Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline"

Transkript

1 Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline Artiklen præsenterer de relevante lovbestemmelser, der findes i forbindelse med markedsføring ved brug af personoplysninger. Der præsenteres en række væsentlige sondringer og pivotale elementer, der ligger til grund for en overbliksskabende taxonomi, som præsenteres afslutningsvist. Artiklen giver ikke svar på konkrete problemstillinger, men skaber et overblik, der letter virksomheders navigation i lovgivningen i forbindelse med markedsføring online som offline. Artikelen har følgende indhold: 1 INTRODUKTION LOVGIVNINGEN OPT-IN OG OPT-OUT (A) til markedsføring - opt-in (B) til videregivelse - opt-in sret (C) mod markedsføring - opt-out sret (D) mod videregivelse - opt-out GRUNDLÆGGENDE SONDRINGER Typer af oplysninger Anvendelse af oplysninger Kommunikationsmidler TAXONOMIEN Opt-in til reklame via epost Opt-out til reklame via fysisk post Opt-in til vidergivelse og opt-in til reklame via epost Opt-in til videregivelse og opt-out til reklame via fysisk post Opt-in til reklame via epost Opt-out til reklame via fysisk post Opt-out til videregivelse og opt-in til markedsføring via epost Opt-out til videregivelse og opt-out til markedsføring via fysisk post Yderligere kommentarer til taxanomien AFRUNDING RELEVANTE LOVE OM FORFATTEREN

2 1 Introduktion I forbindelse med driften af en virksomhed kommer man uundgåeligt til at skulle registrere oplysninger om sine kunder. De fleste virksomheder benytter også markedsføring og reklame i deres drift. Sammensættes disse to forhold opstår store markedsføringsmæssige potentialer - særligt på Internet. Det er her man stifter bekendskab med begreber som permission marketing, one2one, ecrm, datamining personaliseret interaktion med kunden osv. Artiklens fokus er således dels på direkte markedsføring og ikke masseudsendelser til en ubestemt og ukendt personkreds, såsom tryksager, tv-reklamer etc., dels på de oplysninger der registreres og lægges til grund for markedsføring. Når der registreres oplysninger til brug for markedsføring skal særligt reglerne i markedsføringsloven og persondataloven iagttages. Artiklen giver et overblik over reglerne, og der præsenteres en taxonomi, der sætter læseren i stand til at forstå reglerne og deres kompleksitet. 2 Lovgivningen De væsentlige regler findes i Persondataloven(PDL) og i Markedsføringsloven(MFL). Bestemmelserne af interesse for denne artikel trådte alle i kraft d. 1. juli Administrationen af lovene er delt mellem henholdsvis Datatilsynet, der påser overholdelsen af PDL og Forbrugerombudsmanden, der påser overholdelsen af MFL. Det er væsentligt at være bekendt med opdelingen af det administrative arbejde, idet fortolkningen af disse nye love vil være af væsentlig betydning for deres anvendelse. Særligt de overlappende områder i lovene kan gøres til genstand for divergerende fortolkninger, der kan medfører uklarheder og uvisheder om forståelsen af lovene. Reglerne efter markedsføringsloven beskytter både forbrugere og erhvervsdrivende, mens reglerne i persondataloven kun beskytter forbrugere. 3 Opt-in og opt-out Opt-in er situationen, hvor kunden selv anmoder om henvendelser i form af markedsføringsmateriale. Det kan være per eller andet medie og opt-in kan foretages ved et klik på musen i en checkbox på et website. Mange websites anvender denne metode. Opt-out er situationen, hvor kunden frabeder sig henvendelser. Kunden gør i princippet indsigelse mod henvendelser. Dette er situationen med "nej tak til reklamer" skilte, som mange hustande har på døren. Både i markedsføringsloven og i persondataloven findes opt-in og optout. I det følgende præsenteres de to opt-in situationer under 3.1 og 3.2 efterfulgt af de to opt-out situationer under 3.3 og 3.4. Bogstaverne i overskrifterne under 3.1 til 3.4 refererer til den taxonomiske fremstilling under 5. 2

3 3.1 (A) til markedsføring - opt-in Før en virksomhed kan udsende markedsføringsmateriale til en forbruger eller erhvervsdrivende via elektronisk post eller fax kræves modtagerens udtrykkelige samtykke hertil, jf. MFL 6a, stk. 1. t skal være indhentet inden markedsføringsmaterialet udsendes. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at samtykket kan være formuleret bredt, men det skal være klart og tydeligt, hvad der gives samtykke til. Opfattelsen er i tråd med kravene i PDL som bekrevet under 3.2. t bør ikke indhentes som modtagerens "betaling" for deltagelse i konkurrencer eller lignende. På et website bør et samtykke således kræve en aktiv handling og "samtykkeknappen" bør placeres centralt, synligt og forståeligt. 3.2 (B) til videregivelse - opt-in Før en virksomhed kan videregive specifikke kundeoplysninger eller anvende sådanne på vegne af en anden virksomhed kræves forbrugerens samtykke, jf. PDL 6, stk. 2. t skal være givet i henhold til PDL 3, stk. 8 og derfor være frivilligt afgivet af forbrugeren. Det vil sige, at der ikke må tilbydes en modydelse eller "lokkes" med konkurrencer etc. fra virksomhedens side for at få forbrugeren til at afgive sit samtykke. Dernæst skal samtykket være informeret, hvilket betyder, at forbrugeren skal være bekendt med den dataansvarlige (altså virksomhedens) identitet med mere. Endelig kræves at samtykket skal være specifikt, da der ikke må gives samtykke med cart blanche. Det skal således oplyses forbrugeren til hvilke formål behandling legitimeres af samtykket. 3.3 sret (C) mod markedsføring - opt-out sretten gives forbrugeren i det tilfælde, hvor der anvendes ikke-elektronisk fjern til markedsføringen, jf. MFL 6a, stk. 2. Det kunne være direct mail med fysisk post. I en sådan situation er virksomheden forpligtet til kvartalsvis at kontrollere CPR for anmærkninger ved forbrugere, der har frabedt sig at modtage reklamer. Har en forbruger frabedt sig dette, må virksomheden ikke sende markedsføringsmaterialet. Sender virksomheden reklamer til forbrugere, der ikke har frabedt sig dette via CPR, skal virksomheden ved første henvendelse orientere om mulighederne for opt-out. Her menes opt-out overfor den pågældende virksomhed og ikke muligheden for generel opt-out i CPR. Dette er indsigelsesretten, som forbrugeren gives i henhold til MFL 6a, stk. 4. Kvartalslisten kaldes den liste over forbrugere, der har foretaget generel opt out vedrørende markedsføring. Listen kan erhverves hos CPR via og koster kr. 62,50. Proceduren i forbindelse med direkte markedsføring ved brug af ikkedigital fjern ser således ud: 1. Kontrol af liste i virksomheden over frabedelser fra forbrugere foretaget direkte til virksomheden. 2. Kontrol af CPR-listen hvert kvartal (Kvartalslisten) 3

4 3. Give mulighed for indsigelse, jf. MFL 6a, stk. 4. sretten skal gives senest sammen med den første henvendelse, der gerne må være kommerciel. Der synes ikke at være pligt til at orientere om den generelle opt-out mulighed, der findes i CPR. Det skal som et minimum være let og omkostningsfrit for forbrugeren at foretage opt-out overfor den pågældende virksomhed 3.4 sret (D) mod videregivelse - opt-out sretten gives forbrugeren i den situation, hvor en virksomhed ønsker at videregive generelle personoplysninger om forbrugeren til en anden virksomhed, eller anvende disse oplysninger til at markedsføre en anden virksomheds produkter. Har forbrugeren frabedt sig videregivelsen, må virksomheden ikke videregive oplysningerne, jf. PDL 36, stk. 1. Har forbrugeren ikke frabedt sig dette, skal virksomheden kontrollere CPR, om forbrugeren har frabedt sig videregivelse, jf. PDL 36, stk. 2. Denne kontrol skal foretages hver gang, der videregives oplysninger og ikke kvartalsvis som under 3.3. Dette gøres ved et såkaldt listeudtræk, der koster 1,58 kr. pr. påbegyndt 10 personer op til personer og 1,05 kr. pr. påbegyndt 10 personer udover personer. Herudover betales et startgebyr. Første gang kr kr. Startgebyret de efterfølgende gange udgør kr. 630,00. Når der foretages listeudtræk er det ikke nødvendigt samtidig at rekvirere kvartalslisten, jf. MFL 6, stk. 2, såfremt virksomheden selvsagt bruger listeudtrækket til kontrol af opt-out i forbindelse med markedsføring. Forbrugerens anmærkning i CPR gælder begge opt-out situationer - både overfor videregivelse og markedsføring. Såfremt virksomheden ved listeudtræk konstaterer, at forbrugeren ikke har en anmærkning om opt-out, skal virksomheden give forbrugeren mulighed for at sige nej tak (opt out) til videregivelsen. Forbrugeren har 14 dage til at gøre indsigelse. Det bemærkes her, at denne indsigelsesret ikke må gives via elektronisk post etc., da dette forbydes i henhold til MFL 6a, jf. PDL 36, stk. 3. Desuden må det anses for lidet sandsynligt, at indsigelsesretten kan gives via kommercielt materiale. Endelig skal det være omkostningsfrit for forbrugeren at udnytte indsigelsesretten, jf. PDL 36, stk. 4. Proceduren i forbindelse med videregivelse af oplysninger eller brug af sådanne oplysninger til markedsføring af en anden virksomheds produkter forudsætter kontrol af en række lister og mulighed for indsigelse og ser således ud: 1. Kontrol af liste i virksomheden over frabedelser mod videregivelse fra forbrugere 2. Kontrol af udtræk fra CPR hver gang der sker ekstern anvendelse 3. Give mulighed for indsigelse, jf. PDL 36, stk. 2. Personer med anmærkning udgør den såkaldte "robinsonliste", der per 1. januar 2001 indeholdt 4452 personer. 4 Grundlæggende sondringer 4

5 De ovenstående typer af opt-in og opt-out under 3 skal anvendes enkeltvis eller i en kombination. Anvendelsen afhænger af svaret på følgende spørgsmål: 1. Hvilken type oplysning er der tale om (specifikke eller generelle)? 2. Anvendes oplysningerne internt eller eksternt af virksomheden? 3. Hvilket smiddel bruges til markedsføringen? 4.1 Typer af oplysninger Oplysninger til brug for markedsføring kan antage to former. De kan enten være specifikke eller generelle. Denne sondring er relevant i forhold til PDL, hvor reglernes anvendelse bestemmes af oplysningernes type. Specifikke oplysninger Specifikke oplysninger, jf. PDL 6 angår oplysninger om købsmængder, priser, købsadfærd, købsfrekvens etc i relation til bestemte forbrugere, som virksomheden kender navn, adresse etc. på. Mængden og slagsen af den vin en kunde køber eller om en bil er købt på kredit er eksempler herpå. Oplysninger der sætter virksomheden i stand til at vurdere kundetypen og dermed bedre at kunne personalisere sin markedsføring. Generelle oplysninger Generelle oplysninger er oplysninger om navn, adresse, alder, køn etc. Information om varegrupper som kunden har præferencer for. Generelle oplysninger er ikke oplysninger om konkret købsadfærd. Oplysninger om brede interessefelter som "hus & have" "bil & båd" er generelle oplysninger. 4.2 Anvendelse af oplysninger I den udstrækning oplysningerne anvendes internt gælder kun MFL og ikke PDL's regler om markedsføring i 6 og 36. Anvendes oplysningerne eksternt gælder både reglerne i PDL og MFL. Derfor har denne sondring stor betydning. Intern anvendelse Virksomheden anvender egne oplysninger for at markedsføre egne produkter. Det vil sige oplysninger virksomheden er i besiddelse af om eksisterende, tidligere og potentielle kunder. Ekstern anvendelse Virksomheden anvender egne oplysninger for at markedsføre en anden virksomheds produkter eller videregiver sine egne oplysninger til en anden virksomhed, så den kan markedsføre sine produkter. 4.3 Kommunikationsmidler Kommunikationsmidlets karakter har også en betydning for de regler der anvendes. I denne artikel behandles udelukkende fjern, men den kan opdeles i digital og anden 5

6 fjern. Denne sondring er relevant i forhold til markedsføringsbestemmelserne, da reglerne for digital er mere restriktive end ved brug af anden fjern Digital Digital omfatter elektronisk post, telefax eller automatisk opkaldssystem. Ved automatisk opkaldssystem forstås automatisk opringning til telefonabonnenter. Ved opringningen meddeles der automatisk et indtalt reklamebudskab. SMS betragtes ligeledes som digital. Anden Anden omfatter personligt adresserede breve, adresserede reklamer, tryksager mm. 5 Taxonomien Kombineres ovenstående sondringer under 4 fås 8 forskellige scenarier, hvor de fire beskrevne situationer under 3 for henholdsvis opt-in og opt-out finder anvendelse enkeltvis eller i kombination. I det følgende vil de 8 scenarier blive gennemgået. Almindelige oplysninger, jf. PDL 6 Specifikke oplysning Generelle oplysninger Intern anvendelse Ekstern anvendelse Intern anvendelse Ekstern anvendelse Digital Alm. Fjern - Digital Alm. Fjern - Digital Alm. Fjern - Digital Alm. Fjern - (A) (C) (B) (B) (A) (C) (D) (D) (A) (C) (A) (C) Opt-in til reklame via epost Situationen omfatter det forhold, at en virksomhed ønsker at markedsføre sin egne produkter overfor sin egne kunder ved hjælp af elektronisk post eller fax. Dette kræver som beskrevet under 3.1 forbrugerens samtykke. Denne regel gælder også markedsføring overfor erhvervsdrivende og benævnes i daglig tale som SPAM-forbudet. 5.2 Opt-out til reklame via fysisk post Situationen angår det man normalt kalder direct mail. Det vil sige fysiske udsendelser med navn og adresse til potentielle og 6

7 eksisterende kunder. Reklamematerialet skal angå egen virksomhed og produkter for at være omfattet af situation 2. Der skal tydeligt på markedsføringsmaterialet være angivet, at forbrugeren kan foretage "opt-out" og således ikke længere modtage materiale fra virksomheden, jf Forbrugeren har desuden mulighed efter reglerne i CPR for at sige generelt nej tak til direct mail ved at lade sig påføre den såkaldte "Robinsonliste". sreglen gælder ikke erhvervsdrivende, der heller ikke har mulighed for CPR-registrering. 5.3 Opt-in til vidergivelse og opt-in til reklame via epost Situationen er nu den, hvor en virksomhed enten anvender sine egne oplysninger til markedsføring af en anden virksomheds produkter eller videregiver disse oplysninger til en anden virksomhed med henblik på dennes markedsføring af sine egne produkter. Der er tale om oplysninger der er specifikke og med navn og adresse. I forbindelse med videregivelsen skal virksomheden indhente samtykke, jf Dernæst skal den modtagende virksomhed have samtykke til udsendelse via elektronisk post, jf Situationen bygger på 2 samtykker, hvilket kan betragtes som et dobbelt opt-in princip, der kan forekomme praktisk umuligt at gennemføre. Dette diskuteres yderligere under Opt-in til videregivelse og opt-out til reklame via fysisk post Situation ligner den under 5.3 men angår ekstern anvendelse til markedsføring via ikke-digital fjernkommunkation som eksempelvis direct mail med fysisk post. Der skal indhentes samtykke, jf. 3.2 til videregivelsen. Der ud over skal den modtagende virksomheden give mulighed for indsigelse, jf Igen kan det diskuteres om et samtykke til videregivelse implicit indeholder samtykke til markedsføring fra den modtagende virksomhed. Det uddybes under Opt-in til reklame via epost Situationen ligner den under 5.1, idet en adresse både er en generel og en specifik oplysning afhængig af konteksten. Uanset om virksomheden markedsfører sig elektronisk over for en forbruger på baggrund af generelle eller specifikke oplysninger kræves forbrugerens samtykke til markedsføring, altså opt-in, jf Opt-out til reklame via fysisk post Situationen er magen til den beskrevne under 5.2. Uanset om virksomheden markedsføre sig på baggrund af specifikke eller generelle oplysninger og via fysisk post, skal der gives mulighed for indsigelse, jf Opt-out til videregivelse og opt-in til markedsføring via epost Situationen angår videregivelse af generelle oplysninger til digital markedsføring. Selve videregivelsen kræver, at forbrugeren har fået lejlighed til at gøre indsigelse, jf Desuden skal den virksomhed, der modtager oplysninger indhente samtykke, såfremt der markedsføres via eller fax, jf Det er værd at bemærke, at både indsigelsesretten og samtykke skal gives/indhentes i 7

8 overensstemmelse med MFL 6a, stk. 1, hvorfor dette ikke kan ske via . Telefonopkald er ikke en lovlig løsning i denne sammenhæng, jf. dels de strenge krav til samtykkets indsamling jf. PDL, dels forbrugeraftalelovens hovedregel om uanmodet henvendelse til forbrugere i Forbrugeraftaleloven Opt-out til videregivelse og opt-out til markedsføring via fysisk post Denne situation angår ekstern anvendelse af generelle oplysninger til markedsføring via fysisk post. Her skal virksomheden i første omgang give indsigelsesret til videregivelsen, jf Herefter skal den oplysningsmodtagende virksomhed give indsigelsesret for at kunne markedsføre sig overfor forbrugeren, jf Situationen kan forekommer besynderlig. 5.9 Yderligere kommentarer til taxanomien Under punkt 3,4,7 og 8 i taxonomien figurerer to bogstaver. Dette skyldes, at begge love i disse situationer stiller krav om enten samtykke eller indsigelsesret. Det kan give nogle bemærkelsesværdige og upraktiske situationer, at der sondres som det gøres. Det kan synes besynderligt, at et samtykke givet til videregivelse ikke automatisk gælder for markedsføring. En objektiv lovfortolkning understøtter sondringen, men en pragmatisk tilgang forkaster den. Disse dobbeltbehandlingssituationer synes særlig godt illustreret af en aktuel case. Interessebank Danmark er en virksomhed, der via samtykke fra forbrugere markedsfører andre virksomheders produkter via fysisk post overfor forbrugerne. Vi befinder os således indenfor to af de situationer, der er beskrevet i taxonomien - nemlig 4 og 8. Konceptet bygger på eet samtykke, der tillader at udsendelsen af markedsføringsmateriale til forbrugeren på vegne af andre virksomheder ved hjælp af fysisk post. I princippet optræder tre behandlingssituationer. Den første er indsamlingen af oplysningerne om kunderne. Dette kræver samtykke hvilket gives, men det kan også betragtes som en nødvendighed for at Interessebank Danmark kan imødekomme den aftale, der indgås med forbrugeren. Aftalen angår leverancer af reklamer indenfor forbrugerens interessesfære. Nødvendighed af hensyn til aftale legitimerer behandling, jf. PDL 6, stk. 1, nr. 2. Det samtykke, der indhentes via tilmelding til Interessebank Danmark, kan, såfremt ovenstående betragtes som behandling grundet en aftale, danne grundlag for videregivelsen. Denne situationer passer på nummer 4 i taxonomien. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er samtykket til den eksterne anvendelse ikke tilstrækkeligt til at legitimere markedsføringen. Det løser ikke dobbelbehandlingsproblematikken men illustrerer problemstillingens kompleksitet. Til yderligere illustration henvises til korrespondancen mellem Forbrugerombudsmanden og Interessebank Danmark, der findes på Forbrugerstyrelsens hjemmeside: 8

9 Punkt 5 og 6 i taxonomien kan synes overflødige, da deres budskab er lig situationerne under punkt 1 og 2. De er dog medtaget for helhedens og forståelsens skyld. 6 Afrunding Det fremstår efter gennemgangen, at reglerne om markedsføring og persondatabehandling er omfangsrige, komplekse og forbrugerbeskyttende. Desuden er deres administration delt mellem to organer, der ikke kan antages altid at være enige. Det kan give problemer for de virksomheder, der skal overholde bestemmelserne i deres daglige virke. Desuden synes reglerne at begrænse både offline og online markedsføringsmuligheder - under påstand af at beskytte forbrugeren. Det bør man bemærke, at fortolkningen i denne artikel af reglerne beror på et spinkelt retskildegrundlag, da det er umuligt at danne sig et fuldtændigt billede af praksis og fortolkningen af bestemmelserne på nuværende tidspunkt. I taxonomien er det muligt at placere enhver markedsføringsaktivitet, hvor der anvendes fjern. Den kan således betragtes som et værktøj, der hjælper virksomheder gennem junglen af komplicerede regler på dette felt. 7 Relevante love PDL, Lov om behandling af personoplysninger, Lov nr. 429 af 31. maj MFL, Lov om Markedsføring, Lovbekendtgørelse nr. 699 af 17. juli Om forfatteren Martin Borgen er indskrevet på IT-Højskolen i København, hvor han er ved at færdiggøre sin kandidatgrad i elektronisk handel med fokus på internetjura. Han har arbejdet med e-juridiske projekter og opgaver over en årrække. Desuden tilknyttet Forening for Dansk Internet Handel (FDIH) som ekstern konsulent via firmaet ehandelsjura.dk, der er i opstartsfasen. Han er initiativtager til og formand for FDIHs netforum om ejura. 9

Computershare Aktionær e-mails

Computershare Aktionær e-mails Computershare Aktionær e-mails Introduktion Agenda De praktiske muligheder Hvilke regler er i spil? Hvor går grænsen? 1. De praktiske muligheder De praktiske muligheder Oplysningerne -Navn/ virksomhed

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Regler og lovgivning Direct Mail

Regler og lovgivning Direct Mail Regler og lovgivning Direct Mail Hvornår har man tilsagn og må sende et nyhedsbrev, og ikke mindst hvad må det indeholde? Og hvilke krav er der til opbevaring og dokumentation af disse tilsagn? Dette dokument

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Indledning Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Køb/salg af varer og tjenesteydelser via hjemmesider på internettet. Retsgrundlag Regelsættene supplerer hinanden,

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 AGENDA MARKEDSFØRINGSLOVENS 6, STK. 1 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2 MARKEDSFØRING PÅ FACEBOOK 3 FAKTA -Eksisteret siden 2004 -I 2010 den mest besøgte hjemmeside

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Case Law (DK) 11. Art. 10, para 2 of the Distance Selling Directive, Marketing Practices Act 6a, subsection

Case Law (DK) 11. Art. 10, para 2 of the Distance Selling Directive, Marketing Practices Act 6a, subsection Sø- og Handelsretten [The Maritime and Commercial Court of Copenhagen], Judgment of 15 March 2002 in case N 1/2001;The Consumer Ombudsman vs. Interessebank Danmark Relevant Provisions (European and National

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11601/DA WP 90 Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF Vedtaget den 27. februar 2004

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 om uanmodet henvendelse til bestemte aftagere.

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 om uanmodet henvendelse til bestemte aftagere. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 om uanmodet henvendelse til bestemte aftagere. December 2013 1 Indhold 1. Markedsføringslovens 6 i korte træk... 3 1.1. Uanmodede henvendelser...

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Udkast Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

e-mailmarkedsføring Din måske vigtigste markedsføringskanal! Success Online Frederikssund d. 23. juni 2015 Dick Liboriussen Hannibal Media

e-mailmarkedsføring Din måske vigtigste markedsføringskanal! Success Online Frederikssund d. 23. juni 2015 Dick Liboriussen Hannibal Media e-mailmarkedsføring Din måske vigtigste markedsføringskanal! Success Online Frederikssund d. 23. juni 2015 Dick Liboriussen Hannibal Media Hovedpunkterne E-mailmarkedsføring og nyhedsbreve - Hvorfor? E-mailmarkedsføring

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Dato: 20. februar 2015 Sag: FO-12/03077-55 Sagsbehandler: /dabr Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Indledning Private virksomheder beder ofte om kundens cpr-nummer

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse Jan Trzaskowski!"# Forbud mod uopfordret kommerciel e-post Nyhedsbreve Autosignaturer, flyttemeddelelser, pressemeddelelser etc. Løbende kundeforhold Krav til samtykket Frivilligt, informeret og specifikt

Læs mere

En god hjemmeside set med forbrugerøjne

En god hjemmeside set med forbrugerøjne En god hjemmeside set med forbrugerøjne Jan Trzaskowski, Forbrugerstyrelsen Netværkscenteret, Aalborg den 1. november 1999 Agenda Forbrugerstyrelsen og e-handel Forbrugerbeskyttelse i Cyberspace God markedsføringsskik

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed

E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed E-handelsfondens undersøgelse af danske netbutikkers lovlighed udarbejdet 6. februar 2004 Indhold 1. Undersøgelsens kriterier 2. Undersøgelsens resultater 3. Sammenfattende konklusion Undersøgelsens kriterier

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 1 KEND DE REGLER, DER GÆLDER PÅ NETTET 2 KOG SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER NED 3 FÅ EN SYNLIG COOKIEPOLITIK

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk Regelsæt for at være registreret på HandelSikkert.dk pr. 16. oktober 2011 Formålet med HandelSikkert.dk er at vise, at den tilmeldte hjemmeside udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet.

Læs mere

LOVLIG MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER KRISTIAN STORGAARD ADVOKAT KROMANN REUMERT

LOVLIG MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER KRISTIAN STORGAARD ADVOKAT KROMANN REUMERT LOVLIG MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER KRISTIAN STORGAARD ADVOKAT KROMANN REUMERT 2 1 LOVLIG MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER En kort rundtur i juraen på de sociale medier Markedsføringsret på sociale medier

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet

Lov om tjenester i informationssamfundet Lov om tjenester i informationssamfundet Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 23. maj 2002 2 Forventninger og særlige interesseområder E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige

Læs mere

Markedsføring og mobil e-handel

Markedsføring og mobil e-handel Markedsføring og mobil e-handel IT Universitetet, 22. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Markedsføringsloven Formål Beskytte mod illoyal konkurrence Konkurrencehensyn, forbrugerbeskyttelse

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet,

Ekspropriationskommissionen har i forbindelse med den udvidede arbejdstid efterfølgende besluttet, Vejledning Hvorfor modtager du dette brev? Københavns Kommune imødekom ved påbud af den 21. december 2012 Metroselskabets anmodning om en udvidelse af arbejdstiden på metroarbejdspladsen ved Nørrebroparken.

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1.

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt Markedsføring 2. Markedsføringsformer og -metoder 2.1. Reklameidentifikation

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi?

FORTROLIGHEDSPOLITIK. Hvem er vi? FORTROLIGHEDSPOLITIK Inwear ved, at det er vigtigt for dig, hvordan dine oplysninger behandles og videregives, og vi er glade for, at du har tillid til os i den henseende. Følgende beskriver vores fortrolighedspolitik.

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

INFORMATION PÅ INTERNETTET

INFORMATION PÅ INTERNETTET INFORMATION PÅ INTERNETTET Hvad må offentliggøres på internettet? Hvordan skal der reageres på utilsigtet offentliggørelse af informationer på internettet? Hvordan undgår man utilsigtet offentliggørelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser BEDSTpensions/den dataansvarliges kontaktoplysninger: BEDSTpension forsikringsmægler A/S (CVR-nr. 32102093) BEDSTpension finansiel rådgivning APS (CVR: 32667252) Centervænget 19

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Kontakthierarkier i Digital Post

Kontakthierarkier i Digital Post Kontakthierarkier i Digital Post Denne vejledning beskriver forskellige måder myndigheder kan opbygge den kontaktbrugergrænseflade der møder slutbrugerne i Digital Post Version: 3. Udarbejdet: juli 2015

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

VEJLEDNING - Benyttelse af CPR-nummer

VEJLEDNING - Benyttelse af CPR-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration VEJLEDNING - Benyttelse af CPR-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere