Arbejdsrettens dom af 1. december 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 1. december 2005"

Transkript

1 Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 i sag nr. A : Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) for Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod 1) Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og 2) Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) for Nordea Pension Danmark, Livsforsikringsselskab A/S (advokat Merete Preisler) Dommere: Niels Waage (retsformand), Henrik Lind, Svend Askær, Johnny Ulff Larsen, Nicolai Westergaard, Oluf Engell og Per Alkestrup. Denne sag drejer sig om, hvorvidt Nordea Pension Danmark, Livsforsikringsselskab A/S, (Nordea Liv & Pension) har begået brud på en hovedaftale mellem Danske Funktionærers Landsforening (DFL) og Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) ved i juni 2003 at indgå en kollektiv overenskomst med Foreningen af Overordnede i Nordea Liv & Pension (FONLP). Sagen drejer sig også om, hvorvidt FA har handlet organisationsfjendtligt over for DFL ved at medvirke til overflytning af medlemmer til Finansforbundets gruppelivsforsikring. Sagen har været forhandlet i forbindelse med Arbejdsrettens sag A

2 PARTERNES PÅSTANDE Klagerne FTF for DFL har nedlagt følgende påstande: 1. FA tilpligtes at anerkende, at FA s medlemsvirksomhed Nordea Liv og Pension har overtrådt 5 i hovedaftalen mellem DFL og FA ved den 17. juni 2003 at indgå overenskomst med en kreds af Finansforbundet vedrørende overordnede medarbejdere beskæftiget med forsikringsmæssigt arbejde i virksomheden. 2. For det således begåede brud på hovedaftalen mellem DFL og FA skal FA s medlem, Nordea Liv og Pension, betale en bod stor kr , FA tilpligtes at anerkende, at FA har et selvstændigt ansvar for det ved den foretagne overflytning af medlemmer af DFL s gruppelivsforsikring til Finansforbundets gruppelivsforsikring, hvorfor FA har handlet organisationsfjendtligt over for DFL. 4. Indklagede 1 tilpligtes at betale en bod stor kr ,00 ved det i påstand 3 konstaterede brud på overenskomsten. De indklagede, FA og FA for Nordea Pension Danmark, Livsforsikringsselskab A/S, har påstået frifindelse. SAGSFREMSTILLING Om Nordea Liv & Pension, Foreningen af Overordnede i Nordea Liv & Pension (FONLP) og den omtvistede overenskomst Forsikringsselskaberne Tryg og Baltica fusionerede i 1995 til Tryg-Baltica-koncernen. Denne fusionerede i 1999 med Unibank, og sammen indgik de året efter i den nordiske finansfusion Nordea. I sommeren 2002 blev den tidligere Tryg-Balitica-koncern opsplittet, idet Nordea frasolgte skadesselskabet Tryg Forsikring A/S. Livsforsikringsselskabet Tryg Forsikring, 2

3 Livsforsikringsselskab A/S (Tryg Liv) forblev i Nordea-koncernen og ændrede kort efter navn til Nordea Pension Danmark, Livsforsikringsselskab A/S (i det følgende betegnet: Nordea Liv & Pension). Overordnede funktionærer i de større private forsikringsselskaber har traditionelt ikke været medlemmer af selskabernes almindelige personaleforeninger, der er tilsluttet DFL. De har derimod haft deres egne foreninger, som gennem en lang årrække har indgået overenskomster med de respektive selskaber uafhængigt af DFL. Det er oplyst, at dette var tilfældet i de tidligere Baltica og Tryg-koncerner, hvor de overordnede var organiseret i henholdsvis Foreningen af Overordnede i Baltica-koncernen (FOB) og Foreningen af Overordnede i Tryg-koncernen (FOT). Efter fusionen mellem Tryg og Baltica i 1995 blev disse to foreninger sammensluttet i Foreningen af Overordnede i Tryg-Baltica (FOTB), som indgik en samlet overenskomst for de overordnede i den nye koncern. Overenskomsten blev fornyet i april 2001 og indeholdt bl. a. følgende: 1 Område Overenskomsten omfatter ansatte overordnede medarbejdere i Tryg-Baltica koncernen med charge af ekspeditionssekretærer, afdelingschefer, kontorchefer, specialister og lignende medarbejderkategorier, der opnår et pointtal i intervallet i henhold til DMF s stillingsvurderingssystem (tidligere IP s stillingsvurderingssystem). Medarbejdere, der i Baltica den 30. juni 1993 var omfattet af den hidtidige overenskomst og placeret i lønklasse 61 (pointtal ), er fortsat omfattet af denne overenskomst. Det samme gælder medarbejdere, der i Tryg-Baltica Forsikring den 29. februar 1996 var omfattet af den hidtidige overenskomst mellem Tryg-Baltica Forsikring og Foreningen af Overordnede i Baltica om løn og ansættelsesforhold for overordnede medarbejdere i Tryg-Baltica Forsikring og indplaceret i stillingsniveau 4 eller 5 efter det gamle Tryg lønsystem. 3

4 Alle FOTBs medlemmer var formelt ansat i skadeselskabet Tryg Forsikring A/S, uanset om de var beskæftiget med skadesforsikring eller udlånt til arbejde for koncernens livog pensionsselskaber. I begyndelsen af 2002 overgik ansættelsesforholdet for den sidstnævnte gruppe til Tryg Liv. Frasalget af skadesselskabet, som beskæftigede langt den overvejende del af FOTBs medlemmer, gennemførtes med virkning fra 1. juli Samtidig hermed ansås liv- og pensionsmedarbejderne for udtrådt af FOTB, da de ikke længere opfyldte de vedtægtsmæssige betingelser for medlemskab. Den 20. marts 2003 stiftede de Foreningen af Overordnede i Nordea Liv & Pension (FONLP). I brev af 6. september 2002 til Nordea Pension skrev formanden for den lokale personaleforening i Nordea Liv & Pension Steen Fremming bl. a. følgende: Med baggrund i opsplitningen af forsikringsselskabet Tryg, til et skadeselskab og etableringen af et Liv og pensionsselskab som et selvstændigt forsikringsselskab i Nordea koncernen, blev der overført et antal medarbejdere. Blandt disse er en gruppe dækket af en kollektiv overenskomst med FOTB, der som forening videreføres til Tryg. Da Nordea Pension er et nyt selskab, og der ikke ved opsplitningen blev oprettet en forening, der kan forhandle en kollektiv overenskomst for det overordnede område efter , ønsker Personaleforeningen i Nordisk Pension, at der optages forhandlinger med henblik på at indgå kollektiv overenskomst for denne gruppe. Ved brev af 27. september 2002 informerede Ove Hygum, Nordea, de medarbejdere, der var medlemmer af FOTB, om, at overenskomsten var gældende frem til 31. marts Det blev videre oplyst, at Nordea ville optage realitetsforhandlinger om forlængelse med den forhandlingsberettigede organisation, og at medlemmerne ville være omfattet af FOTB-overenskomsten, indtil forhandlingerne var afsluttet. I brev af 30. september 2002 skrev Ove Hygum, Nordea, bl.a. følgende til formanden for den lokale personaleforening i Nordea Liv & Pension Steen Fremming: 4

5 Vi mener ikke, at Personaleforeningen i Nordea Pension har ret til at kræve overenskomst for de overordnede medarbejdere i Nordea Pension allerede af den grund, at disse medarbejdere er omfattet af FOTB-overenskomsten. Denne overenskomst ophører automatisk pr. 31. marts Inden da skal der efter overenskomstens bestemmelser optages realitetsforhandlinger om forlængelse af overenskomsten med den forhandlingsberettigede organisation Ved skrivelse af 17. december 2002 til de enkelte medarbejdere opsagde Nordea overenskomster og lokalaftaler og protokollater, der oprindeligt var indgået mellem Tryg Forsikring og FOTB til endeligt udløb den 31. marts Det fremgår af et åbningsprotokollat af 3. marts 2003, at der omkring dette tidspunkt blev indledt forhandlinger mellem Nordea Liv & Pension og de overordnede forsikringsmedarbejdere ansat i Nordea Liv & Pension repræsenteret ved deres fællestillidsmand om forlængelse af overenskomsten mellem Tryg-Baltica-koncernen og FOTB. Det fremgår videre af åbningsprotokollatet, at parterne var enige om, at de skete ændringer i organisationen på arbejdsgiverside ikke havde medført ændringer i overenskomstens faglige og personlige gyldighedsområde. Yderligere fremgår bl. a. følgende: Parterne er enige om at opdele overenskomstområdet og videreføre overenskomsten i to adskilte afdelinger for henholdsvis overordnede forsikringsmedarbejdere ved skadeforsikring (skadeoverenskomsten) og overordnede forsikringsmedarbejdere ved liv- og pensionsforsikring (pensionsoverenskomsten) Pensionsoverenskomsten forhandles m.v. mellem Nordea og de af overenskomsten omfattede overordnede forsikringsmedarbejdere ansat i Nordea Liv og Pension (tidl. Tryg Liv) repræsenteret ved disses fællestillidsmand, indtil en ny Forening af Overordnede i Nordea Liv og Pension er stiftet, hvorefter forhandlingsretten overgår til denne forening. 5

6 Som nævnt blev Foreningen af Overordnede i Nordea Liv og Pension (FONLP) stiftet den 20. marts Det fremgår af vedtægterne, at foreningen blev tilsluttet Finansforbundet, Nordkreds, og at foreningen forhandler på medlemmernes vegne med selskabets ledelse om løn-, pensions- og arbejdsforhold m.v. Af et forhandlingsprotokollat af 27. marts 2003 fremgår, at der samme dag var indledt forhandlinger mellem Nordea Liv & Pension og FONLP om overenskomst for de overordnede medarbejdere i Nordea Liv & Pension. Det anføres endvidere i protokollatet bl. a. : Mens der forhandles, er parterne enige om, at den nugældende overenskomst for de overordnede medarbejdere Overenskomst mellem Tryg-Baltica-koncernen og Foreningen af Overordnede i Tryg-Baltica om løn- og ansættelsesforhold for overordnede medarbejdere i Tryg-Baltica fortsætter uændret fra oprindelig udløbsdato 31. marts 2003 til 30. juni 2003, jf. overenskomstens 18. Ved skrivelse af 8. april 2003 til bestyrelsen i Nordkreds meddelte bestyrelsen for FONLP, at denne havde besluttet at overlade retten til at føre forhandlinger med Nordea Liv & Pension om fornyelse af den gældende FOTB-overenskomst til bestyrelsen for Nordkreds. I skrivelsen henledtes opmærksomheden på, at det opnåede forhandlingsresultat efter FONLPs vedtægter skulle forelægges FONLPs bestyrelse til godkendelse/forkastelse. Forhandlingerne afsluttedes den 17. juni 2003 med indgåelsen af den overenskomst, der er omtvistet under denne sag. Om hovedaftalen og fællesoverenskomsten mellem FA og DFL Hovedaftalen mellem FA og DFL indeholder bl.a. følgende bestemmelser og bemærkninger: 1. Inden for parternes forhandlingsområde har denne hovedaftale virkning for FA s medlemsselskaber inden for forsikringsområdet samt for medlemmer af DFL. Bemærkninger til 1: 6

7 Ved DFL s forhandlingsområde forstås: Funktionærer, medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår og elever beskæftiget i et forsikringsselskab eller forsikringsagentur og hertil knyttede virksomheder (bortset fra assurandører). 3. FA anerkender medarbejdernes frihed til at være medlemmer af DFL samt til at deltage i DFL s arbejde. Stk. 2. FA kan kræve, at medarbejdere med overordnede ledelsesfunktioner står uden for DFL. Stk. 3. DFL skal have meddelelse om, hvilke medarbejdere der i medfør af stk. 2 ikke kan være medlem af DFL. Bemærkninger til 3, stk. 2 Ved overordnede ledelsesfunktioner forstås ledere, der har direkte reference til direktionen. 3, stk. 3 Selskaberne meddeler FA, hvilke medarbejdere der ikke kan være medlem af DFL. Herefter meddeler FA dette til DFL. 5. Kollektive overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår kan alene afsluttes mellem på den ene side FA eller FA s medlemsselskaber og på den anden side DFL eller en lokal personale-sammenslutning, som er tilsluttet DFL. Stk. 2. Da stk. 1 er en organisationseksklusivbestemmelse, kan der alene indgås kollektive overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår med DFL. Der kan dog indgås kollektive overenskomster med de lokale personalesammenslutninger, der repræsenterer en eller flere personalekategorier i et af FA s medlemsselskaber. Disse kollektive overenskomster skal dog senest være indgået første gang den 29. oktober Stk. 3. Ved forhandlinger om lokale kollektive overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår kan hver af parterne rådføres sig med henholdsvis FA og DFL, eventuelt bemyndige disse til at overtage forhandlingerne. Bemærkninger til 5 Der findes således overenskomster, der er indgået mellem: - FA og DFL - et medlemsselskab under FA og en personalesammenslutning tilsluttet DFL, og 7

8 - et medlemsselskab under FA og en personalesammenslutning, der ikke er tilsluttet DFL, og som havde overenskomst inden den oprindelige hovedaftales indgåelse den 29. oktober DFL og FA har indgået en fællesoverenskomst om løn- og ansættelsesvilkår. Af fællesoverenskomsten fremgår bl.a. følgende: 1 Dækningsområde Overenskomsten omfatter medarbejdere i charge til og med fuldmægtig og dermed ligestillede. Ifølge et protokollat om løn- og arbejdsforhold for ekspeditionssekretærer, specialister og lignende medarbejderkategorier gælder Fællesoverenskomsten for de omhandlede medarbejdere med nærmere angivne modifikationer og tilføjelser. Det fremgår dog af protokollatet, at de pågældende medarbejdere ikke er omfattet af Fællesoverenskomstens regler om lønforhold ( 2). Bemærkningerne til 2 indeholder følgende: Kontorchefer, afdelingschefer og lignede medarbejderkategorier med tilsvarende ansvars- og kompetenceområde, der i det væsentlige er beskæftiget med ledelsesfunktioner, er ikke omfattet af Fællesoverenskomsten eller dette protokollat. Der kan således ikke rejses overenskomstkrav for pågældende medarbejderkategorier. Der kan oprettes særlige ansættelsesaftaler for disse medarbejderkategorier Der er endvidere udarbejdet et særligt protokollat for taksatorer og for IT medarbejdere om, i hvilket omfang disse medarbejdergrupper er omfattet af fællesoverenskomsten. Under overenskomstforhandlingerne 2001 fremsatte DFL bl.a. krav om, at DFL for taksatorer og ekspeditionssekretærer skulle kunne overenskomstdække chefkonsulenter m.v. Ved overenskomstforhandlingerne i 2003 foreslog DFL, at følgende bemærkning skulle tilføjes fællesoverenskomsten vedrørende protokollaterne for taksatorer og ekspeditionssekretærer: 8

9 Der kan centralt ikke rejses overenskomstkrav for pågældende medarbejderkategorier. I et forhandlingspapir fra overoverenskomstforhandlingerne 2003 findes endvidere følgende bemærkning til ovennævnte krav: Bemærkning: Er en konsekvens af grænsesagen med FB. Ved en sådan formulering bliver praksis på området indskrevet i overenskomsten. FA accepterede ikke DFL s krav. Af et lønbilag til fællesoverenskomsten fremgår det, at højeste løntrin er klasse 3304, hvor månedslønnen udgør ,26 kr. pr. 1. juli Grænsespørgsmål Danske Bankfunktionærers Landsforening og DFL indgik i marts 1987 en aftale om organisationshenførelse. Af aftalen, som efter sin ordlyd, alene var gældende til udgangen af 1988, fremgik bl.a. følgende: 1. Organisationerne respekterer gensidigt hinandens organisationsområder, som disse er defineret i organisationernes vedtægter m.v. 2. Som hovedregel henføres leasing- og finansvirksomheder m.v. der oprettes af banker eller forsikringsselskaber til det organisationsområde hvor moder- eller initiativselskabet henhører. Ad 2. Eksempelvis kan anføres, at såfremt en bank opretter et holdingselskab, der herefter opretter forskellige finansielle selskaber (leasing- børs- vekselererselskaber o. lign.), vil hele selskabsdannelsen være at henføre til DBL s organisationsområde. Tilsvarende gælder for DFL s organisationsområde, såfremt dannelsen sker af et forsikringsselskab. 3. Ovennævnte regel ændres ikke selv om dele af koncernen måtte blive optaget i en anden arbejdsgiverorganisation. Danske Bankfunktionærers Landsforening er nu en del af Finansforbundet. 9

10 I marts 1993 rettede DJØF henvendelse til FA med henblik på at overenskomstdække ansatte i A/S EKR Eksportkredit. FA afviste anmodningen ved brev af 23., marts Brevet indeholder bl. a. følgende: Hovedaftalens 5, stk. 1 på forsikringsområdet giver eneret til arbejdstagerorganisationer eller personalesammenslutninger, der er tilsluttet Forsikringskartellet. FA kan ikke aftale kollektive overenskomster om løn og øvrige arbejdsvilkår på forsikringsområdet med andre organisationer. En aftale mellem Finansforbundet og DFL af 28. maj 1996 indeholder bl. a. følgende: I de tilfælde, hvor Finansforbundets medlemmer på grund af koncerndannelser og lignende bliver overført til DFL s organisationsområde, er det aftalt mellem DFL og Finansforbundet, at: Medlemmerne bliver overført til DFL Medlemmerne fortsat registreres som passive medlemmer af Finansforbundet (så de bibeholder medlemsrettigheder i form af forsikringstilbud og lignende).. Ved overførsel af DFL s medlemmer til Finansforbundets organisationsområde overfører DFL ligeledes sine medlemmer til Finansforbundet. Ved brev af 12. marts 2001 til DFL anførte Finansforbundet, at der efter forbundets opfattelse ikke var behov for at ændre aftalen af 28. maj I en protokol knyttet til aftale indgået mellem FA og DFL om et nyt lønsystem på forsikringsområdet hedder det bl. a.:, Finansforbundet organiserer og overenskomstdækker højere op i systemet end DFL. Da et af formålene med en koncernoverenskomst er at gøre overførsler mellem områder mere enkle, skal dækningsområdet efter DFL s opfattelse være på samme stillingsmæssige niveau i Bank/realkredit og forsikring Om gruppelivsforsikringen Der er fremlagt en gruppelivsaftale nr af 14. januar 2003 indgået mellem DFL og FA på den ene side og Forenede Gruppeliv (FG) på den anden side dateret 14. januar 2003 og 1. februar Af aftalen fremgår, at den omfatter samtlige medarbejdere, der 10

11 er forsikringsberettiget i henhold til gældende aftale mellem FA/DFL og DF. Både FA og DFL er efter nærmere aftale med GF berettiget til at forlange forsikringen udvidet til at omfatte gruppe af medarbejder, som ikke er omfattet af Gruppelivsregulativet. Der er fremlagt gruppelivsregulativ mellem FA og DFL af 4. februar 2003, hvoraf bl.a. fremgår, at regulativets dækningsområde er medarbejdere omfattet af en overenskomst indgået mellem FA og DFL, et FA-medlemsselskab og DFL. Regulativet indeholder bl. a. følgende: Etablering af gruppeforsikring Ovennævnte gruppeforsikringer etableres ved særlige aftaler på FA/DFL s foranledning og administreres gennem FG FA og DFL kan gennem FG efter generelle regler tilmelde andre medarbejdergrupper, der ikke er omfattet af hovedaftalen mellem FA og DFL. FA havde tilmeldt medlemmerne af foreningen FOTB til gruppelivsaftalen, men i forbindelse med oprettelsen af FONLP blev medlemmerne nu tilknyttet en anden gruppelivsaftale, som ligeledes var etableret af FA i Forenede Gruppeliv. DFL fandt, at man ikke kunne flytte forsikrede ud af gruppeforsikringen, uden at spørgsmålet havde været drøftet i gruppeledelsen for FA/DFL s gruppeforsikring bestående af repræsentanter for FA, DFL og FG. DFL indkaldte derfor til fællesmøde, hvor der opnåedes enighed om, at spørgsmålet skulle inddrages under den allerede verserende sag ved Arbejdsretten om etableringen af FONLP. FORKLARINGER Formand for DFL, Henrik Frimann Meier, har forklaret, at DFL blev dannet i slutningen af 1930 erne. I 1956 påbegyndtes forhandlingerne omkring en fællesoverenskomst for fuldmægtige, og med de øvrige grupper var der lokalforhandlinger. Da de overordnede medarbejdere ikke ønskede at deltage i en strejkefond, hvilket var en del af fællesoverenskomsten, meldte de sig ud af den lokale personaleforening og dermed også af DFL. De skulle herefter lokalt forhandle deres egne aftaler med virksomhederne. 11

12 Hensigten med hovedaftalens 5 var at have en organisationseksklusivitet, således at andre organisationer ikke kunne indgå overenskomster på dette område. Dette var der enighed om mellem arbejdstager- og arbejdsgiversiden. Bestemmelsen blev indsat på FA s foranledning. Dette gjaldt også bestemmelsens stk. 2, og baggrunden for denne del af bestemmelsen var, at der var enighed om, at de aftaler, som de overordnede havde indgået lokalt, skulle respekteres. DFL har indgået en aftale med Danica Pension på vegne af alle medarbejderne, som er omfattet af kollektive overenskomster. Denne aftale er udformet således, at de medarbejdere, der er ansat på individuelle ansættelsesaftaler, ikke er omfattet af lønsystemet, men såfremt de er medlem af Personaleforeningen i Danica/DFL, er DFL berettiget til at bistå medlemmet i alle spørgsmål om løn- og ansættelsesforhold. DFLs kompetence har ikke været begrænset af en lønmæssig skillelinie, hvilket bl.a. har givet sig udtryk i, at DFL har forhandlet en aftale for IT-medarbejdere i Nordea. Denne aftale blev indgået i forbindelse med fusioner på arbejdsgiversiden. Når der blev tilføjet protokollater til en aftale, var det ikke udtryk for, at DFL ikke havde forhandlingsretten, men derimod for, hvad der lokalt kunne aftales i virksomheden. Grænsen for DFL s forhandlingsret er alene et spørgsmål om, hvorvidt den enkelte medarbejder er ansat på individuel kontrakt. Hvis den individuelle kontrakt har kollektivt præg, har DFL fortsat forhandlingsretten. I forbindelse med opsplitningen af det gamle Tryg-Baltica i Nordea skete der ikke nogen reel ændring af arbejdsområderne for de medarbejdere, der tidligere havde været ansat i skadesforsikringsafdelingen. Efter dannelsen af Nordea Liv & Pension forblev medarbejderne fysisk på samme adresse og fortsatte med at arbejde med samme sagsportefølje. Der var alene tale om, at ejerkredsen blev udskiftet. FOTB var efter vidnets opfattelse en kaffeklub. Normen for de rammer, som FOTB fik, blev fastlagt af DFL, og materialet på FOTB s samarbejdsudvalgsmøder var tillige udarbejdet af DFL. Der var jo tale om gode kolleger, så det gav ikke anledning til problemer. 12

13 Da FONLP blev stiftet, var det DFL s opfattelse, at der var tale om et brud på hovedaftalen og princippet om, at ansatte, der arbejder med bankvirksomhed, skal organiseres i en bankorganisation, og at ansatte, der arbejder med forsikringsvirksomhed, skal organiseres i en forsikringsorganisation. Det var ligeledes DFL s opfattelse, at den oprindelige forening FOTB ikke blev opsplittet i forbindelse med fissionen, men alene blev videreført i Tryg-Baltica med navnet SOLIT. FONLP blev først stiftet efter, at der opstod røre i forbindelse med, at enkelte tidligere medlemmer af FOTB, som nu var ansat i Nordea liv & Pension, meldte sig ind i Finansforbundet. Tidligere sekretariatschef i DFL, Ole Madsen, har forklaret, at han var ansat i perioden 1979 til 1999 og deltog i forhandlingerne omkring hovedaftalen. Han deltog ikke i forhandlingerne om den oprindelige hovedaftale, som blev indgået i slutningen af 1950 erne, men først i forbindelse med, at 5 blev indsat i hovedaftalen i Undtagelsen i 5, stk. 2, blev først indsat i Det var arbejdsgiversiden, der ønskede en organisationseksklusivbestemmelse indsat. DFL havde forhandlingsretten for alle medarbejdere, med undtagelse af de medarbejdere, som kunne fritages ved konflikter. Bestemmelsen virkede efter hensigten. F.eks. kunne DJØF ikke opnå overenskomst på området. DFL havde et udmærket samarbejde med de overordnedes foreninger på de fleste virksomheder, men de overordnede medarbejdere afviste et medlemskab, hovedsagelig pga. kontingentet. Det var vidnet, som formulerede aftalen mellem Danske Bankfunktionærers Landsforening og DFL i marts Aftalen blev indgået for at sikre en hensigtsmæssig løsning af organisationsområdet i forbindelse med fusioner mellem banker og forsikringsselskaber. Der var enighed om, at såfremt en medarbejder var omfattet af en overenskomst, hvor det lovmæssige grundlag var bankloven, skulle denne medarbejder organiseres i DBL, hvorimod medarbejderen skulle organiseres i DFL, såfremt det lovmæssige grundlag var forsikringsloven. 13

14 Aftalen mellem Finansforbundet og DFL fra 28. maj 1996 om medlemmernes rettigheder i forbindelse med koncerndannelser og lignende blev i hovedsagen indgået af økonomiske årsager, således at kontingenterne blev udlignet mellem organisationerne. Tidligere formand for DFL, Kjeld Holm, har forklaret, at han var formand i perioden 1982 til Baggrunden for, at 5 blev indføjet i hovedaftalen i 1989 var, at der var en fælles interesse mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne i at holde øvrige organisationer ude fra området. Når 5, stk. 2, blev indsat, var det en erkendelse af tingenes tilstand. Begge parter vidste, at de overordnede grupper ikke var medlem af DFL, men havde indgået lokalaftaler med selskaberne. DFL anså dog disse medarbejdere som værende undergivet DFL s forhandlingsret. I princippet var alle bortset fra administrerende direktører underlagt DFL s forhandlingsret. Dog kunne ledende medarbejdere konkret holdes udenfor. Formand for personaleforeningen i Nordea Liv & Pension, Steen Fremming, har forklaret, at han oprindeligt var ansat i forsikringsbranchen inden for IT-området, hvor han i 1995 blev tillidsmand for IT-personalet. Den normale procedure i forbindelse med en fusion er, at DFL-organisationerne lægges sammen. På tilsvarende måde var FOTB en sammenslutning af Foreningen af Overordnede i Tryg (FOT) og Foreningen af Overordnede i Baltica (FOB). Alle var i tidsrummet op til opsplitningen i Nordea ansat i skadeselskabet, som skulle sælges fra, og placeret i Balticas gamle bygning i Ballerup, hvor der alene var forsikringsvirksomhed. Medarbejderne blev overflyttet til det nye selskab efter forhandlinger mellem selskabet og personaleforeningen. Dette var formentlig også tilfældet for de overordnede. DFL s nye personaleforening blev muligt først stiftet efter at opsplitningen var gennemført. Han drøftede ikke spørgsmålet om stiftelse af en ny forening for de 14

15 overordnede med disse. Han formodede blot, at de overordnede havde sikret, at der var stiftet en sådan. Han henvendte sig skriftligt til ledelsen i september 2002, da det var hans opfattelse, at der var en del medarbejdere, som ikke var dækket af en overenskomst. Da disse medarbejdere var omfattet af DFL s forhandlingsområde, var vidnet i sin gode ret til at rejse krav om forhandlinger herom i forhold til ledelsen. Der var oprindeligt omkring 400 medlemmer af FOTB, hvoraf ca. 60 medlemmer blev overflyttet i forbindelse med opsplitningen. Ledelsen afviste, at disse ikke var dækket af FOTB aftalen, og efter flere drøftelser herom accepterede personaleforeningen, at de var dækket frem til 31. marts 2003, men så heller ikke længere. Personaleforeningen mente fortsat, at disse medarbejdere skulle have stiftet en forening i forbindelse med opsplitningen, og da dette ikke var tilfældet, kunne den nye forening FONLP ikke indgå overenskomster med henvisning til undtagelsen i eksklusivbestemmelsen, 5, stk. 2, da undtagelsen alene omfattede aftaler, der var indgået før 29. oktober PARTERNES ARGUMENTER: Klagerne har gjort gældende, at Nordea Liv & Pension som medlem af FA er omfattet af hovedaftalen, som er indgået mellem FA og DFL. Som udgangspunkt dækker hovedaftalen alle medarbejdere i forsikringsselskabet, bortset fra den administrerende direktør og assurandører. DFL har siden midten af 1950 erne dækket alle medarbejdere, såfremt de var ansat i et forsikringsselskab. DFL har derfor forhandlingsretten for disse medarbejdere. Hovedaftalens 3 fastlægger en begrænsning herfor, idet FA kan kræve, at medarbejdere med overordnede ledelsesfunktioner står uden for DFL. Dette er et almindeligt princip. LO/DA har et tilsvarende princip. DFL har alene indgået overenskomster for overordnede medarbejdere ansat i Danica, men uanset at der ikke er tilsvarende overenskomster i Nordea Liv & Pension, er denne type af medarbejdere underlagt DFL s forhandlingsområde, hvilket netop var hensigten bag eksklusivbestemmelsen i hovedaftalens 5, således at andre organisationer blev udelukket. Hovedaftalens 5, stk. 2, fører til, at kollektive overenskomster alene kan afsluttes mellem personaleforeninger etableret før 29. oktober 1986 og arbejdsgiversiden samt mellem personaleforeninger tilsluttet DFL og arbejdsgiversiden. 15

16 Der eksisterer ikke en fællesoverenskomst, der dækker samtlige overordnede medarbejdere hos Nordea Liv & Pension. Der eksisterer dog en selvstændige aftale for IT-medarbejdere, der har udgangspunkt i fællesoverenskomsten. Det er åbenbart, at det forhold, at man har en forhandlingsret, men ikke udnytter den, ikke er ensbetydende med, at retten mistes. FA har tidligere vedgået, at forhandlingsretten tilkommer DFL bl.a. ved DJØFs henvendelse i FONLP er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen i hovedaftalens 5, stk. 2. FOTB overenskomsten var alene gældende for Baltica koncernen, og ved etableringen af Nordea Liv & Pension ophørte denne del af virksomheden med at være en del af koncernen, idet den blev et selvstændigt selskab. Herefter var de overordnede medarbejder, der blev ansat i Nordea Liv & Pension, ikke længere omfattet af FOTB overenskomsten, og FONLP-overenskomsten udspringer således ikke af denne overenskomst. De overordnede medarbejdere har fra opsplitningstidspunktet frem til stiftelsen af FONLP med efterfølgende indgåelse af overenskomst med Finansforbundet ikke været omfattet af nogen overenskomst, og der er således opstået et overenskomsttomt rum. FONLP-overenskomsten er således ikke en forsættelse af en aftale fra før Ordet personaleforening, som er angivet i hovedaftalens 5, stk. 2, kan alene forstås som en personaleforening, der var stiftet før Profilen for disse personaleforeninger var, at de ikke var tilknyttet nogen organisation, og da der netop er tale om en eksklusivbestemmelse, må ovennævnte betragtning inddrages i fortolkningen. Der er således et dobbeltkrav i bestemmelsen, hvorefter foreningen for det første skal være stiftet før 1986 og for det andet ikke må være tilknyttet nogen organisation. Sidstnævnte betingelse opfylder FONLP ikke, da det fremgår af vedtægterne for foreningen, at den er tilsluttet Finansforbundet, Nordkreds. Indgåelsen af FONLP-overenskomsten er således om brud på hovedaftalen, og der er tale om et angreb på aftale- og forhandlingsretten i forhold til DFL. Bruddet medfører, 16

17 at der må betales bod. Ud fra antallet af medarbejdere og den anselige lønsum disse repræsenterer, bør boden udmåles til kr. Klagerne har gjort følgende gældende vedr. påstanden om, at FA har handlet organisationsfjendtligt overfor DFL i forbindelse med overflytning af medlemmer fra DFL s gruppelivsordning til en under Finansforbundet oprettet gruppelivsordning: FA og DFL kan gennem Forenede Gruppeliv tilmelde andre medarbejdergrupper, der ikke er omfattet af hovedaftalen mellem FA og DFL. Da dette hidtil har været tilfældet for de overordnedes vedkommende og også ville kunne fortsættes, indebærer FA s overflytning en organisationsfjendtlig handling mod DFL. Der har ikke været hjemmel til at flytte forsikrede ud af gruppeforsikringen, uden at spørgsmålet havde været aftalt med DFL. Flytningen af medlemmerne berørte ikke blot de overflyttede medlemmer, men tillige de tilbageværende medlemmer, idet det økonomiske grundlag i gruppelivsordningen er bedre desto flere medlemmer, der er tilknyttet. Det følger af gruppelivsaftalen, at der alene er ret til at tilføre nye medlemmer, men der fremgår intet om, at medlemmerne kan tages ud. Det er en skærpende omstændighed, at det drejer sig om medlemmer, som DFL har forhandlingsretten for. Det må lægges til grund, at det er FA, der har taget initiativ til overførslen, hvorfor FA selvstændigt har fortaget en bodspådragende handling. De indklagede har gjort gældende, at sagen alene er en grænsedragningsstrid mellem Finansforbundet og DFL, der begge gør krav på at organisere de overordnede medarbejdere. FTF, der er hovedorganisation for både Finansforbundet og DFL, burde have løst tvisten. DFL har ikke organisations- og forhandlingsretten til de overordnede medarbejdere, hverken efter hovedaftalen eller efter protokollaterne. Det fremgår klart af hovedaftalens 1, at DFL alene har forhandlingsretten i forhold til funktionærer m.v. og af fællesoverenskomsten fremgår det, at forhandlingsretten alene vedrører medarbejdere i charge til og med fuldmægtige og dermed ligestillede. 17

18 DFL har stillet krav under overenskomstforhandlinger om, at de vil kunne overenskomstdække overordnede medarbejdere. Hvis DFL allerede havde retten hertil, ville der ikke havet været anledning til at stille krav herom. Hvad der ikke kan opnås af forhandlingens vej, kan ej heller opnås af rettens vej. Hertil kommer, at overenskomsten mellem FONLP og FA er omfattet af undtagelsen i hovedaftalens 5, stk. 2. Ved hovedaftalens indgåelse var det nødvendigt, at man kunne videreføre nogle allerede indgåede overenskomster. Foreningen for Overordnede i Tryg (FOT) og Foreningen af Overordnede i Baltica (FOB) var stiftet før hovedaftalen blev indgået. Disse foreninger blev ved senere fusioner til FOTB, som blev videreført i Unibank og senere i Nordea. Senere blev FOTB opsplittet og videreført i henholdsvis Tryg og i Nordea Liv & Pension, hvor FONLP blev stiftet. Det har ingen betydning, at FONLP s bestyrelsen valgte at overlade forhandlingerne til Nordkreds, idet bestyrelsen fortsat skulle godkende et opnået forhandlingsresultat og havde ret til at forkaste det. Overflytning af medlemmer fra en gruppelivsforsikring til en anden er ikke en organisationsfjentlig handling, og DFL har ingen krav på at blive involveret, da intet herom fremgår af aftalen indgået mellem DFL/FA og Forenede Liv. Overflytningen er sket inden for rammerne af forsikringsaftalen. ARBEJDSRETTENS BEGRUNDELSE OG RESULTAT Efter 5, stk. 2, i hovedaftalen mellem FA og DFL, kan FA indgå kollektive overenskomster med lokale personalesammenslutninger. Disse kollektive overenskomster skal dog senest være indgået første gang den 29. oktober Som sagen foreligger oplyst, lægges det til grund, at personaleforeningerne FOT og FOB havde indgået sådanne kollektive overenskomster med FA inden 29. oktober Hovedaftalens 5, stk. 2, må forstås således, at FA og de pågældende personalesammenslutninger efter 29. oktober 1986 uden medvirken af DFL kan forny de forud for denne dato indgåede overenskomster. Det må antages, at den omstændighed, at fusioner eller opsplitninger har ført til organisatoriske ændringer på arbejdsgiver og arbejdstagersiden ikke har indskrænket adgangen for personalesammenslutningerne og selska- 18

19 berne til uden medvirken af DFL at forny overenskomsterne. Efter det for Arbejdsretten oplyste skete dette da også uden indsigelse fra DFL's side, da FOT og FOB efter fusionen mellem Tryg og Baltica i 1995 blev sammensluttet i FOTB, og denne forening herefter for de overordnede i den nye koncern indgik en overenskomst (FOTBoverenskomsten), som var en fornyelse af overenskomster, der stammede fra tiden før 29. oktober Det lægges til grund, at den overenskomst, som er omtvistet under nærværende sag, og som er indgået mellem FA og FONLP, er en fornyelse af FOTB-overenskomsten for så vidt angår medlemmerne af FONLP. Herefter findes indgåelsen af overenskomsten at have hjemmel i hovedaftalens 5, stk. 2, og der foreligger således intet brud på hovedaftalen. Den omstændighed, at FONLPs bestyrelse har overladt det til en afdeling af Finansforbundet at føre forhandlingerne om overenskomsten med FA kan ikke føre til noget andet resultat. Allerede som følge af det anførte frifindes de indklagede for klagernes påstand 1 og 2. Gruppelivsaftale mellem DFL / FA og Forenede Gruppeliv (FG) og gruppelivsregulativet giver FA og DFL ret til efter nærmere aftale med GF at forlange forsikringen udvidet til at omfatte grupper af medarbejder, som ikke er omfattet af en overenskomst indgået mellem FA og DFL eller et FA-medlemsselskab og DFL. Det lægges til grund, at overordnede funktionærer i Nordea Liv & Pension på dette grundlag havde været omfattet af gruppelivsordningen. Arbejdsretten finder imidlertid ikke i ordlyden af gruppelivsaftalen eller gruppelivsregulativet eller det i øvrigt oplyste grundlag for at antage, at dette betyder, at denne medarbejdergruppe, der ikke er omfattet af en overenskomst mellem FA og DFL, ikke skulle kunne trækkes ud af ordningen uden DFL s samtykke. Der findes herefter intet grundlag for at give klagerne medhold i påstand 3 eller 4. Herefter tages de indklagedes påstande om frifindelse til følge. Thi kendes for ret: 19

20 De indklagede, Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Nordea Pension Danmark, Livsforsikringsselskab A/S, frifindes. I sagsomkostninger til Arbejdsretten skal klagerne, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd for Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, betale kr. Niels Waage 20

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Dommere: Svend Askær, Peter Funch, Poul Flemming Hansen, Niels O. Johanneson, Henrik Lind, Niels Waage (retsformand) og Nicolai Westergaard.

Dommere: Svend Askær, Peter Funch, Poul Flemming Hansen, Niels O. Johanneson, Henrik Lind, Niels Waage (retsformand) og Nicolai Westergaard. UDKAST til Arbejdsrettens dom af 21. december 2006 i sag nr. A2004.471: Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) for Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) (advokat Karen-Margrethe

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne.

forudsætter, at der er iværksat frigørende konflikt, eller at der indgås ny overenskomst mellem parterne. Arbejdsrettens dom af 4. juli 2012 i sag nr.: AR 2011.0808 Stokholm Transport A/S (advokat Lars Cort Hansen) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) Dommer:

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening

K E N D E L S E F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund. mod. Praktiserende Landinspektørers Forening K E N D E L S E i F A G L I G V O LD G I F T: Teknisk Landsforbund mod Praktiserende Landinspektørers Forening Denne faglige voldgift vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede, Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 16. januar 2014 Sag nr.: AR2013.0305 Lærernes Centralorganisation mod KL Dommere: Jørn Kristian Jensen, Carl Erik Johansen, Torkild Justesen, Erik Jylling, Erik Kjærgaard,

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993

Hovedaftale. af 20. juni 1991. mellem. Finansministeriet. Statsansattes Kartel. med StK-kommentarer. august 1993 Hovedaftale af 20. juni 1991 mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel med StK-kommentarer august 1993 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 HOVEDAFTALE... 6 Hovedaftalens område... 6 1. Samarbejde

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF)

Samarbejdsaftale. Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO) og Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) 26. april 2006 Samarbejdsaftale mellem Landsorganisationen i Danmark (LO)

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 24. maj 2012 Sag 217/2011 FTF som mandatar for Dansk Musiker Forbund som mandatar for A (advokat Pernille Backhausen) mod HORESTA Arbejdsgiver som mandatar for B

Læs mere

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for.

Opmandskendelse. i faglig voldgiftssag 2015.0021. Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod. TEKNIQ for. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag 2015.0021 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ for Enco A/S VVS (advokat Susanne Oldenburg) Afsagt den 25. juni 2015. Tvisten drejer sig

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0114 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Tina Lind Larsen) Tvisten Tvisten angår,

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S

HOVEDAFTALE. mellem. Tele Danmark A/S og LFLS. Tele Danmark A/S 17. oktober 1994 HOVEDAFTALE mellem Tele Danmark A/S og LFLS Denne hovedaftale er indgået mellem Tele Danmark A/S på vegne af Tele Danmark A/S selv, KTAS, Jydsk Telefon A/S, TELECOM A/S, Fyns Telefon A/S,

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel

Hovedaftale. mellem. Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes Kartel Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Hovedaftale mellem Hovedstadens Sygehusfællesskab og Det Kommunale Kartel/Statsansattes

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr.

Klager har nedlagt påstand om, at Q8 Danmark A/S til A skal betale kr. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2017.0051 Lederne for A (advokat Niels Nehrkorn) mod DI Overenskomst II for Q8 Danmark A/S (advokat Anders Toft Hansen) Uoverensstemmelsen angår, om A i henhold til Lederaftalens

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011

Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 Arbejdsrettens dom af 20. oktober 2011 i sag nr. AR2011.0282: Landsorganisationen i Danmark (LO) for FOA Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Peter Andersen,

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. marts 2017 i faglig voldgiftssag (FV2016-0196): Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth, LO) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Syddanmark (advokat Morten

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 30. maj 2017 I sag nr.: AR2016.0083 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod O P M A N D S K E N D E L S E af 1. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (afdelingschef

Læs mere

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993.

af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. Hovedaftalen af 1973 med ændringer pr. 1. marts 1981, 1. marts 1987 og 1. januar 1993. 1 Da det er ønskeligt, at spørgsmål om løn- og arbejdsvilkår løses gennem afslutning af kollektive overenskomster,

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 4. februar 2013. i faglig voldgiftssag 2012.0184. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 4. februar 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0184 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for L&H Rørbyg A/S (underdirektør Thorkild Bang) Sagen og dens

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund)

Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund) Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af 2007 overenskomst

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT FOA mod Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune Denne kendelse vedrører fortolkning af overenskomsten indgået mellem FOA og Kommunernes Landsforening (KL) for social

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor)

VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Vedtægt og bemærkninger til vedtægt er udarbejdet af akademikerorganisationerne den 18. august 2009 VEDTÆGT FOR AKADEMIKERKLUBBEN (i den private sektor) Virksomhedsnavn 1. Navn. Klubbens navn er virksomhedsnavn.(herefter

Læs mere

Frit organisationsvalg på Akademikerområdet

Frit organisationsvalg på Akademikerområdet Cirkulære om Frit organisationsvalg på Akademikerområdet 2015 Cirkulære af 17. september 2015 Modst. nr. 043-15 J.nr. 2015-1401-0015 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 3. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0174): Danmarks Jurist og Økonomforbund. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 3. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0174): Danmarks Jurist og Økonomforbund. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 3. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0174): Danmarks Jurist og Økonomforbund (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen på egne vegne og for Tornbjerg Gymnasium

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. maj 2006 i sag nr. A2006.237: Zebra A/S (advokat Kirsten Maxen) mod Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat og Fagligt Fælles Forbund (advokat Lars Gulmann) Dommer:

Læs mere

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor

Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor Vedtægter for akademikerklubber i den private sektor 1. Navn. Klubbens navn er:... (herefter kaldet Klubben) 2. Formål. Klubbens formål er, at fremme medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser,

Læs mere

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S

Kendelse. 30. januar faglig voldgift nr. FV : Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S Kendelse af 30. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV2014.0059: Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod JYSK A/S (procesdirektør, advokat Lars Alexander Borke) 2 1. Tvisten Sagen angår, om det er i strid

Læs mere

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer:

N O T A T om overenskomsters status i følgende situationer: Page 1 of 5 DANSK METAL Tele Afdeling 12 tele12.dk LIND & CADOVIUS Afdeling 12 kommentar: Notat af advokat Nicolai Westergaard af 27. maj 1999. Notatet er anerkendt af Dansk Industri i forbindelse med

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 9.august 2007

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 9.august 2007 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 9.august 2007 i sag nr. A2006.479: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014

Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 Arbejdsrettens dom af 23. oktober 2014 I sag nr.: AR2013.0724 Dansk Arbejdsgiverening DI Overenskomst I ved DI Carlsberg Danmark A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark Fagligt Fælles

Læs mere

Omklassificering af ungdomsskoleinspektører

Omklassificering af ungdomsskoleinspektører Omklassificering af ungdomsskoleinspektører Spørgsmålet om, hvorvidt en omklassificering af normerede stillinger som ungdomsskoleinspektører måtte bero på aftale i overensstemmelse med de almindelige regler

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri for Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for A/S Hydrema Produktion (advokat Lars

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

Der var fremlagt klageskrift, svarskrift, replik og duplik med bilag 1-5 og A-G.

Der var fremlagt klageskrift, svarskrift, replik og duplik med bilag 1-5 og A-G. Den 11. marts 2011 kl. 13 blev parternes overenskomstudvalg sat i Arbejdsmarkedets Hus af faglig sekretær Liselotte Højer og faglig sekretær Charlotte Meyer, udpeget af klager, samt advokat Helle Sønderskov

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Frit organisationsvalg på AC-området

Frit organisationsvalg på AC-området Cirkulære af 20. januar 2012 Perst.nr. 005-12 J.nr. 11-321-54 Cirkulære om Frit organisationsvalg på AC-området 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Protokollat 1. Medarbejdere

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Årsberetning 2014. (Uddrag)

Årsberetning 2014. (Uddrag) Årsberetning 2014 (Uddrag) 6.3 Kompetencespørgsmål Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters kompetence er fastlagt i henholdsvis 9 11 og 21-22 i lov nr. 106 af 26. februar 2008, der som oven for nævnt

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere