KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 Brøndby Kommune 2016

2 Indholdsfortegnelse Forord Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus Hvem kan få genoptræning? På hvilken baggrund får man genoptræning? Hvor udføres genoptræningen? Hvordan bevilges genoptræningen? Hvornår påbegyndes genoptræningen? Hvordan udføres genoptræningen? Afslutning og opfølgning af genoptræningsindsatsen Hvordan sikres sammenhæng i den kommunale indsats Hvad koster genoptræningen? Befordring til genoptræning Krav til træningsstedets personale Borgerens pligter og rettigheder Klager Arbejdsmiljø Relevante adresser og kontaktmuligheder Ydelsesbeskrivelser tværkommunal genoptræning Bilag 1 Brud på over- og underarm Bilag 2 Brud på underben og/eller ankel Bilag 3 Brystopererede, hold Bilag 4 Brystopererede, individual Bilag 5 Genoptræning i bassin, hold Bilag 6 Hjertesygdomme, hold Bilag 7 Hjertesygdomme, individuel Bilag 8 Korsbåndsskade, hold Bilag 9 Korsbåndsskade, individuel Bilag 10 Kræftsygdomme, hold Bilag 11 Kræftsygdomme, individuel Bilag 12 Kunstigt skulderled Bilag 13 Ledbåndsskader(knæ), hold Bilag 14 Ledbåndsskader(knæ), individuel Bilag 15 Lårbens amputationer Bilag 16 Meniskopererede, hold Bilag 17 Meniskoperationer, individuel Bilag 18 Ryg ikke ryg opererede, hold Bilag 19 Ryg ikke ryg opererede, individuel Bilag 20 Ryg opererede, hold Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

3 Bilag 21 Ryg opererede, individuel Bilag 22 Hold for kvinder med anden etnisk herkomst end dansk.. 25 Bilag 23 Alment ryghold Bilag 24 Skader omkring skulder Bilag 25 Ufrivillig vandladning og/eller afføring, hold Bilag 26 Ufrivillig vandladning og/eller afføring individuel Bilag 27 Underbens amputation Ydelsesbeskrivelser for genoptræning i egen kommune Bilag 28 Hoftenært brud / Kunstigt hofteled, hold Bilag 29 Hoftenært brud / Kunstigt hofteled, individuel Bilag 30 Kunstigt knæled, hold / individuel Bilag 31 Senhjerneskade Bilag 32 Andre neurologiske lidelser Bilag 33 Ældre komplekse forløb, hold / individuel Bilag 34 Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) Bilag 35 Brud, led- og seneskader i underarm, hænder og håndled 38 Bilag 36 Anden diagnose Bilag 37 - Genoptræning i døgntilbud på Rehabiliteringen Brøndby.. 39 Bilag 38 Børn Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

4 Forord Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 9. december 2015 kvalitetsstandarden for genoptræning efter sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarden skal fungere som: et middel til at synliggøre borgernes rettigheder og pligter et middel til at afstemme borgernes forventninger til kommunens serviceniveau et grundlag for at vurdere, om ydelserne er i overensstemmelse med budgetlægning og de politiske beslutninger om serviceniveauet. Kvalitetsstandarden omhandler ydelser vedrørende genoptræning i forhold til sundhedslovens 140. Ifølge loven skal Kommunalbestyrelsen tilbyde vederlagsfri genoptræning til borgere, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Det vil sige, at kommunens myndighedsansvar gælder de borgere, der i forbindelse med udskrivning fra sygehus modtager en genoptræningsplan. Sundhedsloven pålægger kommunerne at tilrettelæggelsen af genoptræningen efter Sundhedsloven blandt andet sker i sammenhæng med de øvrige kommunale træningstilbud, der tilbydes efter serviceloven. Der henvises til Brøndby Kommunes kvalitetsstandarder vedrørende genoptræning efter serviceloven. Glostrup, Albertslund og Brøndby Kommuner, samarbejder om udvalgte diagnosegrupper, hvor det er vurderet, at et samarbejde vil kunne forbedre kvaliteten i genoptræningen. Denne kvalitetsstandards målsætninger evalueres én gang årligt. Eventuelle tilpasninger/ændringer af kvalitetsstandarden skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

5 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus med genoptræning er, at borgeren indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnår samme funktionsniveau som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller anden skade med mere. Genoptræningen vedrører kun borgerens funktionsnedsættelse(r), det vil sige problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger. Genoptræningen skal ydes i overensstemmelse med den enkelte borgers individuelle genoptræningsplan. I forbindelse med den enkelte borgers opstart af træningen udarbejdes der individuelle mål. Disse mål udarbejdes i samarbejde mellem borger og terapeut. 2. Hvem kan få genoptræning? Borgere, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan, er berettiget til kommunal genoptræning. Genoptræningsplanen beskriver hvilket lægefagligt genoptræningsbehov borgeren har på udskrivningstidspunktet. Af Sundhedsloven fremgår det, at tilfælde der kræver et samtidigt eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau udføres på sygehuset. 3. På hvilken baggrund får man genoptræning? Brøndby Kommune udfører genoptræningen på baggrund af de oplysninger, der fremgår af genoptræningsplanen jf. Sundhedslovens 140: 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud. 4. Hvor udføres genoptræningen? Genoptræning kan foregå i regionalt eller kommunalt regi. Genoptræningsområdet er omfattet af frit valg. Derfor har man som borger ret til frit at vælge genoptræningstilbud i andre kommuner i stedet for sin egen kommunes tilbud. I forhold til de tværkommunale ydelser er det ikke muligt frit at vælge imellem Glostrup, Albertslund og Brøndby Kommune. Man skal følge sit genoptræningstilbud i den kommune, hvor diagnosen er placeret. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

6 Borgeren har dog ikke ret til at vælge genoptræningstilbud, som andre kommuner tilbyder egne borgere via en eller flere leverandører på grundlag af særlig aftale herom. En kommune kan af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage borgere, der har bopæl i en anden kommune, hvis: Træningsstedet har væsentlig længere ventetider til genoptræning end andre kommunale genoptræningssteder. Væsentlige hensyn til borgere fra egen kommune ellers vil blive tilsidesat. 5. Hvordan bevilges genoptræningen? Borgere, der skal have genoptræning i kommunen, vil senest på udskrivningsdagen fra sygehuset få udleveret en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen sendes efter borgerens samtykke til egen læge og bopælskommunen. Senest 3 hverdage efter at Brøndby Kommune har modtaget genoptræningsplanen, vil borgeren blive kontaktet skriftligt via e-post og ved behov eventuelt telefonisk om: hvor genoptræningen vil foregå, med mindre borgeren ønsker at anvende muligheden for frit valg mulighederne for kørsel at borgeren vil blive kontaktet af træningsstedet inden for 5 hverdage vedrørende dato for start og planlægning af det videre genoptræningsforløb. Samtidig vil borgeren modtage information om indholdet i det træningsforløb, borgeren skal modtage. Brøndby Kommune vurderer, om de foreliggende oplysninger er tilstrækkelige til at kunne iværksætte et genoptræningsforløb. Såfremt der er behov for at indhente yderligere oplysninger, indhentes disse fra eksempelvis borgeren selv, henvisende instans eller praktiserende læge. Udførende kommune vurderer, om der er behov for kørsel. Er dette tilfældet, bevilges kørsel. Jf. Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræningi kommuner og regioner visiterer udførende kommune til henholdsvis basal eller anvanceret genoptræning. 6. Hvornår påbegyndes genoptræningen? Genoptræningen skal senest være påbegyndt 15 hverdage efter kommunen har modtaget genoptræningsplanen. Senest 5 hverdage efter at træningsstedet har modtaget genoptræningsplanen, vil borgeren blive kontaktet telefonisk og eventuelt skriftligt via e-post om: tidspunkt og sted for opstart planlægning af genoptræningsforløbet Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

7 Opstart af genoptræningen kan variere i forhold til diagnosegruppe og/eller individuelle hensyn. 7. Hvordan udføres genoptræningen? Træningsstedet er ansvarlig for, at genoptræningen udføres efter almindelig anerkendt faglig standard. Træningsforløbet skal tilpasses den enkelte borgers behov og andre særlige forhold herunder kontraindikationer der ofte er beskrevet i genoptræningsplaner. De enkelte genoptræningsydelser er beskrevet i ydelsesbeskrivelserne der er vedlagt som bilag. Såfremt en borger har mange ydelser (massiv hjemmepleje, mange hjælpemidler mm..) fra egen kommune, skal det overvejes, om det gavner borgeren at vedkommende træner i egen kommune til trods for at borgerens diagnose / ydelse i genoptræningsplanene indgår i samarbejdet mellem de 3 kommuner. Det er udførende kommune i samarbejde med hjemkommune der tager stilling til dette og efterfølgende drøfter overvejelserne med borgeren. Træningsstedet må som udgangspunkt ikke foretage ændringer og/eller aflysninger af den planlagte træning. Sker der aflysninger, skal der tilbydes erstatningstræning inden for 5 hverdage. Sker der ændringer af aftalt træningstid, skal dette meddeles borgeren senest om morgenen samme da. 8. Afslutning og opfølgning af genoptræningsindsatsen Slutstatus fremsendes til træningscenteret i borgerens bopælskommune, som tager stilling til et eventuelt videre forløb og videresender status til henvisende sygehus, hvis der er sat kryds i feltet i genoptræningsplanen, og egen læge. I forhold til borgeren afsluttes genoptræningen med: evaluering og opfølgning på de individuelle mål, der blev fastsat ved træningens start vejledning til borgeren om, hvordan det opnåede funktionsniveau kan bevares og vedligeholdes, og der udleveres efter behov hjemmetræningsprogram at der ved behov ydes hjælp, støtte og vejledning til at fortsætte træning/aktivitet i eget hjem eller nærmiljøet. 9. Hvordan sikres sammenhæng i den kommunale indsats Brøndby Kommune skal sikre, at borgere, der har behov, tilbydes sammenhængende og effektive træningsforløb. Det vil sige, at der skal skabes sammenhæng mellem: den aktuelle genoptræningsindsats efter sundhedsloven kommunens øvrige træningstilbud efter serviceloven kommunens øvrige rehabiliteringsindsatser på eksempelvis beskæftigelsesområdet, specialundervisningsområdet og det sociale område generelt. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

8 10. Hvad koster genoptræningen? Der er ingen egenbetaling for genoptræning, der ydes efter bestemmelserne i sundhedslovens Befordring til genoptræning Brøndby Kommune er forpligtet til at yde befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning efter udskrivelse fra sygehus, jf. 172 i sundhedsloven. Befordringen eller befordringsgodtgørelsen ydes efter reglerne i samme lovs 171. Følgende personer, der har fået udarbejdet en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehus, har ret til befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræningsforløbet. 1. Personer, der modtager folkepension eller førtidspension, som ikke selv kan transportere sig til træningscenter. 2. Personer, der bor mere end 50 km fra genoptræningsstedet 3. Personer, hvis tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler. Befordringsgodtgørelsen ydes med et beløb svarende til befordringsudgiften med det efter forholdene billigste, forsvarlige befordringsmiddel. Befordringsgodtgørelse ydes kun, hvis udgiften til transporten overstiger 25 kr. i alt for pensionister eller 60 kr. i alt for andre. Hvis genoptræningsstedet er valgt efter reglerne om borgerens frie valg på genoptræningsområdet, ydes befordringsgodtgørelse svarende til det, vedkommende ville have været berettiget til, hvis vedkommende var trænet på det træningssted, som Brøndby Kommune ville have henvist til. Det er en betingelse, at udgiften til og fra såvel det valgte som det henviste behandlingssted overstiger henholdsvis 25 kr. og 60 kr. Befordringsgodtgørelsen kan ikke overstige borgerens faktiske befordringsudgifter. 12. Krav til træningsstedets personale Genoptræningen skal varetages af uddannede og autoriserede fysio- og/eller ergoterapeuter. Personalet: skal have modtaget oplæring i de konkrete genoptræningsopgaver er forpligtet til at dokumentere træningsforløbet i hver enkelt borgerjournal Træningsstedet er forpligtiget til at levere den ydelse, der er beskrevet i kvalitetsstandarden. 13. Borgerens pligter og rettigheder Borgeren har pligt til: at melde afbud på grund af sygdom så hurtigt som muligt, og senest samme dag om morgenen Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

9 at melde afbud på grund af andet fravær så hurtigt som muligt, og senest kl. 12 dagen før træningen. Gentagne afbud vil som udgangspunkt ikke blive erstattet. Gentagne afbud vil medføre revurdering og træningen vil eventuelt blive afsluttet at komme til tiden, idet udeblivelser ikke medfører erstatningstræning idet genoptræningsforløbet ved 1. udeblivelse - vil blive revurderet og eventuelt afsluttet at meddele forsinkelser telefonisk til træningsstedet. Forsinkelser på over en halv time kan medføre, at træningen bliver aflyst at informere om smitsomme sygdomme herunder multiresistente bakterier. 14. Klager Borgeren har ret til at klage over: Serviceniveauet i forhold til genoptræningen Det faglige indhold i genoptræningen. Klager over serviceniveauet herunder ventetider, organiseringen og omfanget af genoptræning i forhold til den genoptræning, der ydes i kommunalt regi, skal rettes til Brøndby Kommune, visitationen. Relevante adresser findes under pkt. 16 Relevante adresser og kontaktmuligheder. Klager over det faglige indhold i genoptræningen, herunder sundhedspersoners faglige virksomhed i forbindelse med genoptræningen og om genoptræningsydelsen svarer til almindelig anerkendte faglige standarder, skal rettes til Patientklagenævnet på adressen: Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg Der kan ydes erstatning efter reglerne om patientforsikring i kapitel 3 i lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang til patienter eller efterladte til patienter, som her i landet påføres skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende. 15. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøloven foreskriver, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor har alle implicerede parter, kommunen, træningssted og borger i forbindelse med træning en forpligtelse til at sikre at gældende regler for arbejdsmiljøet overholdes. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

10 16. Relevante adresser og kontaktmuligheder Træningssteder: Visitationsenhed: Brøndby Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Træningscenter Brøndby Visitationen Horsedammen 36A, stuen 2605 Brøndby Tlf Mail: Albertslund Kommune Træningscentret Skolegangen Albertslund Tlf Mail: Brøndby kommune Træningscenter Brøndby Horsedammen 36A, stuen 2605 Brøndby Tlf Mail: Glostrup Kommune Træningscentret Glostrup Kommune Dommervangen 4, 1. sal 2600 Glostrup Mail: Bassintræning Vestbadet Nykjær Brøndby Tlf Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

11 Social- og Sundhedsforvaltningen Park Alle Brøndby Ydelsesbeskrivelser tværkommunal genoptræning Side 11 af 41

12 Bilag 1 Brud på over- og underarm Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade efter en faglig vurdering. Indhold i ydelsen Borgere med brud på over- eller underarm. 90 % af borgerne skal have opnået et højere funktionsog/eller aktivitetsniveau ved træningsperiodens ophør. Fysisk træning samt træning/vejledning i hverdagsaktiviteter. Maksimalt 14 træningsgange á 45 minutter. Fysio- og ergoterapeuter i Glostrup Kommune. Bilag 2 Brud på underben og/eller ankel Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Indhold i ydelsen Borgere med brud på underben og/eller ankel. 90 % af borgerne skal have opnået et højere funktions- og aktivitetsniveau ved træningsperiodens ophør. Fysisk træning samt træning/vejledning i hverdagsaktiviteter. Maksimalt 12 træningsgange á 45 minutter. Fysio - og ergoterapeuter i Glostrup Kommune. Bilag 3 Brystopererede, hold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger borgeren har i Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

13 relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere der har fået fjernet brystet eller fået lavet brystbevarende operation efter brystkræft. 80 % af borgerne skal have opnået et højere funktionsog/eller aktivitetsniveau efter 10 træningsgange på hold. Indhold i ydelsen Fysisk træning samt instruktion i manuelle teknikker. 10 træningsgange på hold á 1 time pr. gang. Derudover 1 time til forundersøgelse, 30 min til midtvejsevaluering samt 30 min til slutundersøgelse. Fysioterapeuter i Glostrup Kommune. Bilag 4 Brystopererede, individual Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere der er brystopererede og som ikke kan deltage på hold. Herunder rekonstruktioner. 80 % af borgerne skal have opnået et højere funktionsog/eller aktivitetsniveau efter 10 træningsgange. Indhold i ydelsen Fysisk træning samt instruktion i manuelle teknikker. Maksimalt 10 træningsgange á 45 minutter. Fysioterapeuter i Glostrup Kommune. Bilag 5 Genoptræning i bassin, hold Borgeren skal inden for en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger borgeren har i Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

14 relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Derudover at borgeren bliver i stand til at gennemføre træning, der ikke ville være muligt på land. For nogle borgere er formålet at blive i stand til på et senere tidspunkt, at fortsætte træning på land. Borgere, der har haft en ortopædkirurgisk indlæggelse, desuden borgere med rygsygdom (ikke opererede), hvor træning på land ikke er mulig eller hvor træning i varmtvandsbassin er at foretrække. At 80 % af borgerne opnår forbedret funktionsniveau ved træningsperioden ophør. Indhold i ydelsen Fysisk træning. 2 træningsgange om ugen i 5 uger, i alt 10 træningsgange. Fysioterapeuter i Vestbadet efter henvisning fra ansvarlig terapeut. Særlige forhold Overholde de restriktioner, der er oplyst i forbindelse med genoptræningsplanen fra sygehuset. Borgeren skal være selvhjulpen i forhold til omklædning og bad. Borgeren skal opfylde kravene til træning i bassin som angivet i folderen om bassintræning. Såfremt ergo- eller fysioterapeuten vurderer, at borgeren har behov for supplerende træning i form af bassintræning, er det den trænende terapeut, der godkender bassintræning ud fra en faglig vurdering, og orienterer hjemkommunen. Bilag 6 Hjertesygdomme, hold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere med kronisk hjerteinsufficiens eller iskæmisk hjertesygdom. At 70 % af borgerne oplever et forbedret funktionsniveau. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

15 Indhold i ydelsen Fysisk træning samt træning i selvstændig livsførelse (arbejde, fritid, indkøb, transport m.m.). Træning på hold 1 time 2 træningsgange ugentlig i maksimalt 12 uger. Hvor foregår træningen Genoptræningscentret, Humlehusene 3, Albertslund. Fysioterapeuter i Albertslund Kommune. Bilag 7 Hjertesygdomme, individuel Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere med hjertesygdom/hjertediagnose, som ikke kan deltage på hold. At 70 % af borgerne oplever et forbedret funktionsniveau. Indhold i ydelsen Fysisk træning samt træning i selvstændig livsførelse (arbejde, fritid, indkøb, transport m.m.) Hvor foregår træningen Træning maksimalt 12 træningsgange á 45 minutter. Genoptræningscentret, Humlehusene 3, Albertslund. Fysioterapeuter i Albertslund Kommune. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

16 Bilag 8 Korsbåndsskade, hold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere, der har fået en korsbåndsskade eller anden knærelateret operation, dog ikke menisk eller kunstigt knæled. At 90 % af borgerne opnår et forbedret funktionsniveau. Indhold i ydelsen Fysisk træning, bevægelighedstræning og funktionstræning. Udlevering af selvtræningsprogram. Vurdering/rådgivning om arbejde, bilkørsel, fritid, sport. Maksimalt 74 træningsgange på hold a ca. 1 times pr. gang op til 3 gange om ugen. Heri individuel undersøgelse og samtale. Fysioterapeuter i Albertslund Kommune Bilag 9 Korsbåndsskade, individuel Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere, der har fået en korsbåndsskade eller anden knærelateret operation, dog ikke menisk eller kunstigt knæled, og som ikke er i stand til at deltage i holdtræningen. At 85 % af borgerne opnår et forbedret funktionsniveau. Indhold i ydelsen Fysisk træning, bevægelighedstræning og funktionstræning. Udlevering af selvtræningsprogram. Vurdering/rådgivning om arbejde, bilkørsel, fritid, sport. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

17 Særlige forhold Individuel. Træningsforløb maksimalt 12 træningsgange á 45 minutter over en periode på op til 3 måneder Fysioterapeuter i Albertslund Kommune Kontraindikationer efter operation oplyst i forbindelse med genoptræningsplanen fra sygehuset. Bilag 10 Kræftsygdomme, hold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode opnå samme grad af funktionsevne som tidligere, ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade mm. efter en faglig vurdering. Borgere diagnosticeret med kræft. Borgeren kan være i et aktivt behandlingsforløb, men det kan også dreje sig om senkomplikationer til behandlingen.. Dette gælder alle kræftdiagnoser undtaget brystopererede. Borgerne: Skal, som udgangspunkt, selv kunne transportere sig til og fra træningsstedet Skal kunne forstå og tale dansk Indhold i ydelsen Særlige forhold At borgerne oplever et forbedret eller bibeholdt funktionsniveau ved træningsperiodens ophør, eller kan overgå til henvisning via egen læge (REF01). Fysisk træning på hold. (styrke, kondition, udholdenhed og stabilitet) Holdtræning 1 time, (2-3 x ugentligt) i max 12 uger, herefter mulighed for forlængelse baseret på en terapeutfaglig vurdering. Herefter mulighed for at overgå til forløbsprogram for kræft. Fysioterapeuter i Brøndby Kommune. Antallet af borgere på hold er væsentlig højere end det faktiske antal fremmødte. Dette skyldes svingende træningsevne pga. eksempelvis kemoterapi. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

18 Bilag 11 Kræftsygdomme, individuel Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode opnå samme grad af funktionsevne som tidligere, ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade mm. efter en faglig vurdering. Borgere diagnosticeret med kræft. Borgeren kan være i et aktivt behandlingsforløb, men det kan også dreje sig om senkomplikationer til behandlingen.. Dette gælder alle kræftdiagnoser undtaget brystopererede. Borgere der har svært ved at forstå og tale dansk Borgere der har andre funktionsnedsættelser, der kræver individuel håndtering. At borgerne oplever et forbedret eller bibeholdt funktionsniveau ved træningsperiodens ophør, eller kan overgå til henvisning via egen læge eller hospital(ref01). Indhold i ydelsen Fysisk træning, funktionstræning og/eller vejledning i hverdagsaktiviteter. Maksimalt 13 træningsgange af 45 minutter med mulighed for forlængelse baseret på en terapeutfaglig vurdering. Herefter mulighed for at overgå til hold eller forløbsprogram for kræft. Fysio- og ergoterapeuter i Brøndby Kommune. Bilag 12 Kunstigt skulderled Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere, der har fået en skulderalloplastik (nyt skulderled) At 90 % af borgerne skal have opnået et højere funktionsog aktivitetsniveau ved træningsperiodens ophør. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

19 Indhold i ydelsen Fysisk træning samt træning/vejledning i hverdagsaktiviteter. Maksimalt 16 træningsgange á 45 minutter Fysio- og ergoterapeuter i Glostrup Kommune Bilag 13 Ledbåndsskader(knæ), hold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere, der har fået konstateret en ledbåndsskade (ikke korsbånd), der behandles uden operation eller trænes og vurderes med henblik på senere operation. At 85 % af borgerne opnår et forbedret funktionsniveau. Indhold i ydelsen Bevægelighedstræning, fysisk træning og funktionstræning. Udlevering af selvtræningsprogram. Vurdering/rådgivning om arbejde, bilkørsel, fritid, sport. 12 træningsgange på hold á 1 time pr. gang. Heri individuel undersøgelse og samtale. Fysioterapeuter i Albertslund Kommune. Særlige forhold Kontraindikationer oplyst i forbindelse med genoptræningsplanen fra sygehuset. Bilag 14 Ledbåndsskader(knæ), individuel Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere, der har fået konstateret en ledbåndsskade (ikke korsbånd) eller anden knærelateret skade, der behandles Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

20 uden operation eller trænes og vurderes med henblik på senere operation og som ikke kan deltage i holdtræning. At mindst 80 % af borgerne opnår et forbedret funktionsniveau. Indhold i ydelsen Bevægelighedstræning, fysisk træning og funktionstræning. Udlevering af selvtræningsprogram. Vurdering/rådgivning om arbejde, bilkørsel, fritid, sport. Træningsforløb maksimalt 12 gange á 45 min. i en periode på op til 3 måneder. Fysioterapeuter i Albertslund Kommune. Særlige forhold Kontraindikationer oplyst i forbindelse med genoptræningsplanen fra sygehuset. Bilag 15 Lårbens amputationer Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere, der er lårbensamputeret Indhold i ydelsen At 90 % af borgerne skal have opnået et højere funktionsog/eller aktivitetsniveau ved træningsperiodens ophør. 90 % af borgerne skal have opnået et højere funktionsog/eller aktivitetsniveau efter 26 træningsgange á 45 minutter. Fysisk træning samt træning og vejledning i hverdagsaktiviteter. Maksimalt 40 træningsgange, á 45 minutter.. Ved dobbelte amputationer udløses der det dobbelte antal træningsgange. Fysio- og ergoterapeuter i Glostrup Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

21 Bilag 16 Meniskopererede, hold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsniveau som tidligere, ud fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere, der har fået foretaget en meniskoperation og hvor genoptræningsbehovet vurderes til at være af længerevarende karakter. At 85 % af borgerne opnår et forbedret funktionsniveau. Indhold i ydelsen Bevægelighedstræning, fysisk træning og funktionstræning. Udlevering af selvtræningsprogram. Vurdering/rådgivning om arbejde, bilkørsel, fritid, sport. 20 træningsgange på hold á 1 time pr. gang i en periode på op til 3 måneder. Heri individuel undersøgelse og samtale. Fysioterapeuter i Albertslund Kommune. Særlige forhold Kontraindikationer oplyst i forbindelse med genoptræningsplanen fra sygehuset. Bilag 17 Meniskoperationer, individuel Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere, der har fået foretaget en meniskoperation, hvor der er behov for et kortvarigt genoptræningsforløb. At 85 % af borgerne opnår et forbedret funktionsniveau. Indhold i ydelsen Bevægelighedstræning, fysisk træning og Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

22 funktionstræning. Udlevering af selvtræningsprogram. Vurdering/rådgivning om arbejde, bilkørsel, fritid, sport. Særlige forhold Individuel - maksimalt 8 gange á 45 minutters. Fysioterapeuter i Albertslund Kommune Kontraindikationer efter operation oplyst i forbindelse med genoptræningsplanen fra sygehuset. Bilag 18 Ryg ikke ryg opererede, hold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode have forbedret det almene funktionsniveau. Borgeren skal lære at håndtere sit rygproblem og genvinde tillid til kroppens evne til at meste hverdagsaktiviteter. I træning fokuseres på optimering af strategi for bevægelse. Borgere med længerevarende rygsmerter: Skal som udgangspunkt være erhvervsaktive Skal være motiverede og prioritere forløbet Skal kunne afse tid til rygskoleforløbet Skal som udgangspunkt selv kunne transportere sig til og fra Skal kunne klare sig uden ganghjælpemiddel Skal kunne forstå og tale dansk Skal kunne komme op/ned fra gulv At borgerne optimerer strategi for bevægelse og oplever et forbedret funktionsniveau. Indhold i ydelsen Træning i borgerens meningsfulde aktivitet med fokus på optimering af bevægelsesstrategi. Fysisk træning, teori og ergonomisk vejledning. Holdtræning i et 3 måneders forløb indeholdende: Undersøgelse og målsætning for forløbet Individuel træning inden opstart Intensiv holdtræning og undervisning 4 uger selvtræning 3 måneders evaluering og videre målsætning Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

23 Min. 3 borgere og max. 4-6 borgere pr. hold Maksimalt 51 timer og 45 minutter. Hvem leverer ydelsen Særlige forhold Fysio- og ergoterapeuter i Brøndby Kommune. Minimum 4 deltagere på et hold ellers oprettes holdet ikke. Bilag 19 Ryg ikke ryg opererede, individuel Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode have forbedret det almene funktionsniveau og have ændret holdning til ryg problemet fra at være en sygdom til at være et livsvilkår ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade mm. efter en faglig vurdering. Borgere med kroniske rygsmerter, hvor holdtræning er kontraindiceret, derudover Nakke (Cervical columna) problematikker. Borgere som: Af arbejdsmæssige årsager ikke kan deltage på hold Har brug for ganghjælpemiddel Har svært ved at forstå og tale dansk Har brug for hjælp til at komme op/ned fra gulv Vurderes at have behov for få ganges instruktion Borgerne er i stand til at gennemføre selvtræningsprogram ved træningsperiodens ophør. Funktionsforbedringen ved træningsperiodens ophør måles. Indhold i ydelsen Fysisk træning, teori og ergonomisk vejledning. Intervallet for fysisk træning, teori, ergonomisk vejledning og smertehåndtering tilrettelægges efter borgerens behov. Maksimalt 13 timer og 25 minutter. Hvem leverer ydelsen Fysio- og ergoterapeuter i Brøndby Kommune. Bilag 20 Ryg opererede, hold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode opnå samme grad af funktionsevne som tidligere, ud fra de Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

24 forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade mm. efter en faglig vurdering. Borgere der har fået foretaget et neurokirurgisk indgreb i lænderyg. Dette med undtagelse af borgere som har fået foretaget stivgørende operation. Skal kunne klare sig uden ganghjælpemiddel. Skal kunne forstå og tale dansk. Skal som udgangspunkt kunne komme op/ned fra gulv. Borgerne er i stand til at gennemføre et selvtræningsprogram ved træningsperiodens ophør. Funktionsforbedringen ved træningsperiodens ophør måles. Indhold i ydelsen Fysisk træning, teori og ergonomisk vejledning. Holdtræningen er som udgangspunkt 12 gange Holdene er kontinuerlige med 8 borgere pr. hold. Maksimalt 20 timer Hvem leverer ydelsen Fysio- og ergoterapeuter i Brøndby Kommune. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

25 Bilag 21 Ryg opererede, individuel Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode opnå samme grad af funktionsevne som tidligere, ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade mm. Efter en faglig vurdering. Borgere der har fået foretaget et neurokirurgisk indgreb. Borgere der har fået foretaget en stivgørende operation i ryggen. Har brug for ganghjælpemiddel og/eller Har svært ved at forstå og tale dansk og/eller Har brug for hjælp til at komme op/ned fra gulv. Borgerne er i stand til at gennemføre et selvtræningsprogram ved træningsperiodens ophør. Funktionsforbedringen ved træningsperiodens ophør måles. Indhold i ydelsen Fysisk træning, teori og ergonomisk vejledning. Intervallet for fysisk træning, teori og ergonomisk vejledning tilrettelægges efter borgerens behov. Maksimalt 12 timer og 25 minutter, dette svarende til 17 x 45 min. borgerkontakt. Hvem leverer ydelsen Fysio- og ergoterapeuter i Brøndby Kommune. Bilag 22 Hold for kvinder med anden etnisk herkomst end dansk Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode have forbedret det almene funktionsniveau og have ændret holdning til ryg problemet fra at være en sygdom til at være et livsvilkår ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade mm. efter en faglig vurdering. Borgere med kroniske rygsmerter. Skal være villig til at afsætte tid til rygskoleforløbet. Har brug for hjælp til at transportere sig til og fra af andre årsager end fysiske. Skal kunne klare sig uden ganghjælpemiddel. Har lidt svært ved at forstå og tale dansk. Skal som udgangspunkt kunne komme op/ned fra gulv. At 80 % af borgerne oplever et forbedret funktionsniveau og Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

26 oplever færre smerter ved træningsperiodens ophør. Funktionsforbedringen ved træningsperiodens ophør måles. Indhold i ydelsen Fysisk træning, teori og ergonomisk vejledning. Holdtræning i et 6 ugers forløb indeholdende: Max. 4 deltagere pr. hold. Forundersøgelse Individuel træning inden opstart Holdtræning og undervisning Slutundersøgelse Min. 3 deltagere og max. 4 deltagere pr. hold. Maksimalt 41 timer. Hvem leverer ydelsen Særlige forhold Fysio- og ergoterapeuter i Brøndby Kommune. Minimum 3 deltagere på et hold ellers oprettes holdet ikke. Bilag 23 Alment ryghold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode have forbedret det almene funktionsniveau ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og /eller skade efter en faglig vurdering. Borgere der har lumbale og evt. thorakale smerter af kortere eller længere og som ikke er egnede til: ryg opereret hold, ryg ikke opereret hold, hold for kvinder med anden etnisk herkomst end dansk, eller som efter individuel fysioterapeutisk træning har brug for rygtræning af mere almen karakter styret og superviseret af fysioterapeut Skal selv kunne transportere sig til og fra træningsstedet. Skal kunne klare sig uden ganghjælpemiddel. Skal som udgangspunkt kunne komme op/ned fra gulv. Mænd af anden etnisk baggrund en dansk som har lidt svært ved at forstå og tale dansk. Ældre borgere som har et godt funktionsniveau, men som ikke kan honorere kravene til opereret ryghold og ikke opereret ryghold Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

27 At 80 % af borgerne oplever et forbedret funktionsniveau ved træningsperiodens ophør vurderet ud fra egen oplevelse. Indhold i ydelsen Fysisk træning af ryg, ben og mave med særlig fokus på ryggen. Holdtræning i et 12 ugers forløb indeholdende: Individuel samtale/undersøgelse Holdtræning Individuel afslutning Holdene er kontinuerlige med 15 borgere pr. hold. Maksimalt 25 timer og 30 minutter. Hvem leverer ydelsen Fysioterapeuter i Brøndby Kommune. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

28 Bilag 24 Skader omkring skulder Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Indhold i ydelsen Borgere med problemer omkring skulderen. 90 % af borgerne skal opleve et højere funktions- og aktivitetsniveau ved træningsperiodens ophør. Fysisk træning samt træning/vejledning i hverdagsaktiviteter. Maksimalt 14 træningsgange á 45 minutter Fysio - og ergoterapeuter i Glostrup Kommune Bilag 25 Ufrivillig vandladning og/eller afføring, hold Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere med inkontinens For at kunne deltage på hold er det en forudsætning at borger forstår dansk og kan hjælpes op og ned fra gulv % af de borgere der henvises med nedre urinvejssymptomer og 60 % af de borgere der henvises med anal inkontinens (luft og afføring) udredes og færdigbehandles med tilfredsstillende resultat og har ikke behov for yderligere behandling Indhold i ydelsen Udredning og behandling v/ kontinenssygeplejerske Udredning og behandling v/ fysioterapeut Slutsamtale og undersøgelse v/ kontinenssygeplejerske og fysioterapeut Individuel udredning og behandling ved hhv. kontinenssygeplejerske og fysioterapeut. I alt 3 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

29 gange. 5 ugers holdtræning. 2 gange ugentligt v/fysioterapeut Individuel slutsamtale og undersøgelse v/kontinenssygeplejerske og fysioterapeut. I alt 10,75 time Kontinenssygeplejerske og fysioterapeuter i Brøndby Kommune Bilag 26 Ufrivillig vandladning og/eller afføring individuel Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere med inkontinens Borgere med sprogbarriere Borgere der ikke kan deltage på hold på grund af psykiske eller fysiske årsager Borgere med svær smerte problematikker % af de borgere der henvises med nedre urinvejssymptomer og 60 % af de borgere der henvises med anal inkontinens (luft og afføring) udredes og færdigbehandles med tilfredsstillende resultat og har ikke behov for yderligere behandling. Indhold i ydelsen Udredning og behandling v/ kontinenssygeplejerske Udredning og behandling v/ fysioterapeut Slutsamtale og undersøgelse v/ kontinenssygeplejerske og fysioterapeut Individuel udredning og behandling ved hhv. kontinenssygeplejerske og fysioterapeut. I alt 3 gange 6 gange individuel træning v/ fysioterapeut Individuel slutsamtale og undersøgelse v/kontinenssygeplejerske og fysioterapeut I alt 7 timer og 45 minutter Kontinenssygeplejerske og fysioterapeuter i Brøndby Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

30 Bilag 27 Underbens amputation Borgeren skal indenfor en målrettet og tidsbegrænset periode så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade m.m. efter en faglig vurdering. Borgere, der er underbens amputeret At 90 % af borgerne skal have opnået et højere funktionsog/eller aktivitetsniveau ved træningsperiodens ophør. Indhold i ydelsen Fysisk træning samt træning og vejledning i hverdagsaktiviteter. Maksimalt 32 træningsgange, á 45 minutter. Ved dobbelte amputationer udløses der det dobbelte antal træningsgange. Fysio- og ergoterapeuter i Glostrup Kommune. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

31 Ydelsesbeskrivelser for genoptræning i egen kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

32 Bilag 28 Hoftenært brud / Kunstigt hofteled, hold Borgeren skal indenfor en tidsbegrænset periode med målrettet træning så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere - ud fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade efter en faglig vurdering. Borgere, der har fået et hoftenært brud eller har fået indsat et kunstigt hofteled (hoftealloplastik) og som kan indgå i holdsammenhæng og er i stand til selvstændigt at udføre øvelser efter instruktion. At 90 % oplever et forbedret aktivitets- og funktionsniveau ved træningsperiodens ophør. Indhold i ydelsen Bevægelighedstræning, fysisk træning og funktionstræning Instruktion i selvtræning Vurdering/rådgivning om arbejde, bilkørsel, fritid, sport. Holdtræning 2 x ugentligt, maksimalt 12 x 60 min. (kunstigt hofteled) og maximalt 16 x 60 min. (hoftenært brud). I alt henholdsvis 12 timer (kunstigt hofteled) eller i alt 16 timer (hoftenært brud). Heri inkluderet individuel opstart/afslutning (undersøgelse/samtale + test) á 45 min. Max. 8 borgere og 2 fysioterapeuter pr. hold. Varigheden af forløbet vil altid baseres på en konkret individuel faglig vurdering fra den ansvarlige terapeut Hvor foregå træningen Træningscenter Brøndby eller andet relevant sted, f.eks. i borgerens eget hjem eller nærmiljø. Specialeniveau Brøndby Kommunes fysioterapeuter og evt. træningsassistenter under vejledning af fysioterapeuter. Visitationen i Brøndby Kommune vil, jf. Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner, visitere til henholdsvis basalt eller avanceret genoptræningsniveau. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

33 Bilag 29 Hoftenært brud / Kunstigt hofteled, individuel Borgeren skal indenfor en tidsbegrænset periode med målrettet træning så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere - ud fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade ud fra en faglig vurdering Borgere, der har fået et hoftenært brud eller kunstigt hofteled, der ikke kan deltage på hold. 90 % oplever et forbedret aktivitets- og funktionsniveau ved træningsperiodens ophør. Indhold i ydelsen Bevægelighedstræning, fysisk træning og funktionstræning Instruktion i hjemmeøvelser Vurdering/rådgivning om arbejde, bilkørsel, fritid, sport Træning maksimalt 12 x 45 min. (kunstigt hofteled) og maximalt 16 x 45 min. (hoftenært brud). I alt henholdsvis 9 timer (kunstigt hofteled) eller i alt 12 timer (hoftenært brud). Heri inkluderet opstart/afslutning (undersøgelse + test) á 45 min. Varigheden af forløbet vil altid baseres på en konkret individuel faglig vurdering fra den ansvarlige terapeut Hvor foregå træningen Træningscenter Brøndby eller andet relevant sted, f.eks. i borgerens eget hjem eller nærmiljø. Specialeniveau Brøndby Kommunes fysioterapeuter og evt. træningsassistenter under vejledning/supervision af fysioterapeuter. Visitationen i Brøndby Kommune vil, jf. Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner, visitere til henholdsvis basalt eller avanceret genoptræningsniveau. Bilag 30 Kunstigt knæled, hold / individuel Borgeren skal indenfor en tidsbegrænset periode med målrettet træning så vidt muligt opnå samme grad af Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

34 funktionsevne som tidligere - ud fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade ud fra en faglig vurdering. Borgere, der har fået indsat et kunstigt knæ (knæalloplastik). Skal kunne forstå (og tale) dansk for at deltage på hold. 90 % af borgerne oplever et forbedret aktivites- og funktionsniveau ved træningsperiodens ophør. Indhold i ydelsen Bevægelighedstræning, fysisk træning og funktionstræning Instruktion i selvtræning Vurdering/rådgivning om arbejde, bilkørsel, fritid, sport Hold 2 x ugentligt, maksimalt 12 gange á 1 time. Heri inkluderet individuel opstart/afslutning á 45 min. pr. borger. Max. 8 borgere pr. hold og 2 fysioterapeuter pr. hold. Individuelt maksimalt 10 gange á 1 time eller i alt 10 timer. Heri inkluderet opstart/afslutning á 45 min. Varigheden af forløbet vil altid baseres på en konkret individuel faglig vurdering fra den ansvarlige terapeut Hvor foregår træningen Specialeniveau Træningscenter Brøndby eller andet relevant sted, f.eks. i borgerens eget hjem eller nærmiljø. Brøndby Kommunes fysioterapeuter og evt. træningsassistenter under vejledning af fysioterapeuter. Visitationen i Brøndby Kommune vil, jf. Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner, visitere til henholdsvis basalt eller avanceret genoptræningsniveau. Bilag 31 Senhjerneskade med ydelsen Borgeren skal indenfor en tidsbegrænset periode med målrettet træning så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere - ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade ud fra en faglig vurdering. Borgere med nyopstået senhjerneskade (apoplexia Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

35 cerebri) Borgere med følger efter senhjerneskade At 70 % oplever et forbedret aktivitets- og funktionsniveau ved træningsperiodens ophør. Indhold i ydelsen Fysisk og kognitiv træning samt kommunikation. Træning i ADL færdigheder Instruktion i selvtræningsprogram Vurdering/rådgivning om selvstændig livsførelse Hvor foregår træningen Hvem leverer ydelsen Specialeniveau Træning maksimalt 44 gange á 45 minutter eller i alt 33 timer. Varigheden af forløbet vil altid baseres på en konkret individuel faglig vurdering fra den ansvarlige terapeut Træningscenter Brøndby eller andet relevant sted, f.eks. i borgerens eget hjem eller nærmiljø. Brøndby Kommunes ergoterapeuter, fysioterapeuter og eventuelt af hjælpepersonale under vejledning af terapeuterne. Visitationen i Brøndby Kommune vil, jf. Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner, visitere til henholdsvis basalt eller avanceret genoptræningsniveau. Bilag 32 Andre neurologiske lidelser med ydelsen Borgeren skal indenfor en tidsbegrænset periode med målrettet træning så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere - ud fra de forudsætninger, borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade ud fra en faglig vurdering. Borgere med neurologiske lidelser f. eks. parkinson, dissemineret sklerose, polyneuropati, perifere lammelser, hjernetumorer Borgere med skader eller sygdomme i nervebanerne f. eks. Guillian Barré og muskelsvind At 70 % oplever et forbedret aktivitets- og funktionsniveau ved træningsperiodens ophør. Indhold i ydelsen Fysisk og kognitiv træning samt kommunikation. Træning Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

36 i ADL færdigheder Instruktion i selvtræningsprogram Vurdering/rådgivning om selvstændig livsførelse Hvor foregår træningen Hvem leverer ydelsen Specialeniveau Træning maksimalt 36 gange á 45 minutter eller i alt 27 timer. Varigheden af forløbet vil altid baseres på en konkret individuel faglig vurdering fra den ansvarlige terapeut Træningscenter Brøndby eller andet relevant sted, f.eks. i borgerens eget hjem eller nærmiljø. Brøndby Kommunes ergoterapeuter, fysioterapeuter og eventuelt af hjælpepersonale under vejledning af terapeuterne. Visitationen i Brøndby Kommune vil, jf. Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner, visitere til henholdsvis basalt eller avanceret genoptræningsniveau. Bilag 33 Ældre komplekse forløb, hold / individuel med ydelsen Borgeren skal indenfor en tidsbegrænset periode med målrettet træning så vidt muligt opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller få/opnå kompetancer til at nå målet selv - ud fra de forudsætninger borgeren har i relation til alder, sygdom og/eller skade ud fra en faglig vurdering. Indhold i ydelsen Ældre, komplekse forløb (Geriatri) At 80 % oplever et forbedret aktivitets- og funktionsniveau ved træningsperiodens ophør. Ydelsen kan indeholde: Fysisk og kognitiv træning. Træning i ADL færdigheder Instruktion i selvtræningsprogram Vurdering/rådgivning om selvstændig livsførelse Balancetræning og undersøgelse, samt test. Ernæring Individuel: maksimalt 20 gange á 45 minutter eller i alt 15 timer. Hold: 2 gange ugentligt max. 16 gange á 1½ time. Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 9. december

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 Brøndby Kommune 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016. Genoptræning efter Sundhedslovens

Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016. Genoptræning efter Sundhedslovens Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning efter Sundhedslovens 140 1 Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5 3. På hvilken baggrund

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 Albertslund Kommune Forord... 3 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 4 2.

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVENS 140. Albertslund Kommune

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVENS 140. Albertslund Kommune KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 2017 Albertslund Kommune KVALITETSSTANDARD...1 GENOPTRÆNING...1 EFTER...1 Forord...3 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus...4 2.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140

KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 KVALITETSSTANDARD GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN 140 Brøndby Kommune 2017 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Indhold Hvem kan få genoptræning?... 3 Hvordan får du genoptræning?... 3 Hvornår igangsættes genoptræningen?... 3 Hvad

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens

Genoptræning efter Sundhedslovens Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2017 Genoptræning efter Sundhedslovens 140 Forord... 4 1. Mål for genoptræning efter udskrivning fra sygehus... 5 2. Hvem kan få genoptræning?... 5 3. På hvilken baggrund

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse

Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Ydelseskatalog for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lov om Sundhedsloven 140 Ydelseskatalog for genoptræning efter udskrivning fra sygehus Indledning og formål Ydelseskatalog er et arbejdsredskab

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 25.03 2015 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Årsberetning 2015 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER

Årsberetning 2015 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Årsberetning 2015 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Indledning Der har igennem 2015 været fokuseret yderligere på udvikling af det tværkommunale genoptræningssamarbejde.

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune.

Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140. Odsherred Kommune. Kvalitetsstandard for tildeling af befordring og befordringsgodtgørelse ved genoptræning efter Sundhedslovens 140 Odsherred Kommune Maj 2012 Udkast ver. 0.6 1 Om ordningen 1.1 Lovgrundlag for ydelsen 170-174

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag Lovgrundlaget for bevilling af genoptræning og vedligeholdende træning findes i lov om Social Service 86 og stk. 2.

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning... 4 Hvordan iværksættes

Læs mere

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006

VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 VEJLEDNING OM TRÆNING I KOMMUNER OG REGIONER DECEMBER 2006 Publikationen kan rekvireres ved henvendelse til: Indrigs- og Sundhedsministeriet Kontoret for Kommunal Sundhed Slotsholmen 10-12 1216 København

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Uddrag af serviceloven:

Uddrag af serviceloven: NOTAT Dato 13.11.2007 Uddrag af serviceloven: Kapitel 16 Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte

Læs mere

Genoptræning efter hospitalsophold

Genoptræning efter hospitalsophold Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Genoptræning efter hospitalsophold 1 Kommunal genoptræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål Formålet er, at Tønder Kommune kan tilrettelægge og tilbyde borgerne sammenhængende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning,

Kvalitetsstandarder for genoptræning, Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune - 2015 Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud

Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 20 Kvalitetsstandard for Vederlagsfri Fysioterapi kommunalt tilbud Sundhedsloven 140a 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder vederlagsfri fysioterapi til svært

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard. for vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2. Godkendt på byrådet d. 31. marts 2011.

Kvalitetsstandard. for vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2. Godkendt på byrådet d. 31. marts 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Godkendt på byrådet d. 31. marts 2011. Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag. Kommunal vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 2 of 5 Lovgrundlag. Kommunal vedligeholdelsestræning ydes efter Lov om

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2017 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune xx december 2016 Indhold Forord... 3 Formål og

Læs mere

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Lovgrundlag Målgruppe: Ansøgningsprocedure Tildelingsprocedure Servicemål Varighed af tilbuddet Kriterier for deltagelse Økonomi for borger Sundhedslovens

Læs mere

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen

Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus. Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Genoptræning og rehabilitering efter udskrivning fra sygehus Ved Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Sundhedsstyrelsen Velkommen Præsentation Hvorfor er vi her? Dagens program Væsentligste ændringer/sum

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kvalitetsstandard for genoptræning, vedligeholdelsestræning og kørsel...5 Ydelsesbeskrivelse for genoptræning...9 Ydelsesbeskrivelse for

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Center for Ældre 2011

Center for Ældre 2011 Center for Ældre 2011 Kvalitetsstandard for genoptræning jf. lov om sundhed 140 Kvalitetsstandard godkendt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 25. maj 2011. Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2013 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner - M... Page 1 of 30 Til forsiden af retsinformation.dk Den fulde tekst Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

I dette nummer: ederlagsfri fysioterapi er blevet en kommunal opgave

I dette nummer: ederlagsfri fysioterapi er blevet en kommunal opgave N Y H ED S B RE V TIL PRAKTISERENDE LÆGER I dette nummer: Vederlagsfri fysioterapi Træningstilbud i Hjørring Kommune Hvornår er et barn rask nok til at komme i skole? Hjørring Kommune søger praksiskonsulent

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET

#split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# KVALITETSMÅL OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET #split# 1. BAGGRUND I forbindelse med de udarbejdede kvalitetsstandarder på træningsområdet, er der som underliggende dokument udarbejdet følgende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendte leverandør: Træningscentret Dommervangen Dato for tilsynsbesøg: 7. april 2016 Start- og sluttidspunkt

Læs mere

Statusnotat Montebello forår 2016

Statusnotat Montebello forår 2016 Indledning I lighed med statusnotatet fra tidligere år, er dette notat skrevet for at skabe overblik over de ændringer af såvel patient rettet karakter som bygningsmæssige forhold der har fundet sted på

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler

Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler 7. Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler Præcisering af begrebsanvendelse på området for behandlingsredskaber og hjælpemidler I forbindelse med implementeringen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Årsberetning 2013 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER

Årsberetning 2013 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Årsberetning 2013 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Indledning Albertslund, Brøndby og Glostrup kommuner har siden 2007 haft et samarbejde om udførelse af opgaven:

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2 Vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til Vedligeholdelsestræning? 3 Hvad er målet med Vedligeholdelsestræningen? 3 Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Gældende fra maj 2016. Genoptræning. Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Ishøj Kommune

Gældende fra maj 2016. Genoptræning. Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune. Ishøj Kommune Gældende fra maj 2016 Genoptræning Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune og Vallensbæk Kommune Ishøj Kommune Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Årsberetning 2016 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER

Årsberetning 2016 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Årsberetning 2016 TVÆRKOMMUNAL GENOPTRÆNINGSSAMARBEJDE ALBERTSLUND, BRØNDBY OG GLOSTRUP KOMMUNER Indledning Der har igennem 2016 været fokuseret yderligere på udvikling og drift af det tværkommunale genoptræningssamarbejde.

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 6. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 6 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem

Læs mere

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere