Solbakken I Køge Boligselskab Årsregnskab Regnskab 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solbakken I Køge Boligselskab Årsregnskab 2011. Regnskab 2011"

Transkript

1 Køge Boligselskab Boligorganisation Regnskab / / Tilsynskommune Afdeling: Solbakken I BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet Køge 4600 Køge Tlf Tlf LEJLIGHEDSFORDELING Areal Antal Antal m² lejemål administrationsenheder Boliger, 1-rum Boliger, 2-rum Boliger, 3-rum Boliger, 4-rum Boliger ialt Heraf ungdomsboliger Heraf tagboliger Enkeltværelser Erhvervslejemål Institutioner Garager/carporte Brutto i alt Matrikelnummer Søndre Køge, Køge Jorder 5 dk, 5 do og 5 dt Overtagelsesdato (eksister.ejd.) BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) , og Skæringsdato (byggeregn/drift) 1952/1955 Beboerfaciliteter mv. Særskilte selskabs-og mødelokaler Tekniske installationer Komfur, bad og vaskeinstallation (fælles) Renovation og økologi Kildesort. af affald, inde i boligen / uden for boligen Energi Vandmåling (kollektiv), varmemåling (individuel), el-måling (individuel), centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2011 De angivne værdier er gennemsnitlige 31/ / I kroner Pr. m². Stigning i årligt årligt % årligt Almene boliger ,42 Erhverv ,42 * Kælderrum ,00 * Leje pr. måned i gennemsnit 1 af 24

2 xx De konti, der er mærket med et nummer, har tilhørende noter på side 8 og frem. Tal skrevet med kursiv er deltal der summeres under kontoen ialt. RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget Konto Note UDGIFTER Bud - Res 2012 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) NETTOKAPITALUDGIFTER IALT OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal Fyringskontrol mv Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 6 1. Administrationsbidrag Dispositionsfonden Konto 112 i alt Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteter - drift Drift af møde-og selskabslokaler Konto 118 i alt Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER af 24

3 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget UDGIFTER Bud - Res 2012 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder mv. 1. Afskrivning (konto 303.1) Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering mv. 1. Afdrag (konto 303.2) Renter mv Konto 127 i alt Tab ved lejeledighed mv Dækket af dispositionsfonden Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt Andre renter 1. Renter af gæld til boligorganisationen Konto 131 i alt Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud anvendes til: Overført til resultatkonto UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT af 24

4 RESULTATOPGØRELSE Resultat Budget Forskel Budget INDTÆGTER Res - Bud 2012 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje Almene familieboliger Erhverv Kældre mv Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Konto 201 (lejeindtægter) i alt Renter Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Drift af møde-og selskabslokaler Indeksoverskud Konto 203 i alt ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Driftssikring og andre løbende særlige støtteordninge Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT af 24

5 Balance pr. 31/ Resultat Resultat Ændring AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr. 1/ Heraf grundværdi pr. 1/ Anskaffelsessum inkl. indeksregulering Forbedringsarbejder Forbedringsarbejder mv Bygningsrenovering mv Konto 303 i alt Lån fra dispositionsfonden ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender Leje inkl. varme Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Konto 305 i alt Likvide beholdninger 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Konto 307 i alt OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT af 24

6 Balance pr. 31/ Regnskab Regnskab Ændring PASSIVER HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger mv HENLÆGGELSER I ALT Resultatkonto HENLÆGGELSER - UNDERSKUD LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING, ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld 4. Økonomistyrelsen Konto 408 i alt Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindrebemidlede Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING, ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre lån 1. Forbedringsarbejder mv Bygningsrenovering mv Konto 413 i alt Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Konto 414 i alt LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Forudbetalte boligafgifter/leje inkl.varme KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT af 24

7 BEMÆRKNINGER TIL HOVEDTALLENE Udgifterne Nettokapitaludgifter Der har været en merudgift på små kr. Det skyldes at et af de gamle lån udløb en termin senere end forventet. Offentlige og andre faste udgifter Besparelsen skyldes dels en mindreudgift til forsikringer og dels en stor afvigelse på udgifterne til vand. Her er der tale om en tilbagebetaling på ca kr. vedr. 2010, hvor vandforbruget var ekstra lavt, hvilket også har betydet et lavt acontobeløb i Der må således forventes en efterbetaling i 2012-regnskabet. Variable udgifter Den samlede mindreudgift skal nok findes i en stor besparelse på renholdelsesudgifterne og drift af vaskeriet, mens der omvendt har været en stor merudgift til den almindelige vedligeholdelse - specielt udgifter til VVS-arbejder. Øvrige ordinære indtægter Renteindtægterne blev ca kr. lavere end budgetlagt. Ekstraordinære indtægter Desværre er de ekstraordinære indtægter ikke blevet så store som forventet. Der bør ske en tilpasning af budgettet fremadrettet. Det samlede resultat Overskuddet på ,20 kr. er henlagt til resultatkontoen. 7 af 24

8 NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget Bud - Res NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Ydelser på lån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag) Konto 101 i alt Kreditforeningsoverskud: Kreditforeningsoverskud anvendt Konto 103 i alt Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv.: Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Konto 105 i alt Konto i alt EJENDOMSSKATTER Ejendomsskatter Konto 106 i alt Selve beregningen er, på grund af det gældende skattestop, sket på grundlag af et skatteloftsgrundlag på kr. og en grundskyldspromille til kommunen på 21, VANDAFGIFT Fast afgift Regulering af acontobetalinger Konto 107 i alt Tidligere års vandforbrug: m³ kr/m³ Vandforbrug 2009: m³ 48,57 Vandforbrug 2010: m³ 51,19 Vandforbrug 2011: m³ 53, RENOVATION Renosofi i alt Kommunal administration Storskraldsafgift Dagrenovation Drift af biler og plads Øvrige driftsomkostninger Leasing og afskrivninger Løn mv Egne udgifter (lokalt) Konto 109 i alt Afdelingen indgår i en fællesordning for 9 af Boligorganisationens afdelinger. De 9 afdelinger har i alt lejemål, hvoraf Solbakken I har de 89, hvilket giver en andel på 5,8 %. Fra 2012 vil Ravnsborg Huse også indgå i ordningen 8 af 24

9 NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget Bud - Res FORSIKRINGER Forsikringspræmier Selvrisiko Konto 110 i alt Der er i budgettet forudsat et antal skader med en selvrisiko på kr. pr. skade ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling Tillægsydelser Konto i alt For 2011 er der fastsat følgende bidrag: Grundbidrag pr. afdeling: kr., grundbidrag pr. lejemålsenhed: kr. og en tillægsydelse på kr. pr. forbrugsregnskab BIDRAG TIL DISPOSITIONSFONDEN Bidrag til dispositionsfonden Konto i alt Bidraget fastsættes af Socialministeriet og reguleres en gang årligt. Der skal i 2011 henlægges 221 kr. pr. lejemålsenhed, dog kun indtil selskabets dispositionsfond udgør kr. pr. lejemålsenhed. 9 af 24

10 NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget Bud - Res RENHOLDELSE Løn Inspektør-ordning Løn mester Løn renovation Løn rengøring Løn - løs medhjælp Ferietillæg Direkte lønudgift i alt Pension ATP PC-ordning Andel af driftsinspektør Forsikringer og diverse bidrag Kurser - mester Kurser - øvrige Kurser i alt Tøj Personalemøder TR- og SR-udgifter Sociale- og kulturelle aktiviteter Andre sociale omkostninger Tøj, møder mv. i alt Kontorhold Telefon EDB-drift Inventar Diverse Rengøring af mandskabsrum Administration i alt Feriehenlæggelser Overført til renovation Overført til vaskeri Overført til selskabslokaler Overført til mandskabsrum Dækket af henlæggelserne Overført til / dækket af i alt Rengøring, trapper mv Fremmed renholdelse i alt Konto 114 i alt af 24

11 NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget Bud - Res ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Primære bygningsdele (29) Komplementerende bygningsdele (39) Overflader, belægning og beklædning (49) VVS-anlæg (59) El-anlæg (69) Inventar og udstyr (79) Øvrige bygningsdele og anlæg (89) Diverse (99) Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Afholdte udgifter: Primære bygningsdele (29) Komplementerende bygningsdele (39) Overflader, belægning og beklædning (49) VVS-anlæg (59) El-anlæg (69) Inventar og udstyr (79) Øvrige bygningsdele og anlæg (89) Diverse (99) Konto i alt Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt Der er afholdt udgifter iht. det 10 årige langtidsbudget samt efter behov og afdelingens ønsker, hvis der er dækning herfor i henlæggelserne. 11 af 24

12 NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget Bud - Res SÆRLIGE AKTIVITETER DRIFT AF FÆLLES VASKERI Rengøring inkl. rengøringsartikler Reparation / service Vand El Modem (telefon) Sæbe, skyllemiddel mv Konto i alt Fælles vaskeri - indtægter Nettoresultat af fælles vaskeri BEBOERAKTIVITETER Beboermøder Aktiviteter for egne beboere Aktiviteter under beboerrådgiveren Aktiviteter hvor andre deltager Konto i alt DRIFT AF MØDE-OG SELSKABSLOKALER Rengøring af fælleslokaler Vedligeholdelse El-forbrug Konto i alt Driftsindtægt fra selskabslokaler Nettoresultat af drift af selskabslokaler Konto 118 i alt (udgifter) DIVERSE UDGIFTER Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsen: - Møder Kontorartikler mv Kurser Telefonudgifter Andet vedr. afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen i alt Fællesudgifter med øvrige afdelinger: - Afskrivning fællestelt Fællesudgifter i alt Uforudsete og diverse udgifter: - Advokatomkostninger Diverse Uforudsete og diverse udgifter i alt af 24

13 NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget Bud - Res 2012 Konto 119 i alt Fællesudgifter er fordelt efter antal lejemål i de enkelte afdelinger HENLAGT TIL VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Henlagt pr. m 2 141,38 Samlet henlæggelse Konto 120 i alt Boligorganisationen har valgt at henlægge samlet til ud- og indvendig vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelserne sker iht. det 10 årige langtidsbudget og dertil hørende tilstandsvurderinger HENLAGT TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A-ORDNING) Henlagt pr. m 2 4,59 Samlet henlæggelse Konto 121 i alt YDELSER VEDR. LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER MV. 1. Afdrag (konto 303.1) - Badeværelsesrenovering Udskiftning af vinduer Konto i alt Renter mv. - Badeværelsesrenovering Udskiftning af vinduer Individuel boligforbedring Konto i alt Konto 125 i alt AFSKRIVNINGER PÅ FORBEDRINGSARBEJDER MV. 1. Afskrivninger (konto 303.1) - Kloakrenovering Individuel boligforbedring Konto i alt Konto 126 i alt af 24

14 NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget Bud - Res YDELSER VEDR. LÅN TIL BYGNINGSRENOVERING MV. (konto 303.2) 1. Afdrag (konto 303.2) - Materielgård / mesterkontor Miljøgårde Konto i alt Renter mv. - Materielgård / mesterkontor Miljøgårde Konto i alt Konto 127 i alt TAB VED LEJELEDIGHED MV. 1. Tab ved lejeledighed mv Dækket af dispositionsfonden Konto 129 i alt Tab i forbindelse med lejeledighed dækkes normalt af selskabets dispositionsfond. Da dispositionsfondens saldo imidlertid er under 2/3 af det minimum pr. lejemålsenhed, som fremgår af 40 i bek. om drift af almene boliger, så dækkes tabet helt eller delvist af afdelingerne KORREKTION VEDRØRENDE TIDLIGERE ÅR Korrektion af renteberegning Diverse korrektioner / småjusteringer Konto 134 i alt af 24

15 NOTER TIL DRIFT Resultat Budget Afvigelser Budget Bud - Res BOLIGAFGIFTER OG LEJE Almene familieboliger Beboelse Konto i alt Erhverv Leje af erhvervslejemål Konto i alt Kældre mv. Kældre mv Servicearealer mv Konto i alt Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Råderetsforhøjelser Konto i alt Merleje Merleje Konto i alt Konto 201 i alt RENTER Mellemregning med boligorganisationen Renter i forbindelse med individuel boligforbedring Konto 202 i alt Afdelingens likvide midler er forrentet med 1,18%. Renteberegningen er foretaget fra dag til dag DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Møde- og selskabslokaler Konto i alt DRIFTSSIKRING OG ANDRE LØBENDE SÆRLIGE STØTTEORDNINGER Øvrige Konto 204 i alt KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR Korrektioner vedrørende tidligere år: Rest fra tidligere antenneregnskab Tilskud fra dispositionsfonden 2008/ Korrektioner vedr. tidligere år (konto 206) i alt Øvrige ekstraordinære indtægter: Afskrevne fraflyttere Diverse Øvrige ekstraordinære indtægter i alt Konto 206 i alt af 24

16 NOTER TIL STATUS Regnskab Regnskab Ændring FORBEDRINGSARBEJDER FORBEDRINGSARBEJDER MV. Badeværelsesrenovering: Primo Afdrag Ultimo Betalte renter på lånet (konto 125.2) Finansieret med et 20-årigt kreditforeningslån - startet i 1997, men omlagt i 2005 med en løbetid på yderligere 23 år. Oplysning om lån: NK : 40,574% af kr. omlagt i 2005 til en ny restgæld på kr. Kloakrenovering (egne midler): Primo Afskrivning Afskrivning - fra overskud Ultimo Restbeløbet blev afskrevet i 2010-regnskabet. Udskiftning af vinduer: Primo Tilgang Afdrag Ultimo Betalte renter på lånet (konto 125.2) Finansieret med et 30-årigt kreditforeningslån ( ) Oplysning om lån: NK : Kontantlån med en oprindelig hovedstol kr. Udskiftning af vinduer (egne midler): Primo Tilgang Afgang Afskrivning Afdrag Ultimo Der er hjemtaget et kreditforeningslån i af 24 Individuel boligforbedring (egne midler):

17 NOTER TIL STATUS Regnskab Regnskab Ændring Primo Tilgang Afskrivning Ultimo Individuel boligforbedring af køkken og bad er finansieret af egne midler. Forbedringen afskrives over 5-10 år og modsvares af en tilsvarende forhøjelse af lejen. Konto i alt Afdrag på lån svarende til konto Renter af lån svarende til konto Afskrivninger svarende til konto Finansieret via lån, se konto Finansieret via egne midler BYGNINGSRENOVERING MV. Materielgård / mesterkontor: Primo Afdrag Ultimo Betalte renter på lånet (konto 127.2) Finansieret med et 20-årigt kreditforeningslån - startet i 1997, men omlagt i 2005 med en løbetid på yderligere 23 år. Oplysning om lån: NK : 44,627% af kr. omlagt i 2005 til en ny restgæld på kr. Miljøgårde: Primo Afdrag Ultimo Betalte renter på lånet (konto 127.2) Finansieret med et 20-årigt kreditforeningslån - startet i 1997, men omlagt i 2005 med en løbetid på yderligere 23 år. NK : 14,799% af kr. omlagt i 2005 til en ny restgæld på kr. Konto i alt Afdrag og afskrivninger svarende til Renter af lån svarende til Finansieret via lån, se konto TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME Til gode hos boende af 24

18 NOTER TIL STATUS Regnskab Regnskab Ændring Vask: september - oktober Restanceaftaler Konto i alt UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme Konto i alt FRAFLYTNINGER Fraflytninger ej afregnet Konto i alt AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme Konto i alt ANDRE DEBITORER Rådighedskasse hos afdelingsbestyrelsen Rådighedskasse hos mester Forsikringsskader Konto i alt FORUDBETALTE UDGIFTER Forudbetalte udgifter Konto i alt af 24

19 NOTER TIL STATUS Regnskab Regnskab Ændring PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD Saldo primo forbruget i året (konto 116.2) årets henlæggelser (konto 120) Saldo ultimo konto ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING Saldo primo forbrugt i året (konto 117.2) årets henlæggelser (konto 121) Saldo ultimo konto Forbrug på konto i perioden : Faktisk forbrug Faktisk forbrug Faktisk forbrug Faktisk forbrug Gennemsnit TAB VED FRAFLYTNINGER Saldo primo forbrugt i året (konto 130.2) årets henlæggelser (konto 123) Saldo ultimo konto 405 i alt Forbrug på konto i perioden : Faktisk forbrug Faktisk forbrug Faktisk forbrug Faktisk forbrug Gennemsnit RESULTATKONTO Saldo primo årets overskud (konto 140) Saldo ultimo konto 407 i alt , Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Afvikling / tilgang pr. år Akk. underskud ANDRE LÅN 1. Forbedringsarbejder mv Bygningsrenovering mv Konto 413 i alt af 24

20 NOTER TIL STATUS Regnskab Regnskab Ændring UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Varme Konto 419 i alt SKYLDIGE OMKOSTNINGER Kreditorer Afsatte feriepenge Bidrag til Landsbyggefonden Konto 421 i alt DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE Forudbetalt leje mv Forudbetalt indskud mv Konto 423 i alt af 24

21 LANGTIDSBUDGET / LIKVIDITET Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse År Primosaldo Planlagt forbrug 1 Årets henlæggelser Ultimo Likviditet Gennemsnit kr. / m 2 207,43 162,57 169,25 214,11 1 Når der er tale om det endelige regnskab, så er det "planlagte forbrug" lig med regnskabstallet for det aktuelle regnskabsår. 21 af 24

22 22 af 24

23

24

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010 Boligforeningen Møllevænget Afdeling: Møllevænget Regnskab pr. 31/12-2010 Regnskabsår og periode. regnskab 01-01-2010 31-12-2010 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Boligforeningen

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

02733-0, 08052-5 og 08053-3 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1952/1955

02733-0, 08052-5 og 08053-3 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1952/1955 Solbakken I Køge Boligselskab Afd nr 1 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Solbakken I Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm.

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Klemens Torp Køge Boligselskab Afd nr 13 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Klemens Torp Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Tornegården Køge Boligselskab Afd nr 14 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Tornegården Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm.

Læs mere

raadhus@koegekom.dk BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 19/12-85 og 24/01-86 11834-4 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1/2-1989

raadhus@koegekom.dk BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 19/12-85 og 24/01-86 11834-4 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1/2-1989 Hastrup Huse Køge Boligselskab Afd nr 12 Budget for år 2012 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrup Huse Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Hastrupvænget Køge Boligselskab Afd nr 7 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrupvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 23/03-2010 200.175

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 23/03-2010 200.175 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. - ingen fælles installationer. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. - ingen fælles installationer. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Møllevænget Køge Kommune v. Køge Boligselskab, Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012

Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Samsøvænget Køge Boligselskab Afd nr 8 Budget for år 2012 Køge Boligselskab Afdeling: Samsøvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm.

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

0 Skæringsdato (byggeregn/drift) Køleskab, komfur

0 Skæringsdato (byggeregn/drift) Køleskab, komfur Ravnsborg Huse Køge Boligselskab Afd nr 200 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Ravnsborg Huse Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Hastrupvænget Køge Boligselskab Afd nr 7 Budget for år 2011 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrupvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 7 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Agervang/ Engvang Fra 01-10-2008 Til 30-09-2009

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2008 Regnskab for afdeling Agervang/ Engvang Fra 01-10-2008 Til 30-09-2009 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang/ Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN Boligorganisationsnr. 153 Afdelingsnr. 157-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0865 LBFnr. 00501 kommunenr. 153 Beliggenhed Lejerbo, Brøndby Daruplund

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13

Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13 Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13 Boligkontoret Danmark - Røjelskær 15, 2. sal. - 2840 Holte - Telefon 39 25 10 00 Regnskab for boligorganisation 1. august 2012

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere