Pårørende( involvering fakta og evidens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pårørende( involvering fakta og evidens"

Transkript

1 Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle Hvidovre patientsikkerhed.dk Pårørende( involvering fakta og evidens Litteraturgennemgang,DanskSelskabforPatientsikkerhed April2016

2 Pårørendespillerenvigtigrolleisundhedsvæsenetsomledsagere,støtteog ressourcepersonerforpatienterne i. Pårørendekanhjælpepatientenbådepraktiskogfølelsesmæssigt,ogpårø= rendekanbidragetiletbedrebehandlingsforløb delsfordipårørendekan hjælpemedathuskeinformationogdiskuterebeslutningermedpatient,syge= plejerskeoglæge,ogdelsfordipårørendekanhjælpeiforlængelseafind= læggelsenogdermedtilatsikrebedstmuligrekonvalescensog/ellerhåndte= ringafeventuellesymptomer ii. Derforerdetvigtigt,atsundhedsvæseneteråbentogmuliggørpårørendes aktivedeltagelseibehandlingsforløb,informationogbeslutningstagning.hvis sundhedsvæsenetertilforpatienterne,erdepårørendenaturligepartnere. IennyligrapportfradetanerkendteInstituteofMedicineiUSA,Improving* Diagnosis*i*Health*Care,beskrivesteamsamarbejdetmellempatient,pårøren= deogsundhedspersonalefxsomenafdevigtigsteforudsætningerfor,atdi= agnosefejlkanundgås iii.ogsårapportensafety*is*personal*baseretpåetin= ternationaltroundtable,*nævnerpatient=ogpårørendeinvolveringsometafde heltcentralepunkteridetfortsattearbejdeforpatientsikkerhed iv. Samarbejdeoginddragelseafpårørendeforudsætternaturligvis,atdetsker efterpatientensønske. Idetfølgendepræsenteresfaktaogevidens,dergennemdesenereårerlagt fremombehovfor,samtfordeleogulempervedinvolveringafpårørendei patienterssygdomsforløb. Konklusion Hovedbudskabeter,atbådepatienter,pårørendeogpersonaleønskerind= dragelseafpårørende. Effektenafpårørendeinddragelseerstadigetnytforskningsområde,menge= nereltpegerdeeksisterendeundersøgelserpå,atdererfordelevedatind= dragedepårørendebådeforpatientensfysiske,psykiskeogfølelsesmæssige velbefindende. Endelvidenskabeligeundersøgelserpegeriretningaf,atpatientforløbene resultatmæssigtkanstyrkes,atderskerfærrefejl,ogatbådepatientogpårø=

3 rendefølelsesmæssigbedreklarerkritiskesituationer,nårdepårørendein= volveres. Dererikkenoget,dertyderpå,atpårørendestilstedeværelseellerdeltagelse erenbarriereforbehandlingen,udtrætterpatientenellerbidragertilspredning afinfektioner. Bådepatienter,pårørendeogpersonaleønskermerepårørenB deinddragelse Patienterogpårørendeønsker,atpårørendeinddragesietstørreomfang, enddetskeridag.ietdansksurveyvar19%afdeinterviewedepatienter medkroniskesygdommeenigeellerheltenigeiudsagnet Hvisminepårø= rendevarmereinvolveretimitforløb,villederskefærrefejl,mens30%var uenigeellerheltuenigeidetteudsagn.isammeundersøgelserfinder67%af patienterne,atderesdagligdaggårlettere,hvispårørendeermedtilsamtaler ogkontroller,93%mener,atpårørendesstøtteergodtellervirkeligtgodtfor deresforløb,og74%atdetharnogenellerstorbetydning,atpersonaletind= dragerpårørendesomstøtte v. IdenLandsdækkendeUndersøgelserafPatientoplevelser(LUP)2013 vi var der17%afdeindlagteog8%afdeambulantepatienter,dermente,atderes pårørendeerinddragetforlidtibeslutningeromundersøgelser,plejeogbe= handling.kunca.1%afbådeindlagteogambulantepatienterfandt,atderes pårørendevarinddragetformeget.blandtpatienter,derharoplevetfejli sundhedsvæsenet,varønsketomenstørreinddragelseafpårørendeendnu mereudtaltendhospatienter,derikkehavdeoplevetfejl.ogblandtdepatien= ter,dersvarede,atderespårørendevarforlidtinddraget,varder32%,der varutryggeellermegetutryggevedatkommehjemfrahospitaletmodkun8 %blandtpatienter,dermente,atderespårørendevarpassendeinddraget. ILUP2015 vii harmanspurgtpatienterne,ompersonaletgiverpårørendemu= lighedforatdeltageibeslutningerombehandling.19%afplanlagtindlagte patientermener,atdetsker Iringegrad eller Sletikke.Detsammegælder for36%afakutindlagteog19%afambulantepatienter.spørgsmåleteriføl= gelup=rapportenblandtdelavestvurderedeiundersøgelsen,menderhar dogværetfremgangatsporefra2014til2015,hvordesammeprocenttalvar 22%,42%og21% viii

4 Ietnyligtamerikanskestudieeretrepræsentativtudsnitaf65+årigeblevet spurgtom,hvordandeforetrækker,atdertræffesbeslutningeromderes sundheds=oghelbredstilstand.studietviser,atpårørende(familieognære venner)spillerenstorrolle.entredjedelsvarer,atdeforetrækkeratdeleeller overladebeslutningernetilpårørende ix. Deteretudtaltønskeblandtpårørende,atdesundhedsprofessionelleinvite= rerdemindiforløbet,ogatdebliverbådesynligeoganerkendtesomres= sourceipatientensforløb.detteønskesynesudtaltbådeblandtdepårøren= de,derrentfaktiskinvolverersig,ogdepårørendesomoplever,atdetikkeer velkommentatinvolveresig.pårørendeefterlyser,atsundhedsvæsenetefter= spørgerderesvidenompatientenoginddragerdemibehandlingsforløbet. Pårørendevilgernespilleenaktivrolleoghjælpebådepatientenogdesund= hedsprofessionelle x. Pårørendetilkronisksygepatienterharsærligtbehovforatbliveinddraget. Nårkroniskepatienterudskrivesfrahospital,vilpårørendeofteovertageen rækkepleje=,planlægnings=ogkoordineringsopgaver,ogblivebindeledmel= lempatientenogsundhedsvæsenetidetdaglige.foratkunneudfyldedisse funktioner,erdetvigtigtforpårørendeatbliveinddragetoganerkendtsomen delafteamet,sammenmedbehandlerne.enamerikanskeundersøgelsemed kvalitativeinterviewafpårørendetilapoplexipatienterillustrerer,hvordande pårørendeharbehovforhjælpfradesundhedsprofessionelletilatfølesig informeret,inddragetogdermedbedstmuligtrustettilvaretageopgaverne sompårørendetilenkronisksygpatient xi xii. Etdanskstudiebeskriver,atsygeplejerskerofteundgårkontaktmedpårøren= de,fordidekanoplevessomkrævende.detskerimodstridmedsygeplejer= skernesegneværdier,hvorpårørendeideeltsessomenvigtigressource. Kompetenceudvikling,godorganiseringafplejen,ogopbakningfraorganisati= onogledelseervigtigforatmodvirkedennekonflikt xiii. Pårørendetilældre,skrøbeligepatienterermeretilfredsemedpleje=ogbe= handlingsforløbet,jomeredeerblevetinvolveretidetsomsamarbejdspartne= reafplejepersonalet.aktivinddragelseafpårørendeifællesbeslutningstag= ninggivernavnligiindlæggelses=ogudskrivningsfasenmulighederforatfor= bedreplejen xiv.

5 Positiveeffekterafpårørende Socialisolationerenrisikofaktor.Detatisolerepatienter,dereridenmest sårbaresituation,frademennesker,derkenderdembedst,øgerrisikoenfor utilsigtedehændelser,følelsesmæssigeskaderogusammenhængendepleje ogbehandling xv xvi xvii. Dererpåvistenrækkenegativepsykologiskekonsekvenserforpatientenog forbehandlingskvalitetogpatientsikkerhedvedisolationafpatienter,hvordet harværetnødvendigtiforbindelsemedsmitsomsygdomogimmundefekter. Såledesøgesangst,depressivesymptomerogvrede.Desudenerpatienter optilottegangehyppigereudsatforforebyggeligeutilsigtedehændelsersom fxfald.hosdennegruppepatienterkanvirkningenafisolationdogogsåbero på,atpersonalettilserdissepatientersjældnereendpatienter,derikkeer isoleret 16. Dererendnukunfåstudier,derharundersøgtsammenhængenmellempårø= rendeinvolveringogpatientsikkerheden. Etnyligtreviewfandtnistudier,derbelysteforholdet,heraftrevedrørende børnderfikintensivterapi.genereltspilledepårørendeenpositivrolleifor= bindelsemedmedicineringbådehjemmeogpåhospitalet,ligesomdehavde envigtigrollesomfortalerforpatienten xviii. Etsuccesfuldtamerikanskforsøgmedforebyggelseaffaldulykkerkonklude= redebl.a.,atenafårsagernevar,atpatienterneogderespårørendeblevak= tivtinddragetogdervedstyrkettilatindgåietpartnerskab,derforebyggede fald xix. Ietamerikanskstudieharmanundersøgt,hvadstøttefrapårørendebetyder forpatienter,dererindlagttilhofte=ellerknæalloplastik.ialtindgår1722for= løbpåfirehospitaler.undersøgelsenfinder,atpatientermedstærksocialop= bakningfrapårørendeharkortereindlæggelsestid,oftereudskrivestilhjem= met,scorerkvalitetenafplejenpåhospitalethøjereogermeretryggeogklar tilatkommehjempåudskrivelsestidspunktet.opbakningfrapårørendehavde ogsåpositiveffektpå,ompatientennåededetmål,dervarsatforgangdistan= cenpostoperativt.dennesidstnævnteeffektvarmesttydeligforkvindelige patienter,ogmeretydeligforhofteopereredeendforknæopererede xx.

6 Ogsådanskeforskereharbeskæftigetsigmedpårørendeinvolveringiforbin= delsemedortopædkirurgiskefasttrackoperationermedudskiftningafhofte ellerknæ.derergennemførteninterviewundersøgelsemedpårørendetilfast track=kirurgipatienter.denidentificeredeenrækkeadfærdsmønstreblandtde pårørende,derihøjgradgikudpå atbevareoplevelsenafatværeenen= hed ogatforhindre,atpatientenføltesigalene.depårørendeoptrådtebe= skyttende,støttendesåvelpraktiskogkognitivtogforsøgteatpasseindifor= holdtilpatientensogdesundhedsprofessionellesønskerogbehov xxi. PåortopædkirurgiskafdelingpåKøgeSygehusgennemføresaktueltenun= dersøgelse,derskalklarlægge,hvordanægtefællertilældrehoftealloplastik= patienterkanstøttes,sådanatdebedstmuligtkanudfylderollensomres= sourcepersoneriforløbene xxii.etlitteratur=reviewviserlovenderesultateraf såkaldtcase*management,hvorpårørendefårstøttepåenrækkeparametre afentrænetkontaktperson xxiii. Pårørendepåintensivafdeling AmericanAssociationofCriticalCareNurseshari2015udgivetenoversigts= artikel xxiv ompårørendepåintensivafdeling.artiklengennemgårlitteraturpå områdetogkonkluderer,atpårørendestilstedeværelsehosvoksnepatienteri intensivafdelingerreducererforekomstenafangst,uroogkonfusion,reducerer kardio=vaskulærekomplikationer,reducererindlæggelsestidenpåintensiv afdeling,fårpatiententilatfølesigmeretryg,øgertilfredshedenhospatient ogpårørendeogidetheletagetunderstøtterkvalitetogpatientsikkerhed.lit= teraturgennemgangenviser,atiintensivafdelingerforetrækker78%afsyge= plejerskernefribesøgstidforpårørende.ipraksiserderrestriktioneribesøgs= tidenved70%afafdelingerne. Etobservationsstudieafkommunikationmellemintensivpatienter,deresbe= søgendepårørendeogintensiv=sygeplejerskernetyderpå,atsygeplejersker= nefåretmerepersonligtindtrykafderespatientgennemkontaktmedpårø= rende.familienudgørenafgørenderessourcetilemotionelstøtteforpatien= terne,hvilketharpositiveeffekterpåpleje,behandlingogrestitutionpåinten= sivafdeling xxv.

7 Depårørendeerenintegreretdelafplejeogbehandlingpåintensivafsnit.De børanerkendesforderesindsatsoginviteresindenforsomressourceiden verdenogdetarbejde,somintensivafsnitrepræsenterer xxvi. Pårørendestilstedeværelseiforbindelsemedudtrapningsforsøghospatienter irespiratorbehandlingharvistsigatøgedentid,patientenkanklaresiguden støttefrarespiratoren.(9,80timergennemsnitligtdagligtvedpårørendestil= stedeværelsemod7,62udenpårørendestilstedeværelse) xxvii. Øgetinddragelsegørdetogsåletterefordepårørende.Deterbeskrevet,at pårørendetilintensivpatienterkanfåsymptomersomangst,akutstress,post= traumatiskstresssyndrom,depressionogkompliceretsorgforløboptilfireår efterintensivbehandlingen.godkommunikationfrapersonaletompatientens tilstandkanreducererisikoenforsyndromet,ligesompårørendemedfordel kaninddragesiselveplejenfxnegle=,læbe=oghudpleje xxviii. Pårørendeiambulanteforløb Ogsåforpatienteriambulanteforløbharpårørendesengagementenpositiv effekt.enstoramerikanskundersøgelse,offentliggjortisommeren2015,vi= ser,atpårørendeinvolveringvia harpositiveffektsåvelpåpatienternes adfærdsompådepårørendesvelbefindende.vedprojektetharmanafprøvet ettelefonbaseretsystemtilatstøtteoguddannepatientermedkroniskhjerte= svigtiegenomsorgiperioder,hvordeikkeerindlagt.hervistedetsig,atde patienter,derhavdehaftenpårørende=partner,somogsåvarinddragetmed ,ihøjeregradendkontrolgruppentogderesmedicin,somordineret,og derapporteredesjældneresymptomersomvejrtrækningsproblemerogvægt= øgning xxix. Ogsåfordepårørendevarderpositiveffekt.Depårørende,dervaraktivtmed iprogrammet,rapporteredeomsignifikantmindrebelastningsomfølgeafpå= rørenderollen.denneeffektsammenmedforbedringafdepressivesympto= mer,såsisærhosdepårørende,dersomudgangspunkthavdeføltstorbe= lastning.undersøgelsenkonkluderer,atpårørende,derfølersigbelastedeog depressive,kanhjælpesvedsystematiskfeedbackompatienten xxx.

8 Besøgstider Underindlæggelseharsygehusetsbesøgstiderstorindflydelsepåmulighe= derneforpårørendeinddragelse. DanskSelskabforPatientsikkerhedogTrygFondenhariforbindelsemed kampagnenhejsundhedsvæsen2013og2014gennemførtundersøgelseraf tidspunkterforbesøgstider,somdanskehospitalsafdelingerhavdelagtpå nettet xxxi.undersøgelserneviser,atbegrænsningererudbredte,udenatdette erudtrykfornogengennemgåendefagligsystematik.detkantydepå,atbe= søgstidergenereltihøjeregraderudslagafvarierendeledelsesmæssige, politiskeellerlokalebeslutningerendforensystematiskafvejningafdiverse hensyn,ikkemindstpatientersogpårørendesrettilviderammerforbesøgog aktivdeltagelseibehandlingogbeslutningerombehandling.dererigang medatskeenudvidelseafbesøgstiderne,derøgerindtrykketafetimøde= kommendeogtilgængeligtsundhedsvæsen,ogiregionhovedstadenerder pr.1.januar2015indførtfriebesøgstiderpåallesygehuse,ogdetsammeer sketiregionnordjyllandpr.1.juli2015. ChristineIsager,lektorogph.d.iretorik,harforetagetenanalyseafkommuni= kationenmeddepårørendeombesøgstider,somdenafspejlersigiteksterne påsygehuseneshjemmesider xxxii. Analysenviser,atkommunikationentypisklæggeroptil,atdepårørendeer velkomne,mensdetermeresjældent,atdepårørendeaktivtinviteresind. ChristineIsagerharogsåsamletenguidemedrådtil,hvordanmangør hjemmesidenmerevarmoginviterendeoverforpårørende xxxiii. Sompårørendetilenpatient,dererindlagtpåsygehuset,kandetværesvært atvide,hvordanmanskalbegåsig,oghvordanmankaninvolveresig.på intensivafdelingpåjohnshopkinshospitalibaltimore,usa,harmanarbej= detaktivtmedpårørendeinddragelseogblandtandetudvikleten FamilyIn= volvementmenu,deroplisterenrækkeforslagtil,hvilkepleje=ogomsorgsak= tiviteter,mansompårørendekandeltagei.pålistenerblandtandethjælptil atspise,lejringafpuder,håndhygiejne,menogsåmerekompliceredeopgaver somhjælptilmobilisering. Menuen erudarbejdetefterinterviewmedbåde pårørende,patienterogpersonaleogafprøvetpåafdelingengennemfireår. Erfaringener,at menuen ermedtilatstyrkeinvolveringenafdepårøren= de xxxiv.

9 Pårørendeoginfektioner Påsygehusetkunnederværefrygtfor,atøgetpårørendeinddragelseville medføreøgetrisikoforinfektioner.mendetserikkeudtilatværetilfældet. Måsketværtimod. IetintensivafsnitiethospitaliTexasblevrespiratorassocieredelungebetæn= delserelimineretoghyppighedenafkateterassocieredeblodinfektionerhalve= ret,efteratafsnittetgikframegetrestriktivtilnæstenheltfribesøgstidforpå= rørende.samtidigblevderdogogsåindførtenkliniskpakketilforebyggelseat respiratorassocieretlungebetændelse xxxv. Forekomstenafsepsis(blodforgiftning)blevietlodtrækningsforsøgikkeøget, nårpatienterindlagtiintensivafsnitselvkunnebestemme,hvornåroghvor længedekunnehavebesøg,selvomdemodtogflerebesøg,ogdenmikrobio= logiskeforureningafmiljøetomkringpatienterneblevøget.patienterikontrol= gruppenmedrestriktioneribesøgstidenhavdefordobletrisikoforkomplice= rendehjerte=karsygdomme.denneforskelvarstatistisksikker.patienternes dødelighedvarenddaiperiodernemedliberalbesøgstidreduceret(1,8%vs. 5,2%),hvilketdogikkevarstatistisksikkert xxxvi. PåenbrandsårsafdelingiKentuckyblevinfektionshyppighedenhalveretefter atpårørendefikadgang xxxvii. Tilstedeværelseundergenoplivningsforsøg Pårørendeerpositiveoverformulighedenforatværetilstedehospatienten undergenoplivningsforsøg.da25familiemedlemmertilpatienter,dervardø= deiskadestuenefteralvorligtilskadekomst,blevinterviewetherom,svarede 80%,atdegernevillehaveværettilstedepåstuen,hvisdehavdefåettil= buddet.næstenalledeinterviewedefandt,atpårørendeburdehavemulighed foratværesammenmeddereselskede,og64%affamiliemedlemmerne mente,atdetvillehavehjulpetdembedregennemsorgen xxxviii.detfremgår dogafetkvalitativtstudie,atdepårørendetilsidesættesoginformationsni= veaueterlavt,menshjerte=lunge=redningpågår xxxix. Sygeplejerskeperspektiveterblandtandetbelystientyskinterviewundersø= gelse.totredjedelafdeintensivsygeplejersker,derhavdeoplevet,atpatien=

10 tensfamiliemedlemmervarmedpåstuenundergenoplivning,varnegative overfordet,og56%varbekymredefor,atdetkunneforringepersonalets præstationerunderprocedurerne xl. Enfranskundersøgelsemed500patienter,derblevgenoplivetellerforsøgt genoplivetmedhjertelungeredning(cpr)viste,atpårørende,derikkevar tilstedevedgenoplivningen,var60%meretilbøjeligetilatfåposttraumatisk stress=sygdomogihøjeregradfikangstogdepression,endhvisdehavde overværetbehandlingen.pårørendestilstedeværelsegavikkepersonaletme= restressogvarikkeforbundetmedlængerevarighedafbehandlingeneller medpatientenschanceforoverlevelse xli. Ogsåenlidtældreundersøgelseharvist,atderikkevarpsykologiskeskade= virkningerhospårørende,deroverværedegenoplivningsforsøgvedhjerte= stop xlii. Ennyligoversigtartikelompersonaletsholdningertilpårørendesadgangtilat overværegenoplivningsforsøgviste,atdervarbådepositiveognegative holdningerogforventninger.kulturellebaggrundsfaktorerspilledeenstorrolle, ogerfarnesundhedsprofessionellemedgoduddannelseogselvtillidhavde færreforbeholdmodatladepårørendeværetilstede xliii. Enoversigtoversygeplejerskeroglægerserfaringermedogholdningertil pårørendesoverværelseafgenoplivningsforsøgkonkluderede,atsidstnævnte faktorerogsåerforbundnemedøgetacceptfrapersonaletsside.densamme oversigtfandtiøvrigtstorevariationerideinkluderedeartiklermedhensyntil personaletsacceptafdepårørendestilstedeværelse xliv.

11 Litteratur i Depårørendesrolle.Enkvalitativundersøgelseaf,hvadpårørendegørforat væreenhjælpogstøtte,nårderesnærmesteeribehandlingisundhedsvæsenet. TrygFondenogDanskSelskabforPatientsikkerhed,2015. ii DyrstadDNetal.Anobservationalstudyofolderpatients'participationinhos= pitaladmissionanddischarge==exploringpatientandnextofkinperspectives. JournalofClinicalNursing,2015Junj24(11=12):1693=706. iii InstituteofMedicine,ImprovingDiagnosisiHealthCare iv Safetyispersonal.PartneringwithPatientsandFamiliesfortheSafestCare. TheNationalPatientSafetyFoundation'sLucianLeapeInstitute v DraborgEetal.Dokumentationsrapport.Spørgeskemaundersøgelse.PaRIS PatientensrejseiSundhedssektoren.SyddanskUniversitet,2009. vi patientoplevelser=lup/lup=2013 vii pdf viii pport.pdf ix WolffJL,BoydCM.ALookatPerson=andFamily=CenteredCareAmongOlder Adults:ResultsfromaNationalSurvey.JournalofGeneralInternalMedici= ne,2015octj30(10):1497=504. x Foged,M.jSchulze,S.jFreil,M.:Pårørendesforventningerogbehovformed= inddragelseipatientensindlæggelsesforløb.enhedenforbrugerundersøgelser, RegionHovedstaden,oktober2007.

12 xi ChenL,XiaoLD,DeBellisA.First=timestrokesurvivorsandcaregivers per= ceptionsofbeingengagedinrehabilitation,journalofadvancednursing,volume 72,Issue1,pages73 84,January2016 xii PerryL,MiddletonS.Aninvestigationoffamilycarers'needsfollow= ingstrokesurvivors'dischargefromacutehospitalcareinaustralia.disabilityand Rehabilitation.Volume33,Issue19=20,2011. xiii LindhardtTetal.Nurses'experienceofcollaborationwithrelativesoffrail elderlypatientsinacutehospitalwards:aqualitativestudy.intjnursstud.2008 Mayj45(5):668= xiv LindhardtTetal.Collaborationbetweenrelativesofelderlypatientsandnurs= esanditsrelationtosatisfactionwiththehospitalcaretrajectory.scandjcaring Scij2008j22j xv CacioppoJTetal.Socialisolationandhealth,withanemphasisofunderlying mechanisms.perspectivesinbiologyandmedicine2003j46js39=s52. xvi CacioppoJTetal.Socialisolation.AnnNYAcadSci2011,1231:17=22. xvii AbadCetal.Adverseeffectsofisolationinhospitalizedpatients:Asystemat= icreview.jhospinfect2010j76:97=102. xviii DohertyC,StavropoulouC.Patients willingnessandabilitytoparticipate activelyinthereductionofclinicalerrors:asystematicliteraturereview.socsci Med2012j75:257=63. xix DuPreeEetal.Anewapproachtopreventingfallswithinjuries.Journalof NursingCareQuality2014j29:99=102. xx TheissMM.TheConnectionBetweenStrongSocialSupportandJointRe= placementoutcomes.ortopedics.may2011 Volume34 Issue5:e50=e58. xxi BerthelsenCB.MaintainingUnity relativesinolderpatients'fast=tracktreat= mentprogrammes.agroundedtheorystudy.journalofadvancednursing.vol= ume70,issue12,pages ,December2014.

13 xxii BethelsenCBogKristenssonJ.Spouses'involvementinolderpatients'fast= trackprogrammesduringtotalhipreplacementusingcasemanagementinterven= tion.astudyprotocolofthesicam=trial.journalofadvancednursing.2015 Mayj71(5):1169=80 xxiii BerthelsenCBogKristenssonJ.Thecontent,disseminationandeffectsof casemanagementinterventionsforinformalcaregiversofolderadults:asystem= aticreview.internationaljournalofnursingstudies.2015mayj52(5):988=1002. xxiv AmericanAssociationofCritical=CareNurses.(2011).AACNpracticealert: Familypresence:VisitationintheadultICU. practicealert.pdf xxv WilliamsCMAetal.Theidentificationoffamilymembers contributiontopa= tients careintheintensivecareunit:anaturalisticinquiry.nursingincritical Care2005j10:6=14. xxvi McAdamJLetal.Unrecognizedcontributionsoffamiliesintheintensivecare unit.intensivecaremedicine2008j34:1097=1101. xxvii HappMBetal.Familypresenceandsurveillanceduringweaningfrompro= longedmechanicalventilation.heartlung2007jan=febj36:47=57 xxviii DavidsonJEetal.Familyresponsetocriticalillness:Postintensivecare syndrome family.critcaremed2012j40:618=24. xxix PietteJDetal.AMobileHealthInterventionSupportingHeartFailurePa= tientsandtheirinformalcaregivers:arandomizedcomparativeeffectiveness Trial.JournalofMedicalInternetResearch.2015Junj17(6):e142. xxx PietteJDetal.Arandomizedtrialofmobilehealthsupportforheartfailure patientsandtheirinformalcaregivers:impactsoncaregiver=reportedoutcomes. MedicalCare.2015Augj53(8):692=9. xxxi Undersøgelseafbesøgstider2013og2014.HejSundhedsvæsen,Dansk SelskabforPatientsikkerhed.

14 xxxii IsagerC.PårørendeervelkomneGodtpåvejframeddelelsetilinddragelse. Retoriskanalyseafsygehuseswebkommunikationtilpårørende.TrygFondenog DanskSelskabforPatientsikkerhed,april komm_isager.pdf xxxiii IsagerC.Hvaderdepårørendevelkomnetil?Tipstilvidereudviklingafweb= teksterne.trygfondenogdanskselskabforpatientsikkerhed,april xxxiv WyskielRM.InvitingFamiliestoParticipateinCare:AFamilyInvolvement Menu.TheJointCommissionJournalonQualityandPatientSafety.Januar2015. Vol41.1. xxxv AdamsSetal.Visitationintheintensivecareunit:Impactoninfectionpre= ventionandcontrol.criticalcarenursingquarterly2011j34:3=10. xxxvi FumagalliSetal.Reducedcardiocirculatorycomplicationswithunrestricted visitingpolicyinanintensivecareunit:resultsfromapilot,randomizedtrial.cir= culation2001j113:946=952. xxxvii BishopSM.Familypresenceintheadultburnintensivecareduringdress= ingchanges.criticalcarenurse2013j33:14=23. xxxviii MeyersTA.DofamilieswanttobepresentduringCPR?Aretrospective survey.jemergnurse1998j24:400=5. xxxix WagnerJM.Livedexperienceofcriticallyillpatient sfamilymembersduring cardiopulmonaryresuscitation.americanjournalofcriticalcare2004j13(5): 416=420. xl Köberichetal.Familywitnessedresuscitation experiencesandattitudesof Germanintensivecarenurses.Nursingincriticalcare2010j15(5):241=250. xli JabrePetal.Familypresenceduringcardiopulmonaryresuscitation,NewEngl JMed2013j368:1008=1018. xlii RobinsonSM.Psychologicaleffectsofwitnessedresuscitationonbereaved relatives.lancet1998j352:614=7.

15 xliii BoudreauxEDetal.Familypresenceduringinvasiveproceduresandresusci= tationsintheemergencydepartment:acriticalreviewandsuggestionsforfuture research.annemergmed2002j40:193=205. xliv Sak=DankovskyNetal.Integrativereview:nurses andphysicians experi= encesandattitudestowardsinpatient=witnessedresuscitationofanadultpatient. JAdvNurs2014j70:957=74.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

Oversigtsblad. over tilblivelsen af "Haandbog i Verdens-Historien" III, Fase. 229*

Oversigtsblad. over tilblivelsen af Haandbog i Verdens-Historien III, Fase. 229* fase* 229, Oversigtsblad over tilblivelsen af "Haandbog i VerdensHistorien" III, Fase. 229* Forarbejder; referat af Moncada's kataloniertog (1836) 1. til indledning; "NyaarsTiden" 2. til indledning; "NyaarsTiden"

Læs mere

Bornerim, Remser og Lege

Bornerim, Remser og Lege Danske Bornerim, Remser og Lege videlnkkende efter Folkemunde samlede og til Dels optegnede af Evald Tang Kristensen. Århus. Jacob Zcuners Bogtrykkeri. I Kommission hos Karl Schonberg i Kjobenhavn. 1896.

Læs mere

Oversigt over fase, "Christelig Børnelærdom" "Christelig Børnelærdom" (udkast til. bog) 1843' -1844

Oversigt over fase, Christelig Børnelærdom Christelig Børnelærdom (udkast til. bog) 1843' -1844 fase«135-141. Oversigt over fase, 135-141. I. Udkast til "Børnelærdom". Fase.141 III - I-II - VI - V - IV - VIII - VII - IX - XVIII XIX X XVII "Om Lærebogen" begyndelsen af "Om Luthers lille Katekismus"

Læs mere

Bilag 1. Tre måneders protester. November: Regeringen i modvind fra alle sider

Bilag 1. Tre måneders protester. November: Regeringen i modvind fra alle sider Bilag 1 Toke Grøn, februar 2014 1 Bilag 1 Tre måneders protester Dette bilag er en gennemgang af forløbet i protesterne, herunder hvad demonstranterne, regeringen og andre centrale aktører har gjort og

Læs mere

Bilag 1. Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt ( 3 stk. 1, nr. 2)

Bilag 1. Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt ( 3 stk. 1, nr. 2) Miljøvurdering (Høring og offentliggørelse) Bilag 1 Miljøvurdering Tillæg 1 til Rudersdal Spildevandsplan 2013-2016 Dato: 10-05-2016 Vurdering i forhold til lovens 3, afkryds i de relevante kasser med

Læs mere

Standardformular STANDARDFORMULAR 1

Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1 Bilag 1 Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1) Identiteten på det selskab, som er udsteder af den underliggende aktie, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsform:

Læs mere

Valg til Folketinget mandater og stemmetal

Valg til Folketinget mandater og stemmetal Valg til Folketinget - - og stemmetal Konservative Erhvervspartiet Slesvigsk parti Frie Dansk Samling Valgdelt. Folketingsmedlemmer /-.,.,.,.,, i /-.,.,.,.,. ii,.,.,, iii /-.,.,.,.,. iv,.,.,, + /-.,.,.,.,.

Læs mere

i efterstaaende Fortegnelse opførte Malerier, Studier og Tegninger a f nu afdøde Professor J. J u liu s E x n e k ville blive udstillede i

i efterstaaende Fortegnelse opførte Malerier, Studier og Tegninger a f nu afdøde Professor J. J u liu s E x n e k ville blive udstillede i De i efterstaaende Fortegnelse opførte Malerier, Studier og Tegninger a f nu afdøde Professor J. J u liu s E x n e k ville blive udstillede i Udstillingsbygningen ved Charlottenborg i Dugene fra Søndag

Læs mere

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter

for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter for Søren Kierkegaards trykte og utrykte skrifter mellem SKS Søren Kierkegaards Skrifter, udg. af Niels Jørgen Cappelørn, Joakim Garff, Johnny Kondrup, Tonny Aagaard Olesen og Steen Tullberg, bd. 1-16,

Læs mere

Appendiks - Speciale ITU 2002 Offline XML Datavarehus. Figuroversigt. Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur

Appendiks - Speciale ITU 2002 Offline XML Datavarehus. Figuroversigt. Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur Figuroversigt 1. Kapitel Testdata Afsnit 1 Figur 1.1 Fiktiva s nuværende datastruktur Afsnit 2 Figur 1.2 Fiktiva s fremtidige datastruktur Afsnit 3 Figur 1.3 Datamodel for forhandler databaser Afsnit 4

Læs mere

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006 Ekskursioner Årg. 44 1950 2 XVII Häckeberga - Sövde - Snogeholm 27. marts 1949 2 XVII - XVIII Saltholm 1. maj 1949 2 XVIII Ulfshale og Klinten 13. maj 1949 2 XVIII Nordsjælland 25.-26. maj 1949 2 XVIII

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for udpegning af pastoralråd i bispedømmet København Pastoralrådets sammensætning 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker, for hvis gudstjeneste

Læs mere

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Ekskursioner 1960-1969

Bjarne Nielsen : Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT), 1906-2006. Ekskursioner 1960-1969 Ekskursioner Årg. 54 1960 2 XVIII Hansen, Erik Sövdesjön 8. februar 2 XVIII Munck, Torben Kysing Fjord 8. februar [ingen txt] 2 XVIII - XIX Eriksen, Knud Farum 22. februar 2 XIX Switzer, J. Inddæmningsområdet

Læs mere

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv Bilag oversigt: Bilag 1 Tidslinje, Tidslinje til ledelsesberetning Bilag 2 Årsregnskab, Resultatopgørelse Bilag 3 Årsregnskab, Balance aktiv Bilag 4 Årsregnskab, Balance passiv Bilag 5 Korrigeret årsregnskab,

Læs mere

Formelsamling til statistik-del af metodekursus, 4. semester, lægevidenskab Version 3 (26/9-2011)

Formelsamling til statistik-del af metodekursus, 4. semester, lægevidenskab Version 3 (26/9-2011) Formelsamlig til statistik-el af metoekursus, 4. semester, lægevieskab Versio 3 (6/9-011) Kære læser Dee formelsamlig er lavet me ugagspukt i Meical Statistics, seco eitio af Betty R. Kirkwoo og A. C.

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden Kompressionsstrømper 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BILAG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BILAG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 2.3.2009 KOM(2009) 94 endelig BILAG LUXEMBOURG-PROTOKOLLEN OM SPECIFIKKE FORHOLD FOR RULLENDE JERNBANEMATERIEL I TILKNYTNING TIL KONVENTIONEN

Læs mere

FORTEGNELSE OVER. P r o f e s s o r JULIUS EXNERS EFTERLADTE MALERIER STUDIER OG TEGNINGER

FORTEGNELSE OVER. P r o f e s s o r JULIUS EXNERS EFTERLADTE MALERIER STUDIER OG TEGNINGER FORTEGNELSE OVER P r o f e s s o r JULIUS EXNERS EFTERLADTE MALERIER STUDIER OG TEGNINGER H Z o j D e i efterstaaende Fortegnelse opførte Malerier, Studier og Tegninger a f nu afdøde Professor J. J u l

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. november 2013 Sag 38/2012 (2. afdeling) Albert Hedegaard (selv) mod Hardi International A/S (advokat Anders Valentin) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

Bilag I. ~ i ~ Oversigt BILAG II MATEMATISK APPENDIKS. The Prisoner s Dilemma THE PRISONER S DILEMMA INTRODUKTION I RELATION TIL SAMORDNET PRAKSIS

Bilag I. ~ i ~ Oversigt BILAG II MATEMATISK APPENDIKS. The Prisoner s Dilemma THE PRISONER S DILEMMA INTRODUKTION I RELATION TIL SAMORDNET PRAKSIS Oversigt BILAG I I THE PRISONER S DILEMMA INTRODUKTION I RELATION TIL SAMORDNET PRAKSIS I I II BILAG II III GENNEMSIGTIGHEDENS BETYDNING III MATEMATISK APPENDIKS V GENERELT TILBAGEDISKONTERINGSFAKTOREN

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

PROTOKOL til konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr om specifikke forhold for flyudstyr

PROTOKOL til konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr om specifikke forhold for flyudstyr 15.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 121/25 PROTOKOL til konventionen om internationale sikkerhedsrettigheder i mobilt udstyr om specifikke forhold for flyudstyr PARTERNE I DENNE PROTOKOL, SOM FINDER

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011 Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat, den 23. juni 2011 Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Skøn over markedsfordeling...2 Statistikker... 3 Bogbarometret... 5 2010

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Professionshøjskolen UCC læreruddannelsen

Professionshøjskolen UCC læreruddannelsen Professionshøjskolen UCC læreruddannelsen Blaagaard/KDAS Forside til BA Eksamenstermin: Majjuni 2015 Historiebevidsthed og kildekritik i lyset af det senmoderne samfund Titel: Navn Sebastian Kauffeldt

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

en proces, hvis resultat er, at etniske minoriteter økonomisk og socialt er ligestillet med flertalsbefolkningen. ii

en proces, hvis resultat er, at etniske minoriteter økonomisk og socialt er ligestillet med flertalsbefolkningen. ii 1 Indledning. Migrationen til Europa fra muslimske lande (dvs. lande, hvis majoritet er muslimer såsom Egypten) siden slutningen af 1950 erne har forandret det religiøse og demografiske landskab i de europæiske

Læs mere

OLE HASSELBALCH ARBEJDSRET. Med tilknyttede dele af arbejdsmilj0retten, socialretten og skatteretten 8. UDGAVE

OLE HASSELBALCH ARBEJDSRET. Med tilknyttede dele af arbejdsmilj0retten, socialretten og skatteretten 8. UDGAVE OLE HASSELBALCH ARBEJDSRET Med tilknyttede dele af arbejdsmilj0retten, socialretten og skatteretten 8. UDGAVE Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indholdsfortegnelse Forord Forkortelser XV XVI F0RSTE

Læs mere

Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry

Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry 2016 Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry Finn Dalum Larsen Hedehusene Skole 27-10-2016 Den lille prins af Antoiné de Saint-Exupéry først udkommet på fransk som Le Petit Prince i 1946 Spørgsmål

Læs mere

Problemformulering Side 1. Indledende diskussion Side 2. Said og orientalismen Side 3. Islams manglende oplysning Side 4

Problemformulering Side 1. Indledende diskussion Side 2. Said og orientalismen Side 3. Islams manglende oplysning Side 4 Indholdsfortegnelse: Problemformulering Side 1 Indledende diskussion Side 2 Said og orientalismen Side 3 Islams manglende oplysning Side 4 Islam som selvstændig aktør Side 7 Islams repræsentanter Side

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Parykker 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Forebyggelsespakke om mental sundhed

Forebyggelsespakke om mental sundhed Forebyggelsespakke om mental sundhed 1 Indholdsfortegnelse Fakta Forekomst og fordeling Tal på sundhed i kommunen Lovgivning Evidens Kommunernes erfaringer og muligheder for en styrket indsats Anbefalinger

Læs mere

BILAG TIL VEJLEDNING TIL DE LOKALE VALGSTYRELSER VEDRØRENDE VALG TIL MENIGHEDSRÅD UDPEGNING TIL PASTORALRÅD

BILAG TIL VEJLEDNING TIL DE LOKALE VALGSTYRELSER VEDRØRENDE VALG TIL MENIGHEDSRÅD UDPEGNING TIL PASTORALRÅD BILAG TIL VEJLEDNING TIL DE LOKALE VALGSTYRELSER VEDRØRENDE VALG TIL MENIGHEDSRÅD OG UDPEGNING TIL PASTORALRÅD DEN 6. APRIL 2014 Bispedømmets Valgstyrelse c/o Katolsk bispekontor Gammel Kongevej 15, 1610

Læs mere

Side 1 af 21 sider. Danmarks Tekniske Universitet. Skriftlig prøve: 15. december 2003. Kursus navn og nr: Introduktion til Statistik, 02402

Side 1 af 21 sider. Danmarks Tekniske Universitet. Skriftlig prøve: 15. december 2003. Kursus navn og nr: Introduktion til Statistik, 02402 Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 21 sider Skriftlig prøve: 15. december 2003 Kursus navn og nr: Introduktion til Statistik, 02402 Tilladte hjælpemidler: Alle sædvanlige Dette sæt er besvaret af

Læs mere

Forebyggelsespakke om mental sundhed

Forebyggelsespakke om mental sundhed Forebyggelsespakke om mental sundhed 1 Indholdsfortegnelse Fakta Forekomst og fordeling Tal på sundhed i kommunen Lovgivning Evidens Kommunernes erfaringer og muligheder for en styrket indsats Anbefalinger

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Den dilemmafyldte omsorgsrelation mellem pædagogen og barnet i børnehaven

Den dilemmafyldte omsorgsrelation mellem pædagogen og barnet i børnehaven Den dilemmafyldte omsorgsrelation mellem pædagogen og barnet i børnehaven Anne Nielsen Mette Krause Marie Linulf 08F Bachelor Vejleder: Magnus Søderberg UCSJ Slagelse 4. januar 2012 Mens vandet er fiskens

Læs mere

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL LUXEMBOURG VADE MECUM

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL LUXEMBOURG VADE MECUM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL LUXEMBOURG VADE MECUM 1990 DOMSTOLEN Vademecum for Nye Medarbejdere 1990 Internt dokument, forbeholdt personalet De Europæiske Fællesskabers Domstol. Eftertryk forbudt

Læs mere

Forbedring af fødevaresikkerhed gennem eliminering af patogene bakterier i blandede biofilm

Forbedring af fødevaresikkerhed gennem eliminering af patogene bakterier i blandede biofilm Forbedring af fødevaresikkerhed gennem eliminering af patogene bakterier i blandede biofilm Lone Gram, Karen Kiesbye Dittmann og Virginie Oxaran gram@bio.dtu.dk Et projekt støttet af DSF/IF Samarbejde

Læs mere

Pastoralrådets medlemmer, november 2012 Adresse- og telefonliste

Pastoralrådets medlemmer, november 2012 Adresse- og telefonliste Pastoralrådets medlemmer, november 2012 Adresse- og telefonliste Udpegningsområderne for de 27 lægmedlemmer, der udpeges af menighedsrådene, jf. bilag 1 til Vedtægt af 1. februar 2009 for udpegning af

Læs mere

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer

Læs mere

KABS13 møde 12/9-2013

KABS13 møde 12/9-2013 KABS13 møde 12/9-2013 1. Formalia referent: Legenden ordstyrer: Jeppe tilstedeliste: i. Gearstang ii. Christina iii. Simon iv. Bals v. Norge vi. Susanne vii. Gugliotta viii. kanna ix. Legenden x. Majbritt

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0177(APP) 24.9.2012. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. til Budgetudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0177(APP) 24.9.2012. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget. til Budgetudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 24.9.2012 2011/0177(APP) UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Budgetudvalget om interimsbetænkning med henblik på at opnå et positivt

Læs mere

Kommissionen har fastsat, at miljøinvesteringer foretaget via driftsprogrammet, som udgangspunkt, skal have en minimumseffekt på 25 %.

Kommissionen har fastsat, at miljøinvesteringer foretaget via driftsprogrammet, som udgangspunkt, skal have en minimumseffekt på 25 %. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for projekttilskud, virksomhed / helh Kategori: Producentorganisationer Dato: 10. juli 2012 Miljøpositivliste

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 AF/ACP/CE/2005/da 2 De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

Udlændinges vej gennem uddannelsessystemet

Udlændinges vej gennem uddannelsessystemet Udlændinges vej gennem uddannelsessystemet Tænketanken om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark i samarbejde med Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, INDVANDRERE

Læs mere

Løsning til eksamen d.27 Maj 2010

Løsning til eksamen d.27 Maj 2010 DTU informatic 02402 Introduktion til Statistik Løsning til eksamen d.27 Maj 2010 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition, 7th edition]. Opgave I.1

Læs mere

Udkast Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater

Udkast Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater Udkast Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater 1. Indledning Vejledningen har til formål at styrke patientsikkerheden ved at præcisere den omhu og samvittighedsfuldhed, som læger og

Læs mere

i. Superficie et population. Mouvement 1-31 III. Le Danemark proprement dit: Populations 9 I0 IO II VIII. Le Danemark proprement dit: population

i. Superficie et population. Mouvement 1-31 III. Le Danemark proprement dit: Populations 9 I0 IO II VIII. Le Danemark proprement dit: population INDHOLDSFORTEGNELSE. Side TABLE DES MATIERES.. Kildeangivelse, Mønt, Vægt og Maal. Tabel: i. Areal og Befolkning. Folkemængdens Bevægelse m. m...... I. Det danske Monarkis Folkemængde, Areal samt Befolkningstæthed..

Læs mere

GRAMMATIK OVER DET DANSKE SPROG

GRAMMATIK OVER DET DANSKE SPROG ERIK HANSEN OG LARS HELTOFT GRAMMATIK OVER DET DANSKE SPROG Sætningen og dens konstruktion BIND III UIMIVET.S!TÅTS3iCL!CTHI,v k!... j -ZENTHALBiBUOTHEK- D S L Det Danske Sprog- og Litteraturselskab Syddansk

Læs mere

Indholdsoversigt. DEL 5 VOLDGIFT Kapitel XXIV: Voldgift. DEL 6 RETSKRAFT Kapitel XXV: Retskraft dommes bindende virkning

Indholdsoversigt. DEL 5 VOLDGIFT Kapitel XXIV: Voldgift. DEL 6 RETSKRAFT Kapitel XXV: Retskraft dommes bindende virkning Indholdsoversigt DEL 1 ALMINDELIG DEL. Kapitel I: Emneafgrænsning Kapitel II: Domstolssystemet opbygning og aktører i civile sager Kapitel III: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Kapitel IV: EU-ret

Læs mere

Generel illustration af SAS Enterprise Guide projekt:

Generel illustration af SAS Enterprise Guide projekt: Bilagsoversigt: Bilag 1: Dokumentation af data og data flow i SAS Enterprise Guide... II Bilag 2: Søgekriterier i Orbis... X Bilag 3: Dummy-variable for år... XI Bilag 4: Modelkørsel på modificeret Jones-model

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

KABS13 møde 5/9-2013

KABS13 møde 5/9-2013 KABS13 møde 5/9-2013 1. Formalia a. referent: Simon b. ordstyrer: Maag c. tilstedeliste: i. Gearstang ii. Vinge (bliver nødt til at gå 2045) iii. ChristianE iv. Gugliotta v. Susanne vi. Christina vii.

Læs mere

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark

Strandvejen 58. Gentoftegade 29, 2820 Gentofte, Danmark Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf. +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 Selskabsmeddelelse nr. 14/2010 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 9. april 2010 Dagsorden

Læs mere

ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع

ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع 1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7. 1 7. ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 9.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 150/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 486/2012 af 30. marts 2012 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

(studienummer) (underskrift) (bord nr)

(studienummer) (underskrift) (bord nr) Danmarks Tekniske Universitet Side 1 af 18 sider. Skriftlig prøve: 14. december 2009 Kursus navn og nr: Introduktion til Statistik, 02402 Tilladte hjælpemidler: Alle Dette sæt er besvaret af (studienummer)

Læs mere

GENERELT: Der må under de skriftlige ikke kommunikeres med andre fx vha. pc eller mobiltelefon

GENERELT: Der må under de skriftlige ikke kommunikeres med andre fx vha. pc eller mobiltelefon Plan for skriftlige prøver maj-juni 2016 Mød 10 min. før prøven begynder, pc-brugere dog ca. 30 min. før. Pladsoversigter og læs pc-instruks og generel instruks følger! Version 200516 Dato Hold Elevtal

Læs mere

Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet

Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet Dagsorden for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 10:00-14:00 i mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense ***** 1) Godkendelse af referat a) Godkendelse

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL PELLE EROBREREN

SPØRGSMÅL TIL PELLE EROBREREN 27-1-2014 HØJE TAASTRUP KOMMUNE SPØRGSMÅL TIL PELLE EROBREREN AF FINN DALUM-LARSEN 2014 Hedehusene Skole FL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 2 Kapitel I... 3 Kap II... 4 Pelle Erobreren

Læs mere

Torsdag den 27. januar 2010 kl. 19.00

Torsdag den 27. januar 2010 kl. 19.00 Referat fra ordinær generalforsamling i CCH Hjørring Torsdag den 27. januar 2010 kl. 19.00 på Centeret for undervisningsmidler på Skolevangen 39, 9800 Hjørring DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Finn Sone

Læs mere

Baggrundsnotat om fødevarespekulation

Baggrundsnotat om fødevarespekulation Baggrundsnotat om fødevarespekulation 8. november 2011 Spekulation koster menneskeliv Verden har de seneste år været vidne historisk voldsomme udsving i de globale fødevarepriser med katastrofale konsekvenser

Læs mere

Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945

Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945 Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945 Meddelelse til indehavere af investeringsbeviser i Danske Invest Kære investeringsbevisindehaver Luxembourg, 13 Marts

Læs mere

Læseplan vedr. Socialøkonomi og politik, journalist-uddannelsen, Syddansk Universitet, efterår 2007

Læseplan vedr. Socialøkonomi og politik, journalist-uddannelsen, Syddansk Universitet, efterår 2007 Jørn Henrik Petersen professor, dr.phil. & lic.oecon. Center for Velfærdsstatsforskning Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Læseplan vedr. Socialøkonomi og politik, journalist-uddannelsen,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den

Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2626 26- forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningsoverenskomst..

Læs mere

Læseplan vedr. Socialøkonomi og politik, MPM-uddannelsen, Syddansk Universitet, efterår 2007

Læseplan vedr. Socialøkonomi og politik, MPM-uddannelsen, Syddansk Universitet, efterår 2007 Jørn Henrik Petersen professor, dr.phil. & lic.oecon. Center for Velfærdsstatsforskning Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Læseplan vedr. Socialøkonomi og politik, MPM-uddannelsen, Syddansk

Læs mere

De i efterstaaende Fortegnelse opførte Malerier, Studier

De i efterstaaende Fortegnelse opførte Malerier, Studier De i efterstaaende Fortegnelse opførte Malerier, Studier og Tegninger a f nu afdøde Professor J. J u li u s E x n e k ville blive udstillede i Udstillingsbygningen ved C ha rlot tenborg i Dagene fra Søndag

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 07. december 2006. Byrådssalen på Rådhuset i Tønder. Starttidspunkt for møde 17:00 Sluttidspunkt for møde.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 07. december 2006. Byrådssalen på Rådhuset i Tønder. Starttidspunkt for møde 17:00 Sluttidspunkt for møde. Mødedato: 07. december 2006 Mødelokale: Starttidspunkt for møde 17:00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Byrådssalen på Rådhuset i Tønder 07. december 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde: i 1. Reservation

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

En lus mellem to negle

En lus mellem to negle Henning S0by Andersen En lus mellem to negle Dansk-norsk neutralitetspolitik 1801-1807 ODENSE UNIVERSITETSFÖRLAG Indhold Forord 11 Indledning 13 I Beslutningstagerne og beslutningsprocessen i Danmark 1801-1807

Læs mere

Referat for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet

Referat for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet Referat for møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet Fredag d. 13. april 2011 kl. 10:00-14:00 i Mødelokale 1, Niels Bohrs Allé 1, Odense ***** Til stede: Afbud fra: Bjørn Christian

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007

Indholdsfortegnelse. Pædagogisk Diplom, Læsevanskeligheder, 161010203 Christina Tind Pedersen, 127007 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Metodeafgrænsning... 3 Case... 3 Hvorfor er læsning så svær?... 4 Læseforståelse... 6 Elever med svag læseforståelse... 7 Psykologisk ilt... 8 Kan ikke, gider ikke...

Læs mere

ETISK REFLEKSION I SYGEPLEJE

ETISK REFLEKSION I SYGEPLEJE ETISK REFLEKSION I SYGEPLEJE ETISK REFLEKSION I SYGEPLEJE Copyright Sygeplejeetisk Råd september 2017. Alle rettigheder forbeholdes. Forsideillustration: Pia Olsen Layout: Mathias N Justesen Tryk: Dansk

Læs mere

KABS13 møde 16/5-2013

KABS13 møde 16/5-2013 1. Formalia KABS13 møde 16/5-2013 a. referent: Hammerbak b. ordstyrer Mike c. tilstedeliste: i. Hammerbak ii. Norge iii. Christiane iv. Igor v. Dahl vi. Caroline vii. Boyshower viii. Kirstrand ix. Chris

Læs mere

KABS13 møde 24/10-2013

KABS13 møde 24/10-2013 1. Formalia KABS13 møde 24/10-2013 a. Referent: Simon b. Ordstyrer: Caroline c. Tilstedeliste: i. Gearstang ii. ChristianE iii. Caroline iv. Norge v. Ciabatta vi. Gugliotta vii. Igor viii. Legenden ix.

Læs mere

Finanslovsforslag uden videre perspektiver

Finanslovsforslag uden videre perspektiver En artikel fra KRITISK DEBAT Finanslovsforslag uden videre perspektiver Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. oktober 2013 Indledning I det følgende redegøres i afsnit 1 først for hovedlinjerne

Læs mere

Referat fra PLO s bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014

Referat fra PLO s bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Til PLO s bestyrelse m.fl. Dato 7. april 2014 Sagsnr. 2013-5482 / 885879 Ref. R296/gna Referat fra PLO s bestyrelsesmøde onsdag den 26. februar 2014 Tilstede: Bruno Melgaard

Læs mere

KABS13 møde 19/9-2013

KABS13 møde 19/9-2013 KABS13 møde 19/9-2013 1. Formalia a. referent: Ciabatta b. ordstyrer: Kanna c. tilstedeliste: i. Gearstang ii. kanna iii. Christina iv. Caroline v. ChristianE vi. Toke vii. Sissel viii. Trunte ix. Vinge

Læs mere

DAGSORDEN. J.nr. 15/56944 avh

DAGSORDEN. J.nr. 15/56944 avh J.nr. 15/56944 avh DAGSORDEN Emne: Møde i Studienævnet for Uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet Dato og tidspunkt: Fredag den 20. maj 2016 kl. 10:00-14:00 Sted: Campus Odense, Mødelokale Eiffel (TEK-30-603-2)

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Fodtøj 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

I,XXVIII)... TABLE DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. I A. OVERSIGT. A. APERCU. (Tabel XVI)... LXIX-LXX)...

I,XXVIII)... TABLE DES MATIERES. INDHOLDSFORTEGNELSE. I A. OVERSIGT. A. APERCU. (Tabel XVI)... LXIX-LXX)... INDHOLDSFORTEGNELSE. I TABLE DES MATIERES. Kildeangivelse. A. OVERSIGT. Mønt, Vægt og Maal. i. Areal, Folkemængde, Befolkningstæthed, Tilvækstforhold (Tabel I-III).......2. Befolkningens Fordeling efter

Læs mere

Bilag 1: Love og bekendtgørelser med videre... II. Bilag 2: Beregning af andele... VIII. Bilag 3: Kortmateriale... IX

Bilag 1: Love og bekendtgørelser med videre... II. Bilag 2: Beregning af andele... VIII. Bilag 3: Kortmateriale... IX Bilag Bilag 1: Love og bekendtgørelser med videre... II Bilag 2: Beregning af andele... VIII Bilag 3: Kortmateriale... IX Bilag 4: Tinglyste servitutter... XXI Bilag 5: Drænkort fra Orbicon... XXXIII I

Læs mere

Elevers modstand mod læring af teoretiske fag på smedeuddannelsen

Elevers modstand mod læring af teoretiske fag på smedeuddannelsen Elevers modstand mod læring af teoretiske fag på smedeuddannelsen RUC Master i Voksenuddannelse, Projektopgave 1-2009-2010 Rikke Aggernæs og Jørgen B. Smidt Vejleder: Vibe Larsen Denne rapport er 1. årsopgave

Læs mere

Simon Simonsen Spiseforstyrrelser Forelæsninger Working paper

Simon Simonsen Spiseforstyrrelser Forelæsninger Working paper Simon Simonsen Spiseforstyrrelser Forelæsninger Working paper De menneskelige lidelser og livsmæssige omkostninger ved spiseforstyrrelser er særdeles høje. Ikke alene lidelsen slider personen men den sætter

Læs mere

WORKING PAPER. Februar 2005 / no. 8. Viden og Læring. Anders Bordum CENTER OF MARKET ECONOMICS COPENHAGEN BUSINESS SCOOL

WORKING PAPER. Februar 2005 / no. 8. Viden og Læring. Anders Bordum CENTER OF MARKET ECONOMICS COPENHAGEN BUSINESS SCOOL WORKING PAPER Februar 2005 / no. 8 Viden og Læring Af Anders Bordum CENTER OF MARKET ECONOMICS COPENHAGEN BUSINESS SCOOL GRUNDTVIGSVEJ 37. DK-1864 FREDERIKSBERG Tlf. 38 15 29 89. www.cme.cbs.dk Viden og

Læs mere

Erstatningsansvarsloven med kommentarer

Erstatningsansvarsloven med kommentarer Jens M0ller og Michael S. Wiisbye Erstatningsansvarsloven med kommentarer 6. udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Forord Lov om erstatningsansvar XIX XXI Indledning XXIX 1. Formal XXIX 2. Lovens

Læs mere

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning

BILAG. til. Kommissionens delegerede forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2014 C(2014) 6494 final ANNEXES 1 to 6 BILAG til Kommissionens delegerede forordning af XXX om supplering og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav for årsrapporter (Minimum of disclosure requirements for the financial statements)

Annex Vl. Mindsteoplysningskrav for årsrapporter (Minimum of disclosure requirements for the financial statements) UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2015 Annex Vl Mindsteoplysningskrav for årsrapporter (Minimum of disclosure requirements for the financial statements) A. Princip 1. Hver

Læs mere