Sagens omstændigheder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagens omstændigheder:"

Transkript

1 Kendelse af 9. oktober Advokat kunne ikke optages i Ejendomsmæglerregistret. Lov om omsætning af fast ejendom 25, stk. 2, nr. 6. (Morten Iversen, Christen Sørensen og Vagn Joensen) Advokat A har for advokat K ved skrivelse af 22. april 1998 klaget over, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved skrivelse af 25. marts 1998 har afslået at optage klageren i Ejendomsmæglerregistret, idet klageren ikke opfylder de uddannelsesmæssige betingelser herfor. Sagens omstændigheder: Klageren indsendte den 2. oktober 1997 ansøgning om optagelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ejendomsmæglerregister og dermed ret til at benytte betegnelsen "ejendomsmægler". Om sine uddannelses- og ansættelsesforhold oplyste klageren: "Juridisk Embedseksamen (1983). Herudover har jeg en HH fra 1976, merkonomeksamen i specialet finansiering 1978, merkonomeksamen i regnskabsvæsen 1978 og har siden 1988 undervist på X-by Handelsskole, herunder på ejendomsmægleruddannelsen og valuaruddannelsen. Advokatfuldmægtig Advokat siden 1986." Advokat A indsendte samtidigt en lignende ansøgning. Ved skrivelse af 15. oktober 1997 anførte klageren yderligere bl.a.: "Som en særlig kuriositet tillader jeg mig at erindre om, at advokat A og jeg igennem mange år har undervist på ejendomsmægler-uddannelsen, og at jeg selv igennem de seneste år også på valuaruddannelsen. Således fastholder advokat A og jeg, at vi i princippet opfylder uddannelseskravene, men vi søger gerne om dispensation for det tilfælde, at en sådan kan bevilges. Advokat A og jeg er selvsagt opmærksomme på, at der kan være erhvervspolitiske interesser. I den forbindelse tillader jeg mig at bemærke, at den omstændighed, at vi er advokater, ikke i sig selv udelukker os fra registrering." I skrivelse af 10. november 1997 oplyste klageren videre bl.a.: "Derfor oplyser jeg gerne, at min praktiske erfaring, udover den, som jeg har som advokat, udgør en oprindelig uddannelse i aktieselskabet B, nogle år i C, et par år i D. Udover min teoretiske kandidateksamen kan jeg nævne, at jeg oprindelig har en højere handelseksamen, og at jeg, inden kandidateksamen, gennemgik merkonomkurser, hvorfor jeg således er merkonom i henholdsvis regnskabsvæsen og finansiering fra Specialskolerne i København."

2 Ved skrivelse af 25. marts 1998 afslog Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ansøgningen, idet man bl.a. anførte: "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i medfør af lovens 25, stk. 2, nr. 6 og 7, om kravene til henholdsvis teoretisk indsigt og praktisk kunnen vedrørende ejendomsformidling for optagelse i Ejendomsmæglerregistret fastsat de nærmere bestemmelser herom i bekendtgørelse nr. 607 af 28. juni 1996 om optagelse i Ejendomsmæglerregistret. I henhold til 1 er en optagelse betinget af, at ansøgeren: 1) dokumenterer at have været ansat på heltid i mindst 2 år i en ejendomsformidlingsvirksomhed med arbejdsopgaver, der kan antages at have givet praktisk kendskab til ejendomsformidling, eller gennem anden beskæftigelse at have opnået en tilsvarende praktisk kunnen, og 2) fremlægger eksamensbevis for bestået ejendomsmæglerkursus ved handelsskolerne efter de herom af Undervisningsministeriet fastsatte regler. Selv om De som advokat har ret til at udøve virksomhed som ejendomsformidler, er det styrelsens opfattelse, at De for at opnå optagelse i Ejendomsmæglerregistret samt til dermed at anvende den beskyttede titel ejendomsmægler skal opfylde de krav til teoretisk indsigt og praktisk kunnen, som er fastsat i den omhandlede bekendtgørelse, og som er udformet specifikt med henblik på ejendomsmægleres virksomhed. For så vidt angår dokumentation for praktisk kunnen, vil denne for Deres vedkommende kunne bestå i erklæring om, at De i ikke ubetydeligt omfang har beskæftiget Dem med ejendomsformidling. Det bemærkes, at styrelsen anser alene dette som et formelt krav, som De uden videre kan opfylde, jf. herved Deres bemærkninger vedrørende opgaver og erklæringer for ansatte. For så vidt angår den teoretiske uddannelse for at blive optaget i Ejendomsmæglerregistret, er denne, som nævnt, specifikt udformet med henblik på virksomhed som ejendomsmægler. Uddannelsen som advokat er en videregående uddannelse, som ikke direkte sigter mod at drive ejendomsmæglervirksomhed, men mod at drive advokatvirksomhed. Det forhold, at De har undervist på ejendomsmægleruddannelsen og valuaruddannelsen på X-by Handelshøjskole kan efter styrelsens opfattelse ikke begrunde en fritagelse for at have bestået den teoretiske uddannelse til ejendomsmægler. Da De således ikke opfylder de uddannelsesmæssige krav for at opnå optagelse i Ejendomsmæglerregistret og dermed retten til at betegne Dem som ejendomsmægler, finder styrelsen ikke grundlag for at imødekomme Deres ansøgning." Styrelsen afslog samtidigt ansøgningen fra advokat A, der har påklaget afgørelsen til ankenævnet. I klageskrivelsen af 22. april 1998 har klageren bl.a. anført: "Det er ubestridt, at advokat K siden 1988 har undervist og forestået censorarbejde på Ejendomsmæglerog Valuaruddannelsen. Tilsvarende har advokat A undervist i Ejendomsmægleruddannelsen på X-by

3 Handelsskole og forestået censorarbejde på diverse handelsskoler. Vi gør således gældende, at vi som lærere på Ejendomsmæglerkurset minimum har tilegnet os det stof, som vi eksaminerer vore elever i. Vi opfylder dermed betingelserne i 1, stk. 2, nr. 2 i bekendtgørelse om optagelse i Ejendomsmæglerregistret enten direkte eller i henhold til en anologislutning. Formelt vil optagelse i Ejendomsmæglerregistret endvidere kunne ske i henhold til en konkret dispensation. Det tilføjes, at optagelse i Ejendomsmæglerregistret i henhold til en dispensation har støtte i den udstrakte brug af overgangsordninger og optagelse af praktikere uden eksamen, hvor det bærende indhold har været ansøgernes præsumtive, faktiske kvalifikation." Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har afgivet en redegørelse af 24. juni 1998, hvori bl.a. er anført: "Indledningsvis bemærkes, at i medfør af 8, stk. 1, nr. 2, i lov nr. 453 af 30. juni 1993 om omsætning af fast ejendom kan advokater med ret til udøvelse af advokatvirksomhed efter retsplejeloven drive virksomhed som ejendomsformidler. Virksomheden kan drives i samme omfang som ejendomsmæglere. Ifølge loven har ejendomsmæglerne dog eneret til at benytte betegnelsen ejendomsmægler, jf. 25, stk. 1. Loven indeholder ikke andre begrænsninger for advokaters virke som ejendomsformidler. Lovens umiddelbare ordning er således, at advokater har den særstilling, at de kan drive virksomhed som ejendomsformidler uden at opfylde betingelserne for at være optaget i Ejendomsmæglerregistret. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har i medfør af lovens 25, stk. 2, nr. 6, om kravene til teoretisk indsigt vedrørende ejendomsformidling for optagelse i Ejendomsmæglerregistret fastsat de nærmere bestemmelser herom i bekendtgørelse nr. 607 af 28. juni 1996 om optagelse i Ejendomsmæglerregistret. I henhold til 1, nr. 2, er en optagelse betinget af, at ansøgeren fremlægger eksamensbevis for bestået ejendomsmæglerkursus ved handelsskolerne efter de herom af Undervisningsministeriet fastsatte regler. Det er styrelsens opfattelse, at kravene, som er fastsat i bekendtgørelsen, og som er udformet specifikt med henblik på ejendomsmægleres virksomhed, bør være opfyldt for at blive optaget i Ejendomsmæglerregistret og i den forbindelse anvende den beskyttede titel ejendomsmægler. Selv om advokater har ret til at udøve virksomhed som ejendomsformidler, opfylder de ikke dermed de uddannelsesmæssige betingelser. Den teoretiske uddannelse for at blive optaget i Ejendomsmæglerregistret er, som nævnt, specifikt udformet med henblik på virksomhed som ejendomsmægler. Uddannelsen som advokat er derimod en videregående uddannelse, som ikke direkte sigter mod at drive ejendomsmæglervirksomhed, men mod at drive advokatvirksomhed. Uddannelsen som advokat opfylder således efter styrelsens opfattelse ikke kravet til teoretisk uddannelse i relation til optagelse i Ejendomsmæglerregistret og kan derfor ikke danne grundlag for optagelse i registret. 2. I klagen er anført, at K som lærer på ejendomsmæglerkurset som minimum har tilegnet sig det stof, som

4 han eksaminerer i. Som følge deraf skulle han dermed opfylde betingelserne i bekendtgørelse om optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1, nr. 2, enten direkte eller i henhold til en anologislutning. Efter advokat A' opfattelse vil optagelse i Ejendomsmæglerregistret således kunne ske i henhold til en dispensation. Advokat A anfører videre, at optagelse i henhold til dispensation har støtte i den udstrakte brug af overgangsordninger og optagelse af praktikere uden eksamen, hvor det bærende indhold har været ansøgernes præsumtive, faktiske kvalifikation. Styrelsen skal naturligvis ikke udtale sig imod, at K som advokat har de fornødne kvalifikationer til at drive ejendomsformidlingsvirksomhed og til at undervise på ejendomsmægleruddannelsen. Men styrelsen må fastholde, at han ikke har bestået ejendomsmæglerkurset og derfor ikke opfylder denne betingelse for at blive optaget i Ejendomsmæglerregistret. I den forbindelse bemærkes, at uddannelsen til ejendomsmægler består af forskellige kurser, og eksamen afholdes med prøver i ejendomsjura, ejendomshandel og ejendomsvurdering. Det nærmere indhold af uddannelsen er fastsat i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 30. juni 1997 om uddannelse til ejendomsmægler og kursus i ejendomsvurdering. Det fremgår af 1, at formålet med denne uddannelse er at give deltageren teoretisk undervisning, der i forbindelse med praktisk kendskab til ejendomsformidling, opfylder de uddannelsesmæssige krav for optagelse i Ejendomsmæglerregistret. Bekendtgørelse nr. 607 af 28. juni 1996 om optagelse i Ejendomsmæglerregistret er udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og selv om bekendtgørelsen ikke indeholder en direkte dispensationsbestemmelse, kan styrelsen dog som bemyndiget til at udstede bekendtgørelse undtage herfra i de tilfælde, hvor ansøgeren har den nødvendige teoretiske indsigt, som forudsat i loven. I den forbindelse bemærkes, at styrelsen indtil videre ikke har fundet grundlag for at undtage fra bekendtgørelsens krav om eksamensbevis for bestået ejendomsmæglerkursus, efter at overgangsordningen i lovens 37 ikke længere finder anvendelse. Styrelsen finder herefter heller ikke, at der i den foreliggende sag er grundlag for at undtage fra de uddannelsesmæssige krav. Hertil kommer, at K som advokat med ret til udøvelse af advokatvirksomhed efter retsplejeloven uhindret kan drive virksomhed som ejendomsformidler uden at være optaget i Ejendomsmæglerregistret. 3. Det indstilles, at ankenævnet stadfæster Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse, hvorved K har fået afslag på optagelse i Ejendomsmæglerregistret, da han ikke opfylder de uddannelsesmæssige krav for at blive optaget." Ankenævnet udtaler: Ankenævnet tiltræder, at der også for advokater, som søger optagelse i Ejendomsmæglerregistret, må stilles krav om, at de i samtlige de fag, som dækkes af ejendomsmæglerkurset, jf. undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 30. juli 1997, har teoretisk uddannelse eller undervisningserfaring, der mindst ækvivalerer Undervisningsministeriets krav. En dispensation fra kravet om bestået ejendomsmæglerkursus i bekendtgørelse nr. 607 af 28. juli 1996 om optagelse i Ejendomsmæglerregistret må derfor forudsætte, at klageren fremskaffer erklæring fra Undervisningsministeriet herom.

5 Ankenævnet tiltræder derfor, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på det foreliggende grundlag har afvist at optage klageren i Ejendomsmæglerregistret. Da klageren ikke har modtaget vejledning om adgangen til at indhente en erklæring fra Undervisningsministeriet, tilbagebetales klagegebyret.

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.:

I motiverne til forslag om lov om omsætning af fast ejendom (lovforslag nr. 225, 1992) fremgår bl.a.: Kendelse af 13. marts 2009 (J.nr. 2008-0016811) Klager opfylder ikke kravene til teoretisk indsigt vedrørende ejendomsformidling, og alene kortere periode godkendt som relevant praktisk erfaring vedrørende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0025012). Afslag

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret Januar 2015 Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret 1. Indledning Betegnelsen ejendomsmægler kan anvendes af personer, der er optaget i ejendomsmæglerregisteret.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 1998 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 1998. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status

Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status 29. september 2014 / Sag Erhvervsstyrelsens kontrol med revisorers efteruddannelse - En status Erhvervsstyrelsen har udført en kontrol med godkendte revisorers efteruddannelse for perioden 1. januar 2009

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: UDKAST af 12. december 2006, Revideret 12. november 2007 og 13. december 2007, til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER

REGISTREREDE REVISORER BETÆNKNING OM REGISTREREDE REVISORER Afgivet af det af Handelsministeriet den 6. oktober 1967 nedsatte revisorudvalg BETÆNKNING NR. 534 KØBENHAVN 1969 L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN INDHOLD Indledende

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere