vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv."

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen for Selvstændige (ASE) samt bemærkninger hertil vedrørende Policy og Analysecentret Stormgade 10 Postboks København K Tlf Fax Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.) Lovforslaget har været til høring hos Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagbevægelse. Herudover har ASE sendt bemærkninger til lovforslaget. De enkelte høringssvar: Der er modtaget følgende høringssvar, som vedlægges som bilag: Den 15. september 2005 Vores sag Kontor PA1 LØNMODTAGERSIDEN LO, FTF og AC har generelt påpeget, at det er særdeles utilfredsstillende, at store og betydningsfulde lovændringer som dette lovforslag kun sendes i skriftlig høring. For at få den bedste behandling og belysning af lovforslag som dette, bør disse behandles på ordinære møder i Ydelsesudvalget, specielt når der er relativ kort tid til næste møde i Ydelsesudvalget. Der henvises til, at indvendingen skal ses i lyset af, at Folketingets 2. samling 2005 endnu ikke er åbnet. Bemærkninger: Grundet den korte høringsfrist, som var sat af hensyn til det videre lovarbejde, blev materialet sendt til skriftlig høring. Parterne fik samtidig mulighed for at tilkendegive et ønske om, at der kunne holdes et ekstraordinært møde. Der blev ikke fremsat ønske herom. Ad forslaget om overflytning af medlemmer uden erhvervsarbejde: LO, FTF og AC har til forslaget om overflytning af medlemmer uden erhvervsarbejde bemærket, at den foreslåede 42, stk. 4, bør udgå, idet dette ikke normalt er lovstof, og da tidsfristen ko nflikter med dagpengeudbetalingsperioden. Man har videre bemærket, at regulering af lediges ret til overflytning under konflikt bør reguleres i lighed med reglerne for beskæftigede. 1/6

2 LO, FTF og AC mener endvidere, at overflytningsrettten for personer uden erhvervsarbejde til en fagligt afgrænset a-kasse ikke bør være begrænset af, om man indenfor de seneste år har haft tilknytning til a-kassen. Begrundelsen er, at valgfriheden for den enkelte hermed begrænses. Endelig har LO, FTF og AC bemærket, at information om kontingenter og service er etableret på AK-Samvirkes hjemmeside A-kassetjek. Bemærkninger: Tidsfristen i den foreslåede 42, stk. 4, er fastsat af hensyn til a-kassernes administration, således at medlemmer ikke kan søge om overflytning med dags varsel. Lediges ret til overflytning under konflikt vil i lighed med reglerne herom for beskæftigede blive reguleret administrativt. Dette er til føjet i bemærkningerne til lovforslaget. Kravet om, at et medlem inden for de seneste år skal have haft en tilknytning til en fagligt afgrænset a-kasse for at kunne søge overflytning til denne, er begrundet i, at medlemmet skal have en tilknytning til det faglige område, som fortsat er relevant for udsigten til beskæftigelse. Dette er præciseret i bemærkningerne til lovforslaget. Kristelig Fagbevægelse er enig med regeringen i ønsket om at fremme fleksibilitet og bevægelighed på arbejdsmarkedet men finder ikke, at forslaget om overflytning af medlemmer uden erhvervsarbejde opfylder ønsket. Tværtimod mener man, at forslaget har en gevaldig slagside, som man ikke kan acceptere, fordi mange ledige vil søge til tværfaglige og billige a-kasse under ledighed, men vil søge til en fagligt afgrænset a-kasse, når de igen får job enten frivilligt eller som følge af eksklusivaftaler på arbejdspladserne, hvorefter de også vil skifte a-kasse. Kristelig a- kasse har årligt en gennemstrømning på medlemmer, som væsentligt er begrundet i ovenstående forhold. Forslaget vil således medføre øgede udgifter til administration af flere ledige og dermed manglende indtægter i de tværfaglige og billige a-kasser. Forslaget vil dermed stik imod regeringens ønske medføre mindre fleksibilitet og mindre frihed på arbejdsmarkedet. Bemærkninger: Formålet med forslaget er at give den enkelte større frihed til at skifte a-kasse. Det er vanskeligt at skønne over antallet af ledige og efterlønsmodtagere mv., som vil benytte sig af denne mulighed. 2/6

3 Det bemærkes videre, at som Kristelig Fagbevægelse også selv nævner, betyder eksklusivaftaler på arbejdspladserne ikke, at en person, der omfattes af en sådan, skal skifte a-kasse. Ad forslaget om præcisering af reglerne om supplerende dagpenge: LO, FTF og AC har til forslaget om 52 ugers reglen bemærket, at reglen er for generelt formuleret og har angivet en formulering til ændring af 60. Bemærkninger: LO, FTF og AC har ikke anført eksempler på, hvem der kunne blive ramt utilsigtet ved den i lovforslaget foresl åede formulering. Det bemærkes endvidere, at den anvendte formulering tillige fremgår af en ny bekendtgørelse om ændring af rådighedsbekendtgørelsen. Udkastet til ændringsbekendtgørelsen har været drøftet på et møde i Beskæftigelsesrådets ydelsesudvalget, og lønmodtagersiden havde ikke dengang bemærkninger til formulering. Kristelig Fagbevægelse støtter ikke forslaget om præcisering af reglerne om supplerende dagpenge. Der henvises til, at der er tale om en stramning af reglerne, og at man hellere så 52 ugers reglen helt afskaffet. Det foreslås, at man for at modvirke misbrug kunne indføre en ekstra rådighedsvurdering. Bemærkninger:52 ugers reglen og den foreslåede præcisering gælder alene ansættelsesforhold, hvor lønmodtageren har en fast tilknytning til arbejdsgiveren. Regeringen mener ikke, at det skal være muligt for en arbejdsgiver og lønmodtager at indrette sig på, at lønmodtageren permanent kan arbejde hos arbejdsgiveren på nedsat tid og samtidig få dagpenge. Ad forslaget om ændring af reglerne om administrationsbidrag: LO, FTF og AC støtter ikke forslaget om mulighed for at differentiere administrationsbidrag for så vidt angår ikke-lovpligtige aktiviteter. Der henvises til, at finansieringen af disse aktiviteter herefter ikke længere vil bygge på et solidarisk princip. Den persongruppe, der rammes, er personer, der er ledige og i forvejen er presset på økonomien. Konsekvensen bliver, at de personer, der virkelig har behov for ekstra service, skal betale mere end de gør i dag, da personer, der ikke har behov for servicen, vil fravælge denne. De ledige vil dermed blive opdelt i et A og et B hold, og udbuddet af a-kassernes jobskabende aktiviteter vil falde og dermed ikke blive det samfundsøkonomisk optimale. Bestemmelsen bør derfor udgå af hensyn til den samlede beskæftigelse i Danmark. 3/6

4 Bemærkninger: Ved lovforslaget er det grundlæggende princip om solidarisk betaling af administrationsbidraget for lovpligtige aktiviteter bibeholdt. Der gives alene en ret men ikke pligt for a-kasserne til at differentiere administrationsbidraget for ikke-lovpligtige aktiviteter. Den enkelte a-kasse kan således vælge også at bibeholde den solidariske betaling for så vidt angår ikke-lovpligtige aktiviteter. Kristelig Fagbevægelse støtter intentionen om, at det skal være muligt at differentiere administrationsbidraget. Man mener dog ikke, at forslaget om differentiering er tilstrækkeligt vidtgående. Der henvises til, at de faglige a-kasser, hvor der er stor ledighed, har et stort administrationsbidrag, mens de faglige a-kasser, som har lav ledighed, har et lille administrationsbidrag. Hvis tværfaglige a-kasser skal have en reel mulighed for at konkurrere, skal der gives mulighed for at differentiere på faggrupper. Bemærkninger: Tværfaglige a-kasser har pr. definition ikke et fagligt afgrænset område, og man har således ingen faggrupper. Hvis tværfaglige a-kasser kunne differentiere administrationsbidrag for medlemmer afhængig af, om de tidligere har tilhørt en faggruppe med større eller mindre ledighed, ville dette betyde, at tværfaglige a-kasser kunne hæve administrationsbidraget for visse medlemsgrupper, fx fordi de tidligere har tilhørt en faggruppe med større ledighed. Valgfriheden for disse gruppe r ville dermed blive begrænset betydeligt. Ad de øvrige forslag: LO, FTF og AC har anført, at der som følge af forslaget om bortfald af forrentning af ydelser, der skal tilbagebetales efter 86, stk. 2, bør foretages en sproglig konsekvensændring i 86, stk. 8-11, således at det fremgår, at reglerne vedrører tilbagebetalingsbeløb efter 86, stk. 1 og 2, med eventuelle påløbende renter. Bemærkninger: Den foreslåede konsekvensændring anses ikke for nødvendig. Det fremgår af lovens 86, stk. 8-11, at bestemmelserne vedrører tilbagebetaling af beløb efter 86, stk. 1 og 2, med påløbende renter. I de tilfælde, hvor der ikke sker forrentning af et tilbagebetalingsbeløb, anses de påløbende renter for at udgøre 0 kr. Det bemærkes i den forbindelse, at der allerede i dag findes tilbagebetalingsbeløb efter 86, stk. 1 og 2, som ikke forrentes efter 86, stk. 3, fordi beløbet ikke overstiger højeste dagpenge for 4 uger på opgørelsestidspunktet. 4/6

5 LO, FTF og AC har ingen kommentarer til de øvrige forslag i lovforslaget. Kristelig Fagbevægelse støtter de øvrige forslag i lovforslaget. ARBEJDSGIVERSIDEN DA, SALA og Ledernes Hovedorganisation er generelt positive over for lovforslaget. Ad forslaget om overflytning af medlemmer uden erhvervsarbejde: Ledernes Hovedorganisation bemærker, at forslaget om den nye mulighed for overflytning under ledighed indebærer en risiko for, at et medlem kan spekulere i at flytte til en anden a-kasse for derved i en periode at opnå bedre dagpengerettigheder, end hvad loven giver mulighed for. Som eksempel nævnes, at der kunne være tale om, at den nuværende a-kasse kun på et meget indledende stadie har påbegyndt overvejelser, om pågældende fortsat er til rådighed for arbejdsmarkedet, men hvor sagen endnu ikke har udmøntet sig i et konkret indgreb i medlemmets dagpengeret. Ledernes Hovedorganisation påpeger videre, at overflytning under ledighed vil kunne give anledning til misforståelser og fejlregistreringer i det alle rede i forvejen meget komplekse system med udveksling af oplysninger mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen og a-kasserne om underretningspligtige hændelser. Bemærkninger: Der er ved den foreslåede 42, stk. 4, fastsat tidsfrister for muligheden for at anmode om og blive overflyttet til en ny a-kasse. Tidsfristerne er fastsat af hensyn til a-kassernes administration, således at medlemmer ikke med dags varsel kan søge overflytning til en ny a-kasse. Tidsfristerne vil tillige sikre, at det vil være særdeles vanskeligt for medlemmer at spekulere i overflytning ved rådighedsproblemer. Ad forslaget om forenkling af optagelsesreglerne: DA og SALA mener, at man tillige burde have afskaffet lovens 41, stk. 5, om optagelse på baggrund af arbejde, hvor der er ydet offentligt tilskud til lønnen. DA og SALA henviser til, at i alle andre tilfælde kan en person ikke opnå rettigheder i arbejdsløshedsforsikringen på baggrund af støttet arbejde samt til, at en afskaffelse af reglerne desuden vil begrænse de tilfælde, hvor 5/6

6 personer bliver optaget i en a-kasse uden nogensinde at kunne opnå rettigheder. Bemærkninger: For personer, der er i støttet arbejde, men som forventer og efterfølgende overgår til ustøttet arbejde, kan det være relevant hurtigst muligt at blive medlem af en a-kasse, selvom det støttede arbejde i øvrigt ikke giver rettigheder i arbejdsløshedsforsikringen. Det gælder både i forhold til en eventuel senere mulighed for ret til dagpenge og efterløn. Afskaffelse af 41, stk. 5, er en skærpelse over for denne persongruppe, som ligger uden for sigtet med dette lovforslag. KOMMUNALE HØRINGSPARTER Kommunernes Landsforening (KL) har ingen bemærkninger til forslaget. BEMÆRKNINGER FRA ASE Ad forslaget om ændring af reglerne om administrationsbidrag: ASE har til forslaget om differentiering af administrationsbidraget foreslået, at der tillige gives mulighed for at differentiere bidraget mellem faggrupper. ASE har henvist til, at ASE organisatorisk er bygget op med 7 sektioner, hvor medlemmerne indplaceres efter et fagligt tilhørsforhold/område (faggrupper). Disse sektioner belaster ASE administration meget forskelligt, hvor der er forskel på ledighedsprocenten og ledighedens længde samt procenten af medlemmer, der overgår til efterløn mv. Man ønsker derfor mulighed for at belaste de enkelte faggrupper i forhold til de omkostninger, som de belaster administrationen med. ASE bemærker, at der selvfølgelig ikke skal være tale om, at der skal kunne opkræves højere administrationsbidrag fra medlemmer, der er på ydelse eller på anden måde i særlig grad belaster administrationen. Administrationsbidraget skal være ens for alle medlemmer inden for samme sektion. Bemærkninger: Der henvises til bemærkninger ovenfor om tilsvarende forslag fra Kristelig Fagbevægelse. 6/6

Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring

Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 2 Offentligt N O T A T Resume af og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 24. november 2014

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0058 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010

Væk med bøvlet Inger. 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet. AK-Samvirke juni 2010 Væk med bøvlet Inger 30 konkrete forslag til afskaffelse af bureaukrati og bøvl på dagpengeområdet AK-Samvirke juni 2010 Forord I det seneste regeringsgrundlag kaldes til kamp mod regeltyrani og unødvendige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

supplerende dagpenge og fejludbetalinger

supplerende dagpenge og fejludbetalinger BETÆNKNING fra udvalget vedrørende supplerende dagpenge og fejludbetalinger BETÆNKNING NR. 1072 April 1986 .» trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6146-5 ISBN 87-503-6148-1 (Bilagshæfte) ISBN 87-503-6144-9

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Bilag til Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 28 Indholdsfortegnelse Bilag 1 Forslagskatalog... 4 A. Et tidssvarende dagpengesystem A.1 Dagpengeperioden afkortes

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere