ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND"

Transkript

1 BETÆNKNING VEDRØRENDE ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND AFGIVET AF DEN AF ARBEJDS- OG BOLIG- MINISTERIET I DECEMBER 1949 NEDSATTE ARBEJDSMARK EDSKOMMISION

2 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN

3 1 Arbeidsmarkedskommissionen blev i december 1949 nedsat af regeringen efter forhandling med De samvirkende Fagforbund, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Dansk Arbejdsgiverforening og Industrirådet. Kommissionen har til opgave at undersøge forholdene på arbejdsmarkedet, behandle de til enhver tid eksisterende beskæftigelsesproblemer og udarbejde forslag til løsning af disse. (Jfr. iøvrigt det for kommissionen fastsatte kommissorium, der er aftrykt som bilag 1 til kommissionens rapport om overvejelser vedr. bevægeligheden på arbejdsmarkedet). Kommissionen har ved nærværende betænknings afgivelse følgende sammensætning: Formand: departementschef Axel Skaks. Forbundsformand Eiler Jensen Sekretær Johs. Berg udpeget af De samvirkende Fagforbund. Næstformand Niels Christensen Sekretær Carl P. Jensen, udpeget af Byggefagenes Landssammenslutning. Forretningsfører Vilh. Rasmussen, udpeget af Dansk Arbejdsmandsforbund. Kontorchef J. Paldam, udpeget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Fabrikant Hans L. Larsen Civilingeniør, fabrikant H. Johansen udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening. Direktør P. Christiansen Murermester Rasmus Sørensen, udpeget af Håndværksrådet. Godsejer Th. Junker, udpeget af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger. Direktør P. Wonsild, udpeget af Industrirådet. Gårdejer P. Karishøj, udpeget af Landbrugsrådet. Husmand J. Chr. Andreasen, udpeget af De samvirkende danske Husmandsforeninger. Direktør Otto Müller, udpeget af handelsministeriet. Sekretariatschef Erik Ib Schmidt, udpeget af finansministeriet. Kontorchef M. Olufsen, udpeget af økonomi- og arbejdsministeriet. Arbejdsdirektør Korsgaard, arbejdsdirektoratet. Kontorchef, lektor K. Vedel-Petersen, Centralarbejdsanvisningskontoret. Professor Jørgen S. Dich, Århus universitet. Professor, dr. polit. F. Zeuthen, Københavns universitet.

4 Desuden deltager kontorchef H. N. Skade i kommissionens forhandlinger som tilforordnet fra Det statistiske Departement. Kommissionen har indtil udgangen af 1954 offentliggjort: Rapport om overvejelser vedr. bevægeligheden på arbejdsmarkedet. København Betænkning om virkningerne af en arbejdstidsnedsættelse i Danmark. København Betænkning vedr. beskæftigelsens sæsonsvingninger. København 1953.

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 7 Resumé 9 Mindretalsbetænkning afgivet af landbrugsrådets repræsentant i komissionen, gårdejer Poul Karishøj 14 Hovedafsnit A. Beskrivelse af problemet - 16 Kapitel I. Arbejdsløshedsøernes geografiske placering 16 Kapitel II. Årsagerne til arbejdsløshedsøernes opståen 18 Hovedafsnit B. Foranstaltninger til nedbringelse af ledigheden i arbejdsløshedsøerne Kapitel III. Almindelige bemærkninger om de forskellige grupper af mulige foranstaltninger 22 Kapitel IV. Fremme af arbejdskraftens overflytning til andre egne Anvisning til offentlige arbejder og til det private erhvervsliv i andre områder Rejse- og flyttetilskud Boligspørgsmålet 28 Kapitel V. Fremme af beskæftigelsen inden for arbejdsløshed sø-området Foranstaltninger til fremme af beskæftigelsen inden for industri og håndværk m. v Foranstaltninger til fremme af beskæftigelsen ved arbejder for landbrug m. v 38 Kapitel VI. Uddannelsesmæssige foranstaltninger Statens arbejdsmandskursus Støtte til uddannelse af de unge i arbejdsløshedsøerne 44 Kapitel VII. Mindskelse af beskæftigelsens sæsonsvingninger 45 - Kapitel VIII. Afsluttende bemærkninger 47 Bilag: 1. Notat af vedrørende udvælgelse af jyske kommuner med særlig høj ledighed.: Referat af af de af arbejdsdepartementet foretagne undersøgelser vedrørende de særlig ledighedsramte områder i landet Beskæftigelse af arbejdsløse i stats- og kommunale virksomheder Uddrag af kommissionens rapport om overvejelser vedrørende bevægeligheden på arbejdsmarkedet Kort over udvalgte jyske kommuner med særlig høj ledighedsprocent 6. Kort over nordjyske landkommuner udvisende sammenhængen mellem høj- og lavledighedsområder

6

7 Forord. I det oprindelige for kommissionen fastsatte kommissorium henvises til spørgsmålet om de såkaldte arbejdsløshedsøer, og i henhold hertil har kommissionen i forskellige forbindelser været inde på dette spørgsmål. Ved skrivelse af 12. januar d. å. anmodede regeringen kommissionen om for indeværende år bl. a. særligt at optage til overvejelse spørgsmålet om de muligheder, der foreligger for på kortere og længere sigt specielt at bekæmpe arbejdsløsheden indenfor de såkaldte arbejdsløshedsøer. I løbet af sommeren 1954 udarbejdede professor Jørgen S. Dich herefter et»promemoria vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse af arbejdsløsheden i de såkaldte arbejdsløshedsøer«. Det i september d. å. indgåede politiske forlig rummede en bestemmelse om, at overvejelserne vedrørende løsning af de såkaldte arbejdsløshedsøers særlige beskæftigelsesproblemer fremskyndes, og regeringen har derpå anmodet kommissionen om mest muligt at fremme arbejdet med dette spørgsmål, således at der endnu inden udgangen af indeværende år fra kommissionen kan afgives et materiale som grundlag for regeringens videre behandling af sagen. Spørgsmålet har herefter været drøftet på en række møder i kommissionen i oktober og november måned d. å., og kommissionen fremlægger hermed en redegørelse for resultatet af sine overvejelser. Et medlem af kommissionen, gårdejer P. Karishøj, har ikke kunnet tiltræde redegørelsen i dens nuværende udformning, men har afgivet den side 14 gengivne mindretalsudtalelse. København, i december /. Chr. Andreasen Johs. Berg N. Christensen Jørgen S. Dich Carl P. Jensen Eiler Jensen Th. Junker Hans L. Larsen Otto Müller P. Christiansen H. Johansen M. Olufsen J. Paldam Vilh. Rasmussen Erik Ib Schmidt Axel Skalts formand Rasmus Sørensen K. Vedel-P eter sen P. Wonsild F. Zeuthen G. Coin P. Kirstein

8

9 Resumé af Redegørelse vedr. arbejdsløshedsøerne i Jylland. A. 1. Arbejdsløshedsøerne, hvorved forstås sådanne geografiske områder, som mere varigt - set over nogle år - er præget af en særlig høj ledighed, er i vidt-» omfang koncentreret til Ålborg og Hjørring amter, navnlig for landkommunernes vedkommende; der findes dog uden for disse amter en del større byer, nemlig Randers, Horsens, Vejle og Silkeborg, der må karakteriseres som arbejdsløshedsøer. Man har i redegørelsen afgrænset ialt 6 bykommuner og 9 landkommuner som arbejdsløshedsøer. Det må imidlertid understreges, at denne afgrænsning er ret vilkårlig, og at man i det videre arbejde med at udjævne skævhederne i ledighedens geografiske fordeling ikke kan blive stående ved dette udvalg. 2. Det er ikke muligt at angive nogen generel årsag til arbejdsløshedsøernes opståen. Navnlig for landkommunerne i Ålborg og Hjørring amter har det spillet en rolle, at der på grund af krigstidens ekstraordinære arbejder på egnen blev fastholdt arbejdskraft, som senere - efter disse arbejders bortfald - har haft vanskeligt ved at bortvandre, og at der samtidig er indtrådt en betydelig nedgang i landbrugets beskæftigelse. En række andre faktorer - forskellige fra egn til egn - har imidlertid medvirket til arbejdsløshedsøernes opståen. B. Bestræbelserne på at løse arbejdsløshedsøernes særlige beskæftigelsesproblemer må tage sigte på dels 1) at fremme bortflytningen af arbejdskraft fra arbejdsløshedsøerne, dels 2) at fremme beskæftigelsen i de arbejdsløshedsramte egne. Det må understreges, at alle de nedenfor nævnte forslag bygger på det princip, at der indføres særforanstaltninger for personer bosiddende i bestemte områder, in casu personer fra arbejdsløshedsøerne. Det er endvidere kommissionens principielle opfattelse, at man, i det omfang flytning til beskæftigelse i andre områder af landet ikke skønnes gennemførlig eller hensigtsmæssigt, primært må tilstræbe varigt at øge den produktive beskæftigelse på stedet. Derimod bør sådanne offent-

10 v - lo lige og offentligt støttede arbejder, som f. eks. landvindings- og grundforbedringsarbejder og egentlige beskæftigelsesforanstaltninger, der kun i ret begrænset udstrækning giver basis for en varig forøgelse af beskæftigelsen, så vidt muligt kun anvendes i en overgangsperiode. Foranstaltninger til fremme af arbejdskraftens stedlige bevægelighed - hvad enten der bliver tale om daglige rejser til og fra arbejdsstedet eller bortvandring til andre egne - vil navnlig komme på tale for landkommunernes vedkommende, medens foranstaltninger til fremme af varig produktiv beskæftigelse på stedet i første række vil få betydning for visse af de nævnte byer. Der fremsættes i redegørelsen følgende forslag: Ad 1) 1. a. Det anbefales, at det pålægges de enkelte styrelser at stille et efter nærmere aftale med økonomi- og arbejdsministeriet fastsat antal pladser ved bygge- og anlægsarbejder samt andre arbejder, der udføres af staten, til rådighed for personer fra arbejdsløshedsøerne. Økonomi- og arbejdsministeriet bør desuden ved forhandling med entreprenørforeningen søge at formidle en lignende overflytning af arbejdskraft til beskæftigelse ved offentlige eller offentligt støttede bygge- og anlægsarbejder, der gennemføres ved entreprenører. Der bør ved den praktiske gennemførelse af disse overflytningsordninger rundt omkring i de forskellige lokalområder søges bistand hos Dansk Arbejdsgiverforening, De samvirkende Fagforbund, Dansk Arbejdsmandsforbund og Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger. b. Det anbefales, at økonomi- og arbejdsministeriet drager omsorg for, at der regelmæssigt udsendes oversigter over arbejdssøgende i arbejdsløshedsøerne indeholdende oplysninger om pågældende arbejderes alder, uddannelse eller speciale og kvalifikationer iøvrigt, dels til de øvrige arbejdsanvisningskontorer i landet, dels til sådanne større virksomheder, som har behov for yderligere arbejdskraft. 2. a. Det anbefales til overvejelse at etablere en ordning, hvorefter der kan ydes tilskud til dækning af udgifter ved daglige rejser til og fra arbejdsstedet. b. Under hensyn til de beskæftigelsesmæssige vanskeligheder, der bl. a. findes indenfor landbruget, bør det overvejes, om der kan være anledning til i et vist omfang at udvide pligten *) for ledige fra arbejdsløshedsøerne til at overtage anvist arbejde uden for de pågældendes hjemsted. 3. a. Det anbefales, at de ændrede regler om boliganvisning i det i foråret 1954 fremsatte forslag til lov om boligforholdene ophøjes til lov, således at boliganvis- *) Jfr. herved arbejdsløshedskøens 17, stk. 1, nr. 10.

11 11 ningsudvalgene fremtidig ikke kan stille krav om en vis tids forudgående ophold i kommunen som betingelse for at blive godkendt som lejlighedssøgende. b. Det anbefales, at statslånsmyndighederne henstiller til de sociale boligforeninger og -selskaber i forståelse med arbejdsanvisningskontorerne at indstille lejlighedssøgende tilflyttede fra arbejdsløshedsøerne til udvalgenes godkendelse. 4. a. Det anbefales, at boligministeriet ved udvælgelsen af projekter til bevilling af et statslån tager særligt hensyn til de kommuner, hvor behovet for tilgang af ny arbejdskraft skaber særlige problemer. b. Det anbefales endvidere, at boligministeriet i sådanne særlige tilfælde efter forudgående forhandling med vedkommende kommune og bygherre i forbindelse med ydelse af statslånet gør det til et vilkår, at et vist antal lejligheder forbeholdes de tilflyttende arbejdssøg'endé. 5. Det anbefales, at de i kap. XXIV i det i foråret 1954 fremsatte forslag til lov om boligforholdene anført bestemmelser om støtte til byggeri m. m. for ungdommen ophøjes til lov., 6. Kommissionen nærer meget stærke betænkeligheder ved at anbefale en generel huslejetilskudsordning, men vil dog pege på, at der måske kan være grundlag for at etablere en mere begrænset ordning, f. eks. således, at økonomi- og arbejdsministeriet får stillet et mindre beløb til rådighed for ydelse af huslejetilskud for en begrænset periode til personer fra arbejdsløshedsøerne i særlige tilfælde, hvor huslejen forøges meget væsentligt ved flytningen. Ad 2) 7. a. Det anbefales, at handelsministeriet ved administrationen af lov nr. 212 af om udlån til visse industrivirksomheder og ved administrationen af bestemmelserne i såvel kapitel I som i kapitel II i lov nr. 306 af om fremme af danske erhvervsinteresser i videst muligt omfang fremmer investeringer, hvis gennemførelse har direkte beskæftigelsesmæssig betydning for arbejdsløshedsøerne., Det anbefales endvidere, at der tilvejebringes hjemmel til for arbejdsløshedsøernes vedkommende at fastsætte lavere rente og længere afdragsperiode samt lempe kravene om den fornødne egenkapital, alt for så vidt der ikke herved påføres bestående virksomheder af tilsvarende art en urimelig konkurrence. Mulighederne for lån til finansiering af driften bør overvejes.

12 12 b. Det anbefales, at fiskeriministeriet på samme måde ved administrationen af lov nr. 98 af om udlån til afsætningsvirksomheder m.v. inden for fiskerierhvervet i størst muligt omfang fremmer låneandragender, hvis imødekommelse har beskæftigelsesmæssig betydning for arbejdsløshedsøerne, samt at der herudover tilvejebringes hjemmel til for disse områders vedkommende at lempe udlåns vilkårene. 8. Det anbefales, at der tilvejebringes hjemmel for, at der kan fastsættes lempeligere rente- og afdragsvilkår for lån til opførelse af industri- og værkstedshuse i arbejdsløshedsøerne. 9. a. Det anbefales, at staten støtter det arbejde, der på privat initiativ er igangsat med henblik på udøvelse af ojplysningsvirksomhed i lokaliseringsspørsmål både med fremskaffelse af oplysninger og eventuelt med finansiel bistand og søger dette arbejde fremmet mest muligt. b. Det anbefales,, at regeringen foranlediger udstedt påbud om, at de enkelte styrelser før endelig afgørelse træffes med hensyn til placering af offentlige virksomheder og institutioner (f. eks. undervisningsanstalter og forskellige virksomheder under militæret, jernbaner, postvæsenet etc.) skal indhente en udtalelse over sagen fra økonomi- og arbejdsministeriet og/eller boligministeriet vedrørende den ud fra beskæftigelsesmæssige synspunkter mest hensigtsmæssige placering af pågældende virksomhed eller institution. Endvidere anbefales, at det pålægges de enkelte styrelser fortrinsvis at afgive større ordrer på investerings- og forbrugsvarer (f. eks. skibe, maskiner, apparater etc.) til virksomheder beliggende i arbejdsløshedsøerne, hvor en sådan fortrinsstilling ikke er uforenelig med iøvrigt foreliggende hensyn, herunder navnlig, at levering kan ske til konkurrencedygtige priser. 10. a. Det anbefales, at landbrugsministeriet og statens landvindingsudvalg fremmer egnede projekter til landvinding i arbejdsløshedsøerne mest muligt, herunder efter foretagen undersøgelse af områdets betydning for fiskeriet overvejer mulighederne for at tage initiativet til iværksættelse af landvindingsarbejder på søterritoriet. b. Det anbefales endvidere, at økonomi- og arbejdsministeriet, for så vidt angår landvindingsarbejder i arbejdsløshedsøerne, gennemfører en udvidet praksis med hensyn til ydelse af supplerende tilskud i henhold til beskæftigelsesloven. 11. Det anbefales, at der gennemføres en ordning, hvorefter der efter indstilling alene af vedkommende offentlige arbejdsanvisningskontor i hvert enkelt til-

13 13 fælde kan ydes 50 % tilskud til grundforbedringsarbejder, hvorved beskæftiges arbejdere fra arbejdsløshedsøerne samt at der for arbejdsløshedsøernes vedkommende tilvejebringes mulighed for i henhold til grundforbedringsloven at yde tilskud til dækning af projekteringsudgifter på det vilkår, at tilskudet, for så vidt det pågældende grundforbedringsarbejde senere bringes til udførelse med støtte i henhold til loven, fradrages i det samlede tilskud. 12. Det anbefales, at økonomi- og arbejdsministeriet søger at iværksætte moseundersøgelser svarende til dem, der er gennemført i Hjørring og Ålborg amter, i de andre arbejdsløshedsøer, og a* ministeriet i samarbejde med bl. a. Det danske Hedeselskab og lokale myndigheder søger at skabe et initiativ til udnyttelse af de beskæftigelsesmuligheder, der ligger i kultivering af afgravede tørvearealer. 13. Det anbefales, at landbrugsministeriet for så vidt angår arbejdsløshedsøerne gennemfører en forhøjelse af tilskudet til fredskovsplantager og tilskudet til plantningsforeninger til indkøb af planter, samt at det overvejes at tilvejebringe en forbedret tilskudsordning for småplantninger. 14. Det anbefales, at der på Statens Arbejdsmandskursus uden for den egentlige vinterperiode reserveres pladser til arbejdsmænd fra arbejdsløshedsøerne i det omfang, der konstateres et behov for kursusundervisning i disse områder. Kommissionen anbefaler endvidere, at der gives de unge fra arbejdsløshedsøerne større muligheder for videregående faglig uddannelse, f. eks. uddannelse til maskinister, radiotelegrafistuddannelsen, teknikumuddannelsen, ved i større omfang at placere undervisningsanstalter, der meddeler sådan undervisning, i arbejdsløshedsøerne. 15. Det henstilles til økonomi- og arbejdsministeren, at spørgsmålet om beskæftigelse af arbejdskraft fra arbejdsløshedsøerne i de svenske skove i vintersæsonen tages op til fornyet overvejelse. Det må afslutningsvis fremhæves, at de her foreliggende problemer ikke vil kunne løses i kraft af de ovenfor anførte foranstaltninger uden et stærkt lokalt initiativ, der bør fremmes ved oprettelse af lokale udvalg. Det er desuden overordentlig vigtigt at få sikret en passende organisering af samvirket mellem lokal og central indsats i forbindelse med gennemførelsen af de her stillede forslag, jfr. herved kapitel VIII. Også i denne forbindelse vil bistand fra de store arbejder-, arbejdsgiver- og erhvervssammenslutninger (jfr. pkt. 1. a. ovenfor) være af betydning.

14 Mindretalsbetænkning afgivet af landbrugsrådets repræsentant i kommissionen, gårdejer Poul Karishøj. Et mindretal, gårdejer Poul Karishøj, kan ikke tiltræde betænkningen. Mindretallet finder det yderst betænkeligt, at der foreslås overflytning af arbejdskraft fra een egn til en anden, bl. a. ved at der gives fortrinsstilling til arbejde, bolig og stillinger frem for hjemmehørende arbejds- og boligsøgende og frygter ligeledes, at den foreslåede ordning vil fremskynde den igangværende vandring af arbejdskraft fra landet mod byen. Mindretallet finder, at det system, hvorefter arbejdsløshedsøerne udpeges, virker for tilfældigt. En gennemgang af ledighedsforholdene i de nordjyske amter viser, at områder med høj beskæftigelse og områder med lav beskæftigelse er stærkt opblandet mellem hinanden. Således findes kommuner med omkring ved og under 1 % ledighed side om side med kommuner, der er udpeget som arbejdsløshedsø, jfr. de som bilag 5 og 6 gengivne kort. Mindretallet finder det i det hele betænkeligt at vedtage en særlovgivning gældende for enkelte områder, og foreslår i stedet for, at der i alle kommuner sættes ind på at gøre arbejdskraften mere bevægelig inden for mere begrænsede områder, frem for en overflytning til andre egne og landsdele, bl. a. ved at pålægge arbejdsanvisningskontorerne at anvise arbejde i større områder end hidtil praktiseret, og foreslår i dette øjemed oprettet et samarbejde med de i forvejen nedsatte beskæftigelsesudvalg i kommunerne (jfr. lov nr. 169 af om iværksættelse af offentlige arbejder m. v. og beskættigelse af arbejdsløse) i stedet for som af flertallet foreslået oprettelse af nye udvalg. Mindretallet er vidende om, at der er et betydeligt udækket behov navnlig for fast arbejdskraft inden for landbruget i de nordjyske amter af såvel ugifte som gifte mænd såvel som kvinder, og må derfor finde, at omfattende arbejdsløshedsforanstaltninger i de travle årstider må anses for upåkrævet. Mindretallet er dog klar over, at der enkelte steder kan være et problem med betydelig ledighed. Efter mindretallets formening vil det dog kun undtagelsesvis være hensigtsmæssigt at iværksætte ekstraordinære offentlige beskæftigelsesarbejder i sådanne områder. Og hvis disse arbejder iværksættes, bør der kun gives adgang for gifte bosiddende arbejdere.

15 15 Mindretallet kan tiltræde de dele af flertalsbetænkningens forslag, der går ud på at støtte privat initiativ til fremme og igangsættelse af arbejde og herunder i særdeleshed de arbejder, der øger vinterbeskæftigelsen uden at genere sommerbeskæftigelsen. København, d. 8. december Poul Karlshøj.

16 A. Beskrivelse af problemet. I. Arbejdsløshedsøernes geografiske placering. Ved arbejdsløshedsøer forstås i nærværende redegørelse sådanne geografiske områder, som mere varigt - set over nogle år - er præget af en særlig høj ledighed. Problemet foreligger for tiden langt overvejende i Jylland, og man har her set bort fra de ganske få områder uden for Jylland, hvor der kan påvises lignende tendenser til varig høj ledighed. Ved den nærmere påvisning af hvor arbejdsløshedsøerne er beliggende, har man for det foreliggende formål valgt at benytte arbejdsløshedsstatistikkens oplysninger om ledigheden (de såkaldte reducerede tal) indenfor arbejdsmændenes arbejdsløshedskasse for de enkelte kommuner i løbet af de senest forløbne 36 måneder *). Ud fra dette materiale når man til, at arbejdsløshedsøerne navnlig findes i den nordlige og østlige del af Jylland. Til de større byer, som ud fra det nævnte materiale i første række kan betegnes som arbejdsløshedsøer, hører Ålborg- Nørresundby (omend kun i mindre grad Nørresundby), Randers, Horsens, Vejle, Silkeborg og Hjørring. Landkommuner med størst ledighed blandt arbejdsmændene findes fortrinsvis i Ålborg og Hjørring amter, men også i Thisted amt og visse områder længere mod syd og øst. Ved det praktiske arbejde med nedbringelse af ledigheden i arbejdsløshedsøområderne vil det være hensigtsmæssigt mere præcist at kunne angive hvilke kommuner, der i særlig grad bør henregnes til arbejdsløshedsøerne, og hvor man bør overveje i første instans at sætte bestræbelser for mindskelse af ledigheden ind. I bilag 1 er der anstillet nogle betragtninger over dette spørgsmål og peget på de kommuner, som herved kunne komme på tale. På grundlag af de i dette bilag anstillede betragtninger og det som underbilag gengivne materiale er man nået til det resultat, at man i første omgang bør koncentrere sig om: byer, der i 3-årsperioden Vio % 1954 gennemsnitlig havde 12 % ledighed og derover, og som desuden i sommerhalvårene gennemsnitlig havde mindst 6 % ledighed, samt *) Jfr. herved bilag 1, samt de som bilag 5. og 6. gengivne kort.

17 17 landkommuner, der i 1951/54 gennemsnitlig havde 18 % ledighed og derover og mindst 20 ledige, og som tillige i sommerhalvårene havde mindst 6 % ledighed. Som fremhævet i bilag 1 har man her anvendt de reducerede tal for medlemmer af arbejdsmændenes arbejdsløshedskasse. Som det ses af underbilagene II og III til bilag 1 vil herved følgende kommuner i første omgang blive henregnet til arbejdsløshedsøerne: Byer: 1. Silkeborg 2. Hjørring 3. Randers 4. Ålborg 5. Horsens 6. Vejle Landkommuner: 1. Jetsmark 2. Hals 3. Hadsund 4. Sdr. & Ndr. Kongerslev-Komdrup 5. Lovns-Aistrup 6. Vedsted 7. Saltum-Hune 8. Astrup-St. Arden 9. Børglum-Furreby Amt: Hjørring Ålborg Ålborg Ålborg Ålborg Hjørring Hjørring Ålborg Hjørring De anførte kriterier for udvælgelsen er ret vilkårlige, og det anvendte statistiske materiale er - som omtalt i bilag 1 - på flere måder behæftet med fejlmuligheder. Forholdene kan iøvrigt hurtigt ændre sig så stærkt, at man indenfor en kort frist kan nå til en anden opfattelse af, hvilke enkelte byer og landkommuner, der i særlig grad bør betegnes som arbejdsløshedsøer. Udvalget af kommuner bør derfor underkastes en løbende justering foretaget med forholdsvis korte mellemrum. Også ud fra andre synspunkter må det være betænkeligt at indsnævre de praktiske foranstaltninger på det heromhandlede felt til at gælde et fikseret lille udsnit af kommuner. Således vil det jo ikke være rimeligt at udelukke kommuner, der er hårdt ramt af ledighed - omend knapt så hårdt som de i prioritetsgruppe 1 udskilte - og som selv ønsker at gøre en effektiv indsats mod den lokale ledighed, fra at komme med ind under den aktion, som nu bør sættes ind over en bred front overfor hele problemet om arbejdsløshedsøerne. Endvidere er det langt fra givet, at foranstaltninger til fremme af produktiv beskæftigelse for de ledige i arbejdsløshedsøerne bør iværksættes netop i de foran angivne kommuner med den højeste ledighedsprocent. Det følger allerede af det ovenfor anførte om vilkårligheden i den foretagne afgrænsning af de kommuner, der karakteriseres som arbejdsløshedsøer, at det er vanskeligt at give et nøjagtigt svar på spørgsmålet om, hvor mange personer, det gælder om at bringe i beskæftigelse, før problemet om de særlige arbejdsløshedsøer kan anses for tilfredsstillende løst. I de ovenfor nævnte 15 byer og landkommuner i Jylland har der i den omtalte 3-årsperiode i gennemsnit været ca arbejdsløshedsforsikrede arbejdsmænd og heraf har gennemsnitlig ca eller ca. 15 % været ledige.

18 18 Det er dog meget vanskeligt at afgøre, hvor mange af disse ledige det ud fra arbejdsmarkedsmæssige synspunkter er betimeligt at søge overflyttet til andre områder eller bragt i beskæftigelse på stedet ved iværksættelse af særlige foranstaltninger. Der kan her kun være tale om grove og vejledende skøn. Hvis man imidlertid tænker sig ledigheden i de 15 udvalgte kommuner bragt ned fra ca. 15 % til ca. 10 % - hvilket nogenlunde svarer til den gennemsnitlige ledighed i hele Jylland i samme periode - betyder det, at der skal overflyttes eller tilvejebringes beskæftigelse for knap 1000 mand. Som nævnt ligger der imidlertid en del vilkårlighed i udvælgelsen af de omtalte 15 by- og landkommuner i Jylland, og man kan ikke i sine bestræbelser på at udjævne skævhederne i ledighedens geografiske fordeling blive stående ved dette udvalg. Tænkes ledigheden i alle by- og landkommuner i Jylland, hvor den er over 10 %, bragt ned til 10 %, vil dette betyde en nedgang i ledigheden på ca De nævnte tal gælder imidlertid udelukkende for arbejdsløshedsforsikrede arbejdsmænd, og det må tages i betragtning, at ledigheden for de øvrige arbejdsløshedsforsikrede også er ujævnt fordelt over de enkelte områder omend ikke så udpræget som for arbejdsmændenes vedkommende. Hertil kommer, at der her er anvendt reducerede ledighedstal, og at disse - hvori ikke er medregnet ledige, der på opgørelsesdagen har haft uafbrudt ledighedsperiode på 6 dage og derunder, ledige over 60 år, særlig langvarigt ledige, medlemmer der har jordbrug eller andet bierhverv m. m. - formentlig ikke i fuldt tilstrækkeligt omfang giver udtryk for det overskud af arbejdskraft, der findes pågældende sted. Tager man hensyn til disse forhold, når man til et noget højere tal end det sidst nævnte tal på mand. Uanset hvor strenge krav man stiller om udjævning af de geografiske ujævnheder i ledigheden, vil opgaven på længere sigt dog være af relativt begrænset omfang og i det højeste dreje sig om at omflytte eller tilvejebringe lokal beskæftigelse for nogle få tusinde mand. II. Årsagerne til arbejdsløshedsøernes opståen. Forskellen i ledighedsniveauet indenfor de forskellige dele af landet gør sig langt kraftigere gældende for arbejdsmændene end for de øvrige arbejdere. Når man vil belyse årsagerne til, at der findes arbejdsløshedsøer, er det af største vigtighed at have opmærksomheden fæstnet ved sammenhængen med problemet om den særlig høje ledighed blandt arbejdsmændene. Uden dette problem om et for hele landet for stort antal arbejdsmænd, ville der næppe foreligge noget problem om arbejdsløshedsøer af betydning. At der i perioden efter 1945 alt i alt har været høj ledighed blandt arbejdsmændene hænger bl. a. sammen med de ekstraordinært gunstige beskæftigelsesforhold for ufaglært arbejdskraft under den 2. verdenskrig, der har medvirket til, at et større antal end normalt af de unge ikke kom i lære, men søgte umiddelbart over i de relativt godt betalte ekstraordinære beskæftigelsesfelter for ufaglærte; det har desuden spillet en rolle, at læremestrene i denne periode var tilbageholdende med lærlingeantagelser. Af-

19 19 gangen fra landbruget har også været af betydning for den høje ledighed blandt arbejdsmændene. Når arbejdsløshedsøerne i langt overvejende grad er beliggende i Nordjylland hænger det bl. a. sammen med, at der under krigen opstod særlig store ekstraordinære beskæftigelsesmuligheder for de ufaglærte i disse egne, således at den normale ret betydelige - af nedgangen i landbrugets beskæftigelse betingede - bortvandring til andre områder af landet hæmmedes i væsentlig grad. Bortfaldet af disse ekstraordinære beskæftigelsesmuligheder i årene umiddelbart efter ophøret af 2. verdenskrig bliver vel mere end opvejet af en stigning i beskæftigelsen indenfor de øvrige byerhverv - de foreliggende oplysninger tyder på, at udvidelsen af.erhvervslivet i Nordjylland næppe har været mindre end i de øvrige landsdele - men da der samtidig indtræder en relativ stærk nedgang i beskæftigelsen ved landbruget, forøges beskæftigelsesmulighederne indenfor landsdelen som helhed, ikke i tilstrækkeligt omfang, således at en betydelig del af arbejdsstyrken bliver ubeskæftiget. Der har derfor efter 1945 påny været en betydelig nettobortvandring fra Nordjylland. Men bortvandringen har af forskellige grunde ikke været kraftig nok. Med den givne normale vækst i landsdelenes bymæssige erhverv og med den givne afgang af arbejdskraft fra landbruget, har der været et så betydeligt behov for nettobortvandring, at man vanskeligt kunne tænke sig dette vandringsbehov dækket på kortere frist netop i den periode, der her er tale om, årene , hvor alt i alt ret betydelige boligvanskeligheder har sat bremse på vandringernes omfang. Blandt de faktorer, der kan have virket i retning af at bringe vandringerne ned under det meget betydelige niveau, som svarer til behovet, må iøvrigt også nævnes arbejdsløshedsforsikringssystemet *). For andre områder, navnlig de tidligere nævnte byer udenfor Nordjylland, har krigstidens særlige forhold i forbindelse med nedgangen i landbrugets beskæftigelse ikke spillet en tilsvarende direkte rolle, og det er her primært andre faktorer, der ligger bag den manglende tilpasning mellem erhvervslivets vækst og vandringen af arbejdskraft til og fra andre områder; for visse af byerne hænger ledighedsproblemet således utvivlsomt for en del sammen med, at visse industrier har måttet indskrænke virksomheden på grund af den øgede konkurrence, som er fulgt med liberalisering af udenrigshandlen. Den nærmere årsagssammenhæng lader sig iøvrigt ikke fastslå uden iværksættelse af dyberegående undersøgelser. Arbejdsministeriet iværksatte i 1949 nogle konkrete undersøgelser vedrørende årsagerne til arbejdsløshedsø-problemet, idet udsendte tjenestemænd indenfor nogle udvalgte lokalområder foretog nærmere studier af problemet. Resultaterne *) Jfr. herved kommissionens rapport om overvejelser vedr. bevægeligheden på arbejdsmarkedet, navnlig kapitlerne V og XI vedr. arbejdsløshedsforsikring og arbejdsanvisning, hvoraf uddrag er gengivet i bilag 4 til nærværende betænkning. 2*

20 -20 af de stedfundne undersøgelser fremgår af en redegørelse af , der gengive's som bilag 2 til nærværende betænkning. Det fremgår af denne redegørelse bl. a., at visse af de områder, man i perioden efter 1945 vil betegne ^som arbejdsløshedsøer, også havde præg heraf i årene forud for 2. verdenskrig. Så vidt man kan skønne, har' Nordjylland imidlertid ikke i 30'erne været præget af et betragteligt meget højere ledighedsniveau, set over længere sigt, end det "øvrige land. Under den underbeskæftigelse, som var karakteristisk for den danske økonomi i 1930'erne, fandtes der i det hele taget ikke et arbejdsløshedsøprbblem, der kan sidestilles med det, der har foreligget i årene efter Underbeskæftigelsen i 1930'erne var ujævnt fordelt over landet, men kunne ikke give anledning til praktiske overvejelser om en udligning. Hovedspørgsmålet var dengang at hæve det totale beskæftigelsesniveau, og den stedlige bevægelighed var på daværende tidspunkt utvivlsomt tilstrækkelig i forhold til de da foreliggende behov. I årene efter 1945, der alt i alt er karakteriseret af langt højere efterspørgsel efter arbejdskraft for landet som helhed, antager spørgsmålet om arbejdsløshedsøer en ganske anden karakter. En udligning af stedlige forskelle i beskæftigelsesgraden kan nu eventuelt bringe det samlede beskæftigelsesniveau endnu højere op, og den stedlige bevægelighed er i denne periode væsentlig begrænset ikke mindst på grund af den almindelige boligknaphed; der er derfor behov for praktiske overvejelser, bl. a. om hvordan man kan forøge den stedlige bevægelighed eller træffe andre foranstaltninger med tilsvarende virkning. Det følger af de ovenfor fremsatte bemærkninger, at man ved overvejelser af de herhen hørende problemer må skelne mellem byer og landkommuner. Når en del landkommuner, navnlig i Nordjylland, har høj ledighed, hænger dette i første række sammen med, at arbejdskraft, der forlader landbruget, ikke hurtigt nok forlader hjemstedet og begiver sig til de (bymæssige) områder, navnlig på øerne, hvor der er beskæftigelsesmuligheder. I de til arbejdsløshedsøerne henhørende landkommuner er årsagen til den høje ledighed altså primært et for ringe bortvandringsomfang eller -tempo. De byer i Nordjylland og andre dele af Jylland, som er præget af særlig høj ledighed, må snarere siges at have for stor tilgang respektive for lille bortvandring i forhold til de lokale beskæftigelsesmuligheder. Det er i denne forbindelse interessant at fremhæve, at f. eks. Ålborg by i årene før 1939 havde en ret betydelig årlig nettotilvækst hidrørende fra indenlandske vandringer (ikke mindst indvandrede fra de nordjydske landkommuner). I besættelsesperioden stiger nettotilflytningen til Ålborg by ret stærkt, men i perioden efter 1945 har der ikke været nettotilvandring (men en ganske ringe nettobortvandring). Heri ligger en ret kraftig tendens til, at vandringsstrømmen automatisk tilvejebringer en tilpasning mellem arbejdsstyrke og beskæftigelsesmuligheder. Tilpasningen sker blot ikke i det ønskelige omfang og tempo.

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-78.302. Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

BESKÆFTIGELSENS SÆSON SVINGNINGER

BESKÆFTIGELSENS SÆSON SVINGNINGER BETÆNKNING VEDRØRENDE BESKÆFTIGELSENS SÆSON SVINGNINGER AFGIVET AF DEN AF ARBEJDS- OG BOLIG- MINISTERIET I DECEMBER 1949 NEDSATTE ARB EJDSMARKEDSKOMMISSION J, H. SCHULTZ A/S U N 17 E R S IT E T S - B O

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Fleksibilitetsfremmende ydelse ( F ly t t e h j æ l p )

Et nyt arbejdsliv. Fleksibilitetsfremmende ydelse ( F ly t t e h j æ l p ) Et nyt arbejdsliv Fleksibilitetsfremmende ydelse ( F ly t t e h j æ l p ) Ove Hygum Arbejdsminister For at imødegå strukturproblemer på arbejdsmarkedet er det særlig vigtigt, at fleksibiliteten på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr. 295061-BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere.

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Vedtægter for Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Side 1

VEDTÆGTER. for. Side 1 VEDTÆGTER for Side 1 Navn 1 Organisationens navn er KOOPERATIONEN - den kooperative Arbejdsgiver- og Interesseorganisation i Danmark. Kooperationen har hjemsted i Københavns Kommune. Formål 2 Kooperationen

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. januar 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser.

Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægter Ledernes Arbejdsløshedskasse Forord Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte arbejdsløshedskasser. Vedtægten beskriver i hovedtræk medlemmernes

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2011 I henhold til 27, stk. 4 i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere