Baggrundsnotat om fødevarespekulation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsnotat om fødevarespekulation"

Transkript

1 Baggrundsnotat om fødevarespekulation 8. november 2011 Spekulation koster menneskeliv Verden har de seneste år været vidne historisk voldsomme udsving i de globale fødevarepriser med katastrofale konsekvenser for verdens fattigste til følge. De stigende fødevarepriser skyldes dels et ringere høstudbytte som følge af klimaforandringer, voksende befolkningstal, ændrede kostvaner og en øget produktion af biobrændsel. Men disse faktorer kan ikke til fulde forklare de ekstreme prisudsving. Der er en voksende anerkendelse af, at overdreven spekulation i fødevarederivater på uregulerede finansielle markeder har forstærket de kraftige prisudsving i. Som den største spiller på verdensmarkedet har EU et ansvar for, at situationen kommer under kontrol. Europa Kommissionen udsendte den 20. oktober deres udkast til en revision af MiFID 1. MiFID kan komme til at spille en vigtig rolle i at begrænse overdreven spekulation i fødevarepriser. Desværre har det nuværende udkast en række alvorlige mangler, hvilket gør det meget uambitiøst sammenlignet med den nuværende amerikanske lovgivning 2 på området. En effektiv regulering af de finansielle markeder kræver, at den internationale koordinering er så omfattende som mulig. Danmark må derfor udnytte EU-formandskabet til at sikre, at fattige menneskers mest basale behov tilgodeses, ved at kræve at MiFID ikke underbyder den amerikanske lovgivning, og gerne udviser et større ambitionsniveau. På bare 15 måneder, fra slutningen af 2006 til marts 2008, steg FNs Food and Agriculture Organization s (FAO) råvareindeks med 71 % for efter juli 2008 at falde tilbage til 2006-niveauet på bare få måneder ii. Siden februar 2011 har de globale fødevarepriser ligget på samme rekordhøje niveau som i Forventningen er, at fødevarepriserne fortsat vil være yderst omskiftelige. FAO har således estimeret, at prisen på basisfødevarer, som f.eks. soja og hvede, vil have udsving på over 35 % i fremtiden iii. For fødevareproducenter overalt i verden betyder de kraftige prisudsving, at planlægningen af den fremtidige produktion vanskeliggøres. For fattige mennesker, der bruger op til 80 % af deres indkomst på fødevarer, kan udsvingene betyde livstruende hungersnød iv. Indhold Concord Danmarks anbefalinger... 2 Konkrete mangler ved det nuværende udkast... 2 Konsekvenserne af ekstreme prissvingninger... 3 Fra traditionelle til spekulative markeder... 3 Hvordan spekuleres der i fødevare... 5 Spekulation forstærkede fødevarekrisen i Verden oplever forsat kraftige prisudsving... 6 Referencer MiFID (KOM (2011) 656/direktivet og KOM (2011) 652/forordningen) 2 Dodd-Frank loven som er den amerikanske pendant til MiFID blev vedtaget i 2010 Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 1

2 Concord Danmarks anbefalinger 8. november 2011 Danmark har med EU-formandskabet gode muligheder for at sikre en konstruktiv proces omkring forhandlingerne om MiFID, der kan føre til en forbedring af det foreliggende udkast. Fattige menneskers mest basale behov kan tilgodeses ved, at MiFID ændres på følgende områder: - Der må indføres faste ordninger for positionsbegrænsninger, der lægger loft over, hvor stort et beløb en given investeringsfond, bank eller hvilken som helst anden aktør på finansmarkedet, kan investere i derivater, der kan påvirke prisen på fødevarer (ex-ante positionsbegræsninger). Begrænsningerne skal være præcist definerede, hvad angår løbetid, pris, og mængder. - Det skal fastslås som målsætning at stoppe overdreven spekulation. Dvs. spekulation der ligger ud over de investeringer, der er nødvendige for at fastslå en pris på en vare. - Der må indføres et forsigtighedsprincip, som pålægger finansmyndighederne og EU at sikre, at hensynet til fødevaresikkerheden indgårsom en vigtig målsætning i reguleringen af finansmarkederne. - Der må sikres fuld åbenhed om samtlige derivater, der er baseret på råvarer. - Tilsynene med markedet for råvarebaserede derivater på fødevareområdet skal have tilstrækkelige ressourcer til rådighed for at kunne løfte opgaven. Hvis midlerne er begrænsede, må markedet tilsvarende begrænses, f.eks. ved helt at forbyde derivater, som ikke handles på børser eller lignende platforme (over-the-counter derivater). - Det må sikres, at MiFID, på ingen måde underminerer initiativer i især USA for begrænsning af spekulation, men snarere skaber fremdrift i den globale regulering af markedet. Konkrete mangler ved det nuværende udkast Udkastet til revision af MiFID (KOM (2011) 656/direktivet og KOM (2011) 652/forordningen) lever langt fra op til ovenstående krav: - Der foreslås ganske vist positionsbegrænsninger, men i modsætning til den amerikanske ordning, er der ikke tale om et obligatorisk krav til Kommissionen. Alene muligheden foreligger 3. - Det er helt uklart under hvilke omstændigheder positionsbegrænsninger skal kunne indføres. I det nuværende udkast skal begrænsninger kunne indføres, når markedet ikke fungerer velordnet 4. - Hvis der indføres positionsbegrænsninger, er det op til medlemslandene at sørge for den konkrete implementering. Implementeringen kan ifølge forslaget f.eks. ske gennem såkaldt position management, som kun træder i kraft, hvis myndighederne ser en abnorm prisudvikling. Ordninger som denne har vist sig ineffektive, f.eks. i Storbritannien. Gennemførelsen af positionsbegrænsninger bør derfor være ensartet, og ske gennem ex-ante begrænsninger 5. - Forslaget rummer en række alvorlige undtagelser, f.eks. vil slutbrugere helt være undtaget for direktivets bestemmelser. Dette er angiveligt indføjet for fortsat at gøre det muligt at anvende en gammel praksis, hvormed producenter og købere kan sikre sig mod store prisudsving. Undtagelsen kan imidlertid misbruges af både egentlige brugere, samt af finansinstitutioner. Da der intet er i forslaget, som hindrer almindelig forsikringsvirksomhed (hedging), bør undtagelsen fjernes 6. - Forslaget omfatter kun derivater, der er handlet på bestemte organiserede platforme, herunder børser. Det bør slås utvetydigt fast, at f.eks. positionsbegrænsninger skal gælde samtlige derivater 7. 3 Se artikel 59, stk. 3 i KOM (2011) 656/direktivet 4 Se artikel 59, stk. 1 i KOM (2011) 656/direktivet 5 Se artikel 59, stk. 1 i KOM (2011) 656/direktivet 6 Se artikel 2 i KOM (2011) 656/direktivet 7 Se artikel 59, stk. 1 i KOM (2011) 656/direktivet, hvor regulerede markeder henviser til børser, MTF (Multilateral Trading Frameworks) og OTF (Organised Trading Facilities), mens skræddersyede derivater der handles uden om de organiserede platforme ikke er omfattet. Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 2

3 Konsekvenserne af ekstreme prissvingninger I verdens fattigste lande bruger husholdninger op til 80 % af deres indkomst på fødevarer og er derfor meget sårbare over for prissvingninger. Til sammenligning bruger husholdninger i EU gennemsnitligt 16 %. Prissvingninger som mange europæiske forbrugere ikke ænser når kurven fyldes med varer, betyder for verdens fattigste, at der i værste fald slet ikke er råd til mad v. Under fødevarekrisen i , hvor de globale fødevarepriser steg kraftigt, blev over 100 millioner mennesker tvunget ud i ekstrem fattigdom og mange af disse i reel hungersnød vi. Prisstigningerne i de sidste seks måneder i 2010 alene skubbede ifølge Verdensbanken 44 millioner ud i ekstrem fattigdom vii. De negative konsekvenser er mere end fattigdom og hungersnød. Stigende fødevarepriser tvinger således husholdninger til at spise mindre frugt, grønt, mejeriprodukter og kød. De betyder, at der tæres på i forvejen begrænsede opsparinger og at der optages lån samt, at luksusgoder såsom uddannelse og sundhedspleje ikke prioriteres viii. På denne måde bliver svingende fødevarepriser en strukturel begrænsning for udvikling mere generelt ix De ekstreme prisudsving forventes også i fremtiden at være reglen snarere end undtagelsen. FAOs såkaldte implied volatility, der er et udtryk for markedets forventninger til fremtidige prisudsving, er således på hele 35 % i 2008 og Til sammenligning var dette tal i 1990 kun 10 % x. Fra traditionelle til spekulative markeder I langt højere grad end tidligere er det blevet muligt for finansielle spekulanter, der intet har med den fysiske produktion, forarbejdning og handel med råvarer at gøre, at investere intensivt i råvarer. Dette foregår igennem såkaldte råvarederivater, eksempelvis som futureskontrakter (se faktaboks nedenfor). Kombineret med tilkomsten af store finansielle investorer 8, har dette haft stor betydning for omfanget af den spekulative handel med råvarer: - Den samlede værdi af udestående futures og lignende værdipapirer steg fra 2288 mia. kr. i 1998 til mia. kr. i december 2010 xi. - Dette er dog ikke reflekteret i en tilsvarende stigning i produktionen. Det er således kun 2 % af de indgåede futureskontrakter, der resulterer i en faktisk levering af den fysiske råvare xii (Se også figur 1 xiii ). - I dag sidder spekulanter på omkring 60 % af det største hvede-futures marked i USA mod 12 % i 1996 xiv. Mens futures handles på børser, foregår en stor del af handlen med fødevarederivater som over-thecounter (OTC)-handel. Begge parter i en OTC-handel er typisk spekulanter. I særdeleshed benytter indeksfonde 9 sig af OTC-handel xv. Det vurderes, at op til % af de rent spekulative investeringer i råvaremarkedet i 2008 foregik gennem OTC handel xvi. 8 Internet-boblen sprang i 2001, aktiemarkedet kort efter og boligboblen i Mange investorer kastede herefter deres kærlighed på råvaremarkederne 9 For en nærmere forklaring af indeksfonde se side 5. Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 3

4 Konsekvensen af den enorme stigning i antallet af spekulanter på fødevaremarkederne er for det første, at den oprindelige funktion af råvarefutures er fuldstændig fjernet. Frem for at sikre producenter og forbrugere mod eventuelle prisudsving og dermed bidrage til mere stabile priser, bidrager spekulative handler med råvarefutures nu til at Figur 1 - sammenhæng mellem produktion og handel forstærke prisudsving xvii. Den totale mangel på gennemsigtighed ved OTChandel betyder for det andet, at hverken markedsdeltagere eller reguleringsmyndigheder har overblik over hvem der skylder hvem hvad. Dette betyder en øget risiko for tab og i værste fald markedskollaps (som det var tilfældet under den amerikanske subprime krise), hvis den ene part ikke kan betale som lovet xviii. Faktaboks: Finansielle termer Derivat: Er et finansielt instrument eller aftale, hvis værdi afhænger af prisudviklingen på et underliggende aktiv som f.eks. aktier, renter, valuta eller råvarer. Future: Er et eksempel på et derivat. En future er en aftale om køb og salg af et værdipapir eller et andet aktiv til en forud fastsat kurs på et fremtidigt tidspunkt. Den oprindelige ide bag futureskontrakter var, at forpligte producenter til at levere en given vare f.eks. 3 måneder senere til en på forhånd fastsat pris uafhængigt om priserne i denne periode stiger eller falder. Producenten (og forbrugere) er på denne måde sikret mod eventuelle prisudsving og futuresmarkedet kan således stabilisere priserne. Futures-handler kan dog omhandle stort set alt og behøves ikke have noget med fødevarer at gøre. Futures er standardiserede kontrakter, der handles på børser. Råvareindeks: Viser løbende kursfald- og stigninger for de råvarer, som indekset dækker. Der kan laves derivater, som følger værdien af indeks, hvorved det er muligt at spekulere i råvarer uden at købe dem. En investering i et indeks-derivat er således en investering i de råvarer, som indekset dækker. Goldman Sachs Commodity Index (S&P GSCI) er et eksempel på et råvareindeks. Det er sammensat af 24 forskellige råvarer, hvoraf fødevarer udgør 12,5 procent. Over the Counter derivater: er en ustandardiseret derivat-kontrakt, der ikke handles på et reguleret marked, men som indgås privat mellem to parter. Derfor er der ingen regulering af OTC-handel, ligesom handlen ikke offentliggøres, hvilket betyder, at ingen kender den præcise størrelse af markedet. Position: Derivater, der giver retten til at foretage en handel i fremtiden på nogle nærmere bestemte vilkår, kan være af to grundlæggende forskellige typer. De kan give ret til enten at købe eller sælge. At have en "long position" vil sige, at man har retten til at købe. At have en "short position" betyder, at man har retten til at sælge. Summen af de to er den samlede position Positionsbegrænsninger: Er et loft over hvor stor en position de enkelte aktører på markedet må være i besiddelse af. Begrænsninger kan indføres alene som kvoter for de enkelte aktører, eller som et overordnet loft over, hvor store investeringer, der samlet set må foretages på et givet marked (aggregate position limits). Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 4

5 Hvordan spekuleres der i fødevarer Spekulation i fødevarederivater er ikke noget nyt fænomen, men har foregået i mange hundrede år. Den traditionelle form for spekulation baserer sig på såkaldte markedsfundamentaler og derfor i sidste instans udbud og efterspørgsel. Ud over at sikre producenter og forbrugere mod eventuelle prisudsving, hjælper denne form for spekulation også til en mere effektiv prisdannelse og den anses derfor grundlæggende for at bidrage positivt til markedet xix. I modsætning hertil er den type spekulation, som de fleste er enige har bidraget til de ekstreme prisudsving de senere år, baseret på markedsmomentum eller hvad man inden for den økonomiske teori benævner flokadfærd. Går priserne op, tiltrækker dette i sig selv øget efterspørgsel, hvilket presser priserne yderligere op og så fremdeles. Det er netop denne mekanisme, der kan skabe prisbobler xx. Dette er muligt fordi der på derivat-markedet ikke handles med fysiske produkter, men med værdipapirer. Derfor skal man som investor ikke bekymre sig om omkostninger til transport, opbevaring mv. Uden disse transaktionsomkostninger sker der rigtig mange handler. På et normalt marked skal prisstigningen være større end transaktionsomkostninger før nogen vil handle. Men på et marked uden transaktionsomkostninger kan det betale sig at handle selv ved meget små prisstigninger. Der findes grundlæggende to forskellige måder at bedrive spekulation baseret på markedsmomentum på. Den første strategi er passiv og anvendes særligt af indeksfonde. Indeksfonde sammensætter værdipapirer ud fra en række forskellige finansielle instrumenter som købes af eksempelvis pensionskasser. Det særlige ved indeksfonde er, at de udelukkende spekulerer i stigende priser, hvorved de handler uden hensyntagen til udbud og efterspørgsel på markedet. Det vurderes, at indeksfonde besidder optil 60 % af alle landbrugsfutures-kontrakter. Pga. deres enorme størrelse kan deres spekulation i stigende priser blive til en selvopfyldende profeti, ud fra den ovenfor beskrevne mekanisme xxi. Resultatet af den spekulation er en afkobling af prisen fra udbuddet og efterspørgslen på markedet, hvilket eksemplificeres af udviklingen på majsmarkedet i figur 2 xxii nedenfor. Ifølge Oliver De Schutter, der er FNs særlige fødevarerådgiver, er det netop denne type spekulation, der har været en af de drivende kræfter bag de seneste års ekstreme prisudsving. Den anden strategi er aktiv og benyttes særligt af hedge fonde og investeringsbanker. Her forsøger man at lukrere på kortsigtede prisudsving. Når priserne stiger købes der værdipapirer, som så sælges igen inden priserne falder. En afart heraf, der anvendes i stigende grad, er automatiseret handel med computere baseret på komplekse algoritmer. Denne form for spekulation kan lede til flash crashes, som eksempelvis fandt sted på kakao-markedet i starten af Her fik faldende priser computermodellerne til automatisk at sælge, hvilket skabte en nedadgående trend i priserne. Kakaopriserne faldt som følge heraf 12,5 % på en enkelt dag xxiii. Figur 2 pris, udbud og efterspørgsel for majs Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 5

6 Spekulation forstærkede fødevarekrisen i Prissvingningerne er ikke noget nyt fænomen. Snarere tværtimod, er prissvingningerne en central bestanddel af måden markeder fungerer på. Den ekstreme karakter af de prisstigninger verden har oplevet siden 2007 og antallet af lande, der har været berørt af disse, er dog noget ekstraordinært i et historisk perspektiv xxiv. Spekulation er kun en af en række forskellige faktorer, der har haft betydning for udsvingene i fødevarepriserne siden 2007 xxv. Mange analytikere peger på, at fødevarekrisen bl.a. er blevet udløst af stigende efterspørgsel på fødevarer i vækstøkonomier, klimaændringer, øgede priser på landbrugsinputs, promoveringen af biobrændstof og eksportrestriktioner xxvi. Men der er en voksende konsensus om, at overdreven spekulation i råvarederivater har haft afgørende betydning for de voldsomme prisstigninger og øgede prisomskiftelighed ved at accelerere og forstørre pristendenser. FAOs råvareindex steg med 71 % i løbet af kun 15 måneder fra slutningen af 2006 til marts 2008 for efter juli 2008 at falde tilbage til 2006-niveauet i løbet af blot få måneder. xxvii Basisfødevarer, såsom majs, ris og hvede, har oplevet markante prisstigninger. F.eks. var prisen på majs i juni 2008 tre gange højere end i januar 2005, mens prisen på hvede og ris steg med hhv. 127 og 170 procent, hvilket er så væsentligt, at det ikke udelukkende kan skyldes pludselige ændringer i udbud og efterspørgsel, men spekulation. xxviii Figur 3 Udsving i fødevarepriser Verden oplever forsat kraftige prisudsving Efter det kraftige fald i de globale fødevarepriser i 2008 har verden igen været vidne til prisstigninger. Disse tog for alvor fart i det sidste halvår af 2010, hvor priserne frem til februar 2011 nåede deres højeste niveau nogensinde. Sammenlignet med begyndelsen af 2011 er der i dag sket et mindre prisfald (se figur 3). Men prisudsvingene for basale fødevarer såsom majs, hvede og ris er forsat store og derfor mærker verdens fattigste forsat konsekvenserne af den globale fødevarekrise. Verdensbanken vurderer således, at prisstigningerne siden 2010 ar skubbet yderligere 44 millioner mennesker ud i ekstrem fattigdom xxix. De fortsatte prisudsving er ikke gået ubemærket hen og der er en stigende international anerkendelse af, at spekulation spiller en rolle. Senest har en lang række internationale organisationer i en fælles analyse til G20-landenes finansministre understreget, at spekulation kan skabe hyppigere og kraftigere prisudsving og derfor højst sandsynligt har bidraget til at skabe prisbobler xxx. Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 6

7 Referencer 8. november 2011 i FAO, IMF, OECD, UNCTAD, WFP, World Bank et al. (2011) Interagency report to the G20: Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses. ii Wahl, Food Speculation as the Main Factor of the Price Bubble in 2008, s. 4, Briefing Paper, World, februar 2009 iii FAO (2010) Policy Brief 12: Price Volatility in Agricultural Markets iv UNCTAD (2008): Addressing the global food crisis. Key trade, investment, and commodity policies in ensuring sustainable food security and alleviating poverty. p. 61. European Commission (2009): A better functioning food supply chain in Europe, p. 2 v UNCTAD (2008): Addressing the global food crisis. Key trade, investment, and commodity policies in ensuring sustainable food security and alleviating poverty. p. 61. European Commission (2009): A better functioning food supply chain in Europe, p. 2 vi World Development Movement (2010): The great hunger lottery. How banking speculation causes food crisis. World development Movement; High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (2011): Price volatility and food security. Committee on World Food Security. FAO. Rome. vii The World Bank (2011): Food Price Watch, April Poverty Reduction ad Equity Group: World Bank viii Worthy, Murray (2011): Broken Markets: How financial regulation can help prevent another global food crisis. World Development Movement ix FAO (2011): The State of Food Insecurity in the World 2011: How does international price volatility affect domestic economies and food security. Rome: FAO x FAO (2010): Food Outlook: Global market analysis November Rome: FAO xi Danwatch (2011): Sultens spekulanter xii FAO (2010): EASYPol, Price Surges in Food Markets - How Should Organized Futures Markets be Regulated?, Policy Brief No. 9, xiii Spiegel Online international (2011): Speculating with lives. How Global Investors Make Money Out of Hunger. ( ) xiv Worthy, Murray (2011): Broken Markets: How financial regulation can help prevent another global food crisis. World Development Movement xv De Schutter, Olier (2010): Food Commodities Speculation and Food Price Crisis. Regulation to reduce the risk of price volatility. Briefing Note 02. United Nations Special Rapporteur on the Right to Food. xvi Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), Commodities Market Speculation: The risk for Food Security and Agriculture, 2008, s. 6, Se og Michael W. Masters and Adam K. White, How Institutional Investors Are Driving Up Food and Energy Prices, July 31, 2008, s. 9, se xvii De Schutter, Olier (2010): Food Commodities Speculation and Food Price Crisis. Regulation to reduce the risk of price volatility. Briefing Note 02. United Nations Special Rapporteur on the Right to Food. xviii Worthy, Murray (2011): Broken Markets: How financial regulation can help prevent another global food crisis. World Development Movement xix De Schutter, Olier (2010): Food Commodities Speculation and Food Price Crisis. Regulation to reduce the risk of price volatility. Briefing Note 02. United Nations Special Rapporteur on the Right to Food. xx De Schutter, Olier (2010): Food Commodities Speculation and Food Price Crisis. Regulation to reduce the risk of price volatility. Briefing Note 02. United Nations Special Rapporteur on the Right to Food. xxi Worthy, Murray (2011): Broken Markets: How financial regulation can help prevent another global food crisis. World Development Movement xxii Worthy, Murray (2011): Broken Markets: How financial regulation can help prevent another global food crisis. World Development Movement xxiii Worthy, Murray (2011): Broken Markets: How financial regulation can help prevent another global food crisis. World Development Movement xxiv High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (2011): Price volatility and food security. Committee on World Food Security. FAO. Rome. xxv High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (2011): Price volatility and food security. Committee on World Food Security. FAO. Rome.. xxvi Se f.eks. De Schutter (FN s special rapporteur på retten til mad), Food Commodities Speculation and Food Price Rises Regulation to reduce the risks of price volatility, 2010, FN; og Derek Headey og Shenggen Fan, Reflections on the Global Food Crisis, 2010, The International Food Policy Research Institute (IFPRI), Washington xxvii P. Wahl, Food Speculation as the Main Factor of the Price Bubble in 2008, s. 4, Briefing Paper, World, februar 2009 xxviii A. Mittal, The 2008 Food Price Crisis: Rethinking Food Security Policies, G-24 Discussion Paper Series No. 56, juni 2009, UNCTAD xxix The World Bank (2011): Food Price Watch, April Poverty Reduction ad Equity Group: World Bank; World Bank (2011): Food Price Watch, August Poverty Reduction ad Equity Group: World Bank xxx FAO, IMF, OECD, IFAD et al. (2011): Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses. Report to G20 Ministers of Finance. Concord Danmark Fælledvej 12 Global Platform 4. th København N 7

www.corporateeurope.org

www.corporateeurope.org www.corporateeurope.org Hovedaktører i finanslobbyen i Bruxelles Debatten i en nøddeskal Vil en begrænsning af pengestrømmen ind på markedet for råvarebaserede derivater kunne dæmpe store prisudsving?

Læs mere

Spekulation i fødevarer

Spekulation i fødevarer Finansielle investorers spekulation i fødevarepriser skader verdens fattigste. USA har indført restriktioner Vil EU følge trop? Spekulation i fødevarer Fødevarespekulation Indhold 3 Fra arrangørerne skal

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv Bilag oversigt: Bilag 1 Tidslinje, Tidslinje til ledelsesberetning Bilag 2 Årsregnskab, Resultatopgørelse Bilag 3 Årsregnskab, Balance aktiv Bilag 4 Årsregnskab, Balance passiv Bilag 5 Korrigeret årsregnskab,

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere?

Et naturligt spørgsmål er derfor, om aktiemarkedet er blevet spekuleret for højt op af investorer, som begejstret køber fremtidens vindere? 30. september 2014 Er aktiemarkedet blevet for dyrt? Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest I september blev et af de mest succesrige kinesiske selskaber med navnet Alibaba børsnoteret i New

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Råvaremarkedet og dets Futures

Råvaremarkedet og dets Futures Råvaremarkedet og dets Futures - Drives prisen af spekulation Vejleder: Erik Haller Pedersen Aflevering: 16. november 2009 Copenhagen Business School Institut for Finansiering Kasper Sommer Executive Summary

Læs mere

Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945

Danske Invest Management Company Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945 Société Anonyme 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B-28945 Meddelelse til indehavere af investeringsbeviser i Danske Invest Kære investeringsbevisindehaver Luxembourg, 13 Marts

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005

Dato: 31. oktober 2005 TP1PT Arbejdspapiret DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/lho

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Valutarisiko eksempel 1

Valutarisiko eksempel 1 MARTS 2010 Bank og FINANS derivater Et risikost yringsredskab Finanskrisen har sat fokus på pengeinstitutters og virksomheders behov for at fjerne finansielle risici. Særligt ses en interesse for justering

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier 1 Straticator: Sådan handler du CFD-aktier Når man handler aktier i Straticator, så handler man det i CFD-form, hvilket vil sige, at man ikke får den fysiske aktie i sit depot, men man modtager udbytte.

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen

Alternative og Illikvide Investeringer. Lasse Heje Pedersen Alternative og Illikvide Investeringer Børsmæglerforeningen 2015 Lasse Heje Pedersen Copenhagen Business School and AQR Capital Management Oversigt over Foredrag: Alternative og Illikvide Investeringer

Læs mere

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet

Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Oplysningspligten skærpet eller bare skrap? Hanne Råe Larsen Finanstilsynet Dagens program 1. Hvad er Finanstilsynets rolle på kapitalmarkederne? 2. dan arbejder Finanstilsynet i praksis med en 27-sag?

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003O0002 DA 17.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition.

Der er afsat ca. 30 minutter til leverandørs disposition. Dagsorden - Parykker 1. Velkommen og præsentation Præsentation af KomUdbud Udbudsplan 2. Teknisk Dialog formål og afgrænsning 3. Præsentation af området - ved leverandør Der ønskes en præsentation af produktområdet

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Crises 2007 - 20-03-2015. Food crisis. Economic crisis National crisis. Financial crisis. Hvad lærte landbruget af krìserne. 18.

Crises 2007 - 20-03-2015. Food crisis. Economic crisis National crisis. Financial crisis. Hvad lærte landbruget af krìserne. 18. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Hvad lærte landbruget af krìserne Overskrift her Navn på oplægsholder Navn på KUenhed 18. marts 215 For at ændre Enhedens navn og Sted og dato : Klik i menulinjen,

Læs mere

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER

ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 24. august 2015 ØGET ØKONOMISK FRIHED TRÆKKER I RETNING AF MINDRE DYBE KRISER En stigning i økonomisk frihed på 10 pct.point vil medføre en

Læs mere

Intro til Matøk-studerende 2012

Intro til Matøk-studerende 2012 Intro til Matøk-studerende 2012 Nedbrud af de finansielle markeder Søren Hesel Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi 30. august 2012 Om mig Kandidat i 2010 Speciale i Optimal Investering for en Inside

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen

Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Henrik Hjortshøj-Nielsen, vicedirektør Finansafdelingen Lovgivning og produktudvikling Københavns brand (1795) Første realkredit institut (1797) Første realkredit lovgivning (1850) Hypotekforeningslov,

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Internationale regnskabsudvikling

Internationale regnskabsudvikling Internationale regnskabsudvikling Stig Enevoldsen København 31. august 2004 OMGIVELSERNE Globalisering af kapitalmarked IAS som globale standarder Globale revisions-standarder Øget fokus og kontrol fra

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer

Axcelfuture Lead. En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer Axcelfuture Lead En kortsigts-fremskrivningsmodel for private investeringer De faste bruttoinvesteringer frem mod 2020 Begyndende vækst i erhvervsinvesteringer men investeringsgab fortsat højt: 82 mia.kr.

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 1.7.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (15/4) hold stik med en stigende pris på kobber og relativt stabile priser på aluminium og zink. Prisen

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde

MIRANOVA ANALYSE. Bag om de officielle tal: 83 % af danske investeringsforeninger med globale aktier underpræsterer, når man medregner lukkede fonde MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Jon Reitz, assisterende porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 21. maj 2015 Bag om de officielle tal: 83 % af danske

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Ingen garati for den danske model

Ingen garati for den danske model Vejlegårdssagen: Ingen garati for den danske model Investering Sådan tjener daytrader en million om året Nu vil jeg kun lave en million om året Et aktiemarked i modvind er ingen hindring for at tjene en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner

Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling. Regina M. Andersen, partner Aktielån og flagningsreglerne samt regler og praksis inden for short selling Regina M. Andersen, partner 1 Introduktion til emnerne Aktielån og flagning Shortselling Flagningsreglerne i VHL 29 Reglerne

Læs mere

HANDELSTENDENSER - DARK POOLS I EUROPA BJØRN SIBBERN

HANDELSTENDENSER - DARK POOLS I EUROPA BJØRN SIBBERN HANDELSTENDENSER - DARK POOLS I EUROPA BJØRN SIBBERN HVORFOR DARK POOLS OG BROKER CROSSING NETWORKS? 1. Hvad ser vi, og hvorfor ser vi dark pools og Broker Crossing Networks i dag? 2. Hvad er tendensen?

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO LEGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. 1 1. Definitioner - Fortolkning af Vilkår 1.1 I disse Almindelige Forretningsbetingelser (herefter Betingelser ) har følgende begreber,

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Straticator: Sådan virker valutamarkedet

Straticator: Sådan virker valutamarkedet Straticator: Sådan virker valutamarkedet Når man handler valuta, så handler man valutapar. Det mest handlede valutapar er den europæiske euro (EUR) over for den amerikanske dollar (USD) EUR/USD. Når man

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr.../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, KOM(2010) 482 2010/xxxx (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om short selling og visse aspekter af credit default swaps {SEK(2010)

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise

Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise ANALYSE Februar 2009 Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise Martin Hvidt De arabiske Golf-lande har set deres investeringer miste værdi og 10 år med økonomisk boom afløst af en voldsom økonomisk

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere