Markedsføring og prisoplysning. Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsføring og prisoplysning. Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven"

Transkript

1 Markedsføring og prisoplysning Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven Betænkning nr. 1457, 2005

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger Betænkning om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af byggematerialer 1434 Strukturkommissionens betænkning 1435 Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov 1436 Betænkning om reform af den civile retspleje III 1437 Et nyt udligningssystem 1438 Forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser m.v Betænkning om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet 1440 Betænkning om revision af forbrugeraftaleloven 1441 Straffelovrådets betænkning om forældelsesretlige spørgsmål 1442 Den Grønlandske Retsvæsenskommissions betænkning om det grønlandske retsvæsen 1443 Embedsmænds rådgivning og bistand 1444 Arbejdsgruppen om Dagspressens Finansieringsinstitut 1445 Arbejdsgruppen om dagspressens Finansieringsinstituttet 1446 Personnavne 1447 Betænkning om hvidvasklovgivningen 1448 Sanktioner for spirituskørsel 1449 Betænkning om gældssanering 1450 Betænkning om administration af domænenavne i Danmark 1451 Ansvar for forureningsskade forvoldt af bunkersolie og ansvar for skade opstået i forbindelse med søtransport 1452 Rapport fra Sambeskatningsudvalget 1453 Betænkning om indførelse af en ny karakterskala til erstatning af 13-skalaen 1454 Behandlingen af større straffesager om økonomiske kriminalitet m.v Ikke benyttet 1456 Ikke offentliggjort Betænkning om markedsføring og prisoplysning fra udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven.

3 Markedsføring og prisoplysning Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven

4 Markedsføring og prisoplysning Betænkning afgivet af udvalget vedrørende revision af markedsføringsloven og prismærkningsloven Betænkning nr Februar 2005 Pris: kr. 150 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej København S Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: ISBN nr Design: Kontrapunkt Tryk: Schultz Grafisk

5 side 3 Indholdsfortegnelse 1. Kapitel - Markedsføringsudvalget 1.1. Markedsføringsudvalgets nedsættelse og kommissorium, Markedsføringsudvalgets sammensætning, Markedsføringsudvalgets arbejde, Betænkningens opbygning, Bilag, Kapitel - Sammenfatning 2.1. Markedsføringsudvalgets generelle bemærkninger, Markedsføringslovens formål og anvendelse, Understøttelse af øgede valgmuligheder for forbrugere og borgere, Horisontal regulering via markedsføringsloven, Modernisering, forenkling og afbureukratisering, Selv- og samregulering, Indgrebs- og sanktionsmuligheder, Prisoplysning, Udvalgets lovforslag af alternative forslag, Kapitel - Gældende ret i hovedtræk 3.1. Markedsføringsloven og dens baggrund, Formål, Baggrund, Markedsføringslovens indhold, Generalklausulen i 1, Vildledende og sammenlignende reklame ( 2 og 2a), Oplysningspligt ( 3), Garanti ( 4), Forretningskendetegn og erhvervshemmeligheder ( 5 og 10), Specialforbudene ( 6, 7, 8 og 9), Uanmodet markedsføring ( 6a), Hjemmelsbestemmelser for mærkningsregler ( 11 og 12), Markedsføringslovens sanktionssystem ( 13-22), Forbrugerombudsmanden, 62

6 side Forbrugerombudsmandens internationale samarbejde, Nordisk netværkssamarbejde, Europæisk netværkssamarbejde, Globalt netværkssamarbejde, EU-regulering og myndighedssamarbejde, Forbudsdirektivet, Forordningen om myndighedssamarbejde, Cross-Border Fraud Guidelines, Prismærkningsloven og dens baggrund, Formål, Baggrund, Prismærkningslovens indhold, Regler om prisskiltning på forretningsstedet, Oplysninger om organiseret rabat, Oplysninger i forbindelse med kreditkøb, Annoncering, Bemyndigelsesbestemmelser, Sammenlignende prisundersøgelser, Administration og straf, Kapitel Kommende EU-regulering 4.1. Indledning, Direktivforslag om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked, Baggrund, Indhold, Anvendelsesområde, Urimelig handelspraksis, Adfærdskodeks, samarbejde og håndhævelse, Forslagets betydning for markedsføringslovens bestemmelser, Det videre forløb, Forordningsforslag om salgsfremmende foranstaltninger i det indre marked, Baggrund, Indhold, Anvendelsesområde, Generelle forbud og restriktioner, Princip om gensidig anerkendelse, Informationskrav, Retsmidler og procedure for klager, Betydning for markedsføringslovens specialforbud, Det videre forløb, Forordningen om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse, 85

7 side Baggrund, Indhold, Anvendelsesområde, Udpegning af myndigheder, Gensidig bistand, Koordinering af håndhævelse og administrativt samarbejde, Udvalg og afrapportering, Forordningens betydning for bl.a. markedsføringsloven, Ikrafttræden, Forslag til direktiv om forbrugerkredit, Udviklingstendenser i EU-reguleringen, Kapitel - Markedsføringslovens formål og anvendelsesområde 5.1. Formålet med markedsføringsloven, Markedsføringslovens formål i lovbemærkningerne, Konkurrenceudvalget, Forbrugerkommissionen, Markedsføringsloven, De tre hensyn i generalklausulen, Generalklausulen, Hensynet til forbrugerne, Hensynet til erhvervslivet, Hensynet til almene samfundsinteresser, Lovens anvendelsesområde, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Forbrugerbegrebet, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Den retlige standard en gennemsnitsforbruger, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Behovet for en regel om reklameidentifikation, Radio og Tv-Reklamenævnets redegørelse og Forbrugerstyrelsens undersøgelse, EU-regulering, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Behovet for en særlig beskyttelse af børn og unge mv., De særlige hensyn, Gældende ret, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Kapitel - Understøttelse af øget valgmulighed for forbrugerne og borgerne 6.1. Den tværministerielle arbejdsgruppe og dens kortlægning af området,119

8 side Den tværministerielle arbejdsgruppes redegørelse om friere valg, Ydelser, som udbydes af det offentlige, og hvor der er eller forventes at ville blive indført valgmulighed, Undervisningsområdet, Undervisningsområdets forhold til markedsføringsloven, Det sociale område, Dagtilbudsområdets forhold til markedsføringsloven, Hjemmepleje og madordninger, Ældreområdets forhold til markedsføringsloven, Sundhedsområdet, Sundhedsområdets forhold til markedsføringsloven, Information om valgmuligheder, Eksisterende tilsynsorganer og sanktionsmuligheder, Sanktionsmuligheder, Konsekvenserne af, at udbud af service- og velfærdsydelser omfattes af markedsføringsloven, Forbrugerombudsmandens tilsyn, Arbejdsgruppens konklusion, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Kapitel - Horisontal regulering via markedsføringsloven 7.1. Den tværministerielle arbejdsgruppes kortlægning, Den tværministerielle arbejdsgruppes redegørelse, Identifikation af de hensyn, der ligger bag særlovgivningen, Generelt tilsyn og sektortilsyn med markedsføringsregler, Snitfladen mellem tilsyn efter markedsføringsloven og speciallovgivning, Kortlægningens tilsynsmodeller, Arbejdsgruppens bemærkninger, Kriterier for hvornår markedsføringsregler og tilsyn bør placeres i markedsføringsloven eller i sektorlovgivningen, Besvarelse af de til arbejdsgruppen stillede spørgsmål, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Kapitel - Modernisering, forenkling og afbureaukratisering 8.1. Markedsføringslovens specialforbud, Indledning, EU-regulering, EU-forslagets betydning for specialforbudene, Dansk holdning til forordningsforslaget om salgsfremmende foranstaltninger, 160

9 side Markedsføringsudvalgets generelle bemærkninger til specialforbudene, Forbudet mod tilgift ( 6), Baggrund, Bestemmelsens indhold, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Særligt om flybonus, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Forbudet mod mængdebegrænsning ( 7), Baggrund, Bestemmelsens indhold, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Forbudet mod brug af rabatkuponer forud for køb ( 8, stk.1), Baggrund, Bestemmelsens indhold, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Rabatkuponer til senere indløsning ( 8, stk. 2), Baggrund, Bestemmelsens indhold, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Forbud mod købsbetingede konkurrencer ( 9), Baggrund, Bestemmelsens indhold, Markedsføringsudvalgets overvejelser, En lille generalklausul, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Forslag til nyt specialforbud, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Markedsføringslovens 6a om uanmodet henvendelse, Markedsføringslovens 6a - bestemmelsens baggrund og indhold, Fjernsalgsdirektivet, Databeskyttelsesdirektivet (ISDN), Direktivet om behandling af personoplysninger (datadirektivet), Konklusion vedrørende direktiverne, Retspraksis vedrørende samtykke i forhold til 6a, stk. 4, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Bestemmelser i markedsføringsloven, der alene regulerer erhvervsforhold, Indledning, Forretningskendetegn ( 5), Tidligere overvejelser om ophævelse/flytning af 5, Markedsføringsudvalgets overvejelser vedrørende 5, Erhvervshemmeligheder ( 10), Tidligere overvejelser om ophævelse/flytning af 10, 190

10 side Erhvervsorganisationernes kritik af markedsføringslovens 10, Markedsføringsudvalgets overvejelser vedrørende 10, Mærkning ( 11), Tidligere overvejelser om ophævelse/flytning af 11, Markedsføringsudvalgets overvejelser vedrørende 11, Emballage ( 12), Tidligere overvejelser om ophævelse/flytning af 12, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Kapitel - Selv- og samregulering 9.1. Selv- og samregulering, Den nuværende regulering, Karakteristika for selv- og samregulering, Praksis på markedsføringsområdet om brug af saw- og samregulering, Markedsføringsloven, Øvrig samregulering angående markedsføringsforhold, Selvregulering, Andre former for selvreguleringssystemer, UK s godkendelsessystem, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Kapitel - Indgrebs- og sanktionsmuligheder Håndhævelse af markedsføringsloven, Lovens nuværende regler om håndhævelse, Særligt om 13, Forbrugerombudsmandens forslag til mere effektive regler om håndhævelse, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Forbrugerombudsmandens ressourcer, Beskyttelse af erhvervsdrivende mod aggressive markedsføringsmetoder, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Strafniveau, Forbrugerombudsmandens redegørelse om strafniveauet i sager om overtrædelse af markedsføringsloven, Markedsføringslovens 22, Lovbemærkningerne til 22, Gennemgang af domspraksis siden 1994-lovens ikrafttrædelse den 1. oktober 1994, Markedsføringslovens 6a, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Omkostningerne ved at tabe en retssag og gevinsten ved at holde en mindre konkurrent ude af markedet, 234

11 side Markedsføringsudvalgets overvejelser, Markedsføringslovens 20 og massefordringer, Indledning og baggrund, Erfaringer med forbrugertvister, Markedsføringslovens 20, Svenske erfaringer, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Reklamers bindende civilretlige virkninger, Gældende ret, Retspraksis, Den nordiske rapport om reklamers bindende virkning, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Behov for særlig regulering af slagtilbud, Kommende EU-regulering, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Kapitel - Prisinformation mv Prisoplysning for varer i forretningslokalet, Gældende ret, Nordisk ret, EU-ret, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Prisoplysning for tjenesteydelser, Gældende ret, Nordisk ret, EU-ret, Markedsføringsudvalgets overvejelser vedrørende en generel prisoplysningsregel for tjenesteydelser, Markedsføringsudvalgets overvejelser vedrørende mundtlige prisoplysninger om tjenesteydelser, Markedsføringsudvalgets overvejelser vedrørende regelforenkling, Gebyrer, Markedsføringsudvalgets overvejelser vedrørende Hagen Jørgensens forslag til Q-Z, Annoncering, Gældende ret, Nordisk ret, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Fakturering, Gældende ret, Nordisk ret, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Oplysning om omkostninger ved genstandsbestemt kredit, Gældende ret, 276

12 side Nordisk ret, EU-ret, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Organiseret rabat, Gældende ret, Nordisk ret, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Undtagelser for mindre detailforretninger, Gældende ret, Nordisk ret, EU-ret, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Kapitel - Tilsyn med prismærkningsloven Gældende ret, Nordisk ret, Markedsføringsudvalgets overvejelser, Kapitel - Inkorporering af prismærkningsreglerne i markedsføringsloven Gældende ret, Nordisk ret, Markedsføringsudvalgets overvejelser, 293 Bilag 1 Kortlægning af lovgivning om markedsføring inden for arbejdsgruppens ressortministerier (1. marts 2004), 297 Bilag 1.1. Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn, 316 Bilag 1.2. Regler om markedsføring, herunder reklamering, i Kemiekalielovgivningen og i EU-reguleringen, 321 Bilag 1.3. Indenrigs- og Sundhedsministeriets lovgivning, 324 Bilag 2 Sø- og Handelsrettens praksis i sager om erhvervshemmeligheder (udarbejdet af vicepræsident Michael B. Elmer, juni 2004), 329 Bilag 3 Forbrugerombudsmandens ressourcer, 337

13 kapitel 01 markedsføringsudvalget side 11 Kapitel 01 Markedsføringsudvalget 1.1. Markedsføringsudvalgets nedsættelse og kommissorium Markedsføringsudvalget blev nedsat af økonomi- og erhvervsministeren den 19. september Kommissoriet for udvalgets arbejde lyder således: Markedsføringsloven og prismærkningsloven udgør væsentlige rammebetingelser for virksomhedernes vækstmuligheder og for at sikre gode forbrugerforhold og velfungerende markeder. Som et initiativ under regeringens vækststrategi vækst med vilje fremlagde regeringen i begyndelsen af 2003 et oplæg til en ny forbrugerpolitik. I sin nye forbrugerpolitik fremhæver regeringen fire hovedhensyn, som den fremtidige forbrugerpolitik skal bygge på: Forbrugerpolitikken skal sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, herunder i forhold til forbrugernes grundlæggende juridiske rettigheder. Forbrugerpolitikken skal understøtte fornyelse og udvikling og fremme nye muligheder for både forbrugere og virksomheder. Forbrugerpolitikken skal understøtte den enkeltes frihed til selv at vælge. Forbrugerpolitikken skal bygge bro mellem virksomheder og forbrugere. Markedsudviklingen er præget af nye markedsstrukturer, nye handelsformer og nye former for markedsføring. Regeringen har derfor som led i sin nye forbrugerpolitik besluttet, at der nedsættes et udvalg, som skal foretage en gennemgribende modernisering af markedsføringsloven og prismærkningsloven for at medvirke til at skabe velfungerende markeder med klare rettigheder, effektiv information og konkurrence. Vækststrategien og de nævnte forbrugerpolitiske hensyn vil indgå i lovrevisionen. Det skal bl.a. ske ved regelforenkling og afbureaukratisering - herunder gennem en undersøgelse af, om det er hensigtsmæssigt at overføre prismærkningsreglerne til markedsføringsloven og indføre et fælles tilsyn.

14 side 12 kapitel 01 markedsføringsudvalget Som opfølgning på udvalgets arbejde vil en intern arbejdsgruppe umiddelbart efter afslutningen af udvalgsarbejdet foretage en nærmere gennemgang af detailreglerne i bekendtgørelserne på prismærkningslovens område. Arbejdsgruppen skal undersøge og vurdere muligheden for enten at ophæve og/eller erstatte detailreglerne med færre regler eller frivillige retningslinier. Ud over behandlingen af nedennævnte spørgsmål kan udvalget i sin gennemgang af lovene tage nye spørgsmål op. Formål med markedsføringsloven Den gældende markedsføringslov skal sikre en afbalanceret varetagelse af tre overordnede hensyn, nemlig hensynet til forbrugerne, hensynet til virksomhederne og hensynet til almene samfundsinteresser. Loven indeholder dog ikke en formålsbestemmelse. Udvalget skal fremkomme med et forslag til udformning af en formålsbestemmelse, der kan udtrykke de grundlæggende hensyn bag ny forbrugerpolitik, således at det sikres, at disse hensyn bliver udgangspunktet for den fremtidige fortolkning, udmøntning og administration af loven. Udvalget skal endvidere vurdere fordele og ulemper ved en sådan bestemmelse. Understøtte øget valgmulighed for forbrugere og borgere Der er opbrud i skellet mellem offentlig og privat, og der opstår i disse år en række nye markeder og valgmuligheder for forbrugerne inden for fx energi, transport og post, som følge af liberaliseringerne af de offentlige monopoler på forsyningsområdet. I takt med, at der indføres frit valg for offentlige service- og velfærdsydelser, må det forventes, at offentlige myndigheder i højere grad vil markedsføre deres ydelser over for borgerne på en måde, der kan sidestilles med almindelig markedsføring. Det fremgår af markedsføringsloven, at offentligt drevne virksomheder er omfattet af loven i det omfang, de kan sidestilles med privat virksomhed. Det er imidlertid uklart i dag, i hvilket omfang markedsføringsloven dækker offentlige institutioners kerneydelser fx patientinformation og forskellige former for kampagner, undervisning, børnepasning og hjemmehjælp som ikke leveres i konkurrence med privat virksomhed. Som et eksempel på et forhold, der ifølge praksis ikke er omfattet af markedsføringsloven, er opkrævningspraksis for vand- og vandledningsafgifter samt vilkår for dagrenovation. Udvalget skal på baggrund af ovennævnte vurdere, hvordan markedsføringsloven mest hensigtsmæssigt kan medvirke til at fremme en udvikling mod øget valgfrihed for forbrugere og borgere, og herunder vurdere, om der er behov for en udvidelse af lovens anvendelsesområde.

15 kapitel 01 markedsføringsudvalget side 13 Horisontal regulering via markedsføringsloven En forenkling af de lovgivningsmæssige rammer er vigtig for virksomhederne, således at detailstyring og regulering afløses af få, klare og enkle regler. Centrale adfærdsregulerende regler rettet til virksomhederne bør så vidt muligt samles i den horisontale erhvervsregulering som markedsføringsloven og konkurrenceloven og ikke i speciallovgivningen. Derved skabes den mest overskuelige, ensartede og sammenhængende regulering for virksomhederne. Det forhold, at markedsføringsloven både indeholder regler, der alene vedrører forholdet mellem virksomheder, og regler, der alene regulerer forholdet mellem virksomheder og forbrugere, kan desuden modvirke en forenkling af de lovgivningsmæssige rammer for virksomhederne. Udvalget skal som led i regelforenkling undersøge, hvorledes markedsføringsloven kan gøres tilstrækkeligt dækkende til at ophæve særregulering. Samtidig skal udvalget overveje, om det er hensigtsmæssigt at udskille de regler fra markedsføringsloven, der alene vedrører forholdet mellem virksomheder, til anden lovgivning. Modernisering, forenkling og afbureaukratisering Lovgivningen bør være teknologineutral og ikke virke hæmmende for anvendelsen af ny teknologi eller samfundsudviklingen i øvrigt. Markedsføringsloven indeholder i dag en række forbud mod særlige salgsmetoder som tilgift, rabatmærker- og kuponer, mængdebegrænsning og konkurrencer. Reglernes detaljeringsgrad og komplekse struktur gør det vanskeligt at tage højde for ny teknologi og samfundsudviklingen. Samtidig skal der tages hensyn til forslagene om den fremtidige EU-regulering om salgsfremmende foranstaltninger, urimelig handelspraksis og det udvidede myndighedssamarbejde. Tilsvarende rejser den stigende handel via internettet spørgsmål, om der er behov for mere ensartede prisoplysningsregler for den fysiske butik og den virtuelle butik i prismærkningsloven. Udvalget skal bl.a. som følge af EU-forslaget til forordning om salgsfremmende foranstaltninger undersøge, om der fortsat er behov for detailregler om tilgift, rabatter, mængdebegrænsning og købsbetingede konkurrencer, herunder inddrage mulighederne for at anvende informationskrav i stedet. Udvalget skal på baggrund heraf fremkomme med forslag til ændringer i reglerne om salgsfremmende foranstaltninger. Endvidere skal udvalget analysere erfaringerne med lovens bestemmelse om uanmodet henvendelse i lyset af den hidtidige praksis og redegøre for behovet forændringer af bestemmelsen, herunder fremkomme med forslag til, hvordan dette kan ske. Herudover skal udvalget vurdere, om der er behov for ændringer i prismærkningsloven som følge af den stigende nethandel/fjernsalg, og om det er hensigtsmæssigt at gennemføre generelle regler om prisoplysninger for tjenesteydelser og for specifikation af regninger (fakturering).

16 side 14 kapitel 01 markedsføringsudvalget Prisinformation mv. Et grundlæggende krav til god markedsadfærd bør være en redelig og informativ prisinformation. Mens markedsføringsloven indeholder krav til prismarkedsføring, fremgår de formelle krav til prisoplysning i dag af lov om prismærkning, som administreres af Forbrugerstyrelsen. Prismærkningsloven, der skal sikre prisgennemsigtighed, er ligesom markedsføringsloven karakteriseret ved nogle få generelle regler om krav til prismærkning og en række bemyndigelser for økonomi- og erhvervsministeren. Der er ikke nogen myndighed, der fører tilsyn med overholdelse af prismærkningsloven og forskrifter udfærdiget i medfør af loven. Overtrædelser af loven kan alene anmeldes til politiet. Udvalget skal derfor overveje en modernisering af de nuværende regler, herunder regler for oplysning af gebyrer og om de generelle prismærkningsregler vil kunne indgå i markedsføringsloven og underlægges et offentligt tilsyn af samme karakter som det almindelige tilsyn med markedsføringsloven. Styrket selvregulering Selvregulering i form af dialog og samarbejde mellem virksomheder og forbrugerne er med til at skabe gode forbrugerforhold. Udstedelse af retningslinier, der er forhandlet af organisationerne eller af Forbrugerombudsmanden og organisationerne, er en god og fleksibel form for selvregulering. Det har dog i enkelte tilfælde vist sig vanskeligt at opnå enighed mellem Forbrugerombudsmanden og den pågældende branche om udstedelse af sådanne retningslinier. Udvalget skal derfor i lyset af de indvundne erfaringer og udviklingen af regeludstedelse i EU-regi vurdere behovet og mulighederne for nye former for selvregulering. Udvalget skal i den forbindelse overveje, hvorledes Forbruger- Forum, der er oprettet ved lov nr. 455 af 10. juni 2003, eller andre fora kan inddrages i selvreguleringen. Endvidere skal udvalget overveje, hvorvidt der eventuelt kan skabes positive incitamenter til at fremme branchernes interesse i øget anvendelse af selvregulering, herunder indgåelse af aftaler med Forbrugerombudsmanden om retningslinier. Forenkling og effektivisering af håndhævelse og sanktioner Markedsføringsloven skal beskytte forbrugerne mod urimelig og vildledende markedsføring og virksomhederne mod urimelig og illoyal konkurrence, uberettiget anvendelse af forretningskendetegn og erhvervshemmeligheder. Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med markedsføringsloven, har ud fra et prioriteringshensyn kun i meget begrænset omfang behandlet sager og forhandlet retningslinier om forhold, der alene vedrører forholdet mellem erhvervsdrivende, selvom små erhvervsdrivende i flere sammenhænge kan sidestilles med forbrugere.

17 kapitel 01 markedsføringsudvalget side 15 Varetagelse af forbrugerbeskyttelsen sker i dag ud fra et forhandlingsprincip, der forudsætter, at lovens overholdelse primært kan sikres gennem forhandling. Viser det sig ikke muligt, er Forbrugerombudsmanden i stedet henvist til at rejse sagen ved domstolene. Erhvervsdrivende og erhvervsorganisationer, der har en retlig interesse deri, kan ligeledes anlægge sag ved domstolene for at få en ulovlig markedsføring bragt til ophør. Endvidere kan enhver indgive politianmeldelse for overtrædelse af lovens strafbelagte bestemmelser. Udvalget skal undersøge, i hvilket omfang små virksomheder kan sidestilles med forbrugere i henseende til beskyttelsesbehov på markedsføringsområdet, herunder om markedsføringsloven yder små virksomheder en tilstrækkelig beskyttelse mod aggressiv markedsføring og illoyal konkurrence. Udvalget skal i den forbindelse undersøge forholdet mellem omkostningerne for en virksomhed ved at tabe en retssag og gevinsten ved at holde en mindre konkurrent ude af markedet. Udvalget skal endvidere undersøge, om lovens indgrebs- og sanktionsmuligheder i øvrigt er tilstrækkelige, og i givet fald komme med forslag til, hvorledes en mere effektiv håndhævelse kan opnås. Udvalget skal i den forbindelse undersøge behovet for en skærpelse af bødeniveauet for at sikre en større præventiv effekt, således at virksomhederne ikke opnår gevinst ved en klart ulovlig markedsføring, ligesom udvalget skal vurdere fordele og ulemper ved at knytte bindende civilretlige virkninger til markedsføringslovens bestemmelser, herunder behovet og mulighederne for gruppesøgsmål. Udvalgets sammensætning og tidshorisont For at sikre en bred repræsentation af interessenter i udvalget fra henholdsvis detailhandlen, grossist- og producentledet, forbrugerne, reklamebranchen og relevante myndigheder får udvalget følgende sammensætning: et medlem udpeget af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Advokatrådet, to medlemmer udpeget af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Dansk Handel & Service, et medlem udpeget af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Dansk Industri, et medlem udpeget af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening, et medlem udpeget af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Finansrådet, Realkreditrådet og Forsikring & Pension i fællesskab, et medlem udpeget af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Dommerforeningen, et medlem udpeget af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Forbrugerrådet, et medlem udpeget af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Forbrugerombudsmanden, et medlem udpeget af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra IT-brancheforeningen, ITEK og Telekommunikationsindustrien i fællesskab,

18 side 16 kapitel 01 markedsføringsudvalget et medlem udpeget af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra HTS Handel, Transport og Serviceerhvervene, et medlem udpeget af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Håndværksrådet, et medlem udpeget af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Justitsministeriet, et medlem udpeget af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Kulturministeriet, et medlem udpeget af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Konkurrencerådet og et medlem udpeget af økonomi- og erhvervsministeren efter indstilling fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Der vil i tilknytning til udvalget blive etableret en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Kulturministeriet, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Miljøministeriet. Arbejdsgruppen skal specielt levere input til udvalget om kommissoriets punkt Horisontal regulering via markedsføringsloven samt deltage i drøftelserne i udvalget om dette emne. Da lovforslaget skal fremsættes i folketingsåret , skal udvalget afslutte sit arbejde den 1. juni 2004 med en betænkning indeholdende et udkast til lovforslag. Økonomi- og erhvervsministeren har den 27. maj 2004 og den 25. juni 2004 forlænget udvalgets arbejde med henblik på at give udvalget mulighed for at inddrage den kommende EU-regulering af markedsføringsretten i sine overvejelser. Det var på tidspunktet for udvalgets forlængelse i juni 2004 forventet, at der ville komme en afklaring i løbet af efteråret Da dette har vist sig ikke at være tilfældet, har ministeren for familie- og forbrugeranliggender anmodet udvalget om at afslutte sit arbejde med udgangen af I forbindelse med regeringsomdannelsen i august 2004 er markedsføringsloven og prismærkningsloven overgået fra Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort til Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, hvorfor betænkningen afgives til ministeren for familie- og forbrugeranliggender.

19 kapitel 01 markedsføringsudvalget side Markedsføringsudvalgets sammensætning Ved afgivelsen af betænkningen har udvalget følgende sammensætning: Professor, dr.jur. Jan Schans Christensen (formand) Professor Peter Møgelvang-Hansen, Handelshøjskolen i København Professor, dr.rer.soc. Suzanne C. Beckmann, Handelshøjskolen i København Advokat Birgit Thrusholm (Advokatrådet) Direktør Henrik Kirketerp (Dansk Handel & Service) Direktør John Wagner Chefjurist Henrik Schultz (Dansk Industri) Søren Langholm-Pedersen, der er indtrådt som barselsvikar for chefkonsulent, cand.merc.jur. Aslaug Kleve (Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening) Underdirektør, cand.jur. Jens Loft Rasmussen (Finansrådet) Forbrugerombudsmand Hagen Jørgensen Chefkonsulent Benedicte Federspiel (Forbrugerrådet) Cand. jur. Robert Jønsson (HTS Handel, Transport og Serviceerhvervene), der er indtrådt i udvalget som afløser for advokat Camilla Drosted. Chefjurist Peter Andersen (Håndværksrådet) Advokat Malou Kragh Halling (IT-Brancheforeningen, ITEK og Telekommunikationsindustrien) Konsulent Lennart Houmann (Justitsministeriet) Konsulent Benedikte Holberg (Justitsministeriet) Fuldmægtig Asser Rung-Hansen, som er indtrådt som barselsvikar for specialkonsulent Annette Juhl (Konkurrencestyrelsen) Kontorchef Lars M. Banke (Kulturministeriet) Vicepræsident Michael B. Elmer (Sø- og Handelsretten) Kontorchef Martin Bresson (Økonomi- og Erhvervsministeriet) Fuldmægtig Sara Gøtske (Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender) Direktør i De Samvirkende Købmænd (DSK) John Wagner blev ved udvalgets nedsættelse udpeget af Dansk Handel & Service med henblik på særligt at repræsentere de mindre detailhandlendes synspunkter. DSK er ved afgivelsen af betænkningen udtrådt af Dansk Handel & Service og er i dag medlem af HTS Handel, Transport og Serviceerhvervene. Følgende personer har på et eller flere møder deltaget som stedfortrædere for udvalgsmedlemmerne: Lars Quistgaard Bay som stedfortræder for Henrik Kirketerp, Dansk Handel & Service. Fritz Hansen som stedfortræder for Henrik Kirketerp, Dansk Handel & Service.

20 side 18 kapitel 01 markedsføringsudvalget Christina Schnettler Kristensen som stedfortræder for Jens Loft Rasmussen, Finansrådet. Gry Asnæs som stedfortræder for Camilla Drosted, HTS Handel, Transport og Serviceerhvervene. Charlotte Gundersen som stedfortræder for Malou Kragh Halling, ITEK. Dennis Schnell-Lauritzen som stedfortræder for Martin Bresson, Økonomi- og Erhvervsministeriet. Susanne Bo Christensen som stedfortræder for Martin Bresson, Økonomiog Erhvervsministeriet. Maiken Michelsen som stedfortræder for Lars M. Banke, Kulturministeriet. Helene Ravn som stedfortræder for Peter Andersen, Håndværksrådet. Der har som nævnt i kommissoriet været nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe i tilknytning til udvalget. Arbejdsgruppen er af udvalget blevet pålagt at udarbejde en redegørelse med følgende indhold: 1. En kortlægning af den eksisterende lovgivning, der regulerer markedsføring og reklamering af særlige produkter/ydelser eller særlige reklameformer. Kortlægningen skal også omfatte en redegørelse for, hvilke hensyn der varetages af særreguleringen inden for det enkelte område, hvem der fører tilsyn med reglerne, hvilke håndhævelsesmidler, der er til rådighed for tilsynsmyndigheden, og hvorledes reguleringen er tilrettelagt i Norge, Sverige, Storbritannien og Holland. Arbejdsgruppen skal tillige inddrage erfaringer vedrørende reguleringen på EU-plan og udviklingen inden for EU. 2. En vurdering af hvordan de hensyn, der i dag ligger bag særlovgivningen, vil kunne varetages under markedsføringsloven, og såfremt arbejdsgruppen skønner, at dette ikke er muligt, så en nærmere begrundelse herfor. Arbejdsgruppen skal i den forbindelse undersøge, om der er regler, som med fordel kan overføres til markedsføringsloven fra de kortlagte områder. Såfremt der viser sig at være dobbelt regulering i betydeligt omfang, og at den vertikale regulering kan ophæves, skal arbejdsgruppen vurdere den fremtidige tilsynsmodel, herunder om tilsynet skal varetages af Forbrugerombudsmanden alene eller en specialmyndighed. 3. En kortlægning af hvilke varer, service- og velfærdsydelser, som det offentlige tilbyder, og hvor der er/forventes at ville blive indført valgmulighed for borgerne.

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Forslag. lov om markedsføring

Forslag. lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 189 Offentligt Lovforslag nr. L xxx Folketinget 2005-06 Fremsat den 4. oktober 2005 af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 3. udgave $Ë*M THOMSON REUTERS Forord til 3. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Forord til 1. udgave 7 Kapitel

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Kapitel 1 Lovens formal og anvendelsesomräde 13 1.1. Revision af markedsforingsloven 13

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen om revision af direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende markedsføring (KOM(2012) 702 endelig)

Meddelelse fra Kommissionen om revision af direktiv 2006/114/EF om vildledende og sammenlignende markedsføring (KOM(2012) 702 endelig) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 122 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 4. januar 2013 Meddelelse fra Kommissionen om revision af direktiv 2006/114/EF

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om markedsføring

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om markedsføring Erhvervsudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 274 Offentligt NOTAT TIL ERHVERVSUDVALGET 20. august 2005 Sag 111/1-3/ubp/hbj Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om markedsføring Udkast

Læs mere

Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer

Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer Michael Hopp, advokat, partner Jane Frederikke Land, advokat 4. juli 2016 Markedsføringsloven - Oversigt over ny lov og ændringer 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lov om markedsføring

Lov om markedsføring Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde God markedsføringsskik Lov om markedsføring 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne,

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 Bilag 3 Offentligt TEKNISK GENNEMGANG AF MARKEDSFØRINGSLOVEN NY STRUKTUR FOR LOVEN MED TEMATISKE KAPITLER 1. Indledende bestemmelser om lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Susanne Aamann Mail: saa@kfst.dk cc. cmd@evm.dk intsekr@evm.dk 2. april 2013 Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig

Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig VELFUNGERENDE MARKEDER 06 2017 Markedsføringsloven har fået et hovedeftersyn og er blevet mere brugervenlig Markedsføringsloven har fået et hovedefter syn, som bringer den i overensstemmelse med EU-reguleringen.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om markedsføring Erhvervsudvalget L 13 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 13 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om markedsføring

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

LBK nr 839 af 31/08/2009 Gældende (Markedsføringsloven) Offentliggørelsesdato: 08 09 2009 Økonomi og Erhvervsministeriet

LBK nr 839 af 31/08/2009 Gældende (Markedsføringsloven) Offentliggørelsesdato: 08 09 2009 Økonomi og Erhvervsministeriet LBK nr 839 af 31/08/2009 Gældende (Markedsføringsloven) Offentliggørelsesdato: 08 09 2009 Økonomi og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Forslaget er sendt i høring den 12. januar 2011 hos 119 organisationer, myndigheder mv. med høringsfrist den 26. januar 2011.

Forslaget er sendt i høring den 12. januar 2011 hos 119 organisationer, myndigheder mv. med høringsfrist den 26. januar 2011. Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 1 Offentligt 28. februar 2011 10/05177-190 /Signe Schmidt Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om markedsføring og ophævelse af lov

Læs mere

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer Forslag til Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer 1. Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt Lovforslag nr. L XX Folketinget 2010-11 Fremsat den XX af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud UDKAST Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud I medfør af 6, stk. 1, nr. 3, og 11, stk. 3, i lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og 10, stk. 2, i lov nr. 484 af 17. juni

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

mime E3 522 mmmmå. M0553 m8 28.januar 2015 FM201591 Inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning (markedsføringsloven) Kapitel 1 God markedsføringsskik 0g anvendelsesområde God

Læs mere

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget L Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget L 153 - Bilag 1 Offentligt 13.. januar 2007 /a Høringsnotat - Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber m.v. (Grænseoverskridende fusion og grænseoverskridende spaltning) Et

Læs mere

Forslag til ny markedsføringslov

Forslag til ny markedsføringslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Chefkonsulent Susanne Aamann 24. august 2016 Forslag til ny markedsføringslov Hermed fremsendes Dansk Erhvervs bemærkninger til høringen over forslaget til ny markedsføringslov.

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1240 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring om udkast til lov om ændring af markedsføringsloven samt ophævelse af lov om forbrugerforum

Dansk Erhvervs svar på høring om udkast til lov om ændring af markedsføringsloven samt ophævelse af lov om forbrugerforum Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Susanne Aamund Amagerfælledvej 56 2300 København S 26. januar 2011 Dansk Erhvervs svar på høring om udkast til lov om ændring af markedsføringsloven samt ophævelse

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Fremsat den XX af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn)

Fremsat den XX af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Lovforslag nr. L XX Folketinget 2012-13 Fremsat den XX af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven og lov om finansiel virksomhed (Udvidelse

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Markedsføring-2 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Markedsføring-2 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Markedsføring-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: markedsføring;kompetence forelæggelse underretning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 5.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 26.12.2016 MARKEDSFØRING RM

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

REDEGØRELSE. om lovovervågning af lov nr. 419 af 9. maj 2006 om juridisk rådgivning

REDEGØRELSE. om lovovervågning af lov nr. 419 af 9. maj 2006 om juridisk rådgivning Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 175 Offentligt Civil- og Politiafdelingen REDEGØRELSE Dato: 1. december 2009 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-46-0001 Dok.: LWI40262 om lovovervågning af lov

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø = 5. december 2008 HSR Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø e êáåöëëî~ê= îéçêk= äçîñçêëä~ö= çã= åçêáåö= ~Ñ= ÑçêëâÉääáÖÉ= äçîé= é = ÕâçåçãáJ= çö= bêüîéêîëãáåëáíéêáéíë=

Læs mere

portræt af en generalklausul

portræt af en generalklausul Ulrich Birch Eriksen Markedsføringslovens 1 portræt af en generalklausul Ulrich Birch Eriksen Markedsføringslovens 1 portræt af en generalklausul 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

1 Lov om markedsføring

1 Lov om markedsføring 1 Lov om markedsføring Lov om ændring af lov om markedsføring 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations.

Responsible advertising and marketing communication... are an expression of the business community s recognition of its social obligations. Markedsret Del 2 1 »Advertising and other forms of marketing communication are vital means of communicating between marketers and customers. They help to create efficient markets, both nationally and internationally,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om markedsføring

Bekendtgørelse af lov om markedsføring Bekendtgørelse af lov om markedsføring Herved bekendtgøres lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 545 af 1. juli 1999 med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 164 af 15. marts 2000 og 2 i lov

Læs mere

Markedsføring - Behandling af sager om overtrædelse af markedsføringsloven-1

Markedsføring - Behandling af sager om overtrædelse af markedsføringsloven-1 Markedsføring - Behandling af sager om overtrædelse af markedsføringsloven-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: markedsføring;kompetence forelæggelse underretning; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 25.11.2008

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud BEK nr 887 af 11/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0004

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2006 2762 - Uddannelse m.v. Bilag 4 Offentligt Kulturministeriet Att. specialkonsulent Vibeke G. Petersen E-mail: kum@kum.dk 4. april 2006 Anette Høyrup Dok. 41380/mh/ph Høring om revision

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 190 Offentligt Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over 2010/1 BTL 160 Offentliggørelsesdato: 26-05-2011 Folketinget Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Bekendtgørelse om det europæiske og det nordiske miljømærke 1)

Bekendtgørelse om det europæiske og det nordiske miljømærke 1) BEK nr 447 af 23/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-147-00038 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 343 Offentligt 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet

Læs mere