Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline"

Transkript

1 Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline Artiklen præsenterer de relevante lovbestemmelser, der findes i forbindelse med markedsføring ved brug af personoplysninger. Der præsenteres en række væsentlige sondringer og pivotale elementer, der ligger til grund for en overbliksskabende taxonomi, som præsenteres afslutningsvist. Artiklen giver ikke svar på konkrete problemstillinger, men skaber et overblik, der letter virksomheders navigation i lovgivningen i forbindelse med markedsføring online som offline. Artikelen har følgende indhold: 1 INTRODUKTION LOVGIVNINGEN OPT-IN OG OPT-OUT (A) til markedsføring - opt-in (B) til videregivelse - opt-in sret (C) mod markedsføring - opt-out sret (D) mod videregivelse - opt-out GRUNDLÆGGENDE SONDRINGER Typer af oplysninger Anvendelse af oplysninger Kommunikationsmidler TAXONOMIEN Opt-in til reklame via epost Opt-out til reklame via fysisk post Opt-in til vidergivelse og opt-in til reklame via epost Opt-in til videregivelse og opt-out til reklame via fysisk post Opt-in til reklame via epost Opt-out til reklame via fysisk post Opt-out til videregivelse og opt-in til markedsføring via epost Opt-out til videregivelse og opt-out til markedsføring via fysisk post Yderligere kommentarer til taxanomien AFRUNDING RELEVANTE LOVE OM FORFATTEREN

2 1 Introduktion I forbindelse med driften af en virksomhed kommer man uundgåeligt til at skulle registrere oplysninger om sine kunder. De fleste virksomheder benytter også markedsføring og reklame i deres drift. Sammensættes disse to forhold opstår store markedsføringsmæssige potentialer - særligt på Internet. Det er her man stifter bekendskab med begreber som permission marketing, one2one, ecrm, datamining personaliseret interaktion med kunden osv. Artiklens fokus er således dels på direkte markedsføring og ikke masseudsendelser til en ubestemt og ukendt personkreds, såsom tryksager, tv-reklamer etc., dels på de oplysninger der registreres og lægges til grund for markedsføring. Når der registreres oplysninger til brug for markedsføring skal særligt reglerne i markedsføringsloven og persondataloven iagttages. Artiklen giver et overblik over reglerne, og der præsenteres en taxonomi, der sætter læseren i stand til at forstå reglerne og deres kompleksitet. 2 Lovgivningen De væsentlige regler findes i Persondataloven(PDL) og i Markedsføringsloven(MFL). Bestemmelserne af interesse for denne artikel trådte alle i kraft d. 1. juli Administrationen af lovene er delt mellem henholdsvis Datatilsynet, der påser overholdelsen af PDL og Forbrugerombudsmanden, der påser overholdelsen af MFL. Det er væsentligt at være bekendt med opdelingen af det administrative arbejde, idet fortolkningen af disse nye love vil være af væsentlig betydning for deres anvendelse. Særligt de overlappende områder i lovene kan gøres til genstand for divergerende fortolkninger, der kan medfører uklarheder og uvisheder om forståelsen af lovene. Reglerne efter markedsføringsloven beskytter både forbrugere og erhvervsdrivende, mens reglerne i persondataloven kun beskytter forbrugere. 3 Opt-in og opt-out Opt-in er situationen, hvor kunden selv anmoder om henvendelser i form af markedsføringsmateriale. Det kan være per eller andet medie og opt-in kan foretages ved et klik på musen i en checkbox på et website. Mange websites anvender denne metode. Opt-out er situationen, hvor kunden frabeder sig henvendelser. Kunden gør i princippet indsigelse mod henvendelser. Dette er situationen med "nej tak til reklamer" skilte, som mange hustande har på døren. Både i markedsføringsloven og i persondataloven findes opt-in og optout. I det følgende præsenteres de to opt-in situationer under 3.1 og 3.2 efterfulgt af de to opt-out situationer under 3.3 og 3.4. Bogstaverne i overskrifterne under 3.1 til 3.4 refererer til den taxonomiske fremstilling under 5. 2

3 3.1 (A) til markedsføring - opt-in Før en virksomhed kan udsende markedsføringsmateriale til en forbruger eller erhvervsdrivende via elektronisk post eller fax kræves modtagerens udtrykkelige samtykke hertil, jf. MFL 6a, stk. 1. t skal være indhentet inden markedsføringsmaterialet udsendes. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at samtykket kan være formuleret bredt, men det skal være klart og tydeligt, hvad der gives samtykke til. Opfattelsen er i tråd med kravene i PDL som bekrevet under 3.2. t bør ikke indhentes som modtagerens "betaling" for deltagelse i konkurrencer eller lignende. På et website bør et samtykke således kræve en aktiv handling og "samtykkeknappen" bør placeres centralt, synligt og forståeligt. 3.2 (B) til videregivelse - opt-in Før en virksomhed kan videregive specifikke kundeoplysninger eller anvende sådanne på vegne af en anden virksomhed kræves forbrugerens samtykke, jf. PDL 6, stk. 2. t skal være givet i henhold til PDL 3, stk. 8 og derfor være frivilligt afgivet af forbrugeren. Det vil sige, at der ikke må tilbydes en modydelse eller "lokkes" med konkurrencer etc. fra virksomhedens side for at få forbrugeren til at afgive sit samtykke. Dernæst skal samtykket være informeret, hvilket betyder, at forbrugeren skal være bekendt med den dataansvarlige (altså virksomhedens) identitet med mere. Endelig kræves at samtykket skal være specifikt, da der ikke må gives samtykke med cart blanche. Det skal således oplyses forbrugeren til hvilke formål behandling legitimeres af samtykket. 3.3 sret (C) mod markedsføring - opt-out sretten gives forbrugeren i det tilfælde, hvor der anvendes ikke-elektronisk fjern til markedsføringen, jf. MFL 6a, stk. 2. Det kunne være direct mail med fysisk post. I en sådan situation er virksomheden forpligtet til kvartalsvis at kontrollere CPR for anmærkninger ved forbrugere, der har frabedt sig at modtage reklamer. Har en forbruger frabedt sig dette, må virksomheden ikke sende markedsføringsmaterialet. Sender virksomheden reklamer til forbrugere, der ikke har frabedt sig dette via CPR, skal virksomheden ved første henvendelse orientere om mulighederne for opt-out. Her menes opt-out overfor den pågældende virksomhed og ikke muligheden for generel opt-out i CPR. Dette er indsigelsesretten, som forbrugeren gives i henhold til MFL 6a, stk. 4. Kvartalslisten kaldes den liste over forbrugere, der har foretaget generel opt out vedrørende markedsføring. Listen kan erhverves hos CPR via og koster kr. 62,50. Proceduren i forbindelse med direkte markedsføring ved brug af ikkedigital fjern ser således ud: 1. Kontrol af liste i virksomheden over frabedelser fra forbrugere foretaget direkte til virksomheden. 2. Kontrol af CPR-listen hvert kvartal (Kvartalslisten) 3

4 3. Give mulighed for indsigelse, jf. MFL 6a, stk. 4. sretten skal gives senest sammen med den første henvendelse, der gerne må være kommerciel. Der synes ikke at være pligt til at orientere om den generelle opt-out mulighed, der findes i CPR. Det skal som et minimum være let og omkostningsfrit for forbrugeren at foretage opt-out overfor den pågældende virksomhed 3.4 sret (D) mod videregivelse - opt-out sretten gives forbrugeren i den situation, hvor en virksomhed ønsker at videregive generelle personoplysninger om forbrugeren til en anden virksomhed, eller anvende disse oplysninger til at markedsføre en anden virksomheds produkter. Har forbrugeren frabedt sig videregivelsen, må virksomheden ikke videregive oplysningerne, jf. PDL 36, stk. 1. Har forbrugeren ikke frabedt sig dette, skal virksomheden kontrollere CPR, om forbrugeren har frabedt sig videregivelse, jf. PDL 36, stk. 2. Denne kontrol skal foretages hver gang, der videregives oplysninger og ikke kvartalsvis som under 3.3. Dette gøres ved et såkaldt listeudtræk, der koster 1,58 kr. pr. påbegyndt 10 personer op til personer og 1,05 kr. pr. påbegyndt 10 personer udover personer. Herudover betales et startgebyr. Første gang kr kr. Startgebyret de efterfølgende gange udgør kr. 630,00. Når der foretages listeudtræk er det ikke nødvendigt samtidig at rekvirere kvartalslisten, jf. MFL 6, stk. 2, såfremt virksomheden selvsagt bruger listeudtrækket til kontrol af opt-out i forbindelse med markedsføring. Forbrugerens anmærkning i CPR gælder begge opt-out situationer - både overfor videregivelse og markedsføring. Såfremt virksomheden ved listeudtræk konstaterer, at forbrugeren ikke har en anmærkning om opt-out, skal virksomheden give forbrugeren mulighed for at sige nej tak (opt out) til videregivelsen. Forbrugeren har 14 dage til at gøre indsigelse. Det bemærkes her, at denne indsigelsesret ikke må gives via elektronisk post etc., da dette forbydes i henhold til MFL 6a, jf. PDL 36, stk. 3. Desuden må det anses for lidet sandsynligt, at indsigelsesretten kan gives via kommercielt materiale. Endelig skal det være omkostningsfrit for forbrugeren at udnytte indsigelsesretten, jf. PDL 36, stk. 4. Proceduren i forbindelse med videregivelse af oplysninger eller brug af sådanne oplysninger til markedsføring af en anden virksomheds produkter forudsætter kontrol af en række lister og mulighed for indsigelse og ser således ud: 1. Kontrol af liste i virksomheden over frabedelser mod videregivelse fra forbrugere 2. Kontrol af udtræk fra CPR hver gang der sker ekstern anvendelse 3. Give mulighed for indsigelse, jf. PDL 36, stk. 2. Personer med anmærkning udgør den såkaldte "robinsonliste", der per 1. januar 2001 indeholdt 4452 personer. 4 Grundlæggende sondringer 4

5 De ovenstående typer af opt-in og opt-out under 3 skal anvendes enkeltvis eller i en kombination. Anvendelsen afhænger af svaret på følgende spørgsmål: 1. Hvilken type oplysning er der tale om (specifikke eller generelle)? 2. Anvendes oplysningerne internt eller eksternt af virksomheden? 3. Hvilket smiddel bruges til markedsføringen? 4.1 Typer af oplysninger Oplysninger til brug for markedsføring kan antage to former. De kan enten være specifikke eller generelle. Denne sondring er relevant i forhold til PDL, hvor reglernes anvendelse bestemmes af oplysningernes type. Specifikke oplysninger Specifikke oplysninger, jf. PDL 6 angår oplysninger om købsmængder, priser, købsadfærd, købsfrekvens etc i relation til bestemte forbrugere, som virksomheden kender navn, adresse etc. på. Mængden og slagsen af den vin en kunde køber eller om en bil er købt på kredit er eksempler herpå. Oplysninger der sætter virksomheden i stand til at vurdere kundetypen og dermed bedre at kunne personalisere sin markedsføring. Generelle oplysninger Generelle oplysninger er oplysninger om navn, adresse, alder, køn etc. Information om varegrupper som kunden har præferencer for. Generelle oplysninger er ikke oplysninger om konkret købsadfærd. Oplysninger om brede interessefelter som "hus & have" "bil & båd" er generelle oplysninger. 4.2 Anvendelse af oplysninger I den udstrækning oplysningerne anvendes internt gælder kun MFL og ikke PDL's regler om markedsføring i 6 og 36. Anvendes oplysningerne eksternt gælder både reglerne i PDL og MFL. Derfor har denne sondring stor betydning. Intern anvendelse Virksomheden anvender egne oplysninger for at markedsføre egne produkter. Det vil sige oplysninger virksomheden er i besiddelse af om eksisterende, tidligere og potentielle kunder. Ekstern anvendelse Virksomheden anvender egne oplysninger for at markedsføre en anden virksomheds produkter eller videregiver sine egne oplysninger til en anden virksomhed, så den kan markedsføre sine produkter. 4.3 Kommunikationsmidler Kommunikationsmidlets karakter har også en betydning for de regler der anvendes. I denne artikel behandles udelukkende fjern, men den kan opdeles i digital og anden 5

6 fjern. Denne sondring er relevant i forhold til markedsføringsbestemmelserne, da reglerne for digital er mere restriktive end ved brug af anden fjern Digital Digital omfatter elektronisk post, telefax eller automatisk opkaldssystem. Ved automatisk opkaldssystem forstås automatisk opringning til telefonabonnenter. Ved opringningen meddeles der automatisk et indtalt reklamebudskab. SMS betragtes ligeledes som digital. Anden Anden omfatter personligt adresserede breve, adresserede reklamer, tryksager mm. 5 Taxonomien Kombineres ovenstående sondringer under 4 fås 8 forskellige scenarier, hvor de fire beskrevne situationer under 3 for henholdsvis opt-in og opt-out finder anvendelse enkeltvis eller i kombination. I det følgende vil de 8 scenarier blive gennemgået. Almindelige oplysninger, jf. PDL 6 Specifikke oplysning Generelle oplysninger Intern anvendelse Ekstern anvendelse Intern anvendelse Ekstern anvendelse Digital Alm. Fjern - Digital Alm. Fjern - Digital Alm. Fjern - Digital Alm. Fjern - (A) (C) (B) (B) (A) (C) (D) (D) (A) (C) (A) (C) Opt-in til reklame via epost Situationen omfatter det forhold, at en virksomhed ønsker at markedsføre sin egne produkter overfor sin egne kunder ved hjælp af elektronisk post eller fax. Dette kræver som beskrevet under 3.1 forbrugerens samtykke. Denne regel gælder også markedsføring overfor erhvervsdrivende og benævnes i daglig tale som SPAM-forbudet. 5.2 Opt-out til reklame via fysisk post Situationen angår det man normalt kalder direct mail. Det vil sige fysiske udsendelser med navn og adresse til potentielle og 6

7 eksisterende kunder. Reklamematerialet skal angå egen virksomhed og produkter for at være omfattet af situation 2. Der skal tydeligt på markedsføringsmaterialet være angivet, at forbrugeren kan foretage "opt-out" og således ikke længere modtage materiale fra virksomheden, jf Forbrugeren har desuden mulighed efter reglerne i CPR for at sige generelt nej tak til direct mail ved at lade sig påføre den såkaldte "Robinsonliste". sreglen gælder ikke erhvervsdrivende, der heller ikke har mulighed for CPR-registrering. 5.3 Opt-in til vidergivelse og opt-in til reklame via epost Situationen er nu den, hvor en virksomhed enten anvender sine egne oplysninger til markedsføring af en anden virksomheds produkter eller videregiver disse oplysninger til en anden virksomhed med henblik på dennes markedsføring af sine egne produkter. Der er tale om oplysninger der er specifikke og med navn og adresse. I forbindelse med videregivelsen skal virksomheden indhente samtykke, jf Dernæst skal den modtagende virksomhed have samtykke til udsendelse via elektronisk post, jf Situationen bygger på 2 samtykker, hvilket kan betragtes som et dobbelt opt-in princip, der kan forekomme praktisk umuligt at gennemføre. Dette diskuteres yderligere under Opt-in til videregivelse og opt-out til reklame via fysisk post Situation ligner den under 5.3 men angår ekstern anvendelse til markedsføring via ikke-digital fjernkommunkation som eksempelvis direct mail med fysisk post. Der skal indhentes samtykke, jf. 3.2 til videregivelsen. Der ud over skal den modtagende virksomheden give mulighed for indsigelse, jf Igen kan det diskuteres om et samtykke til videregivelse implicit indeholder samtykke til markedsføring fra den modtagende virksomhed. Det uddybes under Opt-in til reklame via epost Situationen ligner den under 5.1, idet en adresse både er en generel og en specifik oplysning afhængig af konteksten. Uanset om virksomheden markedsfører sig elektronisk over for en forbruger på baggrund af generelle eller specifikke oplysninger kræves forbrugerens samtykke til markedsføring, altså opt-in, jf Opt-out til reklame via fysisk post Situationen er magen til den beskrevne under 5.2. Uanset om virksomheden markedsføre sig på baggrund af specifikke eller generelle oplysninger og via fysisk post, skal der gives mulighed for indsigelse, jf Opt-out til videregivelse og opt-in til markedsføring via epost Situationen angår videregivelse af generelle oplysninger til digital markedsføring. Selve videregivelsen kræver, at forbrugeren har fået lejlighed til at gøre indsigelse, jf Desuden skal den virksomhed, der modtager oplysninger indhente samtykke, såfremt der markedsføres via eller fax, jf Det er værd at bemærke, at både indsigelsesretten og samtykke skal gives/indhentes i 7

8 overensstemmelse med MFL 6a, stk. 1, hvorfor dette ikke kan ske via . Telefonopkald er ikke en lovlig løsning i denne sammenhæng, jf. dels de strenge krav til samtykkets indsamling jf. PDL, dels forbrugeraftalelovens hovedregel om uanmodet henvendelse til forbrugere i Forbrugeraftaleloven Opt-out til videregivelse og opt-out til markedsføring via fysisk post Denne situation angår ekstern anvendelse af generelle oplysninger til markedsføring via fysisk post. Her skal virksomheden i første omgang give indsigelsesret til videregivelsen, jf Herefter skal den oplysningsmodtagende virksomhed give indsigelsesret for at kunne markedsføre sig overfor forbrugeren, jf Situationen kan forekommer besynderlig. 5.9 Yderligere kommentarer til taxanomien Under punkt 3,4,7 og 8 i taxonomien figurerer to bogstaver. Dette skyldes, at begge love i disse situationer stiller krav om enten samtykke eller indsigelsesret. Det kan give nogle bemærkelsesværdige og upraktiske situationer, at der sondres som det gøres. Det kan synes besynderligt, at et samtykke givet til videregivelse ikke automatisk gælder for markedsføring. En objektiv lovfortolkning understøtter sondringen, men en pragmatisk tilgang forkaster den. Disse dobbeltbehandlingssituationer synes særlig godt illustreret af en aktuel case. Interessebank Danmark er en virksomhed, der via samtykke fra forbrugere markedsfører andre virksomheders produkter via fysisk post overfor forbrugerne. Vi befinder os således indenfor to af de situationer, der er beskrevet i taxonomien - nemlig 4 og 8. Konceptet bygger på eet samtykke, der tillader at udsendelsen af markedsføringsmateriale til forbrugeren på vegne af andre virksomheder ved hjælp af fysisk post. I princippet optræder tre behandlingssituationer. Den første er indsamlingen af oplysningerne om kunderne. Dette kræver samtykke hvilket gives, men det kan også betragtes som en nødvendighed for at Interessebank Danmark kan imødekomme den aftale, der indgås med forbrugeren. Aftalen angår leverancer af reklamer indenfor forbrugerens interessesfære. Nødvendighed af hensyn til aftale legitimerer behandling, jf. PDL 6, stk. 1, nr. 2. Det samtykke, der indhentes via tilmelding til Interessebank Danmark, kan, såfremt ovenstående betragtes som behandling grundet en aftale, danne grundlag for videregivelsen. Denne situationer passer på nummer 4 i taxonomien. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er samtykket til den eksterne anvendelse ikke tilstrækkeligt til at legitimere markedsføringen. Det løser ikke dobbelbehandlingsproblematikken men illustrerer problemstillingens kompleksitet. Til yderligere illustration henvises til korrespondancen mellem Forbrugerombudsmanden og Interessebank Danmark, der findes på Forbrugerstyrelsens hjemmeside: 8

9 Punkt 5 og 6 i taxonomien kan synes overflødige, da deres budskab er lig situationerne under punkt 1 og 2. De er dog medtaget for helhedens og forståelsens skyld. 6 Afrunding Det fremstår efter gennemgangen, at reglerne om markedsføring og persondatabehandling er omfangsrige, komplekse og forbrugerbeskyttende. Desuden er deres administration delt mellem to organer, der ikke kan antages altid at være enige. Det kan give problemer for de virksomheder, der skal overholde bestemmelserne i deres daglige virke. Desuden synes reglerne at begrænse både offline og online markedsføringsmuligheder - under påstand af at beskytte forbrugeren. Det bør man bemærke, at fortolkningen i denne artikel af reglerne beror på et spinkelt retskildegrundlag, da det er umuligt at danne sig et fuldtændigt billede af praksis og fortolkningen af bestemmelserne på nuværende tidspunkt. I taxonomien er det muligt at placere enhver markedsføringsaktivitet, hvor der anvendes fjern. Den kan således betragtes som et værktøj, der hjælper virksomheder gennem junglen af komplicerede regler på dette felt. 7 Relevante love PDL, Lov om behandling af personoplysninger, Lov nr. 429 af 31. maj MFL, Lov om Markedsføring, Lovbekendtgørelse nr. 699 af 17. juli Om forfatteren Martin Borgen er indskrevet på IT-Højskolen i København, hvor han er ved at færdiggøre sin kandidatgrad i elektronisk handel med fokus på internetjura. Han har arbejdet med e-juridiske projekter og opgaver over en årrække. Desuden tilknyttet Forening for Dansk Internet Handel (FDIH) som ekstern konsulent via firmaet ehandelsjura.dk, der er i opstartsfasen. Han er initiativtager til og formand for FDIHs netforum om ejura. 9

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

Computershare Aktionær e-mails

Computershare Aktionær e-mails Computershare Aktionær e-mails Introduktion Agenda De praktiske muligheder Hvilke regler er i spil? Hvor går grænsen? 1. De praktiske muligheder De praktiske muligheder Oplysningerne -Navn/ virksomhed

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Kundedata: Hvad siger loven og forhandlerkontrakten?

Kundedata: Hvad siger loven og forhandlerkontrakten? Kundedata: Hvad siger loven og forhandlerkontrakten? Indhold - Hvilke oplysninger må du registrere - Hvordan skal oplysningerne opbevares - Hvad må du bruge oplysningerne til - Hvordan må du videregive

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Regler og lovgivning Direct Mail

Regler og lovgivning Direct Mail Regler og lovgivning Direct Mail Hvornår har man tilsagn og må sende et nyhedsbrev, og ikke mindst hvad må det indeholde? Og hvilke krav er der til opbevaring og dokumentation af disse tilsagn? Dette dokument

Læs mere

TYPER AF MARKEDSFØRING

TYPER AF MARKEDSFØRING TYPER AF MARKEDSFØRING Typer 1. Behavioral/location based marketing 2. Targeting banner / online tracking 3. Datamining 4. Permission marketing (MFL 10) 5. Direct marketing (MFL 10) Markedsføringsloven

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015

MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2015 AGENDA MARKEDSFØRINGSLOVENS 6, STK. 1 MARKEDSFØRING PÅ DE SOCIALE MEDIER 2 MARKEDSFØRING PÅ FACEBOOK 3 FAKTA -Eksisteret siden 2004 -I 2010 den mest besøgte hjemmeside

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Juridiske aspekter af online marketing

Juridiske aspekter af online marketing Juridiske aspekter af online marketing Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om online marketing den 13. december 2001 2 Internet-juraens 1. læresætning Forbrugerbeskyttelse i den nye økonomi

Læs mere

UANMODEDE HENVENDELSER (SPAM)

UANMODEDE HENVENDELSER (SPAM) UANMODEDE HENVENDELSER (SPAM) VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Uanmodede henvendelser.... 3 3. Nærmere om samtykke til henvendelse.... 7 3.1. Krav om forudgående samtykke...

Læs mere

Markedsføringslovens 6

Markedsføringslovens 6 07-05-2015 NATIONALMUSEET Markedsføringslovens 6 Linda Christiansen, fuldmægtig, cand.jur. 6, stk. 1 Forbud mod spam En erhvervsdrivende må ikke uanmodet rette henvendelse til nogen via telefax, automatiske

Læs mere

Stigende krav til behandling af persondata

Stigende krav til behandling af persondata Stigende krav til behandling af persondata Forpligtelser i nuværende lovgivning Ny persondataforordning på vej Tilbud til mærkeforeningerne om gennemgang af de enkelte mærkers kontraktbestemmelser om kundedata

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Cpr-nummer kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cprnummer. Notat 2015

Cpr-nummer kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cprnummer. Notat 2015 Cpr-nummer kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cprnummer oplyst Notat 2015 CPR-NUMMER KAN ERHVERVSDRIVENDE LOVLIGT KRÆVE KUNDENS CPR-NUMMER OPLYST Cpr-nummer kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens

Læs mere

E-handelsfondens mærkningsordning

E-handelsfondens mærkningsordning E-handelsfondens mærkningsordning Jan Trzaskowski, vonhaller.dk FDIH den 13. december 2000 Indledende bemærkninger Internetjuraens 1. læresætning Teknikneutralitet Gamle problemstillinger - ny relevans

Læs mere

Kundedata og markedsføring

Kundedata og markedsføring Kundedata og markedsføring Hvordan er reglerne - i lovgivningen - i praksis Lovgivning Persondataloven Persondataforordningen Markedsføringsloven Lov om visse forbrugeraftaler (dørsalgsloven) 2 Persondataforordningen

Læs mere

Håndtering af personoplysninger ved salg og markedsføring

Håndtering af personoplysninger ved salg og markedsføring Håndtering af personoplysninger ved salg og markedsføring DI s seminar om personoplysninger den 20. december 2017 Pia Kirstine Voldmester, advokat (H) og partner Introduktion til forordningen og grundlæggende

Læs mere

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse

Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Indledning Spørgsmål 6 Elektronisk handel Markedsføring. Vedtagelse Pensum: IT-retten, 2. udg. Køb/salg af varer og tjenesteydelser via hjemmesider på internettet. Retsgrundlag Regelsættene supplerer hinanden,

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer

Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen. - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer Advokat Per Mejer ActaAdvokater Medlemsfastholdelse når medlemsdata, services og kommunikation spiller sammen - IT-advokatens syn på informationshåndtering i organisationer 29. oktober 2013 IDA Konferencecenter

Læs mere

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING!

Gode råd til brugerne: Bekæmp PHISHING! Baggrund Senest i perioden juli og august 2009 har UC Lillebælt været udsat for forskellige forsøg på at udnytte vores it-systemer til at indsamle personlige data og kommunikere ulovligt reklamemateriale.

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Persondata Loyalitetsprogrammer. V/Advokat Michael Hopp

Persondata Loyalitetsprogrammer. V/Advokat Michael Hopp Persondata Loyalitetsprogrammer V/Advokat Michael Hopp Oversigt problemstillinger Samtykke Automatiske afgørelser Grundprincipper Indsigelsesret 2 23. marts 2017 Datacon seminar Grundlæggende principper

Læs mere

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016 Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder, leder eller jurist i en myndighed, og skal sikre,

Læs mere

Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger Behandling af personoplysninger IT Universitetet, 5. april 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Persondataloven Anvendelsesområde Dataansvarlig etableret i Danmark Tredjelandsaktiviteter på

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK

MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK MEDIEVIRKSOMHEDER PÅ FACEBOOK Heidi Højmark Helveg 1. februar 2017 PROGRAM side 2 1. Persondata - Hvem ejer brugerdata? - Markedsføring på Facebook: Custom Audience, Lookalike Audience 2. Konkurrencer

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 om uanmodet henvendelse til bestemte aftagere.

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 om uanmodet henvendelse til bestemte aftagere. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 om uanmodet henvendelse til bestemte aftagere. December 2013 1 Indhold 1. Markedsføringslovens 6 i korte træk... 3 1.1. Uanmodede henvendelser...

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV DANSKE MEDIER. FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015

PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV DANSKE MEDIER. FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015 DANSKE MEDIER PAID CONTENT LOVGIVNINGENS KRAV FRANK BØGGILD advokat (H), partner, LLM, HD(R) 3. november 2015 SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 SIDE 1 PROGRAMTEKSTEN Indsamling

Læs mere

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse

Jan Trzaskowski. Andre typer fjernkommunikation CPR registret Orientering om muligheder for indsigelse Nem adgang til frameldelse Jan Trzaskowski!"# Forbud mod uopfordret kommerciel e-post Nyhedsbreve Autosignaturer, flyttemeddelelser, pressemeddelelser etc. Løbende kundeforhold Krav til samtykket Frivilligt, informeret og specifikt

Læs mere

Generelt om persondata og EU s persondataforordning

Generelt om persondata og EU s persondataforordning SSV-Udvikling aps 2017 1 Generelt om persondata og EU s persondataforordning Persondata er i Danmark allerede beskyttet af Persondataloven. Her stilles strenge krav til omgangen med persondata, og disse

Læs mere

FRA PERSONDATALOV TIL PERSONDATAFORORDNING

FRA PERSONDATALOV TIL PERSONDATAFORORDNING 1 2 FRA PERSONDATALOV TIL PERSONDATAFORORDNING KORT OG GODT: Indtil nu? Beskedent fokus på persondatalovgivning Næsten ingen håndhævelse, ligegyldigt bødeniveau Primært fokus på informationssikkerhed Hvad

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Dato: 20. februar 2015 Sag: FO-12/03077-55 Sagsbehandler: /dabr Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Indledning Private virksomheder beder ofte om kundens cpr-nummer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt.... 3 2. Hvad er problemet med skjult reklame?.... 3 3. Aviser, blade og andre skrevne medier..... 5 4. Radio-

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Case Law (DK) 11. Art. 10, para 2 of the Distance Selling Directive, Marketing Practices Act 6a, subsection

Case Law (DK) 11. Art. 10, para 2 of the Distance Selling Directive, Marketing Practices Act 6a, subsection Sø- og Handelsretten [The Maritime and Commercial Court of Copenhagen], Judgment of 15 March 2002 in case N 1/2001;The Consumer Ombudsman vs. Interessebank Danmark Relevant Provisions (European and National

Læs mere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Udkast Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

e-mailmarkedsføring Din måske vigtigste markedsføringskanal! Success Online Frederikssund d. 23. juni 2015 Dick Liboriussen Hannibal Media

e-mailmarkedsføring Din måske vigtigste markedsføringskanal! Success Online Frederikssund d. 23. juni 2015 Dick Liboriussen Hannibal Media e-mailmarkedsføring Din måske vigtigste markedsføringskanal! Success Online Frederikssund d. 23. juni 2015 Dick Liboriussen Hannibal Media Hovedpunkterne E-mailmarkedsføring og nyhedsbreve - Hvorfor? E-mailmarkedsføring

Læs mere

PERSONDATAREGLERNE I STORE TRÆK

PERSONDATAREGLERNE I STORE TRÆK PERSONDATAREGLERNE I STORE TRÆK Egil Husum, senioradvokat 18. januar 2017 PROGRAM side 2 Kl. 9.10-9.45 Persondatareglerne i store træk Indsamling og behandling af bruger- og kundedata - Grundbegreber -

Læs mere

Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv. Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017

Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv. Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017 Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017 Brancheorganisationen Mathilde Øelund Jensen Konsulent cand. Jur. Direkte: 35 300 422 msj@danskenergi.dk Agenda

Læs mere

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS.

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

LOYALITETSKONCEPTER EN TING ER STRATEGI, MEN HVAD MED JURAEN?

LOYALITETSKONCEPTER EN TING ER STRATEGI, MEN HVAD MED JURAEN? LOYALITETSKONCEPTER EN TING ER STRATEGI, MEN HVAD MED JURAEN? 2. november 2015 Jane Frederikke Land, advokat (H) Daiga Grunte-Sonne, advokat SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11601/DA WP 90 Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF Vedtaget den 27. februar 2004

Læs mere

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate Persondataloven i en Smart City kontekst Alexander Tureczek, Ph.d. candidate atur@dtu.dk Indholdsfortegnelse Persondataloven historie og hensigt Opdeling af loven Vigtige paragrafer Fremtiden Intentionen

Læs mere

UTILSIGTET OFFENTLIGGØRELSE AF INFORMATION PÅ INTERNETTET

UTILSIGTET OFFENTLIGGØRELSE AF INFORMATION PÅ INTERNETTET UTILSIGTET OFFENTLIGGØRELSE AF INFORMATION PÅ INTERNETTET Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. UTILSIGTET OFFENTLIGGØRELSE PÅ INTERNETTET... 3 1.1. HANDLINGSPLAN VED UTILSIGTET OFFENTLIGGØRELSE PÅ INTERNETTET...

Læs mere

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger

Vedrørende tilsyn med behandling af personoplysninger Att.: Kommunaldirektøren Sendt med Digital Post Dat0 Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319 3200 Fax 3319 3218 E-mail dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk J.nr.

Læs mere

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Dato: 19. december 2016 OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Ved online salg af abonnementer er der en række oplysninger, man som virksomhed skal give forbrugerne om abonnementet. Disse krav

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Seminar DIGITAL MARKEDSFØRING OG DE JURIDISKE GRÅZONER

Seminar DIGITAL MARKEDSFØRING OG DE JURIDISKE GRÅZONER Seminar DIGITAL MARKEDSFØRING OG DE JURIDISKE GRÅZONER Dagens program 8.00 8.15: Registrering og let morgenmad 8.15: Velkomst ved Dansk Kommunikationsforening og Advokatfirmaet Stokholm & Lindegaard 8.20:

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste. Blankettype: Spærreliste Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at føre en spærreliste.

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Rådgivning om persondataret i Danske Medier

Rådgivning om persondataret i Danske Medier Rådgivning om persondataret i Danske Medier Anvendelse af personoplysninger i journalistisk og redaktionelt øjemed: Redaktionelle- og offentligt tilgængelige informationsdatabaser Behandling af personoplysninger

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

Muligheder og rammer for mediers arbejde med Facebook. Advokat Mads Jørgensen og Advokat Søren Danelund Reipurth København, 23.

Muligheder og rammer for mediers arbejde med Facebook. Advokat Mads Jørgensen og Advokat Søren Danelund Reipurth København, 23. w Muligheder og rammer for mediers arbejde med Facebook Advokat Mads Jørgensen og Advokat Søren Danelund Reipurth København, 23. maj 2013 Agenda 1. De markedsføringsretlige grænser på Facebook 2. Ansvar

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet

Lov om tjenester i informationssamfundet Lov om tjenester i informationssamfundet Jan Trzaskowski, juridisk konsulent Telia den 23. maj 2002 2 Forventninger og særlige interesseområder E-handelsdirektivet Baggrund Det store overblik Almindelige

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle

Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle Databeskyttelsesforordningen og lidt om den ny markedsføringslov Temadag for dækbranchen Dækbranchen Danmark, onsdag den. 20. september 2017 Birgitte Toxværd, advokat Fra

Læs mere

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013

God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013 God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden pa ført navn Retningslinjer 2013 GOD MARKEDSFØRINGSSKIK VED OMDELING AF FORSENDELSER UDEN PÅFØRT NAVN God markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

Privatlivspolitik for nef Fiber A/S.

Privatlivspolitik for nef Fiber A/S. Privatlivspolitik for nef Fiber A/S. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business

Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Notat Dansk Erhverv: Anvendelse af og forventninger til e-business Dansk Erhverv har i november 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres anvendelse af og forventninger

Læs mere

Vedr. bekendtgørelsens definitioner og anvendelsesområde (bekendtgørelsens

Vedr. bekendtgørelsens definitioner og anvendelsesområde (bekendtgørelsens Notat Vejledning til bekendtgørelse nr. 731 af 30. juni 2008 om nummeroplysningsdatabaser (nummeroplysningsdatabasebekendtgørelsen) Baggrund Videnskabsministeren har ved lovbekendtgørelse nr. 780 af 28.

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup

DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup DanID A/S Lautrupbjerg 10 Postboks 500 2750 Ballerup 24. september 2010 Vedrørende sikkerhedsforanstaltningerne omkring udstedelse af NemID Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN

PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN PRÆSENTATION DAN B. LARSEN Advokat (H), Partner hos DAHL Advokatfirma Udvalgte beskæftigelsesområder: Forsyningsselskaber

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

Til rette vedkommende. 11. april 2013. NOTAT - IC-Meter indeklimamålinger i relation til Persondataloven

Til rette vedkommende. 11. april 2013. NOTAT - IC-Meter indeklimamålinger i relation til Persondataloven Til rette vedkommende NORDIA Advokatfirma Østergade 16 1100 København K Christina Wiesner Advokat (H), LL.M. Mobil +45 20206325 cwi@nordialaw.com Journalnr. 21354 11. april 2013 NOTAT - IC-Meter indeklimamålinger

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere