KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010"

Transkript

1 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester Anders Ruben Pedersen (Teddy Wagner Nielsen) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om lærlingetid skal indgå ved beregningen af opsigelsesvarslet efter 9 i overenskomsten mellem Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 og Blik- og Rørarbejderforbundet for Skorstensfejerkredsen, når lærlingen efter endt uddannelse overgår til ansættelse hos samme arbejdsgiver. Påstande Klager har nedlagt påstand om, skorstensfejermester Anders Pedersen skal betale ,28 kr. til Blik- og Rørarbejderforbundet på vegne af skorstensfejersvend Per Arne Olsen. Indklagede har påstået frifindelse. Sagens behandling Sagen blev behandlet mundtligt den 6. januar 2010 med højesteretsdommer Thomas Rørdam som opmand. Som sidedommere udpeget af klager fungerede Henrik Petersen og Bjørn Fridhjoff, og som sidedommere udpeget af indklagede fungerede Tom Høeg Andersen og Teddy Wagner Nielsen. Blik- og Rørarbejderforbundet og opmanden var undtagelsesvis indforstået med, at Teddy Wagner Nielsen fungerede både som procedør og som sidedommer. Der blev under forhandlingen afgivet forklaring af Per Arne Olsen. Efter bevisførelse og procedure voterede rettens medlemmer. Der kunne ikke blandt sidedommerne opnås flertal for noget resultat. Sagen blev herefter optaget til opmandens kendelse.

2 2 Overenskomstforhold m.v. I overenskomst af august 2007 mellem Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 og Blik- og Rørarbejderforbundet for Skorstensfejerkredsen hedder det bl.a.: 9. Ansættelses- og afskedigelsesforhold. Svende ansættes på ugeløn. Stk. 2. Opsigelsesfristen er 14 dage fra arbejdsgiverside og 1 uge fra arbejdstagerside på en fredag. Stk. 5. Efter 3 års ansættelse er opsigelsesfristen fra arbejdsgiverside på 6 uger til en fredag. 16. Overenskomstens område og varighed. Denne overenskomst mellem: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 og Skorstensfejerkredsen i Blik- og Rørarbejderforbundet omfatter samtlige medlemmer i de to organisationer. Som bilag til overenskomsten er medtaget lærlingebestemmelser. I disse bestemmelser, der er forhandlet af samme parter som overenskomsten, hedder det bl.a.: Bestemmelserne er ikke et integreret led i overenskomsten. Bestemmelserne omfatter uddannelsesforhold, der er oprettet i henhold til gældende lovbestemmelser i erhvervsuddannelsesloven om uddannelsen til skorstensfejer. 2. Uddannelse af lærling.

3 3 Uddannelsens varighed er 4 år. De første 3 måneder i virksomheden betragtes som gensidig prøvetid, hvor begge parter uden særlig begrundelse kan opsige uddannelsesaftalen. 3. Løn og arbejdsforhold. Stk. 14. Opsigelse af uddannelsesaftale. En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter uden for prøvetiden, med mindre opsigelsen er godkendt af det faglige udvalg i henhold til gældende lov om erhvervsuddannelse. I TEKNIQs opdaterede arbejdsgivervejledning for ansættelse af elektrikerlærlinge af august 2009 hedder det bl.a.: Ved ansættelse af lærlinge opstår der ofte tvivl om, hvilke regler der er gældende for disse ansættelsesforhold. Med denne brochure har TEKNIQ samlet en række af de punkter, som virksomhederne erfaringsmæssigt bør være særligt opmærksomme på i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse af lærlinge. Ophør Der kræves ikke opsigelsesvarsel til en uddannelsesaftales udløb. Hvis lærlingen uden ophør fortsætter i virksomheden efter endt læretid, tæller læretidens anciennitet med ved beregning af opsigelsesvarsel. Sagsfremstilling Per Arne Olsen var i perioden fra den 1. december 2005 til den 30. november 2008 i lære som voksenlærling hos skorstensfejermester Niels Jørgen Zeppernick. I umiddelbar forlængelse af afslutningen af lærlingeuddannelsen den 30. november 2008 blev Per Arne Olsen ansat som skorstensfejersvend hos samme skorstensfejermester. I ansættelsesbrevet er den 1. december 2008 angivet som tiltrædelsesdag, og det er anført, at den oven for nævnte overenskomst er gældende for ansættelsesforholdet. Det er endvidere anført, at Per Arne Olsen ansættes til distrikt Ballerup-Herlev-Værløse. Niels Jørgen Zeppernick overdrog virksomheden til skorstensfejermester Anders Ruben Pedersen pr. 1. januar Der blev i den forbindelse udarbejdet et nyt ansættelsesbrev. I dette ansættelsesbrev, hvori der på ny henvises til overenskomsten, er den 1. januar 2009 angivet som tiltrædelsesdag, og det er endvidere anført: Anciennitet fra ansættelsesbevis af 1/ medfølger. Per Arne Olsen blev ansat til distrikt Ballerup og Herlev.

4 4 Begge de nævnte ansættelsesbeviser er underskrevet af Per Arne Olsen og af de respektive skorstensfejermestre. Den 18. september 2009 blev Per Arne Olsen opsagt med et opsigelsesvarsel på 14 dage med henvisning til opsigelsesbestemmelsen i overenskomstens 9, stk. 2. Blik- og Rørarbejderforbundet protesterede mod opsigelsesvarslet og anførte, at lærlingetiden skulle medregnes i ancienniteten efter overenskomstens 9, således at opsigelsesvarslet skulle have været 6 uger, jf. 9, stk. 5. Forklaringer Per Arne Olsen har forklaret bl.a., at han ikke drøftede sin anciennitet med skorstensfejermesteren i forbindelse med ansættelsen pr. 1. december Parternes argumenter Der er enighed mellem parterne om, at der pr. 1. januar 2009 skete en virksomhedsoverdragelse. Der er også enighed om, at anciennitet fra lærlingetid ikke skal overføres, hvis den pågældende ansættes på en anden arbejdsplads efter endt læretid. Klager har anført, at Per Arne Olsens lærlingetid skal medregnes i hans anciennitet, da han overgik til ansættelse hos skorstensfejermester Niels Jørgen Zeppernick i umiddelbar forlængelse af afslutningen af lærlingeuddannelsen hos samme skorstensfejermester, og uden at der skete nogen væsentlig ændring af ansættelsesforholdet. Klager har endvidere henvist til 6, stk. 2, i lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbkg. nr. 997 af 4. oktober Derudover har klager henvist til TEKNIQs arbejdsgivervejledning for ansættelse af elektrikerlærlinge og til VVS-overenskomsten, hvor der også er en bestemmelse om, at anciennitet fra læretid overføres ved ansættelse på samme arbejdsplads efter endt læretid. Indklagede har anført, at overenskomsten alene gælder for svende, og at læretiden forud for en ansættelse som svend derfor ikke skal medregnes ved beregningen af opsigelsesvarslet efter overenskomstens 9. Der er endvidere stor forskel på en lærekontrakt og en ansættelse som svend. Desuden er det angivet i det seneste ansættelsesbevis, som Per Arne Olsen har underskrevet, at han er ansat med anciennitet fra den 1. december Opmandens begrundelse og resultat En lærlings ansættelse i henhold til erhvervsuddannelsesloven er efter lærlingeforholdets særlige karakter, formål og indhold så forskelligt fra almindelige ansættelsesforhold, at lærlingetiden som deklaratorisk regel ikke skal medregnes ved beregningen af det opsigelsesvarsel, der tilkommer en ansat, jf. herved opmandskendelse af 31. maj 2000 i sag nr (Dansk Funktionærforbund for Tandteknikerforeningen og LM mod AHTS/Danske Dental Laboratorier for Esbjerg Dental Laboratorium), afskedigelsesnævnets kendelse af 2. november 1984, gengivet i Arbejdsretlige Domme 1982 side 219, og UfR SH. Efter ordlyden af 9 i overenskomsten mellem Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 og Blik- og Rørarbejderforbundet for Skorstensfejerkredsen er der ikke grundlag for at antage, at den

5 5 deklaratoriske regel er fraveget for de ansættelser, der er reguleret af overenskomsten, og der er ikke oplyst forhold, som kan føre til en anden vurdering. Indklagedes frifindelsespåstand tages herefter til følge. THI BESTEMMES: Indklagede frifindes. Hver part bærer sine omkostninger for voldgiftsretten. Parterne betaler opmandens honorar med halvdelen hver.

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse.

Det er TEKNIQ s standpunkt, at Rørprislisten skal anses for en minimallønsoverenskomst med en årlig lokal løndannelse. PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVLSE meddelt 4. november 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) Tvisten Under denne

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

KENDELSE afsagt mandag den 11. januar 2010

KENDELSE afsagt mandag den 11. januar 2010 KENDELSE afsagt mandag den 11. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0161 FOA Fag og Arbejde (konsulent Mumme Thing) mod Dansk Industri for Arriva Skandinavien A/S (chefkonsulent, advokat Marianne Lage)

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011

KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 KENDELSE afsagt fredag den 21. januar 2011 i faglig voldgiftssag 2010.0141 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod Danmarks Radio (advokat Niels Banke) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om fotograferne

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 23. juni 2014. i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66

Tilkendegivelse. meddelt den 23. juni 2014. i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66 Tilkendegivelse meddelt den 23. juni 2014 i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66 HK/Privat som mandatar for A (advokat Jens Jakob Hartmann) mod FOA Fag og Arbejdes A-kasse (advokat

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 23. august 2010 i Faglig voldgiftssag F.V. 2010.27: CO-industri for Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Calanbau

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug)

Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Kendelse i faglig voldgift: Klub 27 TIB for A (advokatfuldmægtig Snorre Kehler) mod Forbundet Træ-Industri-Byg (advokat Martin Haug) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af overenskomst mellem

Læs mere

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration

Kendelse. af 2. juni 2015. faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund. Privat Service, Hotel og Restauration 1 Kendelse af 2. juni 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0175: 3F Fagligt Fælles Forbund Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Nicolai Westergaard) mod Dansk Erhverv tillige for First Hotel Copenhagen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet. (advokat Stephan Agger) mod. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening.

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet. (advokat Stephan Agger) mod. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0054) Serviceforbundet (advokat Stephan Agger) mod Mejeribrugets Arbejdsgiverforening for Cremo Ingredients A/S (advokat Birgitte Dember) Tvisten Tvisten i denne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere