Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab Regnskab pr. 31/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010"

Transkript

1 Boligforeningen Møllevænget Afdeling: Møllevænget Regnskab pr. 31/ Regnskabsår og periode. regnskab Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Boligforeningen Møllevænget Køge Kommune v/køge Boligselskab, Langelandsvej 32 Torvet Køge 4600 Køge Tlf fax Tlf Fax LEJLIGHEDSFORDELING Areal Antal Antal m² lejemål administrationsenheder 1-rum: Boliger rum: Boliger rum: Boliger rum: Boliger Boliger ialt Heraf ungdomsboliger Heraf tagboliger Enkeltværelser Erhvervslejemål Institutioner Garager/carporte Brutto i alt Matrikel nr. 8 A Køge Markjorde Overtagelsesdato (eksister.ejd.) 2/ BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) Skæringsdato (byggeregn/drift) Beboerfaciliteter m.v. Tekniske installationer - ingen fælles installationer Renovation, økologi Kildesort. af affald, inde i boligen / uden for boligen Energi Vandmålign (kollektiv), Varmemåling (individuel), El-måling (individuel), Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2010 De angivne værdier er gennemsnitlige 31/ / I kroner Pr. m². Stigning i årligt årligt % årligt Almene boliger ,70 * Leje pr. måned i gennemsnit 1 af 23

2 xx De konti, der er mærket med et nummer, er der noter til på side 7 og frem. Tal skrevet med kursiv er deltal der summeres under kontoen ialt. RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget Konto Note UDGIFTER Bud - Res 2011 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) NETTOKAPITALUDGIFTER IALT OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal Fyringskontrol m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 6 1. Administrationsbidrag Konto 112 i alt Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt Indvendig istandsættelse (B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER af 23

3 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget UDGIFTER Bud - Res 2011 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. ( konto 303.1) Konto 126 i alt Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt Andre renter 1. Renter af gæld til boligorganisationen Konto 131 i alt Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: Afvikling af opsamlet underskud/-finansiering UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT af 23

4 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget INDTÆGTER Res - Bud 2011 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje Almene familieboliger Skure mv Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Konto 201 (lejeindtægter) i alt Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Indeksoverskud Konto 203 i alt ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT af 23

5 Balance pr. 31/ Resultat Resultat Ændring AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr. 1/ Heraf grundværdi pr. 1/ Anskaffelsessum incl. indeksregulering Forbedringsarbejder Forbedringsarbejder m.v Konto 303 i alt Lån fra dispositionsfonden ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso Afsluttede forbrugsregnskaber Konto 305 i alt Likvide beholdninger 3. Tilgodehavende hos Køge Boligselskab Konto 307 i alt OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT af 23

6 Balance pr Regnskab Regnskab Ændring PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Tab ved fraflytninger mv HENLÆGGELSER I ALT HENLÆGGELSER - UNDERSKUD LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING, ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark Økonomistyrelsen Konto 408 i alt Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Byggefondsindestående FINANSIERING, ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån 1. Forbedringsarbejder m.v Konto 413 i alt Andre beboerindskud 1. Forhøjet indskud ved ombygning Konto 414 i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Forudbetalte boligafgifter/leje incl.varme KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser: 6 af 23

7 BEMÆRKNINGER TIL HOVEDTALLENE Udgifterne Nettokapitaludgifter Ingen bemærkninger. Offentlige og andre faste udgifter Den store merudgift skyldes, at kommunen hævede grundskyldspromillen fra 17,2 til 21,038 efter at budgettet var godkendt. Der har været et mindreforbrug til vand, men til gengæld en merudgift til forsikringer. Samlet set har forbruget svaret til budgettet. Variable udgifter Merudgifter til den almindelige vedligeholdelse på omkring kr. Der er i den forbindelse givet et tilskud på kr. fra Selskabet. Henlæggelser Der er foretaget henlæggelser i overensstemmelse med budgettet. Ekstraordinære udgifter Ingen bemærkninger, da forbruget har været i overensstemmelse med budgettet. Indtægterne Husleje Der har været en lille merindtægt som følge af individuelle boligforbedringer. Øvrige ordinære indtægter Der er givet et tilskud fra Selskabet på kr. i forbindelse med de ekstraordinæge udgifter til afhjælpning af problemerne med skimmel. Ekstraordinære indtægter Ingen bemærkninger. Det samlede resultat Overskud på 3.574,27 kr., som anvendes til afskrivning på projektet "Isolering", som er finansieret med egne midler. 7 af 23

8 NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget Bud - Res NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Ydelser på lån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag) Konto 101 i alt Kreditforeningsoverskud: Kreditforeningsoverskud anvendt Konto 103 i alt Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv.: Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt Konto i alt EJENDOMSSKATTER Ejendomsskatter Konto 106 i alt Beregningen er baseret på en korrigeret grundværdi pr. 1/ på kr. Selve beregningen er, på grund af det gældende skattestop, sket på grundlag af et skatteloftsgrundlag på kr. og en grundskyldspromille til kommune 21,038 promille. Budgettet er beregnet på grundlag af en grundskyld på 17,2 promille, da afdelingens budget var godkendt, da Køge Kommune besluttede at hæve grundskyldspromillen fra 17,2 til 21, VANDAFGIFT Fast afgift Regulering af acontobetalinger Konto 107 i alt Tidligere års vandforbrug: m³ kr/m³ Vandforbrug 2008: m³ 46,65 Vandforbrug 2009: m³ 48,57 Vandforbrug 2010: m³ 49, RENOVATION Kommunal administration Storskraldsafgift Tømninger Vægtafgifter Konto 109 i alt FORSIKRINGER Forsikringspræmier Konto 110 i alt af ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.3 Grundbidrag pr. afdeling Konto i alt

9 NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget Bud - Res af 23

10 NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget Bud - Res RENHOLDELSE Rengøring, trapper mv Fremmed renholdelse i alt Konto 114 i alt af 23

11 NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget Bud - Res ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE (29) Primære bygningsdele (39) Komplementerende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-Anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Afholdte udgifter: Primære bygningsdele (29) Overflader, belægning og beklædning (49) VVS-anlæg (59) El-anlæg (69) Øvrige bygningsdele og anlæg (89) Diverse (99) Konto i alt Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt Der er afholdt udgifter iht. det 10 årige langtidsbudget samt efter behov og afdelingens ønsker, hvis der er dækning herfor i henlæggelserne. 11 af 23

12 NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget Bud - Res DIVERSE UDGIFTER Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsen: - møder kontorartikler mv transport andet vedr. afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen i alt Uforudsete og diverse: - diverse Uforudsete og diverse i alt Konto 119 i alt HENLAGT TIL VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Henlagt pr. m2 56,50 Samlet henlæggelse Konto 120 i alt Boligorganisationen har valgt at henlægge samlet til ud- og indvendig vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelserne sker iht. det 10 årige langtidsbudget og dertil hørende tilstandsvurderinger HENLAGT TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A-ORDNING) Henlagt pr. m2 12,71 Samlet henlæggelse Konto 121 i alt YDELSER VEDR. LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER MV. 1. Afdrag (konto 303.1) - Facaderenovering Konto i alt Renter mv. - Facaderenovering Individuel boligforbedring Konto i alt Konto 125 i alt AFSKRIVNINGER PÅ FORBEDRINGSARBEJDER MV. 1. Afskrivninger (konto 303.1) - Facaderenovering Individuel boligforbedring Konto i alt Konto 126 i alt af 23

13 NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget Bud - Res TAB VED LEJELEDIGHED MV. 1. Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden Konto 129 i alt Tab i forbindelse med lejeledighed dækkes normalt af selskabets dispositionsfond. Da dispositionsfondens saldo imidlertid er under 2/3 af det minimum pr. lejemålsenhed, som fremgår af 40 i bek. om drift af almene boliger, så dækkes tabet helt eller delvist af afdelingerne KORREKTION VEDRØRENDE TIDLIGERE ÅR Underskud i antenneregnskab Diverse korrektioner / småjust Konto 134 i alt af 23

14 NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget Bud - Res BOLIGAFGIFTER OG LEJE Almene familieboliger Beboelse Konto i alt Kældre mv. Kældre mv Skure Konto i alt Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Råderetsforhøjelser Konto i alt Konto 201 i alt RENTER Mellemregning med boligorganisationen Renter i forbindelse med individuel boligforbedring Konto 202 i alt Afdelingens likvide midler er forrentet med 3,9 procent. Renteberegningen er foretaget fra dag til dag KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektioner vedrørende tidligere år: Manglende renteindtægt i 2009-regnskabet Korrektioner vedr. tidligere år (konto 206) i alt Konto 206 i alt af 23

15 NOTER TIL STATUS Regnskab Regnskab Ændring FORBEDRINGSARBEJDER FORBEDRINGSARBEJDER MV. Facaderenovering Primo Afdrag Ultimo Betalte renter på lånet (konto 125.2) Er finansieret med et kreditforeningslån. Kreditforeningslånet (konto 413) er i 2006 nedbragt ekstraordinært med ,20 kr., da forbedringsarbejdet oprindeligt blev overfinansieret. Oplysning om lån: RD kontantlån med en oprindelig hovedstol på ,27 kr. Udskiftning af kedelanlæg (egne midler) Primo Afgang Ultimo Projektet blev afskrevet i Udbedring af fugtproblemer (egne midler) Primo Tilgang Afgang Ultimo Vil blive afskrevet over driften. Overskuddet 2009 er anvendt til ekstraordinær afskrivning. Isolering (egne midler) Primo Tilgang Afskrivning Afskrivning - fra overskud Ultimo Vil blive afskrevet over driften. Overskuddet 2009 er anvendt til ekstraordinær afskrivning. Individuel boligforbedring (egne midler) Primo Tilgang Afskrivning Ultimo Individuel boligforbedring af køkner er finansieret af egne midler. Forbedringen afskrives over 5-10 år og modsvares af en tilsvarende forhøjelse af lejen. Konto i alt af 23

16 NOTER TIL STATUS Regnskab Regnskab Ændring Afdrag på lån svarende til konto Renter af lån svarende til konto Afskrivninger svarende til konto Finansieret via lån, se konto Finansieret via egne midler UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme Antenne Konto i alt FRAFLYTNINGER Fraflytninger ej afregnet Konto i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme Konto i alt af 23

17 NOTER TIL STATUS Regnskab Regnskab Ændring PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD Saldo primo forbruget i året (konto 116.2) årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING Saldo primo forbrugt i året (konto 117.2) årets henlæggelser (konto 121) Saldo ultimo konto Forbrug på konto i perioden : Faktisk forbrug Faktisk forbrug Faktisk forbrug Faktisk forbrug Gennemsnit INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE (B-ORDNING) Saldo primo forbrugt i året (konto 117) Saldo ultimo konto 404 i alt TAB VED FRAFLYTNINGER Saldo primo årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo konto 405 i alt Forbrug på konto i perioden : Faktisk forbrug Faktisk forbrug Faktisk forbrug Faktisk forbrug Gennemsnit BYGGEFONDSINDESTÅENDE Almindelig byggefond Konto 412 i alt ANDRE LÅN 1. Forbedringsarbejder mv Konto 413 i alt Der er foretaget et ekstraordinært afdrag på lån vedr. facaderenoveringen, da det oprindelige lån var for højt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Kreditorer Bidrag til Landsbyggefonden af 23

18 NOTER TIL STATUS Regnskab Regnskab Ændring Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje mv Konto 423 i alt EVENTUALFORPLIGTELSER Der er ikke andre forpligtigelser i afdelingen. 18 af 23

19 LANGTIDSBUDGET / LIKVIDITET Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse År Primosaldo Planlagt forbrug 1 Årets henlæggelser Ultimo Likviditet Gennemsnit kr. / m 2 160,46 38,3 56,5 178,65 1 Når der er tale om det endelige regnskab, så er det "planlagte forbrug" lig med regnskabstallet for det aktuelle regnskabsår. 19 af 23

20 PÅTEGNINGER AF REGNSKABET FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Køge den 25. marts 2011 René Nielsen forretningsfører 20 af 23

21 PÅTEGNINGER AF REGNSKABET 21 af 23

22 PÅTEGNING PÅ AFDELINGENS REGNSKAB Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling Møllevænget, for regnskabsåret 2010 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber, som kræver, at vi lever op til etiske krav, samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 22 af 23

23 Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 2010 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelsen, således som disse fremgår af Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Køge, den 2011 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Steen Klit Andersen Statsautoriseret revisor Verni Jensen Registreret revisor Afdelingsbestyrelsens påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede afdelingsbestyrelse til godkendelse. Køge, den 2011 Hovedbestyrelsens påtegning Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede hovedbestyrelse til godkendelse. Køge, den af 23

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010/2011 Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Administrator: Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 Kommunenr. 153 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Brøndby Kommune

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 1 Postparken Årsregnskab for 2010 Boligorganisation: Administrator: Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 LBF nr. : 8027 Kommunenr. 185 Postfunktionærernes

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012 Regnskabsperiode fra 01-01-2012 Regnskabsperiode til 31-12-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1601 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN Boligorganisationsnr. 153 Afdelingsnr. 157-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0865 LBFnr. 00501 kommunenr. 153 Beliggenhed Lejerbo, Brøndby Daruplund

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600

Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-6 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr.

Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 2013 31. december 2013. E-mail: kommune egekom.dk Kommunenr. 240 CVRnr. Almene boligorganisationer Regnskabsperiode: Regnskab for afdeling 505101 1. januar 31. december Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF afdel ngsnunrimer: 101 Egedal Kommune v/ubsbolig A/S

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Hastrupvænget Køge Boligselskab Afd nr 7 Budget for år 2011 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrupvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere