Arbejdsrettens dom af 1. december 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 1. december 2005"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 i sag nr. A : Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) for Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod 1) Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og 2) Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) for Nordea Pension Danmark, Livsforsikringsselskab A/S (advokat Merete Preisler) Dommere: Niels Waage (retsformand), Henrik Lind, Svend Askær, Johnny Ulff Larsen, Nicolai Westergaard, Oluf Engell og Per Alkestrup. Denne sag drejer sig om, hvorvidt Nordea Pension Danmark, Livsforsikringsselskab A/S, (Nordea Liv & Pension) har begået brud på en hovedaftale mellem Danske Funktionærers Landsforening (DFL) og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) ved i juni 2003 at indgå en kollektiv overenskomst med Foreningen af Overordnede i Nordea Liv & Pension (FONLP). Sagen drejer sig også om, hvorvidt FA har handlet organisationsfjendtligt over for DFL ved at medvirke til overflytning af medlemmer til Finansforbundets gruppelivsforsikring. Sagen har været forhandlet i forbindelse med Arbejdsrettens sag A

2 PARTERNES PÅSTANDE Klagerne FTF for DFL har nedlagt følgende påstande: 1. FA tilpligtes at anerkende, at FA s medlemsvirksomhed Nordea Liv og Pension har overtrådt 5 i hovedaftalen mellem DFL og FA ved den 17. juni 2003 at indgå overenskomst med en kreds af Finansforbundet vedrørende overordnede medarbejdere beskæftiget med forsikringsmæssigt arbejde i virksomheden. 2. For det således begåede brud på hovedaftalen mellem DFL og FA skal FA s medlem, Nordea Liv og Pension, betale en bod stor kr , FA tilpligtes at anerkende, at FA har et selvstændigt ansvar for det ved den foretagne overflytning af medlemmer af DFL s gruppelivsforsikring til Finansforbundets gruppelivsforsikring, hvorfor FA har handlet organisationsfjendtligt over for DFL. 4. Indklagede 1 tilpligtes at betale en bod stor kr ,00 ved det i påstand 3 konstaterede brud på overenskomsten. De indklagede, FA og FA for Nordea Pension Danmark, Livsforsikringsselskab A/S, har påstået frifindelse. SAGSFREMSTILLING Om Nordea Liv & Pension, Foreningen af Overordnede i Nordea Liv & Pension (FONLP) og den omtvistede overenskomst Forsikringsselskaberne Tryg og Baltica fusionerede i 1995 til Tryg-Baltica-koncernen. Denne fusionerede i 1999 med Unibank, og sammen indgik de året efter i den nordiske finansfusion Nordea. I sommeren 2002 blev den tidligere Tryg-Balitica-koncern opsplittet, idet Nordea frasolgte skadesselskabet Tryg Forsikring A/S. Livsforsikringsselskabet Tryg Forsikring, 2

3 Livsforsikringsselskab A/S (Tryg Liv) forblev i Nordea-koncernen og ændrede kort efter navn til Nordea Pension Danmark, Livsforsikringsselskab A/S (i det følgende betegnet: Nordea Liv & Pension). Overordnede funktionærer i de større private forsikringsselskaber har traditionelt ikke været medlemmer af selskabernes almindelige personaleforeninger, der er tilsluttet DFL. De har derimod haft deres egne foreninger, som gennem en lang årrække har indgået overenskomster med de respektive selskaber uafhængigt af DFL. Det er oplyst, at dette var tilfældet i de tidligere Baltica og Tryg-koncerner, hvor de overordnede var organiseret i henholdsvis Foreningen af Overordnede i Baltica-koncernen (FOB) og Foreningen af Overordnede i Tryg-koncernen (FOT). Efter fusionen mellem Tryg og Baltica i 1995 blev disse to foreninger sammensluttet i Foreningen af Overordnede i Tryg-Baltica (FOTB), som indgik en samlet overenskomst for de overordnede i den nye koncern. Overenskomsten blev fornyet i april 2001 og indeholdt bl. a. følgende: 1 Område Overenskomsten omfatter ansatte overordnede medarbejdere i Tryg-Baltica koncernen med charge af ekspeditionssekretærer, afdelingschefer, kontorchefer, specialister og lignende medarbejderkategorier, der opnår et pointtal i intervallet i henhold til DMF s stillingsvurderingssystem (tidligere IP s stillingsvurderingssystem). Medarbejdere, der i Baltica den 30. juni 1993 var omfattet af den hidtidige overenskomst og placeret i lønklasse 61 (pointtal ), er fortsat omfattet af denne overenskomst. Det samme gælder medarbejdere, der i Tryg-Baltica Forsikring den 29. februar 1996 var omfattet af den hidtidige overenskomst mellem Tryg-Baltica Forsikring og Foreningen af Overordnede i Baltica om løn og ansættelsesforhold for overordnede medarbejdere i Tryg-Baltica Forsikring og indplaceret i stillingsniveau 4 eller 5 efter det gamle Tryg lønsystem. 3

4 Alle FOTBs medlemmer var formelt ansat i skadeselskabet Tryg Forsikring A/S, uanset om de var beskæftiget med skadesforsikring eller udlånt til arbejde for koncernens livog pensionsselskaber. I begyndelsen af 2002 overgik ansættelsesforholdet for den sidstnævnte gruppe til Tryg Liv. Frasalget af skadesselskabet, som beskæftigede langt den overvejende del af FOTBs medlemmer, gennemførtes med virkning fra 1. juli Samtidig hermed ansås liv- og pensionsmedarbejderne for udtrådt af FOTB, da de ikke længere opfyldte de vedtægtsmæssige betingelser for medlemskab. Den 20. marts 2003 stiftede de Foreningen af Overordnede i Nordea Liv & Pension (FONLP). I brev af 6. september 2002 til Nordea Pension skrev formanden for den lokale personaleforening i Nordea Liv & Pension Steen Fremming bl. a. følgende: Med baggrund i opsplitningen af forsikringsselskabet Tryg, til et skadeselskab og etableringen af et Liv og pensionsselskab som et selvstændigt forsikringsselskab i Nordea koncernen, blev der overført et antal medarbejdere. Blandt disse er en gruppe dækket af en kollektiv overenskomst med FOTB, der som forening videreføres til Tryg. Da Nordea Pension er et nyt selskab, og der ikke ved opsplitningen blev oprettet en forening, der kan forhandle en kollektiv overenskomst for det overordnede område efter , ønsker Personaleforeningen i Nordisk Pension, at der optages forhandlinger med henblik på at indgå kollektiv overenskomst for denne gruppe. Ved brev af 27. september 2002 informerede Ove Hygum, Nordea, de medarbejdere, der var medlemmer af FOTB, om, at overenskomsten var gældende frem til 31. marts Det blev videre oplyst, at Nordea ville optage realitetsforhandlinger om forlængelse med den forhandlingsberettigede organisation, og at medlemmerne ville være omfattet af FOTB-overenskomsten, indtil forhandlingerne var afsluttet. I brev af 30. september 2002 skrev Ove Hygum, Nordea, bl.a. følgende til formanden for den lokale personaleforening i Nordea Liv & Pension Steen Fremming: 4

5 Vi mener ikke, at Personaleforeningen i Nordea Pension har ret til at kræve overenskomst for de overordnede medarbejdere i Nordea Pension allerede af den grund, at disse medarbejdere er omfattet af FOTB-overenskomsten. Denne overenskomst ophører automatisk pr. 31. marts Inden da skal der efter overenskomstens bestemmelser optages realitetsforhandlinger om forlængelse af overenskomsten med den forhandlingsberettigede organisation Ved skrivelse af 17. december 2002 til de enkelte medarbejdere opsagde Nordea overenskomster og lokalaftaler og protokollater, der oprindeligt var indgået mellem Tryg Forsikring og FOTB til endeligt udløb den 31. marts Det fremgår af et åbningsprotokollat af 3. marts 2003, at der omkring dette tidspunkt blev indledt forhandlinger mellem Nordea Liv & Pension og de overordnede forsikringsmedarbejdere ansat i Nordea Liv & Pension repræsenteret ved deres fællestillidsmand om forlængelse af overenskomsten mellem Tryg-Baltica-koncernen og FOTB. Det fremgår videre af åbningsprotokollatet, at parterne var enige om, at de skete ændringer i organisationen på arbejdsgiverside ikke havde medført ændringer i overenskomstens faglige og personlige gyldighedsområde. Yderligere fremgår bl. a. følgende: Parterne er enige om at opdele overenskomstområdet og videreføre overenskomsten i to adskilte afdelinger for henholdsvis overordnede forsikringsmedarbejdere ved skadeforsikring (skadeoverenskomsten) og overordnede forsikringsmedarbejdere ved liv- og pensionsforsikring (pensionsoverenskomsten) Pensionsoverenskomsten forhandles m.v. mellem Nordea og de af overenskomsten omfattede overordnede forsikringsmedarbejdere ansat i Nordea Liv og Pension (tidl. Tryg Liv) repræsenteret ved disses fællestillidsmand, indtil en ny Forening af Overordnede i Nordea Liv og Pension er stiftet, hvorefter forhandlingsretten overgår til denne forening. 5

6 Som nævnt blev Foreningen af Overordnede i Nordea Liv og Pension (FONLP) stiftet den 20. marts Det fremgår af vedtægterne, at foreningen blev tilsluttet Finansforbundet, Nordkreds, og at foreningen forhandler på medlemmernes vegne med selskabets ledelse om løn-, pensions- og arbejdsforhold m.v. Af et forhandlingsprotokollat af 27. marts 2003 fremgår, at der samme dag var indledt forhandlinger mellem Nordea Liv & Pension og FONLP om overenskomst for de overordnede medarbejdere i Nordea Liv & Pension. Det anføres endvidere i protokollatet bl. a. : Mens der forhandles, er parterne enige om, at den nugældende overenskomst for de overordnede medarbejdere Overenskomst mellem Tryg-Baltica-koncernen og Foreningen af Overordnede i Tryg-Baltica om løn- og ansættelsesforhold for overordnede medarbejdere i Tryg-Baltica fortsætter uændret fra oprindelig udløbsdato 31. marts 2003 til 30. juni 2003, jf. overenskomstens 18. Ved skrivelse af 8. april 2003 til bestyrelsen i Nordkreds meddelte bestyrelsen for FONLP, at denne havde besluttet at overlade retten til at føre forhandlinger med Nordea Liv & Pension om fornyelse af den gældende FOTB-overenskomst til bestyrelsen for Nordkreds. I skrivelsen henledtes opmærksomheden på, at det opnåede forhandlingsresultat efter FONLPs vedtægter skulle forelægges FONLPs bestyrelse til godkendelse/forkastelse. Forhandlingerne afsluttedes den 17. juni 2003 med indgåelsen af den overenskomst, der er omtvistet under denne sag. Om hovedaftalen og fællesoverenskomsten mellem FA og DFL Hovedaftalen mellem FA og DFL indeholder bl.a. følgende bestemmelser og bemærkninger: 1. Inden for parternes forhandlingsområde har denne hovedaftale virkning for FA s medlemsselskaber inden for forsikringsområdet samt for medlemmer af DFL. Bemærkninger til 1: 6

7 Ved DFL s forhandlingsområde forstås: Funktionærer, medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår og elever beskæftiget i et forsikringsselskab eller forsikringsagentur og hertil knyttede virksomheder (bortset fra assurandører). 3. FA anerkender medarbejdernes frihed til at være medlemmer af DFL samt til at deltage i DFL s arbejde. Stk. 2. FA kan kræve, at medarbejdere med overordnede ledelsesfunktioner står uden for DFL. Stk. 3. DFL skal have meddelelse om, hvilke medarbejdere der i medfør af stk. 2 ikke kan være medlem af DFL. Bemærkninger til 3, stk. 2 Ved overordnede ledelsesfunktioner forstås ledere, der har direkte reference til direktionen. 3, stk. 3 Selskaberne meddeler FA, hvilke medarbejdere der ikke kan være medlem af DFL. Herefter meddeler FA dette til DFL. 5. Kollektive overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår kan alene afsluttes mellem på den ene side FA eller FA s medlemsselskaber og på den anden side DFL eller en lokal personale-sammenslutning, som er tilsluttet DFL. Stk. 2. Da stk. 1 er en organisationseksklusivbestemmelse, kan der alene indgås kollektive overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår med DFL. Der kan dog indgås kollektive overenskomster med de lokale personalesammenslutninger, der repræsenterer en eller flere personalekategorier i et af FA s medlemsselskaber. Disse kollektive overenskomster skal dog senest være indgået første gang den 29. oktober Stk. 3. Ved forhandlinger om lokale kollektive overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår kan hver af parterne rådføres sig med henholdsvis FA og DFL, eventuelt bemyndige disse til at overtage forhandlingerne. Bemærkninger til 5 Der findes således overenskomster, der er indgået mellem: - FA og DFL - et medlemsselskab under FA og en personalesammenslutning tilsluttet DFL, og 7

8 - et medlemsselskab under FA og en personalesammenslutning, der ikke er tilsluttet DFL, og som havde overenskomst inden den oprindelige hovedaftales indgåelse den 29. oktober DFL og FA har indgået en fællesoverenskomst om løn- og ansættelsesvilkår. Af fællesoverenskomsten fremgår bl.a. følgende: 1 Dækningsområde Overenskomsten omfatter medarbejdere i charge til og med fuldmægtig og dermed ligestillede. Ifølge et protokollat om løn- og arbejdsforhold for ekspeditionssekretærer, specialister og lignende medarbejderkategorier gælder Fællesoverenskomsten for de omhandlede medarbejdere med nærmere angivne modifikationer og tilføjelser. Det fremgår dog af protokollatet, at de pågældende medarbejdere ikke er omfattet af Fællesoverenskomstens regler om lønforhold ( 2). Bemærkningerne til 2 indeholder følgende: Kontorchefer, afdelingschefer og lignede medarbejderkategorier med tilsvarende ansvars- og kompetenceområde, der i det væsentlige er beskæftiget med ledelsesfunktioner, er ikke omfattet af Fællesoverenskomsten eller dette protokollat. Der kan således ikke rejses overenskomstkrav for pågældende medarbejderkategorier. Der kan oprettes særlige ansættelsesaftaler for disse medarbejderkategorier Der er endvidere udarbejdet et særligt protokollat for taksatorer og for IT medarbejdere om, i hvilket omfang disse medarbejdergrupper er omfattet af fællesoverenskomsten. Under overenskomstforhandlingerne 2001 fremsatte DFL bl.a. krav om, at DFL for taksatorer og ekspeditionssekretærer skulle kunne overenskomstdække chefkonsulenter m.v. Ved overenskomstforhandlingerne i 2003 foreslog DFL, at følgende bemærkning skulle tilføjes fællesoverenskomsten vedrørende protokollaterne for taksatorer og ekspeditionssekretærer: 8

9 Der kan centralt ikke rejses overenskomstkrav for pågældende medarbejderkategorier. I et forhandlingspapir fra overoverenskomstforhandlingerne 2003 findes endvidere følgende bemærkning til ovennævnte krav: Bemærkning: Er en konsekvens af grænsesagen med FB. Ved en sådan formulering bliver praksis på området indskrevet i overenskomsten. FA accepterede ikke DFL s krav. Af et lønbilag til fællesoverenskomsten fremgår det, at højeste løntrin er klasse 3304, hvor månedslønnen udgør ,26 kr. pr. 1. juli Grænsespørgsmål Danske Bankfunktionærers Landsforening og DFL indgik i marts 1987 en aftale om organisationshenførelse. Af aftalen, som efter sin ordlyd, alene var gældende til udgangen af 1988, fremgik bl.a. følgende: 1. Organisationerne respekterer gensidigt hinandens organisationsområder, som disse er defineret i organisationernes vedtægter m.v. 2. Som hovedregel henføres leasing- og finansvirksomheder m.v. der oprettes af banker eller forsikringsselskaber til det organisationsområde hvor moder- eller initiativselskabet henhører. Ad 2. Eksempelvis kan anføres, at såfremt en bank opretter et holdingselskab, der herefter opretter forskellige finansielle selskaber (leasing- børs- vekselererselskaber o. lign.), vil hele selskabsdannelsen være at henføre til DBL s organisationsområde. Tilsvarende gælder for DFL s organisationsområde, såfremt dannelsen sker af et forsikringsselskab. 3. Ovennævnte regel ændres ikke selv om dele af koncernen måtte blive optaget i en anden arbejdsgiverorganisation. Danske Bankfunktionærers Landsforening er nu en del af Finansforbundet. 9

10 I marts 1993 rettede DJØF henvendelse til FA med henblik på at overenskomstdække ansatte i A/S EKR Eksportkredit. FA afviste anmodningen ved brev af 23., marts Brevet indeholder bl. a. følgende: Hovedaftalens 5, stk. 1 på forsikringsområdet giver eneret til arbejdstagerorganisationer eller personalesammenslutninger, der er tilsluttet Forsikringskartellet. FA kan ikke aftale kollektive overenskomster om løn og øvrige arbejdsvilkår på forsikringsområdet med andre organisationer. En aftale mellem Finansforbundet og DFL af 28. maj 1996 indeholder bl. a. følgende: I de tilfælde, hvor Finansforbundets medlemmer på grund af koncerndannelser og lignende bliver overført til DFL s organisationsområde, er det aftalt mellem DFL og Finansforbundet, at: Medlemmerne bliver overført til DFL Medlemmerne fortsat registreres som passive medlemmer af Finansforbundet (så de bibeholder medlemsrettigheder i form af forsikringstilbud og lignende).. Ved overførsel af DFL s medlemmer til Finansforbundets organisationsområde overfører DFL ligeledes sine medlemmer til Finansforbundet. Ved brev af 12. marts 2001 til DFL anførte Finansforbundet, at der efter forbundets opfattelse ikke var behov for at ændre aftalen af 28. maj I en protokol knyttet til aftale indgået mellem FA og DFL om et nyt lønsystem på forsikringsområdet hedder det bl. a.:, Finansforbundet organiserer og overenskomstdækker højere op i systemet end DFL. Da et af formålene med en koncernoverenskomst er at gøre overførsler mellem områder mere enkle, skal dækningsområdet efter DFL s opfattelse være på samme stillingsmæssige niveau i Bank/realkredit og forsikring Om gruppelivsforsikringen Der er fremlagt en gruppelivsaftale nr af 14. januar 2003 indgået mellem DFL og FA på den ene side og Forenede Gruppeliv (FG) på den anden side dateret 14. januar 2003 og 1. februar Af aftalen fremgår, at den omfatter samtlige medarbejdere, der 10

11 er forsikringsberettiget i henhold til gældende aftale mellem FA/DFL og DF. Både FA og DFL er efter nærmere aftale med GF berettiget til at forlange forsikringen udvidet til at omfatte gruppe af medarbejder, som ikke er omfattet af Gruppelivsregulativet. Der er fremlagt gruppelivsregulativ mellem FA og DFL af 4. februar 2003, hvoraf bl.a. fremgår, at regulativets dækningsområde er medarbejdere omfattet af en overenskomst indgået mellem FA og DFL, et FA-medlemsselskab og DFL. Regulativet indeholder bl. a. følgende: Etablering af gruppeforsikring Ovennævnte gruppeforsikringer etableres ved særlige aftaler på FA/DFL s foranledning og administreres gennem FG FA og DFL kan gennem FG efter generelle regler tilmelde andre medarbejdergrupper, der ikke er omfattet af hovedaftalen mellem FA og DFL. FA havde tilmeldt medlemmerne af foreningen FOTB til gruppelivsaftalen, men i forbindelse med oprettelsen af FONLP blev medlemmerne nu tilknyttet en anden gruppelivsaftale, som ligeledes var etableret af FA i Forenede Gruppeliv. DFL fandt, at man ikke kunne flytte forsikrede ud af gruppeforsikringen, uden at spørgsmålet havde været drøftet i gruppeledelsen for FA/DFL s gruppeforsikring bestående af repræsentanter for FA, DFL og FG. DFL indkaldte derfor til fællesmøde, hvor der opnåedes enighed om, at spørgsmålet skulle inddrages under den allerede verserende sag ved Arbejdsretten om etableringen af FONLP. FORKLARINGER Formand for DFL, Henrik Frimann Meier, har forklaret, at DFL blev dannet i slutningen af 1930 erne. I 1956 påbegyndtes forhandlingerne omkring en fællesoverenskomst for fuldmægtige, og med de øvrige grupper var der lokalforhandlinger. Da de overordnede medarbejdere ikke ønskede at deltage i en strejkefond, hvilket var en del af fællesoverenskomsten, meldte de sig ud af den lokale personaleforening og dermed også af DFL. De skulle herefter lokalt forhandle deres egne aftaler med virksomhederne. 11

12 Hensigten med hovedaftalens 5 var at have en organisationseksklusivitet, således at andre organisationer ikke kunne indgå overenskomster på dette område. Dette var der enighed om mellem arbejdstager- og arbejdsgiversiden. Bestemmelsen blev indsat på FA s foranledning. Dette gjaldt også bestemmelsens stk. 2, og baggrunden for denne del af bestemmelsen var, at der var enighed om, at de aftaler, som de overordnede havde indgået lokalt, skulle respekteres. DFL har indgået en aftale med Danica Pension på vegne af alle medarbejderne, som er omfattet af kollektive overenskomster. Denne aftale er udformet således, at de medarbejdere, der er ansat på individuelle ansættelsesaftaler, ikke er omfattet af lønsystemet, men såfremt de er medlem af Personaleforeningen i Danica/DFL, er DFL berettiget til at bistå medlemmet i alle spørgsmål om løn- og ansættelsesforhold. DFLs kompetence har ikke været begrænset af en lønmæssig skillelinie, hvilket bl.a. har givet sig udtryk i, at DFL har forhandlet en aftale for IT-medarbejdere i Nordea. Denne aftale blev indgået i forbindelse med fusioner på arbejdsgiversiden. Når der blev tilføjet protokollater til en aftale, var det ikke udtryk for, at DFL ikke havde forhandlingsretten, men derimod for, hvad der lokalt kunne aftales i virksomheden. Grænsen for DFL s forhandlingsret er alene et spørgsmål om, hvorvidt den enkelte medarbejder er ansat på individuel kontrakt. Hvis den individuelle kontrakt har kollektivt præg, har DFL fortsat forhandlingsretten. I forbindelse med opsplitningen af det gamle Tryg-Baltica i Nordea skete der ikke nogen reel ændring af arbejdsområderne for de medarbejdere, der tidligere havde været ansat i skadesforsikringsafdelingen. Efter dannelsen af Nordea Liv & Pension forblev medarbejderne fysisk på samme adresse og fortsatte med at arbejde med samme sagsportefølje. Der var alene tale om, at ejerkredsen blev udskiftet. FOTB var efter vidnets opfattelse en kaffeklub. Normen for de rammer, som FOTB fik, blev fastlagt af DFL, og materialet på FOTB s samarbejdsudvalgsmøder var tillige udarbejdet af DFL. Der var jo tale om gode kolleger, så det gav ikke anledning til problemer. 12

13 Da FONLP blev stiftet, var det DFL s opfattelse, at der var tale om et brud på hovedaftalen og princippet om, at ansatte, der arbejder med bankvirksomhed, skal organiseres i en bankorganisation, og at ansatte, der arbejder med forsikringsvirksomhed, skal organiseres i en forsikringsorganisation. Det var ligeledes DFL s opfattelse, at den oprindelige forening FOTB ikke blev opsplittet i forbindelse med fissionen, men alene blev videreført i Tryg-Baltica med navnet SOLIT. FONLP blev først stiftet efter, at der opstod røre i forbindelse med, at enkelte tidligere medlemmer af FOTB, som nu var ansat i Nordea liv & Pension, meldte sig ind i Finansforbundet. Tidligere sekretariatschef i DFL, Ole Madsen, har forklaret, at han var ansat i perioden 1979 til 1999 og deltog i forhandlingerne omkring hovedaftalen. Han deltog ikke i forhandlingerne om den oprindelige hovedaftale, som blev indgået i slutningen af 1950 erne, men først i forbindelse med, at 5 blev indsat i hovedaftalen i Undtagelsen i 5, stk. 2, blev først indsat i Det var arbejdsgiversiden, der ønskede en organisationseksklusivbestemmelse indsat. DFL havde forhandlingsretten for alle medarbejdere, med undtagelse af de medarbejdere, som kunne fritages ved konflikter. Bestemmelsen virkede efter hensigten. F.eks. kunne DJØF ikke opnå overenskomst på området. DFL havde et udmærket samarbejde med de overordnedes foreninger på de fleste virksomheder, men de overordnede medarbejdere afviste et medlemskab, hovedsagelig pga. kontingentet. Det var vidnet, som formulerede aftalen mellem Danske Bankfunktionærers Landsforening og DFL i marts Aftalen blev indgået for at sikre en hensigtsmæssig løsning af organisationsområdet i forbindelse med fusioner mellem banker og forsikringsselskaber. Der var enighed om, at såfremt en medarbejder var omfattet af en overenskomst, hvor det lovmæssige grundlag var bankloven, skulle denne medarbejder organiseres i DBL, hvorimod medarbejderen skulle organiseres i DFL, såfremt det lovmæssige grundlag var forsikringsloven. 13

14 Aftalen mellem Finansforbundet og DFL fra 28. maj 1996 om medlemmernes rettigheder i forbindelse med koncerndannelser og lignende blev i hovedsagen indgået af økonomiske årsager, således at kontingenterne blev udlignet mellem organisationerne. Tidligere formand for DFL, Kjeld Holm, har forklaret, at han var formand i perioden 1982 til Baggrunden for, at 5 blev indføjet i hovedaftalen i 1989 var, at der var en fælles interesse mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne i at holde øvrige organisationer ude fra området. Når 5, stk. 2, blev indsat, var det en erkendelse af tingenes tilstand. Begge parter vidste, at de overordnede grupper ikke var medlem af DFL, men havde indgået lokalaftaler med selskaberne. DFL anså dog disse medarbejdere som værende undergivet DFL s forhandlingsret. I princippet var alle bortset fra administrerende direktører underlagt DFL s forhandlingsret. Dog kunne ledende medarbejdere konkret holdes udenfor. Formand for personaleforeningen i Nordea Liv & Pension, Steen Fremming, har forklaret, at han oprindeligt var ansat i forsikringsbranchen inden for IT-området, hvor han i 1995 blev tillidsmand for IT-personalet. Den normale procedure i forbindelse med en fusion er, at DFL-organisationerne lægges sammen. På tilsvarende måde var FOTB en sammenslutning af Foreningen af Overordnede i Tryg (FOT) og Foreningen af Overordnede i Baltica (FOB). Alle var i tidsrummet op til opsplitningen i Nordea ansat i skadeselskabet, som skulle sælges fra, og placeret i Balticas gamle bygning i Ballerup, hvor der alene var forsikringsvirksomhed. Medarbejderne blev overflyttet til det nye selskab efter forhandlinger mellem selskabet og personaleforeningen. Dette var formentlig også tilfældet for de overordnede. DFL s nye personaleforening blev muligt først stiftet efter at opsplitningen var gennemført. Han drøftede ikke spørgsmålet om stiftelse af en ny forening for de 14

15 overordnede med disse. Han formodede blot, at de overordnede havde sikret, at der var stiftet en sådan. Han henvendte sig skriftligt til ledelsen i september 2002, da det var hans opfattelse, at der var en del medarbejdere, som ikke var dækket af en overenskomst. Da disse medarbejdere var omfattet af DFL s forhandlingsområde, var vidnet i sin gode ret til at rejse krav om forhandlinger herom i forhold til ledelsen. Der var oprindeligt omkring 400 medlemmer af FOTB, hvoraf ca. 60 medlemmer blev overflyttet i forbindelse med opsplitningen. Ledelsen afviste, at disse ikke var dækket af FOTB aftalen, og efter flere drøftelser herom accepterede personaleforeningen, at de var dækket frem til 31. marts 2003, men så heller ikke længere. Personaleforeningen mente fortsat, at disse medarbejdere skulle have stiftet en forening i forbindelse med opsplitningen, og da dette ikke var tilfældet, kunne den nye forening FONLP ikke indgå overenskomster med henvisning til undtagelsen i eksklusivbestemmelsen, 5, stk. 2, da undtagelsen alene omfattede aftaler, der var indgået før 29. oktober PARTERNES ARGUMENTER: Klagerne har gjort gældende, at Nordea Liv & Pension som medlem af FA er omfattet af hovedaftalen, som er indgået mellem FA og DFL. Som udgangspunkt dækker hovedaftalen alle medarbejdere i forsikringsselskabet, bortset fra den administrerende direktør og assurandører. DFL har siden midten af 1950 erne dækket alle medarbejdere, såfremt de var ansat i et forsikringsselskab. DFL har derfor forhandlingsretten for disse medarbejdere. Hovedaftalens 3 fastlægger en begrænsning herfor, idet FA kan kræve, at medarbejdere med overordnede ledelsesfunktioner står uden for DFL. Dette er et almindeligt princip. LO/DA har et tilsvarende princip. DFL har alene indgået overenskomster for overordnede medarbejdere ansat i Danica, men uanset at der ikke er tilsvarende overenskomster i Nordea Liv & Pension, er denne type af medarbejdere underlagt DFL s forhandlingsområde, hvilket netop var hensigten bag eksklusivbestemmelsen i hovedaftalens 5, således at andre organisationer blev udelukket. Hovedaftalens 5, stk. 2, fører til, at kollektive overenskomster alene kan afsluttes mellem personaleforeninger etableret før 29. oktober 1986 og arbejdsgiversiden samt mellem personaleforeninger tilsluttet DFL og arbejdsgiversiden. 15

16 Der eksisterer ikke en fællesoverenskomst, der dækker samtlige overordnede medarbejdere hos Nordea Liv & Pension. Der eksisterer dog en selvstændige aftale for IT-medarbejdere, der har udgangspunkt i fællesoverenskomsten. Det er åbenbart, at det forhold, at man har en forhandlingsret, men ikke udnytter den, ikke er ensbetydende med, at retten mistes. FA har tidligere vedgået, at forhandlingsretten tilkommer DFL bl.a. ved DJØFs henvendelse i FONLP er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen i hovedaftalens 5, stk. 2. FOTB overenskomsten var alene gældende for Baltica koncernen, og ved etableringen af Nordea Liv & Pension ophørte denne del af virksomheden med at være en del af koncernen, idet den blev et selvstændigt selskab. Herefter var de overordnede medarbejder, der blev ansat i Nordea Liv & Pension, ikke længere omfattet af FOTB overenskomsten, og FONLP-overenskomsten udspringer således ikke af denne overenskomst. De overordnede medarbejdere har fra opsplitningstidspunktet frem til stiftelsen af FONLP med efterfølgende indgåelse af overenskomst med Finansforbundet ikke været omfattet af nogen overenskomst, og der er således opstået et overenskomsttomt rum. FONLP-overenskomsten er således ikke en forsættelse af en aftale fra før Ordet personaleforening, som er angivet i hovedaftalens 5, stk. 2, kan alene forstås som en personaleforening, der var stiftet før Profilen for disse personaleforeninger var, at de ikke var tilknyttet nogen organisation, og da der netop er tale om en eksklusivbestemmelse, må ovennævnte betragtning inddrages i fortolkningen. Der er således et dobbeltkrav i bestemmelsen, hvorefter foreningen for det første skal være stiftet før 1986 og for det andet ikke må være tilknyttet nogen organisation. Sidstnævnte betingelse opfylder FONLP ikke, da det fremgår af vedtægterne for foreningen, at den er tilsluttet Finansforbundet, Nordkreds. Indgåelsen af FONLP-overenskomsten er således om brud på hovedaftalen, og der er tale om et angreb på aftale- og forhandlingsretten i forhold til DFL. Bruddet medfører, 16

17 at der må betales bod. Ud fra antallet af medarbejdere og den anselige lønsum disse repræsenterer, bør boden udmåles til kr. Klagerne har gjort følgende gældende vedr. påstanden om, at FA har handlet organisationsfjendtligt overfor DFL i forbindelse med overflytning af medlemmer fra DFL s gruppelivsordning til en under Finansforbundet oprettet gruppelivsordning: FA og DFL kan gennem Forenede Gruppeliv tilmelde andre medarbejdergrupper, der ikke er omfattet af hovedaftalen mellem FA og DFL. Da dette hidtil har været tilfældet for de overordnedes vedkommende og også ville kunne fortsættes, indebærer FA s overflytning en organisationsfjendtlig handling mod DFL. Der har ikke været hjemmel til at flytte forsikrede ud af gruppeforsikringen, uden at spørgsmålet havde været aftalt med DFL. Flytningen af medlemmerne berørte ikke blot de overflyttede medlemmer, men tillige de tilbageværende medlemmer, idet det økonomiske grundlag i gruppelivsordningen er bedre desto flere medlemmer, der er tilknyttet. Det følger af gruppelivsaftalen, at der alene er ret til at tilføre nye medlemmer, men der fremgår intet om, at medlemmerne kan tages ud. Det er en skærpende omstændighed, at det drejer sig om medlemmer, som DFL har forhandlingsretten for. Det må lægges til grund, at det er FA, der har taget initiativ til overførslen, hvorfor FA selvstændigt har fortaget en bodspådragende handling. De indklagede har gjort gældende, at sagen alene er en grænsedragningsstrid mellem Finansforbundet og DFL, der begge gør krav på at organisere de overordnede medarbejdere. FTF, der er hovedorganisation for både Finansforbundet og DFL, burde have løst tvisten. DFL har ikke organisations- og forhandlingsretten til de overordnede medarbejdere, hverken efter hovedaftalen eller efter protokollaterne. Det fremgår klart af hovedaftalens 1, at DFL alene har forhandlingsretten i forhold til funktionærer m.v. og af fællesoverenskomsten fremgår det, at forhandlingsretten alene vedrører medarbejdere i charge til og med fuldmægtige og dermed ligestillede. 17

18 DFL har stillet krav under overenskomstforhandlinger om, at de vil kunne overenskomstdække overordnede medarbejdere. Hvis DFL allerede havde retten hertil, ville der ikke havet været anledning til at stille krav herom. Hvad der ikke kan opnås af forhandlingens vej, kan ej heller opnås af rettens vej. Hertil kommer, at overenskomsten mellem FONLP og FA er omfattet af undtagelsen i hovedaftalens 5, stk. 2. Ved hovedaftalens indgåelse var det nødvendigt, at man kunne videreføre nogle allerede indgåede overenskomster. Foreningen for Overordnede i Tryg (FOT) og Foreningen af Overordnede i Baltica (FOB) var stiftet før hovedaftalen blev indgået. Disse foreninger blev ved senere fusioner til FOTB, som blev videreført i Unibank og senere i Nordea. Senere blev FOTB opsplittet og videreført i henholdsvis Tryg og i Nordea Liv & Pension, hvor FONLP blev stiftet. Det har ingen betydning, at FONLP s bestyrelsen valgte at overlade forhandlingerne til Nordkreds, idet bestyrelsen fortsat skulle godkende et opnået forhandlingsresultat og havde ret til at forkaste det. Overflytning af medlemmer fra en gruppelivsforsikring til en anden er ikke en organisationsfjentlig handling, og DFL har ingen krav på at blive involveret, da intet herom fremgår af aftalen indgået mellem DFL/FA og Forenede Liv. Overflytningen er sket inden for rammerne af forsikringsaftalen. ARBEJDSRETTENS BEGRUNDELSE OG RESULTAT Efter 5, stk. 2, i hovedaftalen mellem FA og DFL, kan FA indgå kollektive overenskomster med lokale personalesammenslutninger. Disse kollektive overenskomster skal dog senest være indgået første gang den 29. oktober Som sagen foreligger oplyst, lægges det til grund, at personaleforeningerne FOT og FOB havde indgået sådanne kollektive overenskomster med FA inden 29. oktober Hovedaftalens 5, stk. 2, må forstås således, at FA og de pågældende personalesammenslutninger efter 29. oktober 1986 uden medvirken af DFL kan forny de forud for denne dato indgåede overenskomster. Det må antages, at den omstændighed, at fusioner eller opsplitninger har ført til organisatoriske ændringer på arbejdsgiver og arbejdstagersiden ikke har indskrænket adgangen for personalesammenslutningerne og selska- 18

19 berne til uden medvirken af DFL at forny overenskomsterne. Efter det for Arbejdsretten oplyste skete dette da også uden indsigelse fra DFL's side, da FOT og FOB efter fusionen mellem Tryg og Baltica i 1995 blev sammensluttet i FOTB, og denne forening herefter for de overordnede i den nye koncern indgik en overenskomst (FOTBoverenskomsten), som var en fornyelse af overenskomster, der stammede fra tiden før 29. oktober Det lægges til grund, at den overenskomst, som er omtvistet under nærværende sag, og som er indgået mellem FA og FONLP, er en fornyelse af FOTB-overenskomsten for så vidt angår medlemmerne af FONLP. Herefter findes indgåelsen af overenskomsten at have hjemmel i hovedaftalens 5, stk. 2, og der foreligger således intet brud på hovedaftalen. Den omstændighed, at FONLPs bestyrelse har overladt det til en afdeling af Finansforbundet at føre forhandlingerne om overenskomsten med FA kan ikke føre til noget andet resultat. Allerede som følge af det anførte frifindes de indklagede for klagernes påstand 1 og 2. Gruppelivsaftale mellem DFL / FA og Forenede Gruppeliv (FG) og gruppelivsregulativet giver FA og DFL ret til efter nærmere aftale med GF at forlange forsikringen udvidet til at omfatte grupper af medarbejder, som ikke er omfattet af en overenskomst indgået mellem FA og DFL eller et FA-medlemsselskab og DFL. Det lægges til grund, at overordnede funktionærer i Nordea Liv & Pension på dette grundlag havde været omfattet af gruppelivsordningen. Arbejdsretten finder imidlertid ikke i ordlyden af gruppelivsaftalen eller gruppelivsregulativet eller det i øvrigt oplyste grundlag for at antage, at dette betyder, at denne medarbejdergruppe, der ikke er omfattet af en overenskomst mellem FA og DFL, ikke skulle kunne trækkes ud af ordningen uden DFL s samtykke. Der findes herefter intet grundlag for at give klagerne medhold i påstand 3 eller 4. Herefter tages de indklagedes påstande om frifindelse til følge. Thi kendes for ret: 19

20 De indklagede, Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Pension Danmark, Livsforsikringsselskab A/S, frifindes. I sagsomkostninger til Arbejdsretten skal klagerne, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd for Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, betale kr. Niels Waage 20

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod O P M A N D S K E N D E L S E af 1. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (afdelingschef

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj 2014. faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgift (FV2013.163): Frederiksberg Kommunalforening (advokat Peter Breum) mod KL for Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten og

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Frit organisationsvalg på AC-området

Frit organisationsvalg på AC-området Cirkulære af 20. januar 2012 Perst.nr. 005-12 J.nr. 11-321-54 Cirkulære om Frit organisationsvalg på AC-området 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Protokollat 1. Medarbejdere

Læs mere

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod 1 Kendelse af 11. november 2014 i faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri for Dansk Metal og Dansk El-Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for KONE A/S (advokat Lars

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008 i sag nr. A 2007.696: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Fonden DBK Mimersvej 4 4600 Køge (konsulent Lars Ørskov Schmidt) mod

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Politikker og indsatsområder 2012-2014

Politikker og indsatsområder 2012-2014 Politikker og indsatsområder 2012-2014 DFL s vision og de fem missioner: DFL placerer sig allerforrest med at udvikle og virkeliggøre den fremtidsorienterede fagforening til gavn for hvert enkelt medlem.

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 i sag nr. A2008.337: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS for G4S Security Services

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 I sag nr.: A2008.755 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund - Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Kim Brandt Jensen) mod Ribur ApS

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 17. november 2013 i faglig voldgiftssag FV 2013.0107: 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for ISS Facility Services A/S

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 8. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 8. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 8. maj 2008 i sag nr. A2006.456: Finanssektorens Arbejdsgiverforening for TrygFonden Lyngby Hovedgade 4,2 2800 Kgs. Lyngby (advokat Merete Preisler) mod Landsorganisationen

Læs mere

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM

Retten i Hillerød. Udskrift af dombogen DOM Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 20. januar 2015 af dommerne Bjarne Bjørnskov Jensen (retsformand), René T. Olsen og Barbara Hoffmann Christiansen i sag nr. BS 47-1360/2013 Lærernes

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2012.0158 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 22. januar 2015

Arbejdsrettens dom af 22. januar 2015 Arbejdsrettens dom af 22. januar 2015 i sag nr. AR2014.0048 FTF for Finansforbundet (advokat Helle Hjort Bentz) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Bankernes Kontantservice A/S (advokat Merete

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) 1. Sagens genstand og behandling

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Forbundet 3F (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Fugegruppen/Rybergs Fugeteknik (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere