Baggrundsnotat om fødevarespekulation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat om fødevarespekulation"

Transkript

1 Baggrundsnotat om fødevarespekulation 8. november 2011 Spekulation koster menneskeliv Verden har de seneste år været vidne historisk voldsomme udsving i de globale fødevarepriser med katastrofale konsekvenser for verdens fattigste til følge. De stigende fødevarepriser skyldes dels et ringere høstudbytte som følge af klimaforandringer, voksende befolkningstal, ændrede kostvaner og en øget produktion af biobrændsel. Men disse faktorer kan ikke til fulde forklare de ekstreme prisudsving. Der er en voksende anerkendelse af, at overdreven spekulation i fødevarederivater på uregulerede finansielle markeder har forstærket de kraftige prisudsving i. Som den største spiller på verdensmarkedet har EU et ansvar for, at situationen kommer under kontrol. Europa Kommissionen udsendte den 20. oktober deres udkast til en revision af MiFID 1. MiFID kan komme til at spille en vigtig rolle i at begrænse overdreven spekulation i fødevarepriser. Desværre har det nuværende udkast en række alvorlige mangler, hvilket gør det meget uambitiøst sammenlignet med den nuværende amerikanske lovgivning 2 på området. En effektiv regulering af de finansielle markeder kræver, at den internationale koordinering er så omfattende som mulig. Danmark må derfor udnytte EU-formandskabet til at sikre, at fattige menneskers mest basale behov tilgodeses, ved at kræve at MiFID ikke underbyder den amerikanske lovgivning, og gerne udviser et større ambitionsniveau. På bare 15 måneder, fra slutningen af 2006 til marts 2008, steg FNs Food and Agriculture Organization s (FAO) råvareindeks med 71 % for efter juli 2008 at falde tilbage til 2006-niveauet på bare få måneder ii. Siden februar 2011 har de globale fødevarepriser ligget på samme rekordhøje niveau som i Forventningen er, at fødevarepriserne fortsat vil være yderst omskiftelige. FAO har således estimeret, at prisen på basisfødevarer, som f.eks. soja og hvede, vil have udsving på over 35 % i fremtiden iii. For fødevareproducenter overalt i verden betyder de kraftige prisudsving, at planlægningen af den fremtidige produktion vanskeliggøres. For fattige mennesker, der bruger op til 80 % af deres indkomst på fødevarer, kan udsvingene betyde livstruende hungersnød iv. Indhold Concord Danmarks anbefalinger... 2 Konkrete mangler ved det nuværende udkast... 2 Konsekvenserne af ekstreme prissvingninger... 3 Fra traditionelle til spekulative markeder... 3 Hvordan spekuleres der i fødevare... 5 Spekulation forstærkede fødevarekrisen i Verden oplever forsat kraftige prisudsving... 6 Referencer MiFID (KOM (2011) 656/direktivet og KOM (2011) 652/forordningen) 2 Dodd-Frank loven som er den amerikanske pendant til MiFID blev vedtaget i 2010 Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 1

2 Concord Danmarks anbefalinger 8. november 2011 Danmark har med EU-formandskabet gode muligheder for at sikre en konstruktiv proces omkring forhandlingerne om MiFID, der kan føre til en forbedring af det foreliggende udkast. Fattige menneskers mest basale behov kan tilgodeses ved, at MiFID ændres på følgende områder: - Der må indføres faste ordninger for positionsbegrænsninger, der lægger loft over, hvor stort et beløb en given investeringsfond, bank eller hvilken som helst anden aktør på finansmarkedet, kan investere i derivater, der kan påvirke prisen på fødevarer (ex-ante positionsbegræsninger). Begrænsningerne skal være præcist definerede, hvad angår løbetid, pris, og mængder. - Det skal fastslås som målsætning at stoppe overdreven spekulation. Dvs. spekulation der ligger ud over de investeringer, der er nødvendige for at fastslå en pris på en vare. - Der må indføres et forsigtighedsprincip, som pålægger finansmyndighederne og EU at sikre, at hensynet til fødevaresikkerheden indgårsom en vigtig målsætning i reguleringen af finansmarkederne. - Der må sikres fuld åbenhed om samtlige derivater, der er baseret på råvarer. - Tilsynene med markedet for råvarebaserede derivater på fødevareområdet skal have tilstrækkelige ressourcer til rådighed for at kunne løfte opgaven. Hvis midlerne er begrænsede, må markedet tilsvarende begrænses, f.eks. ved helt at forbyde derivater, som ikke handles på børser eller lignende platforme (over-the-counter derivater). - Det må sikres, at MiFID, på ingen måde underminerer initiativer i især USA for begrænsning af spekulation, men snarere skaber fremdrift i den globale regulering af markedet. Konkrete mangler ved det nuværende udkast Udkastet til revision af MiFID (KOM (2011) 656/direktivet og KOM (2011) 652/forordningen) lever langt fra op til ovenstående krav: - Der foreslås ganske vist positionsbegrænsninger, men i modsætning til den amerikanske ordning, er der ikke tale om et obligatorisk krav til Kommissionen. Alene muligheden foreligger 3. - Det er helt uklart under hvilke omstændigheder positionsbegrænsninger skal kunne indføres. I det nuværende udkast skal begrænsninger kunne indføres, når markedet ikke fungerer velordnet 4. - Hvis der indføres positionsbegrænsninger, er det op til medlemslandene at sørge for den konkrete implementering. Implementeringen kan ifølge forslaget f.eks. ske gennem såkaldt position management, som kun træder i kraft, hvis myndighederne ser en abnorm prisudvikling. Ordninger som denne har vist sig ineffektive, f.eks. i Storbritannien. Gennemførelsen af positionsbegrænsninger bør derfor være ensartet, og ske gennem ex-ante begrænsninger 5. - Forslaget rummer en række alvorlige undtagelser, f.eks. vil slutbrugere helt være undtaget for direktivets bestemmelser. Dette er angiveligt indføjet for fortsat at gøre det muligt at anvende en gammel praksis, hvormed producenter og købere kan sikre sig mod store prisudsving. Undtagelsen kan imidlertid misbruges af både egentlige brugere, samt af finansinstitutioner. Da der intet er i forslaget, som hindrer almindelig forsikringsvirksomhed (hedging), bør undtagelsen fjernes 6. - Forslaget omfatter kun derivater, der er handlet på bestemte organiserede platforme, herunder børser. Det bør slås utvetydigt fast, at f.eks. positionsbegrænsninger skal gælde samtlige derivater 7. 3 Se artikel 59, stk. 3 i KOM (2011) 656/direktivet 4 Se artikel 59, stk. 1 i KOM (2011) 656/direktivet 5 Se artikel 59, stk. 1 i KOM (2011) 656/direktivet 6 Se artikel 2 i KOM (2011) 656/direktivet 7 Se artikel 59, stk. 1 i KOM (2011) 656/direktivet, hvor regulerede markeder henviser til børser, MTF (Multilateral Trading Frameworks) og OTF (Organised Trading Facilities), mens skræddersyede derivater der handles uden om de organiserede platforme ikke er omfattet. Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 2

3 Konsekvenserne af ekstreme prissvingninger I verdens fattigste lande bruger husholdninger op til 80 % af deres indkomst på fødevarer og er derfor meget sårbare over for prissvingninger. Til sammenligning bruger husholdninger i EU gennemsnitligt 16 %. Prissvingninger som mange europæiske forbrugere ikke ænser når kurven fyldes med varer, betyder for verdens fattigste, at der i værste fald slet ikke er råd til mad v. Under fødevarekrisen i , hvor de globale fødevarepriser steg kraftigt, blev over 100 millioner mennesker tvunget ud i ekstrem fattigdom og mange af disse i reel hungersnød vi. Prisstigningerne i de sidste seks måneder i 2010 alene skubbede ifølge Verdensbanken 44 millioner ud i ekstrem fattigdom vii. De negative konsekvenser er mere end fattigdom og hungersnød. Stigende fødevarepriser tvinger således husholdninger til at spise mindre frugt, grønt, mejeriprodukter og kød. De betyder, at der tæres på i forvejen begrænsede opsparinger og at der optages lån samt, at luksusgoder såsom uddannelse og sundhedspleje ikke prioriteres viii. På denne måde bliver svingende fødevarepriser en strukturel begrænsning for udvikling mere generelt ix De ekstreme prisudsving forventes også i fremtiden at være reglen snarere end undtagelsen. FAOs såkaldte implied volatility, der er et udtryk for markedets forventninger til fremtidige prisudsving, er således på hele 35 % i 2008 og Til sammenligning var dette tal i 1990 kun 10 % x. Fra traditionelle til spekulative markeder I langt højere grad end tidligere er det blevet muligt for finansielle spekulanter, der intet har med den fysiske produktion, forarbejdning og handel med råvarer at gøre, at investere intensivt i råvarer. Dette foregår igennem såkaldte råvarederivater, eksempelvis som futureskontrakter (se faktaboks nedenfor). Kombineret med tilkomsten af store finansielle investorer 8, har dette haft stor betydning for omfanget af den spekulative handel med råvarer: - Den samlede værdi af udestående futures og lignende værdipapirer steg fra 2288 mia. kr. i 1998 til mia. kr. i december 2010 xi. - Dette er dog ikke reflekteret i en tilsvarende stigning i produktionen. Det er således kun 2 % af de indgåede futureskontrakter, der resulterer i en faktisk levering af den fysiske råvare xii (Se også figur 1 xiii ). - I dag sidder spekulanter på omkring 60 % af det største hvede-futures marked i USA mod 12 % i 1996 xiv. Mens futures handles på børser, foregår en stor del af handlen med fødevarederivater som over-thecounter (OTC)-handel. Begge parter i en OTC-handel er typisk spekulanter. I særdeleshed benytter indeksfonde 9 sig af OTC-handel xv. Det vurderes, at op til % af de rent spekulative investeringer i råvaremarkedet i 2008 foregik gennem OTC handel xvi. 8 Internet-boblen sprang i 2001, aktiemarkedet kort efter og boligboblen i Mange investorer kastede herefter deres kærlighed på råvaremarkederne 9 For en nærmere forklaring af indeksfonde se side 5. Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 3

4 Konsekvensen af den enorme stigning i antallet af spekulanter på fødevaremarkederne er for det første, at den oprindelige funktion af råvarefutures er fuldstændig fjernet. Frem for at sikre producenter og forbrugere mod eventuelle prisudsving og dermed bidrage til mere stabile priser, bidrager spekulative handler med råvarefutures nu til at Figur 1 - sammenhæng mellem produktion og handel forstærke prisudsving xvii. Den totale mangel på gennemsigtighed ved OTChandel betyder for det andet, at hverken markedsdeltagere eller reguleringsmyndigheder har overblik over hvem der skylder hvem hvad. Dette betyder en øget risiko for tab og i værste fald markedskollaps (som det var tilfældet under den amerikanske subprime krise), hvis den ene part ikke kan betale som lovet xviii. Faktaboks: Finansielle termer Derivat: Er et finansielt instrument eller aftale, hvis værdi afhænger af prisudviklingen på et underliggende aktiv som f.eks. aktier, renter, valuta eller råvarer. Future: Er et eksempel på et derivat. En future er en aftale om køb og salg af et værdipapir eller et andet aktiv til en forud fastsat kurs på et fremtidigt tidspunkt. Den oprindelige ide bag futureskontrakter var, at forpligte producenter til at levere en given vare f.eks. 3 måneder senere til en på forhånd fastsat pris uafhængigt om priserne i denne periode stiger eller falder. Producenten (og forbrugere) er på denne måde sikret mod eventuelle prisudsving og futuresmarkedet kan således stabilisere priserne. Futures-handler kan dog omhandle stort set alt og behøves ikke have noget med fødevarer at gøre. Futures er standardiserede kontrakter, der handles på børser. Råvareindeks: Viser løbende kursfald- og stigninger for de råvarer, som indekset dækker. Der kan laves derivater, som følger værdien af indeks, hvorved det er muligt at spekulere i råvarer uden at købe dem. En investering i et indeks-derivat er således en investering i de råvarer, som indekset dækker. Goldman Sachs Commodity Index (S&P GSCI) er et eksempel på et råvareindeks. Det er sammensat af 24 forskellige råvarer, hvoraf fødevarer udgør 12,5 procent. Over the Counter derivater: er en ustandardiseret derivat-kontrakt, der ikke handles på et reguleret marked, men som indgås privat mellem to parter. Derfor er der ingen regulering af OTC-handel, ligesom handlen ikke offentliggøres, hvilket betyder, at ingen kender den præcise størrelse af markedet. Position: Derivater, der giver retten til at foretage en handel i fremtiden på nogle nærmere bestemte vilkår, kan være af to grundlæggende forskellige typer. De kan give ret til enten at købe eller sælge. At have en "long position" vil sige, at man har retten til at købe. At have en "short position" betyder, at man har retten til at sælge. Summen af de to er den samlede position Positionsbegrænsninger: Er et loft over hvor stor en position de enkelte aktører på markedet må være i besiddelse af. Begrænsninger kan indføres alene som kvoter for de enkelte aktører, eller som et overordnet loft over, hvor store investeringer, der samlet set må foretages på et givet marked (aggregate position limits). Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 4

5 Hvordan spekuleres der i fødevarer Spekulation i fødevarederivater er ikke noget nyt fænomen, men har foregået i mange hundrede år. Den traditionelle form for spekulation baserer sig på såkaldte markedsfundamentaler og derfor i sidste instans udbud og efterspørgsel. Ud over at sikre producenter og forbrugere mod eventuelle prisudsving, hjælper denne form for spekulation også til en mere effektiv prisdannelse og den anses derfor grundlæggende for at bidrage positivt til markedet xix. I modsætning hertil er den type spekulation, som de fleste er enige har bidraget til de ekstreme prisudsving de senere år, baseret på markedsmomentum eller hvad man inden for den økonomiske teori benævner flokadfærd. Går priserne op, tiltrækker dette i sig selv øget efterspørgsel, hvilket presser priserne yderligere op og så fremdeles. Det er netop denne mekanisme, der kan skabe prisbobler xx. Dette er muligt fordi der på derivat-markedet ikke handles med fysiske produkter, men med værdipapirer. Derfor skal man som investor ikke bekymre sig om omkostninger til transport, opbevaring mv. Uden disse transaktionsomkostninger sker der rigtig mange handler. På et normalt marked skal prisstigningen være større end transaktionsomkostninger før nogen vil handle. Men på et marked uden transaktionsomkostninger kan det betale sig at handle selv ved meget små prisstigninger. Der findes grundlæggende to forskellige måder at bedrive spekulation baseret på markedsmomentum på. Den første strategi er passiv og anvendes særligt af indeksfonde. Indeksfonde sammensætter værdipapirer ud fra en række forskellige finansielle instrumenter som købes af eksempelvis pensionskasser. Det særlige ved indeksfonde er, at de udelukkende spekulerer i stigende priser, hvorved de handler uden hensyntagen til udbud og efterspørgsel på markedet. Det vurderes, at indeksfonde besidder optil 60 % af alle landbrugsfutures-kontrakter. Pga. deres enorme størrelse kan deres spekulation i stigende priser blive til en selvopfyldende profeti, ud fra den ovenfor beskrevne mekanisme xxi. Resultatet af den spekulation er en afkobling af prisen fra udbuddet og efterspørgslen på markedet, hvilket eksemplificeres af udviklingen på majsmarkedet i figur 2 xxii nedenfor. Ifølge Oliver De Schutter, der er FNs særlige fødevarerådgiver, er det netop denne type spekulation, der har været en af de drivende kræfter bag de seneste års ekstreme prisudsving. Den anden strategi er aktiv og benyttes særligt af hedge fonde og investeringsbanker. Her forsøger man at lukrere på kortsigtede prisudsving. Når priserne stiger købes der værdipapirer, som så sælges igen inden priserne falder. En afart heraf, der anvendes i stigende grad, er automatiseret handel med computere baseret på komplekse algoritmer. Denne form for spekulation kan lede til flash crashes, som eksempelvis fandt sted på kakao-markedet i starten af Her fik faldende priser computermodellerne til automatisk at sælge, hvilket skabte en nedadgående trend i priserne. Kakaopriserne faldt som følge heraf 12,5 % på en enkelt dag xxiii. Figur 2 pris, udbud og efterspørgsel for majs Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 5

6 Spekulation forstærkede fødevarekrisen i Prissvingningerne er ikke noget nyt fænomen. Snarere tværtimod, er prissvingningerne en central bestanddel af måden markeder fungerer på. Den ekstreme karakter af de prisstigninger verden har oplevet siden 2007 og antallet af lande, der har været berørt af disse, er dog noget ekstraordinært i et historisk perspektiv xxiv. Spekulation er kun en af en række forskellige faktorer, der har haft betydning for udsvingene i fødevarepriserne siden 2007 xxv. Mange analytikere peger på, at fødevarekrisen bl.a. er blevet udløst af stigende efterspørgsel på fødevarer i vækstøkonomier, klimaændringer, øgede priser på landbrugsinputs, promoveringen af biobrændstof og eksportrestriktioner xxvi. Men der er en voksende konsensus om, at overdreven spekulation i råvarederivater har haft afgørende betydning for de voldsomme prisstigninger og øgede prisomskiftelighed ved at accelerere og forstørre pristendenser. FAOs råvareindex steg med 71 % i løbet af kun 15 måneder fra slutningen af 2006 til marts 2008 for efter juli 2008 at falde tilbage til 2006-niveauet i løbet af blot få måneder. xxvii Basisfødevarer, såsom majs, ris og hvede, har oplevet markante prisstigninger. F.eks. var prisen på majs i juni 2008 tre gange højere end i januar 2005, mens prisen på hvede og ris steg med hhv. 127 og 170 procent, hvilket er så væsentligt, at det ikke udelukkende kan skyldes pludselige ændringer i udbud og efterspørgsel, men spekulation. xxviii Figur 3 Udsving i fødevarepriser Verden oplever forsat kraftige prisudsving Efter det kraftige fald i de globale fødevarepriser i 2008 har verden igen været vidne til prisstigninger. Disse tog for alvor fart i det sidste halvår af 2010, hvor priserne frem til februar 2011 nåede deres højeste niveau nogensinde. Sammenlignet med begyndelsen af 2011 er der i dag sket et mindre prisfald (se figur 3). Men prisudsvingene for basale fødevarer såsom majs, hvede og ris er forsat store og derfor mærker verdens fattigste forsat konsekvenserne af den globale fødevarekrise. Verdensbanken vurderer således, at prisstigningerne siden 2010 ar skubbet yderligere 44 millioner mennesker ud i ekstrem fattigdom xxix. De fortsatte prisudsving er ikke gået ubemærket hen og der er en stigende international anerkendelse af, at spekulation spiller en rolle. Senest har en lang række internationale organisationer i en fælles analyse til G20-landenes finansministre understreget, at spekulation kan skabe hyppigere og kraftigere prisudsving og derfor højst sandsynligt har bidraget til at skabe prisbobler xxx. Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 6

7 Referencer 8. november 2011 i FAO, IMF, OECD, UNCTAD, WFP, World Bank et al. (2011) Interagency report to the G20: Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses. ii Wahl, Food Speculation as the Main Factor of the Price Bubble in 2008, s. 4, Briefing Paper, World, februar 2009 iii FAO (2010) Policy Brief 12: Price Volatility in Agricultural Markets iv UNCTAD (2008): Addressing the global food crisis. Key trade, investment, and commodity policies in ensuring sustainable food security and alleviating poverty. p. 61. European Commission (2009): A better functioning food supply chain in Europe, p. 2 v UNCTAD (2008): Addressing the global food crisis. Key trade, investment, and commodity policies in ensuring sustainable food security and alleviating poverty. p. 61. European Commission (2009): A better functioning food supply chain in Europe, p. 2 vi World Development Movement (2010): The great hunger lottery. How banking speculation causes food crisis. World development Movement; High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (2011): Price volatility and food security. Committee on World Food Security. FAO. Rome. vii The World Bank (2011): Food Price Watch, April Poverty Reduction ad Equity Group: World Bank viii Worthy, Murray (2011): Broken Markets: How financial regulation can help prevent another global food crisis. World Development Movement ix FAO (2011): The State of Food Insecurity in the World 2011: How does international price volatility affect domestic economies and food security. Rome: FAO x FAO (2010): Food Outlook: Global market analysis November Rome: FAO xi Danwatch (2011): Sultens spekulanter xii FAO (2010): EASYPol, Price Surges in Food Markets - How Should Organized Futures Markets be Regulated?, Policy Brief No. 9, xiii Spiegel Online international (2011): Speculating with lives. How Global Investors Make Money Out of Hunger. ( ) xiv Worthy, Murray (2011): Broken Markets: How financial regulation can help prevent another global food crisis. World Development Movement xv De Schutter, Olier (2010): Food Commodities Speculation and Food Price Crisis. Regulation to reduce the risk of price volatility. Briefing Note 02. United Nations Special Rapporteur on the Right to Food. xvi Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), Commodities Market Speculation: The risk for Food Security and Agriculture, 2008, s. 6, Se og Michael W. Masters and Adam K. White, How Institutional Investors Are Driving Up Food and Energy Prices, July 31, 2008, s. 9, se xvii De Schutter, Olier (2010): Food Commodities Speculation and Food Price Crisis. Regulation to reduce the risk of price volatility. Briefing Note 02. United Nations Special Rapporteur on the Right to Food. xviii Worthy, Murray (2011): Broken Markets: How financial regulation can help prevent another global food crisis. World Development Movement xix De Schutter, Olier (2010): Food Commodities Speculation and Food Price Crisis. Regulation to reduce the risk of price volatility. Briefing Note 02. United Nations Special Rapporteur on the Right to Food. xx De Schutter, Olier (2010): Food Commodities Speculation and Food Price Crisis. Regulation to reduce the risk of price volatility. Briefing Note 02. United Nations Special Rapporteur on the Right to Food. xxi Worthy, Murray (2011): Broken Markets: How financial regulation can help prevent another global food crisis. World Development Movement xxii Worthy, Murray (2011): Broken Markets: How financial regulation can help prevent another global food crisis. World Development Movement xxiii Worthy, Murray (2011): Broken Markets: How financial regulation can help prevent another global food crisis. World Development Movement xxiv High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (2011): Price volatility and food security. Committee on World Food Security. FAO. Rome. xxv High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (2011): Price volatility and food security. Committee on World Food Security. FAO. Rome.. xxvi Se f.eks. De Schutter (FN s special rapporteur på retten til mad), Food Commodities Speculation and Food Price Rises Regulation to reduce the risks of price volatility, 2010, FN; og Derek Headey og Shenggen Fan, Reflections on the Global Food Crisis, 2010, The International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington xxvii P. Wahl, Food Speculation as the Main Factor of the Price Bubble in 2008, s. 4, Briefing Paper, World, februar 2009 xxviii A. Mittal, The 2008 Food Price Crisis: Rethinking Food Security Policies, G-24 Discussion Paper Series No. 56, juni 2009, UNCTAD xxix The World Bank (2011): Food Price Watch, April Poverty Reduction ad Equity Group: World Bank; World Bank (2011): Food Price Watch, August Poverty Reduction ad Equity Group: World Bank xxx FAO, IMF, OECD, IFAD et al. (2011): Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses. Report to G20 Ministers of Finance. Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 7

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Statskontrollerede investeringsfonde regulering af egenkapitalinvesteringer

Statskontrollerede investeringsfonde regulering af egenkapitalinvesteringer Af Mads Ilum, advokat, LL.M. og Jonas Drachmann Gram, advokat Artiklen redegør kort for statsfondenes form og kendetegn og beskriver de seneste års opblomstring af disse fonde. Endvidere redegøres der

Læs mere

OTC-derivater. Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af

OTC-derivater. Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af Betragtninger vedr. den kommende clearing-forpligtelse af OTC-derivater Med udgangspunkt i OTC-kontrakters (og dets markeds) grundlæggende karakteristika vil nærværende artikel give et indblik i nogle

Læs mere

Derivater og dokumentationen bag

Derivater og dokumentationen bag Derivater og dokumentationen bag Kendskabet til derivater er endnu ikke udbredt i Danmark. Det til trods for at handlen med derivater på det internationale marked begyndte i midten af 1970'erne og har

Læs mere

Om rationalet bag forbud mod short selling

Om rationalet bag forbud mod short selling Short selling, dvs. salg af et værdipapir som sælgeren ikke ejer på salgstidspunktet, er en anerkendt og legitim praksis på værdipapirmarkederne. Under finanskrisen indførte mange lande, herunder Danmark,

Læs mere

Bolig- og ejendomsderivater

Bolig- og ejendomsderivater Bolig- og ejendomsderivater som stabilisator for boligmarkedet I takt med at mange lande på det seneste har været udsat for boligbobler, som er bristet, er der de senere år blevet pustet liv i en ide om

Læs mere

Analyse 10. februar 2012

Analyse 10. februar 2012 10. februar 2012 EU-Kommissionens forslag til en skat på finansielle transaktioner: En kritisk gennemgang af argumenterne Peter Birch Sørensen Debatten om den såkaldte Tobin-skat på finansielle transaktioner

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København

Opgave nr. 13b. Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske økonomi. Handelshøjskolen i København H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - Efterår 2008 ---------------- Opgaveløser: Vejleder: Martin Riedel Finn Østrup Opgave nr. 13b Internationale Finansielle Markeder Subprimekrisen og den europæiske

Læs mere

Analyse 18. juni 2013

Analyse 18. juni 2013 18. juni 2013. Overblik over resultaterne fra andre landes finanskrise kommissioner Af Jens Hauch Notatet giver et overblik over de centrale konklusioner fra andre finanskrise kommissioner. Der ses på

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen

Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen Euroen og de finansielle markeder i lyset af finanskrisen ISBN-nummer: 978-87-87803-02-1 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2009 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2009 Menneskehandel

Læs mere

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING?

HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF EN SÅDAN PÅVIRKNING? HD (FR) Studiet 2011 HOVEDOPGAVE Afleveringsdato: 23. maj 2011 Opgaveløser: Søren Staufeldt Vejleder: Karsten Poul Jørgensen HVAD PÅVIRKER PRISUDVIKLINGEN PÅ EN FAMILIEHUSE? OG HVAD ER KONSEKVENSEN AF

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 2, 2011. Inkasso er et hit

Finansforbundets magasin nr. 2, 2011. Inkasso er et hit Finansforbundets magasin nr. 2, 2011 Inkasso er et hit Hvor inkasso tidligere blev set som en nødvendighed, har det i dag udviklet sig til en stor og vigtig forretning. Sidste år inddrev landets største

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S ALMINDELIGE ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO SAXO BANK BANK A/S A/S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGEL- SER SAXO BANK A/S Page 1 of 32 1. DEFINITIONER FORTOLKNING AF VILKÅR 1.1 I disse Almindelige

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2005/0000(INI) 12.4.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og

Læs mere

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser.

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser. Verdens fattigste lande får i stigende grad bedre adgang til de rige landes markeder for landbrugsprodukter. Men selv uden toldsatser og kvoter støder den fattige landmand ind i en lang række barrierer

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

CROWDFUNDING I DANMARK

CROWDFUNDING I DANMARK CROWDFUNDING I DANMARK MAJ 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 8 3. Begrebsafklaring... 9 4. Udbredelse af crowdfunding... 12 5. Reguleringsmæssige rammer for crowdfunding

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter

Yderligere information investeringsservice. Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Yderligere information investeringsservice Egenskaber og risici ved finansielle instrumenter Introdriktion I de følgende informationer om investeringsservice, tilbyder DEGIRO en detaljeret fortolkning

Læs mere

Rejsen mod alternative investeringer

Rejsen mod alternative investeringer Dec 87 Dec 88 Dec 89 Dec 90 Dec 91 Dec 92 Dec 93 Dec 94 Dec 95 Dec 96 Dec 97 Dec 98 Dec 99 Dec 00 Dec 01 Dec 02 Dec 03 Dec 04 Dec 05 Dec 06 Dec 07 Dec 08 Dec 09 Dec 10 Dec 11 Dec 12 Dec 13 Dec 14 14. august

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere