Baggrundsnotat om fødevarespekulation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat om fødevarespekulation"

Transkript

1 Baggrundsnotat om fødevarespekulation 8. november 2011 Spekulation koster menneskeliv Verden har de seneste år været vidne historisk voldsomme udsving i de globale fødevarepriser med katastrofale konsekvenser for verdens fattigste til følge. De stigende fødevarepriser skyldes dels et ringere høstudbytte som følge af klimaforandringer, voksende befolkningstal, ændrede kostvaner og en øget produktion af biobrændsel. Men disse faktorer kan ikke til fulde forklare de ekstreme prisudsving. Der er en voksende anerkendelse af, at overdreven spekulation i fødevarederivater på uregulerede finansielle markeder har forstærket de kraftige prisudsving i. Som den største spiller på verdensmarkedet har EU et ansvar for, at situationen kommer under kontrol. Europa Kommissionen udsendte den 20. oktober deres udkast til en revision af MiFID 1. MiFID kan komme til at spille en vigtig rolle i at begrænse overdreven spekulation i fødevarepriser. Desværre har det nuværende udkast en række alvorlige mangler, hvilket gør det meget uambitiøst sammenlignet med den nuværende amerikanske lovgivning 2 på området. En effektiv regulering af de finansielle markeder kræver, at den internationale koordinering er så omfattende som mulig. Danmark må derfor udnytte EU-formandskabet til at sikre, at fattige menneskers mest basale behov tilgodeses, ved at kræve at MiFID ikke underbyder den amerikanske lovgivning, og gerne udviser et større ambitionsniveau. På bare 15 måneder, fra slutningen af 2006 til marts 2008, steg FNs Food and Agriculture Organization s (FAO) råvareindeks med 71 % for efter juli 2008 at falde tilbage til 2006-niveauet på bare få måneder ii. Siden februar 2011 har de globale fødevarepriser ligget på samme rekordhøje niveau som i Forventningen er, at fødevarepriserne fortsat vil være yderst omskiftelige. FAO har således estimeret, at prisen på basisfødevarer, som f.eks. soja og hvede, vil have udsving på over 35 % i fremtiden iii. For fødevareproducenter overalt i verden betyder de kraftige prisudsving, at planlægningen af den fremtidige produktion vanskeliggøres. For fattige mennesker, der bruger op til 80 % af deres indkomst på fødevarer, kan udsvingene betyde livstruende hungersnød iv. Indhold Concord Danmarks anbefalinger... 2 Konkrete mangler ved det nuværende udkast... 2 Konsekvenserne af ekstreme prissvingninger... 3 Fra traditionelle til spekulative markeder... 3 Hvordan spekuleres der i fødevare... 5 Spekulation forstærkede fødevarekrisen i Verden oplever forsat kraftige prisudsving... 6 Referencer MiFID (KOM (2011) 656/direktivet og KOM (2011) 652/forordningen) 2 Dodd-Frank loven som er den amerikanske pendant til MiFID blev vedtaget i 2010 Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 1

2 Concord Danmarks anbefalinger 8. november 2011 Danmark har med EU-formandskabet gode muligheder for at sikre en konstruktiv proces omkring forhandlingerne om MiFID, der kan føre til en forbedring af det foreliggende udkast. Fattige menneskers mest basale behov kan tilgodeses ved, at MiFID ændres på følgende områder: - Der må indføres faste ordninger for positionsbegrænsninger, der lægger loft over, hvor stort et beløb en given investeringsfond, bank eller hvilken som helst anden aktør på finansmarkedet, kan investere i derivater, der kan påvirke prisen på fødevarer (ex-ante positionsbegræsninger). Begrænsningerne skal være præcist definerede, hvad angår løbetid, pris, og mængder. - Det skal fastslås som målsætning at stoppe overdreven spekulation. Dvs. spekulation der ligger ud over de investeringer, der er nødvendige for at fastslå en pris på en vare. - Der må indføres et forsigtighedsprincip, som pålægger finansmyndighederne og EU at sikre, at hensynet til fødevaresikkerheden indgårsom en vigtig målsætning i reguleringen af finansmarkederne. - Der må sikres fuld åbenhed om samtlige derivater, der er baseret på råvarer. - Tilsynene med markedet for råvarebaserede derivater på fødevareområdet skal have tilstrækkelige ressourcer til rådighed for at kunne løfte opgaven. Hvis midlerne er begrænsede, må markedet tilsvarende begrænses, f.eks. ved helt at forbyde derivater, som ikke handles på børser eller lignende platforme (over-the-counter derivater). - Det må sikres, at MiFID, på ingen måde underminerer initiativer i især USA for begrænsning af spekulation, men snarere skaber fremdrift i den globale regulering af markedet. Konkrete mangler ved det nuværende udkast Udkastet til revision af MiFID (KOM (2011) 656/direktivet og KOM (2011) 652/forordningen) lever langt fra op til ovenstående krav: - Der foreslås ganske vist positionsbegrænsninger, men i modsætning til den amerikanske ordning, er der ikke tale om et obligatorisk krav til Kommissionen. Alene muligheden foreligger 3. - Det er helt uklart under hvilke omstændigheder positionsbegrænsninger skal kunne indføres. I det nuværende udkast skal begrænsninger kunne indføres, når markedet ikke fungerer velordnet 4. - Hvis der indføres positionsbegrænsninger, er det op til medlemslandene at sørge for den konkrete implementering. Implementeringen kan ifølge forslaget f.eks. ske gennem såkaldt position management, som kun træder i kraft, hvis myndighederne ser en abnorm prisudvikling. Ordninger som denne har vist sig ineffektive, f.eks. i Storbritannien. Gennemførelsen af positionsbegrænsninger bør derfor være ensartet, og ske gennem ex-ante begrænsninger 5. - Forslaget rummer en række alvorlige undtagelser, f.eks. vil slutbrugere helt være undtaget for direktivets bestemmelser. Dette er angiveligt indføjet for fortsat at gøre det muligt at anvende en gammel praksis, hvormed producenter og købere kan sikre sig mod store prisudsving. Undtagelsen kan imidlertid misbruges af både egentlige brugere, samt af finansinstitutioner. Da der intet er i forslaget, som hindrer almindelig forsikringsvirksomhed (hedging), bør undtagelsen fjernes 6. - Forslaget omfatter kun derivater, der er handlet på bestemte organiserede platforme, herunder børser. Det bør slås utvetydigt fast, at f.eks. positionsbegrænsninger skal gælde samtlige derivater 7. 3 Se artikel 59, stk. 3 i KOM (2011) 656/direktivet 4 Se artikel 59, stk. 1 i KOM (2011) 656/direktivet 5 Se artikel 59, stk. 1 i KOM (2011) 656/direktivet 6 Se artikel 2 i KOM (2011) 656/direktivet 7 Se artikel 59, stk. 1 i KOM (2011) 656/direktivet, hvor regulerede markeder henviser til børser, MTF (Multilateral Trading Frameworks) og OTF (Organised Trading Facilities), mens skræddersyede derivater der handles uden om de organiserede platforme ikke er omfattet. Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 2

3 Konsekvenserne af ekstreme prissvingninger I verdens fattigste lande bruger husholdninger op til 80 % af deres indkomst på fødevarer og er derfor meget sårbare over for prissvingninger. Til sammenligning bruger husholdninger i EU gennemsnitligt 16 %. Prissvingninger som mange europæiske forbrugere ikke ænser når kurven fyldes med varer, betyder for verdens fattigste, at der i værste fald slet ikke er råd til mad v. Under fødevarekrisen i , hvor de globale fødevarepriser steg kraftigt, blev over 100 millioner mennesker tvunget ud i ekstrem fattigdom og mange af disse i reel hungersnød vi. Prisstigningerne i de sidste seks måneder i 2010 alene skubbede ifølge Verdensbanken 44 millioner ud i ekstrem fattigdom vii. De negative konsekvenser er mere end fattigdom og hungersnød. Stigende fødevarepriser tvinger således husholdninger til at spise mindre frugt, grønt, mejeriprodukter og kød. De betyder, at der tæres på i forvejen begrænsede opsparinger og at der optages lån samt, at luksusgoder såsom uddannelse og sundhedspleje ikke prioriteres viii. På denne måde bliver svingende fødevarepriser en strukturel begrænsning for udvikling mere generelt ix De ekstreme prisudsving forventes også i fremtiden at være reglen snarere end undtagelsen. FAOs såkaldte implied volatility, der er et udtryk for markedets forventninger til fremtidige prisudsving, er således på hele 35 % i 2008 og Til sammenligning var dette tal i 1990 kun 10 % x. Fra traditionelle til spekulative markeder I langt højere grad end tidligere er det blevet muligt for finansielle spekulanter, der intet har med den fysiske produktion, forarbejdning og handel med råvarer at gøre, at investere intensivt i råvarer. Dette foregår igennem såkaldte råvarederivater, eksempelvis som futureskontrakter (se faktaboks nedenfor). Kombineret med tilkomsten af store finansielle investorer 8, har dette haft stor betydning for omfanget af den spekulative handel med råvarer: - Den samlede værdi af udestående futures og lignende værdipapirer steg fra 2288 mia. kr. i 1998 til mia. kr. i december 2010 xi. - Dette er dog ikke reflekteret i en tilsvarende stigning i produktionen. Det er således kun 2 % af de indgåede futureskontrakter, der resulterer i en faktisk levering af den fysiske råvare xii (Se også figur 1 xiii ). - I dag sidder spekulanter på omkring 60 % af det største hvede-futures marked i USA mod 12 % i 1996 xiv. Mens futures handles på børser, foregår en stor del af handlen med fødevarederivater som over-thecounter (OTC)-handel. Begge parter i en OTC-handel er typisk spekulanter. I særdeleshed benytter indeksfonde 9 sig af OTC-handel xv. Det vurderes, at op til % af de rent spekulative investeringer i råvaremarkedet i 2008 foregik gennem OTC handel xvi. 8 Internet-boblen sprang i 2001, aktiemarkedet kort efter og boligboblen i Mange investorer kastede herefter deres kærlighed på råvaremarkederne 9 For en nærmere forklaring af indeksfonde se side 5. Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 3

4 Konsekvensen af den enorme stigning i antallet af spekulanter på fødevaremarkederne er for det første, at den oprindelige funktion af råvarefutures er fuldstændig fjernet. Frem for at sikre producenter og forbrugere mod eventuelle prisudsving og dermed bidrage til mere stabile priser, bidrager spekulative handler med råvarefutures nu til at Figur 1 - sammenhæng mellem produktion og handel forstærke prisudsving xvii. Den totale mangel på gennemsigtighed ved OTChandel betyder for det andet, at hverken markedsdeltagere eller reguleringsmyndigheder har overblik over hvem der skylder hvem hvad. Dette betyder en øget risiko for tab og i værste fald markedskollaps (som det var tilfældet under den amerikanske subprime krise), hvis den ene part ikke kan betale som lovet xviii. Faktaboks: Finansielle termer Derivat: Er et finansielt instrument eller aftale, hvis værdi afhænger af prisudviklingen på et underliggende aktiv som f.eks. aktier, renter, valuta eller råvarer. Future: Er et eksempel på et derivat. En future er en aftale om køb og salg af et værdipapir eller et andet aktiv til en forud fastsat kurs på et fremtidigt tidspunkt. Den oprindelige ide bag futureskontrakter var, at forpligte producenter til at levere en given vare f.eks. 3 måneder senere til en på forhånd fastsat pris uafhængigt om priserne i denne periode stiger eller falder. Producenten (og forbrugere) er på denne måde sikret mod eventuelle prisudsving og futuresmarkedet kan således stabilisere priserne. Futures-handler kan dog omhandle stort set alt og behøves ikke have noget med fødevarer at gøre. Futures er standardiserede kontrakter, der handles på børser. Råvareindeks: Viser løbende kursfald- og stigninger for de råvarer, som indekset dækker. Der kan laves derivater, som følger værdien af indeks, hvorved det er muligt at spekulere i råvarer uden at købe dem. En investering i et indeks-derivat er således en investering i de råvarer, som indekset dækker. Goldman Sachs Commodity Index (S&P GSCI) er et eksempel på et råvareindeks. Det er sammensat af 24 forskellige råvarer, hvoraf fødevarer udgør 12,5 procent. Over the Counter derivater: er en ustandardiseret derivat-kontrakt, der ikke handles på et reguleret marked, men som indgås privat mellem to parter. Derfor er der ingen regulering af OTC-handel, ligesom handlen ikke offentliggøres, hvilket betyder, at ingen kender den præcise størrelse af markedet. Position: Derivater, der giver retten til at foretage en handel i fremtiden på nogle nærmere bestemte vilkår, kan være af to grundlæggende forskellige typer. De kan give ret til enten at købe eller sælge. At have en "long position" vil sige, at man har retten til at købe. At have en "short position" betyder, at man har retten til at sælge. Summen af de to er den samlede position Positionsbegrænsninger: Er et loft over hvor stor en position de enkelte aktører på markedet må være i besiddelse af. Begrænsninger kan indføres alene som kvoter for de enkelte aktører, eller som et overordnet loft over, hvor store investeringer, der samlet set må foretages på et givet marked (aggregate position limits). Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 4

5 Hvordan spekuleres der i fødevarer Spekulation i fødevarederivater er ikke noget nyt fænomen, men har foregået i mange hundrede år. Den traditionelle form for spekulation baserer sig på såkaldte markedsfundamentaler og derfor i sidste instans udbud og efterspørgsel. Ud over at sikre producenter og forbrugere mod eventuelle prisudsving, hjælper denne form for spekulation også til en mere effektiv prisdannelse og den anses derfor grundlæggende for at bidrage positivt til markedet xix. I modsætning hertil er den type spekulation, som de fleste er enige har bidraget til de ekstreme prisudsving de senere år, baseret på markedsmomentum eller hvad man inden for den økonomiske teori benævner flokadfærd. Går priserne op, tiltrækker dette i sig selv øget efterspørgsel, hvilket presser priserne yderligere op og så fremdeles. Det er netop denne mekanisme, der kan skabe prisbobler xx. Dette er muligt fordi der på derivat-markedet ikke handles med fysiske produkter, men med værdipapirer. Derfor skal man som investor ikke bekymre sig om omkostninger til transport, opbevaring mv. Uden disse transaktionsomkostninger sker der rigtig mange handler. På et normalt marked skal prisstigningen være større end transaktionsomkostninger før nogen vil handle. Men på et marked uden transaktionsomkostninger kan det betale sig at handle selv ved meget små prisstigninger. Der findes grundlæggende to forskellige måder at bedrive spekulation baseret på markedsmomentum på. Den første strategi er passiv og anvendes særligt af indeksfonde. Indeksfonde sammensætter værdipapirer ud fra en række forskellige finansielle instrumenter som købes af eksempelvis pensionskasser. Det særlige ved indeksfonde er, at de udelukkende spekulerer i stigende priser, hvorved de handler uden hensyntagen til udbud og efterspørgsel på markedet. Det vurderes, at indeksfonde besidder optil 60 % af alle landbrugsfutures-kontrakter. Pga. deres enorme størrelse kan deres spekulation i stigende priser blive til en selvopfyldende profeti, ud fra den ovenfor beskrevne mekanisme xxi. Resultatet af den spekulation er en afkobling af prisen fra udbuddet og efterspørgslen på markedet, hvilket eksemplificeres af udviklingen på majsmarkedet i figur 2 xxii nedenfor. Ifølge Oliver De Schutter, der er FNs særlige fødevarerådgiver, er det netop denne type spekulation, der har været en af de drivende kræfter bag de seneste års ekstreme prisudsving. Den anden strategi er aktiv og benyttes særligt af hedge fonde og investeringsbanker. Her forsøger man at lukrere på kortsigtede prisudsving. Når priserne stiger købes der værdipapirer, som så sælges igen inden priserne falder. En afart heraf, der anvendes i stigende grad, er automatiseret handel med computere baseret på komplekse algoritmer. Denne form for spekulation kan lede til flash crashes, som eksempelvis fandt sted på kakao-markedet i starten af Her fik faldende priser computermodellerne til automatisk at sælge, hvilket skabte en nedadgående trend i priserne. Kakaopriserne faldt som følge heraf 12,5 % på en enkelt dag xxiii. Figur 2 pris, udbud og efterspørgsel for majs Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 5

6 Spekulation forstærkede fødevarekrisen i Prissvingningerne er ikke noget nyt fænomen. Snarere tværtimod, er prissvingningerne en central bestanddel af måden markeder fungerer på. Den ekstreme karakter af de prisstigninger verden har oplevet siden 2007 og antallet af lande, der har været berørt af disse, er dog noget ekstraordinært i et historisk perspektiv xxiv. Spekulation er kun en af en række forskellige faktorer, der har haft betydning for udsvingene i fødevarepriserne siden 2007 xxv. Mange analytikere peger på, at fødevarekrisen bl.a. er blevet udløst af stigende efterspørgsel på fødevarer i vækstøkonomier, klimaændringer, øgede priser på landbrugsinputs, promoveringen af biobrændstof og eksportrestriktioner xxvi. Men der er en voksende konsensus om, at overdreven spekulation i råvarederivater har haft afgørende betydning for de voldsomme prisstigninger og øgede prisomskiftelighed ved at accelerere og forstørre pristendenser. FAOs råvareindex steg med 71 % i løbet af kun 15 måneder fra slutningen af 2006 til marts 2008 for efter juli 2008 at falde tilbage til 2006-niveauet i løbet af blot få måneder. xxvii Basisfødevarer, såsom majs, ris og hvede, har oplevet markante prisstigninger. F.eks. var prisen på majs i juni 2008 tre gange højere end i januar 2005, mens prisen på hvede og ris steg med hhv. 127 og 170 procent, hvilket er så væsentligt, at det ikke udelukkende kan skyldes pludselige ændringer i udbud og efterspørgsel, men spekulation. xxviii Figur 3 Udsving i fødevarepriser Verden oplever forsat kraftige prisudsving Efter det kraftige fald i de globale fødevarepriser i 2008 har verden igen været vidne til prisstigninger. Disse tog for alvor fart i det sidste halvår af 2010, hvor priserne frem til februar 2011 nåede deres højeste niveau nogensinde. Sammenlignet med begyndelsen af 2011 er der i dag sket et mindre prisfald (se figur 3). Men prisudsvingene for basale fødevarer såsom majs, hvede og ris er forsat store og derfor mærker verdens fattigste forsat konsekvenserne af den globale fødevarekrise. Verdensbanken vurderer således, at prisstigningerne siden 2010 ar skubbet yderligere 44 millioner mennesker ud i ekstrem fattigdom xxix. De fortsatte prisudsving er ikke gået ubemærket hen og der er en stigende international anerkendelse af, at spekulation spiller en rolle. Senest har en lang række internationale organisationer i en fælles analyse til G20-landenes finansministre understreget, at spekulation kan skabe hyppigere og kraftigere prisudsving og derfor højst sandsynligt har bidraget til at skabe prisbobler xxx. Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 6

7 Referencer 8. november 2011 i FAO, IMF, OECD, UNCTAD, WFP, World Bank et al. (2011) Interagency report to the G20: Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses. ii Wahl, Food Speculation as the Main Factor of the Price Bubble in 2008, s. 4, Briefing Paper, World, februar 2009 iii FAO (2010) Policy Brief 12: Price Volatility in Agricultural Markets iv UNCTAD (2008): Addressing the global food crisis. Key trade, investment, and commodity policies in ensuring sustainable food security and alleviating poverty. p. 61. European Commission (2009): A better functioning food supply chain in Europe, p. 2 v UNCTAD (2008): Addressing the global food crisis. Key trade, investment, and commodity policies in ensuring sustainable food security and alleviating poverty. p. 61. European Commission (2009): A better functioning food supply chain in Europe, p. 2 vi World Development Movement (2010): The great hunger lottery. How banking speculation causes food crisis. World development Movement; High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (2011): Price volatility and food security. Committee on World Food Security. FAO. Rome. vii The World Bank (2011): Food Price Watch, April Poverty Reduction ad Equity Group: World Bank viii Worthy, Murray (2011): Broken Markets: How financial regulation can help prevent another global food crisis. World Development Movement ix FAO (2011): The State of Food Insecurity in the World 2011: How does international price volatility affect domestic economies and food security. Rome: FAO x FAO (2010): Food Outlook: Global market analysis November Rome: FAO xi Danwatch (2011): Sultens spekulanter xii FAO (2010): EASYPol, Price Surges in Food Markets - How Should Organized Futures Markets be Regulated?, Policy Brief No. 9, xiii Spiegel Online international (2011): Speculating with lives. How Global Investors Make Money Out of Hunger. ( ) xiv Worthy, Murray (2011): Broken Markets: How financial regulation can help prevent another global food crisis. World Development Movement xv De Schutter, Olier (2010): Food Commodities Speculation and Food Price Crisis. Regulation to reduce the risk of price volatility. Briefing Note 02. United Nations Special Rapporteur on the Right to Food. xvi Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), Commodities Market Speculation: The risk for Food Security and Agriculture, 2008, s. 6, Se og Michael W. Masters and Adam K. White, How Institutional Investors Are Driving Up Food and Energy Prices, July 31, 2008, s. 9, se xvii De Schutter, Olier (2010): Food Commodities Speculation and Food Price Crisis. Regulation to reduce the risk of price volatility. Briefing Note 02. United Nations Special Rapporteur on the Right to Food. xviii Worthy, Murray (2011): Broken Markets: How financial regulation can help prevent another global food crisis. World Development Movement xix De Schutter, Olier (2010): Food Commodities Speculation and Food Price Crisis. Regulation to reduce the risk of price volatility. Briefing Note 02. United Nations Special Rapporteur on the Right to Food. xx De Schutter, Olier (2010): Food Commodities Speculation and Food Price Crisis. Regulation to reduce the risk of price volatility. Briefing Note 02. United Nations Special Rapporteur on the Right to Food. xxi Worthy, Murray (2011): Broken Markets: How financial regulation can help prevent another global food crisis. World Development Movement xxii Worthy, Murray (2011): Broken Markets: How financial regulation can help prevent another global food crisis. World Development Movement xxiii Worthy, Murray (2011): Broken Markets: How financial regulation can help prevent another global food crisis. World Development Movement xxiv High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (2011): Price volatility and food security. Committee on World Food Security. FAO. Rome. xxv High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (2011): Price volatility and food security. Committee on World Food Security. FAO. Rome.. xxvi Se f.eks. De Schutter (FN s special rapporteur på retten til mad), Food Commodities Speculation and Food Price Rises Regulation to reduce the risks of price volatility, 2010, FN; og Derek Headey og Shenggen Fan, Reflections on the Global Food Crisis, 2010, The International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington xxvii P. Wahl, Food Speculation as the Main Factor of the Price Bubble in 2008, s. 4, Briefing Paper, World, februar 2009 xxviii A. Mittal, The 2008 Food Price Crisis: Rethinking Food Security Policies, G-24 Discussion Paper Series No. 56, juni 2009, UNCTAD xxix The World Bank (2011): Food Price Watch, April Poverty Reduction ad Equity Group: World Bank; World Bank (2011): Food Price Watch, August Poverty Reduction ad Equity Group: World Bank xxx FAO, IMF, OECD, IFAD et al. (2011): Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses. Report to G20 Ministers of Finance. Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 7

www.corporateeurope.org

www.corporateeurope.org www.corporateeurope.org Hovedaktører i finanslobbyen i Bruxelles Debatten i en nøddeskal Vil en begrænsning af pengestrømmen ind på markedet for råvarebaserede derivater kunne dæmpe store prisudsving?

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Pårørende( involvering fakta og evidens

Pårørende( involvering fakta og evidens Vi stræber efter at forbedre patientsikkerheden og skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne i højere grad ser og mærker, at det er til for dem. c/o Hvidovre Hospital P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Spekulation i fødevarer

Spekulation i fødevarer Finansielle investorers spekulation i fødevarepriser skader verdens fattigste. USA har indført restriktioner Vil EU følge trop? Spekulation i fødevarer Fødevarespekulation Indhold 3 Fra arrangørerne skal

Læs mere

Standardformular STANDARDFORMULAR 1

Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1 Bilag 1 Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1) Identiteten på det selskab, som er udsteder af den underliggende aktie, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsform:

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Hvem tjener på salgsafgrøderne?

Hvem tjener på salgsafgrøderne? Hvem tjener på salgsafgrøderne? Plantekongres 2011 Onsdag den 12. januar 2011 Henning Otte Hansen hoh@foi.dk Indhold Vindere og tabere ved pris-svingninger Fra korn til brød: Svinger priserne i takt? I

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

1.1. Introduktion. Investments-faget. til

1.1. Introduktion. Investments-faget. til Introduktion til Investments-faget 1.1 Dagens plan Goddag! Bogen & fagbeskrivelse. Hvem er jeg/hvem er I? Hold øje med fagets hjemmeside! (www.econ.au.dk/vip_htm/lochte/inv2003) Forelæsningsplan,slides,

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 27.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 222/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 842/2011 af 19. august 2011 om standardformularer

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Sultens spekulanter. - En undersøgelse af DanWatch september 2011

Sultens spekulanter. - En undersøgelse af DanWatch september 2011 Sultens spekulanter - En undersøgelse af DanWatch september 2011 Resume 1. De største banker i Danmark bidrager til fødevarespekulation ved at tilbyde kunder at investere i værdipapirer kaldet futures

Læs mere

Market Making og likviditet i den fremtidige markedsstruktur

Market Making og likviditet i den fremtidige markedsstruktur Market Making og likviditet i den fremtidige markedsstruktur Finansanalytikerforeningen, mandag den 16.september 2013 Christian Heiberg OTC-markedet, den hidtidige markedsstruktur Hvor ligger 500M 10-årige

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN

ERKLÆRING I FÆLLESERKLÆRING OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN ERKLÆRING I OM ARTIKEL 8 I COTONOU-AFTALEN I artikel 8 i Cotonou-aftalen forstås i relation til dialogen på nationalt og regionalt plan ved "AVSgruppen": AVS-Ambassadørudvalgets trojka og formanden for

Læs mere

Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres v. Direktør Torben Harring

Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres v. Direktør Torben Harring 1 Markedet for vegetabilske landbrugsprodukter i lyset af den finansielle krise Dansk Kvæg Kongres 2009 v. Direktør Torben Harring 2 Fødevarekrise Finanskrise og? 3 Hvad skabte prisstigningerne? 5-7 år

Læs mere

En verden uden sult Notat om den globale fødevarekrise fra Folkekirkens Nødhjælp til FAO-topmødet i Rom

En verden uden sult Notat om den globale fødevarekrise fra Folkekirkens Nødhjælp til FAO-topmødet i Rom En verden uden sult Notat om den globale fødevarekrise fra Folkekirkens Nødhjælp til FAO-topmødet i Rom Fakta - Hvert femte sekund dør et barn under 10 år af sult eller sultrelaterede sygdomme - Flere

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved.

DAF ÅRHUS FEBRUAR Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. DAF ÅRHUS FEBRUAR 2011 Copyright 2011, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. LIDT HISTORIE.. EN BØRS I FORANDRING 1648 Københavns brand 1800 Industrialisering 1919 Flytter fra den gamle børsbygning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle

Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle Verdens fødevareforsyning frem mod 2050 og dansk landbrugs rolle Af Direktør Henrik Zobbe Fødevareøkonomisk Institut Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Disposition Indledning Malthus

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 11.01.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om klimaforandringernes økonomiske og finansielle indvirkning på AVS-staterne

Læs mere

Hvad bestemmer den langsigtede prisudvikling?

Hvad bestemmer den langsigtede prisudvikling? Hvad bestemmer den langsigtede prisudvikling? Plantekongres 2011 Onsdag den 12. januar 2011 Henning Otte Hansen hoh@foi.dk Indhold Hvordan fungerer landbrugsmarkederne? Hvad er afgørende for de fremtidige

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 30 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om skyggebanker

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.9.2010 SEK(2010) 1059 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for investeringsforeninger

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for investeringsforeninger Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att: Jens Anton Vestergaard København, den 13. april 2009 Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for

Læs mere

Central clearing "you can run, but you cannot hide"

Central clearing you can run, but you cannot hide Central clearing "you can run, but you cannot hide" EMIR hvad går reglerne ud på, og hvordan vil de påvirke den enkelte markedsdeltager? DDF - 28. november 2012 PROGRAM EMIR hvad går reglerne ud på, og

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv Bilag oversigt: Bilag 1 Tidslinje, Tidslinje til ledelsesberetning Bilag 2 Årsregnskab, Resultatopgørelse Bilag 3 Årsregnskab, Balance aktiv Bilag 4 Årsregnskab, Balance passiv Bilag 5 Korrigeret årsregnskab,

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Råvarehandel med basis i Levende råvare (Live Stock) - forudsætninger og forståelse. Nationalmuseet den 19. januar 2009

Råvarehandel med basis i Levende råvare (Live Stock) - forudsætninger og forståelse. Nationalmuseet den 19. januar 2009 Råvarehandel med basis i Levende råvare (Live Stock) - forudsætninger og forståelse Nationalmuseet den 19. januar 2009 Det handler om mad Program Præsentation af Danish Crown Råvarehandel i historisk perspektiv

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Konsekvenserne af den globale. Hvad er udfordringerne for dansk og. fødevarekrise! europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)?

Konsekvenserne af den globale. Hvad er udfordringerne for dansk og. fødevarekrise! europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)? Konsekvenserne af den globale fødevarekrise! Hvad er udfordringerne for dansk og europæisk udviklingspolitik (bistand, handel, biobrændstof)? Af Morten Emil Hansen, politisk rådgiver Folkekirkens Nødhjælp

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Stigende fødevarepriser hvad sker der nu?

Stigende fødevarepriser hvad sker der nu? 29. september 2008 KLJ, LNI Stigende fødevarepriser hvad sker der nu? De markante globale prisstigninger på råvarer i fødevareproduktionen har skabt betydelig opmærksomhed. I nærværende notat vil der gives

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Finanskrisens grundlæggende begreber

Finanskrisens grundlæggende begreber Finanskrisens grundlæggende begreber Den finansielle krise, der brød ud i slutningen af 2008, har udviklet sig til den mest alvorlige økonomiske krise siden den store depression i 1930'erne. I dette fokus

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 173/34 30.6.2016 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Handelsgennemsigtighed og velfungerende markeder. Jesper Berg, direktør, Finanstilsynet

Handelsgennemsigtighed og velfungerende markeder. Jesper Berg, direktør, Finanstilsynet Handelsgennemsigtighed og velfungerende markeder Jesper Berg, direktør, Finanstilsynet Dagsorden Hvorfor er vi her i dag? Nye EU-regler om handelsgennemsigtighed Finanstilsynet kan give fritagelser Målet

Læs mere

Ny EU regulering på post trade området

Ny EU regulering på post trade området Ny EU regulering på post trade området Finanstilsynets EU formandskabsforum, 24. juni 2011 Stig Nielsen EMIR: Formål Hovedformål: At reducere den systemiske risiko fra handel med derivater ( dominoeffekt

Læs mere

Valg til Folketinget mandater og stemmetal

Valg til Folketinget mandater og stemmetal Valg til Folketinget - - og stemmetal Konservative Erhvervspartiet Slesvigsk parti Frie Dansk Samling Valgdelt. Folketingsmedlemmer /-.,.,.,.,, i /-.,.,.,.,. ii,.,.,, iii /-.,.,.,.,. iv,.,.,, + /-.,.,.,.,.

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne , medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, er en bæredygtig

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen Investor Danske Invest 2016 Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen En introduktion til aktivklassen Kan give mere stabilitet i en portefølje Mindre løbende kursudsving end aktier Derfor

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

Krise, regulering og tilsyn

Krise, regulering og tilsyn Krise, regulering og tilsyn Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Fokusområder i kølvandet på krisen 1. Mere og bedre kapital 2. Bedre likviditetsstyring 3. Større stødpuder i solvensen og mindre procyclikalitet

Læs mere

Regulering fra Back til Front, eller omvendt!

Regulering fra Back til Front, eller omvendt! Regulering fra Back til Front, eller omvendt! Cirkusbygningen, d. 13/11-2013 Side 1/19 Lehman lektien Myndighederne vidste ikke hvor store mængder finansielle instrumenter der var udestående. Clearede

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 30.4.2010 PE441.160v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 (PE441.159v01-00) om EU s holdning i forbindelse med G20-topmødet i Toronto AM\814973.doc PE441.160v01-00

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev REGULERING AF INVESTERINGS RÅDGIVERE 31.5.2017 Folketinget har den 30. maj 2017 vedtaget et lovforslag, hvorefter reguleringen af investeringsrådgivere

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Too big to fail - Too big to save. Peter Schütze Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010

Too big to fail - Too big to save. Peter Schütze Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010 Too big to fail - Too big to save Peter Schütze Finansanalytikerforeningen 11. januar 2010 Det gik jo lige så godt! Det indre marked i EU for Finansielle ydelser udviklede sig i den rigtige retning : SEPA

Læs mere

Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål

Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål Finanstilsynet 20. september 2007 J.nr. 6371-0006 /CMM Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål Finanstilsynet har i forbindelse med implementeringen af systemet til transaktionsindberetning (TRS) løbende

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 316 Offentligt MS MENER. Om biobrændsel og sult

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 316 Offentligt MS MENER. Om biobrændsel og sult Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del Bilag 316 Offentligt MS MENER Om biobrændsel og sult Marts 2010 At biobrændsel, der produceres på kommercielt basis og fremstilles af fødevarer (industrielt biobrændstof),

Læs mere

Her er den største risiko lige nu

Her er den største risiko lige nu Han styrer investeringer for 300 mia kr: Her er den største risiko lige nu Fredrik Skoglund har netop overtaget jobbet som investeringsdirektør og har fået til opgave at få 300 mia. kr. til at vokse. Lige

Læs mere

Det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på, at der er flere forskellige elementer, der påvirker afkastet for en sådan strategi.

Det er meget vigtigt, at man som investor er opmærksom på, at der er flere forskellige elementer, der påvirker afkastet for en sådan strategi. Fokus: Investering i råvarer Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Udenlandske investorer har i stor stil kastet sig over investering i råvarer. Globalt vurderes der at være mere

Læs mere

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi

Udvikling i 3. kvartal 2007. Værdi Værdi DANSK Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 Udvikling i 3. kvartal 2007 Aktieindeks Værdi Værdi 29.06.07 28.09.07 Ændring i 3.kvt. Afkast i 3.kvt. Afkast i 2007 OMX CPH* 476,08 485,83 9,75 2,05% 14,74% OMX

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere