43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp."

Transkript

1 Januar /12 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 6 Seminar med professor Paul Moran... 7 Refleksioner over den pågående revision af klassifikation af personlighedsforstyrrelser i DSM- og ICD-systemerne... 8 Referat fra kursus om neuropsykologi og psykiatri Kontingent Highly recommended Kalender Kontaktpersoner/bestyrelse IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45)

2

3 Orientering fra formanden Et nyt år står for døren. Debatten om DSM-5 og ICD-11 raser videre. Det første forslag til reorganisering af ICD-10 foreligger nu, og gruppen bag forslaget har vurdering af sværhedsgrad af personlighedsforstyrrelser som sit primære sigte ved revisionen, hvorimod det er mere usikkert hvilke kategorier man vil medtage ved en revision. Som med DSM-5 er der også i WHO s ICD-11-gruppe betydelig skepsis for at anvende kategorier i personlighedsdiagnostik, uden at man dog kan lægge sig fast på alternative dimensionelle modeller. I DSM-5 vil man ikke helt opgive kategorierne, men definere dem ud fra 5 trækdomæner og den narcissistiske type er tilbage, således at forslaget nu bygger på 6 typer: borderline, antisocial, obsessiv-kompulsiv, ængstelig-undvigende, narcissistisk og tvangspræget personlighed. For nærmere omtale af udviklingstendenserne, se særskilt indlæg andet steds. I efteråret afholdt vi for første gang kursus om neuropsykologi mere bredt med særlig fokus på personlighedsforstyrrelser. Kurset var arrangeret af vores næstformand Birgit Bork Mathiesen og Mickey Kongerslev. Den øgede interesse for neurobiologisk forskning inden for personlighedsforstyrrelser, specielt borderline og psykopati, gør det relevant for såvel klinikere som forskere at kende til den neuropsykologiske værktøjskasse. Kurset var velbesøgt og havde fremtrædende neuropsykologer som foredragsholdere, og vi håber at kunne gentage kurset senere. Se i øvrigt referat fra seminaret. Screening af personlighedsforstyrrelser bliver mere et mere centralt spørgsmål, ikke blot i en tid, hvor man til de nye specialklinikker skal finde redskaber til af hensyn til henvisninger at finde de rigtige patienter ved førstegangsvurderinger, men også i kommunerne er der interesse for hurtigt at finde patienter, eksempelvis med borderline. Instituttet har derfor her i foråret valgt at afholde kursus med professor Paul Moran, der har udviklet instrumentet SA- PAS, som allerede har været beskrevet i flere internationale studier. Kurset bliver arrangeret af Morten Hesse, som også selv har publiceret omkring dette instrument. Mentaliseringsbaseret psykoterapi fejrer stor gennemslagskraft og betydelig interesse blandt klinikere, ikke blot inden for behandling af personlighedsforstyrrelser, men også mere bredt i den kliniske psykiatri. Både i København, Roskilde og Århus er der lagt mange kræfter i undervisningsaktiviteter af tværfagligt personale, og der pågår et vigtigt samarbejde med professor Sig- NEWSLETTER 3 IPTP

4 mund Karterud og professor Anthony Bateman. Instituttet har igennem flere år afholdt kurser om mentalisering og mentaliseringsbaseret psykoterapi, herunder med begge, og vi vil følge op på dette, ligesom der planlægges forskningsprojekter i et samarbejde mellem Instituttet og Psykiatrisk Forskningsenhed i Region Sjælland. Både Stolpegård og Psykoterapeutisk klinik, Psykiatrisk Center København har tanker om forsknin gsprojekter i MBT og MBT-inspireret behandling af borderline inden for behandlingspakken 16B på hovedfunktionsniveau. Ud over ovennævnte seminar med professor Paul Moran planlægger vi seminar med professor David Cooke fra Skotland i efteråret 2012, evt. som et lidt bredere anlagt seminar om psykopati. Der er også truffet aftale med professor Carla Sharpe fra Menninger klinikken. Den næste europæiske ESSPD-kongres om personlighedsforstyrrelser nærmer sig. Kongressen afholdes i Amsterdam september Blandt indbudte plenumforedragsholdere kan nævnes: John Gunderson, John Livesley, Anthony Bateman, Marsha Linehan, Klaus Lieb, Christian Schmahl. ESSPD s første newsletter udkom her i efteråret 2011, hvori præsidenten Anthony Bateman beskriver nogle af planerne for organisationen, som har sit hovedsæde i Holland. For nærmere information om medlemskab mv., se: Med hensyn til vores egen forestående ISSDP-kongres september 2013 vil arbejdet tage rigtig fart i 2012, hvor plenary speakers og emner for invited symposier vil blive fastlagt. Vi håber i løbet af foråret at blive færdige med second announcement, som er besluttet skal ligge klar ved ESSPDkongressen i september. Til slut vil jeg nævne, at den stærke forskningsgruppe omkring Sigmund Karterud i Norge har fremsendt anmodning om at blive nationalt kompetencecenter for personlighedspsykiatri, der omhandler den rolle patologiske personlighedstræk og personlighedsforstyrrelser har for udvikling, vedligehold og forløb af psykiske lidelser generelt. Det er tanken, at kompetencecentret skal stå for den diagnostiske oplæring af sundhedspersonale i landets 75 distriktspsykiatriske centre, men også drive egen forskning og have en central kundskabsformidlende og koordinerende indsats i diagnostik og behandling af personlighedsforstyrrelser. Vi har langt igen i Danmark for at kunne opnå samme vidensniveau og forskningskompetencer, som vores norske venner, som vi har haft så meget til fælles med gennem de sidste mange år. Dansk Psykiatrisk Selskab planlægger at udarbejde retningslinjer for behandling af voksne pati- NEWSLETTER 4 IPTP

5 enter med ADHD, og jeg har ved et såkaldt professormøde med bestyrelsen foreslået, at man også tog fat på området personlighedsforstyrrelser, hvor Instituttet og vores nationale netværk kunne påtage sig ansvaret. Men der vil nok gå en rum tid, før området personlighedsforstyrrelser opnår en faglig professionel interesse som skizofreni, depression, ADHD og spiseforstyrrelser, som lettere lader sig definere, og hvor behovet for retningslinjer i behandlingen er mere åbenbare. Men der er en stigende interesse for og indsigt i, at personlighedspatologi har betydning for udvikling, vedligehold og forløb af de psykiske lidelser generelt, så det kan måske inden for en årrække blive aktuelt med nationale retningslinjer. Rigtig godt nytår! Erik Simonsen Ordinær generalforsamling i IPTP Onsdag 11. april 2012 kl Psykiatrisk Forskningsenhed, Toftebakken 9, Roskilde Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens beretning om Instituttets virksomhed i det forløbne år, herunder evt. ad hoc udvalgs aktiviteter 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år, herunder godkendelse af evt. ad hoc udvalg 6. Behandling af indkomne forslag 7. Fastlæggelse af budget og kontingent 8. Valg af bestyrelse samt suppleanter 9. Valg af to revisorer 10. Valg af medlemmer til faste udvalg 11. Eventuelt Forslag til dagsorden ud over de faste punkter samt forslag til nye bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts. Der vil ikke blive udsendt yderligere indkaldelse. Bestyrelsen NEWSLETTER 5 IPTP

6 Certificeringskursus i MCMI III Kurset henvender sig kun til kursister, der tidligere har deltaget i introduktionskursus i MCMI III Opfølgnings-/certificeringskursuset vil indeholde en valgfri mulighed for at få testet sin viden om prøven og sine evner til at lave en fortolkning af profiler. Mål Metode Prøve At sætte deltagerne i stand til at lave fortolkninger af MCMI-profiler med særlig opmærksomhed på mulige fejlkilder i testen og i undersøgelsessituationen. Workshop hvor hver deltager medbringer to profiler inkl. spørgeskema. Disse diskuteres parvist; analyserne fremlægges i plenum. Generelle problemstillinger diskuteres i fællesskab. Profilerne fremsendes til underviseren en uge inden kurset. Dagen afsluttes med en prøve, der tester baggrundsviden om testen. Er resultatet af prøverne (fortolkning af profiler og MC) tilfredsstillende, tilsendes deltagerne efterfølgende et certifikat. Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Deltagerantal max. 8 Tid Torsdag 1. marts og fredag 2. marts 2012,begge dage kl Sted Aktivitetshuset, Psykiatrien Roskilde, Smedegade 10-16, Roskilde Underviser Forskningschef, overlæge Erik Simonsen Tilmelding senest 17. februar til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer og faktureringsadresse. Kursister optages efter først til mølle -princippet. NEWSLETTER 6 IPTP

7 Seminar med professor Paul Moran I juni måned kommer den engelske psykiater Paul Moran fra King s College i London og holder oplæg om personlighedsforstyrrelser. Paul Moran har som forsker beskæftiget sig med en vifte af spørgsmål inden for personlighedsforstyrrelser, fra screening til livsforløbet af personlighedsforstyrrelser. Han vil give en bred gennemgang af de nyeste fund med et klinisk blik. Paul Moran har bl.a. udviklet screeningsinstrumentet SAPAS, men har også forsket intensivt i borderline personlighed, forløbere for psykopatisk forstyrrelse hos børn, og i behandling af personlighedsforstyrrede. Det endelige program er endnu ikke aftalt, men vi har foreslået titlen: Personality Disorders across the lifespan. Endeligt program vil blive lagt på hjemmesiden: så snart det foreligger. Deltagergebyr kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Tid Onsdag 13. juni og torsdag 14. juni 2012, begge dage kl Sted Aktivitetshuset, Psykiatrien Roskilde, Smedegade 10-16, Roskilde Tilmelding senest 31. maj til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer og faktureringsadresse. Kurset søges godkendt til specialistuddannelsen i Dansk Psykologforening NEWSLETTER 7 IPTP

8 Refleksioner over den pågående revision af klassifikation af personlighedsforstyrrelser i DSM- og ICD-systemerne I december 2003 dumpede der et brev ind på mit kontor fra American Psychiatric Association (APA) ved professor Darrel A. Regier. På vegne af en international advisory group fra World Psychiatric Association, National Institute of Health (NIH) og WHO inviterede dr. Darrel Regier mig til sammen med professor Thomas A. Widiger, University of Kentucky, i regi af American Psychiatric Institute for Research and Education i lokalerne i Arlington til at lede et internationalt seminar om muligheder for at afløse det eksisterende kategorielle klassifikationssystem af personlighedsforstyrrelser med et dimensionelt. Jeg var naturligvis på én gang overrasket, men først og fremmest meget beæret over, at jeg blev udpeget som den officielle repræsentant for det internationale miljø af klinikere og forskere inden for personlighedsforstyrrelser. Jeg havde været præsident for International Society on the Study of Personality Disorders (ISSPD) i 4 år frem til 1999 og var præsident for WPA s sektion om personlighedsforstyrrelser, og som sådan kendte jeg til det internationale diplomati i de førende kredse inden for forskning i personlighedsforstyrrelser. Vi fik meget frie rammer, der var afsat ca. 2 mio. til projektet. Vi kunne indbyde 10 foredragsholdere og 15 af de mest fremtrædende eksperter blandt forskere på feltet, som dermed kunne være med til at diktere retningslinjer for fremtidens klassifikationssystem. Med vanlig effektivitet og professionalisme kom der da også en lang række publikationer ud af 2-dages seminaret, og det skulle også vise sig retningsgivende for de forslag, der nu ligger på bordet omkring de nye principper til klassifikation af personlighedstræk og forstyrrelser først og fremmest i DSM-5, men også til dels i ICD-11. (Widiger & Simonsen, 2005; Widiger, Simonsen, Sirovatka & Regier, 2005). I 2007 blev der så etableret en DSM-5 Work Group. Processen omkring revision af ICD-10 har været mere dorsk og uigennemskuelig, først og fremmest indviklet i et massivt bureaukrati om WHO s diagnoselister generelt (indbefatter ikke alene psykiatri). Udgangspunktet er her, at ICD-diagnosesystemet også skal kunne bruges helt i områderne, hvor der ikke er læger eller psykiatere, og kunne bruges inden for alle kulturer. Hvor amerikanerne kan investere en stor pose penge i selve processen (pengene kommer righoldigt igen senere!), har WHO ikke samme mulighed for at bringe folk sammen og finansielt understøtte revisionsprocessen. Der blev i 2009 etableret en ICD-11 Working Group, der skal komme med konkrete forslag; selv sidder jeg i ICD-11 Advisory Group, der skal kommentere forslagene. NEWSLETTER 8 IPTP

9 Det første udspil til klassifikation efter DSM-5 kom i 2009, det første for ICD-11 kom i 2011; DSM-V skal ligge færdig i 2013, ICD-11 i I det følgende gøres status over revisionsforslagene med relevante henvisninger til aktuel litteratur. Forslaget for DSM-5 omfatter en betydelig omformulering af, hvordan personlighedsforstyrrelser skal identificeres og klassificeres i fremtiden (Skodol et al., 2011). Man tænker sig en model, hvor typerne (Personality Types) beskrives igennem patologiske personlighedstræk. De 10 eksisterende kategorier vil blive reduceret til 6 specifikke personlighedstyper, men for at en diagnose kan anvendes deskriptivt, må en række forudsætninger være til stede: først og fremmest skal der være en påviselig betydelig patologi DSM-5 proposal 6 typer: Antisocial Avoidant Borderline Narcissistic Obsessive-compulsive Schizotypal DSM-5 proposal Sværhedsgraden Selvet identitet målrettethed Interpersonel empati intimitet DSM-5 proposal 5 træk domæner: Antagonistic Dishibition Psychoticism Detachment Negative affectivity inden for området selvet og i den interpersonelle funktion. Selvet er defineret som måden patienterne ser på sig selv, og hvordan de identificerer og fastholder mål i livet. Det interpersonelle er defineret som personens evne til at forstå andre mennesker (empati) og til at forme tætte relationer (intimitet). Den måske vigtigste nydannelse er vurdering af sværhedsgrad af selvpatologi og interpersonel funktion. På en skala skal man vurdere, om disse funktioner er læderet fra mild og op til ekstrem grad. De patologiske personlighedstræk, som definerer de 6 typer, skal være til stede på mindst 1 af 5 brede områder: a) om patienten er i stand til at fungere hensigtsmæssigt med andre (antagonistic), b) i stand til at gennemtænke konsekvenser af ens handlinger (dishibition), c) har psykosenære oplevelser (psychoticism), d) har en generel tendens til tilbagetrækning (detachment) og/eller e) en tendens til negativ forarbejdning af oplevelser (negative affectivity). Disse 5 områder kaldes domæner og er langt af vejen de samme, som Widiger og jeg identificerede som fællesdomæner, da vi gennemgik 18 forskellige personlighedstyper (Widiger & Simonsen, 2006). Inden for hvert af domænerne er der beskrevet en række facetter (træk), p.t. 25 forskellige, som i detaljer beskriver de enkelte typer. De bliver nærmere karakteriseret gennem træk fra flere domæner. NEWSLETTER 9 IPTP

10 Med dette forslag håber man at komme tættere på beskrivelser af personlighed som mere stabil over tid og situation end de eksisterende adfærdsorienterede diagnostiske kriterier, som er mere forbigående og foranderlige over tid - et problem i forhold til en diagnosticering af personlighedsforstyrrelsen. Tilføjelsen af domæner og facetter (træk) betyder, at patienter, som ikke falder ind under de 6 typer, bliver karakteriseret via træk, og derved skulle de mange, der tidligere faldt uden for typerne også blive dækket ind. Bestemmende for revisionen har været, at man har ønsket et system, der havde højere klinisk anvendelighed, er baseret på evidens, og har kontinuitet med tidligere system. Forslagene har været lagt åbent frem (www.dsm5.org), og der er kommet mere end skrevne kommentarer over nettet. Systemet vil nu blive afprøvet af ca sundhedsprofessionelle i de såkaldte field trials. De endelige kriterier vil blive fastlagt i 2012 og fremsendt til APA s Board of Trustees for endelig review og godkendelse. Systemet vil så blive lagt frem ved APA 2013 i San Francisco. Reaktionerne har været voldsomme. For det første anses ændringerne for alt for radikale; de bryder med princippet om kontinuitet i klassifikationssystemerne, og man hævder, at der ikke er empirisk grundlag for, at et sådant system vil fungere bedre end det eksisterende. For det andet kritiseres det, at systemet baserer sig på et dimensionelt trait system, der er udviklet inden for normalpopulationer, og som sådan ikke har nogen sammenhæng med etableret empirisk klinisk validitet eller har sammenhæng med et teoretisk grundlag relevant for dem, som behandler patienter med personlighedsforstyrrelser. Mere specifikt har en gruppe omkring John Gunderson stærkt kritiseret den radikale redefinering af borderline personality disorder, som bryder helt med den betydelige empiriske litteratur, der med udgangspunkt i polytetiske diagnostiske kriterier foreligger netop for denne forstyrrelse. For det tredje anføres det, at 6 inkluderede typer er arbitrært valgt og mangler empirisk grundlag. Hvorfor er fx den dependente og den paranoide udeladt, men den narcissistiske inkluderet (selvom det var til sidst efter betydeligt pres fra en gruppe specielt interesseret i NPD). I en tidligere artikel havde gruppen bag DSM-5 faktisk beskrevet, at der ikke var evidens for NPD, og hvorfor der pludselig var det alligevel, står uklart for mange og kaster et broget lys over hele diskussionen om, hvad evidens mon er for DSM-5 Work Group. For det fjerde kritiseres det, at klassifikationssystemet bliver dobbeltsidigt, både kategorielt og dimensionelt. Det bringer en kompleksitet ind i systemet og en usikkerhed om, hvad der er konceptuelt at foretrække. Det vil skabe usikkerhed blandt klinikere om, hvilket system de skal vælge inden for forslaget: det kategorielle eller det dimensionelle. NEWSLETTER 10 IPTP

11 ICD-11 proposal Sværhedsgrad No personality disorder Personality difficulty Personality disorder Complex disorder Severe disorder ICD-11 proposal 5 træk domæner Asocial/schizoid Dissocial/antisocial Obsessional/anankastic Anxious/dependent Emotional/unstable Processen SCHIZOTYPAL omkring ICD-11 er kun netop begyndt. ICD-11 Working Group har også haft problemerne med et dikotomiseret kategorielt system i fokus og understreget de glidende overgange mellem normale personlighedsvarianter og personlighedspatologi, som bedst dækkes ved et dimensionelt system. Man har derfor valgt primært at fokusere på vurdering af sværhedsgrad og evt. lade denne supplere af såkaldte trait domains, som imidlertid får lidt andre definitioner end i DSM-systemet: asocial/skizoid, dyssocial/antisocial, obsessional/anankastic, anxious/dependent, emotional/unstable (Tyrer P et al., 2011). Både i DSM og ICD workgruppen hævder man, at der er evidens for de domæner, man beskriver, men det kan forekomme påfaldende, at domænebeskrivelserne reelt set er så forskellige. Det vil føre for vidt her at kommentere det meget foreløbige forslag. En række fremtrædende klinikere og forskere (Livesley, Bateman, Gunderson & Zanarini, Paris, Chanen, Simonsen, Silk, New) har kommenteret forslaget i et særnummer af Personality and Mental Health (2011;5(4), som jeg vil opfordre den interesserede læser til at studere nærmere for at være på forkant med debatten. Erik Simonsen Referencer Davidson K (Ed.). Special issue: The Revision of ICD. Personality and Mental Health 2011;5(4): Skodol A, Bender DS, Morey C et al. Personality disorder types proposed for DSM-5. Journal of Personality Disorders 2011;25(2): Widiger, T.A. & Simonsen, E. Alternative dimensional models of personality disorder: finding a common ground. Journal of Personality Disorder 2005;19: Widiger, T.A. & Simonsen, E. Alternative dimensional models of Personality Disorder: finding a common ground. I: T.A. Widiger, E. Simonsen, P. Sirovatka, & D.A. Regier (Eds.). Dimensional models of Personality Disorders. Refining the Research Agenda for DSM-V. Washington, DC: American Psychiatric Publishing, Inc., 2006 NEWSLETTER 11 IPTP

12 Referat fra kursus om neuropsykologi og psykiatri I efteråret afholdt IPTP et 2-dages kursus over emnet neuropsykologi og psykiatri. Kurset var på forhånd godkendt i Dansk Psykologforening til specialistuddannelserne i henholdsvis psykopatologi, psykoterapi og neuropsykologi. Kurset var inddelt i fire dele, med selvstændige foki, og blev afholdt af fire forskellige undervisere: professor Jesper Mogensen og lektor Anders Gade, begge fra Institut for Psykologi, Københavns Universitet; cand.psych. Marianne S. Thomsen; cand.psych.aut., ph.d. Torben Østergaard, Center for Psykiatrisk Forskning, Aarhus Universitetshospital/Opus, Aalborg psykiatriske sygehus. På kursets første del underviste Jesper Mogensen om hjernen og psykisk sygdom (inkl. personlighedsforstyrrelser). Det blev hurtigt pointeret, at man skal være varsom med at fastslå, at en sygdom, fordi der er et genetisk komponent, er genetisk bestemt. Efterfølgende fulgte et medrivende og detaljeret foredrag om bl.a. hjernens struktur og dynamik og betydningen af hjernens plasticitet i forhold til udvikling af psykiske sygdomme. Førstedagens anden del havde Anders Gade som underviser. Emnet var neuropsykologiske test. Fokus var på den neuropsykologiske test-værktøjskasse. Forskellige testbehov ved forskellige tilstande blev gennemgået og eksemplificeret ved en række test. En række eksekutive test blev ligeledes beskrevet, og endelig blev psykometriske overvejelser diskuteret. Særligt blev vigtigheden af at være opmærksom på enkelte prøver og tests reliabilitet fremhævet. På andendagen var formiddagens emne selvmordsadfærd i et neuroklinisk perspektiv. Underviseren var Marianne S. Thomsen. Indledningsvis var fokus på definition, prævalens og screening af selvmordsadfærd. Herefter blev hukommelsen og særligt den autobigrafiske hukommelse beskrevet. Endeligt blev den overgeneraliserede autobiografiske hukommelse beskrevet og diskuteret i forhold til både udvikling og behandling af selvmordsadfærd. På kursets sidste del underviste Torben Østergaard om neurokognitivt assessment ved skizofreni. Indledningsvis blev den psykologiske testning sat i et historisk perspektiv, hvorefter de kognitive vanskeligheder ved skizofreni og testningen heraf blev gennemgået. Internationale evidensbaserede programmer om kognitiv remediation blev beskrevet og afslutningsvis blev Kognitiv- Funktionel Caseformulering eksemplificeret som en metode til integration af kognitive funktioner i en behandlingsplan. Kurset havde til formål at klæde kursusdeltagere, der arbejder i psykiatrien eller med lignende klientel, på til at forstå, hvad der ligger bag, når testresultater NEWSLETTER 12 IPTP

13 fremlægges i artikler såvel som i klinikken/patientjournalen, samt inspirere til hvornår det vil være relevant at få en psykiatrisk patient neuropsykologisk udredt og med hvilke metoder. I forhold til dette formål lykkedes kurset bestemt, endda med fire gode - og meget forskellige - indfaldsvinkler. Kursusdeltagerne, som alle var psykologer, fik mulighed for at deltage aktivt under hele kurset via mindre øvelser og i særdeleshed via den megen diskussion. Der syntes ikke tvivl om, at deltagerne fandt både emnet og de enkelte fokusområder meget interessant - og samtidig meget relevant. Liselotte Pedersen Kontingent I dette Newsletter er indlagt girokort til betaling af kontingent for Årskontingentet er fortsat 400,00 kr. Kontingent bedes betalt senest 1. april Betaler du via netbank, bedes du tydeligt angive navn og evt. medlemsnummer ved betalingen. Kontonummeret i Danske Bank er: Medlemskab er personligt, hvorfor kontingent ikke kan betales/opkræves via EAN-nummer. Dorit Mortensen Highly recommended Som det nok er læseren bekendt, undergår de to store officielle diagnose systemer, DSM og ICD, for tiden revision. Endskønt det amerikanske diagnosesystem er det mest anvendte i såvel dansk som international forskning, er det stadigvæk WHO s ICD-system, der danner grundlag for vores kliniske praksis. Under denne rubrik har vi prioriteret fortløbende at udvælge artikler, der beskriver revisionen af de internationale diagnosesystemer. Dog må det indrømmes, at der har været en bias til fordel for DSM-revisionen inden for personlighedsforstyrrelser. Siden sidst har Journal of Personality and Mental Health (2011, vol. 5 (4)) udgivet et temanummer om det aktuelle ICD-11 udkast for personlighedsforstyrrelsesdiagnostik. I den indledende artikel fremlægger Peter Tyrer og kolleger, hhv. formand og øvrige medlemmer i WHO s udvalg for revision af personlighedsforstyrrelsesdiagnoser i ICD-11, rationale og udkast til ICD-11. NEWSLETTER 13 IPTP

14 Denne hovedartikel følges af kommentarer fra førende internationale kapaciteter inden for feltet bl.a. A. Bateman, J. G. Gunderson, J. W. Livesley, J. Paris, A. M. Chanen og IPTP s formand E. Simonsen. Hele dette temanummer kan varmt anbefales kolleger, der ønsker at holde sig orienteret omkring ICD-11 arbejdsgruppens aktuelle udkast, samt dets modtagelse hos internationale eksperter. Hovedartikel: Tyrer, P., Crawford, M., Mulder, R., Blashfield, R., Farnam, A., Fossati, A., Kim, Y. R., Koldobsky, N., Lecic-Tosevski, D., & Ndetei. D. The rationale for the reclassification of personality disorder in the 11 th revision of the International Classification of Diseases (ICD-11). Personality and Mental Health, 2011; 5 (4). Kalender 2 nd International Congress on Borderline Personality Disorder, September 2012, Amsterdam RAI Convention Centre, The Netherlands Matching need, demand and resources for treatment provision ISSPD XIII International ISSPD Congress on the Disorders of Personality, september, 2013, Copenhagen, Denmark Personality Disorders: Bridging personality and psychopathology: The person behind the illness NEWSLETTER 14 IPTP

15 Kontaktpersoner/bestyrelse Professor, ph.d., dr.h.c., forskningschef, overlæge Erik Simonsen (formand for bestyrelsen) Psykiatrisk Forskningsenhed, Toftebakken 9, 4000 Roskilde tlf Cand.psych., lektor, ph.d. Birgit Bork Mathiesen (næstformand) Universitetsklinikken, Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K tlf Overlæge, forskningslektor Ulrik Haahr Kompetencecenter for debuterende psykose, Psykiatrien Roskilde, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Overlæge, ph.d. Per Sørensen Psykoterapeutisk Klinik, Psykiatrisk Center København, Nannasgade 28, 2200 København N tlf Cand.psych., ph.d. Sebastian Simonsen (ansv. Newsletter og hjemmeside) Psykiatrisk Klinik, Havnevej 5, 4000 Roskilde tlf Overlæge Bo Jensen Hou Anstalten ved Herstedvester, Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund tlf Cand.psych. Mickey Kongerslev Psykiatrisk Forskningsenhed, Toftebakken 9, 4000 Roskilde tlf Cand.psych., ph.d. Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning Sekretær Dorit Mortensen Psykiatrisk Forskningsenhed, Toftebakken 9, 4000 Roskilde tlf eller NEWSLETTER 15 IPTP

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2013 45/13 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Ordinær generalforsamling... 5 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 6 Masterclass med Nancy McWilliams... 8 Introduktionskursus

Læs mere

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2014 47/14 Orientering fra formanden... 3 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen... 5 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz...

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2009 38/09 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 22. april 2009... 4 Årsberetning... 5 Kontingent... 7 6. Millon seminar: Professor James P. Choca... 8 Kurser

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11 Selskabsberetning Ordinær generalforsamling 08.12.11 Styrelsen Anegen Trillingsgaard Jesper Thybo Gunvor Brandt Ditte Lammers Vernal Ida Majlund Mikkelsen, kasserer Anne Kloster, sekretær Annette Anbert,

Læs mere

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser RAPPORT 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser 2012 Arbejdsgruppe Seniorforsker, ph.d. Rune Andersen, psykolog Mickey Kongerslev, overlæge Kirsten Aaskov Larsen,

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

46/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

46/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2013 46/13 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 16. april 2013... 4 Årsberetning... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 8 ISSPD XIII... 9 Indtryk fra 1. Nationale

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

42/11 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

42/11 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2011 42/11 Orientering fra formanden... 2 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 3 Årsberetning... 5 Fornyelse af medlemskab... 6 Behandling af personlighedsforstyrrelse... 7 Introduktionskursus

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2010 40/10 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 5 Årsberetning... 6 Fornyelse af medlemskab... 7 7. Millon seminar: Professor Stephen Strack... 8 Introduktionskursus

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2009 37/09 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi... 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser... 7 Introduktionskursus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009 Kandidatgrad I psykologi

Læs mere

35/08 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

35/08 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Januar 2008 35/08 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Kursus om Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori... 6 Seminar med Professor Glen

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe

2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe 2. nordiske MBT konference 2014 København Grænsen mellem psykoedukation og psykoterapi i MBT Introgruppe Ann Nilsson, psykolog Kirsten Rosenkrantz Grage, psykolog Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk

Læs mere

34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Juli 2007 34/07 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 4 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 4 Årsberetning... 6 Årsregnskab... 8 Seminarer og kurser... 9 4. Millon seminar... 9 Forskningsseminar...

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009

Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Formandsberetning for Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi 2009 Arrangementer vinter/forår 2009 Arangementerne er for selskabets medlemmer. Medlemsskab kan tegnes ved indgangen - eller ved at sende

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING

DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING DANSK AUSTRALSK NEW ZEALANDSK VENSKABSFORENING V E D T Æ G T E R Dansk Australsk New Zealandsk Venskabsforening er en ikke-kommerciel organisation og repræsenterer ikke bestemte politiske eller religiøse

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Januar 2007 33/07 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Seminarer... 6 Substance abuse and personality disorders... 6 Seminar med Lorna Smith Benjamin

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF

Vedtægter. Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Vedtægter Danish Water Forum - DWF Et bredt dansk vandnetværk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danish Water Forum, forkortet DWF Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 Formål Styrkelse

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Tiltrædelsesforelæsning 29. august 2014 Erik Simonsen Professor, ph.d., dr.h.c. Institut for Klinisk medicin, Københavns Universitet Forskningschef, overlæge, Psykiatrisk Forskningsenhed,

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Odense d. 25.10.2013 Til stede: Kirsten Almar, Lars P. Laugesen, Helene Munksgaard, Torben Wedervang Jensen, Annette Lolk, Kjeld Andersen,

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser

Personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelser Overlæge i psykiatri Jørn Sørensen www.socialmedicin.rm.dk Personlighedsforstyrrelser Diagnoser: ICD10 Herunder afgrænsning i forhold til det normale og ift. andre psykiske lidelser/forstyrrelser

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere