr dels af pl'iii'" eg ask og hnd del. Ir $C1\~et birk 0i pil. Dele Ir sko..." er m<!hegnel for It besk)'". mod OmrldCtlSfO" bc'tand If d_ OB diy~dl. Na!ul"$k(J'StrIIlcgicn mcdf~"r a"o ha liw' uron i den lydlige del og a 130 ha i Mn nordlig. del pilattg'l "!II sbl <!n".. som egcblandingssl"l\' Som del iø''''il... ar kone. il der "ckslende med sk<womridcme... omnlder$om fortsat vil bl;"e d"- ""I iiom gntsningkng. Vestlmager domin=$ ; d.g af en ikke _111u"'" o"c_ c"icm mro en l!'\$ng flor.>. ((IVer 500 Sne' er iruh.. ndrc. ; omn1del) Mil""''''lluar haft Sin indfl)'del.. pi omn1dcl vcd en del kunolis' anllg'e... r og høje "

94 .." ':'. JÆGERSBORG _ DISTRIKT. VESTAMAGER q -. III '" ~uz. " t III...._ -_ ~ l..."..". h...1o - ~. " _.-... ~-...-.m... _ fmia.. '. -.Jf'

95 Ravneholmene Uge syd ror eecl Sko.- og nord for Brede ligg... Ravneholme"e ""m mod.m <tejle smn!er og dybe: k10fter kald" de' d.mk. Schweiz. [skrzn.eme... mange huj ~ie bl.a. hul..jen OOln fol'ull<tler i Kul;...;.! do< tid ~gere '.. r en vigtig hovedvej nord&' DI K"Mnhavn Skoven er p171 ha og hovedsageligt beplante med belg og rodgnn men i den sydlige del ned mod Møllden findes nogle omrider med gammol bøg din umpsko\'. lali l 5 ha af denne.ydl;. del.hk"".. og Cl lille omride pi 05 ha i.k~ns nord~lhl><' hjørne driv<:$..d plukhug51. Omridemc i.ko\'cnl lydlig<: del u """Il" nede mod len au. l1e<kr re. ~umped. Ol bc'wbninaen 1xtJ. h""edjagejigt af gamle ellclj1ll:cr.om nagl. nede. ha"..." '''"''01. Elm og au:; fulde. ogsi mange "eder i bevolt.ni"ieme sammen med hauel... " pil cg ær h}1d og ha:g. Jordbunden er "ænngu;g IOl'wbund. Omnlde! er kun i ringe grad PI'Zi<'! af forstlig drift. J omriderne pi de \"""' og hojtligg<:nde panicr 1 forhold lil 'om lind" bcvol:sning<:t af lrig bøg nqgl. il... kr blande' med gammel tg. T~me.lIr pj hokke Ic"""n <li mange af dem <'T ma:rk.c af olderdom og råd med """'""dc Itronegn:ne svamp og u~ge1inæ!l sige form... Jordbunden... oftell mor pi d. $I.jle sjui nlj'g<:r. I det 0S ha "'O~ amrlide mod nord~\ lind" en blsndet bevoksning.r og og bøg pi. muldbund. T""erne er h.. je og slanke. Eg.ne ollr I\m ro.ag.ligl i bly".ne mens bøg domjn.~r bevoksnutg<:ns """rale del.

96 " JÆGERSBORG DISTRIKT lia'v'neholmene. 1ft... ~ I 1...' "-...""In --"' - ~ _ ææ..... "...

97 Bornholms distrikt Frederiksborg distrikt

98 " <'4 60~ [!l OtOZ J~ u;opuj ~p!>'pn lu"" ~U~ 'l!ixn""nld lug li!. J~I~p 'pu~nl'pn "II Ul"" J'UJ.lQJSlJUP '11'1'_ ~.' E'l S9t."'~p oooz J~ "'pul "'1IS( 1l11'pJllpn ~"'" InJ. 'ljwn jp 1"'1' OHlZ 'V! Bo 'U<lJn"'l O6Z nllll'l1 0001: J u'pu[ '1" ~!I<!P d IJwn "<»111'\111 ti lhipzny""'l! O"'li ~"IIJ" JOd ""'I 09L U!ll'IIUl...o>jlJnlm< J'u~Jwo 11~1 ~'!1 ''''p''i' "IJOJW'III1'S "Jmt"'l Bo [liu.t!0j Bo 'li1i!ul~ -PUfl"''')»1""'''''' u" u.:>p! ~!!Pul "'~!Jl'!O ~RI -ulld '1"''Iwoli u~ii'i'"'ldn9nllpu"~! lop '89LI IUj u~ fd ""'ru!lu;os II"! ""ulf" ""~!.l"!p]l u'pp""''''s.[."... wsl!ulpu..d.!ot{ :)3"W ''''''J) 11"'1"" "-'pm' Bo ;)u["" '\lz\ 'J>Sl!IB.{qo>q 'plllu"jwo 'pu:>!l"j J""'P SI> P''lI:>!l~U!'''Il0pq :>.toj' }bui u'p JI l:>ll;oud I ~J:>n 1!li!"! U PU1ll"'!.WPJON "' PUI!';'U:WOW JB ~!... ow Il' 113 P'Ul 'W~II<PU:W -oul p:>.\ ~u!:oi3p~ lu"" 'PUIII"'!.\SOPJON! n'ii'w.:>p -sqqspu~ 'IU"'I'"'W IS'W p Iqft":(5 J"q J'P 'P'IjW05.~.IJo' 'P""!'U" So puulll'pn "~p"";ilpwi J> ~ "uli '''''''"""J J~ ~W~jJU!USlIo.~'I~N '(1'1 900~) 3øq JI '''"''Iwo! JOlS p~w.0lp.'''1 JI ~<JjJ -pn J~9"!""'IOA~ ""lp J~ 'PP"PJ~!J Ul ">1''''N 'nl""" 'P""I0A"'In "'1 O~6 li<> AOlJo "'1 06~ " ">'I. \.IOj 'l"! '("'~PI -r.n 'ijo I'c""'1[JI8 w~pw '1"!1 " JOJ '$01"011) PU!!1I~SJ' PI' ~'sb!i""pjo" "'P J:>l[l("'l' '~!ll'!p.o~s ijoqu()..l)t 1}jU1SlPAO}jSS1E1S lboquo.l)!

99 Rude Skov Rud. Sko~ er pi 580 ha og ligg.r meuem H...lwlm Biri:erod 0ll Hole pi Nord.j.. lland. Skoven har... ret i stalenl eiendom de.idsl. mange hundred. og "ar engang en del af. 019= s1<ovomrtdc SOm llrak ig rra Sj.. l~ i nord til FUrffØen i _yd men er bl""e ;ndoiuzn);et til sin nu_rend. "øltclse pga. landbrug og store bebyggelser i omr1del. Skll"cn bl"" i noo-alle' opd)tkc som skin- med d. """ Lang<:nsk. principper. SW'cn indehold.r mange SpIlT f". fortiden bl.a. gamle ~ning.r r... Cl Stort ly'em af fi... rdamm. fra Chr. IV' tid. D. n.". ar djlmmcn r..n." riall OK arne! ril. og er i dag "anskdig<: at linde. I d. son'$i' Ir har okowrocncl dog reablc"" 1I0&le af dammene. Rud. Sko er bcliggend. ; bakktt '.rnon mcd mange $0tl. En d.j af dt... u ""ul" af tø~gravninl. Omkring h.l~dckn.r.i<qv<n er "licmo: og sl<ovtn h.uid.n " drevet re intensivt og med langt den $101'11" d.l.n"-skn"cn som bi'gt'kulun;:r. [all 132 ha af Rud~ Skov ~r omfaue af naturskmrs.. planerne_ ':Xl ha driv" $Om plukhugs' Qg 42 h. skal ligge uron nogle dog f"... inden ~r 2000 eller tr Dc to n')jl1\'cshgse uron. be""lwunier mnkrini Maglobjerg bes'~r af sammenlagt 4 h.a med op til 2}~.. lriø: bøg saml lid run (IH birl: pl.n.. ejl banl«:. ~ pmlc '... cr cr re h".. Og ran"" mon "Ir sp"dt. Enkelle trzer er u"'gel.. mihsige. Omkring f(>den ar Magkbje"'s f"d Cl jorddige som ifnlge ovcrlevoringt'n er rejs pi kongelig ordre fl>1" øt I\ndtt bøndeme r.-.q: i al gem'" kongens brug af ud.. gt<puru:tet. Moglebjerg er med S'nc 91 me.r "'... ha.. Nord.jzUarui$ højeste punkt. Omkring Ebberød Dam udl"pes O.re u"ne run.. rider med forskeuig tidshorisont. [ Sltgmand.musc ~il man f~rs afdn'c de nuvoerende bevo\::5ninge. af rødgran og itbgrao for omr:ldet 111<111'" uron. l Ebberød U"nu sydende udl"gges en liue holm afbirk. a'nbug. eø orr OK na... uron og rundt om srdcnden en l ha.tøt bogehe\'obning pa ca. l SO ir. l nordendcn udl:rgg<'$ et lille omride «1 ha) med Ca. 45 lr Wamle dletnttr. Scbred.. den omkring Sl:o..uddammcn I"SII"" ligdede-o U"n sammen ""d en liue no""n loo-tnø bii«:bevoksninl pli I ba umiddelban oord for bredden. Omkrinl Gnugn.""'1 qes. 6 ha OI.on areal med rodgran pi """mel mo.ebund uron. Her har der tid.. hg<:" -:o::rt"i arh:<>logiskc udgra."ing... til afd.al:nng af en 5tenalderbQpla<U. E lille «I h.al "rt"al med 18~.. lrii bug (Oert".r dem 'OSIammed.' l:rgges u"n i sro.. cn. nordo.tl~ lanp Kf)ng<:\ ~jen. T" mindrt" omrider pj ial! l ha om.. kring dl... n:>:r Ag<:rso lægg~s uron.. D... hestlr af :l.ri8 bog lioiil danner.kovbryn mod hh. skovens "I\""n OK Ai... T...rrt<:.r la'.. og uregelmæssige '" n.rt"... """l<ke<k. [ 0i hel! op ril de pmk llndkabsfredede m"... omnldc I'cmsølyng udloqge. 12 ha fordel 1'.:1 en... klte mindrt" bcvohninger af både cg oog birk og rødgran som utøn skov. Omrid lang!; den "'\lige kan af i'tmsal}."g er $lied"!u<"1'rn 1'Xl Ir gljnmd '" "ll bug m<ms de nd" dde hes.tr af birk 0i mdgran pi torvebund. Århundred" bongra''''ini af "rv til b".ndse~ sidst under 2. ~rdemkriø. har efterlad de ""'kupered. landskab i "e"lpg mo:d iah 2S om:l. ''ajldhuller. Omkring all" de østlige urune omnlder skal Cl "on omnldc fremo... ' dn"cjl "ed plukhup. og bmder pi denne m:lde de u"ne "mridcr sammeo. T... ner og ald" ror hde dette omride er.""rk """"rt"nele men 51n...ed<len er bog.."1r.o\'. [ d. plul:hugsldfc\'fic omrider nst for Kong""ejen volr.ur O... c.. eder g.mmel bog og omkring Age<S0 I.o:rl: rudgran cl og skovf}... l den knap SO h. "ore.ko..' Udst"'p Ile"" som lip... klem inde mellem Birkerød Uidsltup Oll et banel.geme ~t for Rude Skov bl 3 h. uni egcsb>v frt"""-er dri''''' ved plukltug... Rude Skov bli... af omitolog." betragte SOm "" ig.. tig rngl.lokal;t. for skw.. og lumprngle hl. sompa:". og muliri' duehog Oll det or cn vgtig... t"plads for bl.. krij:..oder og romog. l forbmddse med Age... lindes hæniesæl:. mandt illi si almindeliic aner fni stodet k.ndes I:ongeb.""" Ol rundbjadc soldug. Ved IAi"" er fol" lr ilbage fundet to sjældne planter str.mdbo og h:l.nu.indhl.d og et par jældnere euetill:nyn"de ovampo GyroJon I"ul" og l..a<1rn " lil"";!. Rude SkO\' cr ""ndt $<lm cn spændende lokalit.t for """und\'lutlpo Her er bl.. funde '18 f".. kolll. Skorn."... m' m del "'rh.aue mælkehaue Ouesvampe Ol! 110m.u. Desud.n finde. en rig Oora ar moour Oll la'... 1':1. de "ejl. skrin'nge. d.l "

100 KRONBORG DISTRIKT RUDE SKOV OG FRIHEDEN 81STRUP --- HEGN.. - Io."'" =_. "" ~ lidlil:j..._.._ mm Eæ9.. _ =--1 ~ _ -... BISTRUP HEGN ~ RUDE SKOV.' OG FRIHEDEN.\/Il lili-e.! "

101 Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov T~gJmup Hegn og HeUcb.l:k Skov ligger 10m. sam mcnm.:ngntdc sk""komplå. nord for Kronborg og ud til O ttound. Omddcmc fywer tilammen SO(; ha og o:r beliggende; Cl ~rpr...gc I.rra:n kndetegnet af.ydunnord" orienterede Mllir med mdkmligcndc.majle m... cucr $Ufyldt. Lavninger. u"d.k.a\>oformcrnc '" dannet for al Ir 5idcn under ct fum&iid mod nord.fi~tid.n.id". "m2!!$ef ; Danm.. k - den Ukaldt. Omundsglcuc!t<r Da ko"cnc$ lil".oo '''e m<b<" nnge i " blev de gcnnem r... t. h.akdej af allct a"er tilplant"t.:kw. af det nu""rende aml blev P'I <kue tidspw'li:! tilplant.' med nllcu'2'$a!'t<'r. I forbindl.. mcd opfe... ls<n af Kronbo"i Slo i 1'>74 lik man brug for YlInddrc"". mou.r og limedi.r og da T cglmup Hegn og H.Uebol:k Skov mcd.ine mange aflange moser og otter var nemme at la'. opdæmning.r i blev m.nge vandmøll.r og ""cdi. anlagt i indunri «nm: "m"ng Hdlcba:kkcn. l dag kan man se...kon~ llruktionen af H.mmenn"Uen "m blev opf"n i 1765 og indtil 1870 '!Oldi producen:dc """'... og pist"uob Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov frtnu!" i d. ""m blandingsskove hvor 10=' (fonrinsvis bog) domine_ rer langs kystcj1 og p~ de hojtliwnde omr.lder hvorimod n11"!rw<:mc (.tun'cdden rod(lr.ln) m... fuld.. i m... me. Omkring SOrt"" KJa IhidlykMdam og Kobbtrdam!ind.. dog SlOrt: partkr af birk og el som... de oprindelige tl'a'arter p:i di.. an:aler. lal omfauer notursko... trategieo et sam.""nhæng""_ de an:al pi 277 ha Udlægningen af Irt:al... omfanet af natun;.ko.. Stratcgi011 er i h"j gnd p"""get af landskal>ct. IX fujli" omrider Iltggcs urort ""o. de ho"rclljgende 'teder dri" vet! plul\hugit. 1' 11 de unmc omnlder er det fortrimvit bttk d og rodgoan der dumine"" ~ ''''beo "!<de a I""""eme!ind.. p:l. de omnld<t $Om auerede nu ligger uron og nilcli%cmc pi de om nldtt $Om f"" 1Irw_ urort sen"". pj de plukhllg1t_ drevne omnlder vobc:r de n..te Sled... bog 0fI eg men ogd lid! rodgnn 'ko"fyr og andre nilenrsanu fo... kom""". Flere omnldtr af gammel naursitov er rtgl'trerer i umnldeme. pj ~me i 8øgchulm Sø vokser dtr høje b..wkronede rutes1"n :lri" bog" og "nkl'i!" c". "'en: af bugene... todelte <>I "okelte har tabt kronegrencoe. S<;lvom der er m.o."'r af I~ er der in"n bundvelletll.tion pi d.. IO cm 'yloo: moriag. B... oltsrtingeme har ligge' ud"" drir. i nere :l.nier og er f...dede. Ved 8ond~_ men. østlige tyd!igc og ve"hl< bredder find.. :l.bm udtyndttk bt"obnirtger.f bolle og "nuhe "Se pi bakktlltrtzn. Enkelte ~ r fra co tidligere geoe..!lon slir tilb i omnlde" <>i I<nB:kkede >Iammer Ol ~d Iiger pi skovbund"". I en m... Ve'" ror soen liod.. midald...nde otævnet el med...\.tore 5tOO. Ogsj i TeglstnJp Hegn fuldes IO SIlla holme med fonnodet oprindehil skov. IX em lige nord for dm odigne parkmns'plads 100

102 .. KRONBORG DISTRIKT TEGlSTRUP HEGN liil m " ~. ""'''''' - n -_ _ ".. ""10..." " ii3 _.. _.~" IIDlIlI.. ~... _... Iml ~ mm... ". o

103 'Cd..jo<n mellem FrMerik$værlt og Hd~ingn. ba;~. Kf fn~kdlipld""de boil!<' de "Idse n'''" ZOO ~. Flcn: af de pmlc 1~r er "':l:kkcdc "II enklte =..110". "i. tilbage. Det and" omride ligger i Hdlcblrb norutest lip'" hjørne ~ for KlallS<'$ M.O$<:. I lcr er bol op il 175 tr. Hovedparten af de gamle trzer er f1cfllllmmedc OIodsklld og '... e"'" er gene"1t... kkcde. Bc\..bniosen l1~ r pl.n lille II<>lm SOm tidlige" "lir omgi et ar mose till'" lider. To omdd...!"i henhold";s 2 "II I S h. omf.".. af StTOtcg;en ""'" ligget sole"" rn det '-ngc ornrlldc. I)ct nonilig"e og mindste af di". to JiueT pi sknmten ud mod 0mund. fkvoks.nin~n består af Op t~ 200 i. pmle I><>ge. Mange af de gamle buge er f1cfltammcd. todskud Ol har ofle lab "n... I<ron"gttne og enklte 1"'-'"fUlI1..r.. lir tilbage. Omddcl ob! dn.." 'Cd pluk_ hllg n. Det ' )"ll1ig. omdde Pindem... beot'r Ir bcvoks ni"3"' med mdgran hvor h.h-dclen af a".lellkal drivn som plukhulsl og bcvol... llngerne i den anden hal'del skal "d.. umrt i 201S og I tarten ar vort Ar- hundn:dc har Il.. RostnIp beskr<:-..." dene omride 50m cl stort.kovbc\'okxt mo$<:dng med bl.a. kjokkelyng re ling og ka:rmyu(!. Jonibunden i de 10.ko\" vane"' mdkm muld og podwl med. op til IO tin tykt morlag. I dm v t..h" dd af T cgl'll\lp Hegn find.. den m_ d<:de ka:nno$<: St.. Skldcndam der er den... e tilbak"" -..rmde he>.. rcde ka:rmose pii Sjzllond. "'æ. omdderne omkring _. og moser ha. it.o. botan'sk intercssco; ManI!<' ar di... omdd... er pra:get af hoj"".. ' el!<'tatton med mange ton emosarter and" ar egmtlig IObrcdvegetation. Nogle sjældne artc. fra Omridet... blonmersiv og bvid næbfm. T.gJstrup Hqn ornes al...ere Cn interessant " ""'peloulitet især mb.t. m"rbund... rt... Unde. gran er f.cks. fund.t dm "lz ldne RUSIWD rhtjj.>pojd. 17u:kphDn> har et. af... Il dan.k f"desteder her. T cgjstnlp H.gn er ogla kendl SOm en god l'o\1\tgle I"kaht... og der r"d" d.. uden sortspætte "1\ misk<: den '1"ldnc... lekji"'. 102

104 - J - ".1) -. \1--. ) KRONBORG DISTRIKT TEGlSTRUP HEGN.lA; III-m -~ HElllBÆK SKOV 1111lIll Iia_ I:'MI M le!..._"...- _.. t...- 'IIIIIIll _..:m:i ! _...

105 Krogenberg Hegn Danstrup Hegn og Kelleris Hegn Krogcnbcrg H _an er e 250 ha Ilon lkovomr:ld. Ixlig 8end. yd for Gu"" So mdl.m SnckUrs.cn Oll: Esrum So Sko>= lige. i umiddelbar forl>m8"llc.f Danllrup HfIF'I - gnmjcfi mencm de Io ~ udpres af RttrlU'\Ip FCgyde 10m... et k>" fra den tid hvor Reer.ln.1pbøndem. d~ dcfft mod. 3d I)"do" ul JntSnlnI! '" O'.~rd"=. nord (or ~n. Derud""... CT!Ikovrn om- 8""" If marker. Sko.'." btsl~ r.r halv! rule- 0/1: halvt 10vslto~. 0<:. CT iku flor. w.ijving i tanen.1i form. Jordbunden er ;..vnt frodja: m..d gru.forekomste. 0/1: rn dej li"re 11m. I w."m lig..- en IKI~ ""'... (R.o~ buhpu$&ra'o"cii) 10m; dal benyttet tom 1eJrpt..d. for bl... ~jd=. I sm."fli ro.ndn der hl)~ q:>t IIOD] c l... "ti fra fortiden. opd)tknlna;. Der lindes i"'nl' ru enkelt.tc.dyak mcnl en anden menet al... n: pc Ib ved udn)1ldlcn af a;nuf"orekomiic" i Ravn.bakken. Sko"." blev "...n 'W. ar "onnen i ] 981 hvilk.t d. ma"i" ~d. r bevidner. Omrtdct <kr omr.n... r natunkovsamlcjlc'n er 9 ha aon Oll: bctobnin&cn.r JOd! boke d"~ ~ plukhuø!. &e.'obnll\lll"'l.unn.. altovbryø mod 11)'<1- øm. Den h:r....m ryndo" Oll: '0< n:t iben. Fl... af dt ml. bøge Ila. IOd.h. Sllmmer "8 bland. U'2<::I'M ; bryne. fuldu flert pmlc IfEl'UUlt. I mind"" drænedc v:ldomrtdu fmd" lid! cl Oll øm. Jordbun<kn '... """'. fno muld IiI mor Ol lul Ocn:.. edt...-n ;onibc:h.ndkt for" hjodpeo bøecopvab'tn '" '... lxr tt ni pæn besuond af rivild" Ol... Ol gn<'i l"'i f'\ilt' her. Krnamhc-r& HtJn "". tt al de røntt Itedc:r 1OIUp"'''... havdt redt da d... indvandn:de til 1). mork. H"

106 .... KRONBORG DISTRIKT KROGEN8EItG HEGN III. 1& W. lil-iii! N' ~.. '" ""H" ". ". _ KELlER/S HEGN 1Il.-j"ln ~ ~. fi.. t.< = "... "." ti1iiiiil... " _ ~... ".... BZa.. _ 'GO

107 D.nmup H ogn er Mli~nde i forbo.del" med oa yd_ vesl for Krog<:nbcrg Hqp1 oa or Ita"en pi.. km' St""kning SOm au1iillir sij na:>lon ubrudl fra Fredonsburg til Hd.. ng"r. Danstrup Hogn er pil 320 ha mod Cl. lige dek I"v_ <>g ".I.Ie.kov. Jorden cr g<>d uden ol være.ks'... ordinær frodig. Ocr r"d". grufottkorns.er "II der h.r i tidlig"'" ude"re ml grusa:r.>'''' til intem. brug i dm..n. Der lind.. iitko de "ore lerr=fokdk <>g det.r bem"rkel"'5\"rdigt a det illi et sk<)\o"wci' <>g ':>od_ hun.r ; omrido. Skoven er en decid... produktions 1<01.'. En del iorddiger antyder. der hor vzn:t huld)"rbrug ~f fot$kl:llig Ilag i koven. Der er mqct a.por f til tidlige" tid enkelte.tcder ses hl}jryggede "gr<'. Gamle kon.ser at Danstrup H qp1 10m den ser ud i dag er "' "cme af et 0I1}!'tt omride SOm har d..ltlttt hel" ""ale f... Esrum Su (SlolSparl:.c" <lg!>ndrop Hegn). Dc Omgivende steng..rder c. etableret idst i '. Sko eno nære belijjll.cnhcd i fornold ti] Freden.bo'B Slo hor gjon den ;1 e yndet jagtomnlde f<lr.i<.ificnde m<lnarltcr. To omride. omfaues af tntcli"'n. Dc.ø... som Ii""r <lmmng Ste" TOrp<:mm". er pi 4 ha ug her ]iwr '''''101edclen urun nu. me" ""ICn ]"'811'" uro" ind"" Ar l moktt vol<scr der bltk oa gamle..ivdcd<: OK nu d""ndc r<><lgrtm.r. Ocr har tidlijo"... "t gt'a "tv i mq!cn. P:I... ]iue.~"d'end.krånink «1 ha) i I<o>'l::n. sydlige de].!ta] en g<>d' 210 ~r gammel bngcbcvok$nink dri.. -ed plulthugst. lkv<iksngcn er ret ~bcn med k"ftigc ktog<:de og lav~ t... C'l". IXnne lille bevoksning bn.æn: ~n lille tesl af ~n af von ungons plamninger ellor ~. ninger fra sid$l~ holvdd af 1700-lallet. Jordbundcn cr muld. Sko\'cn har en ra.. <>g rit nl.vi]dl<"mm~ og bide txy OB grz'> ling har do... r~.. e gno\"ltompleks<:r. Skov sneppen er fa.. )"JlBlende oa: der er ~t betydeligt antal ""fugk sk" en. Kellc';. Hegn liggt' 110m.. liue i..i."".kov oyd"" ror do tu o'-nge - kun 66 ha 110' og K<'nmnsldn: pi fl... leder af H el.ing.. rmulo-.ien m~d allulnl... Tkn godt I h~ Slore No... g~r MO$C i sk".. nl ~)"d"cstlige hi""'" d"~ "Cd plukhuasl. Ikvoksningeo i mo..n M.<.:Ir af 130 ir pmmol beg ibland~ "g OB birk. I de fugtiple.en1c dele er mooen undor tilgmning mod manøe af vore JIl"1lII:SO bu.k og """"r. Krogerup Skov og Babylone Skov Krog"""p Skov li""r i forbindcl$c "'cd Kwierup Ho; ko]e lyd for IId.ingor. Skoven er 51 ha stor <>g lang' 'IO"lcde]"n af ~oltutingeme mllr af lllvlkov - hov"d"'gdigt cø <>g oog. Sko... n har ndtil 19~0 eme vzot "j<:t af ~rup Gods og et" glod.. meget..m for denne egn kommet i staten' "j<:. Sko""" er gennem_ l<.:iret afdcn n~ Stnnd... j og uf Kystbanen. To mind... omridcr pi hhv. g<>d' 2 og knap I ho i den oydo.t1ige de!.hko''l::n d';... 'Cd p]ulthu".. Tk Venligste og mind... af di;sc omrlicr IIJJ3~r umgive. af IbDC ""ole. bl.a. SlO."lko cno$ Plantcavl.. lo.llqst OK har kun en megot lille forbinde].. ni d~ ovrige sko.-omrlidcr. Omnkkt ben" gf.. Iben s"og< ud.ynde bevok$nina 3f200_300-ing" Lo e br"cde cae 0i bøge omkring c lill" kær. Omnl.de' har formodentlig tidligere..."" e 0'.... dn:v. Fl.".fde pmle 00K<' er. "ltkedc og hi.. "i hc. find... morumer. Undenk".n er t"" af <>p"ækst af elm beg og fugkkincb"r Iige"'m d". find"" j<>m h...i hyld "'$C oa: ben cd. Jordbunden er muld. Dct andet omride mod " SI ligger hge.yd for Lou;';_ anum".."t '" øst for ban"legeme' Oll bo>!lr af en 180- lrig bng.b<voksr"ji med en!te].. a.k. Bogonc er I"n- rel Itro.f!igc <>g lunde. Kun ganske Il.fuw"rn" i bevoksninsen er mdenfor de sid.. e A. f~ldel sammed men i sk" brynet mod.m manrln m~nre aflmgene doil Ol"'" grene i kronerne "i tr;i;<ome er het sloooltud og tilsyn. lad(mde CD gcn<;nnio;m "Id". Ocr er na: up... ltn af bol OR ær og desuden lid ung pil 0R... n. Jordbunden er I"ro<IJg muld. nabylonc Skov ligger "midd.lban nord"" for Kr.JlCTUP Sk" "li nord for l..ou"t~o De"" omnldc bl" rr<:det "r.er Slan opkøbe omnl.de ; ] 942 ar I<rog<!rup O<od~. Den"" skov dn-cs ved plulthugn. Sto'" se!tele d. be\'oksede areal er omfanet af 'tnt«gt"n <lg d"nne dækker 3 ha me<l en bjde am.. og oldet"sltul'!l';gt ""rieret bevoksning på frodig mu]dbund. S:.:T~gt bcm"rltcl"~_ va:nlig' er de o... r 210 ir gamle boge <>g ege. Onridet har formodcnliø i.dligcr<: " gr.'''isn OH btvoksningcn $O'" h..... t t)"ttdo. homlr som... t Abcn med de l"'e ege og oogot...r i Sp"dl. grupper. fil... af tn::eme har tab. Stor<: gn:nc. Unde"ko' on bc>!lr of..ld" ti<lm fugkki""ba:t hyld Oll opb..r a:. bor og lid. eg <>g olm. O mnlde. "dcholder en: langdyutr. 106

108 - - KRONBORG DISTRIKT - DANSTRVP HEGN >III lodiih<i ENDRUP HEGN 1ft ~ Kl ". --_ "... "... '. Si".. '" = !1 h ~... u_ JIIilI:I..."... ~ ".... rn;a II.."... I.. mm._... _ KRONBORG DISTRIKT KROGERUP SKOV 1ft ll'li1.. iii i'-... -C -<--<.' --- _ S;" " E I "" "... \llliii!i "... _ me ~... "7

109 Horserød Hegn Honere<l I legn er pj i~l\ 615 ha hovcdlmlkcugt beplant.' rn~ mdgran og bøg og li~r; forbindelse med de 2n_ dtt sltovc omkring Gu"" So. Umidddborr notd for Gu_ So findel 118 ha Skov som omfano$ af narurslun-ss'nt'cgien. I Ilwvc" drivn ca. 50 ha som plukhug<t og de l'\'s'c"d. JOd! 66 ha skal ligge uron "'rsed~l.n dog furst ; løbet ar de kommende ca. ~O bo Områderne som ligger uron auerede nu omfauer hol. bredrone".. ml &em. j ooen - mr<! und"l$c af Må Hø edpan.n.fomrlderm Ha'" pi 81=1... bund r"mkommet SOm følge Ir e. vandstandssænlr. Iling p~ ca. l meter (''''''Iagc! i D<:n oslligste dd gr:rn<cr iii dyrkwe ;uukt. Tr:>:anemc er d birk rod- gran li<h skov1). og... Boruc:l fra cl p"r enkd birkebevoksnina... SOm er ""'" 100 ir er be\-oluningeme mellem 30 og 70 ir. Bevolul1inØ"me pi S'ore ø ha. ikke..." fol"$lligt d~1 50 dr. Omcld"m. $Om roes' ""&11"1 uron sen..." besl~ ho... dsa'.lig af n.il""" og bal og lind"" i "()T1 $<;' olle ald~. Det plul<hugsldre\"t1e otl"lde ; d""... tlig<: dd af de omf~ucdc."al. ben!r ar rødgran OS bog saml en tille.mul. cg og doug!at. Ved dc no«h enlig<: hjørne af Gurre So er funder bmb~gn. og fra omlidcl Mndes bl.a. f""""dc' og o""rad.. ulvefod og hd"" >effen.un. Floraen lalljls... n er P""llc af dc. meg«fugtige milj". Hl.a. volucr der her rund blad.. roldug og lobelia. Gurre Vang Gurre Vang.. mod nonl afgrzn.. ar Gu= So og er kun <N d.."au. $ØbredsbcV1)k:inlngu ved Gurre Sø. M'- og.."lbred Forbunde med Ho""rod Hegn. Gurre Vang er 436 ha stor hv<lnlfgu"" So udgør de 205 ha. De urøn. ~al.r ligge. auc pi II...' wbund som r"lc af en VlIndSlandssa:nkning i SIO~ dele af s.km-en berores di~kle af n.!urskovsltt:negien idel 31 ha dn "" vcd pjukhuj!$1 0' 58 h.o lig_ Ø('r ""'". o.. urone omnld... ligge. 11nti" mod oord 0i følger $ilede ""no bred. Oll:.<r.d.. ker si d".uden mod "" omkring Gurre Slo<. Omrtdel "mkring Gurre SloI og SlotH0<:n bestir howdsagdigt af mdlemald""dc dk>kov. "ord for Sk...-uu... I<"cn lilli.' de. ""d TraJ"""... m~ e lille omrtde «l ha) med op il 290-iria bog og enmlte ege. Fkn: ar de pmle ""'er er knzl:ltedc dl. har "b kroncddc og cn enkelt ~ru;n.tir tilb'g<:. Dc urone omnlder lang... n besl" h""ed... scligl af de fugtigbundstilende I... ner cl birk og rødgran men der lindes io...-igt mang<: ""'~ bevoksning.. af anru.. """ncr i forskellig<:.id~. o.. plui<hugsld"' nc omnldcr best.ir.f cg Ol boll "m lidt nodgran Og nordn>ann$jijdn - de sidstrut:vii.".itol dog (oes OV"'1l1 til plukhugs' inden Ir Gurre Vans.r en VIgtig omlogk loulitet pga. ynglende huld u. Ved den o.lig. del af... n findes i eues~n bl. qblader fliglæbe. Unen"""'n... vrigt ligtløm Horwmd. Hqp> p~ affujtlgbund.. nc. '"

110 - ~ S KRONBORG DISTRIKT RISBY VAl'lG ~.. l ~. HQRSBIOO HEGN n... - GUAflE VAHG li\i III \14 Ilt ' I..." _ ~- _.... 1IlIlIlIl.""...'" _.'"" ' M_..

111 Grønholt Vang og Skipperholm Grunholt v""' ligg<:r.dkil' r" m~n d<)&.. pt de slor". kovkomplel<ser S'on: D)'l"bav<: og Grib SkO\". SkoYcn er 237 ha 5Ior omg;-et.r agerland og bnl1r hoved'agelig! af bogebevobninger. Sedna."" kn~1tcde iii $1<o1.~ns forskellig<: dele ~dncr om cn formoden!!" ".mw brug Ir km-cn Ii[ gtll:sninl_ Tydelige jo"i>..ld. lindes oø i *""0 110m ahkillds<' af sko-'cllj (orlk.lligc dcle. lait 49 ha <lmfan.. af notul"sk"..'ratcgicns udm"m- 01"11 beliggende i dcn sydlig<: dd.fd:'... o i og omkring c 51o"" mooeomnld. kaldet Lygtcm\lKn. Dc... omnlde grænser op iii jernbanen.ulle Nord. mod = mad <>S. arpn... dt! af Præstem"""..j mod nord af.irowejm til jcmban...;adukt.n og mod syd af c ca. 200 Ir pmlc.tengzrde mod landbrugslandel. Omrid. indehol<kr en uron kerne pi 27 ha mens de omkringliggende bevoksninger p122 b. d.h-a ~ plukhugst 0<:0 unnc del indebold.". ddt L)"i!emoscn 110m i dag f"mu;i<dc."m t" meget vad.~rvem<>sc: und~r tilgroning med solvde! birk og rødgran dds ct Ibt'nt ""gdl1lg O<lm h~r _re. gni:5k' ndtil midten af delte lhundrede og <kls o1"no# brh- og røddbevoksntnger pi megel vid bund. Endelig besi}r den urøne del af en gudt 40-ing m<»qll1l:gct nidgr:>nbc:~"lr.sninlf og en 35.1rig I""kebcvobning p] en boklknold. NII~. arcal("mc Lægge$ først "nu" ef.er OO...ks"ing<cmc er afviklet dog.. ncst i Ir Af andmg.n af omridel 10m har funde!"cd ~nn.m d... n" år cr nu oph0n. l)o plukhugsujr""fle områder liggt"r pi h"jc-n::liggend grund og bc:-stlr d.ls J l SO-lrigc bilge' og egcbcvobnmg.r del )"Itt birk "II <'g og endelig knap 8 ha ntlc Il<ov SOm.. neil 2020 bliv... omlagt ril plukhug<.drifi. Allerede i d.g bidrnger Grønhol. Vang...n<lill' til fugle]i"" $Om omf~t t.". Oe" og. ""Idne" Incr cnd normalt i '"<I'" f"rstligt d""". oko"". Yderl vil de nye plane! om ilop af afvandioj: <lf omr.ldct givo"" ""re I'rcmmende for d.n.)zldoc "".Ieklire $Om i Grønho). Vang sidst hu ""t S<:1 i 1980 cme. Sl:Jp~rholm er en lille b}'n<r skov lige yd for Fredcnsbora SI". "II de.uden afgr.r:n.. af Esrum S.. moo VtS'. Skov"n udnu:rker sig ~d AI ""re en bland.kw med mange forskellige ra;:aldrc og aner. F..hcm~lvis OIir der bland 8O-ri~.ok<: og ". "i"'rortr p.i Q'cr 300 'r og ogsi godl loo...l"gc bøge 30-J';ge h..'.""tanicr sam. 20-1ri.ø;e fuglekirsebzr. [ ~koven bl"' der for II ir sidm reuud..." en ud"gukorridor R dcr er udstgt moo sr"h... I fra k"ngehu""s private del "hlor.havcli. AlI~.ko1...". Il h.o ~r medtaget i udmuntn'ngen af notursk"'"ss'''icgicn "g he.. f drivcl god. 8 ha ""d rluk hu~~. og sodt 2 ru. liø"" urørt. l)o" uron~ omr.ldc bo;:. "ir af ~ lille moseomr.lde og en lod. 80 ir gammel elle oo"<l!o<ning ud moo E$rum St.. '"

112 KRONBORG DISTRIKT GReNHOLT VAHG A.' ---'" ~ - SKIPPERHOlM ftm~ KeN lfo. 'Cl.'".> EJ - l I... "." It... "... '''.'ioo - "-" 1!!!!!!9 _..'.~"... I "... " ~... - "... mra.. _... "

113 Nyrup Hegn og Egebæks Vang J')TUJI Hqn et 2-19 lul "Qf 0& LigeI' iookrfl.r marloer 0& btb)wlscr t)'d'm (or Hds... Skovm er ; Ilon d~m. oon"ntm Ir nlielndbqllanljlin&er (ho>~... l.c rvdgran). I ~h 15 hl høet Mt! 110m unm skøv - 6.r d'sk doa r""" indtn ir &vo~m" t..stlr af rndifln 0& birk pi. &lomme! mosebund. Desuden l.o1lii~ en nabobevqbnn (l hl) lil den urorte rt>d&nnbn'ok>nn ud ul p1ukhua".!jt bo.ri (20 Ir pmmej bo. Eeborb V... er en m~ Uov pj. L 17 ha besl:knd< uddukkmde al ~ pi m... m.. n~ jordbund. Stovm ~IF'" tzt ved Øraund o ""'&I... ar b)~mc Sndd'~ten 01\ ~rpmic. El lille omrtdc plgodl l lu ~.kov... lyd8$t1i" h~ dm'c's ~ plukbupl Qmridct er et a"liund <werd... bn'okkt med mangt samle Ikovzblc""... "I cp' pmt enkelte bøg;. DMudm er der <.Imrldct lidi ml.rbl.. sjsen rooc: og birk <18 hdt 01"... 1:51 af ao.k In "I cim.!xn.ydli. <kl of omridel cr=ses ltadij ment den nordlii<' dclligge. udenfor del n".nd. 01; '"

114 KRONBORG DISTRIKT N"I1IlP PE:GN III. Ul -IQ.. EGEBÆKS VANG 1/1 w.l loi4 la lillli '. " - I _...". lo."'...."' &1- '_... - ~- wmm " ~ I... ~..._... fz/zii _... _ '"

115 Grønholt Hegn Lid Olil for Hillerød ligger Grønholt Hei" pi 274 ha Ilf$il"" fnl. S\O"" Oyreha~e med Il hundrede meter og ;øvrigt omgi"et af marker. Skoven bestilt ho""d.. gelii1 af rødgran Oi I>0aebr:vok$ningcr n~lctnftme oftest pi mas<:bund. Et omrlde pi l ha i '.0""00 oydli" dd li"' "run. Omnldets bc..ksning bestir af god 170 ir gammel eg OS beg i begyndende forfald. B<'VQI<sn~n i'=l~r i yd op mod. koven. ydre.. engænk <IB nord helfor er den na-:rm<:st en utilgængelij;: h.lvø ud i ~! ops!~mmet vldornnl<k Ra.b/:$ MOS/:. Halv""n ~r samtidig ~n HlIe rorbl..t bl """'I> hvor mordannel~ er udtalt Oll seh forynel.. derfor vlnsl<ehg. ~k$nin&en er lbo:n dk Sfonn Oll hugst. Enkelte I!onnf.. ld.r er lidt tijbag~ pi Skovbunden. Skovbrynet mod syd bo:st1r af bøg ha.sel t~m og fuglekirscb=. Brynet ud mod mos/:n best!r af hl5$<:l t jern ""litpl el og rose. Stasevang St.S<'\... ng Hgg... som en ar Nord.j;o:Uan<h mest ;"1"""". dove omgi"" af marker og D<>n.. A mdlcm RUrtg$.<:<! "I Hillerød. Skov... er 72 ha.'or Ol mci'" vori."" men betljr hovedsligdigt "fbøg Ø& rud(jnl1. Skoven har tidligere """'" pr-.qe' af mani!" fugtia:bundsomnldcr. I 10koven findes en <Id lantl- og Nndd}lSSC1". som idnetom tidl~c'" id." op<h"ming Ir ~""alct.! Sa""-ang l""" <O oml."aler urort pi til"rnmen und... l h. Del mind"" ar.".lome søm udgu skoven. nonlvc.tlige forbi"". hjorne bett:!.r af 0*' 19{hSrige ege i.t sl<ovbryn. Dc "ld"e ~r ~r la...!.m- mede og ok ml'" h.. j~... mmm~. Op""'ks! ar.. r bog og dm er nu v«i at udsk}>w de l.~ste grene pi el"ne og underst"".n ar h sel. Det ondet omride forl~r op lang!l skovens...kant og bo:il1r af cn Itznt ud'ynde' be< oksning af ta... wn m>:dc 175_inge bølle med }narc huj"mmcde bøge iblandet. HovMpart= ar de i-'ml~ tnttr er formodentligllooskud. Jordbunden vane..." fra mor til muld. I Stucvang VtIkscr en bestand af den pi Sj.. liand sja-idnc krarul<onval "

116 KRONBORG DISTRIKT '<1_ GRØNiOlT HEGN "" m-_ m... I...'." -.. _ ~ '..''''10...''... ''''f'' _.~_... wmm _ æ11... "'H_ ~~. KRONBORG DISTRIKT... "... " I...'.." to! - - _ l< mmm..._ cm... mm '.. ' '"

117 Lave Skov La'" Skov li~r nord ror ~iyi ud mod øresund og gennemskzn:s afb'd~ land"''''j og kystbanen. Sko""n er 75 h. 5lW og bestit uddukkcnde ar løvskov ""tsl pi muldbund. Iltenald."n ru.t analet mod M'."'c undet ""d. Siden + ofter [Indh:a... 'ning.n _ er ;orden mellem sko.. ". "II O... nd.~ bl"'~t 'orl... og nu er h.. bc_ b).uet. Et malt oml'id. pi den g.mle ky5t>l<nonl pj 2 ha ud mod byen DIIgclykke drives ved plukhugst. ~nfo r.krzn'cn OIir op til 30 mc[er hoje mfl;gc op il no Arige bøge. H er finde. og$! nogle gamle gnovhui<'. men hele JltovcI an'le'i doi for at have mege lang konunu;"". N"lIenfoe knccnlen og ;sa:r helt ude nd sengærdc mod bebyggolserne star ""klte ov<:r 175-1rigo ege blandet m"ll AT. Jordbunden er mca" lene! og sl<cwhu"dswg.!~non'" er flo.iig.! sk"' cn u bl.. fundet den ;ru.hi:r:bte.jældne bleg frytle og deuden m. orltidurn<: 1'.1. den fede jord. Sjælsø Lund Nord for Sj"l" og "vnljl "mg."" af marker UiIr"r Sj'd" Lund med line 82 ha. En slor del af skoven er bc>"ksc med nil... l.h 5 h. pi en '''''''nt langs søen lkallæws urøn H.I'dden ar d.u. "rul Ms!!r Ir..bred men. reslen er be."ks<: med knap 150 Jr gammeloog. Vcd fod"" af skrænte" og i dd find desuden dlur h"orar a." er n... tl.mmede efter.1...;"g. Yders longs.oen vojo:s<e gnlpil. Spredt i \)e\"<:iks/ungen findes Ir..."''''.. og i bevoksningefl1 nordligste del ee bøgen 1'.1. vej op. Jordbunden... ric"" fi1i tydd mu ' cf'sl pi knt:nu." til frodig fugtig muld dl«lurv ""d <obn:ddcn. UrteOo""n er rig mcd bland a"de blj anemone og druemunke som ee braktcn.tik. (ur Ir.alkng og frod'g bund. '"

118 KRONBORG DISTRIKT _ I...." _... ~- 1I!ImIl..._... _ - ~ _._... ~- ~ SJÆLSO WNO /fil. ;n \li KRONBORG DISTRIKT f'~... '.- --_ '''-'''' I....."''' ! ~._ :amm..._ _ "/.æi1I ~... _._ ~-"'

119 Fredensborg Lund og Store Veksebo Holm Hd! inde i..in Freden.borg "mmn..1 ~fvc;" og bo- bnllldsc. og acnnemsktret af <ko loblc jernbane Hillerod-H cl.inll'" 1igger den goot 5 ha I<ore bog<:_ og dlcbc bning Fredcmbol1l Lund som dnns ~ plukhugs. URI!'.tontede]"" OP"'8C1 af en godt 220 ir gammel bugebc>'oksnins Dc pmk bege danner ikm en ""mrmnhæng('ndc bc>'oksning p1 hele arelcl men.ca. ""m o'... <andcre og har i idcn$ lob bid... get!;1 en n.turlig (o;nyngd... Opva:ks.n ar den oprinddigc bøg bov"kse. i dag.. "... dde ar skoven ummen med andre ung<: ltzer af ask!<t cg birk.'uooll <>II ron. I bc:vobningcn slår de.uden cn nol pmmel.beg. [ lundens '-C111igs'c hjørne Liw' en uns (c.. 35-lrig) dlcb<:>'oksning. Jordhunden ''Ul.'"'' fra muld til mc>!'. "!ange af de gamle bøge hu"". hulrugende (113Ie og en mind" 31Likdloloni et... blcre' i k""en. V<'<l den lille by Vcksebo lije udenfor Fm.lcn.bora: liøet den lille _!tov (S h.al Veksebo Holm omgi... ar bc:byligel... og sonnemsltin:. af hovedvejen Helolngol'Wej i 0SI-""tlig "mina og ~n C}'ul- og pngs.; l nord-s}'di;g "mill&. Vod rn prh.. t rødgr.lnlx:\ oksning. denne skov.kittet. sammen med den ""rlimende Lille Vcwboholm. HCØ<' V.k$<:be HOlm-okovrn. skal h... bidraget til l~ndskabsv:ori.tlod.n og.fter ';~nd. h.v. v:o:1"ci skin for!r.ulurgr.r:sning for ~1 giv. læ og opl....i.. for Kongen og ham følge ]>'I..j fro Frcd"riksbo~ SID. ril Kronbe~. Store Vobebe Holm drives ved plukhugsl. 1kI.'Obningcn b.. t:lnf ca. 125_220 ~r gamle bøge ;bland~ fl.re over 120-.\';g. la:rutræ<:r. Mod "Ol find... on gruppe rudgr.lner og s}~ (Dr amt... jcn vokser enkeile skovfyr mens d.r i yderbmen a(.km..n i... r or en del eg<:. Nogle gf de gamle t!'ll"e' er... ""kkede Dg enulte frem >lir ODm l"..nd. ruiner. I lysninger eft o< fældede "...r '" øpvælu. af bøg birk tels.d.s.. "' og.djepil. Tid_ liitr<: har d.r '11:"" c. pot.cnnisl»n.r i skov.n SOm im;dl.rtid har...re. sl"jfet i d. manie ir der nu CT ny opvzlut afwn bøg og "r p~ ve; pj de" ".Llombundrn variere fra muld til mor. '"

120 KRONBORG DISTRIKT.- fredensiiorg LUND STORE OG Uu..E VEKSE90 HOLM ~~~ 'V _ I '..... ""' !IIIDll... " _ am._... ~.~".. "

121 Bomholms distrikt OUOMJEM Frederiksborg distrikt

122 Københavns Statsskovdistrikt K"!>C'nh.. St"uko'dinrik fol'\.hr an:ale. "dkm K"b<nh..'... K2.rlrlIo Gundwmaa1t Holb".k Tnllnsc "I Hufola<'. lait ror\'"h~r ruurik'l:t 3280 ha.i<ov 1\00 ha... Ol 1500 h.i ibnt.".kr. CMr Io tm:ijeddc arm. yobnin&e~ 00" afk>vskov - mw O'\"eI'\-..gI ubøg. All. de pm\< u...~ er b<1>iiil"ndc i IHokbok mor;o:... ""lider nled et ofiest JOd' OS nznnpn" udpnppunk._ o.s.. k""" n gammelt Itronaod" T~k9b fl... Snndcnl«W "I cn del I f Ravnsholt I"mc (eloa linder!<rone" fro JQIUrupvana; m ri"" af lkove"e h.. VlII:..' omf.net af dc" von ungen_ iokc f<mlordnlna. "I ; Ib>v<:nc et der lpol af dme - ~"'. tipi I N<meskO\~ ved rurcs<>cn hvor <kr ievrigi u onlo.gt "" dcmon>tbtiotub"w."""1- Som S'O'" H~ i ko" '~11 1 j.mcr vidnct om har n081e af.ktw."" OJS! indpc! i dcn kongdige vildtbane. Diluikc' er furllold.. VI rigt pa pmmd nalunk"' men ogst hdt nye: ~ val for "'"bcnhr.... (\'""Old... "I Vnuk.(n.=) indp..1 dlstriktcu ø...w'eii... ND"''' alk ~u 01<0\.. tf kmdclqnedc.-ed. "' de hm)'!l" inlml;'"! af publikum. Skov&:at<m( rq>~tc... _nse fon.k.eul&e ;n'ores Kr "I der forqir ma"l" Qrpni~. ornn~ntcr OS friudkltthitccr. lili omf.llej 3] ] ha If di~triklct..o.i"r.r $tr.i\cgicn. [ fo)... ~i< n 1'7 ha.f Ikov."'.lcmc un"c. ]nrn.n i r 2000 IkoJ dcuc."'0.1 '"3:.. oppe pi ] 17 ha. 18] h.l$kal drivcj \'Cd plukltugsl OB ]2 ha med JnWIing. '"

123 Lille og Store Hareskov samt Jonstrup Vang Syd ror ru..." ligger tt &:Immenhængende skoy_ kon'plekj bc$:l.cnde af JO'l5lrup Vang tluc Harek"" og Sto'" Ha=kov _ iah Ca. 700 ha. Skovene har kontakt ti! den lille skov Bondemes Hegn. og.". iotig! omgivet af bc:byggclsc I~rland 0l Kollek(lll~en.n. IX genncmobres mange ileder af.ton: ~;C "g al S-tO)8:$l»nen. Skovene ligger i et kup<:n:. rn<n'ii:nclondskab æ ve<! det OIon: M"lIdi -.d~lsjl$'.m. JonSltUp Vani OS dole af Ult. Hareskov liggtt i en smjballi tunnddal m~d en del rnoscdra. Har.. k"'cn er ""rddes rig pil kulturhistoriske mm der og d.". er en teori om. n.'"tie kommer af hane (hilk betyder "en)"i sigter til de talng.... nanlzl fro ombing b 1000 der mbkc sk.al betragtes sem offe_ pladser. Stend}'llgemc kan.ødig scs mange steder i $J:.ov<:n. l JOn1U\lP Vang fondes.".. ulende gamle lindebevoksninger SOm anse. fo relikte. af de" naturlige lindeskov i linde';dcn. Nær hened findes en fonnooent ~g 800 It gammel tg $Ilmm"n m~d Ire andre megc' gaml~ ~g. Sid"" det 17. irhundrcd. lutr kov~hand_ ling"n D"" gange Il. Jon\trup Vang iii 0\ $liif.. u_ rak... L)"åbcn eg<$kev drt"" $Cm h/lc"i og med en rælli $jældne plant... har obl. med m.n: liu"ol ooledominc'ct skov... m nu. I dag beotar ane Ir<:.kO\~ af ""ksi.nde løv- Og njjctnnbc\vlw1inger med WI:""'g!.f 1.."'...sarc.I... Jalt 78 ha.f de Ir<: sko"c omfatles ar ""'egien mcd ClI. halvdelen i Jonstrup Vang. Her liget to omnlde' pi 1lh".4 og 8 ha umlt. Dot r.. nre onuide er b<:~ggcmk i Rndem()$e og er bevokset med mcnemald.. nde d birk og.s. Det andc omr;l.do 110m ligger omkring Gi..lfdd Mose: Ol omf."cr d~ lidlia<:n: omtalte lind.'... og CI(eTlC ootil. i.. ~.fyngre cl og 001 op iii 140 lr. D<: yngs'. be>vk:sning... drives hor med plukhug" dc f"n~ ir og wl SCJl<"$' ir lq40 llqgcs umlt. Spredt omkrinl i kovene dri".. "sudcn ~ ontrid'" vw plukhupt - tilsammen Ct... 1 pl knap 67 ha. Longt de t1cstc af omridcmc er gammel n.<urskov og bcstir for 1..."rs"panen. vedkommende.fbøgeskov med aldrt pi op til t l O ir. D<-suden findes l r Kamle CJ<:bo>volt$ningn i den lydlige de1l1fjonslrup Vang. Dcrudovtl "cblcr be>vk$ning<::m. med monge fugtigen: onuider hvor der hyppigst fon:kommer YRIVC d ask og birk. Jor<lbunden i sk""en er d. De.. c.. ed... muld men pletvis finde. ogsa morbund. Jordbunden er i Store Han:.Jooy men: p""!!ct af mordl!nnd.. end i de Io andn: S):O~ og 'kovbunds' <g<:tati"".n et mange "eder ret ljlar-som. I Jonsll"lIp Vang cr funde ajle re anemonerncr skælrod firblad hulkra"" kodriver Oll en... kke an<ln ane".om J:ra:. er en Jod Oll næringsrig muldbund. J JOnSIrUP Vang I"nøJ~r en d.1 fullle knytte til "'domttder bl.a. i Il)'<'t.bkredc illmlsiii:r Oc1uden mille 50mpælten samt en del rovfugle (mu5v!a<: spu."ch"g Ol! lmf RIk) i 5km"ne.

124 KØBENHAVNS DISTRIKT. STORt HMESlmv... IIl - -_ UllE HARE.Sl(OV. ". " '. h..."...'''..'.. _'_-:- --_... - "" ~ -._.. Io_ I:ml... _

125 Nørreskoven N.. rrskoo...n "' Z05 ha W>r Oll he""nd~ lyd ror Fll'\lm omknru.ct.r Furn<>en Frednlbdal SorJl<m K<>lkkollnJnu'n Iec:rland '" Fuum Sø. Sko>'cn senn~m~ Ir Hill<mdI1\<ll\)l'\..jrn '" dm pmle linde ~ l'"dc1'ibbo'v'-ei. Sb>ven lig<:r e tln'it!... PI'''' llndkab n~ moo N.. rd.jzllando ""mc.unnddll.) Slem Mollddalrn mod i\.hliclcn sum pa.soolnl"nncm bide F""""'n Ol Farum So. Dc... Idil" wf'\er ""m IuIr Il<Ib. Jene land.kab har efterlad. F...en SOm Danmarks d)oo.e IO (38 "'.tcr dyb) Ol ma... lieder falder 'c...æ".1 stejl "od SO>cn. Sko>..n har ""''''' ; statens pleje i de Ioid"c m'lili" lrliundredu. I Ioko-\.." find".. fi= kulrurluslor1lkc mllldc. S... npd>a... Mi Cf mitsc1 op din' al ""nø.:. knam" I nll-60 havde mcdfon It sko\.." ; VId... r.... va. bki... feidct hl.. r... "' bbvc bl'\l&1 af... lkem<: til ~de i Ik ~. kolde vm"". von ~ har Ndm g.. PÆl ~ ajt<w.cn da han Inddelte den ; parceller mod IIcnafmEl'tnmlCf Ol bcg)'tidte den OTdnede Jbw. dnft he. ;!.Iumngcn ar 1700-laUet. Tilhuucd~ I"nil- 51cn m~ afdehnjfsnum" Ol... rd.n'hiom.r an;vcl SCl endnu i lkoven. [okoven sllr i"''''lt.. mese' hole..wc! ""ner Ul n." ;mponc"ndc b.'ket... '.ilbllc fra "on UIli"'" tid. Vest (or Ikn pmle pw."" ha. lkovd'slnk.c. l 19" II... ' en kopi ar von ulilie". akovdrin. "YSICm dl man nu kan "" det pmk lystem i bi'\ia. Skoven indehold.r ;"""" en ""'-obrunr If e&'i""r 1lIdeqcnc... bl... plan."; 1798 for *l ~ qtu'io ni fmnnd." knpiitibe. Da man...mn" 18'100 botmldt" II hen)'ue "il til wbstoowujui<>ncr har e~ fkt lov.t 5ll til i daj.. Sko>... f'izici... ; d. af ""nncd<u akm..." ud"..". ~. I>e I t... vejan... har <>pjluji... <In: <ki" af lkovcn Ol "fillin h...a tyde!" m-enlt. Sko>... ntkh.. lder d"..uden '" "".ti_ 1YS""n '" fle" kanolelrpladscr. lah 4.5 ha af k<r.''''' nrnfa'lfs Ir J1... I~tPrn. Dcrtil komm~r c ] ha.on nmride 10m ~. udla.gt ulgno:smngslkov lyd for koven n;rr KoUekoU. Kursu5Ctfl\"'. Dc... ba"r hoved"~lia< Ir...r 125 1" boc Ol SO-lng birk. I sko\"n er omkrinl 22 h. la.gt h~1t umrt. Bcvoksn"'8"me ba'" formnl'''' af bøj: i aldrc <Ip t;1... -er 100 h (S~nc). o.n..tovufindel)'nlp'f dkbc\'oksninl"r i omri.dct. En.or dod If dl$w urone bcvoksnu<gfr vokser pi Ikrznt... ned mod fu""""". T... cmc '" koruwnm.odf "I krotc<k "I ma"ic.r dem... 2'100 h PI grund.r plk=n... pi de " <ile Ikrznter har bcvobningc:mc i hej (IJId fkt lov til.1 ~II" ""'"c. S''mSkebogcne blev udl:ll1 10m l)'l'sjto\o ; E rutsten 3 ha Ron omr.ldc med rod... " va' for Rønn.. m<kcn lægges f.. rst u""n. nj. njlc'""rm' er flcrne (inden Ir 2(00). IX ca. 23 h.a plukhul"ldn:vne."alcr ba.lr llll<'lcdes h<m:d...hgt ar bøs med enkelte bcvoi<$ni"i"r 10m er <IP moo 230 h. Mindre boevoq.ninltf Ir Er ~ "li bu'k lind... ind ; ""Uem. Æ.rbcvokIn"iCrm' '" omknng ljo ir. jqrdbundm domineres Ik net'. tcd".r m.. med c I)'b famcb& "I megt1 bdt ''qtuiion. 1'1 Ikrznten>c '" da derimod ltaiknp: paoxr med bl.. druemunke. 12-1

126 KØBENHAVNS DISTRIKT -- NØRRESKOVEN "'~.- _ KOLUKOLU... ~ ~. H FURESØ N0RflESKO'ÆN KOUEKOUE -_ -- II...'... t !t...""... 1IIIi..""... ""'... ;umm.."..._ ~.. ~_... 1!2æilI.. _' L25

127 Farum Lillevang Terkelskov Nyvang og Ganløse Ore V<11 ror Farum udgor d~ fin: sko.. Farum Lilb.. ng T.kdskov Nyvang og G.nI... O<e~ skl.kompkks pt ontlcring 615 h~. Sk"""ne liwr i del.on: A\ollddal_ S)'S'cm!IOm bla. indeholder Farum So Ba.trup So "8 Bur... Qg "IsaMInen udgurdcn dkaldtc Farum "'aturpark (Io< i<lvrigt Uggcl"sc Krogclund Slajp.lundc Skov Ganl.. ~ Ege og Birkcmonn Til ild. Oimik! SIIml Ryge. og N0Tr<"$ro..'cn Kob<nhavns Distrikt). Omnldct er cl kupe"! slrnvrigt m"""ndand&bb mcd mange """. og moser i da"~nc. G""lose 0'" 0iI: hrum Lillovang ligger dog pi en!z"u bol~ndc morrncn:u!. lxi er kendetegnende f<.lr de nr. kovt al de f01"11 rur omkrml 100 ir side" f"m.'od $Om et ummen_ h:rn~nd. skovornnlde. 1 Farum Lillevans vidner manlic jordvolde og diger om 11 dcn nuva:n:ndc slwv tidljge'" hol \';IO"" opdelt i d~ rud. mame (>1...«1= og enge $arni rgcrttlill sk"v. Dcr er.ndviden: m. fund af pottesltior i den oyd... lige d<l af Fl1'Um Lino.ng og fr:a skrift ~R<' kild.. grund til8t tro at d<:r h<1' _ f"m til.].kn lorte død. hærgede Danmark.; har Hgg. en landsby ""d na." Bodilmup. T den sydvestlige del af T<:rkebluw er der i i.tiden.nel.. t Stø'" fo"komn~r af blk i lagdelt grus. I perioden 1759 til 1870 bl.. kalken udnytte J}'ttem>1isk. hvorefter G... I" ble\' plantet il. T... net!).o"'r 1.lIdig præg ar blkgnll'ningen. ])c" samme_ hængende Iys"m af '<Jer i Terkel.k"" ["m"od indtil andcn verden.kria SOm åbne engan:aler der blevan vend. til kn:.urgra:sning. Und.r krigen blev der gt'li'-.:t t""" Ol det er denne akll";'ol dcr hor.jubl...m I Gmlo"" On: er 1I0n: mo""an:alcr ble"" afvandet "I tilplanet med njle."...; slutningen.f I'A engan:aleme der blev If~. "olt$ed~ tidlig<:'" nen: o.-ltid.lrter. Afgræsningen i Kle".d. Mo"" i Nyvana er e' fo...g pi a gcnsjubc dcnncllon_ I Nyvang rllld... nd_ vid<" den enc$t< forekomst I Oanma" af sjrærmpl.men foldf... Jordbunden er især i Terkelko\' 0J dole af NY'.. ng <li Farum LilI... li11i P""SOI af et "on indhold af Italk.. ])cue pyn.. i... r b0gen. [ G.ruos. On: find.. udenfor de pmk mo$comnld Cl højtliggende lag ar ler der "" It bøgen ii:kc ud iltler sig d. godt hn h... rimod <1JC'n bcgumtigcs. 'lo

128 KØBENHAVNS DISTRIKT.. /JtI 1011'417 """"" TERICELSICOV ~~ ". faaum UUEVANG 0./0 ~lh!ii W. o o o o ". '. ' ' ' o _ "."..... ''' ~. O_o _' ~'...- ~ -_... ~.. M' o fl F

129 '-l omr"«70 bl af natunkonsln'q>en b...{ br\iil'ol'$tddtn.. d"~.r n... mrnmbcni;tn<k omrid~ omratlende htolc Terkcl~ 0$ en del af N}"YItIlJ. J den "tl;pl~ dd of dctt~... mme~nd" omrlde pi ;od' 58 ho lkal 2~ ho Il. uro" - ""...edden ndcn 4r Hcr vol:sc:r un til mouomlld"nd" a1l< cl ca Ol 00'..ml ooke pi Ir. Oe.. mle bo>gcbcvlluni"er hilser allcredc nu uronc. 0as1 i den nordvestlle del aftcrkcl.kov Iwer ct.. rørt omrtde pi mosten" ILa. Dette er dcls mcllcmaldrmde cileskov <kis ib.ol 1rzr. Syd herfor i "1"..._ et omridc: pli nzst... 7 bl: El ubcvobct 1rzr Kk\'adl MOle Ol' tilkn)'tnin bend n."al med enklte fnm.iend. ~. Dc 1>="'. ""' rider bind.. wnl'q(:n Ol oml:ives.r 22 ba plukbupt_ dw:ct lkov. Dcnnc b<:sllr.r 4(I.6(I..lngt bc:\'obnina<r ar bl.. bua. ea. uk og fomclligc nilcu'zer. En enklt stor ~bc:\'q1tsnin1. dng omkrtng 110 Ir. l Farum LdlCVU\lI... JOdl 2 ho urort.. Dcne omride oom... "TII' omkrcd... dm 1Ion: p1tvbol Kaff~ holcl> er bc1.'qbet liied omkrina 26~iriac bøtic. Boscnc: ansc't.t ""'"' "Obol op und" ~ten >dn omridn in<kn de""" V<I ~r1<1... d... Omrid. har ItUe... n liden 190' oø P""8e1 kun.f de mange rideotter 10m f"..r gennem skov.n. Uden om den...1 driv.. en JOdl 1 OO-liril "Do&<:M.-u... 'nll pi 5 ba vl'd plukbuøl. I dm sydligt del.fga.\j~ Ore batt &<>dt " bl """. H" oobcr 135 t"li< bule tll:r Uo>-br)"'et. Dc omitokj&jslo.c mt~ er isor:r kn)~tn til."... fu&krw; ""'. de. blde ro- nbwl'vfl<:' 61ke&rn. borkcfalk opun-dioa. mu."'&e. b.. psevq. "I nl\ugie i ornbdn men ~ den rødjisttik... I.Id''''. S<mSp>C1I. ""nd~ It.a.ll... en... ki<c.nd" in."to.."e fullle fmd«; Iko.. on. ".

130 ~ KØBENHAVNS DISTRIKT GANLØse ORE Ir/ll AI. ~. SKYOEBANEAREALEflNE veo GANLØSE ORE ~- -_ _... _.. J;o " tot --_ ""..... "." ~ -_... ø_ om _._" --."..._.

131 Ravnsholt og Sønderskov Syd rur AU~rud ~gg~r de '0 sko " R:>.vruhoh øg S<lnderskov dæl<kcndc aru1cr ~ hhv. 311 OK 45 ha.!kw.kove omgiv<:. af~bj.ud..r "I lime a<eo.lcr. o.m $yd_ Iii<' dd af N.:omtl\oh gennem.are. ar HiUuoomOlor '"(:icn. Sko..n" ligg.r; Cl vari..."... (is50land.kab) ""nem 40 og 65 meer over havctj " crfladc. Jordbunden er r"nrill'vi. lem muld. Dc n..'cd". i Ravnshoh SIoo\> findet cl lerol-i'wtcnde lag S<lm begynder cm unde. jordo..."rliadom og.""urt ';g nnlcficr. Rlo... hoh har lidt men' nll.. l<ov end l~kov og kun gan.1<c: lid boigch"jskov find.. i skoven. Mange af bo:"o!<sningnnc er I"C'.mi "I blandet tn.:artssammcnsa:tning hyppig. I R:>.VTUhoh Skov omfoucr.lllilc!pm knap.. lul af s.kq cn. som fordeler.ig pj cl lill" <li1trlde «I no) med urørt skov i den sydlige dd øg pi." :3 ha.. <>ri område rmd plul:hugstdre''tlc bevoksninger i skoven c.:lltmle dd. De urøne område but:ir af ca. 250 lir gamle begfc med en... undl"... pl muldbund. Tr.ume er brede Og krogede og enkelle pne Og mmcdelc.:< _/knækkcde. Det plukhugsldltvlle omrid. MSI'r af omkring l~" pmle bøg. i baili Icrrzn med vekslend. jordbund'lyp"r. Her ti" trzcme meget h;. ranke Oll.uode trods den hø;' alder. 1-1e...hnr:eme er odoll. og krogede. I Sønders.Jr.ov dri"" et A..al pi knop 8 ha "ed pluk hug:st I sko""o. lydvc.ji" hjøme. B... 'Obningem. M sdt "fook i.ld.. op Iill:W lroll enkel" p1 200 lrsamt rndgran p! 60 ir. Omridcl mcd rødg... on om!.;rill'" rø<'51 Il plujr.hull"tdrifi inden Ar 20 l O. Jorrlbunden er f. tig muld med.p"""m v<:gc<alion. I skovene find.. bj.. orupllo"c Og vendehals. 130

132 - KØBENHAVNS DISTRIKT RAVNSHQLT Ilt \II"l!!... ~ S<lNOERS><OV. < '-. _. l it... OI" to" -... " b...""... -IE_ '-"'''- ~.... ~ Pllæ._.. _... - _ p-.-: ~4-:.J. '"

133 Tokkekøb Hegn Tok.kckOO 11"lIJI vr Yni UlIcrod med en wnai farhuldelk til Sore Ilyrd..vc Ol...m.p DI1IJlWl.r -1lT- 1and Ol bcb)'lfbu. Stoo...n er (il} ha flor mw tn In SIQr Indtlar niletrzer. Stovm sennemsluorn afkon«' ' c""n. Tokkekob Hegn har sid<:n 1391 "..re' ; Slalcn Cl" dog er DonS<' Q"ud""" to" udg<lr et"" 1'0"...1 syd for SIOft' O<Insc Dam f.." fol't'l~ ~rhund"de opkøb af.a." "" ull'lon.t_ S"m; OoOK Dam er uldel. kun.ugt (ni_st. Iko.bi<l<~'; 1592 hvor ud_ l~t d"" en lille moue men font; 1796 ble\' damm"'! dm"nc1 op ul 1110 nu~ s!ør1'tloe. V~ damrmn bkv l 17();4 byge et I:nJdva:n som ; ] 911 op"na ; lulien Ol Il<l<c h... ~ i dnn sidrn. I dtn n.o.dh~ del af skovm fand.. en...ru SlO< "I wlbn'afft Ian"'~ Ol en rundd)'w. Ol rrund" ioncfaklcnck p1imo. findn; lion antal ~r belc skoon\. lah 56 ha II ok<n... er omflltet.f n.tum-"i~ 11m. Omknn Sl~ Dom.c: Dam hutt lian. dde ar JObKdden Ol omi"... ; domjncn mw dem bevo4- nulit'r "n" Hn lindn bop: pj ' tr eie pi op u! 19' ir Ol en Imul. cl op til [00 ir pmmel. 1':1 Lani' holm findel '''''';111 lidt c"". Nogle "mnld.t er """8<1 ar ;dli~"" JPZSnnl '>II er.." Ib". Uden om d. umnc omrlder h8i~r i nord Ol syd nogl~ omride. der dnyel med plukhupl. DIsse bestlr lio>-nlsagcli. fop lil 10' tnl" bfogc Ol 12~""nl" ~~. men <k$udm findn her <>pi )"'F bo&. 2f" hutr. Ol d (ørni dolcnde paner der er rlcf1\<1 i 1995). Ud"... <kile stønte sarnmenhenfnde.. ul find.-. fire liitli omrider i ~ 10m beruln af lmo."""". E. attll pi 0::0. 20 ha omltnn& Dampoprd lj1euci.. S19r>Iedelcn cr tidu~~ lndlmjpiord "m I 1992 blt:>'lil~" med rn blandin. af JfZI Ol unc. (overd~nu) og overaik lil ' ed"...nde...ni"'. DCI n... rd'... tlge hj.. rn. et denmod e "".ub' JTlHnlrIJ$O' crdrev. Her vokser 1~5 tril tg 40-IriJ brk Oll hosio her pmle mer. MI"" aner af ~r Ol budt. Ilndn i bl1-nene mod de lbnc attalct. JonIburukn... muld med.n "II mu.ldbunddlora. I Toltltd.lJb H... '"flwae d.1 IIUer '" lille a=li «I ha) med 0\-... 2j;(l Ir pmi<: bete pl morbund unm.. Bevoksningen er pmllki lwlrunjoov Ol la... m ndllg<1'e h<i""""". I ''''''.."1 lydasd... del dm"ff 'o be YOksnIfliCT pi muljbund -.:I plukhulist. ØevobnlRjcr M hø... afhhy Ol 190-lnp! bø;r. S!d<U\Z\.... ~ bcvobn"'i lind". omkrin& en lanjd)'ik. ToltUltøb Hel" ondeho;>ld bl.. tn ;nte...ssanl "'am!<n"ra pli morbund f.clto. de lio:ldne Ine Squøma ""Ø ødo... ua Og Gomphidll4 P"iJu ArnI de tra:bomdc ".. ml><" Spa1'tllJU ms"" Oll H."" ~$. Unp!)onse Dam r"d". cn <kl søbredøner bl.. JIll o.ru "~.ab og ""Zrtt:>""ld. 132

134 \ -.' - KØBENHAVNS DISTRiKT... TOKKEK08 HEGN --- oftjgl \SI _ _ " ""'-...- mu:ij-._... _ ~- _... _- FB1:Ø '._.ø'"

135 Ryger Ryge. skov er 1Ifgnttue af marker Farum s.. OS 0\ meler.fganjø"" O... Skoven u pi iall 142 ha rel kupe"" og beliggende i og omkrifli ';dorunn.ldal. lil den ston:: unnddal h...". Moneicn lob... Ske"n 1><'<'" hovrdsagdig af bo pi morbund pli de stejle!.knininger Di "" Slnre gamle moseomridcr oom nu er ved al gro il med cl "i birk (S.. kken og ltatcn. del af Soncmorw). Desuden findes nogle njletne5bcplootning<!' pi d yd_ hge hojcn:liggcndc omnldcr. Moswmridernc som tij'iaiiut\cn udgo' 4\ lu 5kaI frcmq\... ligg.: unm. Sonem"" var if.lgt C. Ol...!)cskrivd" fra 1915 dengang cn uzl"s fuj!.ig eng.om bcnyntd... til h"oi. og grzsning. Mod syd (dvs. den J\a""j<dc del) fand... dog cn Iphagnummose bev<>kscl mr<! birk 0ll fyr. Indimellem fandtes sm} plc!! med entsump. Fra 1941-] 957 VIlr den $('cnc" sa' -so:jcdc dd af aul. f"de med det formtl al undp udstykning pli omridci. IR pm""lejede """'eli... bl...- fred" i 1948 med henblik pi a bo... l;indslubc" '"'"ki for efteniden Cstatus IIUO). l 1968 o'enog staen d<:n lydlige del af Sonemo..n Inr hrr siden ikke l'rtt1 foreag"" indgn:b.om kunne hindre dcn naturlige ;li"'ning Og omnlde er I dag be okse med birk el og pil. Dog er dot pt en lilje bakkeknold {Dronningholm) en ca. 200 tr gammel tbrn bel'oksning af la''sommede "li<' og underskov af bl.. jorn og... S..1. Inn smalle b""mme som er udjag' mellem Sonemose: og de ovri~ skovomlide ombue. f naurskovs- 1I.""ClI'en brolår.hlle'""er }..;Ier$l mod... n og k '" bug p! hoj"" nn"auc<. In "Ore omrlde mod <!SI SOm er udlagt til om" skov brn..."es S.l<l:cn og brol!.. mod nnro af om_ lider med en"omp Oll i de ""nralc dde og m..! lyd af sph.:lgnummose:r. I den.".tllgsl. del af Sd:ken lindes nogle veludiklede kvæld. Omnldel har formodentlig oprindelig bcnlløc' 10m m~omrtde mcfl pga d... ning og vand5landn""nkning i omride er dcr (""'8JI.e en ilgroning med birk p.a de h";'religgende omnlder Og med d pi de la"cre omrider. Iksud<:n findes en~he holme med mdann og.iwann {.id'='e plamel). Der er Ikke Ilden 1978 (ore'agel fomlige indgn:b i den del af Sækken der læslles ""'n. Siden ""ndsonds...nkn~n i Mollebyoemc ov<:nror Fmkrik$dal blev "and.. i 1978 er Sækken og s<>n emoscn 'ien ble"e mere fugti" Og mo$<rn<'s a"a1 fomget. Bir1<es.ko""n i Sækken... derfor nu Ston scg~e ud me" el Og pil bar bred"'g. Omkring Sækken skal 27 h. sltov h"-edsag.ligt be_ srunde af l oo-130-1;g bøg p!.ktiningcr frem""er d';. med plukhug1il. Der forekommer fle'" j'nglcnde surnpfugle i Sonern""'" _ fd. 'andrit..: og gronbenet r"rh"ne. OgsJ 1u:1e Ci par n~"erp.le og d""uden "r lcær- og.i-sang<'r er registreret i $lem en. '"

136 KØBENHAVNS DISTRIKT... " _- _ "' "1' wmm -- _ _... _ ~ -_... _. -.. lof ~" farums0 M' IIYGET 135

137 Bomholms distrikt QUDHJEM Frederiksborg distrikt

138 Odsherred Statsskovdistrikt Qdsh<m:d S'31Ss!t"-diJuik dzkker Iort lel hel.. Ve.;.u.."d. Di... ik<ci r!valler 2053 ha kov og desuden ha lbne.~.i.. r. Oml<ring 600/. af bev<ll<sn;ngeme er I" vsk<). og heraf er langt """ledden b<>g«kov. V"$llIjæUands ROQlogj.". mcge afl"wende og i~ r de voldsomme lamlsbbsdann."dc I<ra:frer isen har ~ft. ].." ir.>nd&linier :\Cl h~r j<t1\ i ptnqder har O!~e Stille og m<:g<t mae""l".. her bl..." arejre og har wb isl"3odsbakk«. ls"n hm "M sit """gull" tryk ""m ~I ogd foril"$ag<'<. al den underliggende bund af lidlig= anej~e lag er bl"." f 0"')"""" og.. licr sammenprtssel. Nord"....jzlland VIIr de" del af Sja:lland 10m fuflt blev isfri og de lanpttakc... r og Ital... omkring S<jrubuglen er de'" af pmle irandojinier h..rilell for den begyndt. bon.meltningen pa dc øvrige Sjælland ""'nge 'lod og sane P""c' pi landskabet. Lo:ngcn: mod.yd "8 os på Sjælland kommer flere ar denne slags linier. 0<:" vold... mmc gletschcrakli;tel af>pcjles bla.. f materiale! i b.l:jceme 110m sp.. nder O'er hde istidelu regi1tcr af gletscher- "II smchc\mdsscdimcnler i båd. stll<rkt fon!ytt«le "II volson.red. Lag. liag ionndsb:okkerne ligg<or i "Ol de "0'" inderlavningernc bvorfra en del af ma.rial. til billernes opbygning er udgra"" lnderlavningemc (som LammcflOr<lcn) bl"" sene" VlIndd"kkct. Ves for israndsl>allime lims.r b.dcslctt.me 110m i takt med den m~n Imehevandmromning er bl...' udv ke. Stors'.delen.r di... blcv d"ll; 5tenald."n overskyllet af S.jrobugtcns ""nd "II dæl:jcet.r marine sedim.nter. Uengcre inde mod Miduj.. lland fmdes d. typisk. morznel>ak.ker med mange dodishul Icr... i dag udgør.... Odsherred Satsslt<".dimikt har i.lt 21 ha som er omr.net af naturskovsotra'cgien. Disriktot bar ilr.kc tidlige" hlfl noge' uro" skov Efle' Strotegicn5 udm"ntning har distriktet nu 17 ha uro" skov Og heraf.. 5 ha na<urskov. Af &.ærlige driflsforme il plul:hugs' frem_ ""erbli.. ben)1t.' pi <I ha

139 Enghave Skov Engh.ove Sltov er ] 8 ha itor OS ligger langs Nekselø BUg! ' ved DragYlOlm Slot. Ved Dragsholm HO>VNprd ligget c a".1 pi 13 ha uron. Omrid<:t b«<jr " ""."f<nde af """"ok$ning.:r og af plante bo.g<:blondings<b>v med eg OS gnid saml I.. undersko>' af hyld..\1:<'&<1 $ml ~wk$- nilli"'" findes ;"""';1[1 med birk ask 0[1 DSuigSk fyr. [5)"t! iden findes en 1"lII'llc: "".kronede ~odskud-.nor pur P""lIcde =. Di... b<>&cbevoksni"llcr er fra 114 til 124:ir "mle. Kun lidlltrat.1ue. for at ''"'' natursk"v. Kongsøre Skov Kongso"" Sltov er 246 ha og Liw' ud til Is"f)l.lrde" i c\ frodigr b.fut m"""ndandskab med en del gravhøje Ol! hojryw<le "F<". Skoven menes al ha'...."' cn dd ar kongem jagtcjendom fra middd.ldoren og den h.r ide.. '"n<:t i ".CIlI bc.id<kl~. Den blev udtaget ar ]:mdbrugs<w og indhegnet; f"" med en "ro'old "i..ne" b~v del. af volde" II"e om til SI." d'fr som >!lidis kan... T" om.i nmridcr i liko...n bcrorea af natunkovutnllosie". De to omnld.r dtr lillll<" II"" som uron sko\' (Mw. l og l S ha) er.malle _"""dt. skovbryn med op til Aog bøg og cg pi. "ejlc kystkræn.r. Jordbunden h.r er mege.. ri.re' ligowm bcvobning<:o veksl fru Abon ril tæt lu"et. net lind~s f1~.. dode Oll Jaw:l<Md~ OOllC i bevoksninaen og mange.f bøge"" er "-o. l d. ydjii$e "mnide ko en dej af en 111mmej lallid}"sst fra yngre uenalde. (ca f. Kr.). Desuden wd man al de. f... I:y"... har ""'.." udskibnini afbrænm 0[1 omme. III'n... lid S}"tI for S<o... "n"". Iksuden drives 2 ha ved plukbui$'. l dene "mnid. ocr man.. ".. hulle. oll" hui$1 og."nnfald. Bogenc her.r 200 lr pml. I.. kroged~ Oll over 30 meer høje og lunde. l oo"ol:sningen findes op! ask og yngn: bøge.~m "P""''''' af... I bevo1<sning<:n find.. en gnn-b"j sum... Mil'" ud_ j.."."". Ml$ke pp. idligere opdyrknina. 138

140 ODSHERRED DISTRIKT [NGHAVE SIroV IJO.:IOII _' _- ~" ' ''.. Ioo..._ IIIIII!l.... _ fæij.. ""... ~~_ 1Øa O D S H E RRED D ISTRIKT ~~ _'" _ ""... -".~-~ _..""..."_ ~.M'_ ~ ~M_ Ø"&:I.. 139

141 Ulkerup Skov Ulk~"p Skov ~r ~n af ()dsh~. pml. ~kove heliggende i el frodigt mol'l<ndandsub. Skoven er 271 ha stor l!.oved... gcjill' brsdoende ar IØVlIOl' 0l omknlnse af el gammelt.cndise. Sko""n h.me l middda!dcn:n under Roskilde bispestol til de i 1392 blev "'erdragtt til DronnillJl Ma'1ln:the den I. Kun 8 Ar senen: bl... dm overdraget til &rum K1nnu men fald. eflc:!" rdol'it1a_!ionen i 1536 ind und.. kronen. Dele af skoven ble».utrede i 1744 Uldhegne f".-at.ikn: OP":OO:k$I Og i 1757 kom den r"rs. [orsuddanned. skovrider til ned.. Ilvorefier lko~n bl... (>pb~gget til en produktiv sko" l ha af.!<oven jigger u"n. [ den kan man se: l 'Xl ir pmje b<w SOm formodes a... """ den oprindelige Od. hcrttdske b"f'''.o og hvor en del af træerne bar flel lov al sia ril sammenbrud. Sko'ren.tllr pi l=t muldbund. '"

142 ODSHERRED DISTRIKT _. UlJ(EII\)P w:n ~.~ '"z"':--- _"'"." l" =--..._..... '".ko.. "'''.. l'' _.."_"'1...!IIIIIIJ "_10'''... ~... -"'~ _... '"

143 Bornholms distrikt ;':~) N E K SO Frederiksborg distrikt

144 Tisvilde Statsskovdistrikt T'I\'Jdc s...k<).'disrikt f""""ll~r de Ilauc"de arealer omridc fra K1ntptky!;.. mclkm Hundested og Gill". kl<' ; nord ni Ilurcw-sluwale j I~'d Aml n)'trlwm'cdc ko\...mpanalcr 'cd Olotrlr.kc 0& H~. Distribet er ""'F' varitrn bosllic'\\/k af frod"" konko;m"' kywum: plantq<1" af wblmde bom land t>rugsanalcr 110m og mind" ILlturomridcr O}... bitrtdo IØoOr Oll O\~..."m"lsesomridcr.. m. Danmarb "0'1'" sø Am;s" Dc $&It1.lcdc arni omf.ne. 4{l<I7... skov <>I 5302 ha Ibn" ar"alo:r. IkvQ!<aning<mc b<:$t:l.r af... lidi s'"'''' ondcll<1\'tl'æ CM njl".. 13<18 ~kkcr OVer Iuolv<klcn afl~lt.. ar..lcl. Rn Ilon: dele. f dimiluctl udpres ar.. ndougupian_ uojem< vocd ro"ildc Li.. ~ "I Asfcrbo -' anj.ogdos omknnl l800-uollct Ol KnCn:. Om Sfdh&e del af di_ nnlttc'1 (L)'11I'\1P Skm-par1)... bd'ifnik cl bakket om~ mtd man" :bc OIIUnMkll1c - Gmlo... Eget SlapJunck SIuw Oll Krogclund diedes omkrina de" yd"" d<1 af Mu!ldd.olcn mcd _mc Ihmup Sø "I JJu"sø Løvskovene liaet pi b.lr.kct mo""nc /Ordbundsmuess'iI spotndcndc fn Icrbllndel sand ""cr sand \)Jan.d.. lcr til niti Ler. SI<"" dele.f Ti~1dc Hegn Illr pi pommel mo"""" <b:llii If n~daa af varienndc: IYkkel"_ Mod ha"e' os: uden for den "mie.i.nalder JItnm II" ~~ doc '" ~ II/I.-bund <b:kl<n Ir nyvesand _ 6ct.. "r 11& opiiljit\ikl\<k for den sydhgt" del Ir plan""iekomplckki A'Krbo PI.on~ Melby Ovcrdrn '" U..le!e l'1anu.&". Sø:rligl den nnrdlige del Ir di1trik'ci Ug... i cl nedoonfllugt omridc mod on Irmedoor under 600 mm eller 100 mm und... land""nncmlnmet. la] 421 ha omfat\«q TUolU"kovulnllcgim. l"fn sjtmo 11 u...n ror 1""I<"&len l~bi"..i K mm tm:ien ir 2000 lia;att 252 ha \HiIn. Inden vil de' untne aml.~ <IfIP' '" 261. Af "...kr IODI okal dri\-u "ed Jlmlc dri/uform... inden Ir 2000 "1 126 ha hl;"'" d~~ nd I'lukhulr" os: 25 h. ved annnlllg. Inden 2040 vd di nl.r... re "set il henholdvi 132 h. <lii 28 ha. IO

145 T isvilde Hegn T;vild~ li~gn udgør... mm~n med A_rbo Plam~ U..le;e Planuogc OB Mdby (ht"rdn:v el u.mmmhzn.nm plan':tgtkomplckl pi 2000 h. beliggende ud til Konep.' mdlem Liselci" Olt T~ldele)C Mellem havel og o.koven I1rzl<ker 5i brede kylid.ii".. og "..kningen omfatter n<>al. Ir ru mc's1 cftnmogtcdc I»dCSll'llfldc pi Nord.jzll.nd. S'o"'!wc!en If Tivilde Hegn ligge pi gammd mo"""c mens """ierne udenfor den gamle.tenalde kra.:n liu«pi hæv<:t hat'und. Denne jordbund er aue OIeder da:"" af ny"~dlb8 ar \'a"';""'ode t}"kke]so: ("ed" op til 20 meter). TI.vilde Hegn er "g pi fortichmindcr. Dcr forokommer ialt 66 fredede g""'hoje sam 2 langdyutt. Aw:tbo Slou.ruin mod 1)-.:1 udgør "er af den bo'll. der d lidligt SOm i lloo-tal1et blev opflm 50'" klos'... Orruide hlr dl.d" væ"" dyrke og beboet op til middelalderen hvorefter den omf.liendc salldtlugt i og 160()..Uet odd.gd. markmc og ford= beboerne d el omnldc der rrake _il!: fro ty'cr\ og J-4 km ind i lande" bl... lagt øde. Som vidn~sbytd om dm tidlig= beboel.sc f"d ; den cem"le de!.ftis~ldc H egn udgravning... af landbyen Torup der roc Yndflugtens h"'rgm omranede 16 garde. Man" In kamp mod oande blev afsim.. ; 1738 (som vis ed Sondflugtsmonumen'et i T.. vijdc) nu:n f... ' omkring:lc 1800 bcg}-ndtc. for.lvor anl"g af.k" pi denc."'''' SOld. omride. l bcgyndd~ benytlede man <we...~nd. sin'ng af rno f.. nt og r"m_ m... t af.kovfyr men. af ann birk oob og cg. Sen.'" hac man i lull gnd benyt.et plantning af de umme ""aner. F... ' omkrins" 1900 v"c ilplanlningen 'il.ndeb... i\ samidig med A!oSCrbo OB Liscl.jc plant."r ( ). H"...duæart.me ; T;$Vilde Hegn udg~tc$ af skovfytog TØdgrtn mm ogsj bøg os es dzllir et betydeligt ~.I og Opnil. pi nogle lokalitet.r hvor undlagc' er beskedeni en god bonilet. Skoven et" meget wricn:1 mcd cl bølg.ot og bakkcformet temo::n og med den gamle hov$mnt der folder b... ' ned mod den tidligere fol'$t... nd delvist gennemskåre af kj.. ft«. 1 det bakkede: temm er d.r en ""lli h.. jc punkter hvo... r del hol"". (frobakkcj l;gg.r 61 meler over ha'~u o' crlhde. F<>m>m.. pi... Mk

146 TISVILDE DISTRIKT TISVllDE HEGN. NORD lili-a lit-im. IIH. ~!fil _ TISVtlDf: HEGN. NORO n svtwe HEGN. SYD _ t....."..."" ""'-..._ fm!1... _ m9. _.....

147 I TIvilde H<gn er udlagt <"lilo"" 5ammenhællJ!mde a~al pi 123 ha med Urun P:t.W. Delle omrade ligger uden for den pmle Ity$.sknr;nt Og inklude~r Trolde_.k"."n. Omrlde er domin""'t af SI«>vf)T (65 ha) omfattende n<>&le af de tiduple slning<!r f" J 808 "II 1811 ( I"rold esk".-cn). H.rudQ...r brk fro. J 83'1 oamt et b"he af bjergfyr {" 1891 inden for Ity$lklin<:n Huplindgrcb i de gamle ~-oksningt"r hm ""'''' mcget $III:\. i en b.-.ekke Ol! ~eh har en betydeliø del af a~~lel ~øg':i "run i Anier. PO ~uk""ntcn neden fllr Ha~høje indgit et Cl. 8 ha StOrt a"aj idet an:al<"l 'l'dd.. for skov Il8 be "'n:s SIlrn ibenl a"al ved afgnnning. Herved bevli... en af de.muili pano.. rnaoruil!l<'r t)1. er klillandsbbel Ilg ho"c\ med udsigt til Hesselø. I sko\... n nordøslligt" del udb:øget IO ha SOm umn skov p:i HOl"S<bakk<:n. Hde "".Ic' er bevok"" med over J8{)..lrig skov/}t. Afhensyn til den. jzld"" unello.. lil_ lades f"mel"" af op""'bl af rodg"" birk m.li. li"ilde H~ h.. en botanisk rdfuld unello.. hvor sp«idl orldde<:n... rod f1c~ ime<gron-aner "I lin""" er specielle. Dis"" plantearter er allc typim i nordis"" motrige niles.kovt og furmod"" ind... ndrcl derfra til TiS\ilde Hegn. Omnldel byd<:1" desuden pi en rig svampeiio.. bl.. lien: antr af ridd~th3uc Ol! aknrhauc aondrurhane Og otjemcbolde. Omtid" har en rig og..ricn:t fuglebesumd he"r lien:.jældne aner;om nuukpiber huldu. og 5onspæne. IX.uden IuIr "mnld. en belydelig nwfuglcbntond <IS i..rigt en nogel ''<:Sljysk p""gcl bestand med grisisken mi"eldrosjel og hed.j:rrke. I Tisild. Hegn kan både ridyr OG I:rondyr tr><=ffes d" sdst. ""mmer fn en ud ""min8 fra 1"'8e.. bol'll DyI.:ha'c Avderød Skov A"dern<! Skov liwr pi nonl$pidjien ar t\rt'(:næs _ en lille holvø som srrækker I~ ud Am:$Ø. Skoven er beliggende i et frodigl lavtliggend. IlG jz"tit Irupe~I er_ r.m den er 72 lul slor og antages a ha... I.ng skov Iumtinui'cl da sko\'en bn genfind... pi Vid.nskobemet SdsQbskonf"ra 1768 E liu. a~al pi <I h. Ctn"1t pl.o<:<:n:i i.ko' cn SQl rr.mover beva... som uron. Omridet bndr afen lul el be-...ksning af hoje ranke Ol! ~'b\.ommede 18(}-iriRe buge.. m enkelte ege. Bøg og ær er pi 'ej op. '"

148 TISVILDE DISTRIKT nsvilde HEGN. NOflO -_ Ilt..'." I. """\o"""ieo ~... _ '.. R....':l......_ mm. TISVILDE DISTRIKT NQROHUSE ~. / '"00''''' I...."" _ " _.-..n_.. w"'~"" '"

149 Valby Hegn Valby Hegn er 362 h. stor og li~ umidd~lb.ort nord for Helsinge omg;~! af lbenl land og med ca. l km til Griblko-komplck$ct. Sk.".n fik.in nm..;n:nde afgr:rmning ved k"vud.l<iflningtn i DenS.ng var den hoi<.tx:liggcndc ~itdd af.".kt egemlig.kov mclu resten "Ir lobne IreRI" h<:stlocndc af moser InrvcmOSC1" eng agujord sam nyanlagre plan..... og ""_ dede ko... le"cr. Jordbunden "".tir ru le bølge' morznclu med g.nncmpcndc paniu af r.n;kv.m!...." ove" pli lergru. Enkelte neder findes...akr med.meltevand"i""" Jordbunden er ~nc"1t frodig 0ll danner god baggrund for den meget arts';g" 1... sl<qv. I dag beslår ol<o"e" h" cd"g.ligt af beg cg aok og andel I"vuz - ialt ca. 80% af."alel mens resten udgma ar forhold"is ung<: granbe\... ksning... Fin: mindre "mrider pi tilsammen 20 hl er udlogt som urort skov. 1).11< be9tl ovc"'~jend. af Ir gammd 001 men oasi eg d Oll run:. [)e. 11""'. urn m""ru.ng"n~ ""al udgue en del af sltuvbrynet mod "t. Bevohning<:me hu bc!.~r af 5 ba med gammd beg... kov SQm formod... a _'" na'ursl"" <>g ~ ha ung egeskov gml en lille smule 564rig ell... kov. Nord for de"e."al.kale' lillel1ykke rmd ~~-lrig bøgenllur:s:kov lægges umn inden Ar UgelooC'lI den nordlig<: del af ko'"n men i vendt byn ligger 3 ha unm besd.ende af sml bevobnmger af birk d og :uk. lid af dks1.m on ee Ovet IOQ lr gammd og bard vid vid.._"" uron i mands minde. I <kn.yd~ del If skoven Uger 'o omrid.. af <k ndte bryn uron. ne' mind... og nordligs'. bullr af li ~ ir gammel birk pi mosebund de'.ydligs'. af knap gammel bøg. Træerne er blid. form- og væbun U'iI p... g01 afvinden. Bundfloraen ulig<:led... domin."'1 If græsser og andre.hlrdfo... "er. I den ~... tlig. del.(sk."..." ee 7.tendyi$Cf belillllende. lomrid. <>mlr.ring dysscrne sc. flo" l)'$kme. af h"ll} gg<!de as'" og.nulre.."'" oogt= d... fonnodentlijll.ammer r... den oprindelige sko bevoksning. 148

150 TISVILDE DISTRIKT VAL8'f HEGN.ftU'H!iJ ~ '... "... fo."... to.'.1... _ IDIIIID "'''_ ~..._"'M_ 1iZI9 _._... t 149

151 Arresødal Skov og Vinderød Skov Arnsodal Skov og Vinderud Skov pi. hhv. S4 Og liw' Ml ncd lil Artr<:«Kn og er derud"' afgrznsc. ragerjord og Fredcrikwzrk by. Si:<wcne domiru:res af lovuov - ho\-ed'''i!cligt bog og har mange gamle ~. V{lksningcr. Am:s0d~1 SltQv ligger l n.u<rl<t kulx're1 'cn1i:n med sandet jord ple';s blande. med ICL Vinde_ rod Skov ligger nordl~ pi cn 31 meler høj baj<.ubm med '!%rl«fald til Mgge.idu. Jorden er andet og huret til de magttitc <kr linde. i sm.iklwet\c pi denne egn. Kun i skovens... tlipt. del fuldes me'" eller mindre kraftig mujdbund.~geul!ion. I s1uu\~n af de 18. irhundrede hone.k~nc omkring Frederik.vzrk til del ar gtn.i"ilm.jor C. F. Cla.. skab. Frederiks""rks God bcskri"" o dele ar omridet som " udueligt o"crdrev og en de! f1yo.'c_ landsbal<ker'. ClallSCn ;n'.re$s<'"de I;g fonkovbrug. 0/1 mmb... gl. en de! okov pi hokb::mc... for Frederikllv~rk sam' pi _"""nerne langs kanalen mellem Arresø og Roskilde F;ord. l ~.! Skov OmrO" '" stom: ummenh"ngende.n::a1 p:l. 62 h. af 'U1I.~m. Denc blinr dels d"" vw plukhuljs" deb fir det I"" "' liuc uran. Dc uronc o"aler bcsdr nlu.mmen af 9 ha med hog.bevoksninger pi Kod. 11:0 'r (d~t ustligs.e omrlde) uli (Wer 280 Ar (de IO """ic). De pmlc lræer video plantet I 1714 men er rod. dem alder otadig l".kraftige men dog i beg}... dendc f"-r.ld. De hor med sikkerhw illi '1I;rt" hu"' i 23 Ir _ herfra und"'!!"i Cl lille hjørne hvor der er lysne for en Wle bcv<>ltsning af telvsledc ltinebær og "r men.."n er.iden fjernet. De plukhuljstdr~tle omrider beo sw hewedøgelig< af hog og eg i mange aldre men des_ uden af mindre bevoksninger af birk "r ask elm el og en række nilelr\lcsbcvoksningcr hvo"f rødgran for -mies Ifd='el for d... arealer """..pr lil plukhugsl. Natunkovsarealcme ligger i den mest kupem:k del of.kq...n h""r Hubjerg kun 100 melcr fra bnalen hæl. sij33 metcr " cr han. o."ctpngen mellem sø og.!«lv er mege. udflydende ide. der pi deu".tc<l i I" for esenyjnd<:n er anen: heryddige mol:l13der $c<i.imcn. og ske en... Id""m tilgroning af birk og cl der naturligt glider "'er i euesump inde i sl«wen. Af Vinderod Skov dri... Il ha mw plukhupt fodd pi In: omdder. Det nurdligsu omrldc hestlr af godl 8 h. med O""r 140 Ir Kantle hoti:ebcv<>ksninger $amt en lille 1>evoksrting af Sk<Wf}T. 0.. midterse hestar af godl 3 ha med U""r 170 ir pmmel bog og del sid... og lillste omride hest" af.o til"... n::nde hogehevoksrtinger.arni IO.ml bevuksninger af Yl13n:: eg og osk ud mod dl"k" en ed Ar=o. bred. '50

152 TISVILDE DISTRIKT V1NOf:ROO SKOV. lf1l m-l!! '.". '.. \. /... './. _... ' I;... to _...""' _ " rmmo "'"" "_... ~. _'... ;..H... Em

153 Nejede Vesrerskov N~~ Ve<l'~nhw I...". Lanp 1'1>1'" al. en kilometu <>SI for Ah n ~t h andet U:ov II lf.oni Ol full"""""'(' AI.(\cup ""'"' S~n... pi iah 110 ha øg omfan" ;... hclhn. ol udm"nlnl~n ar natunkonsuatctp<'n. HovNSIIFhgl i.konn. ind" dde drivh 46 ha nd plukhuj!li mml de "nde knip" ha ligger u... n. Dc plukhuastdrtvnc omrid.. 00".fbea og er <la: om! bc"oq'llnl(".r lsk d... lar" Ol rød&j1ul. Jordbunden bej" j 1I0n: om rider af Imch"""od'SIInd med van.rc:t><k "dhold aflcr. I den oydj.. ende findes et..." onuide ""d omcltcvarwbkr. TC'rT1rneI rr uzm bo1cet mcd rnance fu&u&t' la'nf med fent:vand\t&l'y. Ownl findes en m~1 fmdl& muld~t.tion. kun pl mo:sn vindudsal1c "'NU... dcor u.ndcn ullilonbnn<'lw. [ko u.tønc lkov bad.- I syd u pmmd NlNrVoY Ol Iles m und... Nlturfo.)'nccl.. med bøs "I... men med '~Iliac ""'cr.r dm pml< &ltov... ~ ""'" ovmwule". O<:n unon" &ltov omr."cr ud"""r bo&. ca. a.k... cl birk... t cnklte bevoklnlnltr.r)"ngre ol!cnc dc. ~Mklf/t ved modcnhed. EUemosen i dcn nordlige del.r ak"..n har li"' u"rt l cn lrncllc UK har nu u"skojyug\l1 ka.kcr. [)O; er t.."""tkjse.... diar a fuald"f1"be' er mei.' riat rep""""n som "dbland"'l' d... ""'c.hko cn. Skmm... Und som en IOd fujidokabc som nostcplads for l"<>vfualc. Af hen.)" Id di_ bl... d... i 199~ indfort m fonegsordn... dfl- mdcbe". at ti... illc mii forq;ll lkov'drif\.lolkuvnc'....r t"ioicn.n I pcriod... I. februar til I. ;..ni. Dcwdm la bl. ti... J)Jclrux avakl<lil"<' i otm... Freerslev Hegn FrttrsllOV Hel"... placere lidt.ydvhi fljr HillcTild Oll hele: l""""" pli 216 ha er omg;'..".f 19<"rland. Ioh )(J ha omf.uet If natunkollutnlcg;cn. Su.. cdelen er 18/11 ud som ~$nu1pko" ommol! Bullem"" i den ecntnle del ar 1"''''''0. Her a:nnsn!>tic mo$c- Ol cnlonu'ldc\ Oll de ujlb"'5<ndc bn'obrun"r ar uk "'" og <'I. Ikvobnmam>< lades iøvrigllil"lln. Pi det 20 hl.. "'".".1.tlr... nosic rodgn.n>bcvoltjnjn~r ( J ha) JOrn hcnhoid"'n leøcs uron ; ir & Gnu... n pi areaio:t.uj plbq)ndcs senes ir Nord ror ornrickt find.. to ovet 120 Ir pmk ~ ""'1ft" lioni dnyci vw plukhuø<. Endnu... nmr'dc i.~nl syd!il!" del dnv.. vcd plukhuøt. Omr.ltd... bo- Illr.f' ha med ""' '70 Ir pmk OOKC pi. muldbund. Fie" ar tntttn<"... '01I mmcdc cnkd.c 'nto. rr kr\.. k_ kdc <Ii ~mc "lulu ulmi". Dcludcn f"dci Iprtd i sko"en tre un' arealer IOm... I'~ uron. Dc IO omddc. i okoven. nonh... tl'i" dd beo... af.w- og cues.kov. Elnko\'cn Ir pmmcl 0& tnttmc er... oltud. I.ko>... d... It unde""'".r ha_i hyld 0& ''''"' pit dcn fugt'l" jqrdbt.uwl.f muld.. 'mv. I... sydostliøle dej (Kiel&ltov) brøa cl -4 ha "'01""1 SO " pmmel. b1~""ruj uren. 152

154 TISVILDE DISTRIKT -..- ~..'..\..'. ~. ~ -... _" '_'......''' '... 50_...-. IIII!III'... _... _ ~... ~ - rma _..._ DISTRIKT FREERSUV HEGN f... I...._-."...".' _ o mmn _... _ aæ.. 1S!æ:J-.... _ '"

155 Uggeløse Krogelund Slagslunde Ganløse Eget og Birkemosen UUolosc Kr~lund Slo"lunde Ganløse Eget "li Sirkcmosen er beliggende mellem Farum 0il F~riksund lid syd'-e51 ror byen LITI!!". SkQvenc Iiq<:r især pi mo""non~dcr og Ise adskilt ~r c """"ri<.r tunneldale og.idearme henil. I...r 'senc mellem Canl... El'" og SlaS'lundc er bnlkt"';st;ike for dis.. geologiili formationer. Dm nadc dalu:nkning fra es! til ves li""""m Uggd0SC Skm' er en I}ll;k omc1!cvandsdal med aflejring.". af $1m og groft grus. Mdlem Slogslunde_Uggro- 1_ 0l GanloS<' Egcl-KrogdUJld er der en.1"= og dybtrc runnddol $(1m inddlokkr Bu!'tlØ OB Butrup So og danner leje fnr Mollde... ud.pring uneu.m d... Io ~r. [ de' hde taget er det cl meget an..kslcndc londsbb med m""lic søer mos<!r engc k. 0ll sie:". Mo""ncfladcmc mi gcrtndt l<ankrcnscr= $Om """_ rinprig muldbund. 5kO\=. MsW hovc<b"r.~i' ar lo"- 01«)" og ba::rcr nogle eder P""S ar von La"8Cn. skovdrift; [.11. Sko-cnc er formendls...t~r af et oprindeligt Ito""... ml" nordsjzuandsk skovomride og blev omkring l560'eme til kongelill sl<\" (.ene" statsskov) Spredt alle.kovene findes en del gnom.. " Oll lanjdyuer. Krogdund og G.nl"" "get er gennemkryd"" iii gamle hul>'ejc som samles n:o::sen timegla~forme' ved MoUcien. udspring i Krogdund MD$e. Her bar du "'""'" et vades1m $Om mhu del\"" Iw" givet navn tiloanio"" Ege" idc'.ege. formodentlig er en omskm.."ing af den oldnordiske be'egnel'" for >-adcslcd I alle s)<m. t'o. find~ af jcrdvolde m.y. Guldbjerg MD$e; Slagslunde Skov fremr.ræder i dag 50m en... men er qentlig c... ulta' af IOrvcgnvn;ngen und vm:l""."g. I den nordlig"" ar de fcm sk"'e. Uøgcl0$( Skov. 50m er 162 ha Stor ligger.o omrider pi hhv. ~ og I ba.. norl med bevol:sninger af 16~-årix bog og 10~-årig k. o. uron" omrid... be$"r af ofie ""'gelm"'!iligc og I<rog(de ~ p1 bakke e""". I de' "tlige omride i en Hi nn il rullllcldalen GrzvHni"mOlCn beot.lr brvok:!llllil3cn '... r iii "1\ ask :IOr OH birit. D_ omrider forl>indcl med 7 h.a skov med "'... 15{k\rige bøje der bll..r dreve'... od plukhulrs" Hele omridet ligger sl«wens Sl'dlige del med enprealor mod lyd men ellen omgive.fl.. VJJwv Krogelurul er pj 73 hlt og bcligs.rule 'l'd for Uggel... Skov ad1kilt b"rfnt af tunn.ldal"n ~ - Kedol... l Krogelund Ligger ct omride pi U ha urøn Mr.J vil knap:2 ha funt bliv. udlagt som urø" skov n~r rod""nbevol:sni"ll"mc p4 di_ er afvikle' indcn ir 2000 og 4r Det ure"e omride JiU'" ud til '" St"... m...""m ride 5mb""melKrogelund M OJC. Bevoksningen be_.tlr af op til 130-årig ooa 6O-Irig ~g og ud mod mosen iuvrigt af op ul ""er 100-!rig bll'}; og 6(4118 ~sk. Oot U"'''e skovomrade gennrn'lsøm af den pm" konge ''ej Kong Valdemars Vej. Fkrc.. cl.. i Krogdund Skov IIlr de cgnskl"kt.rist'sltc vrange ooge bl.. pa stenp:rdet i den.ydl(g<: del ~f sltoven. og 110m furrnodentllg har n.vng;..'c k""m (vrang=krog<:t). Krogdund M... $Om et narurfrede Ol kanltteri..tct 110m cl:strcmrigkær.r botanisk..t særdeles interessant $Om voksc:stcd for bl.a. de m.re ouer mindre '''''Id''e plantcr melet kodriver maj-g~geun.ump-huuzbc tvebo baldrian ibefedt og hjcrtcgrti. G anl0$( Eget er 16(1 ha Stor. E lillc.real pj mindre ~nd I ha hlir vzrc udi"" 110m 1lR'I" skm' i mani" ir i d.n.ydli~ del """ pj skovbryn"'. Dene omnlde indeholder.300 Ir lamle nmk. og huj. boge med brede Og!..... kroner der indikerer at tnn:mc et vokse op i en re Aber! Ikov. Enkelte """"... v:o:hclk euer luutllidc Og hlt Bet lo.. a bhve ligg<:nd~ pi skovbunden til glæde for den ovri&c 00". Morbundcn bar en re sparsom vegetation Oll opv:rl:s' af nye tf'::rtr lind~ "."ten lr.un i d" na.urligt op"ledc lysninger bvor gamle """r... brud ""mm. Bl.umosen d... pil.3 ha... beliggende; en MIe... gå.nde tunnc!dal meuem SlagsJunde SkO\' Oll Oanlo"" HF' "cd foden af cn af dc karakteristiske runneldalsl... Ornrtdet er bevokse med n.turlill' mose- 08 engmt og cn dol ilclvdcdc birk som liver ct indtryk af h...rdan m... r og cngt naturligt vol<scr til nlr der iuc sker af p-~;nk Og de i"vrigt fl lova pus<: lig..iv. Ilele Birlr.cmoscn ligger uro".."

156 1_.. _ to " "" ; _ '""'-..._ mm.... M.. ~- DL "_ 1ZZiI.. _ TISVILDE DISTRIKT UGGELØSE SKOV w.. ~. GANLØSE EGET

157 Sl.gslund~ Skov ~r don vestligste af c1~ fcm "'o..e. [kn er 229 h. og h~r ligg... 6 h. Ur"" langs sj:o. cns sydvestlige sko bryn. Denne op til 30(1 ~r pmle bøacbc>'oksmog gru~vi. ibl:lndet lid. )'ti8:f<' cg... cn.r bnlk" ældste naturskovshco;obninger. T"""me i d... Iyd" lige del af brynet er lunde og.. ir i nzoren slun. bc "o!<sn;ng 100m deri den nord"lige del er nungc dødo og hede træer. Mlnge ar mecmc... meket krogede og ukgelmæssige. Omr\ldet kildes iovrigt k\'~lontrlodet id"t do tik fred til at gro til fra omkring 1740'omo d~ den SWK k\'.. gpcst huserede. Jordbunden er all. sleder morbund med 'p"rsom urt.~oget.tion. Spredt i hele Sbgslundc Skov SI!.. d... florfc vr:angc oogc SOm s;i idt mulilll SDKC$ he".". TISVILDE DISTRIKT. SlAGSl1.IM)E SKOV I/O.IIHIli Ilt.. " ""'-- to "1" mmm mro... _ mæ... '"

158 Lystrup Skov Lynrup Skov... ~J;a..dc '" bo. lid... tf en nørdvm-lydol~cndc tunneld.1. Skoven er pi dcn... dige dt! sul:rk~ 1»kltct 0ll dcn -nrliae nqøc! fl.d"" [k!>ak_ Ude dde af.km'cn er typlit Jt\OdI'nc mw nftinprig muldbur>d. Tunncldalm 0m<:1TI<M Kmncmløbe$ Ir Gø... A "I "" namcs karakten"'... cn m. Lywup sbw... formmdi& en rem af C'l oprindcli&'< Ol""" wnkt nordsj;l:llandok... ride "I blev om_ Itnn& 1S60'<n'OI; til kongcli& &!tov (KMrC oømkor). KonFballin. som yderl.ia<:'"... forhoi<'< mtd m kunsna h" l dinnede un l et ial"~i1y1 m i fotbindd.. mm parfor«ial(l. l d.....ii "Ilydligc dd.rkm-m kan IJ'UIn 'Illdi K res" af gamle hulveje. Skovene er duudcn 1I'lU'lnn... af;orddiøer 10m i kombination med nsaadcr Ol n'l. \co..nd( h... hindnd. ~.tu" adp" til sk<n-m dl dm bi<'v an'fltd. ni høslct "I... ning I forbind.tsoo med det freckriksborpk<' rytlerdirnkt (K nol. under St<= I)y"h.''''' Frmmbborø; Dmrikt). Ær tom blev indfort i sko""" i 1767 ur.is selv mcø<' 'illii "I dllfln... tltr<' neder ""men Iuuede bovoksni~t samt indblandinger; "1'SJnil\i:'" af b<ta:. I skovml nordøsllig< del ~ der en n I ILII $IO< $ph.all"um _ KntmmermOK mild... dd $pot d'<1"øn'egt>l\'- """. El lrui '" JOd. I "" ; den "IIi&<: del af daboden \'>1 ~mov..r blive d}mt v«i plukhup. I(MM)" til bi.l.... Im'blodn lind S<lm antqea It ~... rat af tidli""" tide... hndhko"". Vild foden af Hmmerig5baUe vn klld"~j tlh tu vr.:m/le 110'/1" (ha:1ii"bejc) >om.. vidt muh/j' ben... Op /lrnnem tiderne <'T de. "'gi"''''t lli botaniv. internplle. n er. duempthil skovkj.. og ""Icrod ; p'rdn lanp 4"IJUp-SlanlC1iJPvt'I"n. TISVILDE DISTRIKT LVSTfIUP SKOV I.0/ I'.. -" '." _...- I ". "... "... - "- - mmm... _ ~..._ ""_.-... _-

159 Stikordsregister Øerne Alminding<:n Bo ~ A~~Skov" A'tl.~rudSk<lv Ti Babylone Skov Kr aang~bro Skov Fs... _. 54 Birkemosen Ti Blykobbc Plamage Bo Bobbe A Bo BrudeSkovFr Cb'TIQucnlundSkovJa: Dannrup n<gn IV ~bæksvangkr... li::!. Eget Fy F.kJ<<>dalcn Bo Engha~ Skov Od E.b<!ndtlUp Skov Fr Esrum 50 Fr Farum un.....ng K..... IZ(t Fre<kn.bQrgLundKr Free"l"" Hegn Ti Ganl"" Ege" Ti... 1~4 Ganl".. O"" Kø Grib. ko\' Fr... ~8 Gr"nholt Vanl 1«... I IO Gnmhol! Hegn I« Gul"a~ Fy G...VangKr H:ol<l:cl\' Vznl" Fo ~4 Hammeren Bo HaNger Hegn Fr Haresl<ovKII Hellebæk Skov Kr Honerod Hegn Kr JonstnJpV.nl Kø "' '1lllegnj'" j"'g."'oo'1l Dyrehave jz Kmno5c: Skov Fy Z!(ellens Hegn Kr Ki.trup Skov Fy Klint.skov l's Kongs<lreSkov Od Krogc:lund Skov Ti Krog<:nberg He"" Kr Krog.rup Skov Kr LaSkovKr Lille HelIeluV(: Fr Lille Hareskov Kø Undelbje'll. Bo Lund... Fy LystrupSkov'[j Noj«kVn'."'kov Ti... 1~2 Nyrup Ilegn Kr NyvangKII NzssFy N"".nkoven Ko ' Ostrup Skov rr p"..evan& Fr Ravndtolmonejæ Ravn""olt Kø Rude Skov Kr Ryget Ko Sdr. Kohave Fl S}zlsø Lund Kr Sk.ipperholm Kr Il O Sl:agslunde Skov T i S"''''vang Kr Stigt.ha... Fy Slone Veltsbo Holm Kr l 18 Store Dyn:ha"" Fr So<'e Hareskoo. K Z2 SUndcnkov.Kø... 13O Teglstrup Hegn Kr T""kel.koo. K"... 1Z(t Tivilde Hegn Ti Tol<kel:Db Hegn Ko Trustrup Skov Fr Tyveholm... Fy Uggd"..SkovTi Ulterup Skov Od Ulvslule Fs Valby Hegn n Vn"'magetJa:... _... _.. 92 v"""" Sri&tehave Fy Vc:I. re Gul"av Fy Vinderod Skov T i... ISO 0lene Bo $"" SIigt.ha " Fy "" Gul"a" Fy '"

160 Stikordsregister Jylland bind 2 Ad. bøj Dam Gr Ajl trupsu..:andfu All N<m"O'SkoY G.... SO Amlul Skov Gt A... tmbor&stov Gr flaunt.qird "" Banbool Skov Ha ietae SkoY Ra B ~rpltov Ab Bjllmboll Si... " Ullbil'''i l'1 ao t a K ~ O~... Il 4 Holler N~d"" kov Ra... " mmtrlund Plant:age Åb Bøgbo\~. Ab Ora\'tdSItov.U OybboJ Gr <1 0)...1>1... Gr E~krln~ AlIlum Fe Engelsholm Sko-' Ra I SO Fosi\all'lanaK" Hh Fon!' Skov H F... bltov Gr ]:""Iev M OK Ab I ~8 FroIkv MlIm. Ab Fa:Iltutov 8u GII'"'~.S Grund Sko\' R.a Gnnkobbel GT Gronn;nJho...d Srrand$kov Ih ~I a ld HllvulØtrd Fu Hant Skov Ha U.'rupS0skov r... 14O Htuclholt. Bu... 2(1 Hrs'''Iuo... Skov ]:1I Hjtnnond Skov Fu... SO HilI'lm Ab HottnIp Knll Ab H yllejt~ B"!'F Fu... ~2 H"IIdal Sj Honnng l'iamap' U Indo""""n". Fu Jenl" Krat Fc J-"salnI SkOO" Ab J 92 Kil... Ab Kllb!q P1anUtp' UI ""'Imup I'bnUtlc Gr K1u uroj Skov H.... 8& Klolr.U<!al R.a Kloltcr MulleSi Kobskov Si Kollemoncn Knu 1'....!J8 Kovt"'p 1' Krod Sko" Gr.... Kj'" Skov Bu Ka-rpni Plan. Ol<... ambi<''i indtqt Gr... Undbicr'JSkov Pl... L....'...I Skov U.... linøct Mose U Uvo Bu Lov"p Skov U..... Lunken N j Lyabro Skov Si I~ Plan... Ni.... Madcskov Gr.... Mandbicr& SItov. ti.... MidukO\' Gr... Midukov H.... M ol1 H~ Fu... M... kov Hu \oll... kll" Gr... MMkeskov Bu.... Ncd"...*"cn Gr... Nordt.kov Si... No.bd. Plant"p'. li Nom:sltoo- HI... No~. Du... o......jtrmn Gr... I'amhul"" Skov H a... Rand. F jord Ra... Rebild Ballir Bu Revw SIto" Ha... Rinødm"" SItov Fu.... Rinkenas SI<o\' Gr... Ro"" Skov Ab... Roden Skov Gt Rok! Skov 8u Rundcmollc Ab... Rydluo"c Skov Fe... Runh... Skov Gr..... IUbj(rg PI.nllp' U Sallen (h crprd Sk<w Si... SondkuJe Ha Sukk FOlckobbcl Gr... Sukk K.obbc:lt.kov Gr.... SlUndbll'fllund Bu... Skodsbøl SltoY Gr... SkovM"'" Ra.... Sk"rpinlund Hu... SI"II"'"n Ni..... SIOIvcd Skov N j... S"'~8'rd Skov Si... '" " '" n. ".. " '" '" '" '" ". ".. n " ". " " 80.. ". " ". ".. ". '" 50 " '" ~ " " " '" ". 126 ". '"

161 Suprode Skov. Ra Smils. l'iant. Ul Srunbøl l'lanuif Ha Svan<:moM" u Sø- OS L~real""'t G Søbllllrprd. Ra... ISO SøpniSkovAb S<lnd~S; Sondcnkov Ha S"nd~nkov Or S"nd.rskQV Hu S"n Skov Ab T Olll>olt Ha Thorhoj l'i.n~ Ul Tho"" Ibkktr Si To/\Iund Skov U T prd Stooo Ha TviU"" Skov Ru... _ TytJlol Krat!tIo Tønhallc Skov Ra T"m""Møllc: H Udokovcf\c l'u... 0&4 Ulhzk Su-and Ra.... Ullerup Skov Ra.... V..pro.c Skov Ha.... V~$I~SkovSu Vcllina Skov Si... VnttrtJW"ltAb... VncralwY Ha Ves... kov Si Vindum Skov Fu... V<Jf$Ø Si V"ldersk'>Y li".... 0lgrydc PI~"!>Ig(! Ul... Omb~ M"Ue 1'11... o.""prd Ra Øslenbw Si Østenbw Osln' Stcnhuk. S Åbo. Pa ÅIbooIt l'ianlaf!o;"j.... Årup Skov Åb Ånc 8JCrge Ha... _ " '" " '" '"... " 162 " '" ". " '" ".. '" ". '" '" " '60

162 Litteratur Amlc.wn s:r. 191W. 1'0"" t.~".nh"lm. Djurs-. land ~nmark at P«SCII\ and in th~ p.".. K. Din_ l... Viden... Se1sk. BiQI" Skr. 24(1) Christensen M. J. Heilmann_ClIouSC11 &: J. Embori 199) S.-nJp. S"... p QPmiling '" rulauranalyw af en <land< NI'unk<w. Skov- <>ti NIrumyn:l... n. OmsuanlC'tl M. S. 19iW: Ikqntt mosser "I!a>-er. Gads nllur f"rom. Emsholm L 1\19]: Ov<:""" ov~. &tanlsitc Iohli'tcr 6. Rmglu!bi ng Arnt. Milio!miniIlCn." Skov- og NI_ ur.sl~l... n. Dahl K. 1994: f~edc omrldcr i Danmark. 7. ed. SIwv. H_ "I Sen. l)ybbro T. Ile H. Bocg 1982: F~cloblitcter i Nordjylland. Arnt. ~ Omi'o!oøsk Forening. Oybbro T II< H. Boq : FU&k:Iokal."... ; VibofJ: ArnL Don... Om""""... Form'... I»i>bro T. &: H. BoeL 1982: Fu&lcloltalnc.cr; Årh". Amt. Dl nsk Ornitologisk F""ninll. O)"bbro T. II< H. Boca 1982: I'ullld" kali'ctcr i Ring_ k"b'''1i Arni. Dansk Om!olo"k F"""nma. I)ybbro T. &: H. Boel!. 1982: FualtJokali'et... i Vejle Am I)..'" OrnitoLogillt FomlillJ. Dybbro T. &: H. Ikq. 1982: Fusleloblnmr i RIbe Arn O.nIk Orrutologisk fon:nina. Dybbro T. & H. Boq. 198:2: FuJOklou]t"... i Sønd.. Iyllandl Ame. Dansk OmieolopoJr. F".. nini- Dyblm:l T. '" H. 8oqr; 1982: FuaJeloblie'tr i Fyn'! Arne. DanoJr. Ornitologisk f'o<"'n. Dl'bbro T. & H. ~g 1982: FuaJclokllitet... H~ "I<åonuidet. DanoJr. Omitol0l'oJr. Forntini- Dli>l>ro T. & H. Boe&. 1982; FuklolWincr i V"". ""Ilands AmL DanoJr. OmiolosloJr. Forening. Oybbro T. & H. Boc-& 1982: f'u""lou]teter i Slor WOOlS Aml. DanoJr. OmnoloecoJr. Fo.. nina;. D)-bbto T. '" H. Ik>q; 1982: l'ugidoblitel<t ; B0rnholm. ArnI. Dansk OmioIopoJr. Fo.. n. Fnuoosrr n. 1994; Kulu... kov~n. D'lUk skovbrug fri "Weid 11 nueid. G j ldeodal. GrlVCKIl P. 1976; F"lnbig ovenige over ootan"u Iol<ltlietecr. Bd. 1. Sjdlotnd. Milj<>minimrlel F~ ninps'yn:-bcn. (fto esen. P ; t>o.. l"b. O\'eniac "'..". botonsu lobinner. Bd. 2. Den fynske "'F"PJIC. Miljørrun.. ".. riet F"dmnpstyTd... G... '-nen P. 1982; Fo.. I<>b. ""'mg< ""' botarukc lobluner. Bd. 3. Wlbond I'.iller. 0\1"" Ol! 1kIm._ IIolm. Miljomln'.. enc:l F.. dnonll'nyn:-i""n. Gn'... n l' ; Fo.. lob" ""'...;' "..:r bo..i.kc lobhleeer. Ild. 4_ s..nderfyuo.nd Arne. Miljomini..".. "" F~inlJ$$ )'nl sen. G......n P. 19$6.; Fodob. "''''''''fi"! """ botaniu louuleter. lid. 5. Vejl. Arne. Mil!orninis!.riel F.. d nnpsi1 rclkn. Holmspard E. 1992; LøvoJr.ovsd)Tiutin& gennem do $meste 200 Ar. DanoJr. SkovbrupTodsbift 77 (2). Hiib<1"u H. N. F.u.-holl A. I... Hansen N. 1;. Koch '" C. H. o.~ (ed.) 1989: Nacutplej(; skov. Miljømuusecnet Skov- Ol Saeunt)wlKn. Jessen 8. Ol! V. S. And""o 1994.; S~«sr'" 1ion u... r< Oll f"nrufl"! dm'el skov. Økologisk Md 11Oa I:IOlaoisk Inn uu! Kobenhavn. Unn... ".. l'. F. 1988; Nalurskuv 111' s.sko>'.nc. DGU I ne~rn... ppor< nr. 4. MIl;..min.. I...' Danma.ks (ko. JoaW<c UndtrSØ&Clxr. M"II ~ r l'>iclnon S. O. ""ruon & H. MoubnJ 1977; S""mpc:; M N... Hind I Ol 2. G) Idmd.I. gnmnc handbota". S..... A. &: J. lo.tnde (... ) 1979; Darunub Narur. Bd. I Undsbbcrnn opsiw. l... PoIuikm's Forlaa Og Gad. M'urforum. Nurrcvang A. & J. Lundo (nl.) 1979: l)ar/turu Nour. Bd. 2; KJima OK It\-...;Iklr. l cd. l'oliikl'ns!'urlaa Og G.d~ R.llIurforum. N... """'. A. & J. Lunde (ed.) 1980 OllJlJOaru S.eur. Bd. 6 Skoo..M. l ed. }>Qlcik<-n. Fort.. Ol GadJ ""rur fonun. Packlwn J. R. D. j. L H.nllIle. G. M. Hilmn &: R. A. SNO.rd 1992; " "neuo.. 1I &oiocyofwoodllnd. and fo"u. Chapman &: H.II. Ryman S. & I. HolmiSC'n IIlU: Svamp... 1m... publihma Skov- og Naturs'yrelKn 1989; Nlluren; $km.n. MiIJ~ m'ni$tcri." Skov_ OK Nae\lnlydSC'n. Skov- Og Nalurst]-wlKn 199~; Stnot'Ii for d. dal'liu naunko\.. Ol andre bc\'i"njrw;l<rdij" sko"')""" M.U.run;...m... S... OIl'>.""'y"lsen. S... Ol S'IUTU)wllCn 1991 Stnllql for bic.. dyat'l oiwydnft. 8etænb"... nr MI"minl5lmet. Skov Oll t'alurs'yn:-isc'n dj ~. ir: Vandn:tunf"ld... s...n.o I>. OK K. Thom ; D:t.nmaru N"ur. sl<.u~. Rappor< fra symposium pi Ahus Un"..."el d. 28. rnaru udpvc. IkIP"kovsgruppc:n N".. pomhn. Wind P. 1990: Ch'<:ntF... bquln... Iokal"et... Ød 7 Amu. Aml. MiljomuusecrXe Skov- OIIl'>alunt)'rd ~. Wind p" 1991 : ~ 0\..". boianimlokllll""... Hd. 8 Viborc Amt. Miljomn".n"" Skov Ol Sours!)'!"Cl- ~. W;nd ". 1992; o...n'li over botan;'k. loui".. Bd. 9 Nordlylland$ Am. M'lj"m;ni"";e' Sk"" Og N. lu..!)'!"clsen.."

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Belysning - Vejbelysningsskabe

Belysning - Vejbelysningsskabe DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. oktober 2012 11/12993 Thomas Lind Hansen thoh@vd.dk 7244 2727 Belysning - Vejbelysningsskabe Bilag D1 - Type 3 - Tavledokumentation, 2012.10.04 Teglgårdsparken

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter Vinkelvej Lopvejen Klitvej Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE d Sæt fart d, år du mødr adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen

k re 20 Nationale/ regionale cykelruter Nordsøstien Hærvejen Vandreruter Trimrute Rideruter Mountainbikeruter 500 meter 25 Vinkelvej Lopvejen Svikløvgård Fl st ur ba Cykl samm md adr. Husk hlm og mobiltlfo. Møllbosltt 14 k r Tl fo dal d Vstr Brr SVINKLØV KLITPLANTAGE Sæt fart d, år du mør adr skovgæstr. Gør vligst opmærksom på, at du gr vil

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Z207 KALUNDBORG KOMMUNE TILLÆG NR.2 TIL LOKALPLAN NR. 22A. FOR ET OMRADE 0ST FOR SKOLEVÆNGET. Rev: D.9.12.87.

Z207 KALUNDBORG KOMMUNE TILLÆG NR.2 TIL LOKALPLAN NR. 22A. FOR ET OMRADE 0ST FOR SKOLEVÆNGET. Rev: D.9.12.87. Z207 KALUNDBORG KOMMUNE TILLÆG NR.2 TIL LOKALPLAN NR. 22A. FOR ET OMRADE 0ST FOR SKOLEVÆNGET. Rev: D.9.12.87. Godkendt af byrådet den 17 maj 1988 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Lokalplantillæggets

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

Supplement til LOKALPLAN NR. 9

Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Supplement til LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen i Nyborg Indhold Om lokalplaner... 3 Suplementets baggrund... 4 Supplementets indhold og område... 4 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 5 Lokalplanens

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

HF 72O S.METER FORSTERKER

HF 72O S.METER FORSTERKER HF 72O S.METER FORSTERKER S-METER FORSTERKER HF 72O er tenkt anvendt til alle former for modtagere hvor man @nsker at vide hvor kraftig den modtagne station er. Dette er isar aktuelt ved brug af.wal"kie-talkie

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere