ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND"

Transkript

1 BETÆNKNING VEDRØRENDE ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND AFGIVET AF DEN AF ARBEJDS- OG BOLIG- MINISTERIET I DECEMBER 1949 NEDSATTE ARBEJDSMARK EDSKOMMISION

2 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN

3 1 Arbeidsmarkedskommissionen blev i december 1949 nedsat af regeringen efter forhandling med De samvirkende Fagforbund, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Dansk Arbejdsgiverforening og Industrirådet. Kommissionen har til opgave at undersøge forholdene på arbejdsmarkedet, behandle de til enhver tid eksisterende beskæftigelsesproblemer og udarbejde forslag til løsning af disse. (Jfr. iøvrigt det for kommissionen fastsatte kommissorium, der er aftrykt som bilag 1 til kommissionens rapport om overvejelser vedr. bevægeligheden på arbejdsmarkedet). Kommissionen har ved nærværende betænknings afgivelse følgende sammensætning: Formand: departementschef Axel Skaks. Forbundsformand Eiler Jensen Sekretær Johs. Berg udpeget af De samvirkende Fagforbund. Næstformand Niels Christensen Sekretær Carl P. Jensen, udpeget af Byggefagenes Landssammenslutning. Forretningsfører Vilh. Rasmussen, udpeget af Dansk Arbejdsmandsforbund. Kontorchef J. Paldam, udpeget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Fabrikant Hans L. Larsen Civilingeniør, fabrikant H. Johansen udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening. Direktør P. Christiansen Murermester Rasmus Sørensen, udpeget af Håndværksrådet. Godsejer Th. Junker, udpeget af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger. Direktør P. Wonsild, udpeget af Industrirådet. Gårdejer P. Karishøj, udpeget af Landbrugsrådet. Husmand J. Chr. Andreasen, udpeget af De samvirkende danske Husmandsforeninger. Direktør Otto Müller, udpeget af handelsministeriet. Sekretariatschef Erik Ib Schmidt, udpeget af finansministeriet. Kontorchef M. Olufsen, udpeget af økonomi- og arbejdsministeriet. Arbejdsdirektør Korsgaard, arbejdsdirektoratet. Kontorchef, lektor K. Vedel-Petersen, Centralarbejdsanvisningskontoret. Professor Jørgen S. Dich, Århus universitet. Professor, dr. polit. F. Zeuthen, Københavns universitet.

4 Desuden deltager kontorchef H. N. Skade i kommissionens forhandlinger som tilforordnet fra Det statistiske Departement. Kommissionen har indtil udgangen af 1954 offentliggjort: Rapport om overvejelser vedr. bevægeligheden på arbejdsmarkedet. København Betænkning om virkningerne af en arbejdstidsnedsættelse i Danmark. København Betænkning vedr. beskæftigelsens sæsonsvingninger. København 1953.

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 7 Resumé 9 Mindretalsbetænkning afgivet af landbrugsrådets repræsentant i komissionen, gårdejer Poul Karishøj 14 Hovedafsnit A. Beskrivelse af problemet - 16 Kapitel I. Arbejdsløshedsøernes geografiske placering 16 Kapitel II. Årsagerne til arbejdsløshedsøernes opståen 18 Hovedafsnit B. Foranstaltninger til nedbringelse af ledigheden i arbejdsløshedsøerne Kapitel III. Almindelige bemærkninger om de forskellige grupper af mulige foranstaltninger 22 Kapitel IV. Fremme af arbejdskraftens overflytning til andre egne Anvisning til offentlige arbejder og til det private erhvervsliv i andre områder Rejse- og flyttetilskud Boligspørgsmålet 28 Kapitel V. Fremme af beskæftigelsen inden for arbejdsløshed sø-området Foranstaltninger til fremme af beskæftigelsen inden for industri og håndværk m. v Foranstaltninger til fremme af beskæftigelsen ved arbejder for landbrug m. v 38 Kapitel VI. Uddannelsesmæssige foranstaltninger Statens arbejdsmandskursus Støtte til uddannelse af de unge i arbejdsløshedsøerne 44 Kapitel VII. Mindskelse af beskæftigelsens sæsonsvingninger 45 - Kapitel VIII. Afsluttende bemærkninger 47 Bilag: 1. Notat af vedrørende udvælgelse af jyske kommuner med særlig høj ledighed.: Referat af af de af arbejdsdepartementet foretagne undersøgelser vedrørende de særlig ledighedsramte områder i landet Beskæftigelse af arbejdsløse i stats- og kommunale virksomheder Uddrag af kommissionens rapport om overvejelser vedrørende bevægeligheden på arbejdsmarkedet Kort over udvalgte jyske kommuner med særlig høj ledighedsprocent 6. Kort over nordjyske landkommuner udvisende sammenhængen mellem høj- og lavledighedsområder

6

7 Forord. I det oprindelige for kommissionen fastsatte kommissorium henvises til spørgsmålet om de såkaldte arbejdsløshedsøer, og i henhold hertil har kommissionen i forskellige forbindelser været inde på dette spørgsmål. Ved skrivelse af 12. januar d. å. anmodede regeringen kommissionen om for indeværende år bl. a. særligt at optage til overvejelse spørgsmålet om de muligheder, der foreligger for på kortere og længere sigt specielt at bekæmpe arbejdsløsheden indenfor de såkaldte arbejdsløshedsøer. I løbet af sommeren 1954 udarbejdede professor Jørgen S. Dich herefter et»promemoria vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse af arbejdsløsheden i de såkaldte arbejdsløshedsøer«. Det i september d. å. indgåede politiske forlig rummede en bestemmelse om, at overvejelserne vedrørende løsning af de såkaldte arbejdsløshedsøers særlige beskæftigelsesproblemer fremskyndes, og regeringen har derpå anmodet kommissionen om mest muligt at fremme arbejdet med dette spørgsmål, således at der endnu inden udgangen af indeværende år fra kommissionen kan afgives et materiale som grundlag for regeringens videre behandling af sagen. Spørgsmålet har herefter været drøftet på en række møder i kommissionen i oktober og november måned d. å., og kommissionen fremlægger hermed en redegørelse for resultatet af sine overvejelser. Et medlem af kommissionen, gårdejer P. Karishøj, har ikke kunnet tiltræde redegørelsen i dens nuværende udformning, men har afgivet den side 14 gengivne mindretalsudtalelse. København, i december /. Chr. Andreasen Johs. Berg N. Christensen Jørgen S. Dich Carl P. Jensen Eiler Jensen Th. Junker Hans L. Larsen Otto Müller P. Christiansen H. Johansen M. Olufsen J. Paldam Vilh. Rasmussen Erik Ib Schmidt Axel Skalts formand Rasmus Sørensen K. Vedel-P eter sen P. Wonsild F. Zeuthen G. Coin P. Kirstein

8

9 Resumé af Redegørelse vedr. arbejdsløshedsøerne i Jylland. A. 1. Arbejdsløshedsøerne, hvorved forstås sådanne geografiske områder, som mere varigt - set over nogle år - er præget af en særlig høj ledighed, er i vidt-» omfang koncentreret til Ålborg og Hjørring amter, navnlig for landkommunernes vedkommende; der findes dog uden for disse amter en del større byer, nemlig Randers, Horsens, Vejle og Silkeborg, der må karakteriseres som arbejdsløshedsøer. Man har i redegørelsen afgrænset ialt 6 bykommuner og 9 landkommuner som arbejdsløshedsøer. Det må imidlertid understreges, at denne afgrænsning er ret vilkårlig, og at man i det videre arbejde med at udjævne skævhederne i ledighedens geografiske fordeling ikke kan blive stående ved dette udvalg. 2. Det er ikke muligt at angive nogen generel årsag til arbejdsløshedsøernes opståen. Navnlig for landkommunerne i Ålborg og Hjørring amter har det spillet en rolle, at der på grund af krigstidens ekstraordinære arbejder på egnen blev fastholdt arbejdskraft, som senere - efter disse arbejders bortfald - har haft vanskeligt ved at bortvandre, og at der samtidig er indtrådt en betydelig nedgang i landbrugets beskæftigelse. En række andre faktorer - forskellige fra egn til egn - har imidlertid medvirket til arbejdsløshedsøernes opståen. B. Bestræbelserne på at løse arbejdsløshedsøernes særlige beskæftigelsesproblemer må tage sigte på dels 1) at fremme bortflytningen af arbejdskraft fra arbejdsløshedsøerne, dels 2) at fremme beskæftigelsen i de arbejdsløshedsramte egne. Det må understreges, at alle de nedenfor nævnte forslag bygger på det princip, at der indføres særforanstaltninger for personer bosiddende i bestemte områder, in casu personer fra arbejdsløshedsøerne. Det er endvidere kommissionens principielle opfattelse, at man, i det omfang flytning til beskæftigelse i andre områder af landet ikke skønnes gennemførlig eller hensigtsmæssigt, primært må tilstræbe varigt at øge den produktive beskæftigelse på stedet. Derimod bør sådanne offent-

10 v - lo lige og offentligt støttede arbejder, som f. eks. landvindings- og grundforbedringsarbejder og egentlige beskæftigelsesforanstaltninger, der kun i ret begrænset udstrækning giver basis for en varig forøgelse af beskæftigelsen, så vidt muligt kun anvendes i en overgangsperiode. Foranstaltninger til fremme af arbejdskraftens stedlige bevægelighed - hvad enten der bliver tale om daglige rejser til og fra arbejdsstedet eller bortvandring til andre egne - vil navnlig komme på tale for landkommunernes vedkommende, medens foranstaltninger til fremme af varig produktiv beskæftigelse på stedet i første række vil få betydning for visse af de nævnte byer. Der fremsættes i redegørelsen følgende forslag: Ad 1) 1. a. Det anbefales, at det pålægges de enkelte styrelser at stille et efter nærmere aftale med økonomi- og arbejdsministeriet fastsat antal pladser ved bygge- og anlægsarbejder samt andre arbejder, der udføres af staten, til rådighed for personer fra arbejdsløshedsøerne. Økonomi- og arbejdsministeriet bør desuden ved forhandling med entreprenørforeningen søge at formidle en lignende overflytning af arbejdskraft til beskæftigelse ved offentlige eller offentligt støttede bygge- og anlægsarbejder, der gennemføres ved entreprenører. Der bør ved den praktiske gennemførelse af disse overflytningsordninger rundt omkring i de forskellige lokalområder søges bistand hos Dansk Arbejdsgiverforening, De samvirkende Fagforbund, Dansk Arbejdsmandsforbund og Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger. b. Det anbefales, at økonomi- og arbejdsministeriet drager omsorg for, at der regelmæssigt udsendes oversigter over arbejdssøgende i arbejdsløshedsøerne indeholdende oplysninger om pågældende arbejderes alder, uddannelse eller speciale og kvalifikationer iøvrigt, dels til de øvrige arbejdsanvisningskontorer i landet, dels til sådanne større virksomheder, som har behov for yderligere arbejdskraft. 2. a. Det anbefales til overvejelse at etablere en ordning, hvorefter der kan ydes tilskud til dækning af udgifter ved daglige rejser til og fra arbejdsstedet. b. Under hensyn til de beskæftigelsesmæssige vanskeligheder, der bl. a. findes indenfor landbruget, bør det overvejes, om der kan være anledning til i et vist omfang at udvide pligten *) for ledige fra arbejdsløshedsøerne til at overtage anvist arbejde uden for de pågældendes hjemsted. 3. a. Det anbefales, at de ændrede regler om boliganvisning i det i foråret 1954 fremsatte forslag til lov om boligforholdene ophøjes til lov, således at boliganvis- *) Jfr. herved arbejdsløshedskøens 17, stk. 1, nr. 10.

11 11 ningsudvalgene fremtidig ikke kan stille krav om en vis tids forudgående ophold i kommunen som betingelse for at blive godkendt som lejlighedssøgende. b. Det anbefales, at statslånsmyndighederne henstiller til de sociale boligforeninger og -selskaber i forståelse med arbejdsanvisningskontorerne at indstille lejlighedssøgende tilflyttede fra arbejdsløshedsøerne til udvalgenes godkendelse. 4. a. Det anbefales, at boligministeriet ved udvælgelsen af projekter til bevilling af et statslån tager særligt hensyn til de kommuner, hvor behovet for tilgang af ny arbejdskraft skaber særlige problemer. b. Det anbefales endvidere, at boligministeriet i sådanne særlige tilfælde efter forudgående forhandling med vedkommende kommune og bygherre i forbindelse med ydelse af statslånet gør det til et vilkår, at et vist antal lejligheder forbeholdes de tilflyttende arbejdssøg'endé. 5. Det anbefales, at de i kap. XXIV i det i foråret 1954 fremsatte forslag til lov om boligforholdene anført bestemmelser om støtte til byggeri m. m. for ungdommen ophøjes til lov., 6. Kommissionen nærer meget stærke betænkeligheder ved at anbefale en generel huslejetilskudsordning, men vil dog pege på, at der måske kan være grundlag for at etablere en mere begrænset ordning, f. eks. således, at økonomi- og arbejdsministeriet får stillet et mindre beløb til rådighed for ydelse af huslejetilskud for en begrænset periode til personer fra arbejdsløshedsøerne i særlige tilfælde, hvor huslejen forøges meget væsentligt ved flytningen. Ad 2) 7. a. Det anbefales, at handelsministeriet ved administrationen af lov nr. 212 af om udlån til visse industrivirksomheder og ved administrationen af bestemmelserne i såvel kapitel I som i kapitel II i lov nr. 306 af om fremme af danske erhvervsinteresser i videst muligt omfang fremmer investeringer, hvis gennemførelse har direkte beskæftigelsesmæssig betydning for arbejdsløshedsøerne., Det anbefales endvidere, at der tilvejebringes hjemmel til for arbejdsløshedsøernes vedkommende at fastsætte lavere rente og længere afdragsperiode samt lempe kravene om den fornødne egenkapital, alt for så vidt der ikke herved påføres bestående virksomheder af tilsvarende art en urimelig konkurrence. Mulighederne for lån til finansiering af driften bør overvejes.

12 12 b. Det anbefales, at fiskeriministeriet på samme måde ved administrationen af lov nr. 98 af om udlån til afsætningsvirksomheder m.v. inden for fiskerierhvervet i størst muligt omfang fremmer låneandragender, hvis imødekommelse har beskæftigelsesmæssig betydning for arbejdsløshedsøerne, samt at der herudover tilvejebringes hjemmel til for disse områders vedkommende at lempe udlåns vilkårene. 8. Det anbefales, at der tilvejebringes hjemmel for, at der kan fastsættes lempeligere rente- og afdragsvilkår for lån til opførelse af industri- og værkstedshuse i arbejdsløshedsøerne. 9. a. Det anbefales, at staten støtter det arbejde, der på privat initiativ er igangsat med henblik på udøvelse af ojplysningsvirksomhed i lokaliseringsspørsmål både med fremskaffelse af oplysninger og eventuelt med finansiel bistand og søger dette arbejde fremmet mest muligt. b. Det anbefales,, at regeringen foranlediger udstedt påbud om, at de enkelte styrelser før endelig afgørelse træffes med hensyn til placering af offentlige virksomheder og institutioner (f. eks. undervisningsanstalter og forskellige virksomheder under militæret, jernbaner, postvæsenet etc.) skal indhente en udtalelse over sagen fra økonomi- og arbejdsministeriet og/eller boligministeriet vedrørende den ud fra beskæftigelsesmæssige synspunkter mest hensigtsmæssige placering af pågældende virksomhed eller institution. Endvidere anbefales, at det pålægges de enkelte styrelser fortrinsvis at afgive større ordrer på investerings- og forbrugsvarer (f. eks. skibe, maskiner, apparater etc.) til virksomheder beliggende i arbejdsløshedsøerne, hvor en sådan fortrinsstilling ikke er uforenelig med iøvrigt foreliggende hensyn, herunder navnlig, at levering kan ske til konkurrencedygtige priser. 10. a. Det anbefales, at landbrugsministeriet og statens landvindingsudvalg fremmer egnede projekter til landvinding i arbejdsløshedsøerne mest muligt, herunder efter foretagen undersøgelse af områdets betydning for fiskeriet overvejer mulighederne for at tage initiativet til iværksættelse af landvindingsarbejder på søterritoriet. b. Det anbefales endvidere, at økonomi- og arbejdsministeriet, for så vidt angår landvindingsarbejder i arbejdsløshedsøerne, gennemfører en udvidet praksis med hensyn til ydelse af supplerende tilskud i henhold til beskæftigelsesloven. 11. Det anbefales, at der gennemføres en ordning, hvorefter der efter indstilling alene af vedkommende offentlige arbejdsanvisningskontor i hvert enkelt til-

13 13 fælde kan ydes 50 % tilskud til grundforbedringsarbejder, hvorved beskæftiges arbejdere fra arbejdsløshedsøerne samt at der for arbejdsløshedsøernes vedkommende tilvejebringes mulighed for i henhold til grundforbedringsloven at yde tilskud til dækning af projekteringsudgifter på det vilkår, at tilskudet, for så vidt det pågældende grundforbedringsarbejde senere bringes til udførelse med støtte i henhold til loven, fradrages i det samlede tilskud. 12. Det anbefales, at økonomi- og arbejdsministeriet søger at iværksætte moseundersøgelser svarende til dem, der er gennemført i Hjørring og Ålborg amter, i de andre arbejdsløshedsøer, og a* ministeriet i samarbejde med bl. a. Det danske Hedeselskab og lokale myndigheder søger at skabe et initiativ til udnyttelse af de beskæftigelsesmuligheder, der ligger i kultivering af afgravede tørvearealer. 13. Det anbefales, at landbrugsministeriet for så vidt angår arbejdsløshedsøerne gennemfører en forhøjelse af tilskudet til fredskovsplantager og tilskudet til plantningsforeninger til indkøb af planter, samt at det overvejes at tilvejebringe en forbedret tilskudsordning for småplantninger. 14. Det anbefales, at der på Statens Arbejdsmandskursus uden for den egentlige vinterperiode reserveres pladser til arbejdsmænd fra arbejdsløshedsøerne i det omfang, der konstateres et behov for kursusundervisning i disse områder. Kommissionen anbefaler endvidere, at der gives de unge fra arbejdsløshedsøerne større muligheder for videregående faglig uddannelse, f. eks. uddannelse til maskinister, radiotelegrafistuddannelsen, teknikumuddannelsen, ved i større omfang at placere undervisningsanstalter, der meddeler sådan undervisning, i arbejdsløshedsøerne. 15. Det henstilles til økonomi- og arbejdsministeren, at spørgsmålet om beskæftigelse af arbejdskraft fra arbejdsløshedsøerne i de svenske skove i vintersæsonen tages op til fornyet overvejelse. Det må afslutningsvis fremhæves, at de her foreliggende problemer ikke vil kunne løses i kraft af de ovenfor anførte foranstaltninger uden et stærkt lokalt initiativ, der bør fremmes ved oprettelse af lokale udvalg. Det er desuden overordentlig vigtigt at få sikret en passende organisering af samvirket mellem lokal og central indsats i forbindelse med gennemførelsen af de her stillede forslag, jfr. herved kapitel VIII. Også i denne forbindelse vil bistand fra de store arbejder-, arbejdsgiver- og erhvervssammenslutninger (jfr. pkt. 1. a. ovenfor) være af betydning.

14 Mindretalsbetænkning afgivet af landbrugsrådets repræsentant i kommissionen, gårdejer Poul Karishøj. Et mindretal, gårdejer Poul Karishøj, kan ikke tiltræde betænkningen. Mindretallet finder det yderst betænkeligt, at der foreslås overflytning af arbejdskraft fra een egn til en anden, bl. a. ved at der gives fortrinsstilling til arbejde, bolig og stillinger frem for hjemmehørende arbejds- og boligsøgende og frygter ligeledes, at den foreslåede ordning vil fremskynde den igangværende vandring af arbejdskraft fra landet mod byen. Mindretallet finder, at det system, hvorefter arbejdsløshedsøerne udpeges, virker for tilfældigt. En gennemgang af ledighedsforholdene i de nordjyske amter viser, at områder med høj beskæftigelse og områder med lav beskæftigelse er stærkt opblandet mellem hinanden. Således findes kommuner med omkring ved og under 1 % ledighed side om side med kommuner, der er udpeget som arbejdsløshedsø, jfr. de som bilag 5 og 6 gengivne kort. Mindretallet finder det i det hele betænkeligt at vedtage en særlovgivning gældende for enkelte områder, og foreslår i stedet for, at der i alle kommuner sættes ind på at gøre arbejdskraften mere bevægelig inden for mere begrænsede områder, frem for en overflytning til andre egne og landsdele, bl. a. ved at pålægge arbejdsanvisningskontorerne at anvise arbejde i større områder end hidtil praktiseret, og foreslår i dette øjemed oprettet et samarbejde med de i forvejen nedsatte beskæftigelsesudvalg i kommunerne (jfr. lov nr. 169 af om iværksættelse af offentlige arbejder m. v. og beskættigelse af arbejdsløse) i stedet for som af flertallet foreslået oprettelse af nye udvalg. Mindretallet er vidende om, at der er et betydeligt udækket behov navnlig for fast arbejdskraft inden for landbruget i de nordjyske amter af såvel ugifte som gifte mænd såvel som kvinder, og må derfor finde, at omfattende arbejdsløshedsforanstaltninger i de travle årstider må anses for upåkrævet. Mindretallet er dog klar over, at der enkelte steder kan være et problem med betydelig ledighed. Efter mindretallets formening vil det dog kun undtagelsesvis være hensigtsmæssigt at iværksætte ekstraordinære offentlige beskæftigelsesarbejder i sådanne områder. Og hvis disse arbejder iværksættes, bør der kun gives adgang for gifte bosiddende arbejdere.

15 15 Mindretallet kan tiltræde de dele af flertalsbetænkningens forslag, der går ud på at støtte privat initiativ til fremme og igangsættelse af arbejde og herunder i særdeleshed de arbejder, der øger vinterbeskæftigelsen uden at genere sommerbeskæftigelsen. København, d. 8. december Poul Karlshøj.

16 A. Beskrivelse af problemet. I. Arbejdsløshedsøernes geografiske placering. Ved arbejdsløshedsøer forstås i nærværende redegørelse sådanne geografiske områder, som mere varigt - set over nogle år - er præget af en særlig høj ledighed. Problemet foreligger for tiden langt overvejende i Jylland, og man har her set bort fra de ganske få områder uden for Jylland, hvor der kan påvises lignende tendenser til varig høj ledighed. Ved den nærmere påvisning af hvor arbejdsløshedsøerne er beliggende, har man for det foreliggende formål valgt at benytte arbejdsløshedsstatistikkens oplysninger om ledigheden (de såkaldte reducerede tal) indenfor arbejdsmændenes arbejdsløshedskasse for de enkelte kommuner i løbet af de senest forløbne 36 måneder *). Ud fra dette materiale når man til, at arbejdsløshedsøerne navnlig findes i den nordlige og østlige del af Jylland. Til de større byer, som ud fra det nævnte materiale i første række kan betegnes som arbejdsløshedsøer, hører Ålborg- Nørresundby (omend kun i mindre grad Nørresundby), Randers, Horsens, Vejle, Silkeborg og Hjørring. Landkommuner med størst ledighed blandt arbejdsmændene findes fortrinsvis i Ålborg og Hjørring amter, men også i Thisted amt og visse områder længere mod syd og øst. Ved det praktiske arbejde med nedbringelse af ledigheden i arbejdsløshedsøområderne vil det være hensigtsmæssigt mere præcist at kunne angive hvilke kommuner, der i særlig grad bør henregnes til arbejdsløshedsøerne, og hvor man bør overveje i første instans at sætte bestræbelser for mindskelse af ledigheden ind. I bilag 1 er der anstillet nogle betragtninger over dette spørgsmål og peget på de kommuner, som herved kunne komme på tale. På grundlag af de i dette bilag anstillede betragtninger og det som underbilag gengivne materiale er man nået til det resultat, at man i første omgang bør koncentrere sig om: byer, der i 3-årsperioden Vio % 1954 gennemsnitlig havde 12 % ledighed og derover, og som desuden i sommerhalvårene gennemsnitlig havde mindst 6 % ledighed, samt *) Jfr. herved bilag 1, samt de som bilag 5. og 6. gengivne kort.

17 17 landkommuner, der i 1951/54 gennemsnitlig havde 18 % ledighed og derover og mindst 20 ledige, og som tillige i sommerhalvårene havde mindst 6 % ledighed. Som fremhævet i bilag 1 har man her anvendt de reducerede tal for medlemmer af arbejdsmændenes arbejdsløshedskasse. Som det ses af underbilagene II og III til bilag 1 vil herved følgende kommuner i første omgang blive henregnet til arbejdsløshedsøerne: Byer: 1. Silkeborg 2. Hjørring 3. Randers 4. Ålborg 5. Horsens 6. Vejle Landkommuner: 1. Jetsmark 2. Hals 3. Hadsund 4. Sdr. & Ndr. Kongerslev-Komdrup 5. Lovns-Aistrup 6. Vedsted 7. Saltum-Hune 8. Astrup-St. Arden 9. Børglum-Furreby Amt: Hjørring Ålborg Ålborg Ålborg Ålborg Hjørring Hjørring Ålborg Hjørring De anførte kriterier for udvælgelsen er ret vilkårlige, og det anvendte statistiske materiale er - som omtalt i bilag 1 - på flere måder behæftet med fejlmuligheder. Forholdene kan iøvrigt hurtigt ændre sig så stærkt, at man indenfor en kort frist kan nå til en anden opfattelse af, hvilke enkelte byer og landkommuner, der i særlig grad bør betegnes som arbejdsløshedsøer. Udvalget af kommuner bør derfor underkastes en løbende justering foretaget med forholdsvis korte mellemrum. Også ud fra andre synspunkter må det være betænkeligt at indsnævre de praktiske foranstaltninger på det heromhandlede felt til at gælde et fikseret lille udsnit af kommuner. Således vil det jo ikke være rimeligt at udelukke kommuner, der er hårdt ramt af ledighed - omend knapt så hårdt som de i prioritetsgruppe 1 udskilte - og som selv ønsker at gøre en effektiv indsats mod den lokale ledighed, fra at komme med ind under den aktion, som nu bør sættes ind over en bred front overfor hele problemet om arbejdsløshedsøerne. Endvidere er det langt fra givet, at foranstaltninger til fremme af produktiv beskæftigelse for de ledige i arbejdsløshedsøerne bør iværksættes netop i de foran angivne kommuner med den højeste ledighedsprocent. Det følger allerede af det ovenfor anførte om vilkårligheden i den foretagne afgrænsning af de kommuner, der karakteriseres som arbejdsløshedsøer, at det er vanskeligt at give et nøjagtigt svar på spørgsmålet om, hvor mange personer, det gælder om at bringe i beskæftigelse, før problemet om de særlige arbejdsløshedsøer kan anses for tilfredsstillende løst. I de ovenfor nævnte 15 byer og landkommuner i Jylland har der i den omtalte 3-årsperiode i gennemsnit været ca arbejdsløshedsforsikrede arbejdsmænd og heraf har gennemsnitlig ca eller ca. 15 % været ledige.

18 18 Det er dog meget vanskeligt at afgøre, hvor mange af disse ledige det ud fra arbejdsmarkedsmæssige synspunkter er betimeligt at søge overflyttet til andre områder eller bragt i beskæftigelse på stedet ved iværksættelse af særlige foranstaltninger. Der kan her kun være tale om grove og vejledende skøn. Hvis man imidlertid tænker sig ledigheden i de 15 udvalgte kommuner bragt ned fra ca. 15 % til ca. 10 % - hvilket nogenlunde svarer til den gennemsnitlige ledighed i hele Jylland i samme periode - betyder det, at der skal overflyttes eller tilvejebringes beskæftigelse for knap 1000 mand. Som nævnt ligger der imidlertid en del vilkårlighed i udvælgelsen af de omtalte 15 by- og landkommuner i Jylland, og man kan ikke i sine bestræbelser på at udjævne skævhederne i ledighedens geografiske fordeling blive stående ved dette udvalg. Tænkes ledigheden i alle by- og landkommuner i Jylland, hvor den er over 10 %, bragt ned til 10 %, vil dette betyde en nedgang i ledigheden på ca De nævnte tal gælder imidlertid udelukkende for arbejdsløshedsforsikrede arbejdsmænd, og det må tages i betragtning, at ledigheden for de øvrige arbejdsløshedsforsikrede også er ujævnt fordelt over de enkelte områder omend ikke så udpræget som for arbejdsmændenes vedkommende. Hertil kommer, at der her er anvendt reducerede ledighedstal, og at disse - hvori ikke er medregnet ledige, der på opgørelsesdagen har haft uafbrudt ledighedsperiode på 6 dage og derunder, ledige over 60 år, særlig langvarigt ledige, medlemmer der har jordbrug eller andet bierhverv m. m. - formentlig ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang giver udtryk for det overskud af arbejdskraft, der findes pågældende sted. Tager man hensyn til disse forhold, når man til et noget højere tal end det sidst nævnte tal på mand. Uanset hvor strenge krav man stiller om udjævning af de geografiske ujævnheder i ledigheden, vil opgaven på længere sigt dog være af relativt begrænset omfang og i det højeste dreje sig om at omflytte eller tilvejebringe lokal beskæftigelse for nogle få tusinde mand. II. Årsagerne til arbejdsløshedsøernes opståen. Forskellen i ledighedsniveauet indenfor de forskellige dele af landet gør sig langt kraftigere gældende for arbejdsmændene end for de øvrige arbejdere. Når man vil belyse årsagerne til, at der findes arbejdsløshedsøer, er det af største vigtighed at have opmærksomheden fæstnet ved sammenhængen med problemet om den særlig høje ledighed blandt arbejdsmændene. Uden dette problem om et for hele landet for stort antal arbejdsmænd, ville der næppe foreligge noget problem om arbejdsløshedsøer af betydning. At der i perioden efter 1945 alt i alt har været høj ledighed blandt arbejdsmændene hænger bl. a. sammen med de ekstraordinært gunstige beskæftigelsesforhold for ufaglært arbejdskraft under den 2. verdenskrig, der har medvirket til, at et større antal end normalt af de unge ikke kom i lære, men søgte umiddelbart over i de relativt godt betalte ekstraordinære beskæftigelsesfelter for ufaglærte; det har desuden spillet en rolle, at læremestrene i denne periode var tilbageholdende med lærlingeantagelser. Af-

19 19 gangen fra landbruget har også været af betydning for den høje ledighed blandt arbejdsmændene. Når arbejdsløshedsøerne i langt overvejende grad er beliggende i Nordjylland hænger det bl. a. sammen med, at der under krigen opstod særlig store ekstraordinære beskæftigelsesmuligheder for de ufaglærte i disse egne, således at den normale ret betydelige - af nedgangen i landbrugets beskæftigelse betingede - bortvandring til andre områder af landet hæmmedes i væsentlig grad. Bortfaldet af disse ekstraordinære beskæftigelsesmuligheder i årene umiddelbart efter ophøret af 2. verdenskrig bliver vel mere end opvejet af en stigning i beskæftigelsen indenfor de øvrige byerhverv - de foreliggende oplysninger tyder på, at udvidelsen af.erhvervslivet i Nordjylland næppe har været mindre end i de øvrige landsdele - men da der samtidig indtræder en relativ stærk nedgang i beskæftigelsen ved landbruget, forøges beskæftigelsesmulighederne indenfor landsdelen som helhed, ikke i tilstrækkeligt omfang, således at en betydelig del af arbejdsstyrken bliver ubeskæftiget. Der har derfor efter 1945 påny været en betydelig nettobortvandring fra Nordjylland. Men bortvandringen har af forskellige grunde ikke været kraftig nok. Med den givne normale vækst i landsdelenes bymæssige erhverv og med den givne afgang af arbejdskraft fra landbruget, har der været et så betydeligt behov for nettobortvandring, at man vanskeligt kunne tænke sig dette vandringsbehov dækket på kortere frist netop i den periode, der her er tale om, årene , hvor alt i alt ret betydelige boligvanskeligheder har sat bremse på vandringernes omfang. Blandt de faktorer, der kan have virket i retning af at bringe vandringerne ned under det meget betydelige niveau, som svarer til behovet, må iøvrigt også nævnes arbejdsløshedsforsikringssystemet *). For andre områder, navnlig de tidligere nævnte byer udenfor Nordjylland, har krigstidens særlige forhold i forbindelse med nedgangen i landbrugets beskæftigelse ikke spillet en tilsvarende direkte rolle, og det er her primært andre faktorer, der ligger bag den manglende tilpasning mellem erhvervslivets vækst og vandringen af arbejdskraft til og fra andre områder; for visse af byerne hænger ledighedsproblemet således utvivlsomt for en del sammen med, at visse industrier har måttet indskrænke virksomheden på grund af den øgede konkurrence, som er fulgt med liberalisering af udenrigshandlen. Den nærmere årsagssammenhæng lader sig iøvrigt ikke fastslå uden iværksættelse af dyberegående undersøgelser. Arbejdsministeriet iværksatte i 1949 nogle konkrete undersøgelser vedrørende årsagerne til arbejdsløshedsø-problemet, idet udsendte tjenestemænd indenfor nogle udvalgte lokalområder foretog nærmere studier af problemet. Resultaterne *) Jfr. herved kommissionens rapport om overvejelser vedr. bevægeligheden på arbejdsmarkedet, navnlig kapitlerne V og XI vedr. arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning, hvoraf uddrag er gengivet i bilag 4 til nærværende betænkning. 2*

20 -20 af de stedfundne undersøgelser fremgår af en redegørelse af , der gengive's som bilag 2 til nærværende betænkning. Det fremgår af denne redegørelse bl. a., at visse af de områder, man i perioden efter 1945 vil betegne ^som arbejdsløshedsøer, også havde præg heraf i årene forud for 2. verdenskrig. Så vidt man kan skønne, har' Nordjylland imidlertid ikke i 30'erne været præget af et betragteligt meget højere ledighedsniveau, set over længere sigt, end det "øvrige land. Under den underbeskæftigelse, som var karakteristisk for den danske økonomi i 1930'erne, fandtes der i det hele taget ikke et arbejdsløshedsøprbblem, der kan sidestilles med det, der har foreligget i årene efter Underbeskæftigelsen i 1930'erne var ujævnt fordelt over landet, men kunne ikke give anledning til praktiske overvejelser om en udligning. Hovedspørgsmålet var dengang at hæve det totale beskæftigelsesniveau, og den stedlige bevægelighed var på daværende tidspunkt utvivlsomt tilstrækkelig i forhold til de da foreliggende behov. I årene efter 1945, der alt i alt er karakteriseret af langt højere efterspørgsel efter arbejdskraft for landet som helhed, antager spørgsmålet om arbejdsløshedsøer en ganske anden karakter. En udligning af stedlige forskelle i beskæftigelsesgraden kan nu eventuelt bringe det samlede beskæftigelsesniveau endnu højere op, og den stedlige bevægelighed er i denne periode væsentlig begrænset ikke mindst på grund af den almindelige boligknaphed; der er derfor behov for praktiske overvejelser, bl. a. om hvordan man kan forøge den stedlige bevægelighed eller træffe andre foranstaltninger med tilsvarende virkning. Det følger af de ovenfor fremsatte bemærkninger, at man ved overvejelser af de herhen hørende problemer må skelne mellem byer og landkommuner. Når en del landkommuner, navnlig i Nordjylland, har høj ledighed, hænger dette i første række sammen med, at arbejdskraft, der forlader landbruget, ikke hurtigt nok forlader hjemstedet og begiver sig til de (bymæssige) områder, navnlig på øerne, hvor der er beskæftigelsesmuligheder. I de til arbejdsløshedsøerne henhørende landkommuner er årsagen til den høje ledighed altså primært et for ringe bortvandringsomfang eller -tempo. De byer i Nordjylland og andre dele af Jylland, som er præget af særlig høj ledighed, må snarere siges at have for stor tilgang respektive for lille bortvandring i forhold til de lokale beskæftigelsesmuligheder. Det er i denne forbindelse interessant at fremhæve, at f. eks. Ålborg by i årene før 1939 havde en ret betydelig årlig nettotilvækst hidrørende fra indenlandske vandringer (ikke mindst indvandrede fra de nordjydske landkommuner). I besættelsesperioden stiger nettotilflytningen til Ålborg by ret stærkt, men i perioden efter 1945 har der ikke været nettotilvandring (men en ganske ringe nettobortvandring). Heri ligger en ret kraftig tendens til, at vandringsstrømmen automatisk tilvejebringer en tilpasning mellem arbejdsstyrke og beskæftigelsesmuligheder. Tilpasningen sker blot ikke i det ønskelige omfang og tempo.

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Under henvisning til tjenestemandsregulativets 32, stk. 1, er følgende aftale om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget A klagede over, at landbrugsministeren havde ændret hidtidig praksis ved som landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget at udpege en person,

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

DE STORE FØDSELSÅRGANGE

DE STORE FØDSELSÅRGANGE BETÆNKNING VEDRØRENDE DE STORE FØDSELSÅRGANGE med særligt henblik på uddannelsesproblemet AFGIVET AF DEN AF ARBEJDS- OG BOLIG- MINISTERIET I DECEMBER 1949 NEDSATTE ARBEJDSMARKEDSKOMMISSION BETÆNKNING NR.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Fyldestgørende grund til at forlade sit arbejde efter arbejdsløshedsforsikringsloven Rettet henvendelse til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen i en sag om ikendelse af 5 ugers karantæne efter arbejdsløshedsforsikringsloven

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp

Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Praksisændring ved udmåling af kontanthjælp Forespurgt socialministeriet, om ministeriet ville udsende en vejledning til kommunerne om, hvorledes kommunerne skulle forholde sig med hensyn til udmåling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Flyttehjælp efter bistandslovens 47

Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Flyttehjælp efter bistandslovens 47 Udtalt, at en kommunes anmodning om samtykke fra en anden kommune til flytning efter bistandslovens 47 var udtryk for, at den anmodende kommune var indstillet på at

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister Bilag 1 Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister 26 YRKESCIRKULATION BLANDT JURISTER Af byretsdommer MAGNÚS THORODDSEN, Reykjavik I. Når man tager i betragtning at dette forhandlingsemne kun

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8 Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN for Orø sogns menighedsråd Forretningsorden, 7. april 2009 1 af 8 FORRETNINGSORDEN for menighedsråd Marginalteksten henviser til: ML: AP: Bekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

BESKÆFTIGELSENS SÆSON SVINGNINGER

BESKÆFTIGELSENS SÆSON SVINGNINGER BETÆNKNING VEDRØRENDE BESKÆFTIGELSENS SÆSON SVINGNINGER AFGIVET AF DEN AF ARBEJDS- OG BOLIG- MINISTERIET I DECEMBER 1949 NEDSATTE ARB EJDSMARKEDSKOMMISSION J, H. SCHULTZ A/S U N 17 E R S IT E T S - B O

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland

Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Arbejdsløshedsdagpenge under job-søgning i andet EFland Under visse betingelser kan ret til arbejdsløshedsdagpenge bevares under jobsøgning i et andet EF-land. FOB nr. 84.27 Fundet det meget beklageligt,

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed

Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed Fradrag i arbejdsløshedsdagpenge for nærradiovirksomhed Henstillet til Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen at genoptage en sag om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge som følge af beskæftigelse med produktion

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud,

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud, Pkt.nr. 13 Lejerbo, Hvidovre Harmonisering af huslejen. 299913 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, Enten (revurdering) 1.. at sagen forelægges Økonomiudvalg

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 16. december 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

"Henvisning til landsret"

Henvisning til landsret Danmarks Skatteadvokater Grundloven 61. Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes. 62. Retsplejen skal stedse holdes adskilt fra forvaltningen.

Læs mere

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Henstillet til ministeriet for skatter og afgifter, at ministeriet - i forbindelse med anden ændring af registreringsafgiftsloven - søger tilvejebragt en

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Brændselshjælp til pensionister

Brændselshjælp til pensionister Brændselshjælp til pensionister Udtalt over for social- og sundhedsforvaltningen i Brande kommune, at en afgørelse om ydelse af personligt tillæg (til folkepension) til brændselshjælp hvilede på et urigtigt

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet

Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Habilitetsspørgsmål i forbindelse med behandling af klagesag i fiskeriministeriet Fundet det beklageligt, at departementschefen og en fuldmægtig i fiskeriministeriet, der havde deltaget i behandlingen

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere