Kvalitetsrapport Øresundsskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport Øresundsskolen"

Transkript

1 Kvalitetsrapport 2019 Øresundsskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2019

2 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 5 Skolens beskrivelse... 6 Faglighed... 9 Skolens vurdering og indsatser... 9 Chancelighed Chancelighed i relation til forskellige tematikker Skolens vurdering og indsatser Ungdomsuddannelse Skolens overvejelser omkring overgang til ungdomsuddannelse Skolens vurdering og indsatser Trivsel Måling af elevernes trivsel Elevfravær Tillid og attraktivitet Medarbejdernes trivsel og sygefravær Skolens vurdering og indsatser Appendix Afkortning af skoledagen i skoleåret 2019/

3 Indledning Kvalitetsrapport 2019 for Øresundsskolen giver læseren et samlet overblik over en række forskellige områder, der alle betyder noget for vurderingen af skolens resultater. Rapporten er bygget op med en generel beskrivelse af skolen, hvorefter skolens resultater uddybes i lyset af de pejlemærker for kvalitet, der er vedtaget for skoleområdet i København, Børne- og Ungdomsudvalgets trivelsindsats og de nationale mål for folkeskolen. De nationale mål for kvalitet på skoleområdet I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen er der politisk vedtaget tre nationale mål for folkeskolen: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Disse mål er i høj grad sammenfaldende med de pejlemærker for kvalitet på skoleområdet, som Børne- og Ungdomsudvalget i 2013 vedtog for den københavnske folkeskole. Pejlemærkerne understøtter en tydelig, politisk vedtaget retning i København, hvor alle arbejder hen mod fælles mål. Københavns pejlemærker på skoleområdet De københavnske pejlemærker for kvalitet på skoleområdet er: Faglighed Alle elever skal være dygtigere Chancelighed Betydningen af social og etnisk baggrund skal mindskes. Der skal ikke udskilles flere elever til segregerede tilbud Ungdomsuddannelse Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse Trivsel Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives Tillid og attraktivitet Tilliden til skolerne og respekten for professionel viden og praksis skal højnes, så forældrene i København vælger folkeskolen Børne- og Ungdomsudvalgets strategi for børn og unge i København: Vores børn fælles ansvar 2

4 Børne- og Ungdomsudvalget vedtog i januar 2019 en strategi for børn og unge i København. Strategien løber fra og rummer følgende forandringer: De små udsatte børn skal bedre fra start Vi skal kunne tilbyde flere højkvalitetsdagtilbud Børnene skal blive dygtigere og trives i endnu højere grad i vores skoler Vi skal styrke de unges fritidsliv med flere gode ungefællesskaber Vi skal skabe bedre inkluderende fællesskaber og sammenhæng mellem almen og specialområdet I kvalitetsrapporten for Københavns Kommune samles der op på, hvordan det går med at nå de fem forandringer. Du finder strategien her: Børne- og Ungdomsudvalgets strategi : vores børn - fælles ansvar Børne- og Ungdomsudvalgets trivselsindsats for de københavnske skoleelever Trivselsindsatsen handler om, at eleverne skal trives, så de lærer bedre. Målet med indsatsen er at skabe bedre rammer for elevernes trivsel og større lyst til at gå i skole. Indsatsen for styrket trivsel indeholder en række opfordringer og anbefalinger til de københavnske skoler. Forslagene er hentet med inspiration fra flere af de københavnske skolers egne erfaringer med at styrke trivslen blandt eleverne. Børn, der trives godt med deres kammerater, lærer bedre trivsel går hånd i hånd med gode faglige resultater. I skolens kvalitetsrapport kan du læse, hvordan skolen har taget opfordringerne og anbefalingerne op. Du finder referat fra Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af trivselsindsatsen her: Børneog Ungdomsudvalgets trivselsindsats for de københavnske skoleelever Justeringen af folkeskolereformen Den 2. maj 2019 blev lov om justering af folkeskolen vedtaget. Undervisningsministeriet oplyser, at aftalen indeholder 13 initiativer med fokus på blandt andet øget frihed i tilrettelæggelsen af skoledagen, nedjustering af den samlede undervisningstid i indskolingen og 90 ekstra undervisningstimer i fagene til at prioritere billedkunst, historie og 2. fremmedsprog. I forhold til kvalitetsrapporten, betyder justeringen af folkeskolereformen, at kvalitetsrapporten fremover samler op på i hvilket omfang og til hvilke formål skolen anvender muligheden for at konvertere understøttende undervisning. 3

5 Anvendelse af skolens kvalitetsrapport Skolens kvalitetsrapport giver et billede af, hvordan skolens resultater ser ud her og nu og hvilken udvikling, der har været. Rapporten tjener dermed to væsentlige formål: 1. Skolens interessenter forældre, skolebestyrelse m.fl. får et samlet overblik over skolens udvikling, sådan som den kommer til udtryk i data samt skolens vurdering af data 2. Kvalitetsrapporten repræsenterer et værktøj i den samlede dialog om kvalitet i Børne- og Ungdomsforvaltningen, som finder sted på alle niveauer i organisationen Den dialog, der er imellem områdechef og skolens ledelse om skolens resultater danner dels grundlag for beslutning om nye tiltag og/eller særlig support. For skoler, der er særligt udfordrede og har behov for en mere omfattende support, indgår det som en del af folkeskoleloven ( 40a, stk. 2), at der kan være behov for en egentlig handlingsplan. Skolernes resultater gennemgås i kvalitetssamtalerne, og det vurderes efter samtalerne om skolerne udpeges til handlingsplanskole. 4

6 Nøgletal Tabel 1: Nøgletal Udvalgte nøgletal pr. 5. september 2019 Øresundsskolen Samlet elevtal på skolen 117 Heraf specialklasseelever 117 Tosprogsprocent på skolen 24,8 % Socioøkonomisk baggrund for skolens elever 1-0,40 Antal klassetrin på skolen - Antal specialklasser 16 Budgetoverholdelse (for kalenderåret 2018) 4,1 % 1 Den socioøkonomiske baggrund opgøres på baggrund af forældrenes uddannelsesniveau, indtægt og tilknytning til arbejdsmarkedet (de såkaldte ESCS-oplysninger). Et gennemsnit på 0 betyder, at børnegruppens socioøkonomi svarer til det københavnske gennemsnit for de 0-24-årige. Et negativt tal er udtryk for, at børnegruppens hjemmebaggrund er svagere end gennemsnittet, mens et positivt tal er udtryk for det modsatte (langt de fleste skoler ligger mellem -1 og +1, som med statistiske termer kan betegnes som standardafvigelsen). 5

7 Skolens beskrivelse Øresundsskolen er en folkeskole, som varetager specialundervisning og KKFO (Københavns Kommunes Fritids Ordning) for børn med vidtgående psykiske og fysiske funktionsvanskeligheder, herunder børn med multiple funktionsvanskeligheder og børn med autisme. Skolen har i skoleåret 19/ elever fra klassetrin. Skole og KKFO har til sammen 105 engagerede medarbejdere fordelt på 40 lærere, 3 ergoterapeuter, 32 pædagoger og 30 pædagogmedhjælpere. Herudover kommer ledelsesteam og sekretær. Skole og KKFO har et integreret pædagogisk, organisatorisk og administrativt samarbejde. Skolen er beliggende på Ydre Østerbro og har gode fysiske rammer, tilpasset elevgruppen. Der samarbejdes i både monofaglige og tværfaglige teams med vægt på at skabe Sammenhængskraft. Der er et helhedssyn omkring det enkelte barn, hvor skole og fritidstilbud i tæt samarbejde med forældrene formulerer udviklingsmål og evaluerer tegn på progression i kontekst. Fælles mål, P-scala fra Alle i Mål og pædagogiske pejlemærker. Der er 14 klasser med klassekvotienter er på 5-11 elever. Skolens særlige fokusområder Øresundsskolen har fokus på forebyggende indsatser, så vi kan blive endnu skarpere i vores pædagogiske praksis. På Øresundsskolen har vi et helhedssyn på barnet og derfor sætter Øresundsskolens pædagogiske læringscenter PLC, fokus på vejledere og ledelse i flerfaglig professionel dialog og vejledning i det pædagogiske arbejde. PLC er omdrejningspunktet for Øresundsskolens indsatser i forhold til læring og udvikling. PLC s samarbejde med Ressourcecentret/RC har sit omdrejningspunkt i den forskningsbaserede viden om didaktik og pædagogik i teamfællesskaber og medarbejderfora. Vi har i skoleåret særligt fokus på: Fortsat styrkelse af vejlederkulturen Det sidste år har vi haft særligt fokus på den enkelte vejleders opgave som vejleder, dette er i en forankringsproces og vi ønsker derfor for det samlede PLC-team (bestående18 vejledere, nogle med flere roller), at flytte fokus fra den enkelte vejleders individuelle vejledningsopgave - til PLCteamets fælles opgave som PLC-team. Vi fokuserer på PLC-teamets mødevirksomhed, så mødekulturen i højere grad afspejler og understøtter PLC-teamets samlede opgave. Vi afholder formøder med vejledere, samt ledelse og koordinator. Med det styrkes forankring af systematisk observations- og vejledningskultur. Alle vejledere har funktionsbeskrivelser som et aktivt redskab. Dette via løbende dialog mellem vejleder og ledelse, samt årshjul for hver vejleder med indsatsområder for skoleåret. Forebyggende indsatser 2019/2020 Herunder et overblik i punktform over de nyeste tiltag, som vi ønsker at udvikle forankre i PLC/RC. Der kan læses mere indgående om de enkelte vejlederes opgaver og funktioner i funktionsbeskrivelserne. 6

8 Læsevejledning Vi ønsker at skabe et bredere grundlag for testningen af børnenes læseudvikling og er derfor påbegyndt arbejdet med bogstavsprøven i 0.klasse og op. Dette skal implementeres. Der er hensigten at vi i foråret skal lave et forløb med læsevejleder og DDV i forhold til et øget fokus på AIM og det før-læsning. Øget fokus på feedback til eleverne. Matematikvejledning Didaktiske vejledere Pædagogisk vejledning IT-vejledning Seksualvejledning Kommunikationsvejledning Ergoterapeuter Læseuge, med fokus på læseglæde. Matematikobservation i skolestarterne og Mellemtrin udarbejde formålsbeskrivelser inkl. en samtalescreening, dette udleder planlægningen af forløbet. Ønsker et kvalificeret overblik over elevgruppen på Øresundsskolen. Lærere: 2 x lektionsstudie PÆD: Undervisning til nyansatte og opfølgning vedr. AIM, fokus på videoanalyse Lærer/PÆD: Kortlægning af skolestartere if. AIM, forløb med opstartede klasser i efteråret-vinterferie. Udarbejde eksemplariske forløb til inspiration og videndeling Vejledning til skolestarterklasser vedr. klasserumsledelse og kommunikation Forankring af Barnets stemme Børnesamtaler Udviklingsprojekt vedr. IT og robotter et forløb på tværs af klasser. Vejledning i O365 workshop i uge 32 for personalet Udarbejde en undervisningsplan for udskolingen. Kick off på personalemøderne, eventuelt en temaaften i efteråret og en faglig formiddag/eftermiddag i foråret, samt løbende i huset via vores mødefora. Kommunikationsstrategier for de svagt kommunikerende børn. Forflytningsworkshops, med fokus på etik og det gode miljø for børn og voksne Etablerede forebyggende indsatser RC-supervision: 8.klassekonferencer efterår Skolebegynderkonferencer vinter/forår AD-hoc supervision i RC Test: Læsetest Matematiktest Sansescreeninger foretaget af ergoterapeuter Konferencer: Udskolingskonferencer med ledelse, UU, samt forældre, kontaktlærer/pædagog og psykolog AD hoc: Pædagogiske vejledere deltager på storteammøder på baggrund af observationer i klasserne Faglig vejledning på baggrund af anmodning om bistand 7

9 Kommunikationsnetværk Øresundsskolen deltager i et kommunalt kommunikationsnetværk med to vejledere, som arbejder på at skabe en kommunal strategi for kommunikation for svagt kommunikerende børn. Medarbejdere kompetenceudvikles i brug af Podd og fx Go-talk-now, Tobii mv. Alle i mål : I tråd med ovenstående fokusområder på Øresundsskolen, lægger vi også stor vægt på at skabe netværk og samarbejde med de øvrige specialskoler i samme kategori til fordelt for faglig udvikling, skabelse af fælles sprog og synliggørelse af progression for elevgruppen. Udviklingsarbejdet Alle i Mål, er udarbejdet i samarbejde med UCC og FAC. Øresundsskolen har i flere anledninger lavet workshops for andre specialskoler i landet, der også ønsker at implementere Alle i Mål som progressionsredskab. Ovenstående fokusområder fletter sig ind i hinanden, understøtter dialogen om forældrene og er med til at skabe en rød tråd i skolens daglige praksis og retning med målet om størst mulig trivsel, udvikling og progression for eleverne. 8

10 Faglighed Dette afsnit har fokus på elevernes faglige kompetencer. Nationalt er der i forbindelse med Folkeskolereformen stillet som mål, at: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan Dette mål knytter særligt an til det første af de fem pejlemærker, der i København er vedtaget for folkeskolen, nemlig at: Alle elever skal være dygtigere Udgangspunktet er, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan. Det gælder både fagligt, personligt og socialt. Livsduelighed, demokratisk dannelse og medborgerskab bliver her centrale begreber. Skolens overvejelser omkring arbejdet med at sikre faglig udvikling Der arbejdes tværfagligt og i samarbejde med forældrene omkring målsætning for eleven, ind i en samlet elevplan. Der arbejdes med løbende opfølgning på elevernes progression i tværfaglige teams på møder hver 14. dag, samt på læringsmålsaftener 3 gange årligt. Herudover er der vejlederopfølgning i dansk og matematik, samt didaktiske vejvisere, som har forløb i alle klasser. Skolens ergoterapeuter arbejder med at understøtte elevernes læringsparathed i forhold til både motoriske, fysiske og sansemæssige udfordringer. Øresundsskolen arbejder på faglighed med udgangspunkt i den enkelte elevs zone for nærmeste udvikling. Skolen definerer faglighed inden for Folkeskolelovens rammer i fagrækken med livsduelighed som overordnet tema i både fag og personlige udviklingsmål. Enhver faglig undervisning tilrettelægges med henblik på læring, der understøtter størst mulig livsduelighed. Der samarbejdes tværfagligt og med omkring elevernes individuelle læringsmål. De pædagogiske pejlemærker for KKFO, tænkes ind som del af den understøttende undervisning der sikrer et helhedssyn på eleven. Den dynamiske elevplan bruges til at holde fokus samt synliggørelse af målsætning og progression. Den dynamiske elevplan gør nedslag på læringsmål synlige og evaluerbare for både det tværfaglige personale og forældre. Elevplanen ligger elektronisk på AULA og med udgangspunkt i denne drøftes barnets læring, udvikling og trivsel med forældrene på to årlige skole/hjemsamtaler Eleverne på Øresundsskolen er som udgangspunkt prøvefritagede. Progression holdes op i mod P-scales (Alle i Mål) og Fælles Mål for Folkeskolen. Der testes i dansk og matematik med testmaterialer tilpasset elevgruppe. Ergoterapeuter laver screening på udvalgte klassetrin. Skolen samarbejder med eksterne sparringspartnere i forhold til at skabe de bedst mulige fysiske rammer. Lyssætning, blindemiljø, struktur, birum, særlig borde, stole mv. Der er tilknyttet ergoterapeuter til alle klasser, som hvert år gennemgår behovet for hjælpemidler og støtte i de fysiske rammer. Skolens vurdering og indsatser 9

11 Det er vigtigt for Øresundsskolen at bibeholde den specialpædagogiske kompetence der er på skolen hos medarbejderne. Det er afgørende med kompetenceudvikling særligt tilrettelagt for den tværfaglige medarbejdergruppe. Vejledere, netværk og videndeling med andre skoler er med til at højne den faglige kvalitet for eleverne. PLC er som beskrevet hjørnestenen i dette arbejde, for fortsat udvikling og faglige ambitioner på elevgruppens vegne. Styrkelse af vejledernes rolle og kompetencer er vigtige for at skabe det fælles afsæt for systematik, evaluering omkring elevernes progression og trivsel i et helhedssyn. Det er samtidig afgørende, at udviklingsarbejde, som Alle i Mål, bliver prioriteret og implementeret i inddragende processer, der både involverer medarbejdere og forældre, samt samarbejder ind i stærke overgange. Læringsfælleskaber er nøgleordet i både tværfaglige teams, på tværs af skoler og sammen med forældre. På Øresundsskolen er understøttende undervisningen en naturlig og vigtig del af hverdagen. Klasserne er bemandet med 2-3 lærere i skoletiden. De suppleres af 1-2 pædagogmedhjælpere, ligesom der flere timer ugentligt vil være pædagoger fra teamet, som indgår i undervisningen. Lærerne er ansvarlige for planlægning og evaluering af undervisningen og elevernes læring. Alle faggrupper arbejder i en vekselvirkning, hvor den planlagte undervisning udføres og understøttes med hensyntagen til elevernes særlige behov. 10

12 Chancelighed Dette afsnit sætter spot på Øresundsskolen i forhold til at sikre alle elever lige chancer uanset forældrenes baggrund og ressourcer. Det er en særligt prioriteret opgave for skolerne at mindske den betydning, børnenes baggrund har, og det indgår som et af de i alt fem pejlemærker for folkeskolen, at: Betydningen af social og etnisk baggrund skal mindskes. Der skal ikke udskilles flere elever til segregerede tilbud I København er der en særlig udfordring i at mindske betydningen af social og etnisk baggrund i forhold til faglige resultater, uddannelsesparathed og generel livsduelighed. Samtidig er det vigtigt, at så mange som muligt bevares i folkeskolens brede fællesskab. Dette hænger sammen med et af de tre nationale mål for folkeskolen efter hvilket: Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater I de følgende afsnit beskriver skolen, hvordan der arbejdes med at sikre chancelighed blandt alle elever, med hensyntagen til deres særlige behov og forudsætninger. Chancelighed i relation til forskellige tematikker Skolens elevsammensætning er multikulturelt og multisocialt sammensat. Vi arbejder med et udvidet forældresamarbejde og lægger vægt på det etiske perspektiv i forhold til den enkelte families behov. Vores mål og vores handleplaner for det enkelte barn tager primært udgangspunkt i barnets kompetencer, og vi arbejder med hele elevens sociale liv og livsduelighed. På Øresundsskolen betyder ordet inklusion at være en del af et fællesskab, at kunne være i en gruppe, have kammerater og opleve sammen. Vi arbejder med elevernes kendskab og ageren i det omgivende samfund, det kan være alt fra at kunne være i det offentlige rum, bruge offentlige transportmidler, deltage i indkøb, gå på udstillinger, i biografen osv. Dermed bliver mulighed for inklusion til samfundet og de fællesskaber, som barnet senere i livet vil skulle være en del af, et centralt omdrejningspunkt i forhold til målsætninger for den enkelte og et opmærksomhedspunkt i hele skolens virksomhed. På Øresundsskolen er det tværprofessionelle samarbejde en naturlig del af hverdagen. Flere fagligheder er en forudsætning for at sikre elevernes trivsel og læringsparathed, samt fysiske sundhed. Skolen prioriterer det tværprofessionelle højt og har ud over eksterne samarbejdsrelationer fra Børnecenter København (BCK), også ansat ergoterapeuter til, at støtte op om elevernes læring og udvikling. Elevgruppen er meget varieret og kræver stor differentiering og opfindsomhed i forhold til muligheden for inddragelse og medansvar. Der arbejdes i alle dele af undervisningen naturligt med elevernes personlige, faglige og sociale kompetencer. Det sker til i samlinger i klasserne, brug af KAT-kassen, visualisering og forskellige kommunikationshjælpemidler til at støtte elevernes mulighed for at udtrykke sig og give deres mening til kende. Skolens forældregruppe har alle det til fælles at være forældre til et barn med udviklingsvanskeligheder, og vi oplever ikke en generel forskel på det at være barn fra et hjem som er ensproget eller tosproget. Men der kan være store forskelle på hvordan hjemmene håndterer deres barns vanskeligheder, og der kan være både sproglige og kulturelle barrierer for hvor godt 11

13 vores samarbejde lykkes, ligesom elevernes sociale baggrund kan have betydning for hvordan barnet bakkes op i hjemmet. Skolebestyrelsen arbejder på at skabe rum for kontaktflader til andre forældre, så de særlige problematikker man står i som forældre. Skolens vurdering og indsatser Med mange professionelle og voksne stemmer omkring et barn med mange udfordringer og begrænsede muligheder for selv at udtrykke sig, er Barnets stemme, som koncept på skolen, en indsats, som vil give eleverne bedre mulighed for at komme til udtryk. Skolen deltager i et aktionslæringsforløb om Barnets stemme og skolens pædagogiske vejleder har udarbejdet særligt materiale til brug for børnesamtaler, der er tilpasset børn uden verbalt sprog eller børn med stort behov for konkrete spørgsmål og understøttende visualisering. Kommunikation med forældrene er en central indsats, som løbende bliver taget op til revision og overvejelser omkring nye veje at gå. Som eksempel kan nævnes, cafearrangement, hvor forældre har mulighed for at tale med hinanden og få spejlet deres udfordringer og fælles forældremøder med tematiserede emner. 12

14 Ungdomsuddannelse Dette afsnit sætter fokus på, hvad der sker med eleverne, når de går ud af skolen efter 9. klasse. I København er det målet, at: Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse Det er nationalt målsat, at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Opgaven for folkeskolen er derfor at give eleverne gode kundskaber, udvikle og bevare deres lyst til at lære og hjælpe dem til at træffe de rigtige valg, således at de er i stand til at påbegynde og fuldføre en ungdomsuddannelse. I følgende afsnit fremgår det, hvor stor en andel af skolens elever, der påbegynder en ungdomsuddannelse. Overgang til ungdomsuddannelse I afsnittet nedenfor fremgår det, hvor mange elever der 15 måneder efter afslutningen af 9. klasse er i gang med en ungdomsuddannelse. Tabel 4 viser, hvor eleverne er 3 måneder efter, at de er gået ud af 9. klasse. Tabellen viser, hvor stor en andel som har påbegyndt en ungdomsuddannelse, hvor stor en andel som har påbegyndt 10. klasse samt hvor stor en andel, der er i gang med øvrige forberedende aktiviteter. Tabel 2: Elevernes placering 3 måneder efter afsluttet 9. klasse Elevernes placering 3 måneder efter afsluttet 9. klasse Øresundsskolen (specialelever) 2016/ / /19 Andelen, der er i gang med en gymnasial uddannelse Andelen, der er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse Andelen der er i gang med anden ungdomsuddannelse 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Andel i ungdomsuddannelse i alt 0,0 % 0,0 % 0,0 % Andelen, der er i gang med i 10. klasse, eventuelt på efterskole Andelen der fortsætter i forberedende og udviklende aktiviteter 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % I ovenstående tabel indgår i alt 5 elever fra Øresundsskolen fra skoleåret 2018/19. Til sammenligning er der samlet i København 5,9 % af specialeleverne fra skoleåret 2017/18, som er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter afslutning af 9. klasse. Tabel 5 viser, hvor eleverne befinder sig 15 måneder efter afsluttet 9. klasse. 13

15 Tabel 3: Elevernes placering 15 måneder efter afsluttet 9. klasse Elevernes placering 15 måneder efter afsluttet 9. klasse 2016/ /18 Øresundsskolen (specialelever) Andelen, der er i gang med en gymnasial uddannelse Andelen, der er i gang med en erhvervsfaglig uddannelse Andelen der er i gang med anden ungdomsuddannelse 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 90,0 % 100,0 % Andel i ungdomsuddannelse i alt 90,0 % 100,0 % I ovenstående tabel indgår i alt 9 elever fra Øresundsskolen fra skoleåret 2017/18. Samlet i København er der 38,5 % af specialeleverne fra skoleåret 2017/18, som er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afslutning af 9. klasse. Skolens overvejelser omkring overgang til ungdomsuddannelse Fra Øresundsskolens visiteres elever videre i en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Ved en meget grundig vejledningsproces vurderer forældre, UU vejleder og skolen, hvilket STU-tilbud eleven vil profitere bedst af. I vejledningsprocessen indgår et pædagogisk-psykologisk notat, opsamling fra fysioterapeut/ergoterapeut og talepædagog, og elevplanen, samt aktuelt statusudskolingsnotat som lærere og pædagoger har udarbejdet. Alle skolens elever har brug for det treårige forløb inden voksenlivet med de udfordringer det indebærer for et menneske med udviklingshæmning. I det faglige arbejde med eleverne, indgår begrebet livsduelighed, som et mål der sættes i alle elevplaner fra klassetrin. I udskolingsårene fokuseres på mestring af et ungdomsliv, selvstændiggørelse og størst mulig indflydelse på eget liv. Fx kan arbejdes der sammen med forældre om at et barn kan blive selvtransporterende til skole, lære at handle ind, selvstændigt indgå i spil og legerelationer og konfliktløsning eller foretage selvstændige valg. Eleverne bliver tilbud en Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse efter folkeskolen, som støtter op omkring mestring og livsduelighed i alle facetter. Skolens vurdering og indsatser Øresundsskolen har et stærkt samarbejde med kommunens STU-tilbud og klubtilbud, som understøtter de mål for mestring og livsduelighed, der er vigtige for eleven fremadrettet. 14

16 Trivsel Dette afsnit har fokus på elevernes trivsel og oplevelse af at gå i skole. Trivsel er både vigtigt i sig selv, men også en vigtig medvirkende faktor for elevernes motivation og generelle engagement i skolen. Derfor er et af de fem pejlemærker for de Københavnske skoler, at: Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives Eleverne tilbringer ti betydningsfulde år af deres liv i skolen. Her skal de trives og udvikle sig. De skal opleve en glæde ved at gå i skole, der motiverer og understøtter deres læring. I forbindelse med folkeskolereformen er det besluttet nationalt at følge og dokumentere udviklingen i elevernes trivsel. Derfor gennemføres der en gang om året en national trivselsmåling blandt alle elever. Skolens resultater og udvikling i relation til den nationale trivselsmåling indgår i dette kapitel med fokus på, hvordan eleverne trives i skolen. Herudover indgår skolens registrering af elevfravær, da elevernes fravær kan ses som en indikator for deres trivsel. Måling af elevernes trivsel Elevtrivselsmålingen er opdelt i to spørgeskemaer. Et spørgeskema til eleverne i klasse og et andet, mere omfattende til de ældste elever i klasse. I kvalitetsrapporten medtages et enkelt overordnet spørgsmål for de yngste elever (tabel 6), der omhandler den generelle skoleglæde, mens der er medtaget resultater for ni udvalgte spørgsmål til elever i klasse (tabel 7 og 8). Da Øresundsskolen ikke har deltaget i den nationale trivselsundersøgelse, indgår der ikke data herfra. Elevrådet har dog foretaget en trivselsundersøgelse i interview med udvalgte elever og med udgangspunkt i de spørgsmål der ligger for den nationale trivselsundersøgelse i klasse. Trivselsundersøgelsen fremgår på skolens hjemmeside under Undervisningsmiljøvurdering. Overordnet hænger skolens indsats for elevtrivsel i høj grad sammen med det helhedssyn, som skole og KKFO samarbejder omkring. Et velfungerende tværfagligt samarbejde er afgørende for elevernes kontinuitet og trivsel i hverdagen. Ligesom det udvidede forældresamarbejde er en vigtig faktor. Etikken omkring eleverne er konstant i fokus i tråd med vores værdisætning og tanken som Sammenhængskraft. Der arbejdes i tværprofessionelle storteams, hvor alle elever behandles individuelt og der løbende samarbejdes omkring en dynamisk elevplan, som også drøftes med forældrene. I Ressourcecentret er faste nedslag i løbet af elevens skoleforløb. Som beskrevet under Chancelighed, arbejdes der med KAT-kassen, visualisering og andre kommunikative strategier for at sikre elevernes mulighed for deltagelse i fællesskaber og størst mulig trivsel. Der arbejdes generelt med strukturerede tiltag til gavn for inklusion til skolens fællesskaber. Den fælles morgensamling hver onsdag, musikundervisning, emneuger med ferniseringer, ud af huset-aktiviteter som faste forløb og udflugter. Alt sammen på tværs af klasser. Der er samtidig vigtigt at slå fast, at den enkelte elevs individuelle behov og respekt for de særlige forudsætninger eleverne kan have, altid er en balancegang i og afvejes i inklusionen til skolens fællesskaber. Eleverne inddrages igennem Elevrådet, som løbende arbejder med at høre elevernes stemmer og lave trivselsfremmende tiltag på skolen. Der arbejdes i elevrådet med konkrete undersøgelser og tiltag omkring både det fysiske og psykiske miljø. Elevrådet udarbejdet deres input til en antimobbestrategi. Elevrådet står også for afholdelse af valg og indføring af demokratiske processer. 15

17 Elevfravær Tabel 9 vises elevernes gennemsnitlige fravær i procent ud af det enkelte skoleår (der i alt består af ca. 200 dage). Det samlede gennemsnitlige elevfravær for specialelever på Københavns skoler var i skoleåret 2018/19 på 9,8 %. København ligger imidlertid højere end både landsplan og andre sammenlignelige byer (de seks største byer i Danmark). Det er en vigtig oplysning, når man skal vurdere, om det samlede fravær på den enkelte skole er rimeligt og forventeligt eller kræver særlige indsatser. Tabel 4: Elevernes fravær i procent Elevfravær (specialelever) 2016/ / /19 Øresundsskolen 10,3 % 11,8 % 10,1 % København 9,9 % 9,9 % 9,8 % Skolens vurdering og indsatser Elevfravær er uundgåeligt elevgruppen, da flere har kroniske sygdomme, særligt nedsat immunforsvar eller har brug for indlæggelse/sygemelding i længere tid. Elevfraværet er meget afhængigt af den aktuelle elevgruppes funktionsnedsættelser. Det er positivt at se elevfraværet som faldende. Den systematiske indsats, inddragelse af forældrene til dialog, blandt andet i Ressourcecentret og afholdelse af netværksmøder med deltagelse fra BCK og Borger Center Handicap (BCH), ser vi som afgørende for sikring af helhedssynet omkring eleven og familien, hvilket kan have en positiv effekt omkring fravær. Ved et barns udebliven fra skole uden kontaktopkald fra forældrene, kontakter vi hjemmet og spørger til fraværet. Vi har ofte behov for at støtte op om barnet og familien i et samarbejde med Borgercenter Handicap og faciliterer netværksmøder efter behov. Tilbud om forældrevejledning gennem Børnecenter København kan være en mulighed, hvor forældre ønsker støtte til at fremme deres barns trivsel. Der har i 2019 været ansat en skolesocialrådgiver i en projektstilling, som brobygger og bindeled mellem skole og BCH. Det gav store fordele både for forældre og i kommunikationen mellem skole og BCH. Det har desværre ikke været økonomisk muligt at gøre stillingen permanent. Der arbejdes stadig på, at have et tæt samarbejde med BCH, der kan sikre et samlet syn på barnets trivsel og udvikling. Trivselsindsatsen Hvordan har skolen fulgt opfordringen/anbefalingen og arbejdet med fokus på mere feedback og færre løbende karakterer, anti-mobningsforløb, elevinddragelse og elevrådets virke, samtaler med eleverne om deres trivsel og udvikling samt digitale hjælpemidler og elevernes digitale dannelse? På Øresundsskolen arbejdes der som beskrevet tidligere med Barnet Stemme som koncept for børnesamtaler. Her indgår også feedback ligesom feedback til eleverne sker i mange 16

18 sammenhænge. Fx konkret i tilbagemeldinger fra læse- og matematiktest, hvor eleven får konkrete anbefalinger til det videre arbejde. Ligesom der arbejdes med feedback i den nære relation mellem elev og voksen, verbalt, visualiserte, i spejling, eller andre alternative kommunikationsformer herunder også digitale kommunikationshjælpemidler. I klasser hvor det er aktuelt, arbejdes med netetik. Øvrige tiltag er beskrevet under tidligere afsnit. 17

19 Tillid og attraktivitet Dette afsnit behandler flere forskellige dimensioner af spørgsmålet om tillid til skolen og skolens attraktivitet. Der ses både på brugernes (i særdeleshed forældres) opfattelser og adfærd og på de professionelle, lærernes, oplevelse af skolen som et attraktivt sted at arbejde. Et af de tre nationale mål for folkeskolen er at: Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Dette er i vidt omfang overensstemmende med det sidste af de fem pejlemærker for de københavnske skoler, hvor: Tilliden til skolerne og respekten for professionel viden og praksis skal højnes, så forældrene i København vælger folkeskolen For at fastholde forældrene i folkeskolen og dermed sikre en fortsat sammenhængskraft i samfundet er det nødvendigt at styrke forældrenes tillid til og engagement i folkeskolen og øge respekten for lærernes professionelle viden og praksis. Samarbejdet om elevens faglige progression, trivsel og udvikling, skal foregå i et ligeværdigt samarbejde mellem forældre og skole. Der skal være fokus på forældrenes ressourcer i forhold til at give barnet de bedste betingelser for en god skolegang. For de almene folkeskoler belyses spørgsmålet om tillid og attraktivitet dels igennem forældres aktive tilvalg af skolen og skolens evne til at fastholde eleverne, når de går på skolen. Dels belyses det igennem lærernes sygefravær, tilfredshed og motivation, fordi disse også er vigtige parametre for den oplevelse af og tillid til skolen, som elever og forældre kan have. Da elever visiteres til Øresundsskolen på baggrund af de specifikke udfordringer, de har, giver det ikke mening at belyse tillid og attraktivitet med denne type data. Derfor beskriver skolen selv, hvordan der arbejdes med at fastholde og styrke forældrenes tillid til og samarbejde med skolen. Dernæst præsenteres data for medarbejdernes tilfredshed, motivation og sygefravær, og endelig foretager skolen en samlet vurdering af indsats og resultater under dette pejlemærke. Forældrenes samarbejde med og tillid til skolen For de almene folkeskoler belyses spørgsmålet om tillid og attraktivitet dels igennem forældres aktive tilvalg af skolen og skolens evne til at fastholde eleverne, når de går på skolen. Dels belyses det igennem lærernes sygefravær, tilfredshed og motivation, fordi disse også er vigtige parametre for den oplevelse af og tillid til skolen, som elever og forældre kan have. Da elever visiteres til Øresundsskolen på baggrund af de specifikke udfordringer, de har, giver det ikke mening at belyse tillid og attraktivitet med denne type data. Derfor beskriver skolen selv, hvordan der arbejdes med at fastholde og styrke forældrenes tillid til og samarbejde med skolen. Dernæst præsenteres data for medarbejdernes tilfredshed, motivation og sygefravær, og endelig foretager skolen en samlet vurdering af indsats og resultater under dette pejlemærke. Det tætte og tillidsfulde samarbejde med forældrene er en forudsætning for trivsel, læring og udvikling af den enkelte elev. I dagligdagen er skolen er åben for forældrene, og de er altid 18

20 velkomne at komme og være med en dag eller nogle timer, for at se og være med i dagens aktiviteter. Vores meget tætte daglige kontakt og kommunikation med forældrene sikrer i høj grad, at vi får en god og tæt forældreinvolvering omkring eleverne. AULA er den kommunale vedtagne kommunikationsplatform i forældresamarbejdet. Der sendes blandt andet billeder og film med eleven hjem for at vise elevens oplevelser på skolen. Forældrenes viden kommer dagligt i spil gennem kontaktbøgerne på AULA, ved beskeder, telefonopkald, forældre der afleverer eller henter deres børn. Den daglige uformelle videndeling omkring elevens dagsform er meget hjælpsom og vigtig for en god dag i skolen. Skolebestyrelsen har udarbejdet principper for kommunikation mellem skole og hjem, under hensyntagen til de særlige behov familier kan have, når deres barn ikke nødvendigvis selv kan kommunikere. Herudover er der to årlige skole/hjemsamtaler berammet til 1 time hver gang, samt to forældremøder, hvor der også faciliteres rum til videndeling mellem forældrene eller et tematiseret emne tages op. Hvis der er behov for flere møder eller tættere kommunikation med hjemmet i perioder, er dette også altid en mulighed. Medarbejdernes trivsel og sygefravær Dette afsnit sætter fokus på skolens medarbejdere og viser udviklingen i medarbejderes sygefravær og trivsel. Afsnittet viser, at skolens medarbejdersygefravær er faldet siden sidste år. Derudover viser afsnittet, at medarbejdernes samlede tilfredshed ligger på samme niveau som ved sidste trivselsmåling. Endelig viser afsnittet, at medarbejdernes vurdering af samarbejdet med deres kollegaer ligger på samme niveau som ved sidste trivselsmåling. Tabel 10 viser medarbejdernes sygefravær henover de seneste år. Fraværet er opdelt på kort og langt sygefravær. Det skyldes, at enkelte medarbejders langvarige sygefravær vil kunne skævvride det generelle billede. Samtidig repræsenterer kort og langt sygefravær både to forskellige udfordringer og ligeledes forskellige indsatser som mulige løsninger. Data er inklusiv ansatte på skolens eventuelle KKFO. Tabel 5: Medarbejdersygefravær opgjort på fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat Medarbejdersygefravær Øresundsskolen Kort sygefravær 7,5 10,3 9,1 Langt sygefravær 4,7 4,8 3,3 Sygefravær i alt 12,3 15,1 12,5 2 Medarbejdersygefraværet for kalenderåret 2019 er en prognose for hele året baseret på udviklingen i fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat pr. 1. november

21 Det gennemsnitlige sygefravær i Børne- og Ungdomsforvaltningen i 2019 blandt alle Københavnske skoler var i alt på 11,8 dage. Tabel 11 og Tabel 12 viser, hvordan medarbejderne på skolen har svaret på udvalgte spørgsmål i den trivselsmåling, som alle medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningen deltager i hvert andet år. Undersøgelsen er gennemført i 2019, og spørgsmålene i trivselsmålingen besvares på en skala fra 1-7, hvor 7 er mest positivt og 1 er mest negativt. Tabel 6: Medarbejdertrivsel Overordnet tilfredshed og motivation Tilfredshed, motivation og kvalitet (Gennemsnit for København for 2019 i parentes) Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? (5,4) Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? (5,6) Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? (5,3) 5,2 5,4 5,4 5,5 5,5 5,7 5,4 5,5 5,6 Tabel 7: Medarbejdertrivsel Samarbejde og sparring Samarbejde og sparring (Gennemsnit for København for 2019 i parentes) Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kollegaer? (5,9) Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? (5,6) Får du faglig sparring og støtte fra din nærmeste leder? (4,9) ,9 5,7 5,6 5,1 5,4 5,5 4,3 4,6 4,9 Skolens vurdering og indsatser Øresundsskolen arbejder systematisk med opfølgning på sygefravær. Altid i et omsorgsperspektiv for den enkelte medarbejder og en opmærksomhed på teamet der mangler en kollega. I forhold til trivselsmåling, ser vi fremgang og stabilitet i tilfredsheden for jobbet som helhed, motivation og tilfredshed med kvalitet i arbejdet. Ligesom tilfredsheden i samarbejdet med ledelsen og muligheden for sparring er forøget. Den faglige sparring og støtte fra ledelse er ligeledes gået frem, hvilket vi tilskriver de forebyggende indsatser i PLC og RC som tidligere beskrevet. Det kollegiale samarbejde er et opmærksomhedspunkt, som vi i en flerfaglig kontekst, kontinuerligt skal arbejde med at styrke. Der implementeres for alle skolens medarbejdere et redskab til brug for styrkelse af det flerfaglige fokus på elever i Arbejdspladsen i Fokus, hvor en 3 Lavet på alle medarbejdere tilknyttet skolen 20

22 fælles kerneopgave er formuleret og hvor redskabet kan bruges til fælles platform i arbejdet med fælles opmærksomhedspunkter og udfordringer. Der arbejdes desuden på at kvalificere procedurer omkring skades- og magtanvendelser i et forebyggende perspektiv. I den forbindelse uddannes alle skolens medarbejdere i Konflikthåndteringsmetoden, der sikrer fokus på trivsel for både elever og medarbejderes muligheder for samarbejde omkring særlige udfordringer. Der er kontinuerlig ledelsesopfølgning på alle skades- og magtanvendelser, som sikrer både pædagogiske handleplaner og medarbejderes trivsel. 21

23 Appendix Afkortning af skoledagen i skoleåret 2019/2020 Dette afsnit indeholder redegørelse for, i hvilket omfang og til hvilke formål skolen anvender muligheden for at konvertere understøttende undervisning. Tabel 8: Redegørelse for afkortning af skoledagen i skoleåret 2019/2020. Årgang Omfang og formål med afkortning af skoledagen Årgang 0 Årgang 1 Årgang 2 Årgang 3 Årgang 4 Årgang 5 Årgang 6 Årgang 7 Årgang 8 Årgang 9 22

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 for Øresundsskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 7 Skolens overvejelser omkring

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 for Rødkilde Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 6 Karakterer ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 for Skolen i Ryparken KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 7 Skolens vurdering og indsatser...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 for Ørestad Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 2 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 2 Indholdet i Kvalitetsrapport

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 for Ørestad Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2013 Indhold Indledning... 2 Nye pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 2 Indholdet i Kvalitetsrapport

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 for Øresundsskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2015 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 6 Skolens beskrivelse og vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 8 Skolens overvejelser omkring arbejdet med at sikre

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 for Skolen i Peter Vedels Gade KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2015 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 7 Karakterer ved

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Gullestrup skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Gullestrup skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 for Sundbyøster Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2015 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 7 Elevernes præstationer i

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 for Tingbjerg Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 6 Karakterer ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 for Nyboder Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 6 Karakterer ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 for Lundehusskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 6 Karakterer ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 for Øresundsskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 2 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 2 Indholdet i Kvalitetsrapport

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 for Utterslev Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 3 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 3 Indholdet i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 for Vibenshus Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 7 Karakterer ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 for Skolen i Peter Vedels Gade KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 7 Folkeskolens 9.-klasseprøve...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 for Skolen i Sydhavnen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 2 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 2 Indholdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 for Gerbrandskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 7 Elevernes resultater i de nationale

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 for Skolen i Sydhavnen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2015 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 8 Elevernes præstationer

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 2 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 2 Indholdet i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 for Skolen i Ryparken KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2013 Indhold Indledning... 2 Nye pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 2 Indholdet i Kvalitetsrapport

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Bilag 5.1 Kvalitetsrapport 2014 for Sankt Annæ Gymnasiums Grundskole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 3 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten...

Læs mere

INSPIRATION TIL TEAMSAMTALER OM SYNLIG LÆRING, STYRKET TEAMSAMARBEJDE og INDDRAGELSE AF FORÆLDRENES RESSOURCER

INSPIRATION TIL TEAMSAMTALER OM SYNLIG LÆRING, STYRKET TEAMSAMARBEJDE og INDDRAGELSE AF FORÆLDRENES RESSOURCER FOKUSSAMTALE INSPIRATION TIL TEAMSAMTALER OM SYNLIG LÆRING, STYRKET TEAMSAMARBEJDE og INDDRAGELSE AF FORÆLDRENES RESSOURCER Teamet er centrum for arbejdet med at skabe virkningsfulde og synlige resultater

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Opfølgning på Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015: Skoler med lavest andel af elever i ungdomsuddannelse

Opfølgning på Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015: Skoler med lavest andel af elever i ungdomsuddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Opfølgning på Kvalitetsrapport for folkeskolen 2015: Skoler med lavest andel af elever i ungdomsuddannelse

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR ØRSTEDSKOLEN 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2015 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 6 Skolens beskrivelse og vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 for Hanssted Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 7 Karakterer ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 for Tove Ditlevsens Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 6 Karakterer ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 for Tingbjerg Heldagsskole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 3 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 3 Indholdet

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 for Gerbrandskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 3 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 3 Indholdet i Kvalitetsrapport

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 for Vesterbro Ny Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2015 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 7 Karakterer ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 for Skolen i Charlottegården KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 3 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 3 Indholdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 for Kildevældsskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 3 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 3 Indholdet i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 for Ålholm Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 3 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 3 Indholdet i Kvalitetsrapport

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 20. november 2017 Sagsnr. 2017-0351770 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater

Læs mere

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18

Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 1. november 2018 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil skoleåret 2017/18 BUU

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 for Vesterbro Ny Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 3 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 3 Indholdet

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 for Langelinieskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 7 Karakterer ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 for Heibergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 3 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 3 Indholdet i Kvalitetsrapport

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Issø-skolen Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Issø-skolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de kan?

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 for Fensmarkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2015 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 7 Skolens beskrivelse og vurdering

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skjoldhøjskolen

Lokal udviklingsplan for. Skjoldhøjskolen Lokal udviklingsplan for Skjoldhøjskolen 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Timring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke

Kvalitetsredegørelse Distriktsskole Ølstykke Kvalitetsredegørelse 2016 Distriktsskole Ølstykke 1 Indledning Center for Skole og Dagtilbud (CSD) har besluttet, at skolerne hvert år skal udfærdige en kvalitetsredegørelse på baggrund af det statistiske

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1

Kvalitetsrapport 2016/17. marts 2018 stevns kommune 1 Kvalitetsrapport 2016/17 marts 2018 stevns kommune 1 Baggrund for kvalitetsrapporten Der er formuleret tre overordnede nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 for Katrinedals Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 3 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 3 Indholdet

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Tjørring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Tjørring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 for Langelinieskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 3 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 3 Indholdet i

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Læringscenter Syd

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Læringscenter Syd Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Læringscenter Syd 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

PÆDAGOGISK STRATEGI. Ellebækskolen

PÆDAGOGISK STRATEGI. Ellebækskolen PÆDAGOGISK STRATEGI Ellebækskolen Med den Pædagogiske Strategi beskriver Ellebækskolen den overordnede pædagogiske målsætning frem mod 2022. Den pædagogiske målsætning tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2017/18. Lokalrapport for: Åmoseskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2017/18. Lokalrapport for: Åmoseskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2017/18 Lokalrapport for: Åmoseskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 for Skolen ved Sundet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 7 Karakterer ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 for Nørrebro Park Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 7 Karakterer ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Ørnhøj Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...6

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 for Dyvekeskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2015 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 6 Elevernes præstationer i de nationale

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 for Korsager Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 6 Karakterer ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 for Grupperne - en folkeskole med særlig profil KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 3 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten...

Læs mere

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen.

Bilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 om faglige resultater og øvrige resultater i tilknytning hertil BUU blev den 9. november

Læs mere

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT

RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT SKOLEREFORM RESSOURCER ORGANISERING YDELSER EFFEKT Lærernes udvidede undervisningstid Kompetenceudvikling Aarhusaftale Fleksible rammer APV -Ekstraordinær Sygefravær Tilrettelæggelse af en mere varieret

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Herningsholmskolen Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 for Bellahøj Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 3 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 3 Indholdet i Kvalitetsrapport

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 for Heibergskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2015 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 5 Karakterer ved folkeskolens

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan.

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 04-02-2016 Sagsnr. 2015-0190016 Bilag 3. Rammer for lokale handlingsplaner I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Lind skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Lind skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...4 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Notat. Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune

Notat. Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune Center for Policy Børne- og Ungdomsforvaltningen Notat Pædagogiske mål og rammer for fritidspædagogikken i Københavns Kommune Mål og rammer for pædagogikken i fritidsordninger under folkeskoleloven i Københavns

Læs mere

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018

UDKAST. Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og Skole. 30. maj 2018 UDKAST Oplæg til indsatser - dagtilbud og skoler Udvalget for Børn og 30. maj 2018 Fra politiske mål til indsatser - hvor kommer vi fra? Nationale mål: Ny styrket læreplan: 2 landsdækkende læringsmål for

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 for Sortedamskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 7 Karakterer ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 for Kirkebjerg Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2014 Indhold Indledning... 3 De københavnske pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 3 Indholdet i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 for Strandvejsskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 7 Karakterer ved folkeskolens

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Timring Læringscenter KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Timring Læringscenter 1 Indholdsfortegnelse 1 TIMRING LÆRINGSCENTER 3 2 RAMMEBETINGELSER 4

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 for Sølvgades Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 7 Karakterer ved folkeskolens

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 21.11.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 14. Pejlemærker for københavnske folkeskoler (2012-162636) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 14. Pejlemærker

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Hedehusene Skole 2016/17 HØJE TAASTRUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 Bliver alle så dygtige,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2017

Kvalitetsrapport 2017 Kvalitetsrapport 2017 for Vesterbro Ny Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 7 Karakterer ved folkeskolens

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Heibergskolen november 2018

Heibergskolen november 2018 Heibergskolen november 2018 Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlaget beskriver den ledelse vi ønsker, der arbejdes med på Heibergskolen. Skolens pædagogiske ledelse består af en skoleleder og en souschef, derudover

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Reerslev Skoles landsbyordning 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse arbejdsmiljø københavn Guide til en god trivselsundersøgelse Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 4 Sørg for at forankre arbejdet med trivselsundersøgelsen...

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Kvalitetsrapport for Højdevangens Skole

Kvalitetsrapport for Højdevangens Skole Kvalitetsrapport 2017 for Højdevangens Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2017 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 7 Karakterer ved folkeskolens

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015

Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2015 for Randersgades Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2015 Indhold Indledning... 2 Nøgletal... 4 Skolens beskrivelse... 5 Faglighed... 6 Karakterer ved folkeskolens

Læs mere

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer.

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer. SIAA klasser Kære forældre, Velkommen til Kobberbakkeskolens SIAA klasser. SIAA står for Struktur, inklusion, autisme i almen. Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev.

Læs mere