Projektbeskrivelsesskema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelsesskema"

Transkript

1 Projektbeskrivelsesskema Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser Projektets titel: Baggrund og vision for projektet: Sammen om nye vaner Baggrund: Det er veldokumenteret, at a) mennesker med en sindslidelse er overrepræsenteret ift. somatisk sygdom, herunder livsstilssygdomme (Sundhedsprofilen), at b) borgere med psykiske lidelser har større interesse for at ændre livsstil end den øvrige befolkning (Sundhedsprofilen) samt at c) denne gruppe borgere med den rette hjælp og støtte kan gennemføre livsstilsændringer (SST Struktur på sundheden ). Imidlertid er det en kendsgerning, at gruppen ofte ikke modtager relevante tilbud om forebyggelse og behandling af somatiske sygdomme. En forklaring herpå kan være, at borgere med psykiske lidelser nogle gange blive mødt af en misforstået medlidenhed, således, at de ikke bliver tilbudt sundhedsfremmende tilbud, forløb eller behandling, der kan afhjælpe somatisk sygdom. En anden forklaring kunne være, at det store fokus på de psykiske lidelser simpelthen gør, at få har tanke på, vigtigheden af, at få håndteret de fysiske lidelser. En tredje forklaring kunne være at tilbuddene ikke bliver tilpasset de udfordringer borgere med psykiske lidelser har, såsom eksempelvis sociale problematikker (Jf. eksempelvis Region Syddanmarks Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme). Med denne ansøgning ønsker Sundhedscenter Vollsmose, at kunne udvikle og afprøve en indsats, der søger at imødekommende ovenstående udfordringer gennem såvel et borgerrettet perspektiv som kompetenceløfts perspektiv. Fokus for det borgererettede perspektiv er, at borgere med psykiske lidelser motiveres til at etablere og vedligeholde nye sundhedsvaner gennem sociale fællesskaber og netværksdannelse. Det er imidlertid afgørende, at deltagerne parallelt får støtte til at vedligeholde de nye sundhedsvaner og får støtte til at få noget konstruktivt og læring ud af et eventuelt (forventet) tilbagefald (Jf. eksempelvis Dalum, Sonne og Davidsens At tale om

2 forandring en bog om sundhedsadfærd og motiverende samtaleteknikker ) Fokus for kompetenceløfts perspektivet er, at såvel medarbejdere, frivillige og pårørende, der er en del af borgere med psykiske lidelsers hverdagsliv og udgør den vante ramme, sættes i stand til at understøtte processen omkring, italesættelse, motivering og fastholdelse i forhold til forebyggelse af livsstilssygdomme. Det er ligeledes centralt, at medarbejdere og frivillige på tværs af fagligheder, forvaltninger og sektorer fremmer den relationelle koordination samt bliver bekendt med hinandens sundhedsrettede tilbud for målgruppen. 3. Vision: At borgere med psykiske lidelser og uhensigtsmæssige sundhedsvaner etablerer og fastholder en sund livsstil gennem øget viden og netværksdannelse med henblik på at mestre et sundere hverdagsliv. Formålet med projektet er: 1. At etablere og fastholde nye sundhedsvaner gennem netværksdannelse hos borgere med psykiske lidelser. Herved sættes målgruppen i stand til at: Reducere risikoen for udvikling af livsstilssygdomme. Styrke evnen til at indgå i og fastholde sociale relationer + netværk. Styrke evnen til at føre og fastholde en sundere livsstil. Øge egen trivsel og mentale sundhed. Overordnet mål herunder forebyggelses/sundhedsfremmeperspektiv: 2. At kompetenceudvikle medarbejdere, frivillige og pårørende til at understøtte borgere med psykiske lidelser i at etablere og fastholde nye sundhedsvaner. Herved sættes medarbejdere, frivillige og pårørende i stand til at: Informere, at motivere og rekruttere målgruppen til at indgå i indsatsen for derigennem at etablere nye vaner. Understøtte målgruppen i vedligeholdelse af nye vaner og forebyggelse af tilbagefald Samordning af indsatser på tværs af fagligheder, forvaltninger og sektorer Indsatsen har særligt fokus på at udvikle, og afprøve værkstøjer der sætter borgere med psykiske lidelser i stand til at vedligeholde og fastholde de 2

3 nyetablerede gode sociale og sundhedsmæssige vaner. I denne sammenhæng er et sundhedsfagligt kompetenceløft af de medarbejder, frivillige og pårørende, som er en del af borgere med psykiske lidelsers hverdagsliv centralt. Af forandringsteorien (Bilag 1) fremgår sammenhængen mellem de forskellige delelementer for indsatsen Sammen om nye vaner. Fase 1: Fokus er på etablering af henvisnings- og fastholdelsesmekanismer gennem kompetenceudvikling af samarbejdspartneres medarbejdere, frivillige og pårørende, samt via information og synlighed overfor relevante interessenter (f.eks. almen praksis og sundhed.dk). Desuden er fokus på at styrke samarbejdet omkring borgere med psykiske lidelser herunder relationel koordination. Delmål 1.1: At medarbejdere, frivillige og pårørende er i stand til at motivere borgere med psykiske lidelser til at deltage i Sammen om nye vaner og til senere at fastholde dem i disse vaner. Delmål 1.2: At borgere med psykiske lidelser er motiveret til deltagelse i Sammen om nye vaner Delmål 1.3. At samarbejdspartnere har kendskab til hinandens indsatser og til projektet Delmål: Fase 2: Fokus på det borgerrettede forløb etablering af nye vaner 26 uger. Delmål 2.1 At deltagerne har viden om, hvad der er sund mad. Delmål 2.2: At deltagerne ved, hvordan de laver sund mad og er motiveret til at lave det. Delmål 2.3: At deltagerne indgår i sociale relationer. Delmål 2.4: At fysisk aktivitet er blevet en del af deltagerens livsstil. Delmål 2.5: At deltagerne har viden om, hvordan livsstilssygdomme kan forebygges gennem kost og fysisk aktivitet. Fase 3: Fokus på vedligeholdelse af nye vaner og forebyggelse af tilbagefald 26 uger. Deltagerne i Fase 3 er a) deltagere der har gennemført Fase 2 samt b) deltagere fra sundhedsfremmende indsatser i andet regi målrettet borgere med psykiske lidelser som nu skal fastholde nye vaner i hverdagslivet. Delmål 3.1: At deltagerne har forandret forhold, der har stået i vejen for en positiv forandring af deres sundhed og trivsel. Delmål 3.2: At deltagerne har forbedret deres sundhedstilstand. Delmål 3.3: At deltagerne besidder kompetencerne (viden og socialt) til at fastholde en 3

4 Projektets fokusområder: Målgruppe(r): sund livsstil. Delmål 3.4: At medarbejdere og frivillige i praksis anvender de tilegnede værktøjerne til at støtte deltagerne i et sundere hverdagsliv. Etablering af nye sociale og sundhedsmæssige vaner gennem netværksdannelse, fysisk aktivitet og kost. Vedligeholdelse af nye vaner og forebyggelse af tilbagefald Kompetenceudvikling af medarbejdere, frivillige og pårørende Samarbejde ml. sundhedsindsatser og relationsopbygning Borgere med psykiske lidelser (psykisk sygdom eller psykiske vanskeligheder) der har uhensigtsmæssige sundhedsadfærd (primære fokus på kostvaner og begrænset fysisk aktivitet). Fokus på etablering af henvisnings-, rekrutterings- og fastholdelsesmekanismer på tværs af fagligheder, forvaltninger og sektorer. Dette sikres gennem 1) sundhedspædagogisk kompetenceudvikling og 2) Systematisk styrkelse af relationsopbygning/-koordination. Deltagere rekrutteres i de miljøer, hvor de har deres vante gang og hverdagsliv. Der hvor de føler sig trygge og oplever den nærhed, der skal til, for at deltagerne kan understøttes i at indgår i indsatsen og i at fastholde nye vaner. Det er derfor helt centralt med en tæt relation og gensidigt kendskab mellem projektgruppen og samarbejdspartnere. Rekrutteringsstrategi: Sundhedscenter Vollsmose har stor erfaring i at 1) arbejde med tværgående rekruttering, 2) at samordne social- og sundhedsfaglige indsatser og 3) Relationel koordination og faglig netværksdannelse/-deltagelse. Udfordringer og mulige løsningsforslag i forbindelse med rekruttering af mennesker med en psykiske lidelser. Udfordring 1: Ensomhed og isolation Sindslidende kan have en tendens til at isolere sig fra sociale sammenhænge og kan derfor opleve en højere grad af ensomhed og isolation end den øvrige del af befolkningen. At indgå i en netværksbaseret gruppe indsats kan derfor virke overrumplende og grænseoverskridende. Løsningsforslag: I Sammen om nye vaner er der fokus på at etablere rammer, hvor deltagerne kan føle sig trygge og blive en del af et fælles- 4

5 skab, som skaber merværdi for den enkelte. Dertil kommer, at medarbejdere, frivillige og pårørende, der er en del af den sindslidendes hverdagsliv understøttes i at kunne motivere, opmuntre og støtte op i den proces det er, at etablere og fastholde nye sundhedsvaner. Projektgruppen vil i rekrutteringsprocessen have sin ugentlige gang på de arenaer hvor målgruppen færdes for at relationsopbygge til såvel borgere som medarbejdere, frivillige og pårørende. Herved etables en relation, der at reducere risikoen for det ukendte og fremmede for de borgere, der senere deltager. Alle forløb tager afsæt i en individuel samtale med borgerne. Det vil desuden være muligt, at borgeren får følgeskab af en ledsager. Udfordring 2: Sindslidelsen stjæler fokus fra de fysiske lidelser Når borgere med sindslidelser er i kontakt med sundhedssystemet, kan der være en tendens til, at sindslidelsen stjæler fokus fra den somatiske sygdom. Derved opstår risikoen for, at den somatiske sygdom ikke italesættes med dertil hørende risiko for, at den forværres og der udvikles senkomplikationer. Løsningsforslag: I Sammen om nye vaner kompetenceudvikles medarbejdere, frivillige og pårørende til at kunne se vigtigheden af at forebygge somatisk sygdom, til at italesætte uhensigtsmæssig sundhedsadfærd og sundhedsfremmende indsatser samt at kunne motivere hertil. De arenaer hvor målgruppen har sin gang involveres således, at borgeren kan påvirkes fra flere sider samtidigt Udfordring 3: Misforstået medlidenhed med den sindslidende Relateret til ovenstående kan der også ske det, at medarbejderen, den frivillige eller den pårørende enten ikke er opmærksomme på de uhensigtsmæssige sundhedsvaner eller vælger ikke at reagere på dem, ud fra en betragtning om medlidenhed borgeren har rigeligt at slås med. Løsningsforslag: I Sammen om nye vaner holdningsbearbejdes medarbejdere, frivillige og pårørende gennem kompetenceudvikling til en forståelse af at en sådan medlidenhed er misforstået. Mennesker med sindslidelser har på lige fod med alle andre ret til og gavn af at få hjælp til at fremme sundhed og trivsel samt at forebygge somatisk sygdom Forventet antal deltagere i Sammen om nye vaner. Fase 1: 60 (10 nøglemedarbejdere, 20 øvrige fagpersonale og frivillige, 30 pårørende) Fase 2: 95, Fase 3: 125. I alt: 260 deltagere 5

6 7. Kompetenceudviklingens formål er at medarbejdere, frivillige og pårørende sættes i stand til at kunne: 1) identificere borgere som vil kunne profitere af at deltage i Sammen om nye vaner, 2) fortælle om indholdet i forløbet og motivere til deltagelse, 3) henvise til Sammen om nye vaner samt 4) støtte og fastholde deltagere undervejs i forløbet. 8. Sikring af kompetencer blandt fagpersonale: Aktiviteter og metoder: Kompetenceudviklingens målgruppe: Medarbejdere, frivillige og pårørende I alt 60 personer, heraf ca. 30 pårørende. De pårørende undervises i et særskilt forløb. Fagpersonale og frivillige undervises sammen Kompetenceudviklingens indhold Deltagerne introduceres til eksisterende viden om forebyggelse af livsstilssygdomme og sammenhængen mellem forebyggelse og sundhed og trivsel. Udfordringer i forhold til rekruttering drøftes og deltagerne inviteres til at deltage i udarbejdelse af fælles rekrutteringsstrategi. Deltagerne sættes i stand til 1) at understøtte skabelsen af forandringer og 2) at understøtte fastholdelse af nye vaner samt forebyggelse/støtte i forbindelse med tilbagefald. Deltagerne introduceres til de nedenfor nævnte anvendte metoder Netværk etableres for 1) fagpersonale og frivillige og 2) Pårørende Aktiviteter i Fase 1: Etablering af henvisnings- og fastholdelsesmekanismer for fagpersonale, frivillige og pårørende. Delaktivitet 1.1: Kompetenceudviklingsforløb. Delaktivitet 1.2: Information og synlighed overfor relevante interessenter (f.eks. almen praksis og sundhed.dk). Delaktivitet 1.3: Styrkelse af samarbejdet omkring borgere med psykiske lidelser herunder den relationelle koordination. Aktiviteter i Fase 2: Etablering af nye vaner - Et 26 uger borgerrettet forløb. Fokus på udvikling af deltagernes viden og kompetencer inden for kost, udvikling af deltagernes sociale kompetencer, netværksdannelse og fysisk aktivitet Delaktivitet 2.1: Den afklarende individuelle samtale. Formålet med den afklarende samtale er, at: 1) støtte borgeren i klarhed over egne behov, 2) starte en udviklingsproces, som kan styrke mestringsevnen hos 6

7 borgeren, 3) afklare mål, 4) At projektmedarbejderen får indsigt i, hvilke spørgsmål borgeren har brug for at arbejde med. Delaktivitet 2.2: Etablering og implementering af gruppeforløb. Struktur for gruppeaktiviteterne: 1) Gruppestørrelser max 15 deltagere og 2 undervisere, 2) deltagere skal være aktive og arbejde med egne forandringer, 3) Ved hver undervisningsgang arbejdes der både med praksis og med refleksion, 4) Ved hver mødegang arbejdes med emnet forandringer. Hvordan går det med det mål, deltageren har sat sig for sig selv? Hvordan holder man fast? 5) Deltagere, med ressourcer og lyst til at blive mentorer for det kommende hold i Etablering af nye vaner identificeres med henblik på at være rollemodel, motivator og drivkraft. Der lægges vægt på praktisk afprøvning, der ses som et redskab til at øge deltagernes handlekompetence inden for et kost- og motionsområdet. Desuden kan praktisk afprøvning give deltagerne nogle erfaringer, som de kan trække på i forbindelse med livsstilsændring i overensstemmelse med Stages of Change modellen. Aktiviteter i Fase 3 Vedligeholdelse af nye vaner og forebyggelse af tilbagefald Ligeledes et 26 ugers forløb. Fokus på vedligeholdelse af nye vaner og relationer samt forebyggelse af tilbagefald. Baggrunden er den opnåede viden og kompetencer, som deltagerne tilegnede sig i Fase 2. Delaktivitet 3.1.A Opfølgende samtale (for deltagere i Etablering af nye vaner): Formålet med samtalen er at 1) revurdere deltagerens oprindelige målsætning, 2) anerkende de resultater, som deltageren har opnået, 3) afdække deltagerens syn på det gode fællesskab, 4) tilpasse målene til vedligeholdelsesfasen og 4) aftale hvordan der på bedst mulig vis ydes fortsat støtte til fastholdelse. Delaktivitet 3.1.B Afklarende samtale (for deltagere, der har indgået i sundhedsfremmende indsatser i andet regi): Formålet med samtalen er at 1) afdække graden af motivation for fastholdelse af nye vaner opnået i andet regi, 2) anerkende de resultater, som deltageren har opnået, 3) afdække deltagerens forestillinger om det gode fællesskab 4) tilpasse målene til vedligeholdelsesfasen og 5) aftale hvordan der på bedst mulig vis ydes fortsat støtte til fastholdelse. 7

8 Delaktivitet 3.2 Etablering af fællesskaber omkring kost og fysisk aktivitet. 1) Mindre fællesskaber etableres og 2) der gives støtte til etablering af spillereglerne for hver gruppe. Delaktivitet 3.3 Støtte til den enkelte deltager og fællesskaberne 1) Mulighed for at kontakte vejleder efter behov, 2) Ansvaret for at samles omkring mad og motion overdrages løbende til deltagerne. De første tre måneder mødes fællesskaberne fast med vejlederen et antal gange om måneden (typisk 1-3 gange). De sidste tre måneder er ansvaret overdraget til deltagerne. Mennesker med sindslidelser befinder sig ofte i en livssituation præget af forhindringer for at gennemføre forandringer i hverdagen. Det er derfor centralt, at denne indsats rummer muligheder for håndtering af turbulens, øget social støtte, færdighedstræning og understøttelse af selfefficacy. Indsatsens tilgang til forandring: Alle handlinger er motiverede i det liv, deltageren har levet. Alle mødes og respekteres som dem, de er. Deltagerne understøttes i at sætte mål for forandring. Deltagerne støttes i at opnå handlekompetence gennem kropslig, kognitiv og følelsesmæssig læring samt handling. Der tages udgangspunkt i deltagernes erfaringer med forandringer frem for måling af forandringerne Der lægges vægt på det, som lykkes for deltagerne og på at lære af de barrierer for forandring, deltagerne støder på. Metoder Der er et stort sundhedsmæssigt potentiale i at forebygge livsstilsrelaterede sygdomme. Forudsætningen for at få frigjort dette potentiale er, at at anlægge et helhedssyn på forebyggelse, hvor sygdom og sundhed ses som et produkt af forskellige faktorer. Et sådant syn på forebyggelse kræver, at man i sin tilgang har mulighed for at tage individuelle hensyn, hvorfor det er oplagt at benytte dialogbaseret rådgivning og vejledning som udgangspunkt for indsatsen (Kilde: At tale om forandring, SST). 8

9 9. Samarbejde på tværs af fag, sektorer, forvaltninger: 10. Samarbejde med øvrige aktører: 11. Arenaer, risiko og sundhedsadfærd: 12. Tilpasning til den eksisterende indsats: I Sammen om sunde vaner, tages afsæt i følgende metoder som Sundhedscenter Vollsmose har indgående viden om og erfaring med i praksis: Stages of Change modellen. Modellen tager udgangspunkt i, at en succesfuld adfærdsændring sjældent sker spontant. Oftest vil personen pendle frem og tilbage mellem forskellige stadier, inden han eventuelt når det sidste stadium, som markerer den vedvarende forandring. Den motiverende samtale (MI): Den motiverende samtale er primært rettet mod personer, som er motiverede for at ændre adfærd (påbegyndelses- og vedligeholdelsesstadiet). Underviseren og borger udarbejder i fællesskab den strategi, som bedst fremmer borgerens handlekompetence. Små skridt metoden: Små skridt er kontinuerlige ændringer i nuværende adfærd, som den enkelte oplever som små, og som fører mod målet. Grundet matrixorganiseringen af sundhedsområdet, er Odense Kommune i høj grad gearet til at fastholde såvel politisk som ledelsesmæssig opmærksomhed. Særligt i forbindelse med tværgående indsatser har organisationsformen sin styrke. I forhold til andre sektorer indtænkes eksisterende fora eksempelvis Det Kommunalt Lægelige Udvalg (KLU) og Center for Civilsamfund. Såvel internt som i eksternt regi eksisterer gode og konstruktive samarbejdsrelationer. Øvrige samarbejdspartnere har mulighed for at henvise borgere til indsatsen både etableringsdelen (Fase 2) og vedligeholdelsesdelen (Fase 3). Indsatsen tilrettelægges så fleksibelt at den kan afholdes der, hvor deltagerne føler sig trygge og har deres gang. Det være sig i sundhedscentret, hos en samarbejdspartner en tredje arena. Sundhedscenter Vollsmose er velkendt med indsatsens arenaer samt erfaren i at samordne social og sundhedsfaglige indsatser. Tidligere erfaringer herfra viser, at relationsopbygningen mellem fagpersonaler er helt central og ressourcekrævende. Erfaringer viser imidlertid også, at lykkes relationsopbygningen ml. fagpersonaler øges muligheden for at den borgerrettede del ligeledes også. Sundhedscenter Vollsmose har erfaring i at arbejde med metoderne nævnt i punkt 8, i at lave forløb omkring etablering af nye vaner for socialt udsatte (primært særligt tilrettelagte patientskoleforløb) og i relationsopbygning på tværs af fagligheder, forvaltninger og sektorer 9

10 13. Dokumentation og afrapportering: 14. Formidling og kommunikation: Metodeudviklingsdelen i denne indsats omhandler primært: Kompetenceudvikling af fagpersonale, frivillige og pårørende. Etablering af gruppedynamik for mennesker med psykiske lidelser Udarbejdelse af undervisningsmateriale til Fase 2 Udarbejdelse af indsatsens Fase 3 Vedligeholdelsesfasen (en fase der erfaringsmæssigt sjældent er tydeligt nok fokus på). Aftales med evaluator/sundhedsstyrelsen (jf. udbud) Særskilt plan for Formidling og Kommunikation blive udarbejdet i forbindelse med at ansøgningen omsættes til en egentligt projektbeskrivelse. Jf. Odense Kommunes Projekthåndbogs projektværktøjer. 15. Projektets forankring: Projektet forankres organisatorisk i Sundhedscenter Vollsmose. Efter 16. Projektets organisering og bemanding: endt projektperiode, træffes på strategisk niveau beslutning om projektets forankringspotentiale og driftsøkonomi. Dette vil ske på baggrund af evalueringsrapport og Sundhedscenter Vollsmoses vurdering. Projektet bemandes med to medarbejdere: En projektleder med kompetencer inden for kost og ernæring samt projektledelse. En projektmedarbejder med kompetencer inden for fysisk aktivitet og gerne erfaring med frivillighed og netværksdannelse. Dertil kommer administration og andre ad. hoc. medarbejdere, der supplerede de øvriges kompetencer. Projektgruppen varetager tilsammen alle aktiviteter i projektet. 17. Tidsplan: Projektet forventes igangsat: Januar 2015 og afsluttet: December

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Projektbeskrivelsesskema

Projektbeskrivelsesskema Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sundhedsfremmeprojekt på bosteder for psykisk udviklingshæmmede* 2. Baggrund: Projektet baseres

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Indsatsteori for Odense projekt

Indsatsteori for Odense projekt for Odense projekt Baggrund Evalueringen af satspuljen: Sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser foretages af Epinion, i samarbejde med CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (Region Midtjylland).

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

x Skole(r)/kommune, der tidligere har arbejdet med evidensbaserede trivselsindsatser

x Skole(r)/kommune, der tidligere har arbejdet med evidensbaserede trivselsindsatser Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Styrket indsats for social udsatte og sårbare grupper fremme af mental sundhed og trivsel

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante borgere Baggrund: I dag oplever vi i kommunen, at borgere enten på Sundhedscentret eller i psykiatrien har ringe

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE en del af Side 11 SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE forebyggelse INDHOLD 03 Indledning 04 Forslag til

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Forebyggelsesmodel for den fælles målgruppe af psykiatriske borgere/patienter mellem kommuner og Psykiatri

Forebyggelsesmodel for den fælles målgruppe af psykiatriske borgere/patienter mellem kommuner og Psykiatri Forebyggelsesmodel for den fælles målgruppe af psykiatriske borgere/patienter mellem kommuner og Psykiatri Dette notat beskriver forslag til en forebyggelsesmodel for den fælles målgruppe af psykiatriske

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes pr. mail til Socialstyrelsen på: tidligindsats@socialstyrelsen.dk Projektets titel Skriv titel

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi

Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Sund i job Dato: 15.01.13 Rettet af: SIHA Version: 12 Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald

Projektbeskrivelse: Ældres sundhed/forebyggelse af fald Notat Haderslev Kommune VS Stab Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13.februar 2012 Sagsident: 10/13082 Sagsbehandler: Christian Métais Dir.

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt SAMMEN om det sunde liv Strategi for tidlig indsats vedrørende børn og unges overvægt Vi skal gøre mere og lidt til Overvægt er et stigende folkesundhedsproblem. Det gælder også i Nyborg Kommune, hvor

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 15 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME GRUNDLAGET

Læs mere

Bilag 1: Projektets teoretiske referenceramme

Bilag 1: Projektets teoretiske referenceramme Bilag 1: Projektets teoretiske referenceramme I det følgende beskrives projektets teoretiske referenceramme: Dokumenteret viden om betydningen af fysisk aktivitets betydning for sundhedstilstanden Kulturteoretisk

Læs mere

Fremskudt sundhedsindsats

Fremskudt sundhedsindsats Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold Projektleder Navn og organisatorisk tilhørsforhold Programleder Navn og organisatorisk tilhørsforhold Revideret Dato, navn og versionsnummer Baggrund Baggrundsbeskrivelse

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Livsstilscafeen indholdsoversigt

Livsstilscafeen indholdsoversigt Livsstilscafeen indholdsoversigt Mødegange á 3 timer: 14 mødegange fordeles over ca. 24 uger - 7 første mødegange 1 gang om ugen - 7 sidste mødegange hver 2. uge 3 opfølgningsgange efter ca. 2, 6 og 12

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Generelt gør det sig gældende for samtlige indstillede projekter med kommunen som tovholder, at projekterne:

Generelt gør det sig gældende for samtlige indstillede projekter med kommunen som tovholder, at projekterne: Bilag 2 Oversigt over begrundelse for valg af indstillede projekter Bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge kommunen som tovholder Generelt gør det sig gældende for samtlige indstillede projekter med

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Oktober 2014 Resume Der blev i budget 2011 afsat 4 mio. i 2011 og 5 mio. om året fra

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Job og Aktiv Jobcenter Kolding

Job og Aktiv Jobcenter Kolding September 2015. Job og Aktiv Jobcenter Kolding Sundstyrelsen, Sundhedscenter Kolding og Job center Kolding Tilkendelser af førtidspensioner i Kolding kommune Baggrund 3-årigt projektsamarbejde mellem Jobcenter

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Forandringsteori - erfaringer fra Socialcentret. v. Lisbeth Spenner

Forandringsteori - erfaringer fra Socialcentret. v. Lisbeth Spenner Forandringsteori - erfaringer fra Socialcentret v. Lisbeth Spenner Konteksten for Socialcentret Hvordan har Socialcentret grebet processen an med forandringsteori Gode råd i processen De private organisationers

Læs mere

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed

Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Dit Liv Din Sundhed - forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet. Projektets titel: Dit Liv Din Sundhed Sundhedsudvikling og Folkesundhed Aarhus (FSAa) har i samarbejde med Institut for Folkesundhed

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013 Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4684 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Workshop A Sund By Netværksdage 2012. www.silkeborgkommune.dk

Workshop A Sund By Netværksdage 2012. www.silkeborgkommune.dk Workshop A Sund By Netværksdage 2012 1 Opdrag fra Sundhedsstyrelsen Projekt Nærmiljø er støttet med satspuljemidler - 7.1 million kr. over en 4-årig periode (2010-2014). Satspuljen er rettet mod at styrke

Læs mere

Projektplan for Sundhed på Arbejdspladsen

Projektplan for Sundhed på Arbejdspladsen Projektplan for Sundhed på Arbejdspladsen 1. Baggrund Byrådet har i budget 2014 besluttet følgende: Skanderborg Kommune ønsker at styrke en sundhedsfremmende indsats på den enkelte arbejdsplads med sigte

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget

Plan for opfølgning på politikker i 2016. Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur- og Sundhedsudvalget Kultur- og Sundhedsudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Politikker: Sundhedspolitik Sundhedsaftale med Region Midtjylland Overordnet kostpolitik

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Organisationspulje

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Organisationspulje Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Organisationspulje 1. Indsatsens titel: Samvær Imod Røg et metodeudviklingsprojekt for hjemløse i midlertidige botilbud og tidligere hjemløse i egen bolig med en rullende

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNINGER

Håndbog: BOLIGSOCIALE JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNINGER Håndbog: BOLIGSOCIALE JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNINGER VEJEN TIL UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE Ledigheden i landets udsatte boligområder er væsentligt højere end i landet som helhed, og en stor del af de

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER

LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER LEDELSE PÅ TVÆRS I EKSTERNT STØTTEDE UDVIKLINGSPROJEKTER Træd i karakter som projektejer/styregruppedeltager Artiklen opstiller en række ansvarsområder, der er vigtige at være sig bevidst i styregruppearbejde

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv

Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv Børneperspektiv I Den Sammenhængende Skoledag er der en udvidet undervisningstid, et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger ligesom der er et fokus

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte

Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sunde og aktive kvinder i Farum Midtpunkt - Furesø Kommune 2. Ansøger: Furesø

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016

Holmstrupgård. Retningslinje for Ledelse. Virksomhedsplan 2015 2016 Holmstrupgård Retningslinje for Ledelse Virksomhedsplan 2015 2016 Februar 2015 Indholdsfortegnelse Holmstrupgårds virksomhedsplan...1 Mission...1 Vision...1 Fundamentet, der baner vejen for visionen...2

Læs mere

Kostvejledning for borgere med særlig behov

Kostvejledning for borgere med særlig behov Kostvejledning for borgere med særlig behov Evaluering af projektperioden 2009-2010 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Baggrund... 3 Kostvejledningens formål, mål og succeskriterier... 4 Formål...

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid?

Gladiatorerne. Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Gladiatorerne Hvad skal der til, for at få den tunge borgergruppe ud af misbrug og ledighed og ind i kampen om en positiv fremtid? Mål Vi har uofficielt afprøvet en selvlavet metode på 4 Gladiatorer, hvor

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed. Sundheds- og Ældreområdet i Holstebro Kommune. Ældre. Piller

Værdighedspolitik. Sundhed. Sundheds- og Ældreområdet i Holstebro Kommune. Ældre. Piller Værdighedspolitik Sundheds- og Ældreområdet i Holstebro Kommune Ældre Sundhed Piller Værdighed er, at man skal være med i samtalen, selvom man er næsten døv så kan personalet skrive til min mand på en

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte

Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Peer-Støtte i Region Hovedstaden Erfaringer, der gør en forskel Mini-ordbog Ord du kan løbe ind i, når du arbejder med peer-støtte Her kan du blive klogere på hvad peer-støtte er, og læse om de begreber

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Kompetencebevis og forløbsplan

Kompetencebevis og forløbsplan Kompetencebevis og forløbsplan En af intentionerne med kompetencebevisloven er, at kompetencebeviset skal skærpe forløbsplanarbejdet og derigennem styrke hele skoleforløbet. Således fremgår det af loven,

Læs mere

Sundhedssamtaler på tværs

Sundhedssamtaler på tværs Sundhedssamtaler på tværs Alt for mange danskere lever med en eller flere kroniske sygdomme, og mangler den nødvendige viden, støtte og de rette redskaber til at mestre egen sygdom - også i Rudersdal Kommune.

Læs mere

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012

Midt i Sund Zone OKTOBER 2012 Midt i Sund Zone en status halvvejs i projektets levetid OKTOBER 2012 Ulighed i sundhed Begrebet social ulighed i sundhed bruges til at beskrive det forhold, at sundhedsrisici og sygelighed er skævt fordelt

Læs mere

Minikonference. Fremme af sundhed og trivsel i socialpsykiatrien. Lise Arnth Nielsen, sygeplejerske, projektleder

Minikonference. Fremme af sundhed og trivsel i socialpsykiatrien. Lise Arnth Nielsen, sygeplejerske, projektleder Minikonference Fremme af sundhed og trivsel i socialpsykiatrien Lucette Meillier, cand.comm. Ph.d., programleder Lise Arnth Nielsen, sygeplejerske, projektleder CFK folkesundhed og kvalitetsudvikling Koncern

Læs mere

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer

Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Innovationsprojektet Lighed i sundhed - de tre temaer Relationer og fællesskaber Tidlig indsats Sund adfærd og motivation 2014-2015 Vi skal have mere lighed i sundheden Høje-Taastrup Kommune har i foråret

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Skema 2: beskrivelsesskema for indsatsen Forstærket indsats over for storrygere. Sønderjylland knækker tobakken sammen

Skema 2: beskrivelsesskema for indsatsen Forstærket indsats over for storrygere. Sønderjylland knækker tobakken sammen 1. Indsatsens titel: Skema 2: beskrivelsesskema for indsatsen Forstærket indsats over for storrygere Sønderjylland knækker tobakken sammen 2. 3. Baggrund og vision for indsatsen: Overordnet mål herunder

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere