STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A."

Transkript

1 Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN

2 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN Revision 1 Dato Udarbejdet af HLLM Kontrolleret af TIHL Godkendt af HLLM Beskrivelse Projektforslag iht. varmeforsyningsloven Ref. Dokument ID / STØVRING Rambøll Prinsensgade 11 DK-9000 Aalborg T F C:\Users\hllm\Desktop\PF Støvring.docx

3 INDHOLD 1. INDLEDNING Formål Baggrund for projektet Indstilling og det videre forløb 1 2. PROJEKTANSVARLIG 2 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING Forhold til varmeplanlægningen 2 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING 2 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBEHOV SAMT TEKNISKE ANLÆG Beregningsforudsætninger og produktionsanlæg Forsyningsområde Tilslutning Udførelse Nettovarmebehov Tekniske anlæg 6 6. TIDSPLAN 6 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M BERØRTE PARTER 6 9. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE MILJØ- OG ENERGIMÆSSIGE VURDERINGER Miljømæssig vurdering Energivurdering SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING SELSKABSØKONOMISK VURDERING FØLSOMHEDSBEREGNING Samfundsøkonomi Selskabsøkonomi KONKLUSION 12 BILAG Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Beregningsforudsætninger Bilag 3 Samfundsøkonomiske beregninger Bilag 4 Selskabsøkonomiske beregninger

4 1 af INDLEDNING Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. fremsender hermed projektforslag for fjernvarmeforsyning af nyudstykninger på Kronhjorten. Projektforslagets gennemførelse kræver etablering af fjernvarmenet i ovennævnte område. I projektforslaget er der gennemført beregninger af de samfundsøkonomiske omkostninger ved varmeforsyning af området, ved hhv. fjernvarme fra Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. (projektet) og individuel varmepumpe jord/vand (referencen). Området fremgår af bilag 1. De samfundsøkonomiske beregninger viser et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarmealternativet frem for individuelle varmepumper på ca. 11,5 mio. kr. ekskl. moms (49 %) (nutidsværdi over 20 år). Derudover er der gennemført beregninger af selskabsøkonomien for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a.. Disse beregninger viser et selskabsøkonomisk overskud set over beregningsperioden på ca. 16,2 mio. kr. over 20 år. Samtidig er der også beregnet brugerøkonomi, som under de givne forudsætninger viser, at fjernvarme er billigere end individuel varmepumpe for den enkelte forbruger. Besparelsen ligger på kr./år for en bolig ud fra de givne forudsætninger. 1.1 Formål Projektforslagets formål er at belyse, om samfundsøkonomiske hensyn taler for at tilkoble et nyt område til fjernvarmen i Støvring, samt at forsyning af området ikke giver negative virksomhedsøkonomiske eller brugerøkonomiske ændringer. 1.2 Baggrund for projektet I forbindelse med Rebild Kommunes lokalplanarbejde indsender Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. et projektforslag for området, idet området ligger op af det nuværende fjernvarmeområde. 1.3 Indstilling og det videre forløb Projektforslaget fremsendes hermed til behandling hos Rebild Kommune med anmodning om godkendelse. Projektforslagets godkendelse omfatter: Etablering af ledningsnet til fjernvarmeforsyning af nye områder i Kronhjorten.

5 2 af PROJEKTANSVARLIG Den ansvarlige for projektet er: Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Hjedsbækvej Støvring Kontaktperson: Claus Haparanda Tlf.: Vedrørende projektforslagets indhold kan fjernvarmeforsyningens rådgiver kontaktes: Rambøll Prinsensgade Aalborg Kontaktperson: Helle Madsen Tlf.: FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr af 14/ om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven) og bekendtgørelse nr. 566 af 02/ om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). 3.1 Forhold til varmeplanlægningen Støvring Kraftvarmeværks forsyningsområde udvides ved vedtagelse af dette projektforslag. 4. FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i strid med den øvrige lovgivning for området, herunder Lov om elforsyning og Lov om naturgasforsyning. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens (bekendtgørelse nr af 27. december 2013.) bilag 2 punkt 3b. Projektet anmeldes hermed i henhold til VVMbekendtgørelsens 2. Det vurderes, at projektforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1. Der er ikke udført en vurdering efter lovgivningen i forbindelse med dette projektforslag. 1 LBK nr 939 af 03/07/2013

6 3 af FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV SAMT TEKNISKE ANLÆG 5.1 Beregningsforudsætninger og produktionsanlæg Til beregningerne anvendes Energistyrelsens brændselsprisforudsætninger fra juni 2013, samt Finansministeriets udmeldte kalkulationsrente på 4 %. Desuden vil detaljerede beregninger findes som bilag. Herudover anvendes følgende beregningsforudsætninger: Nr. Anlægstype Stk. varmebehov/år MWh/stk. Brændsel Boligareal Investeringer m2/enhed kr./enhed 1 Parcelhuse 102 6,4 El villa Rækkehuse 50 4,6 El villa Tabel 1: Forudsætninger for individuelle varmepumper Nr. Anlægstype Brændsel CM- Værdi Total Virkningsgrad 13 Gasmotor Naturgas motor 0, % 14 Gaskedel Naturgas kedel 0, %* Tabel 2: Produktionsdata for fjernvarmeprojektet. * = varmevirkningsgrad og ikke totalvirkningsgrad Varmeproduktion (MWh) Gasmotor Gaskedel Tabel 3: Varmeproduktioner fordelt på de forskellige anlæg. Varmeproduktionerne i tabel 3 er bruttobehov og således varmebehov + varmetab i gadeledninger og stikledninger.

7 4 af Forsyningsområde Støvring Kraftvarmeværks forsyningsområde udvides ved godkendelse af projektet. Støvring Kraftvarmeværk overtager forsyningspligten i takt med at forsyningsledningerne etableres. Forsyningsområdet for dette projekt er det fremtidige område Kronhjorten i Støvring. Figur 1: Kortudsnit over området Kronhjorten (Rebild Kommune)

8 5 af 11 Figur 2: Områdets placering i Støvring 5.3 Tilslutning I beregningerne regnes der med udbygning af 152 boliger fordelt som 102 parcelhuse og 50 rækkehuse. Tilkoblingen sker som i nedenstående tabel: Årstal Parcelhuse Rækkehuse Alternativt kan en fordeling blive: Årstal Parcelhuse Rækkehuse Ovenstående udbygning med 92 parcelhuse og 83 rækkehuse er der lavet en følsomhedsberegning med. Blandt disse huse er der ganske få eksisterende bygninger. Det formodes, at de eksisterende bygninger vil have et større varmebehov end nye bygninger, men dette er der ikke taget højde for i dette projektforslag, da det vil have meget lille betydning for økonomien. Desuden vil et højere varmeforbrug blot forbedre samfundsøkonomien. 5.4 Udførelse Projektet udføres efter gældende normer og standarder. Forbrugeranlæg dimensioneres efter Støvring Kraftvarmeværks til enhver tid gældende Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering.

9 6 af Nettovarmebehov Varmebehovet er udregnet efter BR10 s energiramme for klasse 2015: 102 parcelhuse * 6,4 MWh/år = 652,8 MWh 50 rækkehuse * 4,6 MWh/år = 230 MWh I alt 882,8 MWh Varmebehovet er opgjort til ca. 883 MWh/år. 5.6 Tekniske anlæg Der skal etableres fjernvarmeunits i de enkelte bygninger og samtidig skal der etableres ledningsnet til fjernvarme i området. Der er endnu ikke udarbejdet lokalplan for området, hvorfor det ikke er muligt at fastlægge et endeligt tracé for fjernvarmeledningerne. Med udgangspunkt i tidligere projektforslag er der fastlagt en gennemsnitlig længde på gadeledningerne på 25 m./parcelhus og 18 m./rækkehus. Sammen med disse længder er investeringerne til gadeledningerne beregnet med en erfaringsmæssig pris på kr./m. + moms. Dette resulterer i en investering på ca. 5 mio. kr. 6. TIDSPLAN Forbrugerne forventes tilkoblet fjernvarmen i takt med at udbygningen sker. Se desuden afsnit 5.3 med den forventede tilslutningstakt. 7. AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Anlægsarbejdet vedrørende etablering af forsyningsnettet frem til de enkelte bygninger vil så vidt muligt ske i arealer, der er offentligt ejet, og der forventes ikke at blive behov for ekspropriation af private arealer. 8. BERØRTE PARTER Der vurderes ikke at være andre berørte parter end de omhandlede potentielle forbrugere samt ejerne af matriklerne.

10 7 af ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE Den beregnede varmeregning for år 1 er opgjort på baggrund af de økonomiske omkostninger for en gennemsnitsforbruger med varmepumpe og med fjernvarme med de nuværende fjernvarmetariffer i Støvring. I beregningen sammenlignes, hvad det årligt koster en forbruger at varmeforsyne sit hus med en varmepumpe og hvad det koster at anvende fjernvarme. Brugerøkonomi - inklusive moms Forudsætninger Varmepumpe Parcelhuse Varmepumpe Rækkehuse Fjernvarme Parcelhuse Fjernvarme Rækkehuse Opvarmet areal m² Låneperiode år Rente 4% 4% 4% 4% Alle priser er inklusive moms Varmebehov MWh 6,4 4,6 6,4 4,6 Varmevirkningsgrad 315% 315% 100% 100% Brændselsbehov MWh 2,03 1,46 6,40 4,60 Varmebetaling Brændselspris kr/kwh I alt kr/år Abonnement kr/år Drift og vedligehold kr/år Samlet varmeregning uden kedelskift kr/år Investering i varmeenhed kr Stikledning Investeringsbidrag Årlig annuitet kr/år Samlet varmeregning med kedelskift kr/år Tabel 4: Brugerøkonomiske beregninger ved henholdsvis en varmepumpeløsning og fjernvarme. De årlige omkostninger er lavest med fjernvarme for både parcelhuse og rækkehuse. Differencen er på ca kr. årligt.

11 8 af MILJØ- OG ENERGIMÆSSIGE VURDERINGER 10.1 Miljømæssig vurdering Emissionerne ved varmeproduktionen er beregnet for referencen og projektet. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Udledningen af drivhusgasserne CO 2, CH 4 og N 2 O er omregnet til CO 2 - ækvivalenter. Emissioner Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel CO2-ækvivalente ton SO2 ton 0,83 0,05 0,79 Nox ton 1,28 10,62-9,35 PM2,5 (partikler) kg 0,00 0,00 0,00 Tabel 5: De samlede emissioner forårsaget af varmeproduktionerne fra referencen og projektet angivet for hele planperioden på 20 år. I projektet er der en højere udledning af CO 2 fra fjernvarmen. Dette skyldes primært det højere ressourceforbrug, og at den marginale fjernvarme er baseret på naturgas. Projektets store fordel er, at varmeproduktionen samles på store effektive anlæg. Det betyder, at varmen kan produceres på ét varmeværk i stedet for i små individuelle anlæg. Dermed er det muligt i fremtiden at ændre brændsel til f.eks. biogas, solvarme eller hvad der vil være teknisk og økonomisk attraktivt for Støvring Kraftvarmeværk Energivurdering Det samlede ressourceforbrug over de 20 år, opgjort som forbrug af ressourcer for referencen og projektet, fremgår af nedenstående tabel. Ressourceforbrug Sum over 20 år Reference Projekt Projektfordel naturgas GJ El GJ I alt brændsler GJ Tabel 6: Det samlede energiforbrug ved produceret varme fordelt på brændsler opgjort i GJ over planperioden for referencen og projektet. Ressourceforbruget er større med fjernvarmen, fordi der bl.a. anvendes ekstra naturgas til elproduktion i gasmotoren.

12 9 af SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra december Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emission af CO 2, N 2 O, CH 4, NO x, SO 2 og PM 2,5. Der er i vurderingerne regnet med 4 % kalkulationsrente. Anlægsudgifterne er medregnet i takt med udbygningen af boligerne. Driftsperioden er beregningsteknisk sat til , hvilket giver en planperiode på 20 år. Der er regnet med prisniveau Tabel 7 viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis fjernvarmereferencen og projektalternativet er undersøgt. Det fremgår af Tabel 7, at der over 20 år er et samfundsøkonomisk overskud på ca. 11,5 mio. kr. ved udvidelsen af forsyningsområdet. Det betyder, at der er en samfundsøkonomisk gevinst. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2015 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 2,724 6,869-4,145 Drift og vedligehold Mio. kr. 3,459 0,471 2,988 Kapitalomkostninger Mio. kr. 17,581 7,931 9,650 Miljøomkostninger Mio. kr. 0,038 0,218-0,179 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 0,077 0,848-0,772 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -0,262-0,593 0,332 Elsalg Mio. kr. 0,000-3,582 3,582 I alt Mio. kr. 23,617 12,162 11,455 49% Tabel 7: Samfundsøkonomi. Tallene er nutidsværdi over 20 år Bilag 3 viser de mere detaljerede samfundsøkonomiske beregninger.

13 10 af SELSKABSØKONOMISK VURDERING Selskabsøkonomien for fjernvarmeselskaberne skal samlet set hvile i sig selv. I denne beregning betyder det, at den samlede økonomiske konsekvens af projektforslaget over 20 år ikke giver anledning til et over- eller underskud. Dette kan godt dække over store forskelle de enkelte år, da nogle år vil have store indtægter, mens andre vil have store udgifter. De balanceres dog ud efter 20 år. De økonomiske beregninger for selskabsøkonomien findes i Bilag 4. På indtægtssiden afstedkommer varmeproduktionen en elproduktion (naturgasmotoren), som sælges på Nordpool, samt indtægter fra forbrugerne ifølge takstbladet. På udgiftssiden indgår brændselskøb, drift og vedligehold, CO 2 -afgifter, samt investering, distributionsnet, stikledninger og de nye produktionsenheder. Nedenstående graf viser Støvring Kraftvarmeværks likviditetsvirkning ved en tilkobling af Kronhjorten. Der skal her tages i betragtning, at der benyttes Energistyrelsens samfundsøkonomiske brændselspriser og deres fremskrivning, samt er der fastholdt en fast varmepris i alle 20 år. Projektet har en positiv likviditetsvirkning for fjernvarmeselskabet akkumuleret over hele perioden. Med tiden opstår der flere usikkerheder, hvor brændselspriser og omkostninger har en mindre sandsynlighed for at ligge i rette niveau. Figur 3: Det samlede selskabsøkonomiske resultat (likviditetsbudget) for Støvring Kraftvarmeværk ved at udvide varmegrundlaget Som det fremgår af ovenstående oparbejdes der over planperioden et likviditetsoverskud. Dette overskud er alene vist som illustration af, at projektet selskabsøkonomisk har en positiv virkning. De konkrete brugerpriser for den samlede fjernvarmeforsyning tilpasses efter hvile-i-sig selv princippet, og vil medføre at de udmeldte priser på varme må ventes reduceret, såfremt tilslutning etc. forløber som forudsat.

14 11 af 11 En positiv selskabsøkonomi vil komme alle kunderne til gode og dermed ikke kun de nye forbrugere. 13. FØLSOMHEDSBEREGNING Der er lavet følsomhedsberegning på en alternativ udstykning som vist i følgende fordeling: Årstal Parcelhuse Rækkehuse Nettovarmebehovet forventes at blive ca MWh/år: 92 parcelhuse * 6,4 MWh/år = 588,8 MWh 83 rækkehuse * 4,6 MWh/år = 381,8 MWh I alt 970,6 MWh 13.1 Samfundsøkonomi Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2015 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 3,010 7,583-4,573 Drift og vedligehold Mio. kr. 3,997 0,520 3,477 Kapitalomkostninger Mio. kr. 20,065 8,837 11,228 Miljøomkostninger Mio. kr. 0,042 0,240-0,198 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 0,085 0,935-0,850 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -0,290-0,655 0,366 Elsalg Mio. kr. 0,000-3,950 3,950 I alt Mio. kr. 26,910 13,509 13,400 50% Med den alternative udstykning er der også overskud i samfundsøkonomien Selskabsøkonomi

15 12 af 11 Med den alternative udstykning er der også overskud i selskabsøkonomien. 14. KONKLUSION Med baggrund i de udførte selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger, der viste et positivt resultat, samtidig med at fjernvarmeløsningen giver brugerøkonomiske besparelser, indstilles nærværende projektforslag til godkendelse af Rebild Kommune.

16 0-1 BILAG 1 OVERSIGTSKORT

17 0-1

18 0-1 BILAG 2 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER Noterne til forudsætningerne findes sidst i dokumentet. Startår 2016 Prisniveau 2015 Kalkulationsrente 4 % Lånerente 3 % Udbygningstakt Parcel Rækkehuse Antal boliger 102/92 50 /83 Antal pr. år /19 25 / /19 25 / /19 0/ / /16 Areal pr. bolig 180 m m 2 Varmebehov Reference Alternativ fremover (Alternativ) BR15 (formodet) i Antal parceller 152/175 Stk. Varmebehov pr. bolig Parcel 6,4 MWh/år Rækkehus 4,6 MWh/år Samlet varmebehov 882,8/970,6 MWh/år fremover (Reference) BR15 (formodet) Antal parceller 152/175 Stk. Varmebehov pr. bolig Parcel 6,4 MWh/år Rækkehus 4,6 MWh/år Samlet varmebehov 882,8/970,6 MWh/år Produktionsanlæg Reference Alternativ ii Anlægstype Brændsel Kraftvarme Naturgas X Kedel Naturgas X Varmepumpe El X Produktionsfordeling Reference Alternativ iii Kraftvarme Naturgas 90 % Kedel Naturgas 10 % Varmepumpe El 100 % Varmevirkningsgrad Reference Alternativ iv Kraftvarme Naturgas 57 % Kedel Naturgas 103 % Varmepumpe El 315 % v Elvirkningsgrad Reference Alternativ vi

19 0-2 Kraftvarme 42 % Investeringer Reference Alternativ Gadeledning kr. Fjernvarmeunits kr. vii Stikledning Parcel kr. Rækkehus kr. viii Varmepumpe incl jordarbejde Parcel Rækkehus ix Levetid Reference Alternativ x Fjernvarmeledninger 40 år Fjernvarmeunits 30 år Stikledning 40 år Varmepumpe 20 år Drift og vedligehold Reference Alternativ xi Kraftvarme Naturgas 51,8 kr./mwh el Kedel Naturgas 8 kr./mwh Forbruger Fjernvarmeunit 50 kr./år Varmepumpe El kr./år Brugerøkonomi Reference Alternativ Årlige bidrag Abonnementsbidrag 500 kr./måler/år xii Effektbidrag pr. m 2 pr. år m 2 22,00 kr./m 2 Effektbidrag pr. m 2 pr. 17,50 kr./m 2 år m 2 Effektbidrag pr. m 2 pr. 14,50 kr./m 2 år m 2 Effektbidrag pr. m 2 pr. 11,50 kr./m 2 år 400- m 2 Pris pr. MWh 320 kr./mwh ex moms Investeringer Investeringsbidrag 117 kr./m 2 Stikledningsbidrag Parcel kr. Rækkehus kr. xiii Fjernvarmeunit kr. xiv Varmepumpe Parcel Rækkehus xv xvi xvii DogV Fjernvarmeunit 300 kr./år xviii Varmepumpe kr./år Brændselspris El 1.192,5 kr./mwh ex moms xix

20 0-3 Selskabsøkonomi Reference Alternativ Årlige bidrag Abonnementsbidrag 500 kr./måler/år xx Effektbidrag pr. m 2 pr. år m 2 22,00 kr./m 2 Effektbidrag pr. m 2 pr. 17,50 kr./m 2 år m 2 Effektbidrag pr. m 2 pr. 14,50 kr./m 2 år m 2 Effektbidrag pr. m 2 pr. 11,50 kr./m 2 år 400- m 2 Pris pr. MWh 320 kr./mwh ex moms Tilslutningsbidrag Byggemodningsbidrag Beregnes efter fjernvarmeledningsinvesteringen Investeringsbidrag 117 kr./m 2 Stikledningsbidrag kr. Investering Gadeledning - kr. xxi Brændselskøb Naturgas ENS + afgifter Emissioner Reference Alternativ Fjernvarme CO2-ækv. SO2 NOx PM2,5 ENS Individuel CO2-ækv. SO2 NOx PM2,5 ENS

21 0-4 BILAG 3 SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

22 0-1 Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2015 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 2,724 6,869-4,145 Drift og vedligehold Mio. kr. 3,459 0,471 2,988 Kapitalomkostninger Mio. kr. 17,581 7,931 9,650 Miljøomkostninger Mio. kr. 0,038 0,218-0,179 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 0,077 0,848-0,772 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -0,262-0,593 0,332 Elsalg Mio. kr. 0,000-3,582 3,582 I alt Mio. kr. 23,617 12,162 11,455 49% Reference Samfundsomkostninger i alt excl. FjernvarmeneNuværdi Kapitalomkostninger (- scrap) Mio kr 15,6 4,91 4,91 2,57 2,45 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elsalg Mio kr 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Brændselsomkostninger Mio kr 2,3 0,04 0,08 0,11 0,13 0,16 0,16 0,17 0,18 0,19 0,19 0,20 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 Miljøomkostninger Mio kr 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CO2ækv-omkostninger Mio kr 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 D&V Mio kr 3,0 0,07 0,14 0,18 0,21 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 Afgiftforvridningseffekt Mio kr -0,3-0,01-0,01-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02-0,02 I alt Mio kr 20,8 5,01 5,12 2,84 2,78 2,84 0,39 0,40 0,41 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,47 Scrapværdi Mio kr -0,6 Samfundsomkostninger i alt excl. Fjernvarmeneexcl. evt. fakt faktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfakto Mio kr 15,0 117,0% 17,6 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfa Mio kr 2,3 117,0% 2,7 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 100,0% 0,0 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfak Mio kr 0,1 117,0% 0,1 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 3,0 117,0% 3,5 Afgiftforvridningseffekt Mio kr -0,3 100,0% -0,3 I alt Mio kr 20,2 23,62 Projekt Samfundsomkostninger Enhed Nuværdi Samfundsomkostninger i alt excl. Fjernvarmenet Kapitalomkostninger (- scrap) Mio kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elsalg Mio kr -3,06-0,06-0,11-0,14-0,16-0,18-0,20-0,21-0,22-0,24-0,25-0,27-0,28-0,29-0,31-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32 Brændselsomkostninger Mio kr 5,87 0,19 0,28 0,35 0,41 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,49 0,49 0,49 0,50 0,50 Miljøomkostninger Mio kr 0,22 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 CO2ækv-omkostninger Mio kr 0,73 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,12 0,13 D&V Mio kr 0,40 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Afgiftforvridningseffekt Mio kr -0,59-0,02-0,03-0,04-0,04-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05-0,05 I alt Mio kr 3,56 0,14 0,19 0,23 0,28 0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,28 0,29 0,31 0,32 Scrapværdi Mio kr 0,0 Produktionsanlæg Samfundsomkostninger i alt excl. Fjer excl. evt. faktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoa Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr -3,06 117,0% -3,58 Brændselsomkostninger m. ne Mio kr 5,87 117,0% 6,87 Miljøomkostninger u. nettoafgi Mio kr 0,22 100,0% 0,22 CO2ækv-omkostninger m. net Mio kr 0,73 117,0% 0,85 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,40 117,0% 0,47 Afgiftforvridningseffekt Mio kr -0,59 100,0% -0,59 I alt Mio kr 3,56 4,23 Distributionsnet og stikledninger Samfundsomkostninger i alt Fjernvarmexcl. evt. faktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoa Mio kr 5,45 117,0% 6,37 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Brændselsomkostninger m. ne Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Miljøomkostninger u. nettoafgif Mio kr 0,00 100,0% 0,00 CO2ækv-omkostninger m. nett Mio kr 0,00 117,0% 0,00 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,00 100,0% 0,00 I alt Mio kr 5,45 6,37 Fjernvarmebrugere/fjv units Samfundsomkostninger i alt nye fjernvexcl. evt. faktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoa Mio kr 1,33 117,0% 1,56 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Brændselsomkostninger m. ne Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Miljøomkostninger u. nettoafgi Mio kr 0,00 100,0% 0,00 CO2ækv-omkostninger m. net Mio kr 0,00 117,0% 0,00 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,00 117,0% 0,00 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,00 100,0% 0,00 I alt Mio kr 1,33 1,56 Produktionsanlæg 4,23 Distributionsnet og stikledninger 6,37 Fjernvarmebrugere/fjv units 1,56 I alt 12,16

23 0-1 BILAG 4 SELSKABSØKONOMISKE BEREGNINGER

24 0-1 Likviditet fjernvarmeselskab Varmesalg mio. kr. 0,08 0,15 0,20 0,24 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 Målerleje mio. kr. 0,02 0,04 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 Fast bidrag mio. kr. 0,35 0,70 0,90 1,10 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 Investeringbidrag mio. kr. 1,51 1,51 0,92 0,88 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stikledningsbidrag mio. kr. 1,05 1,05 0,60 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Elsalg mio. kr. 0,06 0,11 0,14 0,16 0,18 0,20 0,21 0,22 0,24 0,25 0,27 0,28 0,29 0,31 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 Indtægter sum nye fjernvarmekundmio. kr. 3,06 3,56 2,82 3,02 3,30 1,86 1,87 1,88 1,90 1,91 1,92 1,94 1,95 1,96 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 Omkostninger excl. kapitalomkostninger Brændsel mio. kr. -0,19-0,28-0,35-0,41-0,47-0,47-0,47-0,47-0,47-0,47-0,48-0,48-0,48-0,48-0,48-0,49-0,49-0,49-0,50-0,50 Afgifter mio. kr. -0,10-0,15-0,18-0,21-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24-0,24 D&V variable mio. kr. -0,01-0,02-0,02-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03-0,03 Omkostninger sum mio. kr. -0,30-0,46-0,55-0,65-0,74-0,74-0,74-0,74-0,74-0,75-0,75-0,75-0,75-0,76-0,76-0,76-0,76-0,77-0,77-0,77 Resultat før afskrivninger mio. kr. 2,77 3,11 2,27 2,38 2,56 1,11 1,13 1,14 1,15 1,16 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,22 1,21 1,21 1,21 1,20 Afskrivning mio. kr. -0,45-0,52-0,55-0,58-0,60-0,59-0,58-0,57-0,56-0,55-0,53-0,52-0,51-0,50-0,49-0,48-0,47-0,46-0,45-0,45 Årets resultat mio. kr. 2,32 2,59 1,72 1,80 1,95 0,52 0,55 0,57 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,71 0,73 0,73 0,74 0,75 0,75 0,76 Overført fra tidligere år (deflateret) mio. kr. 0,00 2,28 4,78 6,36 7,99 9,74 10,06 10,40 10,75 11,12 11,51 11,91 12,32 12,75 13,19 13,64 14,08 14,52 14,96 15,41 Akkumuleret likviditetsvirkning mio. kr. 2,32 4,87 6,50 8,16 9,94 10,26 10,61 10,97 11,35 11,74 12,15 12,57 13,01 13,45 13,91 14,37 14,82 15,27 15,72 16,17

25 0-2 i Antal boliger oplyst af rebild kommune, varmebehov sættes efter gældende bygningsreglement. ii Produktionsdata er oplyst af Støvring Kraftvarmeværk. iii Produktionsdata er oplyst af Støvring Kraftvarmeværk, dog ikke for varmepumpen. iv Produktionsdata er oplyst af Støvring Kraftvarmeværk, dog ikke for varmepumpen. v Erfaringsværdi fra tidligere indhentet tilbud på varmepumper (V&S prisbøger). vi Produktionsdata er oplyst af Støvring Kraftvarmeværk, dog ikke for varmepumpen. vii Erfaringsværdi fra tidligere indhentet tilbud på fjernvarmeunit. viii Udregnet ud fra Støvring Kraftvarmeværks takstblad og en forventet længde på 10 meter. ix Erfaringsværdi fra tidligere indhentet tilbud på varmepumper. x Levetid er erfaringstal fra tidligere projektforslag. xi Drift- og vedligeholdelses omkostninger er oplyst af Støvring Kraftvarmeværk. Værdien for varmepumpen er erfaringsværdi fra tidligere indhentet tilbud på varmepumper. xii Tal fra Støvring Kraftvarmes takstblad xiii Udregnet ud fra Støvring Kraftvarmeværks takstblad og en forventet længde på 15 meter til parcelhuse og 10 meter til rækkehuse. xiv Erfaringsværdi fra tidligere indhentet tilbud på fjernvarmeunit. xv Erfaringsværdi fra tidligere indhentet tilbud på varmepumper. xvi Erfaringsværdi fra tidligere indhentet tilbud på varmepumper. xvii Erfaringsværdi fra tidligere projektforslag. xviii Erfaringsværdi fra tidligere indhentet tilbud på varmepumper. xix Aktuel Elpris til opvarmning. xx Tal fra Støvring Kraftvarmes takstblad. xxi Dimensionering af ledningsnettet er fastlagt af Rambøll. Investeringen på ledningsnettet er fundet ud fra Støvring Kraftvarmeværks indhentede tilbud.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Oktober 6 STØVRING KRAFTVARME VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF LP 3 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2017 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF LP 304 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Sønderborg Forsyning Nordals Fjernvarme. 29. februar 2016

Sønderborg Forsyning Nordals Fjernvarme. 29. februar 2016 Sønderborg Forsyning Nordals Fjernvarme 29. februar 2016 Version 3B Dato 2015-04-22 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen, Jane Moustgaard Kontrolleret af Bjarne Lykkemark Godkendt af Bjarne Lykkemark Beskrivelse

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune Til Aarhus kommune Dokumenttype Projektforslag Dato 3. februar 2014 LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME LYSTRUP FJERNVARME Revision

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF OLLERUP, V. SKERNINGE OG ULBØLLE

PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF OLLERUP, V. SKERNINGE OG ULBØLLE Ollerup - V. Skerninge - Ulbølle fjernvarme a.m.b.a. Indsendt: Juli 215 Revideret: Oktober 215 Endelig version: December 215 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF OLLERUP, V. SKERNINGE OG ULBØLLE Revision

Læs mere

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm.

9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. 9. Projektforslag for udbygning af fjenvarmeforsyningen ved Langhøjskolen mm. og ved Holmegårdsskolen mm. J.nr.: 13.03.20.I04 Sagsnr.: 10/7931 BESLUTNING I TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 08092010 Fraværende:

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Til Hjørring Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Januar 2016 PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG ORC-ANLÆG OG ABSORPTIONSVARMEPUMPE Revision 0H Dato 2016-01-18 Udarbejdet

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.07.B17 PROVSTLUND NORD

PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.07.B17 PROVSTLUND NORD Til Horsens Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 217 Revideret september 217 FJERNVARME HORSENS PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.7.B17 PROVSTLUND NORD FJERNVARME HORSENS HR.7.B17 PROVSTLUND

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet

PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet PROJEKTFORSLAG Gedsted Varmeværk Fjernvarmeforsyning af industriområdet Udarbejdet af: René Fonvig Hald Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: - Dato: 03.02.2015 Version: 1.1 Projekt nr.: 7155 MOE

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS

IVAR LYKKE KRISTENSEN AS ! " # $ % &' ( ) * ) " " +,! ) " " - % &' (. * ) *.. www.ilk.dk Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme fra R2 Agro A/S. Side 1 af 6 Hedensted Fjernvarme Projektansøgning udnyttelse at overskudsvarme

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Projektforslag for fjernvarmeforsyning af udstykning Fløjstrupvej Juni 2005 Rev: August 2005 Dokument nr P:\61344A\3_Pdoc\Projektforslag

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.

Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12. PROJKTFORSLAG Distributionsnet Projekt nr. 813.8220 Frederikshavn kommune, Skagen Skagen Nordstrand, Strandklit Lokalplan SKA.B.06.12.01 Oktober 2013 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013100045 projekt8800@naturgas.dk

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Ry Varmeværk

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere